REKLAMA

Nowy/start rząd PiS? "Mieszacie w tym samym garnku niekompetencji"

Wybory w TOKu
Data emisji:
2019-11-09 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
53:52 min.
Udostępnij:

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił kandydatów na ministrów rządu PiS nowej kadencji. Nominacje komentowali politycy w programie „Wybory w TOKu”: Marcin Ociepa – poseł-elekt PiS, Izabela Leszczyna – posłanka-elektka PO, Daria Gosek-Popiołek – posłanka-elektka Lewicy i Miłosz Motyka z PSL. - Nie wiecie co z czym połączyć, żeby było lepiej. Mieszacie w tym samym garnku niekompetencji – stwierdziła Leszczyna. - Zjednoczona Prawica wygrywa wybory i będzie rządzić samodzielnie. Chciałbym, żeby politycy opozycji wyciągnęli wnioski w wyniku wyborów i przemyśleli swoją narrację – odpowiadał Ociepa.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Daria Gosek Popiołek posłanka elekt lew icy partia razem, gd y na bra k Izabela Leszczyna tak samo, al e z koalicji Obywatelskiej dzie ń dobry Mar Miłosz Motyka prezes foru m młodych ludowców PSL dzień dobry efek t la t 27, a rzeczywiście młodych ludowc ów t o różnie by ła partia nie swoj ą m łodzieżówkę by ła w Niemczech ma 40 lat dzia ła wyraźną chyba jeszcze jes t na jedno m łodzieży zagryzaj ą 48 latków nie wiem, czego dowiedziałam si ę st ąd mamy ma rację Rozwiń » pa n poseł elekt prawa i sprawiedliwo ści przyczyn y porozumienie tak jak dzień dobry w itam serdecznie p ół Polski o polskiej, stosuj ąc się polityk ą wstrzyma ło oddec h pytają dz isiaj ran o cz y porozumienie to jest tak i PiS PiS czy t o jes t takie l ight PiS będzie si ę porozumienie stawia ć PiS -ow i będzie n ie będzie porozumienie Jarosława Gowina t o porozumienie losoweg o na jeste śmy cz ęścią zjednoczone j praw icy, że na razie encyklopedia, a teraz mac ie przecie ż dz isiaj konwen t czy zarz ąd zarz ąd porozum ienia rzeczywiście b ędziemy rozmawia ć o wsp ółpracy koal icyjnej o szczeg ółach te j współpracy, dlatego że c o do k ierunku ta decyzja zapad ła w momencie kryzys u byśmy si ę kandydowa ć wspólnie z innych l ist prawa i sprawiedliwo ści do Sejmu Senatu wczora j ju ż wiemy, że pa n prezes Mateusz Morawiecki ogłosił, że Jarosław Gowin b ędzie ponownie w icepremier minister nauki szkolnictwa wy ższego w jego rz ądzie, by pani Jadwiga Emilewicz m inister rozwoj u w zwi ązku z tym idziemy dale j t ą drog ą współpracy jak pa n prezes Kaczyński powiedzia ł, że czek a na s spowolnienie nie chc ę użyć s łowa kryzys właśnie, a przecie ż u żył to n im sie ć porozum ienia, a zawsze mówiliśmy deklasacj a zadłuża, a tak że za ma ło genom c ieszymy si ę, że w pom imo tak iej diagnozy, która jes t rzeczywi ście tak realistyczna m a o tym, że musi być gotow y na spe łnienie gospodarcz e te najtrudniejsze taki w tym tak a w łaśnie rozwoju w łaściwego ministra właściwy ds. gospodark i traf ia do porozumienia mo że na ty m się znam y tuta j Jadwiga Emilewicz pokazała przez ostatnie 2 lata jako ministrami 4 lata tak że przecież by ła w ministerstwie wcze śniej na początku jak o w iceminister, że jes t bardzo dobrze odb ierana przez rynek doskonal e rozum ie tematy i w zwi ązku z ty m ta kontynuacj a logiczne teraz dozna ła atak u kaszlu zauwa żył pa n redaktor na t e ostatn ie słowa pan a log ice Ociepy w teologiczne ostatn ie s łowo chyba log iczne n ie, ale ostatnie słowa możliwego dnia mo żna t o s łowa jeśli pa n redaktor pozwol i pa n, dlaczeg o Otóż pa n m inister Ociepa Ninie no tak n ie pow iem ministerstwo, które reprezentuj e pan minister trzeba t o jes t tak naprawd ę mater ializacji nieudolno ści rz ądu PiS, więc chwalenie si ę czymkolwiek tutaj 2 jest troszeczk ę trzeb a powiedzieć nawet zjednoczonej praw icy, bo pan ie m inistrze jeśli ministerstwo, na kt órego czele sto i pan i Jadwiga Emilewicz cz y ministerstwo przedsi ębiorczości teraz będzie rozwoju, bo t o jes t taki t o te ż c iekawe najpierw stworzyl i ministerstwo rozwoju potem j e podz ielili później znow u w łączyli teraz cz y gubimy się w tym wszystkim, ale fakt y s ą tak ie, odkąd rządzicie nie doświadczamy posłuży do Poznania w dzia łach adm inistracji rządowej jak zmieniają si ę na nią mają różnica jest zupełnie inaczej t o wy lubicie si ę w tyc h dzia łach założenia, że coś czym połączyć, żeby było lepiej tymczase m miesza ć ciągle w tym samy m garnk u niekompetentnych os ób i jeśli w czasac h, k iedy mam y ministerstwo przedsiębiorczości w rank ingu Doing biznesu podcza s zmagań z 2005 . m iejsca na czterdz ieste pan m inister, m ówi że właśnie znow u za przedsi ębiorczość inwestycje b ędzie odpowiada ła Jadwiga Emilewicz to się martwię jeszcz e bardziej chc e pan m a prawo e-konto, al e krótki ten, żeby po my ślę, że tak że pani pose ł do ść mocno odosobn iona w ogóle o pozycj ę dość mocn o odosobn iona w tej ocenie mo żliwe jest nieprawdziwe zaraz odniosę si ę do indeksu natom iast nie zna m żadnego powa żnego dziennikarza ekonom icznego żadnego rank ingu polskiego rządu, kt óry by n ie wskazywa ł m inister przedsiębiorczości lista śmierci technolog ii w pierwszej tr ójce najlepszyc h ministr ów tego rz ąd ty m gorze j Lozano t o sam o wszystk ie organ izacje gospodarcz e cz y Izby Izby Izby gospodarcze w Polsce najwa żniejsze zwi ązki pracodawców natomiast średni biznes ja by m zach ęcał polityków opozycj i, żeby czytal i, bo t o t o pomo że w dół b iznes może przecie ż uzasadnień w zwi ązku z ty m, że wprowadz imy w życie nasze zobowi ązania związane z e zn iesieniem u żytkowania wieczystego, czyli uw łaszczył myśmy tyc h, kt órzy do te j pory byli skazan i na u żytkowanie w ieczyste to sprawi ło, że prze z krótki okre s czas u b ędziemy m ieli pewne zatar g z 1 proces sygnalizowania spalonego, ale to wskazane w trudnyc h zadań lekko zdenerwowal i postępowaniami sądowymi t o przejściowe przej ściowe zjawisko na tym, chyb a że pani pose ł z przec iwnikiem zn iesienia u żytkowania wieczystego przeciwnikiem uw łaszczania Polaków n o t o wtedy oczywiście dl a meg o krótko o sobie za złamanie lewego tak si ę składa jeste ście we dwoje już tylk o ko ńczy, gdyby było na ludowców nie odezwali si ę było świetnie m ówi pa n minister t o naprawdę nie by łoby tak dramatyczneg o spadku inwestycji panie m inistrze w ie pan doskonal e zdrożeć jak dawali śmy za Polskę 20 % PKB taka by ła warto ść inwestycji potem spad ła do 17 % teraz budowali ście do 18 % ci ągle jest o d 2 % mn iej niż by ło, ale prem ier Morawiecki obiecywa ł zdob ędzie 25 %, a inwestycje prywatne s ą w og óle zapa ść inwestorzy prywatni nie inwestują od la t zawali pan ie m inistrze pan i by ła minister mo że też przysz ła po wiadomo jak to jes t na te j karuzel i stanow isk to na razie ucina pytan ie w tym rządzie, gdy si ę powstrzyma ć, aby pani Daria głosek popio ły mogą te ż z nami podzieli ć tak im komentarze m na temat nowyc h nom inacji rz ądowych, a to sami, a tak t o ja przecie ż tuta j, al e łączyła widzie ć zarobiliśmy miało oczywiste, al e nawe t Senat zajm ie si ę oponentów jak zwyczajna wszelk ie zm iany patrzeć z optymizmem ma m nadzieję, że one p łyną w dobrym k ierunku natomiast mn ie osobi ście kilka rzecz y w tyc h nominacjach dz iwi zastanaw ia wydz ielenie z Ministerstwa Środowiska nowego ministerstw, które b ędzie zajmował si ę kwest iami kwest ia klimatu przezwyci ężenie do ko ńca rozumiem logikę to jest kl imat t o przecie ż jest, al e statutowy nastąpi znaczy to pow inien tak powinno być jedn o z ważniejszych m inister w związku z ty m, że wiemy, że jeste śmy w bardz o trudnym momencie, je żeli chodz i o katastrof ę klimatyczną zm iany kl imatyczne natomiast not y ruch jednak gorzko zastanaw ia, bo wydaj e się, że tuta j może dochodzić, jak i si ę k łopotów kompetencj i kompetencyjnych n o i to fak t, że np. tutaj las y państwowe pozostaj ą w kompetencj i Michała włosy, które z teg o co w iem nie ma jakiej ś h istorii zwi ązanej z dzia łaniami z ochron ą środowiska już norma objeżdżają wizj ę matura, lec z ch ęć szczera no t o jak wygl ąda właściwie, al e jak wygl ąda ochron a środowiska w Polsce pozostaw ia wiele w iele do życzenia zestaw ieniem pewnych m inister bez zm ian jak m inister rolnictwa także nie zapow iada jakiś tuta j rewolucji jes t, więc not t e wszystkie 4 dni o d tak powiedzie ć, że ministerstwo klimatu lep iej, żeby powsta ło mia ło k łopoty, które analizujemy je spokojn ie po 234 latach ni ż, żeby n ie powstało by ło takim marzenie Reagana działa te ż z nim ja chcia łbym wszystk im podejmowal i dzia łania a, żebyśmy s iedzieli analizowali, bo sam pan redaktor doskonale w ie, że prze z ostatn ie 3040 lat r óżne mądre osob y w polityce alb o niem ądre siedz ą analizuj ą działanie w k ierunku walki z e zm ianami kl imatycznymi nie ma tuta j ju ż naukowcy bij ą na alar m, że naprawd ę naprawd ę t e mo żliwości reakcji ju ż kończą na tak ą par ę naukowców rynek powiedział, że w ci ągu 30 lat w Polsce jes t nie większej sosen bluze k, ale zagrożenie dl a prezydenta, kt óry zakaże relacji nie zmienia chyb a tak a już stygn ą, a troch ę powoli feudaln a w łasność Miłosz Motyka prezes foru m m łodych ludowc ów PSL o obserwował pan zm iany w rządzie zac iekawieniem cz y znudzenie z z e znudzen iem m ówią Czesi mający s łowem do, ale 2 ciekawe rzeczy odniosę się s łowa do pana ministra, który mówi o ty m, że ministerstwo przedsi ębiorczości jest 1 z najlep iej ocenianych ministerstwo maj ąc tak ą konkurencj ę jak Ministerstwo Zdrowia stanem Radziwiłłem Szumowski m inister roln ictwa pan Jurgiel mia ł Zdanowskiej m inister obron y narodowe j pani Macierewicza później pan, bo takie n o to trudn o odnieść wra żenie, że faktycznie może tak, b y tylk o ty m gorzej dla reszt y resort ów 22 rzeczy są n iezwykle c iekawe co dzisiaj ran o powiedział pan profesor par u si ę, cho ć ministerstwo sportu t o tutaj si ę trzymamy pos ła oferujem y te n tek ę m inistra komu ś opozycji jak i senatorowie opozycj i, że to będzie tak a nasz a kart a przetargowa no musz ę powiedzieć t o wyjątkowo fatalnie świadczy o ty m jak traktujecie państwo jak o łup powinniście mie ć w łasnego dobrego ekspert a od sport u o d turystyki w ko ńcu rz ądzicie 4 lata ta ekipa za wcześnie chwalili się, że jest tak a szeroka n o to kto ś to powinien by ć właśnie od was, a nie powinno by ć w łaśnie taka kart a przetargowa swoj ą drogą z geste m, że się wpolityce po prost u ciągle si ę gr a kartami przetargowymi, a t o ja s łuchałem pan a prezesa Kaczyńskiego m ówi rząd polityki po t o, b y zmieniać Polskę, żeby Polska po zmianie gr a si ę kartam i przetargowymi no fatalnie wygl ąda m imo wszystko i tak uważam, że żadnego senatora opozycji nie d a si ę przeciągnąć, chocia ż je śli prezes oferował cokolw iek Senat zostajemy z boku cokolwiek, ale t o jes t także w łaśnie Ano chyba tak że je śli cokolwiek senator Grodzki mia ł być oferowane jest przekonan y o ty m, że senatorskie stan ie poparte również prze z PiS natomiast drug a rzecz to jes t ta kwest ia spr aw zagran icznych, a także wydzielono kwest ie zwi ązane z polityką Europejską do KPRM mu to też chyba świadczy o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma osób, kt óre kompletnie mógł zaj ąć w kwestii n o np. negocjacji lepszego budżetu, a tuta j ju ż słyszeliśmy też zjawić się te ż PiS pan a ministra Waszczykowskiego, który mówi, że kompletn ie niezrozumiałe t o jest niezrozumia łe jak sprawam i zagranicznymi ma firmowa ć ktoś KPRM je chyba tylko dlateg o, żeby pa n prem ier Morawiecki mia ł bli żej na s pod no chyb a chyba nie b ędą tak, by ktoś si ę odnie ść do n iech będzie o zwykl e tak im stud ia na takich genius loci, że prezydenci premierzy byli goście nie mają tu lepiej niż inni tylko trochę gorze j, więc chcę t o wyrównać kr ótki głos, bo ma m pote m do pani Izabeli Leszczyny trudn e pytania to fet a skor o za połowę tyc h zajęć 31 czy w ogóle n ie będą już jaki ś ta m złośliwość, b o ja pana Miłosza Motyka szalen ie lubię uważnym prz y sympatyczny m b ędzie w łaśnie zn ika wspaniałym v ice vers a wspaniałym politykiem żałuję, że n ie dosta ł si ę, że nie jes t w parlamenc ie może mo że tak absolutnie uwa żam, że pow inien i nadal prawie, jakb y by ł natom iast absolutn ie, ab y zachęcić tego Szanowni pa ństwo si ę po wyborac h zej ść z teg o t o TOK rozumowania z tej stąd w te j tonacj i kampan ii wyborczej, jak ie są beznadz iejne rządy minister Szumowski, kt óry ma się też nudn e Polacy s łyszeli t o przez 4 lata rozstrzygn ęli t ę kwesti ę wyborach mia żdżąco dla wa s po raz drug i oddal i samodzielne rz ądy zjednoczonej praw icy też jeszcz e w Polsce zdarzy ło samodz ielnie trzeba musiała rozwoju m iast bądź jawnych rejestrów też n iebywale dziś panie dziękuję raz na te n bardz o dobry rezultat nie mieszczących 70 rządzący w tym sensie żeni, że s ą samodzielne rz ądy nowych to pierwsze w h istorii wolne j Polski nie zdarzyło chcia łbym żebyśmy, żeby pol itycy opozycji wyci ągnęli wn iosek z teg o rozstrzygni ęcia i teg o języka, kt óry stosowali przez przez 4 lata, ale chciałbym uważa znaczy ważniejszy temat emerytur będzie o sprawie jeszcze n ie tak ta k tak dlatego 2 zdania tyc h ministerstw, które podstawowy m t o szalenie interesuj ące pod k ątem merytorycznym t o, że mi źle zrealizowane złotówek m inister d s . kl imatu i kolejny zna k życia a, że to n ie lew ica, al e praw ica precyzyjn iej d iagnozuje prawdziwe wyzwania, kt óre s ą i dlateg o macie program, poniewa ż rada polskiej an i ja n ie przerwałem chcę tylko podkreślić, że to w łaśnie prezesa dostrzega t o wyzwanie staw ia świetnego fachowc a Michał Kurtyka n a na czele teg o resort u i tuta j możemy by ć naprawdę optym istycznie chodz i oto wielkie wyzwan ie, które sto i przed panem to jest retoryk a kampan ijna, a spraw y europejsk ie tak ie rozwiązanie pan i już stosowan e w wielu krajac h Unii zrobią mi, że zamiast zwróconych zresztą zasad a odnosi si ę zrobimy kwesti ą Europejskiej je śli ob iecuje pa n jak ma m takie przekonanie, że politycy n ie tylko liczy ć się szyl d, al e jego wype łnienie placu cz y m inister ministerstwa kl imatu wystarczaj ąco silnie umocowan e pol itykiem, żeby momentach oczyw istych star ć z innymi ministrami wygrywać, ale się oka że można je tak n ie b ędzie tak dobrz e, ale zamiast wpisywać ten ma pan pan ie dyrektorze racj ę ja ju ż artykul e tak mentalnie do tego trudneg o pytan ia tylko jedn o pani zapyta ła jak słusznie, dlaczego pa n Michał Woś, który n o nie ma n ic wsp ólnego kompletnie ochron ą środowiska został m inistrem ludowyc h pan słusznie za łożył panie redaktorz e zauwa żył, że pla n Kurtyka no nie tylko nie ma te j pozycji politycznie, al e też wybili z ęby jak zrob ili ty m ministrem, dlaczego nie zauważyła moją z ębach n ic Narodowy fundusz ochrony środowiska, czyl i ogromn e pieni ądze zarządzane do n iedawna prze z pan a t e ukul i przyjac iela prezesa Kaczyńskiego b ędą w rękach pan a Wosia, czyli t o jest kolejn e ustawy został wczoraj wmawiano, że to n ie prawa, które zostan ie w r ękach Gowina owc ów, a pa n Kurtyka będziemy 5 turystów nawe t c o taka przepraszam, a mo że by ście zrob ili z Funduszem sprawiedliwości na t o już wszyscy w 1 z poruszaniem się także nie wprowadza ć chaos u pan i pose ł wczora j pan premier zapowiedział, że kto ś będzie pa n minister krytyką t o tak propo s jest się umorzeniu, gd y siedzia ł tam parę ministerstw okres po Grecję z dnia można was Słuchajcie, bo mog ło pan m inister o tyl e nie ma racji, że wcal e żadna kampan ia nie zakończyła tak w og óle, bo właśnie otworzy ła kampan ia prezydencka i mam y właśnie to pytanie do pani Izabeli Leszczyny oczywi ście dotycz y prawybor ów Platformy Obywatelskiej 9 lat tem u jak Platforma zrobi ła prawybory t o z całym szacunk iem dl a tamteg o pomysłu z sprawa by ła dosy ć oczyw iste było 2 kandydatów, z kt órych 1 miał poparcie Donalda Tuska cicha drugiego n ie miał i sko ńczyło si ę wszystk o dobrze 2 prawybory chóru bior ą 1 podziękował drug iemu Radek Sikorski podzia ł Bronku głosowane mecz e w ocz y w tych prawyborach, a wszystk o po pewnym Bowie wa ły zadławił, a co robić, że będzie 7 kandydatów w tyc h prawyborach nie b ędzie ju ż Kidawa Błońska sympatyczny Zając te ż, że nas z Radek Sikorski przyzna ł przegr a powie Małgosia g łosowałem na siebie r ównież s iedmioro ile, który b ędzie optymalnie pan ie redaktorz e na pewn o syste m demokratyczn y jest trudn iejszy od autorytarneg o cz y total itarnego, ale wszysc y jednak przynajmn iej zdecydowan a wi ększość z na s woli syste m demokratyczny nawe t PiS, kt óry wprowadz a rządy czase m nawet total itarne udaje, że jest demokratyczn e pan ie Janie k ierunek teat r na chwil ę si ę dachu jes t ma ło pochodził dzia łamy na chwilę tylk o w czasy pragn ą pewnej zakres cz ęść barową totalitarny an i my no i objazdach, al e wiele, cho ć mo żna prawyborów n o pa n pan ie m inistrze pan tak śmieje, b o jak uświadomimy sob ie, że ma pan a ministra spraw da w iem, że Janusz s ądzę, że pa n prem ier Gliński wysy ła policj ę do teatr u, żeby sprawdzała co ta m się dzieje i cz ęści s ą pa ństwa do wydania dolar ów za okazją pogrania rozgrywaj ąca mierz ąca 11 przykład pan i m inister naprawd ę wyrywanie laptopa wyn ika, że mecz e, ale nie z tym, ale my was, al e jeżeli wiemy przecież pan, że pani Izabela wielu totalitarnego to nie, bo el itarne jak naj ście ABW na wpros t do os ób, bo by ło jak było, ale nagl e każdy na ty m polega ł, że kto ś wy śle policja zadała t o właśnie ta polega na ty m, że władza m a w swo ich r ękach ca ły mechanizm informacji i propagand y w iemy i trzym a z ima mówi pan i w prywatnym radiu i rozumuj ąc, że tak, al e niech pa n się zastanowić co si ę dz ieje zmaganiami Polaków z telewizj ą publiczn ą panie m inistrze panie rozwa żnie dl a rozwoju, jeżeli nie mog ła, al e nie pozwolę pan i Izabela pan ie Marcinie s łuchających grzeczn ie pozostawił tyc h tradycji wszysc y Polacy mojeg o pokolenia wychowanie na f ilmie, a ja zaś na razie jest właśnie tak, że każdy m ówi co chce, ale nie szkodzi mu zawsze t o sam o jak wiemy najlepsze firmy Sante, które ju ż widziałem zate m n ie teraz pani pow ie s iedmioro kandydat ów Platformy Obywatelskiej maj ą jak powiedzia łam, że system jest wa żniejszy lepszy ile będzie demokratyczna jes t coraz lepsz a o d autorytarneg o b ędzie elementem sektor a wulgaryzmów i piątka z nich otrzym a przyzwoity wyn ik tyc h prawyborach c o robi ć dale j przychodzi zarz ądza i piątki wybieram 1 w ty m najbardziej podoba w tym mam y tak ą demokrację sterowan ą robili, ale dług Kijowa, b y n ie pan ie redaktorz e naprawdę jak się gdzie ś na k im, żeby kandydac i zg łosił mus i uzyska ć tak ą rekomendację 30 członków rady krajowej je śli my śli pa n, że 30 członków rady krajowej 1 członek rady krajowej mo że poprze ć 1 kandydata, więc n ie będzie tak że tych kandydatów zg łosi się bardzo du ża Platforma t o ludzie odpow iedzialni i naprawd ę wiemy, że jest k ilku w śród na s, kt órzy mają realn ą szans ę zwyciężyć ze szkodnikiem, kt óry jest dz isiaj w Pałacu Prezydenckim PiS-owski m prezydentem Andrzejem Dudą, więc nawiązują Polakom, że n ie będzie, jak ie ten terenowe j tytu łem kandyda t nie, bo mimo 14 grudni a mamy konwencję to o n najwyższą w ładzę Platformy Obywatelskiej na n iej og łaszamy kandydat a i to b ędzie te n kandyda t kandydatk a wskazan a prze z ponad 1000 członków nasze j konwencji zapewn iam państwa, że t o będzie tak a kandydatka lu b kandyda t, kt óry na pewn o wygra z Andrzejem Dudą bow iem, że Polacy nas i wyborc y nasi sympatyc y teg o właśnie od na s oczekują dalszego stra żnik konstytucj i gra tajemn ic jeszcz e kandydat kandydatk a zwa żył również ma m nadzieję, że n ie na lew icy rozwa żamy k ilka opcji staw iamy Senat ty m, kt o powinien stan ąć w szrank i zawalczyć o te n najwa żniejszy urz ąd w pa ństwie m y rozmaw iamy na d kilkoma propozycjam i pewn ie ni ż lew icowe partie 33 kandydatów na ciekawa h istoria prawda, dlaczego trzeb a cho ćby wi ęc, dlaczego kandydatów mogą w tej w tym gron ie by ć r ównież kandydatki mogą by ć lekko n ie jest w teg o NT tego jeszcze n ie w iemy i wydaj e mi si ę, że decyduje, bo tu 14 również zegar tyka b ędzie jeszcze cz y po 14 grudnia w marc u jak najszybc iej jeszcz e przed już medyk a z tak im dobrym położeniu, że ju ż wiadomo, kto b ędzie 2 z kandydatem chcieli śmy prawyborów w łaśnie tylk o szerszyc h opozycji uwa żam, że kandydat tylk o wy łącznie 1 formacji politycznej blok koal icji Obywatelskiej czy 3 struktur PSL-u to za ma ło, b o w tych wyborac h kluczowe będzie t o, żeby przekonać też tyc h umiarkowanych centroprawicowych wyborc ów do do s iebie tak ą zdolność w łaśnie Władysław Kosiniak Kamysz t o będą bardziej wybor y na osobę ni ż na n ic na konkretn e szyldy, al e w idocznie ani Platforma się do teg o nie pal i Janina opozycji nie ma tak iej woli, więc pewnie lewica m y i Platforma solimy z tego kandydatką wydaj e się, że t o uzgodn ienie pomi ędzy kandydate m lewicy kandyda t lew icy, a kandydate m PSL -u, kt óry otwarc ie jes t przeciwko warto ściom zwi ązanym z żalem z życiem by ły i praw kob iet do aborcj i zwi ązanych z prawami osób homoseksualnych i trudno byłoby uznać oczywi ście jak o kandydata no to my n ie jesteśmy cz ęścią koalicji oczywi ście jes t, ale ta zgoda niewa żne jak gazowe t o poleg a demokracj a macie te ż praw o prawo przegra ć w pierwszej turze i później sprawdzimy t o Andrzej Duda prezydentem oczywi ście najbardziej zaczyna dziś Polacy wolel iby zag łosować na wsp ólnego kandydat a wszystkich n ie zad łużą jednak wol ą nasz e rad y na pewno na pewno chcieli zag łosować z a prezydentem, który n ie jes t wykonawc ą wol i prezesa jak iekolwiek partie polityczne ataki Andrzej Duda, który prze z Antoniego Macierewicza, który wcze śniej złoży m y brakiem dało prezesa n ie ma m stosuje przewodnicz ącego, kt óry też s ą drog ą startuje stosuj e Antoni Macierewicz ubeck ie metod y doprowadził do dymisji mimo t o musiał oczywi ście dziennikarki i zgodz i się na to, i ż były też, gdyb y tak się zdarzy ło, że Władysław Kosiniak Kamysz wygr a wybory co ura z jest, że jes t wci ąż ca łkiem mo żliwe scenariusze to c o zrobi ć prezesem PSL-u w n o pozostan ie pust y fote l zostanie pusty fote l jak o formacj a demokratyczn a wyb ierzemy kolejneg o prezesa Jasną wizj ę pan redakto r tuta j roztacza korzyści oraz chodzi t o nie mieliśmy z ty m problemu, bo nawe t w ty m w ci ągu ostatnich 18 lat mieli śmy bodaj że 5 prezesów i za każdego z tylnego s iedzenia wrac a żadnego prezydenta, ale bior ąc jako dobrą monet ę, więc akurat je śli chodz i o samego prezesa to na pewn o ka żdy członek polskiej z państwowego jest do teg o dobrz e przygotować ma m takie pytan ie tera z trochę f ilozoficzne i dlaczeg o w łaściwie wybor y prezydenck ie w Polsce wywo łują tak duże zam ieszanie, dlaczego nie mo że by ć tak iego oczyw istego takiego oczywistego schemat u stoję na czele partii, więc ub ieram si ę najwy ższy urz ąd w pa ństwie rozum iem, że akura t wypadku zjednoczonej prawicy tego n ie d a w tej kadencj i zrobi ć, b o na coś co by łby łamany, żeby nie wystawi ć popularneg o prezydenta, ale pozosta łe partie mają w łaśnie wolny wyb ór czemu uciekać od teg o, żeby sze f partii by ł prezydent pa ństwa pytanie dotyczy ło bardzo dobre my ślenie na d ługo pan ie redaktorz e naczelny rab in państwa, kt órą wp łat, b o tak dobre pytanie prosząc, o ile raczej jedno zawsze odwo łujemy si ę do Stanów zjednoczonych t o jes t tak i przyk ład demokracj i dojrza łej i m ówimy, że tak tam za tamt o państwo silniejsze proszę zobaczy ć, jak a ta m sytuacja już tam nigdy nie jest tak że sze f partii zdaj e si ę kandydatem na prezydenta ta m mam y tak naprawd ę tak ą chwileczk ę czy taka pan i porównać wybory, al e carskie świata sk ładające si ę 50 × oko Polsk, ale państwo narodowe powiedział pa n, że to by łoby dobre, gdyb y sze f partii by ł kandydate m na prezydenta czy AJA mówię, że n iekoniecznie w stanach Zjednoczonych jes t zupe łnie inaczej partia ma taki, jakb y m ówi radna na czel e swoich w ładz znacz y jes t przedstaw iciel Kongresu jest te ż kandyda t na prezydenta i jest szef partii, kt óry jeśli kandyda t przegrywa on nada l zostaj e szefe m partii właśnie t o jest fajne, że u na s jak partia przegryw a wybor y to jakby ca ła tak a op inia publ iczna media koncentrują si ę na tym szef ie prezesie przewodniczący uwa ża żołnierz w og óle do n iczego tak mo im zdaniem to nie jes t dobr y pomys ł absolutnie znaczy aktorz e z PSL - u nie ma nikogo innego, kto da łby radę tylko jedno zdanie władz za k ilogram to pan to dn o jak m y i mają tak iego kandydata Platforma t o jes t ogromn a partia dostali śmy prawie 30 % poparc ia koalicji Obywatelskiej i naprawdę mam y kogo wybrać si ę w partii nie mus i by ć prezydentem ten z łośliwy zostawia, ale t o si ę pani pose ł Kutz retorycznie, b o do tej pory uwa ża liście, że to w łaśnie prezes Kaczyński pow inien by ć prem ierem, ale cz y prezes Kaczyński Malaga Milan i sprawiedliwość my mówimy o mo żliwość kandydate m na prezydenta wystawi ł Andrzeja Dudę w łaśnie w 2014 roku wówczas w listopadzie, że o n bierze odpowiedzialno ści za kra j jes t prezese m partii, więc uwa żam że, stosuj ąc t ę sam ą retoryk ę r ównież 2 przewodniczący powinien wystartowa ć, al e Okaj rozum ie, ale mimo tych zagro żeń jes t bezlitosny dl a studenta Polskę, a ja si ę po prostu odpowiedzialnie arty ści startuje w wyborach to jest dlateg o Szanowni pa ństwo panie redaktorz e, że w Polsce polityk ą du żych partii rz ądzą grupy fokusowe i badan ia fokusow e jak w Kusowie wychodzi z osob ą biorącą udział wok ół się, że Grzegorz Schetyna jest nielubiany dowiedzia ł si ę wted y innego polityka czy inn ą polityk ę i n iestety ta k tak wygląda rzeczywisto ść do teg o partie dopuściły do teg o także dopuszcz a z tego powod u, że bardz iej liczą si ę dl a niekt órych polityk ów przepychank i wewnętrzne ustaw ienie na kanap ie szeregowania posłów ni ż po prostu brać odpowiedzialno ść za to co si ę wydarzy ło podczas wyborów co si ę wydarzyło prze z ostatn ie lat a rz ądów na lew icy mam y ja razem mam tyl e szczęśliwą sytuacj ę, że my n ie mamy 1 przewodniczącego mam y zesp ół, kt óry parti ą, które parti ą, a zarz ądza ma moc bardzo sprawn y pol itycznie bardz o dobre liderki ta k jak cho ćby Marcelina Zawisza cz y Magda Wiejak, kt óra wydaje mi się, że zaczyna te j oraz sta ć na 1 z ważniejszych polityce teg o mojeg o młodszego pokolen ia i do ten efekt teg o, że rzeczy przewodniczący du żej partii opozycyjnej wystaw ia innego kandydata na prezydenta, a drug i wystaw ia inn ą kandydatkę na prezydenta t o pokazuje, że alb o mamy politykę w tym czas ie wartość ma polityka, który mo że by ć grup y fokusow e jak tego n ie wiedział, chyb a że nast ąpi zmiana pokolen iowa alb o ja chyba zrozumiałe przecież zna ć wa żnym kandydatem na prezydenta rozumie pa n Zandberg ta k ja k chodz ili parami kolektywn e zarz ądzanie komitet centralny nie zm ieni mamy kom itet powi ązanego naraz nie ma lokal u socjalnego t o jes t jaka ś analogia nie chodziło o t o, że problemem w ielu partii Leszka patrol obywatelsk i jest lider 2 i to w idzimy w różnych momentach i t o widzimy teraz prze z tyc h przy tyc h jakże wa żnego wystartuje, al e zapewniam, że my n ie mam y problem ów Platformy Obywatelskiej l iderem wczora j mieli śmy zarz ąd part ii, na którym propozycja l idera naszeg o Grzegorza Schetyny spotka ła się z jednogłośnym, cho ć zarząd jes t bardz o różny można, b y powiedzie ć c o tam Schetyna owc y Tuskowi i tak Platforma Anki ja k ja t o uznaliśmy wszysc y, że ta demokratyczn a procedur a wyboru naszeg o najlepszeg o kandydata kandydatk i na prezydenta jes t kwintesencj ą Platformy Obywatelskiej po prost u robimy, gdyby pow ie, dlaczeg o radni z radow a doszli do wniosku, że świetnie zamieni ć ich lider ów na 1 robotniczą, b y po kilku dniach to do wniosku, że świetnie zamienił jedna k robotniczą na n ich Fieldorfa w Boże n ie ma m z ielonego poj ęcia, dlaczeg o t o zrobili no nie w iem może młodzi byl i h istorii dobrze znal i na pewno n ie tak dostaję telefon od morz a Platformy Obywatelskiej w łaśnie Demokratycznej partii ustawia się radn y rady miejscowość, zwłaszcza w Żyrardowie, ale na pewn o uczym y h istorii jak ktoś ma braki uczymy czy by ł tak i telefon edukacyjny nie rozumiem, że ten interes tonie i chyb a przez telefo n edukujem y jednak Daria głosek popio ły u śmiecha się krzywa wolały pani jedna k robotniczą zamiast nich sol idarna pamiętajmy, że ta nazw a jedność robotnicza nawi ązywała do h istorii Żyrardowa i 9 wolałabym t o znacz y uważa r ównież nie to lider, bo uważam że, że w ty m wypadku tutaj jakoś si ę koszte m te n t o ciasto z lekk o absurdaln a trafi ła na trafi ła na p ierwsze stron y gazet chyba z powodów nie gdy ńskiego sezonu og órkowego trudn o mi to m y to przewidzieć czym t o ocenić ja n ie mam problem u z żadną z tych z tyc h nazw pani ą się wojska część sezon u na noweg o nie pojawił, żebyśmy skup ili się nad ty m, dlaczeg o w niekt órych m iastach funkcjonuj ą ul ice nazwan e od imienia Łupaszki, dlaczego po panuj e kul t żołnierzy wykl ętych, dlaczego neguj e oczyw iste oczyw iste zbrodnie t o jes t ważniejszy temat o ty m musimy m ówić w kontek ście pol ityki h istorycznej tego kog o czc imy kogo no wnos imy n a na pomniki my ślę, że wart o jest przyj ąć taką zasad ę, że wnos imy wszystk ich tyc h, kt órzy poświęcili życie dl a naszeg o wsp ólnego dobra i wted y możemy przebada ć im straszne b łędy w Warszawie n iedaleko mojego dom u s ą 2 pomniki Józefa Piłsudskiego negatywn y dorobe k Józefa Piłsudskiego łącznie z zadaniem zas łużonych wyrazem kolor ów do do wi ęzień jeszcze tu ż przed śmiercią w organizacji spotkan ia obozu koncentracyjneg o w Berezie Kartuskiej z bardz o du ży, a mn ie te gdzie ś nie sposób Sikorskiego dla rodzin, al e mnie t e pomn iki n ie przeszkadzaj ą, bo rozumiem, jak i cel wystaw ienia po święcił życie dl a dobra na s wszystkich pope łnia 2 poważne błędy 1 z lepsz ą regułę, żeby aptekarską wymierzyć to tak t o nie wyda ły łącznie z e zbrodniarzami prawdę t o jes t h it, al e zazwyczaj Rosja w ocenie pomników czy w przypadku żołnierzy wyklętych akura t mam y jednak ca ły czas rezonuj e s ądzą propagandę peerelowsk ą pamiętajmy jedna k, że żołnierze wykl ęci byl i śmiertelnymi wrogam i zwi ązku Radzieckiego i p óźniej za instalowanych w ładz komun istycznych w Polsce i czarna propagand a by ła bardzo s ilna prawda pami ętamy tę filozofi ę, że należy zakopać si ę, że należy usunąć si ę, że nagrobk i i zatrze ć pami ęć wsadzać do wi ęzień tyc h, kt órzy próbują wspominać tyc h ludz i na litość si łą rzeczy trwa ło prze z k ilka dekad m ówi się to rezonuje tak że stąd mamy my si ę z zarządu nie dopraw iamy do Trybunału Konstytucyjnego progu n ieraz związanym z państwa porcelanę za n iego jes t pami ęć ofiarn ą propagand a PRL-u ludzi oni za ś kolektyw izacji ws i, które zosta ły of iarami chocia żby podw ładnych Łupaszki n o no n o właśnie to jest siano ataki znosił te n element historii n o prosz ę poczyta ć publikacje t o co te, b y prawo słuchać organizmu przejechał pan zaprzecza też fak t przecie ż przypominać Dody porozmawia ć zwam i, które pami ętają które, kt órych przodkow ie byli of iarami Mono możecie mo że t o rzeczywi ście sob ie w wycieczce dać do h istorii wybielać, al e on a jest faktem nasz jeszcz e raz powt órzę prze z dekady n ie by ło mo żliwości wprowadzenia realnyc h już jest w grze może ju ż jes t o d k ilkunastu la t wiemy co do osób należała się n ie nie ma potrzeby stara się spokojn ie o ty m, może pan i atakuj e polskich bohaterów, m imo że pan i powtarza sow ieckie brednie na tema t żołnierzy wyklętych jes t, więc spokojn ie n ie przerywa my ślę, że stać na s dz isiaj wolne j Polsce NATO, żeby jasno nazwać dobr o dobre m zło z łem Cup ka żdy momen t, k iedy ktokolw iek zabi ł dziecko spali ł wie ś zabi ł kobiet ę i znacz y jest zbrodnią znaczy t o każdy, kt o si ę tego dopuści względu NATO cz y sprawdzi ć zwiększy żołnierzy wyklętych żołnierze Ludowego wojsk a polskiego trzeba nazwa ć rzeczy po imieniu, ale m ówimy o pewnym ostatecznym dorobk u o ty m co jak i bo jak i racze j jak by ło ich motywacj ę oni żołnierze wyklęci byl i tym i, którzy nie godz ili si ę na podległość Polski z gene m w ładz w ładz komun istycznych, a wcze śniej zwi ązku Radzieckiego walczyl i o niepodleg łość Polski i w tym sens ie tak tak tak ich ich krzy k w takim kszta łcie czcimy natomiast to n ie zmienia faktu nale ży prowadzi ć badania h istoryczne, że nas nazywa ć zbrodn ie zbrodnią t o oczyw ista jak sko ńczy gaw ędy historyczne, bo nie decyzyjne zabrała powoli bardzo raze m z nim rozmawiać o kwotę spor o racji nie mo że by ć tak że czarn ą propagandę peerelowsk ą Doda tuta j z pane m m inistrem zast ępuje tera z PiS laurk ą Norman Davies powiedzia ł fantastyczn e zdan ie nauka, jak ą jes t historia n ie może s łużyć do propagowan ia tak iego prymitywnego patriotyzmu lekarza mieli śmy zam ienia gromadzone komun istyczne na swobod ę debaty na te n tema t i t e są w miar ę, kiedy mo że dotrzem y do pewnego wsp ólnego stanowiska, chocia ż pewne spory w Polsce trwaj ą jak jeszcze n ie zespół orientacj ę n ie wygasły, al e po troch u w przyszłości, czyli wr ócimy do Europy i to dam y na chwilę g łos pan u m inistrowi nie, bo też spraw y rosyjsk ie domaga ła generacj i zm ienia tutaj teg o studia mogą zbierane panu głosu na s łuchacza n iema ju ż niesprawiedliwości natomiast w rosyjsk im na pana b ędę miał oko z VAT zatem chodz i o t o, że 1 z ob aw, a też troch ę po c ichu wyra żanych nadz iei opozycji jest t o, że PiS n ie osi ągnie sukces u rokowan iach na tema t kolejne j transz y bud żetu Unii Europejskiej kolejnych 7 lat t łustych b ędzie latami mn iej pustymi nawet gdyb y rzecz dotyczy ła k ilku miliard ów eur o sumy znaczące, ale z punkt u widzenia całości nie a ż tak w ielkiej jedna k propagandowe strat a ogromny zagrali ście z Unią zaw iera jeszcze z Unią Noto mac ie nak ład 6 miliardów mn iej byłoby t o oczywiście sprzeczn e zwartościami Unii Europejskiej, a tak że rolnicy generaln e zwyci ęstwo, ale nie chcę być uczniem w sztabie letn ich ra m finansowych Unii Europejskiej pan ie zale żeć od wyzwań, które w rozwoju, który staw ia przed sobą Unii Europejskiej jak o ca łość, a nie o d sympatii antypat ii wobe c 1 drugiego rz ądów we wspólnocie Europejskiej wzgl ędnie nie dawajm y sami pal iwa do teg o typ u narracj i rzeczywiście czase m wra żenie, że opozycja by ła szcz ęśliwa, gdyby tak się okaza ło, żeby nas już sobie odmrozić usz y, żeby Polska dostan ie funduszy europejsk ich, ale wierz ę, że b iuro rzeczy tak nie jes t, że wszyscy europosłowie wszystkich opcj i, że wszysc y zrobimy wszystko co jest w naszej mocy, żeby tyc h środków by ła najwięcej tylko pami ętajmy, że to b ędą inne ramy f inansowe Unii Europejskiej będą inne, bo przynajmn iej na ty m etap ie projektujemy j e be z sk ładki brytyjsk iej inne, dlateg o że wiemy, że będzie położony nac isk na inne priorytety daj ju ż n ie np. w infrastrukturę teg o większym stopn iu na innowacje badan ia naukow e kwest ie kl imatyczne, ale nie w tak im wym iarze propagandowy m ideologicznym tylk o w wym iarze pewnyc h rozwi ązań technologicznych, które maj ą przybli żyć do 0 emisyjności w roku 2050 teraz naszy m wspólnym zdan iem zrob i wszystk o Polska potrafi si ę wpisać Polska t o ja nie ma m nam się rządu tylko Polska jak o ca łość tak że polskie samorz ądy polskie firmy pojaw i się wpisać now ą perspektyw ę Europejską przestają się o środka Europejskiej tylk o by m powiedzia ł o ich wysokości i o ty m ile dróg za nie zbudujem y tylko zacz ęli my śleć o ty m jak technolog icznie b ędziemy mogli dokona ć skok u naprz ód z wykorzystan iem naturalne, że 7 panu m inistrowi, jakiego z końca wszystk iego dokonali śmy m inistra w czasie 3 rządów PiS ju ż nową osobą pewnie uzn a pan i, ale co znowu zostan ą raczej przegraliście wybor y si ę rozwijają ligowe, wi ęc na ministrze raz widziano owacj e do tej por y już zostan ie elewacj a wielokrotnie partia chwali ł, że panie przerywają czas wyciągnąć wn ioski pan ie ministrze przed chwil ą powiedzia ł pa n n ieprawdziwe zdan ie absolutn ie str icte pol ityczne i w og óle n ieuprawnione, że opozycja cieszy łaby si ę nie polityków ma m wrażenie, ale mo im powiedział pa n tak i ja k ja zacz ęłam m ówić i o merytoryczn ą c t o pa n rozkłada r ęce m ówi znowu to samo, wi ęc ja pan u powiem, a nawe t dam panu w prezenc ie tak i wykre s, który pokazuj e jak Polska dogania ła Unię Europejską wczoraj prem ier Morawiecki, przedstawiaj ąc nowy rząd powiedzia ł, bo wreszc ie chcem y dogoni ć Unię Europejską chcemy mieć tak ą jako ść życia n o t o n iech pa n sobie zobaczy to s ą dan e Eurostatu jak po Platforma rządziła dogania m y Unii w temp ie 3 ,5 % roczn ie praw ie jak wy rz ądzicie dogan iamy Unię Europejską w temp ie 1 % roczn ie i przyznacie pa ństwo polskie pokolenia n ie znaczy to poleg a na 10 samochodów czynienie mamy trzymaj ą się od krajow y brutt o jeśli podzielimy to PKB per capita, czyl i na g łowę mieszka ńca to def iniuje pewną jako ść życia tak i je śli chodz i o PKB per cap ita średnią unijn ą t o Polska ciągle jest oscyluj e w okolicach 70 % średniej un ijnej na g łowę mieszka ńca, ale m y te n wystawia Grecję brali śmy zmniejszyliśmy pan ie redaktorz e dystan s jak rz ądziliśmy 3 ,5 % roczn ie z taką dynamiką, że zbli żaliśmy do Unii dzisiaj to jes t czysty ostatnie 3 lata rz ądów PiS-u 1 % różnicy to znaczy t o znaczy, że PiS n ie potraf i wykorzystywa ć funduszy unijnych an i n ie zawali ostatn ie zdanie pan ie ministrze ton ie Platforma Obywatelska wprowadzi ła zasad ę, że polityka spójności n ie nazywa si ę ju ż pol ityka spójności tylk o polityka spójności wartości w ie pan o ty m, doskonal e i ostatn ie zdan ie je śli m ówimy o tym dlaczego b ędą mn iejsze pieniądze m. in . dlateg o że ca ła frakcj a prawa i sprawiedliwo ści, k iedy parlamen t Europejski g łosował rezolucj ę nie zgadzaj ąc si ę na zmn iejszenie pieni ędzy na polityk ę rolną t o PiS g łosował przec iwko te j rezolucj i to oni mogą n ie wiedz ąc jak si ę zachowają jes t to pewn a retoryk a PiS-u b łędna, al e n ic tak nie kurza pow iem szczerze jak to wy mówicie, że na aren ie mi ędzynarodowej Polska nie ma jedna k głos my śli mówi dlateg o, żeby po prostu dzisiaj wchodzi na stron ę, bo t o właśnie opozycj a w stanie poprze ć lo s Janusza Wojciechowskiego na wysokie stanow isko Brukseli, a teg o n ie potraficie zrobi ć, b o jak jest Donald Tusk, kt óry pełni funkcję ko ńczącego rady Europejskiej t o wtedy oczywiście dzieci przeku ć i przegryw a an i wygrywa ć 127 przedstawień, jak ie własnego kandydat a w łaśnie przec iwko interesowi Polski mo żna panie m inistrze l iczby przecież 2 lata 27213 to perspektywę, kt órą negocjowa ł Jarosław Kaczyńskiego rząd to jest wyższy budżet un ijny niż ten, kt óry w późniejszej perspektywie, a m imo to w łaśnie Platforma PSL wynegocjowała wi ęcej w p óźniejszej perspektyw y niż wy, a pa n dlaczego, bo nie potraficie na aren ie mi ędzynarodowej budowa ć Sojusz wy potraf icie tylko wskazywać wrog ów to właśnie 1 dwudziestego 7 to jes t Janusz Wojciechowski, kt óry ma pewn e problemy nie ma te ż ta m kompetentnych ludz i ja po prost u tego obaw iam, bo ten bud żet oczywiście b ędzie wyższy m imo teg o, że w ielka Brytania Unii, choć dach b ędzie wyższy już mówić o ty m, że 20 % środków dl a Polski będzie mn iej nie odebrał pa n teg o jako tak iego rodzaj u propozycji negocjacyjne j jak potem na mn ie zrobi ł 20 % m iejsc 3 ,5 % mniej będzie również, że należy rozdzielić zadania trasa dla maj ącej obraz y ocz y różnice oczywiście do tego trzeb a na t o patrze ć całościowo ja i tak jeste m przekonan y o tym, że polsc y parlamentarzy ści w Brukseli z l ist właśnie wybran i koal icji Europejskiej dziesiąty w Polsce to przes łanie kampan ii wyborcze j będą przeciwko ty m ci ęciom proponowanym prze z komisj ę Europejską przez pani ą Urszulę oddalają przedstawicielk ę też oboz u, kt óry popierał pan premier Morawiecki mam nadziej ę, że te ż ta propozycj a komisji będzie znaczn ie lepsze dla Polski niż obecnie, bo na raz ie na bardz o zostali śmy tak to prawda czy wydaj e mi si ę, że mus i jasno powiedzie ć, że potrzebujem y bardz o dobre relacje Unii Europejskiej musi pani, że stajem y przed n iesamowitym wyzwan iem, jak im jes t d e facto rewolucj a energetyczn a w Polsce tak cz y transformacj a musi dokonać musi mie ć stronę z e musimy zacz ąć cz y po prost u także zmienia ć te n system, w którym funkcjonujem y w tle be z wsparc ia Unii Europejskiej jes t już niemo żliwe m y jako kraj n ie mam y fundusz y, żeby sam i sobie poradzić transformacj a energetyczna mówi nowoczesn y wa żna jest za du żo, a na pewno z ty m, żeby uczynić sprawiedliw ą, bo pamiętajmy te ż, że za zm ianami zwi ązanymi chociażby z e w ęglem id ą tak że konieczność zaop iekowania si ę osobami kt óre, których zawody tracą w przysz łości rację byt u t o olbrzym i wysiłek n ie mo żemy powtórzyć sytuacj i z la t dziewięćdziesiątych nie mo żemy mie ć ludzi na zewn ątrz burt y dlateg o potrzebujemy dobrej do prac y z Unią Europejską otrzymuj ą pieni ędzy potrzebujem y wsparc ia potrzebujem y tak iego systemowyc h systemowyc h rozwi ązań teraz n o właściwie chorobowy mo że by ć przysz ły wtore k, je żeli Trybunał Trybunałem trzeba będzie wnieść do g łosu, bo tuta j tak, ale z góry założymy, że pan ie są przecież z e wzgl ędu bardz o da to Jacka głosu dzi ękuję pan u lekcj e spotkam y w normalny m wydaniu Radia TOK FM porann y w tym sens ie normalny m ta b ędzie pan Marek Zając mam tylko w j ęzyku praw icy pan ie redaktorz e n a za naturalne wa żne dla naszych wys łać, bo to interesujące, cho ć z drugiej stron y usłyszmy 3 my s łuchaliśmy pan a chodzi mówił Massa wiedział, że w faktach z opozycji zdaj e si ę, gdyb y Polska dostanie pieniędzy już powiedzia ł tak, że tak dla Bobowej jest spełnienie ich n ie b ędziesz z nam i zostanie będzie skanda l radio Jard r ównież w ogóle emocjonaln e wypow iedzi wypowiedzi państwa w opozycj i by ły odpowiedziały tylko w odpowiedzi na t o co pa n powiedzia ł prezydent jes t tak że zrobi nowy wątek teg o zamknąć, żeby g o p isemnie wypowiedział to genius loci tutaj n ie obejmuje tak ich zagrań natomiast sposób drug ie trudn iejsze pytan ie zwi ązane z Europą Trybunał w różny Unię bardz iej o d Unii Europejskiej podejm ie decyzj ę sprawy w sprawie legalno ści krajowej rady s ądownictwa Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego i chcia łem jednak nie ma się nabra ć znaczenia opozycj i, bo to jes t znowu taka l a an d Heat rejs ie Ship, gdyby Trybunał sprawiedliwo ści powiedzia ł, a rz ąd PiS-u wi ększość sejmow a zdrowia z zbrodnie prawn ą i trzeb a t o cofnąć na t o mam y trudny proble m w ielu se t s ędziów polskich, którzy s ą w zawieszeniu prawnym n ie w iadomo cz y po prost u legaln ie wybran i skoro Trybunał sprawiedliwo ści, b y to zakwestionował czyl i jakb y dobrze dl a opozycji, bo rząd PiS - u si ę skompromitowa ł, ale z kolei dla na s wszystkich to może nie jes t tak dobrz e, że syste m wym iaru sprawiedliwo ści w Polsce spadnie, w kt órej tune l straszliwego chao s i chciałem tera z pozna ć państwa opinii zaczn ijmy od pan a Motyki tak najmniej pa n tuta j nale ży mówił przesłuchuje też uwagę, że ja my ślę PS nie b ędzie żadnej ze 1 będzie rynkowa retoryk a jeśli mówimy jednoznaczn ie, że t e zmiany wprowadzone prze z PiS wymiar sprawiedliwości są szkodliwe one mog ą być oceniane, o czy m też m ówi m ówi część przynajmn iej na polityk ów oboz u rz ądzącego z pane m Gowinem m. in. też m ówi te ż PiS wycofują si ę z tyc h niektórych zapisów t o będziemy respektowa ć t e rozwi ązania Trybunał oczywiście, że one mogą p óźniej sprawy b ędziemy m ieli chao s s ądownictwie b ędziemy mus ieli sobie poradzić tylk o niestety po ra z kolejny będzie za nie odpowiedzia ł pa n m inister Ziobro nie ma tuta j żadnego dobreg o wyj ścia wystarczyło w tej spraw ie akura t nie rusza n ie tworzy ć dodatkowyc h zmian prawnych mogą by ć sprzeczn e z prawem un ijnym sprzeczn e z konstytucj ą, ale niestety taką mam y władzę, która wol i dl a swoich prywatnyc h celów si ę do tak ich nadużyć przystosowa ć m y na pewn o będziemy respektować te n ro k Izabela Leszczyna pan ie redaktorz e naprawa pa ństwa praw a po rz ądach PiS-u b ędzie ogromny m wyzwan iem dla dl a nas wszystkich prz y czym nogą uważa, że n ie sko ńczy 4 lat nieprawdopodobnego wyobra żam sob ie pan ie redaktorz e tak iej sytuacj i, że po t o, żeby unikn ąć chaosu, kt óry zgotował na m PiS m y uznamy będziemy si ę c ieszyli z wyrok u, który powie, że PiS z łamał art. 187 konstytucji no ju ż tak dalek o to pomoże nam trudn o taka Res, która n ie jes t KRS tylko jes t jakim ś tam tworem p isowskim do nich zostan ie, b o za duży bałagan n o Nieee n o PiS zrobił ba łagan w pa ństwie polskim w bardz o wielu obszarac h w ty m prawdy by ć mo że najbardziej dotkl iwy te n ekonomiczny to dotkn ie na s za la t kilka kilkana ście zwi ązany z systeme m emerytalny m np. natomiast men u, bo mus imy t ę żabę pisowsk ą wi ęź ni n ie mamy wyj ścia po prostu teg o jak pap ierek żyjemy rzeczywisto ści, w kt órej jakiś kazus y prawn e przestały być co ś znaczy ć stawiają naukowc y na studiach cz y studenc i prawa tylk o tylko sta ł si ę rzeczywistością n o na pewno ten wyrok b ędzie wa żne też poka że i jak tak ciepło n ie b ędziemy mus ieli rz ąd pa n m inister Ziobro będzie musia ł zastanowi ć jak ma m nadzieję dostosowa ć zm iany, jakie wprowadzi ć, aby by ły zgodn e z konstytucj ą, bo wydaje mi si ę, że n ie b ędzie bardzo będzie wejście rzecz y w ty m momenc ie chyb a mus imy musimy cofn ąć si ę i spojrzy na t o z perspektyw y wym ienimy tylko osob y, które tę zasad ę wprowadza ły tak mi ękko pa ństwo wszysc y m ówią opozycja pami ętam w ielkie man ifestacje z l ipca, a tylko my jesteśmy odpow iedzialni za państwo panie redaktorze t o wszystko naprawić dop iero PiS przegra wybor y, a tera z wygrał, więc chyb a żadnego poczuć n ie b ędzie skor o jes t w postac i Marcina Ociepy porozum ienia zjednoczonej prawicy to n iech pan pow ie c o zrobi ć z ewentualny m negatywnym wobe c rz ądu poczynań rz ądu polskiego orzeczen iem Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej pan ie dyrektorze ja nie b ędę komentował wyrok u, którego nie ma jeszcze poczekam y na ten wyro k wówczas b ędziemy mogl i średniego odnie śliście b ędzie wydane z poszanowan iem ich nor m prawnych t o on wszystk ie wyrok i nale ży wykonywać n ie wszystk ie są takie, że określona konstytucyjn ie okresie tylko realizowa ć szczególnie kosz to jest w iceministra w Polskim rz ądzie na temat wyroku, który n ie zapad ł w ie pan, że u na s nie działały n ie komentujem y dopiero wydarzenia, które by ły tak ju ż dawno upadł tak, ale rozum ie pan nie chce tego robić teg o, że prawdę, że te n wtore k na wydają się, że kto ma pan powiedzieć c o jest dl a nas wa żny dzień cz y powiedzie będzie jak c o dzień ka żdego dn ia jes t ważny, bo dzieją si ę rzeczy ważne dwunasteg o przecież we wtore k mamy inauguracj ę noweg o Sejmu mam y wystąpienie pan a prem iera Mateusza Morawieckiego w sejmie oczywi ście to wa żny dzień natom iast ja by m by ł spokojn y chodzi o reakcj ę nas iona Izraela zdaniem demokratyczny bardz o wa żny dzie ń trzyma m kc iuki, ale wolę poczeka ć do wtork u z gratulacjami w iadomo, k iedy świat będą przyjmować g o straszył, że pow ie rozdan ie now e ministerstwo nadzoru w łaścicielskiego, aczkolwiek wierzymy, że ktoś, kt o wygrał wybor y do Senatu będzie mia ł te ż marsza łka Senatu, al e tak en igmatycznie m ówi on i wygrali wybor y do Senatu, al e demograf ia pozycja rozdział, ale t o, kto ma najwi ęcej senatorów na 1 za ma ło, że można naliczy ć ogonek czyt a retorykę, kt órą ja słucham ze stron y opozycj i czy w niekt órych mediach jes t naprawd ę bardz o interesująca wybor y do Senatu wygra ł w Polsce prawo i sprawiedliwość 48 Senat pan ie m inistrze mam 51 to wi ęcej niż 48 zbadanie pasa ile Pala forma Polska ma senato r m ówi o, al e m ówiąc Demokratycznej to nocą zacząłem się pani pose ł racz y żartować mniejsze, ale wygrali śmy, al e nic może n ie b ędziecie rządzić t o pokazuje, jak ą za nieskuteczną formacj ę nie n o w łaśnie nic się malarz e z ręki rozwi ązano to niema si ę z tego cieszę, że nie potraf i wsp ółpracować ale dlaczeg o jest z dysfunkcją wi ększości dawajmy stanow isko merytoryczn e do znaczy przegraliśmy wybory tak i sposób ma m najwi ęcej najwięcej senatorów to c o marzyć, ale sta ć albo Platformy 20 nie rz ądzicie przypom inam, że 23 senatorów, że t o jest jak wiemy, że wzros ła lekko dla przeznacza m dl a państwa rządzić Senatem t o jes t m it marszałka Senatu t o bardz o wiele m ówi o pa ństwie państwo sposób grudzi ądzanin late m pa n teraz film, ale nie rozumie niech pani pow ie tak natomiast Ramzesa oraz 81 zdanie nie mog ę skończyć na cza s pan i pose ł nie martwi ć o t o ale bo je śli pani Marlena Tomasz z maja f irma tan ia biorąc chwila z końca zad łużać praktycznie, więc p ierwszy fak t p isma, wi ęc senator ów gruntach rz ądzi Senatem to nie znacz y mie ć marsza łka Senatu te z funkcj a jak już dl a nas najwa żniejsza oraz ucieleśnieniem zwyci ęstw ale dlaczego ma m ówi Radek na ka żdym posiedzeniu ser ialu k łamiąc, że losowan ie ustaw jeste m o d głosowania spokojn y dlateg o, żeby się w szkole tak ie ustawy, kt óre Senat będzie przyjmowa ł zrodz ą tego ani mi adresu znalazłem nawe t nas zawodzą bali śmy jak pa n pow ie oczywiście rozumiał, gdy pa n mówi n ie w pełni szczerze to jes t pan a zaw ód pa ństwa jest tak i, że nie zawsz e może mu w pe łni szczerze, ale Janosch czuj e pa n, że senatorze senato r i senatorow ie opozycji wr ócą do wyników wybor ów do Senatu zobacz ą, że p isma tak bardz o du że senatorów zobacz ą, że najwi ęcej g łosów tak głosów po prostu wypad ło w wyborac h senack ich na zjednoczoną prawic ę my ślę rzeczywi ście pewn e reguły obowi ązują nas wszystkich n ie zm ienia 1989 roku by ł uczc iwy gry politycznej i centrum energii powoduj ą, że marsza łkiem jednak powinien by ć ktoś spraw ę i sprawiedliwo ści jawi si ę, że senatorow ie, jak i pos łowie będą zawsze w g łosowaniu kierowa ć interesem państwa przed e wszystkim w te j sprawie marszałka nawe t pan w ierzy, że po schodach nadal zbyt lekk o, a marszałka tak ie s ą regu ły jak s łużby w raz ie opozycj i to marzen ie, żeby polityka t o sztuka wyboru innej alternatyw y i opozycja i 7 daje nast ępującą alternatywę zam iany Izby refleksj i Visby obstrukcji, bo jedyn e co ma łączyć się opozycję t o byc ie anty-PiS jak o marzen ie partia tej próby otwarcia lokali wi ększość nią senackie obrywam y za wzór 1 i Senacie jasno ści czy man czy pan inaczej także ser ów Senat b ędzie d ługo pracował, że b ędzie przedłużał postępowanie, że ju ż tak nie będzie łatwo uchwala ć prawa mo żna to antypa ństwową niania oraz nawi ązania jak ważny jeśli n ie cała jest nagradzan ie za parę znała pr óbę obstrukcji będą, ale mówi, choć wydaje się, że panie redaktorze pewno ść na pana pytanie cz y po prostu senatorowi b ędą mus ieli podj ąć decyzje prz y wyborz e marsza łka Senatu wicemarsza łków Senatu p óźniej przy każdej JST obowi ązek odwrotnie 48 miejsce na n ie zajmuj e Platforma Obywatelska, a wy macie 51 wielkiej koal icji powiedzmy z jakim ś PSL -e m cz y Federa Konfederację, która nie ma w Senacie, ab y była mówicie drog ę do Platformy skor o macie najwięcej senator zdobywa ł w tej marsza łka w Senacie t o jest nasze plany w izje t o czy, realizując j a w og óle przyk ładam znacznie mniej uwag i w ty m sens ie emocj i do tego do teg o do teg o problemu, dlatego że uważam, że b ędzie głosowanie senatorów wybiera sposób si ę najlepszy kandydat a na marsza łka i PSL-u koalicja Obywatelska raze m maj ą po 30 sekund, b y ślady po 30 zł brutaln ie buczał t o jednak zdan iem pan ie ministrze przez ostatnie 4 lata Senat n ie burzon o Izbą refleksji przykład bywa ł wszystk ie ustawy, które chodzi ły razem pan ani w izja pan ie ministrze pan ie pośle, prześlemy za niewielką czerwoną kartk ę pokazal i bohater a oraz ser iale syn a nigdy Senat nareszcie stan ie si ę znow u twierdz ą demokracji nie b ędzie mo żliwe przeg łosowanie jakie ś inne OKS cz y jaki ś innych wyborów dl a rynków typ u wyb ór malarz a przez Senat, bo po prost u t o tak ie ustawy będą blokowan e nie pozwol imy niszczyć państwa o t o chodz i tylk o panie m inistrze jest ka żda izolacja państwowe c iekawe, że o szybkim pan i pa n kolego m badania aresztowan iu Bella nieprzerwany Darii Gosek popioły etyka leżą t o wszystko m ówi przedstaw iciel formacji, kt óre w stan ie przepchnąć najgłupszą ustaw ę w ci ągu k ilku godzin nocnych, kt óre na szybk o zwołuje pos iedzenia rady zajmie się Senat czy to znaczy, że je j refleksj e nocnej zostan ie nam jako motto następnego spotkania, bo teraz zwierzęta nazw y gryzły wierz ę w zwierzę program Doroty Sumińskiej nadchodz i, więc m y odchodz imy progra m przygotowa ła Karolina Polska zrealizowa ł Szyman aut a Izabela Leszczyna dale j głosek popiołem miłość o d urz ędu Marcin Ociepa dziękuję bardzo Jan Wróbel dzi ękuję pa ństwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA