REKLAMA

Nowe rozdanie uspokoi koalicjantów PiS? "Koalicja została wzmocniona, ale wątpię by to miał być koniec negocjacji w kontekście stanowisk"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-09 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
37:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponownie, a tera z w idzi pa n prof . Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawsk i dzień dobr y przed chwilą s łyszeliśmy w kr ótkich informacjach przypomnienie wydarzen ia wczorajszego wieczoru, a wi ęc t o, że mam y nowy rz ąd Mateusza Morawieckiego, więc o d raz u szybk o pan a zapyta m jak politolog odb iera ten sk ład rz ądu, bo tak myślę, że sobie, że cz ęść osób mówi n o t o właściwie n ic sa m specjalnie si ę nie wydarzy Rozwiń » ło dalej te n sam premier dalej te n sa m wicepremier -li Piotr Jedliński te n sam w icepremier Jarosław Gowin w n o mo że tu wicepremier nadzorów w łaścicielskich Jacek Sasin t o jest jaka ś nowość i pewne niuanse, ale no w łaśnie, a jak pan czyt a te n sk ład rz ądu pozostaje mi zgodzi ć z vo x populi w te j za to dzi ękuję państwu, jakim aż miło si ę rozmaw ia do zmian n ie mog ło doj ść z 1 prostej przyczyn y Otóż wynik ostatn ich wybor ów zaw iera w sobie w ielki paradoks polegaj ący na ty m, że prawo sprawiedliwo ść, uzyskuj ąc rekordowy wyn ik przy rekordowe j frekwencj i wzmocni ła swoj e spo łeczne podstawę sprawowan ia w ładzy, al e jednocze śnie os łabiło pol ityczne podstawy rządzenia poprze z t o, że wszystk ie kom itety wyborcz e, które wystartowa ły bra k wesz ły do Sejmu c o pozwoli ło PiS -ow i ilości mandatów skonsumowa ć skal i przewag i na d kolejn ą parti ą opozycyjn ą na starcie ma tyl e sam o co 4 lata temu uczelnia właśnie pap ieski znaczek ma mniejszą przewag ę w ilo ści mandat ów, a rekordową ilo ść miejsc w sejmie wywalczyli drobn i koal icjanci prawa i sprawiedliwo ści, kt óry pewnie op inia publiczna zdążyła już zapomina ć jak o odr ębnych odp isu podmiotach c o si łą rzeczy ograniczyło możliwość manewru pewnie co ś się zmieni ło, gdyb y prawo i sprawiedliwo ść miało tak olbrzymią przewag ę, że mog łoby swo ich sojusznik ów n ieco ograniczy ć powyborczyc h apetytach, ale to w łaśnie to pyta m, bo tak się m ówiło, że be z tyc h sojusznik ów, kt órzy wyra źnie wzmocnieni weszl i do Sejmu, czyl i w łaśnie m ówimy tera z ugrupowaniu pan a Gowina pan a Ziobry oczywi ście PiS samodz ielnie nie ma większości no i wszysc y przepowiadali n o to ci tera z będą pr ężyć musku ły i domaga ć się wi ększej obecności wi ększego znaczenia czy po ty m c o dowiedzieli śmy si ę wczora j pan dostrzeg a t ą zmian ę przepow iadano właśnie wcze śniej, b o tak jak powiedzia łem Jarosław Gowin i dale j Jarosławem Gowinem wicepremierem je śli chodz i o pan a Zbigniewa Ziobro to w zasadz ie dalej jes t minister sprawiedliwości n ie jest wicepremierem, a niektórzy m ówili, że w tej sytuacj i pewnie też pow inien dosta ć takie stanow isko jak i ja myślę, że mo że t o wzmocn ienie ew identnie było w idoczne we wczorajszyc h lakon icznych w sum ie w komun ikatach, zwłaszcza je śli chodz i o realizacj ę Ministerstwa Środowiska ew identny uk łon w stron ę 1 z m łodszych pol itycznie koalicjant ów prawa i sprawiedliwości c o wi ęcej ja si ę zastanawiał czy mówi pa n tera z, że m inister zasob ów naturalnyc h minister d s . n ie zasa d d s . kl imatu tak tak już innych kwestii, które mog ą temu towarzyszy ć tak że, że zagadnienia ekologiczne wdar ły si ę do polskiej op inii publ icznej i wszystk ie ugrupowan ia w ty m prawo i sprawiedliwo ść zacz ęły się tematyką zajmować si ę, że t o jest tego typu do tego dochodz i oczywi ście tak że czynn ik pokolen iowy w now y nowy m inister b ędzie nale żał do najm łodszych, a w dz iejach polskiej demokracji ew identnie wskazuje na t o, że prawo i sprawiedliwo ść obaw ia si ę postaw y najm łodszej generacj i wyborców na kolejne j elekcj i natom iast lakoniczno ść wczorajszeg o wydarzen ia sugeruj e, że konsensus są nią jeszcz e n ie zosta ł w gron ie koalicyjnym chyb a do ko ńca zawarty pomys ł urz ądzania konferencj i prasowe j w piątek w projektac h Mach med ialnych jeszcz e był by ł znakomitym market ingowo pomys ł nast ępne 72 godziny op inia publ iczna pow inna roztrz ąsać ka żde słowo ka żdą nominacj ę, a tymczase m us łyszeliśmy bardz o krótki tak wym iarze programowy m, jak i personalny m komun ikat mających chyb a na cel u bardz iej uspokojen ie zaplecz a pol itycznego aniżeli wykorzystan ie szans y na zdom inowanie debaty przez k ilka dni n o al e jednocześnie pojawi ł si ę komun ikat, że będą rz ądzący mają tak ie mo żliwości tak ie instrumenty jest t o zmaganie si ę staral i się, ab y te n rz ąd jak najszybc iej zosta ł zaprzysi ężony i powo łany tak jak w łaśnie i ście chc ieli uci ąć dalsz e rozmowy jeszcz e pr óby zm iany oczywi ście kul isy polityki n igdy n ie b ędą do końca znanyc h twarz y dop iero z perspektywy Archiwalnej w DAF po ilu ś latac h, ale sytuacj a w istocie jes t bardz o bardzo z łożona je śli spojrzym y na konteks t programow y usłyszeliśmy wczoraj o tym, że kurs nazw ijmy to og ólnie Belfer z tej prawda kote m, kt óry pozwoli ł zjednoczone j praw icy poszerzy ć zaplecz e wyborcz e w w spos ób rzadk o spotykan y w ostatnim 25, lecz w Polsce b ędzie utrzymywan y warto zwrócić prz y ty m uwag ę, że ugrupowan ie Zbigniewa Ziobry ma naturaln y interes w ty m, żeby pol ityka zjednoczone j praw icy bardz iej prawicowe, zw łaszcza w tak im wym iarze światopoglądowym kulturowy m aksjologicznym i t d . natom iast ugrupowan ie w icepremiera Gowina t o ugrupowanie, którego spojrzen ie na gospodark ę zdaj e się r óżnić o d dawne j partii Jarosława Gowina, czyl i Platformy Obywatelskiej i w kt órym racze j duch Margaret Thatcher ani żeli sol idarnej Polski dominuje ju ż cho ćby t o pokazuj e z łożoność sytuacj i, a w ty m wypadku inaczej w poprzedn im Sejmie prawo sprawiedliwo ść b ędzie mia ło spor e problem y tworzen iu powiedziałbym substytut ów koalicji t o znacz y kryzys, jak i dotkn ął polskie Stronnictwo ludow e i klu b Kukiza 15 w poprzedn im Sejmie dawa ł prawo i sprawiedliwo ści powiedzia łbym mo żliwości poszuk iwania sojusznik ów w dotkni ętych kryzysowym i zjaw iskami formacjach dziś zanos i się racze j na wi ększą konsolidacj ę poszczególnych klub ów opozycyjnych przynajmn iej jak sądzę prze z przez pierwsze 1 , 5 czy 2 lata trwan ia teg o Sejmu co dodatkow o wzmacn ia pozycj ę ob u w ielkich koalicjant ów wczoraj pa n prezes Jarosław Kaczyński mówił t o jes t kontynuacj a dobrej zm iany chcem y zrobi ć, żeby sytuacj a Polaków za 4 lata była lepsz a pod ka żdym względem o d sytuacji mater ialnej po ochron ę zdrow ia chcem y odeprze ć niebezpiecze ństwa zwi ązane z mo żliwym powa żniejszym spowoln ieniem gospodarczym nie chc ę u żywać s łowa kryzy s, ale mam y plan y, żeby skutki by ły żadne temu s łuży sk ład rządu t o jest chyb a taki p ierwszy mocniejszy cz y wyraźniejszy komunikat z e stron y pan a prezesa, że rzeczywi ście t o, o czy m wielu środowiskach się mówi n ie tylk o politycznych, ale te ż biznesowych o d d łuższego czas u, że b ędziemy m ieli do czynienia z e spowoln ieniem gospodarczy m, że to b ędzie miało wp ływ na dochod y pa ństwa, że t o def initywnie mus i powstrzyma ć ob óz rz ądzący przed planam i kolejnych jak t o ładnie m ówimy transfer ów spo łecznych, czyli czego ś co mo żna by ło obieca ć Polakom szczeg ólnie przed zbliżającymi si ę wyboram i prezydenck imi cz y pana zdaniem t o jes t taki prze z przyznanie jedna k właśnie racji tym, kt órzy m ówią nie ma ju ż za dużo rozdajem y te ż rob i n iebezpieczne moją t o ju ż polemizowa ł z samy m stw ierdzeniem rozdajemy każde pa ństwo prowadzi polityk ę spo łeczną pozorn y bra k aktywnej pol ityki społecznej te ż z polityk ą społeczną sprzyjaj ącą ty m, kt órym niczego transferować z bud żetów publicznych n ie trzeba Polska na tle w ielu pa ństw Europy zachodn iej jes t dalek a o d standard ów tamtejszyc h FR z te j ATA pol ityka w istocie jes t du żym stopniu polityk ą Pieńkowską, kt óra nap ędza gospodarkę natomiast mo im zdaniem jes t to po p ierwsze, oczywi ście konstatacj a tego co si ę dz ieje w gospodarc e i w Europie zachodniej, ale tak że w ostatnich tygodn iach w stanac h Zjednoczonych, gdzie przesta ło wia ć tak korzystn e w iatry, kt óre pol itycznie bardz o sprzyja ły Donaldowi Trumpowi wcześniej czy p óźniej t o musi dotrze ć do ka żdego zakątka świata tak że do Polski, zw łaszcza że nasza gospodarka w wielu aspektac h jes t silnie uzale żniona od rynku na rzecz wszystk ich un ijnych amerykańscy partnerzy n ie są dl a na s por ównywalnym stopn iu istotni po drugie, także jes t tak s ądzę wyj ście naprzec iw obawo m samyc h wyborc ów tak że wyborc ów prawa i sprawiedliwo ści Otóż gwałtowna erupcja poparc ia dl a PiS - u na początku te j dekad y po wyborach 2011 roku wiązała się kwest ia podn iesienia w ieku emerytalnego, ale także by ło w tym pewn e Echo kryzys u świecie zachodn im, kt óry w latac h 2080 zebrał pot ężne spo łeczne polityczne żniwo w zglobal izowanym świecie jednoczące si ę Europie Polacy widzieli cz ęsto na w łasne na w łasne oczy i w ielu z nich nie w ierzy w t o, że koniunktura mo że być w ieczna, a pamiętajmy, że w dużym stopn iu t o, że problem y na s tera z mijają wyn ika z teg o, że konsumujem y we wzgl ędu na wszystk o konsumujem y, wi ęc i po trzec ie wreszcie to tak że wyj ście naprzec iw pogl ądom Jarosława Gowina PiS się, że nie ma zbytn io właśnie pol itycznego manewr u, o czy m wcze śniej mówiliśmy, więc niewątpliwie jes t t o przygotowywan ie w łasnego zaplecz a ora z oraz wyborc ów do teg o, że tak w ielkich refor m i w ielki w sensie bud żetowym i sensie znaczen ia prospołecznego możemy mo żemy na raz ie nie ogl ądać i że prawo i sprawiedliwo ść będzie starało się by ć racze j partie um iarkowanego postępu w gran icach prawa ani żeli tak jak to by ło na pocz ątku poprzedn iej kadencji partia b ędzie w pewne j lutowej rew indykacji po latac h po latac h rzeczy i oczywi ście ma m świadomość, że do okre ślenia rozdajem y wznosz ących publ icystyczne, ale w tym mo im pytan iu te ż by ło było drug ie pytan ie do pytan ie chodz i o mo żliwą korekt ę, bo nawe t pol itycy oboz u opozycyjneg o w Cannes cz y obozów opozycyjn y w kampan ii wyborczej ostatn io do parlament u podkre ślali, że na pewno t o co zosta ło dane n ie będzie odbierane i t d . tymczase m jes t wydaje mi się, że szczeg ólnie, gdyb y była potrzeba jakich ś wi ększych oszcz ędności mo że wr ócić pytanie c o do pewnyc h rozwi ązań, kt óre wprowadzane k ilka la t tem u czy modernizowany w ostatn im czas ie n ie spe łniają tak bardz o tych podstawowyc h celów, kt óre im przyświecały n o klasyczną spraw ą jes t oczywiście 500 plus tera z do łożono jeszcz e na p ierwsze dziecko na raz ie nie wida ć z danyc h demograf icznych, żeby tak główny ce l, jak im by ł wzros t urodze ń, że t o się zmieni ło, wi ęc teoretycznie można, by sobie wyobrazić, że ktoś mówi no dobr a t o zastosowali śmy tak ie narzędzia noszen ie do ko ńca sprawdza koszty bud żetowe s ą duże, tym bardz iej że dotycz y te n mechan izm wszystkich bez wzgl ędu na ich stopie ń zamożności no t o może co ś pana zdaniem nie ma szan s na teg o typ u korekty n ie są ju ż zgadza m się z diagnozą, że jeżeli z demografią traf ili bied ę, a że, że skute k po pierwsze n ie by ł demograf iczny, a socjaln e tym n iemniej skal a popularno ści tego programu, a nad e wszystko struktur a elektoratu prawa i sprawiedliwość elektoratu, kt óry się bardzo zdywersyf ikowana tego co by ło poprzedn iej dekadzie, al e wciąż jes t elektora t, który nas reprezentowane s ą tak ie grup y, które albo sam e korzystaj ą z 500 plus alb o widz ą pozytywne efekt y wok ół s iebie natomiast n ie ulega dl a mn ie wątpliwości, że b ędzie narasta ł op ór zewn ętrzny wobe c 500 plus wszysc y przywykli śmy do owego stwierdzenia są n ieprawdziwe, że 500 plus spo łecznie akceptowan e także part ie opozycyjn e muszą musz ą akceptować jeśli nie chc ą straci ć kontakt u z olbrzymim cz ęść Polaków, ale zaraze m jeśli uwa żnie czytamy się we wszystk ie dane dotyczące stosunk u do 500 plus t o w ówczas be z trudu odkryjem y, że olbrzym ia część głównie w ielkomiejskiej klas y średniej sympatyzuj ące nad e wszystk o z platform ą Obywatelską jest przec iwko 500 plus n ie tylk o z powod ów perspektywy kr ótkoterminowej dekon iunktury ekonomiczne też poz iom tak ich przyczy n przyczynach biologicznych n iekoniecznie to nawe t chodz i o torze 500 plus jest dla wszystkich, bo był tak aspekt y spo łeczne skuteczne świadczenie jest świadczeniem powszechny m na ty m pa ństwa skandynawsk ie zbudowa ły skuteczn ą swoich model i bardzo trudno liczy ć we współczesnym świecie tak naprawdę, kt o ile zarabia natom iast sa m pomysł prawd a dystrybucj i s ądzę uderz a w interesy poczuc ie presti żu wizję świata różnie część w ielkomiejskiej klasy średniej, a je śli spojrzym y na skład obecneg o Sejmu pom ijam kwestie Konfederacji, bo to jes t inna opowie ść t o Platforma Obywatelska staje się w zasadz ie jedyn ą parti ą, kt óra jest mocn o liberalne ekonom icznie, kt óra może sob ie więcej pozwolić te j krytyce, więc mogę si ę spodziewa ć takiego rozwoj u sytuacj i, że 500 plus zacznie być w spos ób otwart y i sp ójny krytykowane nie tak jak to by ło w ostatniej kadencj i b ędzie, gdzie słyszeliśmy wypow iedzi pewne pe łne niejednoznaczno ści właśnie ze wzgl ędu na obawy przed reakcj ą opinii publ icznej to bardz o kr óciutko nowy m inister finans ów Tadeusz Kościński kiedy ś dyrektor bank u BZ WBK mówi si ę, że bl iski przyjac iel prem iera, a jednocześnie wcześniej mówiło, że nikt nie b ędzie chcia ł zostać m inister finansów w łaśnie w tej sytuacji pan a zdaniem t o jes t cz łowiek skazan y na sukces w jes t oczywi ście k ilka tak ich resortów, które by ć mo że lep iej pracowa ć w skomplikowanej sytuacj i pol itycznej by ć mo że pomysł teg o, by ktoś z naszeg o planu by ł ministrem finansów, by trzyma ć finanse niekoniecznie na p ierwszym plan ie pol itycznych spor ów poprze z ich personalizację jes t jakim ś politycznym pomys łem jak sądzę jes t t o racze j pewn e wotu m zaufania z e stron y k ierownictwa PiS-u wobe c sameg o Mateusza Morawieckiego bardz o dziękuję pa n poseł Rafał Feldo dzi ękuję bardzo ideolog z miejsca z Warszawskiego by ł z nami teraz informacja pan i wrac a do rozmowy o nowy m rz ądzie weekendow e porane k kultur a jest dl a mn ie osobistym przeżyciem, al e te ż prze życiem wspólnotowym zatrze dzięki temu mog ę si ę dowiedzie ć czegoś o ludz iach, kt órzy są bliżej czyta m dalej n ie ka żdy z częścią kultur y ci, kt órzy tworzyl i j ą świadomie czy też nieświadomie wydaj e się, że naszeg o g, z którego m y wywodzimy jes t bardziej świadome tworzen ie obie ścieżki s ą s ą wa żne kultur a osobista o d poniedziałku do pi ątku po dziewi ętnastej Marta Perchuć-Burzyńsk a zaprasz a przed świata profesjonaln e tera z dukaty z klimatyzacją leas ingu ju ż od 872 z ł netto miesięcznie nie pozw ól, ab y taka okazj a uciek ła sprzed nosa sprawd ź w salonach China Fiat Professional PL zima okn a usta maluje szopk a jes t r ękawiczki są b ielizna czy proszk u term iczna jest kurtk a spodn ie s ą, a Sieczkowski zm iana py łek ro ślin Czarnecki wysypuj e na serwisie AK jedn o Linowski miał do teg o be z kolejk i, bo kolejarskie kolejn o na Kasprowy stanę szczyt y na okr ągło sam i tak od 30 lat podr óże ma łe i kt órzy Północna cz y Południowa półkula trop iki i w iecznej zmarzl iny odkrywam y wszystko s łuchaj w ka żdą niedziel ę po jedenaste j 20 program zaprasz a Rainbow organ izator spokojnych wakacji i 50 plus wściekle szybk a prem ier League ma noweg o ekspert a Adamie dynam ice wym iany podań spektakularne są siła połączona z technik ą nieustępliwy napastnik wyższej klasy kadra tempo akcji, którego nie powstydzi łby si ę nawe t złoty medal ista b iegu na 100 m niesamowicie wyrównany poziom powoduje, że każdy może wskazywać ka żdy może w łaśnie tacy prawd a, że szybki, a ju ż w niedzielę 10 listopada h it rundy jesiennej Liverpool Manchester City widzimy się w Canal plu s sport 2 o godzinie siedemnastej zawracam y Rafał reklam a rad io TOK FM p ierwsze rad io informacyjne w jedno 40 Agnieszka Lipińska prem ier Mateusz Morawiecki og łosił sk ład swojeg o rządu znajdz ie si ę w nim 4 nowych ministr ów będą te ż nowe resort y ministerstwo kl imatu ministerstwo zarz ądzania funduszam i, a tak że ministerstwo nadzor u właścicielskiego w Warszawie zbierze się dzi ś zarząd krajow y porozum ienia Jarosława Gowina w śród temat ów spotkan ia przysz ła umow a koal icyjna zjednoczonej praw icy ora z kwest ia udzia łu partii w nowy m rz ądzie Mateusza Morawieckiego także dzi ś w warszawsk iej siedzibie OPZZ zbierze si ę rada krajowa Sojuszu lew icy Demokratycznej opr ócz podsumowan ia wyborów parlamentarnych dzia łacze SLD b ędą dyskutowa ć na tema t konsol idacji partii lewicowych, ab y tak się sta ło potrzebn a b ędzie zm iana statut u Sojuszu, wi ęc rad a krajowa wyznacz y datę konwencji, na kt órej mogą zapa ść tak ie decyzja wi ęcej informacji o ósmej rad io TOK FM p ierwsze rad io informacyjne u weekendow e porane k Maciej Zakrocki dzień dobry ponown ie ci ąg dalsz y komentarz y do przedstaw ionego wczora j w ieczorem sk ładu noweg o stareg o rz ądu prem iera Mateusza Morawieckiego tera z w studiu Ryszard Łuczyn polityka USA dzie ń dobr y dzie ń dobry mo że zaczn iemy od do ść ciekawej mo żna powiedzie ć, a nawet h istorii znajduj e podobn e rozwiązania decyzj i, jak ą podj ęto wczoraj o t o pan Jacek Czaputowicz zostaje na stanow isku m inistra spr aw zagranicznych, al e do te j pory podlegaj ący m u p ion Europejski projek t na czele, kt órego sta ł jego zast ępca pa n m inister Konrad Szymański przechodz i do kancelarii premiera i co prawda nie jes t tworzon y now e ministerstwo, ale w łaśnie te n pion Europejskiej ma by ć bezpośrednio nadzorowan y prze z samego prem iera, a zarz ądzać nim operacyjn y b ędzie pan m inister pona d Szymański, jaki t o jes t sygna ł przed wszystkim to jes t 1 z mo im zdan iem wa żniejszych zm ian nowy m rządzie pierwsz ą myśl, k iedy zobaczy łem informację, że t o si ę dz ieje była także t o jest troch ę usankcjonowanie obecnego stan u rzeczy zgodnie, z kt órym MSZ tak naprawd ę tak czy inaczej i to niezależnie o d tego czy kierowa ł n im Witold Waszczykowski czyja ś Jacek Czaputowicz tak naprawdę miał bardz o w iele do powiedzenia natomiast jes t te ż sygna ł o ty m, że kwest ie europejskie b ędą w nowe j kadencj i ważne również z e wzgl ędu na negocjacje noweg o bud żetu un ijnego i przen iesienie Konrada Szymańskiego do kancelarii prem iera i po jeszcze obdarowan ie g o stanowiskiem m inistra jest takim sygna łem, że be z wątpienia kompetentn y człowiek ma się ty m nowe j kadencj i zajmowa ć to właśnie t o jes t tak a sytuacja o d la t, kiedy mia łem przyjemno ść z bl iska przyglądać pracy pan a Konrada Szymańskiego jeszcz e w parlamenc ie europejskim czasami by ł go ściem mo ich program ów specjalizowa ł si ę szczeg ólnie w drugiej kadencji swoj e w parlamenc ie w problematyce energetyczne j w bardz o wielu koleg ów te ż dz iennikarzy ta k na marg inesie byli śmy w gron ie tak ich ekspert ów oceniających pos łów do parlament u Europejskiego w ramac h rank ingu tygodn ika pol ityka w i pami ętam właśnie, że w łaśnie wszysc y w ka żdym z tyc h ranking ów ustawiali pana Konrada Szymańskiego bardzo wysok o jak w łaśnie tak iego posła merytoryczneg o i zaanga żowanego swoją prac ę, a mn iej politycznego no t o w łaśnie bior ąc pod uwag ę ten rodza j ocen y dzia łalności dotychczasowe j teg o pol ityka jak należy komentowa ć w kontekście nowe j troch ę nowe j troch ę prawda formy jeg o dalsze j pracy nie spojrz ą na t o w og óle trochę szerze j w kontekście teg o ilu mam y tak ich ściśle pol itycznych nowyc h ministrów, kiedy spojrzym y na ten nominację zobaczym y, że tak naprawdę nie ma ta m nowyc h ludz i typ u Antoni Macierewicz czy to n ie s ą szczeg ólnie kontrowersyjn e nom inacje mo żna odczytywa ć z 1 strony jako tak i sygnał, że to jes t rząd, który b ędzie zajmowa ł konkretam i, kt óre ma jak powiedzia ł wczoraj Jarosław Kaczyński zabezpieczy ć na s przed nadci ągającym spowoln ieniu gospodarczy m z drugiej t o jes t też mo im zdaniem troch ę przygotowan ia do kampan ii prezydenck iej, że to jest te n zwro t ku centrum, o kt órym się m ówiło, kt óry został zakłócony przez nominacj ę do Trybunału Konstytucyjnego, kt óry zresztą b ędą musia ły by ć jeszcz e powt órzone, ale mo im zdan iem wzmocn ienie ministra Szymańskiego jes t cz ęścią tak iego szerszeg o sygna łu o ty m, że t o jes t rz ąd jedna k do ść um iarkowane, że n ie będzie na raz ie przynajmn iej żadnych rewolucj i a, ale jeszcze trzymają si ę tyc h spr aw europejskich no n ie zapom inamy, że poza sprawam i, o których pa n wspomnia ł, a wi ęc trwaj ącymi negocjacjami przysz łych tzw . w ieloletnich ra m finansowych n o t o dale j w isi kwest ia art. 7 i te j procedur y badan ia praworz ądności w Polsce, kt óra tera z przy odbywa si ę w radzie Europejskiej nadal wp ływają jeśli można tak Police jakiś cza s wyrok i Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, które praktycznie wszystk ie do tej por y pokazuj ą że, że rząd post ępował niezgodnie z pewnym i standardam i europejsk imi czy zatem to jes t te ż pan a zdan iem tak a pr óba u łożenia si ę z Unią Europejską, żeby w łaśnie alb o zdj ąć t ę procedur ę art. 7 albo, żeby w og óle unika ć sytuacj i konfl iktowych szczeg ólnie w łaśnie na ty m ostatn im etapie rozstrzygan ia kwestii podzia łu un ijnych pieniędzy uwa żam, że w pewny m stopn iu tak natomiast t o jest pytan ie na ile sa m sygna ł o sam e nominacje rządowe b ędą w stan ie zmieni ć relacje z Unią na ile dzi ęki n im rz ąd będzie w stan ie unika ć sytuacji konfl iktowych niedługo czek a nas kolejn y wyrok, by by ło stanow isko rzecznika generalnego w spraw ie KRS jeśli oka że się, że b ędziemy m ieli k ilka tysięcy nowyc h sędziów, kt órzy tak naprawdę n ie s ą sędziami no to mo że generowa ć kolejn y konfl ikt, więc moim zdan iem t e nom inacje s ą tak im sygna łem d ążenia do normalizacji natom iast cz y do te j normal izacji wystarcz ą wątpię no i teraz jeszcze w tak im raz ie o tyc h innych nominacjach, kt óre mają pokazywa ć, że rz ąd w jak im sens ie przyznaj e o tym, troszkę rozmawia łem ju ż pan prof. Henrykiem, że chyb a nadszedł cza s, w którym trzeb a będzie mo że n ie tyl e ju ż zaciskać pas a, al e ograniczy ć r óżnego rodzaj u pomys ły związane z tak imi wydatkam i socjalnym i cz y nowy minister finans ów cz y trochę w og óle inna struktura tyc h gospodarczyc h resortac h szczeg ólne zwrócenie uwag i n a na spraw y dotycz ące klimatu czy to te ż jes t w łaśnie zapowied ź tak iej innej pol ityki gospodarczej rz ądu drugiej kadencj i tutaj widz ę taką rzeczywi ście logik ę trochę kryzysową o, tyl e że Jarosław Kaczyński zapowiedzia ł że, że tuta j, że t e nom inacje mają zabezpieczyć na s prze d przed kryzysem i w kontek ście ministerstwa kl imatu n p . t o be z wątpienia 1 z jego g łównych zada ń b ędzie negocjacje pieni ędzy na fundus z spraw iedliwej transformacji, kt óre maj ą ułatwić na m przej ście do gospodark i o mn iejszych em isjach dwutlenk u węgla, czyl i wejdę słowo tak a trochę reakcja odpowied ź n a tzw . nowy z ielony ład Unii Europejskiej, kt óre ma by ć flagowym punkte m nowe j komisji Europejskiej pani Urszuli oddalają trochę nowy zielony ład troch ę te ż presj a spo łeczna, bo je śli chodz i o stworzen ie ministerstwa klimatu t o z 1 strony mo żna odczytywa ć w logik ę w logice PR -ow e trochę na m rzeczywiście mam y m łodzież strajk i kl imatyczne presja spo łeczna na zwiększenie udzia łu odnaw ialnych źródeł energ ii w miksie energetycznym się zwi ększa zasadn iczo ludzie coraz wi ększą wag ę do teg o przywiązują tutaj prosz ę bardzo rz ąd stworz y ministerstwo klimatu to jes t sygnał, że ustawia klimat wok ół klimat poprawia klimat wokół kl imatu wok ół s iebie samego przed e wszystk im, więc t o jest 1 logika, w kt órej można interpretowa ć, a drug a tak a logika pow iedzmy celowościowa to znacz y właśnie n p . te n fundus z spraw iedliwej transformacj i t o s ą m iliardy euro, kt óre Unia b ędzie przeznacza ła na wsparc ie regionów uzale żnionych o d w ęgla i negocjacj e dotycz ące teg o jak te n fundusz b ędzie wygl ądał jak du ży b ędzie jak podz ielony będzie przed e wszystkim b ędą w nowe j kadencj i bardz o znacz ącą kwesti ą i wydaj ą si ę też, że powstan ie teg o ministerstwa klimatu na czel e z Michałem Kurtyką, kt óry przecież jak o prezydent szczyt u kl imatycznego da ł si ę pozna ć na salonac h dyplomatycznych jak o sprawn y racze j negocjator jest też sygnałem, że rz ąd chc e traktowa ć poważnie to tym bardziej że b ędzie mia ł dość twardeg o przec iwnika, bo może warto s łuchaczom przypomnieć, że z e stron y komisji Europejskiej za te temat y będzie odpowiada ł, kt o Frans Timmermans mas z ochot y znajomych zupe łnie innych spr aw dotychczas 2 słowa o o d tych, których nie ma też troch ę w kontek ście teg o w ątku gospodarczeg o w nowy m rz ądzie, bo jeszcze k ilka tygodn i tem u pa n Jerzy Kwieciński otrzyma ł można być istotą tak ich sygna łów wzmocnienia jeg o pozycji, bo otrzymał drug i resort właśnie te n szalen ie wa żny, bo przecie ż finans ów i tu ż po te j w łaśnie wzmocn ieniu przynajmn iej tak t o wyglądało okazuje si ę, że pan a Jerzego Kwiecińskiego w og óle rz ądzeniem i przypuszczalnie jak się spekulowa ł, jak i systemu znajdz ie się w europejsk im bank u inwestycyjnym brzm i teks t tak si ę mówiło jak z systemu pojawiają się plotk i, że ta m w łaśnie za kilka miesięcy mo że się znaleźć, ponieważ m ówiło się k ilka miesi ęcy temu w lipcu dodaj e, że t o niedługo mo żemy si ę spodziewać potencjalnie o n si ę ta m znajdzie je śli chodzi o nominacj ę na ministra finansów t o oczywiście nale ży zauwa żyć, że nowy m inister jes t bl isko zwi ązany z Mateuszem Morawieckim o d ponad 20 lat i t o jest te ż sygna ł troch ę wzmocn ienia pozycj i samego Morawieckiego w ramach rz ądu z 1 strony dajemy m u ministra finans ów, kt óremu mo że zaufa ć z drugiej strony jes t te ż kwest ia teg o ministerstwa nadzor u w łaścicielskiego, które troch ę drugą stron ę idzie, al e ja bym t o wszystko czyt a w tak iej log ice sprawności t o znaczy, że je śli chcemy przygotowa ć na kryzy s mus imy z 1 strony mie ć ministra finans ów, w którym prem ier dobrz e b ędzie wsp ółpracował z drugiej konsolidacji nadzor u na dsp ółkami, bo PiS stwierdzi ł, że l ikwidacja ministerstwa skarbu jedna k by ła b łędem, że n ie chc e awantu r zjednoczone j prawicy o to kto kt órą spółka b ędzie nadzorował i że tak naprawd ę Nowogrodzka ma nadzorowa ć wszystkie spółki cz y może n ie wszystk ie n p . Polska grupa zbrojen iowa nie znajdz ie si ę z tego c o by ło s łychać pod nadzorem teg o noweg o m inisterstwa, a zasadnicza to jes t wszystk o tak ie usprawn ianie prac y, czyli Jacek Sasin tera z b ędzie jak o bl iski człowiek pan a prezesa Kaczyńskiego decydowa ł o nominacjach do sp ółek skarbu pa ństwa, a panow ie Gowin i Ziobro b ędą mus ieli przyjąć to z pokor ą myśli pan, że ta k tak, gdy by ła łatwo nie będzie to ju ż było s łychać w czas ie negocjacj i dotyczących tworzen ia noweg o rz ądu, które zreszt ą dość długo trwa ły oko ło 3 tygodni było s łychać, że wszyscy m inistrowie bardzo walcz ą o to, żeby przypadk iem spółki, które podlegaj ą nie znalaz ły si ę pod nadzore m tworzoneg o ministerstwa, wi ęc na pewn o tarc ia b ędą z 1 strony t o jest pytan ie o to, jak ie spółki b ędzie nadzorowa ł nowe ministerstwo, al e z drugiej stron y jak duża wym iana kad r w n ich nast ąpi bo owszem, mo że być także Jacek Sasin będzie nadzorował PZU cz y PKO, ale jeśli n ie zmieni ą się prezesi tyc h tyc h instytucji n o to siły, kt óre mia ły na nią wpływ dalej b ędą mia ły na ni ą wpływ, wi ęc zobaczym y po wyborac h zobaczym y po stworzeniu rz ądu ja k ta karuzel a stanow isk nakręci czy te ż n ie nakr ęci pow iedzmy jeszcze 1 nieobecnym minister Tchórzewski, a wi ęc te ż osoba związana do te j pory polityk ą gospodarcz ą polityk ą energetyczną wydawało si ę, że t o te ż taka n o mocn a postać w ty m rządzie n ie mogą nie jes t tajemnic ą, że prem ier Morawiecki o d dawna chcia ł, żeby m inister Tchórzewski znikn ą z jeg o rz ądu t o si ę w końcu uda ło m u osiągnąć przy okazj i znikn ęło jego ministerstwo c o zawsz e lepiej wygląda t o znaczy jak się kogo ś zwaln ia firmy t o można zlikwidować stanowisko powiedział unijny t o n ie tak życie zwaln iamy tylk o po prost u likwidujemy 2 stanowiska i t o jest te ż troch ę tak a sytuacj a, że minister Tchórzewski znikn ął raze m z ministerstwem wiadomo było, że premier n ie jes t szczególnie zadowolony z tego, że o n ta m pozostawa ł na uda ło musi osiągnąć si ę to że, że teg o rz ądu zniknął prz y okazji mam y te n ges t w łaśnie te n ges t powstanie ministerstwa kl imatu, kt óre przejmuj e cz ęść kompetencj i resort u energii ministerstwo rodziny prac y i pol ityki spo łecznej wa żne ministerstwo te ż w poprzedniej rozmowy sprowadzają się druk iem m ówiliśmy trochę o o d o ty m w jak im stopn iu sukce s obozu rz ądzącego by ł uzależniony w łaśnie o tak im skupieniu si ę na na rodz inie na pol ityce spo łecznej w kontek ście tyc h transfer ów socjalnyc h odchodz i z teg o ministerstwa pani Bożena Borys Szopa zreszt ą, kt óra właśnie ta m się znalazła wted y, k iedy pan i m inister Rafalska została wybran a do parlamentu Europejskiego i mn iej na je j miejsce wchodz i pan i Marlena ma Long osoba mo że mn iej znana od 2 lat kierowa ł Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych by ła wcześniej w iceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego w ice wojewod ą Wielkopolskim czy t o jes t też taki mo żemy się alb o j a za bardzo wszystkiego wszystk im, czeg o dopatruj e, al e w łaśnie po tym, tak im pol itycznym kryzysie zwi ązanym z proteste m os ób niepełnosprawnych w sejmie kiedyś m ówiło, że właśnie PiS-owi na tyc h ludziach n ie zależy, że t o jes t za ma ły elektorat no bardzo du żo mówiliśmy również w TOK FM o tym jak t e osoby podcza s protestu były traktowane i t d . budując b y tworzył tworzył w łaśnie tak i w izerunek pol ityki rządu n ie czułego na ten temat, a t u akura t osob a, która zajmuje si ę od 2 lat w fundusz u rehab ilitacji osób niepe łnosprawnych staje na czel e w ogóle teg o ministerstwa t o właśnie też odpowiedź na ta m t ę krytyk ę sądzę, że w pewnym stopniu mo że tak by ć, zwłaszcza sp ójrzmy n p . na t o, że l iderka protestu os ób z niepełnosprawnościami w sejmie Iwona Hartwich znalazła si ę w sejmie, więc przypuszczaln ie nowej pani m inister b ędzie troch ę łatwiej odpowiada ć na krytyk ę na t o prz y czym t o też jes t bardziej sygna ł do wyborc ów ni ż do środowiska os ób z niepe łnosprawnościami, kt óre często jedna k na dzia łanie PFRON-u narzekają nie jeste m w ty m zakres ie eksperte m, al e takie, że tak ie głosy d a si ę us łyszeć, wi ęc rzeczywiście zdaje si ę, że t o może by ć tak i sygnał, ale też m ówi się o nowe j pani minister, że jes t, że prezes PFRON zosta ła nom inacji prem iera Morawieckiego, więc te ż jes t z n im powiązana lojalno ściowe i te ż można trakt y traktować tę nominacj ę jak o elemen t wzmacn iania prem iera t o ostatn ia Minutka to jeszcz e by m poprosi ł tylk o o krótką tak ą cenę cz y t o uspoko i def initywnie koalicjant ów PiS-u słyszeliśmy o informacjach j a o ty m, też wspominałem c o si ę dzisiaj idzie, wi ęc b ędzie zebran ie w ładz w łaśnie porozum ienia pan a Gowina no i mają odnie ść do teg o do nowe j sytuacji czy czy t o jest w łaśnie kon iec spraw y nowego rządu czy cz y jedna k nie w sprawie noweg o rz ądu może i tak, al e n ie zapominają, że jeszcz e b ędą np. nominacj ę na wojewodów, bo przecie ż cz ęść z nich znalazła si ę bodaj że 8 w nowy m Sejmie, że pewn ie jednak nast ąpią jakieś zm iany w sp ółkach skarb u państwa ja wątpię, b y t o mia ła być to mia ł by ć kon iec negocjacj i w kontek ście stanowisko mo że w kontek ście rządu jasno, bo ten rząd trzeb a w ko ńcu powołać na pierwsze pos iedzenie Sejmu Mateusz Morawiecki złożył dymisj ę ani n ie b ędzie rz ąd powoływać, ale ktoś sądzi, że też jeszcz e nie skończyła koal icjanci s ą wzmocnieni sol idarna Polska dostała drugi resor t porozumienie zosta ło troch ę wi ęcej kompetencj i, ale nie sądzę, by t o by ł kon iec bardzo dzi ękuję Ryszard Łuczyn pol ityka Insert uznane j tera z będą informacja o n ich wracam y do sygnal izowanej przez e mnie trzydz iestej roczn icy upadku mur u i w izyty Helmuta Cola Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA