REKLAMA

"8 kwietnia – pamiętamy!" – co miesiąc w różnych miastach czekają nas demonstracje nauczycieli. Pierwsza odbyła się w Krakowie

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazy n TOK FM zaprasz a Przemysław Iwańczyk czy pa ństwo jes t sobota 9 listopada 116 kończą si ę w imieniu swoim debatuje pogranicznego, który z wydawcą tego program u Szymona waluty, kt óry z jeg o real izatorem dzi ś pow iemy o nowy m rządzie RP t o po godzinie 1120 z mo imi go ści będziemy stara ć się doc iec jak bardz o różni si ę o d teg o poprzedn iego przed wyborami parlamentarnymi będziemy m ówić tak że karc ie odpowiedzialności ekologicznej biznesu t o po Rozwiń » godz inie dwunaste j b ędziemy rozmawia ć z historykiem przemys łowym będzie partnere m Uniwersytetu łódzkiego, który opow ie na m jak wygl ądała Łódź w latac h 19451949 to w cyklu, kt óry b ędziemy opowiada ć o tym, mieście a ż do osiemdziesiątego dziewiątego rok u po 13 Piotr Hercog ultr a maratończyk będzie mo im i pa ństwa gościem pow iatu jes t przeb ieg za 1 razem pona d 240 mil jeszcz e wygra ć z Amerykanami Homo sc ience po trzynasty 40 czworga 20 po godz inie 1420 później po pi ętnastej skołowani później jeszcze problem moja spraw a, więc to wszystko dzi ś państwu proponujem y kilka zaczynamy zawsze pierwszy nas z go ść przy telefon ie jest z nam i pa n Arkadiusz Boroń prezes okr ęgu ma łopolskiego zwi ązku Nauczycielstwa polskiego dzie ń dobr y pan u witam serdecznie dzie ń dobry wczora j w Cracovii odby ła się p ierwsza p ikieta ZNP pod hasłem 8 kwietnia pamiętamy rozum iem, że to w nawi ązaniu do największego w historii edukacji strajk u, kt óry właśnie rozpocz ął się 8 kwietni a dok ładnie tak idea jes t taka, że te n straj k, kt óry niewątpliwie traf i do podręczników h istorii, bo to by ł największy straj k w og óle prawdopodobnie w h istorii Polski jednocze śnie w szczytowy m momenc ie strajkowa ł 6000 pracowników t o nie nie chc ę m ówić tego na pewn o, ale nie w iem cz y nawe t tyl e sierpień 80 tego strajkowało tak że my to t o ogromn e wydarzenie chcem y te ż pew ien spos ób przepracować upami ętnić, a jednocze śnie pokaza ć, że walka, kt óra zaczęła 8 kwietni a dobr ą edukację n ie zakończyła si ę m y jesteśmy na pocz ątku długiej drog i ile os ób wzięło udzia ł w wczorajsz e manifestacji n o ca łkiem spor o biorąc pod uwagę, że t o pocz ątek długiego weekend u i na początek myślę, że około 500 osób w momencie przemarszu do łączali do na s r ównież mieszkańcy Krakowa myślę, że oko 1000 osób, ale to n ie rzecz jest jakb y w l iczbie uczestników mo im zdaniem t o jest pierwszy teg o typ u wydarzenie tylk o w ty m, że sam a idea zosta ła, jakb y przez środowisko o światowe kupione już s ą deklaracj e, że 8 grudni a na podobnym kształcie czy te ż pikieta odb ędzie si ę w Gdańsku 8 stycznia w Katowicach ma m nadziej ę, że ten łańcuch ludz i dobrej wol i walczących o dobr ą edukację no to po życzka b ędzie przekazywana z m iasta do miasta proszę zobaczy ć je śli mog ę pan a zapytać poza ty m symbol icznym wym iarem tej tej tej akcj i tej manifestacji w nawi ązaniu do 8 kwietnia, jak ie konkretn e postulaty w te j chw ili wnosz ą pracown icy o światy czy podstawowe postulaty f inansowe, bo panie redaktorz e, że pa ństwa jak gdyb y umyk a na m wszystkim, że edukacj a jest ciężkim kryzys ie finansowym przed e wszystkim m inister Piątkowski przedwczora j podaje, że wylicza ł ile wzros ła subwencja oświatowa, al e zapomnia ł, że wzrast a ca ły bud żet, je żeli odniesie nak łady na edukacj ę w proporcj i do produkt u krajowego brutt o lub w og óle do bud żetu pa ństwa jako tak iego w 2 osiemnastym był najniższy h istorycznie poziom tyc h nak ładów rząd centralny wbr ew n iej pieniędzy proporcjonaln ie ni ż dawa ły nawe t w ładze komunistyczne i są ju ż wtedy efekt y, bo pa ństwo też podej ście w med iach o wielu samorz ądach, kt óre n ie wyp łacają dodatków, kt óre nie n ie wdro żyły podwy żki jak n ie bron i samorz ądów, bo oczywiście jes t ich zadan iem realizowa ć t e rzeczy, al e zwyczajnie poz iom f inansowania edukacji w Polsce osiąga mo im zdan iem gran ice wytrzyma łości na żółtych tablic pozwol i także, że odniosę si ę do teg o kt óre, kt óre nie śli pracown icy o światy podcza s wczorajszej man ifestacji był postula t o zwi ększeniu autonom ii szkół nauczycieli, gdyb y pan zechcia ł powiedzieć c o si ę za ty m kryj e prawie 6100 namiotów się też bywa różnie, je żeli chodzi o różne wyrokowanie c o dotycz y pewne j niezale żności nauczycielskiej, że jest w ty m, że dz isiaj jeste śmy uwikłani w zależności o d w ielu podmiotów po p ierwsze od samorz ądu, kt óry ustal a wysoko ść jak gdyby f inansowania oświaty r ównież o d kuratorium, kt óre maj ą swoje wymagania naszy m zdaniem, jakb y gwarante m tak iej niezale żności autonomii szkoły jes t kart a nauczyc iela, bo w iem, że wszysc y na nią psiocz ą mieszając 3, ale tak naprawdę to jes t te n gwarant niezale żności, że nauczyc iel, któremu nie w iem jakie ś n iepokorne pogl ądy polityczne cz y inne ni ż aktualn e lotne n ie zostan ie usuni ęty z zawod u t o m. in . tego ż mamy też pan ie redaktorz e inne problem y nas z system edukacj i w rank ingach jeśli jes t plasowan e skal i od 11089, a nasz a służba zdrowia na poz iomie db a i ja się obaw ia, że jeżeli co ś szybk o n ie zrobimy główne system y f inansowe panie redaktorz e ka żda firma ka żde przedsiębiorstwo, je żeli ma z ły system f inansowania partii i t o jest moim zdan iem mój konik kator żnicze ma m stosown e wykres y obl iczenia podobne rzeczy obl iczane pod morsk im w Gdańsku wyn ika z teg o, że za k ilka la t b ędziemy mieli podobn e problemy z e służbą zdrowia t o znacz y zabrakn ie nauczycieli m łodzi nauczyciele nie b ędą w Warszawie pracowa ć w 1800 z ł i Krakowie, a tak ie stawki otrzymuj e młody nauczyc iel na starc ie i t u trzeb a bi ć w taraban t u trzeb a larum gra ć, a nie opow iada się bajk i zwiększającej si ę subwencji prawdz ie cz y jak o środowisko konsultuj e swoj e postulat y z przedstaw icielami rz ądu minister edukacji Dariusz Piątkowski twierdzi, że powod ów do protest u nie ma, bo nauczyc iele dostal i du że podwyżki n o i nawe t jeśli tuta j rozwijać na pewno si ę rozwija ć swo ich oczek iwaniach to protestuj ąc, a n ie, konfrontuj ąc teg o z obozem rz ądzącym no n o właściwie wskazuj e si ę tylko symbol iczny wymiar tyc h protest ów i dobrze, al e jak mam y konfrontować pogl ądy z ministrem Piątkowski jak m inister Piotrowskiej przechodz i do stud ia sam i opow iada rzeczy, kt óre jest taki stosuj e si ę t o to przypominają si ę przysłowie, że nie sk łamał, ale prawd ę n ie powiedział, żeby była, żeby mogły mog ło doj ść do konfrontacji trza si ę przy 1 stole, a teg o nie ma też proponowan e jakieś okr ągłe sto ły na stad ionie Narodowym w te pan ie redaktorz e co co te n okr ągły stół ze stad ionu Narodowego wymy ślił tak si ę n ie za to muszą usiąść, b y przedstawiciele zwi ązków zawodowych rz ądu samorz ądu rodziców eksperc i obydw u stron i zastanowić nad ty m, bo pan ie redaktorze ja mam wra żenie, że umyka spo łeczeństwu 1 ważna rzecz, jeżeli te n syste m edukacyjny rozleje t o znaczy, jeżeli n ie b ędzie 8 Czerwińska OECD pomyl imy się 300 przyzwyczaić, że Polska szkoła dobrz e sprawdzi ć to ona za k ilka lat mo że źle kształcić wtedy 3 to pan redakto r i i minister Piątkowski ca łe społeczeństwo, a tu n ie chodz i tylk o wynagrodzen ia nauczyc ieli przecie ż wynagrodzen ie nauczycieli ma mie ć tak ą funkcj ę, że utrzymujem y w zawodz ie przynajmn iej przeciętny nauczyciel nigdy mówi, że to maj ą sami mistrzowie, al e to maj ą by ć rzeteln i rzemieślnicy t o dobrz e op łacani przez nich celnymi zarobk ów jak prawn icy, czyl i cz y lekarze, ale wydaje si ę, że n ie powinni śmy mieć g łowy tego co oni dostaj ą mamy 1 , 5 minuty jeszcz e zapytam pana czy jes t szansa na tak ie a tak ie spotkan ie wypracowan ie komprom isu przynajmniej w w te j w te j kwestii, że osi ągnięcie naprzec iwko siebie, zatrzymując kończy ma m nadzieję, bo wydaje si ę, że nie ma innej drog i te man ifestacje, które mam nadzieję, że b ędą coraz liczniejszej będzie pewien efek t kul i śniegowej po to, s łużą, że skor o straj k 600  000 ludzi n ie wywarł wrażenia an i na rz ądzących, b y naprawdę dl a spo łeczeństwa, kt óre nie stan ęło murem z nami nie wysz ły dziesiątki tysi ęcy ludz i na ulicy nie powiedziało zróbcie co ś w ty m potrzeba naszych my jeste śmy teraz nastaw ieni na dzia łanie c ierpliwy i metodyczn e mam y plan działania t e stron y kwietniowy na s czego ś nauczy ł i myślę, że rząd pr ędzej czy p óźniej zrozum ie, że musi op łacić patrzy z nauczyc ielami jak, parafrazując s łowa Jana Pawła nar ód wybaczy w łasnymi nauczycielami nie ma przyszłości tak si ę n ie d a trzeba po prost u musiałem wypracować komprom is, bo tak t o w te j bitwie pod tak mogl i w cudzys łowie oczywiście b itwy między rządem, a nauczyciele n igdy n ikt n ie wygra m dzi ękuję panu bardz o Arkadiusz Boroń prezes okręgu ma łopolskiego zwi ązku Nauczycielstwa polskiego by ł mo im pa ństwa go ściem rozmawialiśmy p o pierwszej p ikiecie z serii 8 kwietni a pamiętamy teraz informacji Radia TOK FM po informacjach, do kt órych Pietrzyk Zieniewicz też doda ć tak że dr Mirosław Oczkoś pozbawiamy nowy m rządzie, który zosta ł przedstaw iony wczora Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA