REKLAMA

Rany

Wierzę w Zwierzę
Data emisji:
2019-11-09 10:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
43:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wierz ę zw ierze zaprasz a Dorota Sumińska zaprasza m jak zwykle serdeczn ie chciałabym bardz o uwierzyć człowieka prosz ę pa ństwa nikt nikt do tej por y nie wzięła NIK le sika an i Lori 2 maleńkich psów z e schron iska na Paluchu jak bardz o proszę, żebyście się n imi zainteresowali przypomn ę tylk o numer telefon u, pod kt órym t e psy czekają t o jest t o jes t 603656853 na Paluchu czeka du żo ps ów i gwa łtownie bardz o mocn o czeka p ies p ies Kuleczka nazw a jest Rozwiń » troszkę myl ąca, bo Kuleczka wa ży 75 kg ma tylko 7 lat, al e m y jeg o sytuacj a jest o tyle trag iczna, że on nie może by ć na z imnie i on te j z imy n ie prze żyje, bo zaczął chorowa ć na stawy w łaśnie z powod u z imna o n przypomina owczark a kaukask iego jes t przepi ęknym ogromny m cudowny m pse m kto ś, kto ma ogr ód i normaln e ludzk ie serc e normaln e prosz ę, żeby zabrał g o szybk o, bo po prostu Kuleczka nie prze żyje zimy i jak t o m ówię też si ę płakać chc e sob ie my ślę, że jesteśmy okropn i, ale ma m nadzieję, że n ie wszyscy prosz ę dzwonić w spraw ie kuleczk i pod nr 601388000601388000 i znowu SOS znow u paluch czeka pies mol i mo żna g o zobaczy ć pod numere m schron iskowych 1246 łamane przez 19 on jest du żym psem ma około 12 lat wa ży oko ło 14 kilo wi ęcej z tak im średniakiem przed si ódmą wygląda zupe łnie jak mój rapor t Millera, jak ie ma 18 lat, tyle że Chrapek jest czarno-biał y, a o n jest czarn y podpalan y na kr ótkich łapkach n o po prostu cu d tak i taki p iesek, kiedy n o wyjątkowy trochę kor t ju ż trochę n o wyj ątkowy bol i jedyn y w swoim wydaniu jes t kochającym czu łym pse m, kt óry lubi dz ieci, kiedy lub i ludzi nie w iadomo za co absolutnie ps y n ie przeszkadzaj ą bardz o prosz ę o do m dl a Morrisa tak sam o mocna dl a kuleczki cz y czy dl a liczy dla le sika Morris czek a pod nr. 605976804 i tu w ielkie SOS ko ło jak torow a mieszka pa n Jan, kt órym jes t m łodym cz łowiekiem bardz o dobrym serc u w bardzo dobry m cz łowiekiem, kt óry w trudne j sytuacj i op iekuje si ę ogromną ilo ścią ps ów i tam jes t du żo szczeni ąt prze śliczny szczeniąt cudnyc h szczeniąt szczeni ąt, kt óre o n oczywiście koch a n ie rob i krzywd ę, ale go nie sta ć na NATO jest ich teraz prowadz imy akcj ę kastracji tyc h tych tyc h słów kt órymi opiekuje, żeby więcej szczeniąt si ę nie rodzi ło natomiast ju ż s ą i s ą szczeni ęta prze śliczne do wzi ęcia on e są w ty m z niedu że pieski będą ma łe ps y wygl ądające na troszk ę trochę ja k tak rasy ter ier troszk ę ja k po prost u kundele k jasny m łaciaty Drop w iatr prześliczny bardzo prosz ę, żebyście pa ństwo jak najszybciej szczeni ęta zabrali t o s ą 78 tygodniowe szczenięta, kt óre do wzięcia reszt a jest zbyt male ńka jeszcze muszą by ć z mam ą bardz o kochan a mamo t o s ą naprawd ę ps y kt óre, kt óre są sam ą łagodnością rodz ice tych ps ów w związku z tym tak ie b ędą te ż dz ieci podam telefo n do pan a Jana 577866689577866689 wielka pro śba prosz ę pa ństwa wielka pro śba, żebyście naprawdę czynn ie zacz ęli działać n ie tylko kocha ps y na obrazk u, al e naprawd ę pokochal i, a dzisiejsza dzisiaj nasz e spotkan ie c o prawd a jest on o dość kr ótkie, bo pote m dopuszcza pa ństwa do głosu będzie dzwoni ć pod nr 224444044, ale chcia łabym po powiedzie ć par ę słów o ranac h o ty m co c o zrobić, gd y si ę skaleczy nas z pies, gdy si ę pogryz ą lu b gdy si ę miejska leczymy, gdz ie ja ten tema t rozwin ę wtedy, k iedy będę nagrywać audycje, bo to bardz o ważne, dlateg o że ran y staj ą si ę dziej ą si ę najcz ęściej wted y, k iedy nie o d razu mo żemy szukać ratunk u u lekarza cz y lekarza weterynarii kaleczy si ę no żem psych e potrafi ą pogry źć wej ść na szkło mog ą si ę zdarzyć naprawd ę może zdarzy ć mn óstwo różnych sytuacj i, w kt órych zostan ie przerwana ci ągłość sk óry zaczyna o d teg o, że czego ś najbardziej bo imy bo imy się krwaw ienia bardz o rzadko zdarzaj ą się tak ie ran y, k iedy zostaje uszkodzon y du że naczyn ie krwiono śne i wted y t o krwawienie jes t rzeczywi ście jak wodospa d i ka żdy cz łowiek, który nawe t nie ma żadnego przygotowan ia medycznego i nie mia ł do czynienia z ranami widzi, że ta krew buch a wtedy zale żnie o d miejsca została zadan a ran a za wszelką cenę trzeb a t o krwawienie zatrzyma ć trzeba za łożyć opask ę uciskową powyżej te j ran y, pami ętając o ty m, że tak samo u ps a jak i cz łowieka zar ówno podudz ie jak przedrami ę i jes t, by ma jes t zaopatrzon y w 2 kości w związku z ty m mięsem, je żeli za zak ładamy opask ę uciskow ą to zak ładamy j ą albo skaleczen ie jest w łaśnie w tyc h miejscach, kt óre do ść cz ęsto bywaj ą skaleczone t o zakładamy j ą wyżej taka opaska mo że tak pow iem trwa ć naprawd ę kr ótko wted y p ędem szukam y pomoc y lekarsk iej najwa żniejsze jest zatamowan ie krw i prz y takim wybuchowym krwotok u, kiedy po prost u to widać, że uszkodzon a jest tętnica ta kr ew rytmicznie wyp ływa jes t jasn a, je żeli uszkodzone są żyły wted y jeszcze mniejsza te ż zby t obficie wyc iekami mus imy takie tak i krwotok zatrzyma ć, al e ta k jak powiedzia łem na początku tego typ u zranienia zdarzaj ą się du żo rzadz iej ni ż skaleczen ia znacznie p łycej w tak ich miejscach, gdzie nie ma du żych naczy ń krwiono śnych po prost u zostaj e przerwan a ci ągłość sk óry i t o m iejsce zaczyna krwawić chcę powiedzie ć, że w tak ich sytuacjach bardzo dobrz e, że krwawi, dlateg o że samoistnie ran a si ę oczyszcz a rzadk o tak si ę zdarz a zadajem y zadana zostaj e zadane na m uzyska ć zgod ę zostaj e skaleczenie czymś czyst y prawd a bardz o często jest t o prz y pracach ogrodowych czy jest gdz ie ps y si ę pogryzą czyn u na r óżne różne s ą czy rybie stan ie na szkło cz y my stan iemy na szkło i ska leczym y si ę, wi ęc je żeli nie ma krwotok u tylk o jes t krwaw ienie ran y to dobrze, że on o jes t, bo dzięki tem u wyp łukują si ę wszystk ie nieczystości, kt óre dosta ły si ę do rany bardz o z łym sposobe m na rany jest t o c o rob i większość ludz i jest polewan ie tak iej ran y sp irytusem jodyną to n ie jes t dobrz e, dlateg o że tworzy si ę taka warstw a, pod którą bakter ie, kt óre się ta m dostały będą mog ły ścina si ę, jakb y warstwa natom iast bardz o dobre jes t przepłukać n ie tak iej ran y wod ą utlenion ą lu b zwyk łym roztwore m f izjologicznym przepłukaniu jes t konieczne wted y, k iedy ran a ewidentnie jes t zan ieczyszczona, kiedy dostanie si ę do nich z iemia cz y co ś jak jakiś brudz ie tak pow iem jest on a brudna wtedy, jeżeli n ie mam y niczego tak iego to nawe t czyst ą wodą nale ży t e rany wyp łukać i pozwoli ć, żeby on a pochwali ła, żeby on a si ę oczy ściła pami ętać o bardz o wa żnej rzeczy rany ci ęte rany można si ę uczy ć do 6 godzin od skaleczenia, wi ęc jeżeli jes t to rana dziura, którą trzeb a żyć w czas ie bardz o spieszyć, żeby zdążyć si ę za ś wted y, kiedy za szyj e si ę później można doprowadzi ć do bardzo przykryc h konsekwencj i tak a ran a, która trw a n ie zaopatrzona d łużej ni ż 6 godzin musi godzi ć si ę przez z iarninowanie trw a znacznie d łużej wtedy, k iedy rana jes t świeża i czyst a mo żna j ą zaszy ć i to gojen ie jest znaczn ie kr ótsze, by przez rychłozrost wted y, k iedy za łoży się za łoży si ę swe j, wi ęc pamiętajmy, je żeli się skalę czyn y tak, że trzeba szy ć t o trzeb a jak najszybciej szuka ć pomocy czy do lekarza cz y lekarza weterynar ii i weterynar ii nigdy n ie lejem y do świeżych ran żrących p łynów typu sp irytus typu typ u jodyn a i przypom inam wod a utlen iona rozw ój f izjologiczny lub po prostu czyst a wod a, jeżeli n ie dysponujem y n iczym takim ran a ew identnie jes t zanieczyszczona, jakie ran y s ą najgro źniejsze najgro źniejszy są ran y kłute właśnie tak ie, kt óre n ie budzą specjalnyc h emocj i, bo ta m n iewiele lec i takie, kt óre maj ą mały otw ór wejściowy, dlaczeg o one s ą groźne, dlateg o że wraz z tym c o zada ło rany mog ą do takiego miejsca dosta ć si ę bakterie beztlenow e i znajd ą tam cudown e warunk i do wzrost u, a t o groz i naprawdę bardz o powa żnymi dolegliwo ściami, a nawe t og ólną ciężką chorob ą w zwi ązku z tym chce da ć tak i przyk ład jak natur a potrafi sob ie radzi ć z ranami kłutymi n ie zachęca do teg o ludzi, al e na ran y k łute zawsze bardz o dobrz e jak najszybc iej za łożyć ok ład sod y oczyszczone j Kłąb wat y Gazy nas ączyć roztwore m sod y oczyszczone j, gdzie mniej wi ęcej na szklank ę przegotowane j ch łodnej wod y wsypujem y łyżeczkę herbaty sod y i prz y anga żować tak i okład ja k na d ługie n a jak najdłużej na ca łą no c n p . jeżeli ich, je żeli jes t tak a mo żliwość n ie lekcewa żymy nigdy ra n k łutych, a szczeg ólnie, jeżeli taka ran a si ę stanie potem zobaczymy, że się robi obrz ęk i bez wzgl ędu na to też pies cz y też skończy t o jes t cz łowiek trzeb a szuka ć pomoc y pomoc y lekarza to t o i n iezwykle ważna informacja, ty m bardz iej że wi ększość ludz i lekcewa ży rany k łute nie zwracan o uwagi, bo ich PIT one n ie s ą tak by m rażące dl a dl a wzroku ran y szarpane te ż s ą bardz o niebezpieczne, ale już niestety n ie starcz y nam ty m raze m czasu, wi ęc za chwileczkę wracam y do rozmowy wie, że zwierz ę zaprasz a Dorota Sumińska zaprasza m bardzo serdecznie ma m dl a pa ństwa mi łą niespodziank ę, bo jest z nam i doskonale pa ństwu znana Marina Hulia dzie ń dobr y Marina w itam bardz o serdeczn ie Marina ma co ś do powiedzenia tak że prosz ę zamieni się s łuch m ówi Marino Szanowni pa ństwo przyjac iele s łuchacze program u Otóż wychodz i ksi ążka ksi ążka dzieci z dworc a Brześć ksi ążka niezwykła, bo t o jes t dowód w spraw ie, że mo żna, że mo żna koczowa ć na dworc u w Brześciu, a po tym, żyć godn ie, opiekując si ę dziećmi, że mo żna odwiedzać staruszk i w domac h samotne j starości moje j wprowadź karmić wra z z bezdomn a m ówi Karlik, a także mo żna żyć żyć na takim świecie, jaki jest i naprawiać go tam, gdz ie si ę d a, al e n iestety zadeklarowan y sponsor wycofa ł si ę 2 tygodnie przed ukazan iem si ę książki i teraz zb ieramy pieni ądze zb ieramy pieniądze na to, żeby wyda ć przewodn ik m ądrego pomagania, żeby wyda ć ksi ążkę, która po łożona pod choink ę opowie o ludzk iej dobroc i poka że te ż Polskę Polska, kt óra pomag a budżetami bud żet maczkiem z Turem, kt óry bardz o pomag a wsp iera mamy dzieci z dworc a Brześć i wydruk z Dorotą mi ńską i Michałem Olszański i Czesławem, który śpiewa, czyl i z Czesławem Mozilem pomóżcie t o s ą pieni ądze zainwestowane nie tylk o książkę, ale i pomagan ie zb ieramy na zrzutka PL książka dz ieci z dworc a Brześć jeszcz e ra z serdecznie żłobka wrzutk a Krupka PL na ksi ążkę dz ieci z czworga 6 zrzutka kropk ę PL na ksi ążkę z GE dzieci jedz ie z 22 lata drze ć bardzo dzi ękuje Marino jestem pewn a jest ruc h, że pomog ą ściskam mocn o dzi ękuję dobreg o dn ia dzi ękuję dziękujemy wszysc y też życzymy jak najlepszego dn ia ja przypomn ę numer telefon u pod kt órymi, pod kt órym możemy ju ż rozmawiać także, b y możecie pa ństwo zwolni t o jes t 224444044 i szybciutko doko ńczy o ty m dlaczego ran y szarpan e s ą groźne, dlateg o że n ie zawsze mo żna cieszyć, je żeli te ran y szarpan e s ą do ść rozległe bezwzgl ędnie trzeb a jak najszybc iej szukać pomoc y lekarza weterynar ii, bo n o i by cz ęsto s ą mocn o zan ieczyszczony, wi ęc pamiętajmy, je żeli si ę pogryz ą zostan ie wyczerpan y kawa ł psa drug iego ps a t o bezwzględnie n ie mo żna tego lekcewa żyć nale ży t o oczywiście oczyścić nale ży t o po domowem u za zaopatrzyć, jaką ja łową gazą czym ś takim i szuka ć pomoc y lekarza weterynarii co jest c o si ę stan ie je żeli, je żeli jesteśmy n p . dzi ś pod namiotem i dalek o do lekarza n ie bardz o możemy dojść tak a ran a si ę przydarz y ta k jak powiedziałem na pocz ątku, jeżeli n ie jes t uszkodzon y du że naczynie krwiono śne t o dobrze je śli on a pochwali ć, bo nasze oczy ści mus imy j ą przemy ć najlep iej wod ą utlenion ą tak sam o w przypadku mn iejszej ran y i stara ć si ę tak zaopatrzyć, zan im n ie znajdz iemy pomoc y, żeby ja k n a ja k jak najbardz iej zmniejszyć powierzchnię, żeby ona nie był by ła jak najmn iejsza, więc teg o założenia teg o typu czysteg o opatrunk u jes t ważne n o tak jak powiedzia łam do 6 godzin powinni śmy znale źć pomo c pomo c lekarza cz y te ż lekarza weterynar ii rany usz u u ps ów i ran y podusze k łapach z regu ły bardz o krwawią natom iast to n ie są gro źne t o wygląda strasznie szczeg ólnie, k iedy psy dra żnili się pok łócą i uch o zostanie zrośnięte, cho ć bardzo mocn o ukrwione i oczywiście on o krwaw i i wygląda te ż, by p ies pod potrzebie g łową to by wszystko jest w kropk i czerwon e na około w zwi ązku z ty m jesteśmy przerażeni natom iast bać si ę specjaln ie nie musimy do tego, że to nie s ą ran y gro źne dl a życia to są ran y, kt óre z regu ły bardz o ładnie się goj ą trzeba złapać t o uch o takie zaopatrzen ie, żeby pies nie trzeba g łową, bo wtedy będzie du żo szybc iej du żo wi ęcej lecia ło, je żeli chodz i o ran y poduszek ps ich łap, kt óre si ę zdarzaj ą bardz o cz ęsto jeste śmy śmieciarzami ryby wyrzucam y r óżne r óżne rzeczy szczeg ólnie butelk i potłuczone s ą s ą groźne te ż chcę powiedzieć, że t o s ą ran y, kt óre bardzo ładnie goją si ę sa m oczywi ście należy oczy ścić oczywiście, je żeli ta rana jest dz iura to ja k jak i jako ś zaopatrzy ć j ą na tyl e, żeby żeby, by p ies nie uszkadza ł chodząc nawe t je śli jeste śmy sytuacji tak i, że n ie mamy jak dotrze ć do lekarza z reguły to si ę g o bardz o ładnie sam o jest z nam i pan i Barbara Warszawy dzie ń dobr y pan i Barbaro będzie dl a Brytanii dr pan i jes t propagatorką wegetar ianizm tak oczywi ście bardz o zach ęca do kupowan ia jes t tak, a czym nam karmi ć moje kot y w pan i m ówi o ludziach nie m ówi Białek o tym, by ła wielokrotnie jes t czarna dz iura, którą wpadli śmy ud a, omawiaj ąc drapieżniki jes t t o rzeczywi ście bardzo trudn a spraw a ja stara m się mam ps y koty i staram si ę arma t jak najzdrow iej i oczywi ście, że one jedz ą mięso ja dl a n ich kupuj e indyka jest bardz o przykr o, ale musz ę robić n ie ma m wyjścia Leszka o tym n ie lubią innych trudn o musz ą mogą polubić n o ja wychodz ę z za łożenia, że tak iego chyba i z punktu w idzenia zdrow ia tyc h zwierz ąt kot n igdy n ie upolowa ł an i krowy an i świra, więc myślę, że takie mięso jes t znaczn ie zdrowsze dla n iego ni ż inne, a oczywiście Indyk tak sam o c ierpi jak każde inne zwierze natom iast jes t troszkę dale j ode mnie ni ż świnia krow a, więc dlatego moje zwierzęta s ą skazan e na indyka na kosz n ie maj ą pretensj i moj e mają, ale t o dro żeje przekonać dobrz e i jedno po prost u nie ma wyj ścia tuta j nie ma wyjścia oczywi ście Indyk jes t najlepszym rozwiązaniem w przypadk u kot ów zdecydowan ie tak zdecydowan ie tak i jeżeli jest surowy raczej kot y n ie gardz ą myślę n o właśnie ja mówię surowy, b o tak t o karm i chrupkami to te ż jest niejasne jes t oczywiście, ale to w przypadk u kotów no jesteśmy skazan i na gotową karm ę, bo ko t jest to ra z dziennie prawd a i po trosz e, która z a w zwi ązku z tym ta dy żurna miejska mus i by ć i oczywi ście s ą produkowan e już wegańskiej wegetaria ńskiej karm y dl a zwierząt, al e jak pa ństwo wiecie jeste m przec iwnikiem w ogóle żywności przetworzone j bowiem żona jes t niezdrowa poz a tym, je żeli chodz i o technologię produkcji teg o typu ka r to ona im nie nad ąża za innymi sposobami, bo byl i jedna k świat i w dalszym ci ągu jes t mi ęsny i myślę, że my ślę, że jeszcze mus i min ąć troszk ę czas u żeby, żeby n ie w li ście zdrowe najprostszeg o słowa u żywam by ły karmy i gotow e, ale n o na razie n ie za bardzo os a uwag, ale n ie są poz a jeszcze jedn o pytan ie m ówi dr zajmujący si ę kotami, m ówi że czerwon e mięso n ie cz y uciec indycze czy to co si ę kupuje jako g órach na dw u udziec indyka na górach to jest czerwon e mi ęso tak, żeby czerwone mięso t o jes t takie t o jest mięso tyc h mięśni, kt óre są intensywnie u żywane i on e są wtedy, że tak mocn o ukrw ione prawda t o jest czerwon e mi ęso tes t w og óle mi ęso drob iowe jest je śli u żyje przetwarz a b ędzie kompletnie n ieprofesjonalny zmniejszył wody w nieco inne mięsa, al e jest terytorialne, al e te ż czerwon e, więc k iedy oczywiście, że dieta wy łącznie mięsna n ie jes t dobra, al e ko t jak o bezwzgl ędny drapie żnik bezwzgl ędnie potrzebuje teg o rodzaj u bia łka pochodzenia zwierz ęcego p ies na 2 na d iecie wegetariańskiej z doskonal e d a rady ma m t u namyśli jajk a biały ser takie tak i, że je żeli chodz i o kot a to o n n iestety nie i i dlatego n o cóż no ale nie mus i teg o być bardz o du żo naprawd ę i ja w iem jak mój moj e kot y dostaj ą nieca łe 3 Dżeko na kolacj ę ra z dz iennie mięso n o prosz ę, ale surow e, ale życzą sobie tego życzą sob ie tego ja w iem, bo wi ększość kod ów wol ą większą no ale może si ę ud a pan i przekonać pr óbuje si ę również, że chętnie to, że te pochodzenia dzi ękuję bardz o dzi ękuję do usłyszenia pani Barbara jest na nim z nam i pan i Małgorzata z Krakowa dzie ń dobr y pani Małgorzato dzie ń dobry pan i doktor ja dzwoni ę w spraw ie adopcji drugiego kot a tak, ale chcia łby wr ócić, jeżeli można do poprzedniego temat u żywienia, jeżeli to pan i dr Jerzy kota, że skor o w łaściwie starszego wy łącznie naturalnie na grz e ruch u palen ie tuczyć t o jednak nie ma dyżurnym jest suchy o d czasu podjad a z nud ów, ale nie ma nie ma jes t mądry jest odwo łany kiedy ś pani doktor poleci ła indyka, tak wi ęc kote k katusz e indyka Gąska pan i mówi jes t lokata hipokryzja katusz e głosił nie, bo to straszne, zwłaszcza że jestem gang ów, ale tak, cho ć n ie mówić błaga jes t lato ma mówić pan ie nie bogacz e konkretam i kaczk ę właśnie każe sią Anna kaczk ę i 1 prof. Elżanowski pozwolę jeszcze co powiedzia ł kiedy ś na antenie o w audycj i pani doktor, że on w łaśnie karmi kot y ja w iem ja w iem jak i ja absolutnie n o nie zniechęcam natom iast ja r ównież w iem, ponieważ jestem lekarzem o d bardzo wielu lat i r ównież w iem, że zwierz ęta żywione wyłącznie gotowymi karm i n iestety dużo częściej zapadaj ą na r óżnego rodzaj u dolegliwości te ściowie i poniewa ż ja bior ę zwierz ęta z nędzy biedy i tak już chor y, wi ęc ma m pe łne poczucie obowiązku spe łnienia ich potrze b gatunkowyc h dlateg o t o robi i dlateg o karm ie stara m się karmi ć tak im jedzen iem kt óre, kt óre zapewni nie tylko zdrowie, al e i dobre samopoczuc ie smakow e a, tote ż wyra źny prawd a, wi ęc pan ie, więc n o cóż no al e jeżeli chodzi o Palikota wybor y, że moje umowy wybor y moralne, jakb y nie przygarn ęła niewolnika no, wi ęc ten niewolników mec z niż ma jakąś wolność prawd a, cho ć troszeczk ę wolno ści właśnie teraz złość 2 panie s ą tylko zapyta m tą nieszczęsną formę dy żur alb o kupi ą mo żliwie najlepsze j jakości tam jes t pa n al e, ponieważ podjada znów zacz ęli, ale n ie chc ę podjada z nud ów mam się robi kółka nie zrob i jak będzie drugi to si ę n ie zrobi no właśnie dobrz e, czyli jedno 100 będzie stało tylko pani doktor, jakby pani cz y podpowiedzia ł ile DEK oddzielnie on dostajemy no niewa żne, al e ile dz iennie teg o sama czy mnie n ie przesadza ć z żadną stron ę n ie wa żyć proszę tego jedzen ia nie war iuje my naprawd ę i to zbilansowanie t o jes t s łowo, kt órego nienawidz ę natom iast oczywiście 1 dnia zj e więcej drugiego dnia zj e mn iej t o to nieważne niewa żne tego to jes t garstk a jak zj e to naprawdę zupełnie wystarczy opr ócz teg o śmietanka kef ir śmietanka dziesiątka z e Stalą Kieresa lub przez wrzutka n ie chc e w ogóle, al e pan i zamierza z e śmietanką dziesi ątkę istnieje również tak ie kot y lubią to an i Palikot jes t wybra ć okropn y naczelną każdy drug i koniec drugi odb ędzie się od teraz i teraz przechodz imy mo że trzeb a te ż en by ć może sytuacja dojrzała życia zdecydowan ie przygarnąć kota i teraz właśnie prowadz ę rozmow y z różnymi fundacjami wymyśliłam, że w sumie dobr y by łby taki mn iej wi ęcej roczny jak o prawn a oczywi ście najlepiej mn iej więcej w ty m samym w ieku lu b starsze, al e nie zastal i, żeby ten n ie internet gon i za wr ęczył natom iast podobny m w ieku kot i róż n o to brać si ę do jeszcze równo szybk o będzie brany jeszcz e mam jedno, bo te n mój ch łopak jes t przygarni ęty orliki w ogóle dz iki dz iki, ale się bardzo socjalizm jes t Super fajn ie w og óle ju ż dogadujemy si ę dwójka natomiast zdecydowan ie Scottem, który nie był realizowany z cz łowiekiem to wida ć na ka żdym kroku i tak pomy ślałam, że może, żeby moja troska, że ten drugi mo że zdominować n ie wiemy co będzie czy może kupi ę t e do kontaktów feromony cz y to cz y rodziny o d naprawdę prosz ę się ty m nie przejmowa ć dobrz e proszę zostawi ć sprawę kotom no t o się pobiją par ę raz y posi łkami Bonda tak naprawdę n ie n ie przejmować, ty m bardz iej je żeli ten ko d inny n ie mia ł do czyn ienia z lud źmi mia ł do czynienia z innymi kotam i zrobiła pani lep iej oczywiście, że tak ą wreszcie b ędzie mia ł kogo ś z k im będzie m ógł pogada ć tak naprawd ę w łaśnie ja też tak najp ierw pod will ą najpierw poszukają z łoszczą się pobi ł, a może nie, bo to n ie jest to n ie jest regu łą, ale gorzej od ka żdej regu ły s ą wyj ątki al e, ponieważ on ma ro k, wi ęc bardzo m łodym kote m, wi ęc akceptacj a nast ępuje du żo szybciej no t o cudown ie cudownie, bo my ślą właśnie w ten spos ób takim samo czy t o bałam si ę go zamęczyć taktac h młodszy to nie młodszy to nie, bo najlepiej mniej wi ęcej w ty m w ieku troszk ę starszy spokojny kot dobrze było, że te n, żeby ten, o d kt órego pani b ierze był w łaśnie Milewskim no tak jest podobno są do tego, b y jeszcz e ostatnie pytanie ju ż zn ika, bo ten czy n ten tylko te, kt óre tutaj jes t ona bardzo d ługie pazury, b y n ie stosuj e żadnych przemocą syste m wzgl ędem n iego sytuacji i on a wypad ły dramatycznie drug iemu chciał j e trochę przeci ęte prosz ę przeciąć tylk o pani doktor t o będzie przymusowe cz y t o rzeczywiście warto t o znaczy on sobie sa m mo że zrobić krzywd ę, bo nikt nie ma gdzie ścierać tych pozorów ją sob ie sam mo że zrobi ć krzywd ę, więc proszę usiąść wzi ąć g o plecami do s iebie na kolana przytuli ć mocn o, żeby u ścisk pani przytulenia, do którego w og óle na kolana nigdy n ie dzia ła na raz ie jeszcz e nasze skoki on e tak że należą to w tak im razie p ójść do gab inetu weterynarii n ie zrobi ł tego, ale wtedy on c o do obciąć unijnego prze z ważnego wręcz nikt nie ja da m radę zrobić mocno t o prawnicze n o i my ślę, że my ślę, że trzeba t o zrobi ć z w ielu powodów, tym bardziej je żeli będzie drugi kot b ędą si ę bić on ma takie takie szpon y zagięte to nie jes t najlepsz e wyjście pokończyli pa ń dotyczy mo że być taki plan, bo nie chce go stresowa ć tak imi wizytami absolutnie gdzieś tam n ie tylko t o jest łatwiejsze w gabinecie bo gdy niektóre kot y sztywnieje po prost u wted y łatwo to zrobić t o jest obcymi, ale t o mus i zgarnąć zdecydowali także tak n o to po prost u myślę, że tuż przy pomoc y asystent ów lu b asystentki prawda przedstawimy go r ęcznik poradz imy sobie zrobić b ędą obci ęte na pewno trzeba t o zrobi ć trzeb a określić dora źne, a ona pół roku umorzen ie umorzen ie proszę przyczy n g o przeprasza ć mówi du żo do niego może si ę obrazi ć naprawd ę rozumieją chyb a w iem, że inwestor bardzo dzi ękuję ju ż naprawd ę z n ich pozdraw iam serdeczn ie za chwileczkę wr ócimy do rozmow y mus imy zrobi ć ma łą przerwę wie żę zw ierze zaprasz a Dorota Sumińska zapraszam zaprasza m do telefon u proszę dzwoni ć pod nr 224444044 jest z nami pani Natalia z Poznania dzie ń dobr y pan i Natalia dzień dobr y pan i doktor mam tak ie pytan ie m ój piesek też tego dn ia mia ł robione badan ia i ma stw ierdzono niedoczynność tarczyc y te i chciałam zapytać zaczynan o o d jutr a leczenie od poniedziałku sankcja cz y zam iast teg o leku weterynar ia weterynarz e dl a zwierzak ów Forte Ron, bo tak na lat a mo żna mu podawać tam ludzkich elektr au t rok mo żna część, że można mo żna Legia bierze ca ła moj a rodzina chyb a u nas drogę w urz ędach tak, że można tylko woda w 1 dawce i do musi by ć prze z lekarza kontrolowany pożar reaktora pewnie n ie m y mam y już recept ę i poprosi ła w łaśnie pani ą doktor żeby, żeby prz y przepisała na m, żebyśmy zaczęli oczywi ście, że może dla pani doktor, kt óra lecz y tak powiedziała to znacz y, że tak jes t wolę si ę pewnyc h kwestii najwyższej klasy jeszcze, żeby mieć spokój, bo si ę martwi ę cz y może tuta j tak n ie można nawet bardzo przyjemne ta k ja wiem jest taki jes t chw ila dl a leżąca bardz o drogie wiemy, a t o jest t o samo także spokojn ie tak jak zaleciła pani dr Dariusz jest osob a nie chcia łabym mu zaszkodzi ć może trzeb a p łacić to to sama n ie będę jad ła on b ędzie hojnego n iewiele spokojnie proszę słuchać an i do Bytomia dobrze dl a zachowan ia bardz o dziękuję wszystk im do izraelskiego reg ionalnie pozdraw iam serdecznie jes t z nam i pa n Jan Warszawy dzie ń dobry pan ie Janie hal o hal o panie Janie nie ma pan a Jana bardzo bardz o smutn o, ale mo że jes t pani Magda z Gdańska oliwy hal o halo pan i Magdo nie ma pan i Magdy nikt nikogo nie ma prosz ę państwa przypom inam numer telefon u 224444044 proszę dzwonić czeka m, a ja wr ócę do do o teg o, czego zacz ęłam, czyl i do zranień n ie, zan im jeszcz e wr ócę do granicy pow inni przypomnie ć pa ństwu powiedzieć pa ństwu teg o n ie powiedzia ła, że p ies Kuleczka, czyl i te n Owczarek owczarkow i tą kaukaską baty w typ ie owczark a kaukaskiego musi iść do domu be z dz ieci, ponieważ nie jes t przyzwyczajon y do dz ieci i jest na tyle duży, że mo że, że mo że być nie w iadomo co może być w związku z tym t o to mia łam jeszcze jeszcz e powiedzie ć przypominam o tym, o c o prosi ła Marina Hulia jeszcz e wr ócę do wszelkich zran ieni na ciele chc ę powiedzie ć, że szczeg ólnie u ps ów d ługowłosych takich psów, gdzie jedn o, by teg o do sierści jes t bardz o dużo mo że by ć tak, że tat a do zran ienia na m gdzie ś umknie wi ęc, gd y trzeb a dotykać psa i wyczuć jakie ś m iejsce, którego n ie pow inno by ć na sk órze i wokół tak iej ran y najlep iej wyci ąć zgoli ć włosy t o jest do ść ważny należy t o zrobi ć dość szybko, bo te w łosy w łażą do rany i n iczego dobreg o z tego n ie będzie co t u dużo m ówić brudz ą j ą i uniemożliwiają prawid łowe gojenie oczywiście jak traf imy do lekarza weterynar ii to on to zrobić gol i to okolice, al e je żeli pies ma bardz o długie w łosy to 2 zalecają to skaleczenie t o nawet n ie mają g o oczyścić, wi ęc t e w łosy nale ży wyciąć z, jeżeli oni czy zgodzić wyciąć, al e n ie ka żdy n ie ka żdy ma golarki c o jes t jeszcz e istotne często jes t tak że na jak ich nie dłużej ran ie rob i się pot ężny tru p jeszcz e zalep ione zalep ione włosami i m y jeste śmy nauczeni, że trupa niemożna zedrze ć prosz ę pa ństwa, je żeli te n brudny strup taki podm iot vany to kon iecznie trzeb a zedrzeć, dlatego że gojen ie po n im być no to n ie jest gojen ie t o to trudno nazwa ć go n imi c o trzeb a zedrzeć oczy ścić pola ć wod ą utlenion ą lub jeśli ran a stara najlep iej jodyną jes t z nam i pa n Wojciech z Piaseczna dzie ń dobr y pan ie Wojciechu halo hal o dzień dobry pan ie Wojciechu dzie ń dobry mają jak 15 aktów, bo też myślałam, że ju ż rada nie ma zadzwoni łem do pan i, bo się pani skar żyła, że nikt nie pozwoli to byli s łuchacze czekal i zrezygnowal i zrobiło mi się przykr o t o du żo ukrywać n ie wiem czy to jes t zwi ązana z temate m audycj i, al e jeste m pod wielkim wra żeniem, ponieważ by łem swo ich przyjaci ół w Kędzierzynie-Koźlu, gdz ie notaben e w og óle n ie s łychać Radia TOK FM, poniewa ż zag łuszane jes t przez stacj e czesk ie tak skor o i moj a c órka mojego przyjac iela nazywa si ę Anna moc y Kmieć napisała rewelacyjn ą ksi ążkę p t. zabaw y na 4 łapki program zaj ęć w jedn o terapeutycznyc h rozwijaj ących funkcj e poznawcze i percepcyjne motoryczne t o chodzi o po prost u o zaj ęcia z psem wiem czy pan i s łyszała tak i wci ąż nie le żała nie słyszałam o tak iej ksi ążce pan i ta m wspania ły stania ły tak ie tabele ćwiczeniowe pan i dzieci dz iecko s iedzi na przedszkol e, a naprzec iwko n iego s iedzi p ies i jak dziecko coś n ie chce robić si ę, b y po etap ie, kiedy obserwuj e zmagan ia fajnie w pani doktor j a ja zrobiłem zdjęcie z tej ksi ążki pani poseł z kon iem na rozwiązania okazuj ą tak oczywi ście oczywiście może, b o tak wpad ł mi dobrze pani zaprasza ć ciekawych ludz i zapewn e bardz o c iekawa osob a psycholog ii i dal i związane z tym r óżnie dobrze będę biega ła na przesy łkę w tak iej radzie, czyli ta prześle na zasady wymaga bardz o mo żecie panią pozdrawia jestem pełen podz iwu jak bardz o dzi ękuję bardz o dzi ękuję, a ja, a ja skorzysta m z okazj i, że pan wspomina ł o ksi ążce, bo mia łam państwu powiedzie ć wiele razy, al e o sobie zawsz e zapominam, że wysz ła moja przysz ła moja nowa książka, sk ąd przyszedł p ies dzi ęki wydawn ictwu l iterackiemu z Krakowa i t o jes t ksi ążka, która niby jes t dz ieci tak naprawdę i ona n ie jes t tylko dl a dzieci on a jest dl a dzieci rodzic ów ile dl a dziadków, gd y tak a co prawd a fabularn a, al e h istoria psa i prawd a o tym jak to si ę stało, że pies jes t przy na s i skąd przyszed ł i dokąd doszed ł im bardz o j ą poleca m ka żdej rodz inie, bo my cały czas, m imo iż pies jes t z nam i o d tysięcy lat o n im bardzo ma ło wiemy i traktujem y g o przed przedmiotowo to jes t naprawd ę osob a, kt óra przesz ła z nam i bardz o bardzo trudn ą drog ę, kt óra straciła w czas ie te j drog i du żo więcej ani żeli my jest z nam i pani Małgorzata Warszawy dzie ń dobr y pan i Małgorzata im dobr y witam pan i doktor pan i doktor mam na TLK, kt óre w styczn iu sko ńczy 13 lat jest ca ły czas zdrow y tylko w ty m rok u latem upały w pewneg o dn ia z tak momentaln ie się sta ło uważam, że łuskę przedstawioną w 1 stronę traci r ównowagę przewrac a się zespół przeds ionkowy t o si ę nazywa zesp ół przeds ionkowy b ierze jakieś tam czy w ie pani jak n ie ogl ądam jak n ie widzia łam, ale przypuszcza m po objawach, które pan i mówi wygl ąda na zesp ół przedsionkowy, kt óry starszyc h ps ów szczególnie ma łych psów zdarza si ę do ść często te ż zmienia tur a prawda to znaczy ta m, gdzie średnia cze k miała ta mia ła by ć Miniatura okazało si ę, że by ł racze j nieduży p ies niedu ży pies i go n ie chciał, poniewa ż go n ie chciał no t o ja wzi ęłam jest najcudown iejszy w iadomo jak jes t tak każdy wezwan y do drug iego tak, ale pan i doktor on c o mn ie niepokoj ą niezależnie niezależnie o d por y dn ia szczególnie może nawe t w ieczorem trac i r ównowagę, al e tutaj Gościna zn ów wtedy przewrac a si ę na plec y jes t mi t o trudno oceni ć pani Małgorzata tak naprawdę mus i oceni ć lekarz kt óry, który ma g o pod opieką mog ą być mog ą by ć ataki padaczk i tak ie optymaln ie duże często zdarza się ten zesp ół przeds ionkowy trzeba uchodz i ta m usz y sprawdzi ć dok ładnie czyta m nie ma stanu zapalnego w uchu środkowym nie ma już Ano tak n ie mają n ic w to n ie jest takie wszystk o tak ie wszystko prost e jednoznaczn e, wi ęc ja ja myślę, że zd iagnozowanie tego jest bardz o wa żne i tym si ę należy zająć n ie jest trudn o oceni ć, al e po objawac h, które o, kt órych pani wspomnia ła ja mogę podejrzewa ć te n zesp ół przedsionkowy przy zespole przyciąga także może si ę przewrócić, a to u łamek sekundy mo że si ę przewrócić mo że się przewr ócić kręcenie się w 1 stronę k łopoty z równowagą, gd y tak a taka niezdolność do to te ż zale ży o d nas ilenia natomiast może t o być również padaczk a trudn o powiedzie ć to, jakie to się też zdarz a ja chciałem nagrać t o tak kr ótkotrwała jest fundusz n ie w ty m stanie tego mog ę tylk o powtórzyć pani ten cz y lekarza do to, gdy n o tak, ale s ądzę, że porz ądny przebadan ie obsad a odpowied ź pani doktor, ale cz y t o przechodzi czy t o się być lepsz y to si ę, lec z wr ęczany racze j oczywi ście tak, ale no ja nie mogę być n ie wiem cz y nie b ędzie kon ieczne np. tomograf ia rezonans g łowy u niego, wi ęc t o naprawdę t o nie to nie jest na telefo n tutaj jakb y wiarygodnie nie mog ę n ic pani powiedzie ć tusze trzeba zda ć na lekarza prowadz ącego to um iem, ale czy go t o boli dokucz a m u w tym tego również pan i nie powiem tego również pani n ie pow iem tak do końca n ie w iem c o jes t tak że dlatego trudn o jest powiedziane prosz ę pamiętać o tym c o powiedzia łam tuta j d iagnostyka jes t ważna jak, jak a jest wa żna i jeżeli jego wizyta była ściągana na 1 stronę radar to jes t na 1 stronę, wi ęc raczej obstaw a będzie prz y ty m zespole przed rynkowy m ale, al e nie up ieram się, bo n ie w iem jak pan i doktor można w ty m jakiś cza s jeszcze żyć 15 można żyć bardz o d ługo szcz ęśliwie, bo t o można wyleczy ć mo żna w iele dobrze bardz o pan i doktor dziękuję bardz o zale ży i audycj i moje życie jest podporz ądkowane są też dziękuję bardz o mi ło dziękuje popraw ia an i Małgorzata i do usłyszenia jes t z nam i pa n Marcin z okolic Poznania dzie ń dobr y pan ie Marcinie i dobr y witam serdeczn ie paniom państwa jak ucz ą si ę odnie ść ryzyk o brzm i, ale dosyć chyba my ślał mi ły telefo n b ędzie pani prem ier dramat kopalni będzie miała drug iego targn ie się obawiać co zrobić m y mam y bardz o mocno j e odnotowaliśmy 8 lat temu 1 Gotta tak i zwykły dachowiec, że jak to tak dla dawnyc h godnie żaden z nich jest lo s by ł jedynym w swo im rodzaju oczywiście biały czarny lepsza, a tak że jes t naprawdę rewelacyjny on i adoptować dom inuje ta m już 8 lat miał już 2 lata tak że ma 10 lat i 2 lata tem u namiastkę odnotowali śmy dl a drugiej c órki kolejneg o kot a czarneg o całego pięknym aromate m kotk ę determ inowana p ółroczną dok ładnie i myśl umow y jak ten auto r zrobiliście zrobili ście mu troch ę świństwa półroczną on a mu spokoj u n ie dawała w łaśnie, bo takiego osob a adoptowan a tak iego miejsca odparła ataki szły pan ie będę się by ła bardzo zastraszon a, a 13 miesiące mamy du ży także pan i w te j k ierunku koty s ą i częściowo wszcz ął w domu wieczorami po tak, ale chodz ą sob ie tak ą poko i dotyczą zreszt ą dziwnego także dla nich remis po tych k ilka i steryl izacji tak bardzo bl isko dom u n ie uciekaj ą daleko to t o w idzi tak, ale chcia łem pani Basi powiedzieć, że mieli śmy też mam y arco taka moda dz iewucha butów chodz i o dawn o n ie widzieli śmy si ę zachowa, a tera z jest rewelacyjny wolnym czas ie jak tylko wyszła o d sport u taki kl imat ciep łownictwa kl imatyzacji trwało 3 miesiące czy dzia ła pod łóżkiem, gdzie się pod szafą rodzi ła si ę naje ść napi ć do kuleczk i tak że po prostu cierpliwości trzeb a spokojn ie czeka ć wszystko b ędzie dobrze ta oczywiście, a i teraz tak to wygl ąda, że ten stary ko d na stosunki po prostu teg o osobiście -li t o on i my j e oblizuje przytul a się do n iej żadnych ta m erotycznyc h podtekst ów nie ma jeste m mo że, ale nie ma ani jedno mniejsze cz y do ucha n ie w ie pa n tego, a my zaś n o właśnie no ale na cytował j ą bardz o pal i, bo okazale obo k wzrostu teg o było trzeb a je j też wymy ślonych dl a pan i przyjmowa ła 2 koty znajdą możemy ju ż może znale źć nie zn a, al e najcz ęściej, gdy ż najcz ęściej najczęściej oczywi ście, że znajdą wspólny język, al e jak nawe t s ą 34 także pozdraw iam serdeczn ie pan a wszystkiego i kot y i życie trzec iego albo czwarteg o kota jes t z nam i pan Paweł z Rudy Śląskiej i dzie ń dobry pan ie Pawle dzie ń dobry bardzo mi ło si ę dodzwoniłem się do w iny nie ten program pani ą serdeczn ie chciałem na tema t żywienia kot ów mam 2 kociaki p ierwszy ra z w życiu widzia łem Kopy tak pow iem dobrz e pa n zrobi ł bardz o i karmi łem na początku parę la t temu takim m iejscu mogą w łaśnie zdaniem przerob ionym gotowy m na okupowanym, al e zaczęli zauważać, które te j starszej kotk i, że trochę sherr y tak mat o si ę troch ę tak bardzo t o wszystk o wygl ąda i ja ma m tak i jak 2 przepisy, których się trzymam od la t oczywiście zmieniaj ą r óżne rzeczy w ty m wszystkim, ale mniej więcej t o jes t ta k jak sobie kupuj e du żą teg o wszystkiego ja t o zamraża w formie kule k bardz o fajn ie bardzo fajnie można jak u nas mia ła on a jedzen ia oczywiście kurcza k, czyl i pier ś kurczaka jajko marchewka groszek tu ńczyk Oliwa ry ż gotowany i to wszystk o razem po prostu w form ie kulek teg o wychodz i na na początku nie przepadaj ą zawiezie mn ie za bardz o przepadaj ą za, al e jeśli pa n koty jedz ą zupę jeśli jedzą t o Super tylk o ja bym radziła kurczak a zamieni ć na indyka dobrze zdrowych nowoczesną zdrowych pami ęta mówi o ty m, a druga jeszcz e szybko t o jes t wątróbka jajka kartki z w ątróbką z wątrobą prosz ę by ć bardz o ostro żnym w ątróbkę wędrówki nie nale ży żadnej zdecydowan ie rzadkiego rzadk o, bo mo żna zrobić krzywd ę wątróbką, wi ęc du żym oczywiście troszeczkę n ic n ie stanie ale, ale n ie zadłuża raczej by ła raczej ma ło dobrze dzi ękuję uprzejm ie rozda ła serdeczn ie serdecznie pan ie pan ie Pawle panie Krzysztofie m y chyba już nie zd ążymy za bardzo porozmawia ć, bo zostało nam k ilka sekund, a jes t z nam i pa n Krzysztof Wrocławia dzie ń dobry dzień dobr y ja chciałem zapytać, gdzie jes t tan io sądzi to samo leżącą pani ą jeste m przerażona zasmucon a i tak ich przypadków myślę, że jes t wi ęcej dobrz e, że ten w żadnej pan iki na j aw pan ie Krzysztofie n iestety musimy mus imy ko ńczyć trudn o rozmaw ia serdeczn ie zapraszam za tydzie ń chcę powiedzie ć, że wydawcą dz isiejszego program u by ła Karolina Kaczyńska realizowa ł Szymon walut a prosz ę państwa dziękuję i do us łyszenia za tydzień wie, że zwierz ę zaprasz a Dorota Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIERZĘ W ZWIERZĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA