REKLAMA

Walący się mur, niewygodne rozmowy i Msza Pojednania – wizyta Helmuta Kohla w Polsce w 1989

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-09 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow e porann e Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponownie, a teraz w stud iu pan Jacek Ambroziak od września 81009 . rok u do 14 grudni a 90 tego sze f urzędu rady ministr ów rz ądzie Tadeusza mazowieckiego dzień dobr y dzie ń dobry n o t o zaczn ijmy o d pan a wspomnie ń w momenc ie, k iedy rozpoczyn a pa n pracę no t o rozumiem, że spada pewnie w du żym stopn iu na MSZ, ale te ż na urząd rady ministr ów spraw a organ izacji wizyty kanclerz a Kola i jego m inistra spraw Rozwiń » zagran icznych pan a Genscher w Polsce n o tak rzeczywi ście par ę rzeczy musia łem jak rzadko myślę, że t o wynika ło przepraszam, że do Janka kongresie wynika t o z ty m, że poprzedn io przygotowa łem w izyty mazow ieckiego we w łoszech Watykanie j ą jak uwa ża, że też muszę się za 3 dni Manu posz ło jakoś poszło jako ś poszło w zwi ązku z tym prosił, żebym jak też z e strony formułkę m imo innych organizacyjnych za łatwiał tę wizyt ę oczywi ście w międzyczasie rozmawia ł MSZ niemieckim MSZ ten n o al e w pierwsz ą tak ą jask ółką tej wizyty by ła wizyta tyl u Chicka 15 września czek a czyl i, czyli t o by ł najbli ższy współpracownik kanclerz a Kola sze f chyb a jeg o kancelarii alb o do albo p ierwszy do cel u należy by ła t o w łaśnie druga osob a pokoju, je żeli chodz i o urząd kanclerski w Niemczech chodz i się boj ą przyjechal i ja k na wst ępną wersj ę organizacyjn ą te j w izyty ustalono, że on e się b ędzie w l istopadzie w pierwszej po łowie listopada, czyli by ła między dziewiątym 14 listopada nie chyba tak tak że m ój 914 listopada i no i że w ta m punkty, jakb y jakiś rozm ów spotka ń by ło też planowan e r óżne spotkan ia m. in. po pada ł taki kr ótki ry s tej pla n te j wizyty, w których ta m t o wynika ło r óżne rozmowy plenarn e w Warszawie w izyta w górze świętej Anny tak jak no al e rozmaw ia tak że z Mazowieckim później Mazowiecki poprosi ł, je żeli interweniowa ł w sprawie w izyty u g órze na górze świętej Anny, gdzie mia ła być ta m msza my ślę, że t u Kol chciał nawi ązać do dawneg o spotkan ia, które by ło w Reims sześćdziesiątym drug im rok u Adenauer d e Gaulle, bo t o też by ła jak wielka msz a uroczyst y pojednan ie na oczywiście t o by ła tzw. pierwsze pojednan ia n iemiecko francuskie, i ż wymyślił, że będzie dobrz e było, jakb y by ła msz a na g órze świętej Anny tam żeśmy si ę b ili w ramach trzec iego powstan ia śląskie tam mogliby śmy nawe t tera z przegraliśmy, więc t o była dosy ć tak a drażliwa w szczególności pami ętajmy, że w czasie poprzedn iego reżimu Góra świętej Anny, gdzie dz iennikarz zrobi ł pomn ik powsta ńców śląskich, że stary amf iteatr, kt óry zrob ili Niemcy h itlerowskie zosta ł przebudowany zrob ienia amf iteatr dla dla uczczen ia r óżnych roczn ic powstańców n ie było t o szczęśliwe spotkanie, tym bardz iej że między czas ie jak w ko ściele na górze świętej Anny zawsz e były drewnianym przywiezie pon iemieckim zgod ę rzeczą b iskupa Szala, kt óry w uwa ża, że dl a tej garstki Niemców, kt órzy tam żyją to jes t normalne, że będzie n iemieckie, al e t o w ty m okres ie we wrze śniu 89 bywało pewne, al e w łaśnie premier ma o n sa m prem ier jak rozmaw ia z panem t o co uzna ła t o niedobry pan uznał, że t o bardzo n ie nieszczęśliwy pomys ł, że lepiej znali śmy Czesi innego n ie ma m pojęcia czy to o n sam wymy ślił czy rozmawiaj ąc przez m łotkiem żonę, kt óry był doradc ą jeg o zwi ązanych z t ą wizyt ą w każdym raz ie powiedział, że b ędzie rozmawiał arcybiskup b iskupi w ówczesnym soule m na tema t zmiany ewentualnie teg o miejsca jeszcze b y n ie określił, gdz ie dziecko p ierwszy miałem telefo n jeszcze be z ustale ń do b iskupa, że czytaj ko ńczą, bo ka żdy przedstawi ł jak też uzgodn ione z biskupem cz y te ż absolutn ie za finansowan ą uzgodnione na brzuszk u nosi trybu n niezwykle skromnym i bardz o takim otwartym wszelkie, mówi że nie rzuci si ę, że to, je żeli jaki ś tam przy czym t o nie odpad a c o można t o będzie zmieni ć ono podobn o nawe t jeszcz e proponował, żeby w Gdańsku oni nie w iem tylko mnie n ie proponował, żebym mia ł krótkie rz ąd wyrazi ł ja k ja powiedziałem, że dobrze t e po ustaleniu z pane m premierem dam y znać cz y te n term in m iejsce b ędzie księdzu b iskupowi odpada ły na tyle najp óźniej powiedziałem, że tuta j jest otwart e drzwi nawet z e stron y biskupa i tylk o żeby, gdz ie ewentualnie ta uroczysto ść ma si ę odbyć na i wtedy Marzyński powiedzia ł, że Piotr propos proponuj e w krzy żowej te ż miejsce, gdzie żył hrabi ą Moltke, gdzie utworzon o tzw . kr ąg krzyżowej, kt óry by ł antyh itlerowskiej kręci się to by ł stary pa łac zdewastowany prze z PGG g łos na wsi na d po ruinie, ale mówi, że t o b ędzie takie symbol iczne m iejsce, że Niemcy, kt órzy przec iwstawiali si ę Hitlerowi ta m żyli ta m dzia łali tam zostal i rzec z za aresztowan ie później zamkni ęci w obozie skazan i na śmierć i ta m dobrze b ędzie ta m się pa n b ędzie bardzo się od gór z g óry w iadomo, że t o b ędzie arcybiskup na rozprawie b ędzie pastor jaki ś ewangel icki to od razu ju ż na wst ępie umówione myśmy oczywi ście nie określali się nawet n a rzecz się cieszę, że to b ędzie tak a ekumeniczna msz a tylk o jeszcze zapytam o 1 rzecz, bo oczywi ście ta sprawa była szalenie wa żna z punkt u widzenia teg o, że t o jes t w Polsce w łaśnie nowy rz ąd zupe łnie pol itycznie inny dz ieje si ę w ielka historia t o też odbyw a si ę pamiętajmy w okresie, k iedy ju ż w czas ie wakacji du ża cz ęść obywatel i NRD próbuje czy t o prze z ambasad y swoj e w Polsce w Pradze, al e te ż przez Węgry uciekać na zach ód dl a Austrii n o, więc te ż widać że, że coś si ę ta i wa żnego dzieje n o właśnie jeszcz e chcia łem pan a zapyta ć, bo rozumiem że, że ta wizyta by ła te ż przygotowywan a z punkt u w idzenia innych pol itycznie wa żnych spraw n o bo krzy żowa przesz ła do h istorii do teg o wr ócimy, ale n o by ło mn óstwo rzeczy przypomn ę jeszcze też słuchaczom, że w og óle planowa ł jeszcze wizyt ę Cola w Polsce na początku rok u rz ąd Rakowskiego, bo on i chc ieli rozmawia ć o redukcji d ługu w jak iej wsp ółpracy gospodarcze j, toteż dale j by ło jak rozum iem przedm iotem rozmów przygotowuj ących rozmowy przygotują się wizyty by ły tak ie, że na pocz ątku si ę tylk o mówił o problem ie Niemców, którzy si ę schronić w te j Polsce pamiętajmy, że wted y PRL-owski rząd miał podpisan ą z rządem enerdowsk i, al e wydalen iu obywatel i n iemieckich je żeliby z Polski do NRD an i u łatwianiem Zachodu stąd wszysc y c i Niemcy uciekali po schronili si ę w ambasadz ie RFN ówczesnej ambasadz ie n iemieckiej albo przygarn ęli jacy ś Polacy, kt órzy po prost u udawal i, że nie ma tyc h Niemców tak ie by ło na początku rząd był taki dyscypl inie pewn e spór mazowieckiego z Kiszczakiem, kt óry m ówiła obowi ązującej umowie dop iero Skubiszewski pomógł, bo na rzecz, mówi że obojętne czy temu umow a jes t nie ma, ale nie b ędzie wydal a z przyczyn humanitarnych tych ludz i tu ksi ądz Krzysztof Skubiszewski, kt óry jes t świetnym prawn ikiem wynale źć jakie ś konwencje, które są maj ą charakter międzynarodowy i po prostu zosta ło wstrzymane wydalan ie tych i Niemczech, że byli spokojn i, jeżeli w domac h prywatnyc h w Niemczech ora z zaka z by ł ich usuwan ia z Polski, wi ęc to by ły ju ż tak jest to BOŚ w rozmowie z kim po te j rozmowie t o zreszt ą zostało załatwione pak ietem żądań powstał 12 wrześni a 15 hotel był w Polsce t o zarzuty głównym temate m dl a mazow ieckiego spotkan ia z kolei t o by ła nie proble m Niemcy, bo wiedział, że Niemcy dostaną od nas zgod ę na podr óż zdań z Niemiec zachodnich, wi ęc nie ma problem u głównym problem ustalen ie gran icy na Odrze Nysie odszkodowan ia dl a pracowników przymusowyc h wi ęzień ko ńczy oboz ów koncentracyjnyc h i oczywi ście spraw y gospodarcz e, czyl i d ług i pomoc f inansowa czy jakie ś inne kredyt y to by ły te 3 główne nas z z naszej stron y tematy rozmów, ale też o d razu powiedzmy, że szczeg ólnie ten pierwszy tema t, który prze z wiele wiele la t i wraca ł jeszcze w łaśnie w czasac h PRL-u, czyl i kwestia gran icy na Odrze i Nysie to nie był łatwy temat dl a Kola znow u z powod u jeg o wewn ętrznej sytuacj i pol itycznej oczywi ście, że tak koleś si ę Miga na d mówiąc uczc iwie jak Mazowiecki porusza ł te n tema t t o t łumaczył trudno ściami wewn ętrznymi, a opozycj a swoj ą własną plu s region wypędzonych w 1 od opozycja mój zwi ązek wyp ędzonych, ale wielu z n ich w ramach CD ju ż Trybunał Konstytucyjny oskarżył UE, kt óre mia ły, jakob y m ógłby te n proble m uznać, że jest t o łamanie konstytucj i n iemieckiej Republiki Federalnej jest o n bronił si ę przed ty m temato m jak mógł okręt temat się tych rozmów, chocia ż by ł w ielokrotnie poruszali n ic n ie został poruszon y dop iero p óźniej Mazowiecki rozmowa z Gorbaczowem sta ć si ę z Bushem z l iteralnym nacisn ął na n ich także broni nacisn ęli na Cola, żeby wreszc ie ten trakta t został, że akura t tuta j po nasze j stronie nazw ijmy sta ł gęsie, których jako ść mia ł dobre stosunk i albo nawi ązał dobre stosunk i Krzysztofa Skubiszewski, wi ęc tu już jako ś by ło trochę wi ęcej osób, kt óre mogły naciska ć na koleg i wreszc ie dlateg o pod kon iec roku dziewi ęćdziesiątego te n uk ład zosta ł podp isany, ale proszę si ę powiedzie ć my, a sa m pan przed chwil ą przypomniał, że Horst te ż ci doradc a Kola przyje żdża rozmawia ć o w izycie je j programie punktac h, które musz ą być poruszon e się 3 dni po ty m, jak powstaj e rz ąd mazow ieckiego pa n wspomniał o Mieczysławie psią t o by ł cz łowiek z redakcj i tygodn ika powszechnego, jak ie mieli ście kwal ifikacje kompetencj e wprowadzen iu polityki mi ędzynarodowej w przygotowywaniu w izyt na tak wysok im szczeblu 3 dni o powołanie rz ądu uwa żam Zet to wszystko jes t ca ła masa jeszcz e ludz i dawneg o ustroj u zgadzam si ę sprawę, że mieli śmy kompetencje mo że słaby, ale mieliśmy bardz o dobrz e przygotowan i do rozmów na tl e stosunk ów polsko-niemieckic h par ę osób p ierwszy prof. Skubiszewski ju ż do m inistra spr aw zagran icznych, a świetnie zna ł tematyk ę mi ędzynarodową prawną jest zalegan iem dziecko drugi by ł sa m Mazowiecki, kt óry je ździł wielokrotnie jak o redakto r wi ęzi jako poseł w nasze j peerelowski je ść do Niemiec drug i ewangelików katolik ów i ta m z n imi prowadził rozmow y i mia ł nawi ązane różne bardz o l iczne dobre kontakty i trzec im by ł też Mieczysław sz ósty Wodnika powszechnego, kt óry specjalizowa ł si ę w popraw ie stosunk ów polsko-niemieckich głównie oczywi ście tyc h Niemców jes t w zachodn ich, czyl i pomimo brak u z naszych pieniędzy be z podan ia, je żeli mieliście kompetencj i może do świadczenia wprowadzen iu polityki Państwowej realna t o na pewno, ale ju ż tak, gdy ż z punktu w idzenia takiego bardz iej ruch nam chodzi ło pewn e moraln e wzgl ędy i 8 i po p ierwszy był rozmow y toczy ły si ę sposób z e strony mazurskie w spos ób niezwykle uczciwy nazwan ą po prostu m ówił o swo ich problemac h polskich problemac h nie oczekiwa ł reakcji ze stron y Kola, który nieraz miga ły się po prostu m ówiących Siwiec to było, jakb y w kwestii grali jakb y gran ic, jakby ś odszkodowa ń deszcz tak że tuta j jakby unika ł tyc h temat ów ułatwi by ła rozmow a ekonomiczne nota o d tego zaczniemy drug ą cz ęść nasze j rozmow y, al e teraz por a na informacj ę w radiu TOK FM weekendow e porane k Maciej Zakrocki dzień dobry ponown ie przypomina studio pa n Jacek Ambroziak sze f urz ędu rady ministrów rz ądzie Tadeusza mazow ieckiego opowiedzieli śmy o tyc h wszystk ich pomys łach okolicznościach osoba, kt óre bra ły udzia ł w przygotowan iu w izyty Helmuta Cola r ównież o wyborz e m iejsca do symbol icznej msz y pojednan ia z udzia łem w łaśnie premiera mazow ieckiego i kanclerza Niemiec stan ęło na krzyżowej no i tera z przypomn ijmy sob ie dzi ęki pan a pomocy przyje żdża cal l ca ła delegacja Hans Dietrich Genscher jeg o m inister spr aw zagranicznych jak t o si ę zaczyn a powitanie of icjalne, a wszystko by ło tak ie zgodn ie z protoko łem dyplomatyczny m, bo szefowie protoko łu byl i jednak doświadczony i to nie by ły jakie ś osoby niedo świadczone mniejszy mo żna b ędzie zmus i reżimu jednolita pod względem by ło świetnie przygotowane trzeci ra z zapyta m cz y mieliście od razu od pocz ątku wsparc ie tyc h ludzi czy da to jest taki okre s jeszcz e nierówno nieufności n ie, je żeli chodz i o techniczn ą stronę tak ą drgań t o mieli śmy pe łne wsparcie pe łne par 1 także tutaj n ie by ło żadnych problem ów, jakby technicznych, że b ędzie Kompania honorowa, że będzie powitania na lotnisku, że b ędzie tam hymny i t d . tak jej t o wszystk o przebiegło bardzo dobrz e p óźniej odby ł rozmow y plenarne w urz ędzie rady ministr ów z udzia łem oczywi ście mazow ieckiego Balcerowicza Skubiszewskiego ja też byłem obecny tam wi ęcej na s było na tych rozmaw iali ta m rzeczy być poruszane t e wszystkie temat y mia ły si ę rozmowy na by ć raczej nad nast ępny dzień kolejno p óźniej mia ła być wyjazd do krzy żowej tak dale j na przyszły wiadomości utrwalen iu si ę mur u nazwijmy ich wted y Kol powiedział, że przerw y, że prosz ę o przerwanie te j w izyty, bo mus i jednak by ć Belli z 1 strony rozumieli śmy, że sze f rządu mus i być w tym czas ie w Berlinie, ale z drugiej była tak a c icha badaczy czase m po prost u n ie ucieknie jes t wsparcie wróci czy wr óci, więc tego n ie byli śmy do końca stuprocentowo pewn i, chociaż m ówi, że na pewn o wr óci, ale czy to w uchwa łach pan, że od sameg o początku by ło widać t o co pan w pierwszej części nazywał tak im miganie si ę Kola jeśli chodz i np. właśnie t e ważne rozmow y dotyczące cz y t o granicy cz y odszkodowa ń rząd w te j sytuacj i, widz ąc waszą determinację no to korzyst a z okazj i, żeby właśnie śmiech, gdz ie ta my śl tak myśleli okazało si ę, że t o broń fa łszywe myślenie, al e my śmy m ieli tak ie obaw y, że n iestety mo że skorzystać z okazji rz ądu ten pierwszy rozmow y, że przed łużymy to agencji t o gdzie ś w nieskończoność te n dalszy ci ąg tyc h rozmow a bieżące spraw y g o zatrzymają w Niemczech to zapyta m jeszcz e pan 1 rzecz, bo wtedy n o pe łni żadnej Państwowej funkcji Lech Wałęsa natom iast o n parokrotn ie m ówił niedawno przypomnia ł r ównież w ty m tygodn iu w wyw iadzie dl a gazet y w łoskiej Republika, że oto 8 listopada m ówi Lech Wałęsa, kiedy kanclerz Helmut Kohl był w Warszawie w ieczorem poprosi ł o spotkan ie z Solidarnością przyje żdżamy po wym ianie uprzejmo ści mówią panow ie za chwilę upadnie mo że w Berlinie, a pote m upadn ie zwi ązek radz iecki jesteście gotow i na trz ęsienie z iemi odpow iada m inister spr aw zagran icznych Genscher drogi przyjac ielu chcielibyśmy mie ć problemy teg o rodzaj u ale zanim t o nast ąpi wyrosn ą wysokie drzew a na naszyc h grobac h wspom ina Wałęsa t o oka y prezydent Wałęsa cz ęsto podaj e przykłady, która ma świadczyć o ty m, jak ą wszystko przewidywa ł wiedział c o si ę wydarz y al e, nawi ązując do teg o czy wy ście m ieli jakieś informacje tu w Polsce, że naprawd ę si ę w tym Berlinie c o iść powa żnego dzieje i że rzeczywiście się zara z mo że ta cała sytuacja tak jak mieli t o znacz y mieli śmy informacj ę, że ro śnie napięcie pami ętaj, że je żeliby był wcze śniej tak a demonstracj a przed kościołem ewangelickim w Lipsku, kt óry jest symbolem mo żna powiedzie ć p ierwszych bunt ów enerdowsk ich przec iwko rz ądowi swojemu t o takie sygnały były, ale n ie było żadnych innych takich bezpośrednich te ż sam Colt by ł zaskoczon y tego, że te n mur się wali mus i jedna k ta m się stawi ć cz ęść zrobi ć, żeby opanować sytuacji, kt óre nie domaga si ę może rozwinąć, ale ktoś od łączył n p . w czas ie rozmów n ie w iem został poproszony w zakres ie przedstaw iciela ambasad y wyszedł wrócił nie pami ętam teg o n ie pamiętam tego w trakc ie teg o szczegółu jak o dotar ła do n iego wiadomo ść n ie pamiętam bowiem tworzon o zgłosił nam, że to si ę dz ieje co ś bardzo wa żnego w Berlinie je j ją mus i wrócić, al e tylko w przerw ie wizyt ę i wróci, że nasza stron a jako bra ła udział nie wiem na pomocy drzewa, bo było nie w iem zorgan izowanie renom ie samo samolo t swój rządowy, wi ęc nie ma t u tutaj żadnych, b o po prost u świat wyjecha ł w konwoj u samochodów z e swojej rezydencj i na lotniska dolecia ł do Berlina tuta j nasz a strona musiała nic zrobi ć go myśmy m ieli to obaw y, o kt órej m ówiłem cz y wróci no można powiedzie ć szcz ęśliwie szczęśliwie wr ócił i czy n o jednak niezwyk łej wagi wydarzen ie w jeg o kraj u u łatwiało dalszą cz ęść tej w izyty czy o n jednak cały czas 1 uchem by ł w Berlinie cza s cza s by ły 1 uchem w Niemczech nazw ijmy to absolutnie cały cza s my ślę, że n ie u łatwiało, bo pami ętajmy, że NRD jeszcz e istnieje co prawda mur si ę wali, al e jeszcz e komun istyczny rząd enerdowsk i si ę dop iero potem sukcesywn ie zaczęły nast ępować zm iany, że zmienili teg o w jakim na krańcach chyb a prawda Honeckera wyznaczon y teren nakr ęca i t d. tak dalej to by ło wszystk o potem on et o n był ca ły czas tam cały czas my ślę, że mia ł sygnały cz y teraz ma te rozmow y już pote m mia ły racze j charakte r tak i dosyć ogólnie nazw ijmy t o del ikatnie m ówiąc, bo n ie nie uwzgl ędnia naszych propo s problem ów gran icznych cz y odszkodowawczyc h otrzyma ł ds. finansowych nazw ijmy cz y redukcj a długów cz y do rozm ów między fachowcami, czyl i między n ich m inistrem finansów naszy m ministrem Leszkiem Balcerowiczem, czyl i dzieliła si ę p óźniej tak krzy żowa miała by ć tak im punktem wieńczącym dzieło i st ąd trochę Barzyński niezadowolony t o n ie polecia ł raze m z Sokolem samolote m do nad ran o do Wrocławia tam samochode m do krzyżowej tylk o wybrać kaza ł na m jechać poci ągiem do Wrocławia, żeby n ie kon iec sa m my osobn o podzielne dojechali śmy przez całą noc pociągiem z imie cholera, al e dojechali śmy później było te ż tak bardz o sytuacj a nosi ć niemi łe dla mazowieckiego musi czu ć si ę, bo jechaliśmy, czego wr óciła do krzy żowej po drodz e było mas ę grup zna k dl a PiS sam i p o polskiej po n iemiecku w itamy naszeg o kanclerz a po t o, c iekawe także to były takie mam y, których no my ślę, że t o troch ę wyższe jechali z Wrocławia 1 kolumną nie on i jechał wcze śniej m y odrębna kolumn a, czyl i 22 mimo żony przejecha ł albo odwrotn ie pożegnali pana, ale tu ci ągle były t e, bo oprócz właśnie n ie by ło żadnych polsk ich grup akcent ów akcent ów jak dzi ś witaj ących Bażyńskiego czyta m flagi polskie cz y coś za t o by ły flagi niemieckie t e napisy nie na tej drodze dziecko się po już, przybliżając si ę do krzyżowej te ż depes z grup y tak ie autochtonów nazw ijmy jak ten nazwać cz y nawe t może przyjezdnych z Niemiec z teg o też n ie mo żna wykluczy ć na stałe w itamy naszeg o kanclerz a na to n ie było dla mn ie dl a mazow ieckiego, al e machn ął na to ręką no i później była ta m msza, która n ie miała mie ć charakteru takiego, który się zdaj e si ę, że zrobił p óźniej powstało ono ma by ć zwyk ła musz ą też, że dz isiaj ludz ie witaj ą sk ładają si ę wzajemnie zna k pokoju i t d. no po prost u, że 2 katolików, że mogl i wsp ólnie i ma by ć taki zaczy n na przysz łość to p óźniej kolejnych ustaleń na zimę organizacyjnej by ło żal biegać wiadomo, że po Kazaniu ksi ądz bardzo biskup mia ł tylko 1 kazanie cz y kampanie Persów ewangel ik i na tym si ę ko ńczyło c iesz te n ca ły moment przypisywania si ę to wyn ik szkole t o call przeszed ł wielki ch łop 2 m wzrost u nawi ązki na wzros t między 77 czy ile ż on g o, aby w ten spos ób to my ślę, że trochę nada ło teg o tak iego symbolu, że Mazowiecki p óźniej teg o nie kwestionowa ł, że to b ędzie taki dobr y symbol i dobry zaczy n na przysz łość, ale nie miał o n mie ć teg o symbol icznego charakteru, który si ę teraz nadaj e tej msz y jak o ostateczneg o pojednan ia między Polakami w polityce tak ie są pewn e gest y jak gest prawd a Brandta siedemdziesiątego oczywiście jest t o, że pan zostaj e to zostaj e tak zosta ła, mówi że w naszych ustalen iach tak ich rzeczy n ie by ło mia łaby tyl e sza 2 katolicka 2 przywódców 2 państw, gdz ie t u rządzi katol ik tam rz ądził katol ikiem w iele, ale no odbyło się te ż sił pierwszy na 8 był dobr y na przyszłość, bo my ślę, że t o później u łatwiało rozmow y z Niemcami w p óźniejszym okres ie czasu mówią o ty m, że pokazał to te ż naszym kontrahento m z kraj ów zachodn ich europejskich g łów ludz i tacie l itera w Bush, że n ie jeste śmy grunt u antyn iemieckie tak od podszewki tylk o, że ch ętnie, by poprawić tylk o w uzgodnieniu 1 ważny term in nienaruszalno ść gran icy zachodniej i t o u łatwiało te ż później rozmowy n o ta m tam sz a by ła ostatn im punkte m programu pami ętam t o widać zresztą po ubraniach pan ów chyba by ło dosy ć z imno bardzo zimna była msza by ła ostatn im punkte m program u, i ż szyb raze m pojechali śmy na lotn isko we Wrocławiu i tam si ę by ło nastąpiło po żegnanie już, ale mia ł swoj e własne jeszcz e ta m już bez naraził si ę be z mazow ieckiego dalsz y ciąg odbywał n o, a plan, że dz isiaj szablę pami ętajmy, że tam by ła polowa nazwijmy to okre s l istopad akurat te n listopad nas z obecn y szcze p, ale tamte n ruch, al e nizinny my ślę wszysc y ta m maz i absolutnie pla że na d pe łnym nabo żeństwem od l iczby zachodni, który cal i, który wszystko się odbywa ły takie kazan ia d łuższy, a ja siedzia łem obok Mieczysława Pszona i Wieczorka, który p óźniej by ł naszy m ambasadore m Polski NRD po zm ianach tych wszystk ich, kt óre ta m nastąpiło strasznie my śmy zmarli p ierwszy ce l narusz a się w końcu ruszyli śmy do ru in Pałacu, gdz ie na szcz ęście of icerowie BOR - u, kt órzy byli przytomni powiedzieć, że mo że panowie si ę na d nią koniaku n o oczywi ście przyjęliśmy t o entuzjazm no tak to jeszcz e propo s takich c iekawostek, gdz ie znalaz łem informacj ę z kolacji 9 listopada rozum iem, że MSZ si ę tak imi rzeczam i zajmował, bo na przystawkę by ł pasztet staropolsk i w cie ście pote m krem sporów sandac z w sos ie holendersk im szaszłyk z pol ędwicy ana dese r Gruszka w czekoladz ie bu łgarskie w ino Sophia i podobn o si ę te ż pojawi ła nast ępnego dnia wódka żytnia i w ino musuj ące sowieck ą i Lichota je to nie MSZ to musiał 20 myślę, że t o moj a Kancelaria załatwiała uwag ę, że zapasy, czeg o by ły zapasy nie szedł pamiętajmy, że w og óle nie mieli śmy wiedzieć specjaln ie na tak iej imprezy, czyl i jak kupienie czego ś droższy prze z cały rz ąd w Polsce by ło si ę tylko kon ie alb o bu łgarskie alb o radz ieckie przez do ko ńca naszeg o rz ądu myślę, że dopiero Jan Krzysztof Bielecki zmieni ł za pr o za prezentowan ie p iwniczki urz ędu rady ministrów jakie ś inne trunki t o może na koniec trzeba c o prawd a w czas ie troch ę si ę przesun iemy do pocz ątków zupe łnych rz ądów Tadeusza mazowieckiego, ale tak mi si ę ty m szampane m przypomnia ło, że może być jeszcze pan 2 słowa na m zd ąży dzisiaj powiedzie ć, bo podobno n ie podobno p ierwszym gościem zagranicznym, kt óre spotkały si ę Tadeusz Mazowiecki by ł sze f KGB tak sytuacj ę ilekroć w ty m czasie by ł Mazowiecki prem ier, ale rządu jeszcz e nie było t o m ój sierpień tak dzi ś drug a po łowa sierpnia pod kon iec s ierpnia wted y Kiszczak powiadomi ł mazowieckiego, że tak rutynow ą wizyt ą rutynow ą wizyt ą przebyw a gen sze f KGB Kruczka, który chętnie, b y się spotkać z pane m prem ierem Mazowieckim nal iczony wyrazi na to b y Mazowiecki poprzedni zastanowi ę mówi oczywi ście, że tak, bo wpad ł m ówi, chocia ż mo że przekaże, żeby on i si ę n ie bali na s Sowieci po prostu, że złoto jak o normalne, bo te spotkan ia trwała rozmawiać n ie brał udzia ł ja by łem jak o notujący boj a si ę wtedy n ie miał an i liczby podsekretarzy stanu w ty m urz ędzie rady ministrów dwudziesty piątego i sierpniu zosta ł m ianowany i jej t o notowany rozmach był ata k na zasadz ie, że rząd na Mariackiej, m ówi że absolutnie mu w Polsce chc ę, żeby nastąpiła pluralizm demokracj ę i t d. będzie szanowa ł wszystk ie umowy międzynarodowej do te j por y zawart e, że nie ma żadnych obaw c o jaki ś gwałtownych ruchów z e stron y naszego rządu, żeby uspokaj a szef a, czyli Gorbaczowa, że rz ąd chc e po prost u poprawi ć sytuację gospodarcz ą i tak że polityczną w Polsce zm ieni si ę n ie więcej w skr ócie mówiono ta rozmowa trw a wyra źnie było sondowanie ze strony kluc z szkoła c o grozi ewentualn ie zwi ązkowi Radzieckiemu fajn ie mieli ście na pocz ątku pote m w izyta przecie ż na pos iedzenie pa ństw uk ładu Warszawskiego, gdy kwotę dop łaty mówi pa n warzywa, gdz ie jeszcz e są sami i właśnie bonzow ie, a 1 Tadeusz Mazowiecki chwali fajny cza s bardz o dziękuję dz isiaj za przypomnienie n o właśnie w trzydziest ą rocznicę wizyty i upatrzyły krzyżowej, że m ógł pa n dz isiaj z nam i podzieli ć tymi wspomnieniami Jacek Ambroziak sze f urzędu rady ministrów rz ądzie Tadeusza mazow ieckiego dziękuję ja też pi ęknie dziękuję tera z informacje w okresac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA