REKLAMA

"Obywatele byli w Krzyżowej zanim Kohl z Mazowieckim odprawili tam mszę" – historia fundacji "Krzyżowa"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-09 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow y porane k Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponown ie przed chwilą zako ńczyła się rozmowa z panem Jackiem Ambroziakiem, kt óry opowiada ł o okoliczno ściach, w jak ich wybran o krzy żową na m iejsce tej s łynnej msz y cal l Mazowiecki troszk ę te ż powiedzia ł o pan u hrab iemu Hel buc ie vo n Moltke i tym kr ęgu krzyżowej no al e t o oczywi ście tylko kawałek h istorii i troch ę pol itycznej teraz por a na szersze spojrzen ie na krzy żową na fundacj ę która, Rozwiń » kt óra tam dzia ła w stud iu pani Maryna Czaplińska w łaśnie cz łonkini rady fundacj i krzy żowa dl a porozumienia Europejskiego dzień dobr y dzie ń dobry pan dzie ń dobr y pa ństwu porozmawialiśmy tuta j chwilk ę przed samym wej ściem na antenę pani, że t o się nie zacz ęło po ty m, jak cal l z Mazowieckim ta m odprawiliśmy pani udzia ł w msz y tylk o wcze śniej tak dl a nas dla na s ja mówię czasem dla na s jak o cz łonków klub u inteligencji katolickiej we Wrocławiu w ówczas dla młodych ludz i z Dolnego Śląska historia zacz ęła si ę tak naprawd ę na pocz ątku 80 dziewiątego roku, k iedy Kik we Wrocławiu otrzyma ł l ist od księdza ojc a Adama Żaka jezuity od teg o jak a kt óry brał udzia ł w konferencji dotycz ącej f ilozoficznej dotycz ącej innej troszk ę postac i i spotka ł na tej konferencji wdow ę po uciekają si ę formułkę, kt óra zapytała go t o nie przypadkiem c o się dz ieje na terenie majątku ją po prostu, poniewa ż by ł wted y m ieszka w Krakowie wysłał l ist do k ilku myśmy wyposa żeni w te n l ist udali si ę do krzy żowej na pewno kwestia znalez ienia na map ie Google, gdzie t o jest, poniewa ż krzyżowych Niewiem my ślę, że t o przemyślnie zosta ło po wojnie 3 miejscowości na Dolnym Śląsku naszą ten t o nazwa 1 jest nawe t już bl isko autostrady bardzo cz ęsto ludzie mylą t o miejsce t o prze żywał o średnicy i uda ł się udali śmy się ta m, gdz ie poznali śmy n ietuzinkowe posta ć zupe łnie niesłychaną proboszcz a lokalneg o ksi ędza Bolesława kurzy, kt óry jak si ę okaza ło by ł zaprzyja źniony z profesorem maj ącą prof. Uniwersytetu wroc ławskiego, kt óry profesorem prawa h istorii prawa, kt óry zajmował si ę graniem w krzy żowej jego pierwsze publ ikacje j ęzyku polskim jaki ś okazały t o by ły w łaśnie publ ikacje profesor maj ący i sprawdzi się, że tak mają ta m się dzieje postarali śmy si ę dowiedzieć przed e wszystk im chodzi, bo t o jes t transferowyc h my nale żymy do pokolen ia wiemy to znaczy mój m ąż i ludz ie, kt órzy wtedy wtedy, kt órzy wted y mieli 20 parę la t do pokolen ia, kt óre urodzi ło się na teren ie Dolnego Śląska i właściwie n ie miała problem u z histori ą Dolnego Śląska w sensie takim, że nie uczyliśmy si ę tam obco t o był nas z Dolny Śląsk Wrocław przyjmowali śmy do historii taką, jak a ta m jes t mam y wi ęcej naszych noblistów prze z t o, że te ż mamy par u noblist ów, kt órzy byli Niemcami mieszka we Wrocławiu dlateg o czujemy się od historii skuteczno ść troszk ę bogac i, ale postawili śmy się dowiedzie ć w łaśnie coś na ten tema t wi ęcej i poniewa ż kontakt y k ilku wroc ławskiego z Niemcami ma znaczn ie d łuższą historię zahacza ły te ż troszk ę histori ę sameg o prem iera mazowieckiego, który był przez jaki ś cza s mieszkał we Wrocławiu też bra ł udział w tyc h bardz o intensywnych kontaktach postanowili śmy si ę dowiedzie ć i poradzi ć naszyc h przyjaci ół z Niemiec wschodn ich jak i Niemiec zachodn ich i dowiedzie ć się w og óle, o c o chodz i zaprosili śmy na pocz ątek klu b zaprosił na spotkan ie prof. Ulma n a z NRD teologa, al e niestety nie ma w ty m term inie przyjecha ć zaprosiliśmy 2 innych os ób 1 z tych osób jes t bardzo ważne dla dalszyc h historii t o znaczy t o znacz y m ówimy m ówię tutaj o Stefanie tajna niekt óre, bo wted y studente m teolog ii obecnie jes t szefe m kancelarii prezydenta Steinmeiera i oni na m tak naprawd ę opow iedzieli o h istorii kręgu krzy żowej, kto t o był cel Gdańską w ódkę i dlaczeg o ta postać nie tylk o jes t wa żna dl a Dolnego Śląska nie tylk o wa żna dl a relacji polsko-niemieckic h tak naprawd ę ważne dl a ca łej Europy w no ja rozum iem, że potem dosz ło do jakichś kontakt ów, które zaowocowały ty m, że to miejsce wybran o na t o tę s łynną 3 i pojednanie ges t pojednania t o znacz y p ierwsza jeszcze się szybko wr ócić p ierwsza konferencj a na tema t kręgu krzy żowej po sob ie mia ła m iejsce 4 czerwc a 1989 roku my śmy teg o naprawd ę nie planowal i ich tak si ę złożyło tak ą Francja jeszcz e była zgłaszana, ale nawe t poszl i g łosować, żeby poszło już g łosować chyb a cz ęść klubu dzia łacz KIK-u wrocławskiego by ła zaanga żowana wybor y też by ła zaanga żowana właśnie przygotowan ie te j konferencji ta konferencj a mia ła charakte r mi ędzynarodowy przychodzi bardz o dużo ludz i z r óżnych części świata nawet powiedzia łem, bo ze Stanów zjednoczonyc h i efekte m tej te j konferencji było takie postanow ienie, że musimy zrobi ć w ty m m iejscu co ś, ale jeszcze n ie by ło w iadomo co maj ą tak był zrujnowany n ie nale żał d o do nas był to majątek to by ł PGR wted y i okropny m stan ie rzeczywiście no i nagl e pieniądze prze żyliśmy właśnie się ka łuże to dl a mnie ta historia m y mamy zaczyn a się w ten spos ób s iedzimy na kaw ie u ksi ędza ka łuże tydzień wcześniej wchodzą otwierają drzw i wchodz i w icewojewoda Janaszek wice wojewod a wa łbrzyski m ówi księdza proboszcza za tydzie ń w księdze paraf ii b ędzie msz a pojednania, jakb y sam co ś potrzebowa ł t o chętnie na razie lec ę fach przyjedzie paru takich pan ów ta m kancler z Niemiec wyrażone w setach, al e nikt nie powiedzia ł, że t o zorgan izuje w zwi ązku z tym spad ła na barki ma łego ma łej paraf ii w iejskiej, kt óry na szcz ęście wtedy, której na szcz ęście prac ą wted y człowiek w ielkim formac ie naprawdę ksi ądz Jarosław ka łuża natom iast opar ło się to te ż o pomo c właśnie dzia łacze k ilku wroc ławskiego i r óżnych wariatów, kt órzy zdecydowal i skoczyć do tego basenu nie wiedz ą tak naprawd ę jestem zadajcie sobie g łównie pod półką jedn o z takich os ób n p . by ł ówczesny szef meg o m ęża, który delegował g o na tydzie ń do przygotowania tym, b y te j msz y proszę pamiętać, że było bagn o tam nie by ło nic ta m ru iny tak naprawdę krow y stały w niekt órych pomieszczeniach oddelegowa ł g o na tydzień pracy wyposa żonego w pracownik ów sprz ęt narz ędzia tak dale j, więc dzi ęki temu dzi ęki ludz iom ta m lokalnie i była szans a, że to si ę zdarz a w miar ę profesjonaln ie jak ju ż wszystk o zostało uzgodn ione z obydwoma rz ądami t o wted y przysz ła przyszl i też panow ie z Boru i panow ie ochrony pan a kanclerz a Niemiec i pokazali środę czasem s ą mniej, al e obowi ązuje telewizja przedstawiła si ę okazało, że telewizja nie nie mo że tuta j sta ć ludzi nie można tu wpuszcza ć, tak wi ęc by ła naprawdę straszn ie straszn ie trudn e straszn ie trudn y proce s organ izacyjny ta k jak już panowie przygotowało t o naprawdę grup a amator ów kompletnyc h nie mówi o d stron y sameg o nabożeństwa, kt óre cudown ie celebrowa ł b iskup Nossol mam y to nieprawdopodobne szcz ęście, że w tym rok u już b ędzie celebrował b iskup Nossol tylk o h istorii, bo chcia łbym, abyśmy skorzystal i z okazji obecno ści pan i dzisiaj studi ów poranku n o bo znowu dl a w ielu ludzi to c o si ę wydarzyło 30 lat temu to c o si ę wydarzyło przesz ło do h istorii przywoływane cz ęsto jes t zdjęcie z przekazan ia znak u pokoju no i dzi ękuję bardzo tyle je śli chodz i o krzy żową tymczase m jes t Fundacja dl a porozum ienia Europejskiego jakimś stopniu ona żyje w jak im stopniu korzyst a z tych dobrych impuls ów, które wted y ta m pol itycznie zosta ły stworzone c o się dz ieje na c o dzie ń krzyżowej krzy żowa rozros ła się t o znacz y spełnił si ę nas z sen nasz e marzen ie kompletnie przerastaj ą nasze oczek iwania w krzyżowej, żeby w skr ócie powiedzieć budżet roczn y tej fundacj i wysoko 13  000 000 zł tego typu pieniądze przy przecież t e pieni ądze są anal izowane łącznie z projektów kolejn a rzecz, kt óra może by ć istotne dl a dla słuchaczy jes t tak a, że powsta ło prze z 2330 lat dzia łalności fundacji 60 partnerstw między Polakami Niemcami między polsk imi szko łami stowarzyszeniami co si ę dz ieje na c o dzie ń co widzę corocznie odbywa si ę oko ło 350 projektów wym ianie m łodzieży bierze udział oko ło 6000 młodych ludzi, jeżeli to wy śmiany przez 30 lat n o t o naprawdę ca łkiem sporo ludz i przewin ęło się przez prze z to m iejsce ca łkiem spor o ludz i dotknęło nie tylk o h istorii, al e tak iego pojednan ia z praktycznym wym iarze nauki d ialogu uczen ia się nawzajem o d s iebie i muszę powiedzie ć, że t o jest dla mn ie co ś nies łychanego, że krzyżowa sta ła si ę tak ą tak im toware m eksportowy m na świat, dlateg o że przyje żdżają do na s ludz ie z 34 krajów przyje żdżają do nas Koreańczycy pytaj ą si ę jak wy ście si ę dogadal i mieliście naprawd ę straszną histori ę między sobą jak to wa m si ę udało uczymy wszystkich m łodych ludz i dialogów staramy się uczy ć ich bycia liderami t o jes t to c o potrzeb a budowan ia wspólnoty to są t e rzeczy, kt óre przyświecały kr ęgowi krzyżowej, al e też i przyświecały ty m ludz iom, kt órzy na początku z e stron y polskiej n iemieckiej zaanga żowały przy budowaniu i powstawan ia fundacji, al e dz isiejszy powiedzie ć, bo te ż cz ęsto mówimy o pojednan ie Polsko-Niemiecki e relacje Polsko-Niemiecki e t o zazwyczaj odnosimy to w łaśnie do tego, że m y jeste śmy t u on i są ta m, ale przyje żdżamy spotykamy si ę rozmaw iamy szukam y w łaśnie r óżnych rzeczy wsp ólnych dl a przyszłości, al e też rejo n te n to jes t rejo n zam . prze z spor ą grup ę Niemców h istorycznie, którzy tam byli byl i zawsze to te ż okres ie szczeg ólnie PRL - u by ł trudn y tema t m ówiąc najkrócej czy jakim ś stopn iu państwo również cz y w ogóle nie ma teg o temat u dz isiaj troch ę dzia łacze n a rzecz tak iego tak iej umiejętności życia obok s iebie dos łownie obo k siebie ten tema t jak najbardziej jest dlateg o my dz ielimy histori ę teg o terenu przed e wszystkim w ielu Niemców, kt órzy przyje żdża przyje żdża tam Nadolny szan s, dlateg o że ta m byli m ieszka ich przodkowie staramy si ę z nimi na ten tema t rozmawiać, al e proszę wzi ąć pod uwag ę, że nie tylk o my jeste śmy młode pokolenia, al e te ż jest m u naczelny nie jestem młodym pokoleniem ale, ale wted y jak zaku p powstawa ła ta Fundacja to co zal iczamy jednak do m łodego pokolen ia, które mia ła inn ą inne doświadczenie, ale te ż było pokolen ie naszych ojc ów czy rodziców naszych dziadk ów, kt óre bardzo mocn o w tym d ialogu bra ł udział nada l bierze udział na tyl e na jeszcz e na ile si ł starcz a ja panu powiem tak ą jakiej, jak i wpływ mia ła msza pojednania lubi ą pan a przykładzie takie drobne anegdoty ma m przyjac iela, który m ieszka n iedaleko Jeleniej góry i daj e już czas u w czasie studiów, czyl i myśmy zajmowali się krzy żowały si ę przeprowadzon a pod Jelenią g órę i tu ż po msz y pojednania w 2 sprzedaż jeszcze dodam sk łada si ę bardz o dużej cz ęści os ób, które przyjecha ły zz a Buga w tym czas ie sk łada sk ładała i te n nas z przyjac iel wracając kiedy ś z pracy spotkał sąsiada i s ą tak sto i patrzy na do m sw ój, pal ąc pap ierosa, mówi że przecie ż pyt a sąsiedzie, o czym pa n my śli tak c o s łychać mówi pan zastanow i się pomalowa ć dach cz y n ie pomalować, a 6 mówi, kiedy pa n ostatnio robi o n m ówił ja n igdy, ale tera z szukan ie wrócą t o by ł efekt wym ierny w msz y pojednania dl a ludzi, którzy ta m osiedli po drugiej wojn ie światowej nie w łasnej woli t o jes t te ż relacje w łaśnie z tymi, kt órzy n ie zostal i stamt ąd przes iedleni po wojnie mieszkaj ą do dz isiaj tam jes t bardzo n iewiele ta m jes t naprawd ę wyj ątkowe wyjątkowe postac ie i wiem, że wręcz przeciwne czy s ą osob y, które wracaj ą młodsze pokolen ie wraca osiedla się w tej chwili całkiem spor o Niemców m ieszka mieszka w Polsce wbr ew pozoro m uczy si ę j ęzyka polskiego funkcjonuj ą po prostu w Polsce na zasadz ie obywatel i Europy nie, traktując teg o m iejsca jako dostaliśmy ojczyzna po prost u n ie wracał do swoje j ma łej ojczyzn y i nie ma tutaj dl a nas jes t tylk o bogacen ie korzystam y po prost u kultu r jak najszerzej ich systemy chcem y z teg o jak najbardz iej czerpać to bardz o dzi ękuję za rozmowy pani Maryna Czaplińska rada fundacji krzy żowa dl a porozum ienia Europejskiej obowiązuje w dalszy m pi ątkowego porank a ja też dzi ękuje słuchaczom, że byli z nam i dzisiaj, ale te ż zach ęcam, aby ab y, ab y pozostali, poniewa ż za chwil ę audycja wybor y w toku t u za szybą przez chwil ę ju ż krążył Jan Wróbel jest ju ż wydawczyni te j audycj i Karolina Polska i my ślę, że gospodarzow i w łaśnie program u Janowi królowi zostawi ę t ę niew ątpliwą frajd ę przedstaw ienia go ści jego audycj i dziękuję też osobo m, kt óre n ie pomogły dz isiaj, a wi ęc Karolina Kaczyńska, kt óra audycje wydawa ła się walut, które j ą realizował us łyszymy jutr o o siódmej rano w weekendowym porank u Maciej Zakrocki do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA