REKLAMA

Nowy rząd to kontynuacja dobrej zmiany? "Sytuacja jest bardziej złożona jeśli spojrzymy na kontekst programowy"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-09 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponownie, a tera z w idzi pa n prof . Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawsk i dzień dobr y przed chwilą s łyszeliśmy w kr ótkich informacjach przypomnienie wydarzen ia wczorajszego wieczoru, a wi ęc t o, że mam y nowy rz ąd Mateusza Morawieckiego, więc o d raz u szybk o pan a zapyta m jak politolog odb iera ten sk ład rz ądu, bo tak myślę, że sobie, że cz ęść osób mówi n o t o właściwie n ic sa m specjalnie si ę nie wydarzy Rozwiń » ło dalej te n sam premier dalej te n sa m wicepremier -li Piotr Jedliński te n sam w icepremier Jarosław Gowin w n o mo że tu wicepremier nadzorów w łaścicielskich Jacek Sasin t o jest jaka ś nowość i pewne niuanse, ale no w łaśnie, a jak pan czyt a te n sk ład rz ądu pozostaje mi zgodzi ć z vo x populi w te j za to dzi ękuję państwu, jakim aż miło si ę rozmaw ia do zmian n ie mog ło doj ść z 1 prostej przyczyn y Otóż wynik ostatn ich wybor ów zaw iera w sobie w ielki paradoks polegaj ący na ty m, że prawo sprawiedliwo ść, uzyskuj ąc rekordowy wyn ik przy rekordowe j frekwencj i wzmocni ła swoj e spo łeczne podstawę sprawowan ia w ładzy, al e jednocze śnie os łabiło pol ityczne podstawy rządzenia poprze z t o, że wszystk ie kom itety wyborcz e, które wystartowa ły bra k wesz ły do Sejmu c o pozwoli ło PiS -ow i ilości mandatów skonsumowa ć skal i przewag i na d kolejn ą parti ą opozycyjn ą na starcie ma tyl e sam o co 4 lata temu uczelnia właśnie pap ieski znaczek ma mniejszą przewag ę w ilo ści mandat ów, a rekordową ilo ść miejsc w sejmie wywalczyli drobn i koal icjanci prawa i sprawiedliwo ści, kt óry pewnie op inia publiczna zdążyła już zapomina ć jak o odr ębnych odp isu podmiotach c o si łą rzeczy ograniczyło możliwość manewru pewnie co ś się zmieni ło, gdyb y prawo i sprawiedliwo ść miało tak olbrzymią przewag ę, że mog łoby swo ich sojusznik ów n ieco ograniczy ć powyborczyc h apetytach, ale to w łaśnie to pyta m, bo tak się m ówiło, że be z tyc h sojusznik ów, kt órzy wyra źnie wzmocnieni weszl i do Sejmu, czyl i w łaśnie m ówimy tera z ugrupowaniu pan a Gowina pan a Ziobry oczywi ście PiS samodz ielnie nie ma większości no i wszysc y przepowiadali n o to ci tera z będą pr ężyć musku ły i domaga ć się wi ększej obecności wi ększego znaczenia czy po ty m c o dowiedzieli śmy si ę wczora j pan dostrzeg a t ą zmian ę przepow iadano właśnie wcze śniej, b o tak jak powiedzia łem Jarosław Gowin i dale j Jarosławem Gowinem wicepremierem je śli chodz i o pan a Zbigniewa Ziobro to w zasadz ie dalej jes t minister sprawiedliwości n ie jest wicepremierem, a niektórzy m ówili, że w tej sytuacj i pewnie też pow inien dosta ć takie stanow isko jak i ja myślę, że mo że t o wzmocn ienie ew identnie było w idoczne we wczorajszyc h lakon icznych w sum ie w komun ikatach, zwłaszcza je śli chodz i o realizacj ę Ministerstwa Środowiska ew identny uk łon w stron ę 1 z m łodszych pol itycznie koalicjant ów prawa i sprawiedliwości c o wi ęcej ja si ę zastanawiał czy mówi pa n tera z, że m inister zasob ów naturalnyc h minister d s . n ie zasa d d s . kl imatu tak tak już innych kwestii, które mog ą temu towarzyszy ć tak że, że zagadnienia ekologiczne wdar ły si ę do polskiej op inii publ icznej i wszystk ie ugrupowan ia w ty m prawo i sprawiedliwo ść zacz ęły się tematyką zajmować si ę, że t o jest tego typu do tego dochodz i oczywi ście tak że czynn ik pokolen iowy w now y nowy m inister b ędzie nale żał do najm łodszych, a w dz iejach polskiej demokracji ew identnie wskazuje na t o, że prawo i sprawiedliwo ść obaw ia si ę postaw y najm łodszej generacj i wyborców na kolejne j elekcj i natom iast lakoniczno ść wczorajszeg o wydarzen ia sugeruj e, że konsensus są nią jeszcz e n ie zosta ł w gron ie koalicyjnym chyb a do ko ńca zawarty pomys ł urz ądzania konferencj i prasowe j w piątek w projektac h Mach med ialnych jeszcz e był by ł znakomitym market ingowo pomys ł nast ępne 72 godziny op inia publ iczna pow inna roztrz ąsać ka żde słowo ka żdą nominacj ę, a tymczase m us łyszeliśmy bardz o krótki tak wym iarze programowy m, jak i personalny m komun ikat mających chyb a na cel u bardz iej uspokojen ie zaplecz a pol itycznego aniżeli wykorzystan ie szans y na zdom inowanie debaty przez k ilka dni n o al e jednocześnie pojawi ł si ę komun ikat, że będą rz ądzący mają tak ie mo żliwości tak ie instrumenty jest t o zmaganie si ę staral i się, ab y te n rz ąd jak najszybc iej zosta ł zaprzysi ężony i powo łany tak jak w łaśnie i ście chc ieli uci ąć dalsz e rozmowy jeszcz e pr óby zm iany oczywi ście kul isy polityki n igdy n ie b ędą do końca znanyc h twarz y dop iero z perspektywy Archiwalnej w DAF po ilu ś latac h, ale sytuacj a w istocie jes t bardz o bardzo z łożona je śli spojrzym y na konteks t programow y usłyszeliśmy wczoraj o tym, że kurs nazw ijmy to og ólnie Belfer z tej prawda kote m, kt óry pozwoli ł zjednoczone j praw icy poszerzy ć zaplecz e wyborcz e w w spos ób rzadk o spotykan y w ostatnim 25, lecz w Polsce b ędzie utrzymywan y warto zwrócić prz y ty m uwag ę, że ugrupowan ie Zbigniewa Ziobry ma naturaln y interes w ty m, żeby pol ityka zjednoczone j praw icy bardz iej prawicowe, zw łaszcza w tak im wym iarze światopoglądowym kulturowy m aksjologicznym i t d . natom iast ugrupowan ie w icepremiera Gowina t o ugrupowanie, którego spojrzen ie na gospodark ę zdaj e się r óżnić o d dawne j partii Jarosława Gowina, czyl i Platformy Obywatelskiej i w kt órym racze j duch Margaret Thatcher ani żeli sol idarnej Polski dominuje ju ż cho ćby t o pokazuj e z łożoność sytuacj i, a w ty m wypadku inaczej w poprzedn im Sejmie prawo sprawiedliwo ść b ędzie mia ło spor e problem y tworzen iu powiedziałbym substytut ów koalicji t o znacz y kryzys, jak i dotkn ął polskie Stronnictwo ludow e i klu b Kukiza 15 w poprzedn im Sejmie dawa ł prawo i sprawiedliwo ści powiedzia łbym mo żliwości poszuk iwania sojusznik ów w dotkni ętych kryzysowym i zjaw iskami formacjach dziś zanos i się racze j na wi ększą konsolidacj ę poszczególnych klub ów opozycyjnych przynajmn iej jak sądzę prze z przez pierwsze 1 , 5 czy 2 lata trwan ia teg o Sejmu co dodatkow o wzmacn ia pozycj ę ob u w ielkich koalicjant ów wczoraj pa n prezes Jarosław Kaczyński mówił t o jes t kontynuacj a dobrej zm iany chcem y zrobi ć, żeby sytuacj a Polaków za 4 lata była lepsz a pod ka żdym względem o d sytuacji mater ialnej po ochron ę zdrow ia chcem y odeprze ć niebezpiecze ństwa zwi ązane z mo żliwym powa żniejszym spowoln ieniem gospodarczym nie chc ę u żywać s łowa kryzy s, ale mam y plan y, żeby skutki by ły żadne temu s łuży sk ład rządu t o jest chyb a taki p ierwszy mocniejszy cz y wyraźniejszy komunikat z e stron y pan a prezesa, że rzeczywi ście t o, o czy m wielu środowiskach się mówi n ie tylk o politycznych, ale te ż biznesowych o d d łuższego czas u, że b ędziemy m ieli do czynienia z e spowoln ieniem gospodarczy m, że to b ędzie miało wp ływ na dochod y pa ństwa, że t o def initywnie mus i powstrzyma ć ob óz rz ądzący przed planam i kolejnych jak t o ładnie m ówimy transfer ów spo łecznych, czyli czego ś co mo żna by ło obieca ć Polakom szczeg ólnie przed zbliżającymi si ę wyboram i prezydenck imi cz y pana zdaniem t o jes t taki prze z przyznanie jedna k właśnie racji tym, kt órzy m ówią nie ma ju ż za dużo rozdajem y te ż rob i n iebezpieczne moją t o ju ż polemizowa ł z samy m stw ierdzeniem rozdajemy każde pa ństwo prowadzi polityk ę spo łeczną pozorn y bra k aktywnej pol ityki społecznej te ż z polityk ą społeczną sprzyjaj ącą ty m, kt órym niczego transferować z bud żetów publicznych n ie trzeba Polska na tle w ielu pa ństw Europy zachodn iej jes t dalek a o d standard ów tamtejszyc h FR z te j ATA pol ityka w istocie jes t du żym stopniu polityk ą Pieńkowską, kt óra nap ędza gospodarkę natomiast mo im zdaniem jes t to po p ierwsze, oczywi ście konstatacj a tego co si ę dz ieje w gospodarc e i w Europie zachodniej, ale tak że w ostatnich tygodn iach w stanac h Zjednoczonych, gdzie przesta ło wia ć tak korzystn e w iatry, kt óre pol itycznie bardz o sprzyja ły Donaldowi Trumpowi wcześniej czy p óźniej t o musi dotrze ć do ka żdego zakątka świata tak że do Polski, zw łaszcza że nasza gospodarka w wielu aspektac h jes t silnie uzale żniona od rynku na rzecz wszystk ich un ijnych amerykańscy partnerzy n ie są dl a na s por ównywalnym stopn iu istotni po drugie, także jes t tak s ądzę wyj ście naprzec iw obawo m samyc h wyborc ów tak że wyborc ów prawa i sprawiedliwo ści Otóż gwałtowna erupcja poparc ia dl a PiS - u na początku te j dekad y po wyborach 2011 roku wiązała się kwest ia podn iesienia w ieku emerytalnego, ale także by ło w tym pewn e Echo kryzys u świecie zachodn im, kt óry w latac h 2080 zebrał pot ężne spo łeczne polityczne żniwo w zglobal izowanym świecie jednoczące si ę Europie Polacy widzieli cz ęsto na w łasne na w łasne oczy i w ielu z nich nie w ierzy w t o, że koniunktura mo że być w ieczna, a pamiętajmy, że w dużym stopn iu t o, że problem y na s tera z mijają wyn ika z teg o, że konsumujem y we wzgl ędu na wszystk o konsumujem y, wi ęc i po trzec ie wreszcie to tak że wyj ście naprzec iw pogl ądom Jarosława Gowina PiS się, że nie ma zbytn io właśnie pol itycznego manewr u, o czy m wcze śniej mówiliśmy, więc niewątpliwie jes t t o przygotowywan ie w łasnego zaplecz a ora z oraz wyborc ów do teg o, że tak w ielkich refor m i w ielki w sensie bud żetowym i sensie znaczen ia prospołecznego możemy mo żemy na raz ie nie ogl ądać i że prawo i sprawiedliwo ść będzie starało się by ć racze j partie um iarkowanego postępu w gran icach prawa ani żeli tak jak to by ło na pocz ątku poprzedn iej kadencji partia b ędzie w pewne j lutowej rew indykacji po latac h po latac h rzeczy i oczywi ście ma m świadomość, że do okre ślenia rozdajem y wznosz ących publ icystyczne, ale w tym mo im pytan iu te ż by ło było drug ie pytan ie do pytan ie chodz i o mo żliwą korekt ę, bo nawe t pol itycy oboz u opozycyjneg o w Cannes cz y obozów opozycyjn y w kampan ii wyborczej ostatn io do parlament u podkre ślali, że na pewno t o co zosta ło dane n ie będzie odbierane i t d . tymczase m jes t wydaje mi się, że szczeg ólnie, gdyb y była potrzeba jakich ś wi ększych oszcz ędności mo że wr ócić pytanie c o do pewnyc h rozwi ązań, kt óre wprowadzane k ilka la t tem u czy modernizowany w ostatn im czas ie n ie spe łniają tak bardz o tych podstawowyc h celów, kt óre im przyświecały n o klasyczną spraw ą jes t oczywiście 500 plus tera z do łożono jeszcz e na p ierwsze dziecko na raz ie nie wida ć z danyc h demograf icznych, żeby tak główny ce l, jak im by ł wzros t urodze ń, że t o się zmieni ło, wi ęc teoretycznie można, by sobie wyobrazić, że ktoś mówi no dobr a t o zastosowali śmy tak ie narzędzia noszen ie do ko ńca sprawdza koszty bud żetowe s ą duże, tym bardz iej że dotycz y te n mechan izm wszystkich bez wzgl ędu na ich stopie ń zamożności no t o może co ś pana zdaniem nie ma szan s na teg o typ u korekty n ie są ju ż zgadza m się z diagnozą, że jeżeli z demografią traf ili bied ę, a że, że skute k po pierwsze n ie by ł demograf iczny, a socjaln e tym n iemniej skal a popularno ści tego programu, a nad e wszystko struktur a elektoratu prawa i sprawiedliwość elektoratu, kt óry się bardzo zdywersyf ikowana tego co by ło poprzedn iej dekadzie, al e wciąż jes t elektora t, który nas reprezentowane s ą tak ie grup y, które albo sam e korzystaj ą z 500 plus alb o widz ą pozytywne efekt y wok ół s iebie natomiast n ie ulega dl a mn ie wątpliwości, że b ędzie narasta ł op ór zewn ętrzny wobe c 500 plus wszysc y przywykli śmy do owego stwierdzenia są n ieprawdziwe, że 500 plus spo łecznie akceptowan e także part ie opozycyjn e muszą musz ą akceptować jeśli nie chc ą straci ć kontakt u z olbrzymim cz ęść Polaków, ale zaraze m jeśli uwa żnie czytamy się we wszystk ie dane dotyczące stosunk u do 500 plus t o w ówczas be z trudu odkryjem y, że olbrzym ia część głównie w ielkomiejskiej klas y średniej sympatyzuj ące nad e wszystk o z platform ą Obywatelską jest przec iwko 500 plus n ie tylk o z powod ów perspektywy kr ótkoterminowej dekon iunktury ekonomiczne też poz iom tak ich przyczy n przyczynach biologicznych n iekoniecznie to nawe t chodz i o torze 500 plus jest dla wszystkich, bo był tak aspekt y spo łeczne skuteczne świadczenie jest świadczeniem powszechny m na ty m pa ństwa skandynawsk ie zbudowa ły skuteczn ą swoich model i bardzo trudno liczy ć we współczesnym świecie tak naprawdę, kt o ile zarabia natom iast sa m pomysł prawd a dystrybucj i s ądzę uderz a w interesy poczuc ie presti żu wizję świata różnie część w ielkomiejskiej klasy średniej, a je śli spojrzym y na skład obecneg o Sejmu pom ijam kwestie Konfederacji, bo to jes t inna opowie ść t o Platforma Obywatelska staje się w zasadz ie jedyn ą parti ą, kt óra jest mocn o liberalne ekonom icznie, kt óra może sob ie więcej pozwolić te j krytyce, więc mogę si ę spodziewa ć takiego rozwoj u sytuacj i, że 500 plus zacznie być w spos ób otwart y i sp ójny krytykowane nie tak jak to by ło w ostatniej kadencj i b ędzie, gdzie słyszeliśmy wypow iedzi pewne pe łne niejednoznaczno ści właśnie ze wzgl ędu na obawy przed reakcj ą opinii publ icznej to bardz o kr óciutko nowy m inister finans ów Tadeusz Kościński kiedy ś dyrektor bank u BZ WBK mówi si ę, że bl iski przyjac iel prem iera, a jednocześnie wcześniej mówiło, że nikt nie b ędzie chcia ł zostać m inister finansów w łaśnie w tej sytuacji pan a zdaniem t o jes t cz łowiek skazan y na sukces w jes t oczywi ście k ilka tak ich resortów, które by ć mo że lep iej pracowa ć w skomplikowanej sytuacj i pol itycznej by ć mo że pomysł teg o, by ktoś z naszeg o planu by ł ministrem finansów, by trzyma ć finanse niekoniecznie na p ierwszym plan ie pol itycznych spor ów poprze z ich personalizację jes t jakim ś politycznym pomys łem jak sądzę jes t t o racze j pewn e wotu m zaufania z e stron y k ierownictwa PiS-u wobe c sameg o Mateusza Morawieckiego bardz o dziękuję pa n poseł Rafał Feldo dzi ękuję bardzo ideolog z miejsca z Warszawskiego by ł z nami teraz informacja pan i wrac a do rozmow y o nowy m Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA