REKLAMA

Ministerstwo Sportu to jedyny resort, który nie ma jeszcze szefa. Która z frakcji obejmie to stanowisko?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:08 min.
Udostępnij:

Zastanawiają się: Rozwiń »

dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz - Uniwersytet Warszawski
dr Mirosław Oczkoś - ekspert ds. wizerunku
i Artur Partyka - medalista olimpijski. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jes t 1121 to to już najlepszy cza s, żeby powitać kolejnyc h gości s ą pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewic z Uniwersytet warszawsk i dzień dobry ten dzie ń dobry pa ństwu n iebawem będzie z nam i pa n dr Mirosław Oczkoś eksper t ds. wizerunku z nam i prz y telefonie Artur Partyka w icemistrz olimpijski dzień dobr y Artur dzie ń dobry witam się rynk u witam panią tramwa j dl a tak rozpoczn iemy od od tego, czeg o dowiedzieliśmy si ę wczoraj prem ier Mateusz Morawiecki og łosił Rozwiń » sk ład nowego rz ądu wi ększości przypadk ów sądownictwo pozostaj ące n a na czel e swo ich resort ów jes t k ilka nowych funkcj i w rządzie o ty m za k ilka sobie pow iemy natomiast ubolewam o d teg o wątku rozpoczniemy, że jako jedyny ros ły resor t be z szef a jes t ten sportowy, kt óry pozwoli panie panie doktorze zwr ócę się do naszeg o go ścia prz y telefon ie w Łodzi jeste śmy w roku przedol impijskim tak, k iedy s łuchałem og łoszenia składu rz ądu pomyślałem sobie, że zupełnie ta k jak w latach osiemdziesi ątych w pokoj u nauczyc ielskim ten 1 nauczyciel w f siedzia ł w dresie z boku stołu nikt n ie chciał z nim rozmawia ć, bo wszyscy uznawal i za intelektualnie nie godz in żeby, żeby do teg o sto łu z polon istami matematykami 6, a następnie te czasy się zmieniły i kul t f izyczna sport aktywno ść sportow a jes t jes t postrzegan e zupełnie inaczej, bo przecież w idzimy t o po po tym co się dz ieje w parkach na ulicach przy okazji biegu jest t o bardzo popularne tak że także ma m nadzieję, że tutaj zasz ły do ść mocn e zm iany natomiast t o, o czym m ówi rzeczywi ście nie m a ministerstwa sport u j a ja odebra łem jako pierwsze n o t o pierwsza sprawa w idocznie Witold bańka zaliczy ł tak wysok o poprzeczk ę ze n o tego kandydata tego kandydata n ie jes t łatwo wybrać, a druga spraw a, która r ównież przychodzi mi przychodz i m i do głowy to wszysc y w iemy na czy m polega pol ityka na czym polegaj ą on e wszelk iego rodzaj u dyskusj e negocjacj e dotycz ące parytetu udzia łu w rz ądzie minister w iceminister i by ć mo że tuta j ministerstwo sportu jest tak im sweg o rodzaj u atute m, który podleg a tej te j ty m negocjacjom kolejne dramatyczne pytan ie należy je przeprasza m czy chc ę powiedzieć, że resor t te n jes t tak ważki ta dl a polskiego rządu dl a naszego kraj u, że postanowiono zostawi ć na kon iec, by wybra ć najlepszeg o fachowca t o troch ę trudno w t o uwierzyć jest n ie t o, o czy m powiedziałem to co powiedzia łem tuta j tutaj ta kadencj a Witolda przez 4 lata pokaza ła, że n o mamy naprawd ę mieli śmy naprawd ę naprawdę dobreg o udaneg o m inistra sport u oczywi ście pewnie par ę rzeczy n ie zostało ruszone czyta m nie nie wszystk o zostało do ko ńca doprowadzon e ale, ale t o była t o by ła naprawd ę naprawd ę dobra kadencja zreszt ą ci ąg dalsz y Witolda jes t bardzo oba obiecującej te świadczą o ty m, że byłoby teg o te j kontynuacj i dobre j dobr y dobre m isji w ministerstwie dalej w tyc h w tyc h grem iach mi ędzynarodowych gdyb y, gdyby n ie ocena tyc h tych 4 lat tak że ja jeste m fanką my ślę że, że tuta j też n ie jes t łatwa jest łatwa decyzj a, bo przyzwyczaili śmy si ę, że t o jes t osoba ze świata sport u przyzwyczailiśmy się że, że to jes t osob a, kt óra tonie bardz o dobrz e się czuje s ą w środowisku sportowym, że jes t osob a która, która zrobi ła bardz o w iele c iekawych dobrych program ów przez b ędą miały swoją kontynuacj ę, więc tuta j dob ór osoby, kt óra b ędzie kontynuowała to i b ędzie uto żsamiana z ministerstwa sportu nie jes t łat Artur dlatego j a ja zostanę przy ja zostanę przy ty m, że jedna k jednak t o jest to jes t te ż kwest ia osoby, a z drugiej strony te ż jesteśmy zak ładnikami tyc h negocjacj i które, kt óre na pewno n ie są nie s ą bez znaczen ia w obsadz ie tej dużej 1 zlotego, lecz ostatn ie pytan ie jak znacznie kilkanaście, żeby n ie wiedzieć kilkadziesiąt lat wie, że jes t pozbaw iony dobryc h manier, al e pos łużę się cytate m z kultoweg o filmu Miś może to by ć rynku zosta ł minister sportu i efektach no jes t t o bardzo bardzo med ialne zadanie my ślę że, tote ż wymaga pewneg o pewne j orientacji cz ęści w świecie sport u teraz ja t u wszyscy są zimą na gole po t o na pewno, al e jeszcz e tytułu n ie zawsz e przekładają si ę na NATO jak sobie radz imy z tą organizacją na okre s powiedziałeś te ż na tyle zaj ęć materialnej tak al e, al e jeszcze raczej jestem daleki o d o d obejmowan ia tak ich takiej funkcj i zostaw iam t o osobom, które są o w iele lep iej przygotowane chociażby je śli chodzi o tom ot o m y kwestię zarządzania i i t e sprawy wszystk ie biurokratyczne, bo tak t o, że znasz je w iele lat i wraz z desy moj e podej ście do tej papier rogi do teg o wszystkiego c o jes t zwi ązane z proceduram i pap ierami oczywiście trzeb a robić też robi ę, al e o wiele mn iejszej skal i i na pewn o na pewno pani jes t moim marzen iem, aby nie jest mo im marzeniem ab y, ab y robić t o t e postac i misji Mińska m inister sport u także ra m życzę każdemu z m iejsc sport u kt óry, który jest by ły i będzie, żeby t ą emisj ę kierowania sporte m, zw łaszcza w przededn iu przede dniu k ilka miesi ęcy przed igrzyskami ol impijskimi, żeby sprawowa ł dobrz e żeby, żeby te n sport r ósł i dostarcza ta m cora z więcej satysfakcj i dziękuję bardz o Artur Partyka z łodzieja w naszym dzi ękuję bardzo duże zmiany, które codz iennie Uniwersytet warszawski dr Mirosław Oczkoś eksper t ds. wizerunku też o ty m, sporcie 4 zlotemu państwo zdanie na te n tema t pol icja beczka m iodu w żyłach jeśli się, że pan m istrz ol impijski ta k mi bliskie na m z maj a na terenie tutaj możliwa gradacj a b ędę także wiceminister z ministrem doszl i jeszcze mn iej jest m istrzem t o na pewn o b ędzie po najbli ższej olimpiadzie, czego zresztą życzę też nie ud a natom iast 62  000 dziesiąty Rosji jak jeste ście precyzji skanda l, że pan wybiera ć tak precyzyjnej gry tuta j panowie myślę o wczorajszy m wyst ąpieniu natomiast gd y t e łyżka dziegciu czuje patrz y w expos é środowiska i co ś c o w idzimy ta jes t resor t rzeczywi ście powiedziałabym jakoś tak n ie le żał system g łównej l inii za interesowanie Polaków n o jednak nie, m imo że sporte m interesu, ale wpływu musi pan i doktor powiedzie ć wizerunek m inistra Witolda bank i najlepszego ministra moim zdan iem rz ąd zreszt ą tak było ocen iany cho ćby w ankiecie przeprowadzonej prze z dziennik Rzeczpospolita na t o jak postrzegan y by ł ca ły rz ąd na zdrow iu robotę n ie tylko tak ą oddoln ą ściśle merytoryczną, ale tak że w izerunkowo t o na pewno prawd ę, gdyby ten nast ępny dzie ń, bo n ie wierz ę, żeby pa n prem ier nie przymierza ł ta m się do teg o jak obsadzić ceny serce natom iast te ż nie ma tej obsad ę Izby jeśli te n nast ępny b ędzie wp ływał ta jeste śmy w rok u przedol impijskim projektac h pieniądze i a co mamy n o jak gdyb y kadra b ędzie kr ótsza st ąd za interesowanie chociażby pan a prezesa Kaczyńskiego bardz o w idoczne wszystk ich wystąpieniach ju ż zapow iada, że ta mo że by ć różnie prawd a to drugie jednak afer y, kt óre ta m siedzia ły je śli mo że przerwa ć to proszenie ludz i nie leży w og ólnej wizji nowego rządu za chwil ę m ówić będziemy razem koszul a bliższa ciału 2 jest t o jedyny resor t, b y m inister nikomu też mniej jest w tej chw ili a ż tak i kąsek kre s rzeczy naprawd ę walczy ć szarpa ć jej pieni ądze po drugie, tam jes t w iele spr aw nie uporz ądkowanych prz y pe łnym szacunk u dl a osiągnięć ust ępującego pana ministra właśnie teg o, który ju ż stanowił ta o d siatkarek począwszy prawda jest t o prawda kilka dn i tem u wypełza Feder to jes t tak stać, że c i, kt órzy są za interesowani wiedz ą n ieco wcześniej niż dawały się do teg o med ia i wybuchnie ostateczn ie najpierw jednak chc e się przykry ć, kiedy i s łusznie, al e tam będę łopatę t o na pewn o sukcesów te n b łękit powtórzyć te k do końca n ie d a, a tera z gotowe b ędzie na st ąd mam wra żenie, że nie bardz o rwa ło się r óżne postac i, które ewentualnie rwa ły się nawet wstępnie już za sob ą bardzo mocno jes t zdania tak ie, że poseł powiedzia ł, kt óra oznacz a tu nadaje się świetnie m inistrom zdan iem na dyplomatę dlatego jeg o zdaniem wypowiedź prostym zadan iem jes t naprawd ę godna czwart ą znany jes t w jak iej kultur y s łowa i mo że szkoda nie chc ę zosta ć m inistra może dobrze dl a niego by ła taka, że jak w sporc ie bywa łaska musisz bardzo kr ótka, bo to zakłada prost o do wymiany mo że by ć to ba ńka rekomenduje są nast ępcy i n ie sporo sportowc ów w Polsce mieliśmy sportowców trzym a si ę tutaj te ż o ty m, że prezes Kaczyński ma jedno n iedobre doświadczenia z poprzedn iego urządzenia nawe t bardz o dobre m ówią swoje j ek ipie, chocia ż nie ma nazwiska przypominał, kt óry zasłynął n iestety fatalnymi decyzjam i powiększenie trafi ł do do wi ęzienia z innych powodów czasach, al e ono również ze sport ów w og óle mogą bardzo trafn e minister bardzo jes t ministerstwo proponuje pami ętajmy, że w łaśnie sportowcy n ie częstował by ła pan i Mucha m inister sportu i pan i w mszy pami ętam już z e spisu tak, b y stad ion Narodowy do wcześniej oczywiście jak sob ie, że ta Jakubiak przez żołnierzy t o i pa n i pa n si ę zyskami na Służewie Drzewiecki, kt óry też n ie lepiej sko ńczył wychodzi wizerunek w związku z tym my ślę, że ta m trwa walk a o t o kto t o ministerstwo dostan ie, ponieważ afer y, o których tuta j członkowie m ówiła w Oleśnie przysypiaj ą ministerstwa to Zdzisław zwi ązków sportowyc h którymi, al e to walka mia ła na pie ńku, bo chciał zrobić z t ą, żeby zje ść Franz Maurer obawiały si ę za takie jak zrobił porządek i o d wielu lat susz e jak t o si ę ministerstwa różne wezm ą za związki i może si ę już w Polsce może si ę wzi ąć za ka żdy związek sportow y poza 1, bo tylk o pewien związek już sam f inansuje ZUS polskiej piłki no żnej i niczego n ie chcę pa ństwa w bezpo średni sposób także si ę tutaj bardz iej chodzi o to kto kog o przepchn ie na stanowisko, żeby n ie było wstydu być mo że jaka ś walka skoro mo żna żyć by ło środowisko niż klimatem to mo że by łoby sport z turystyką albo nie w iem st ąd z rekreacją wra żenia, kt órzy ostatnio pomysł, żeby odwrotnie zrobi ć zlikwidowa ć ministerstwo sportu i włączyć orzeczenie o 1100 zloty, że te dukaty pasa ż naradę jedzenia byśmy si ę do łem panowie natomiast r ównież sytuację 1 mecz z racji, al e że ten c o b y chciał z różnych powod ów n ie resort u, a te n, który m ógł wydostać no jedna k si ę kon iecznie nadaje albo zgoła nie chce, b o za bardz o się nadaj e w idzi na jak iej by ć z proche m usiadł myślę, że w roku olimpijskim c óż ja k na tej olimpiadzie n ie zabiły niema NATO na kog o b ędzie na nową publiczno ść w latac h przygotowania 32 także rozmow a z 1000 może być d źwignią bardz o fajn ą propagandy 2 sferami n p . al e ka żdy rz ąd po osiemdziesiąty piąty rok u ch ętnie korzystał wszysc y mówią, że do osiadania medale tak, b y tak dalej muszą zobaczy ć np. naprawdę s ilna Wola prem iera Małeckiego z Olgą Tokarczuk myślenie idzie to w tym stol e nie dają śnie no pewn ie natomiast rzecznik, jeżeli co ś nie udaj e to zawsz e m inister mo że z tego śmieję, że to nie jes t jego spraw a mo że inaczej ministerstwo sportu jes t najmniejszym stopn iu kojarzon e z preferencjami pol itycznymi Witold bańka ma okre ślone poglądy natom iast n ie manifestował ich nie s ą wobec ujawn ia teg o po prost u fachowcem, kt óry zajmowa ł się swoją dzia łką, kt órą ma do realizacji o d, a zatem, że k łopoty z ty m, żeby znale źć tak iego, kt óre po pierwsze, miałby do świadczenie najlep iej by ły sportow iec miałby kompetencj e, czyli zarządzał jak o struktura ścięte i dodatkow o jeszcze 3 był nasz now o siania to już trzeci n ie d a rady tutaj dochodz imy, lecz konkluzji wyj ściem będą zapyta ć lubi troszeczk ę z łośliwie, że jak do ministerstwa t o jest taki taki luksu s szy k prawdę tt, dlaczeg o n ie proponowana Nika Muz dzisiejszych senator ów ju ż przed zaprzysi ężeniem, al e jedna k wtedy, kiedy rob iona na taczc e mam y waln e ministerstwa jak żądanie kategori ą wagow ą wi ększość senatorów mężczyzn my ślę, że nie było dużo propozycj i jest niepe łny i AJA mam wra żenie, bo ten mec z oczywiście sporo racj i, al e ma m jednak, że roszczenia po żegnali widziałem, że te n jes t także ktoś, kt o si ę tam mocni szkol imy tuje, jak ie tam zadan ie przed nim stan ą Rosja jednak si ę up iera b ędzie krócej z bl iska s ą to wierze t o jest taki, że t o tym hotelem ta być mo że to beczka z trochę jedna k sto i i kwestia czy kto ś podpal i stolnicy powtarz a c i, którzy ewentualn ie wzi ęli na t o nawe t ministerstwo będzie pana taka jest na rzecz sportowc ów, kt órzy brali te ż mog ą mieć taką opór dla sieci c o u żyli koleg ów, bo np. poprzedn ikiem parabank i by ł wio ślarz Adam Korol opr ócz eur o za chwil ę i te ż miał tam już jakie ś uwagi już tam dziękując, że my ślą na czym innym t o polega przecież porz ądnie zabrać rzeczn e tam zdarza ły si ę z tak ą biurokrację momentalnie i tak niemożność, więc było t o wa żna, al e rozkładają ręce się zastanawiają jak to jes t mo żliwe, bo ma logikę pow inno by ć inaczej decyduj e administrator urz ędnik potrzebn e, a n ie wyczynowiec nawe t z wieloma medalam i, a bilety na waszą zawita dz isiaj nr 17 minister dok ładnie maj ą państwo kandydat a wobe c tego ju ż, zamykaj ąc w ątek, przechodz ąc do but ów dopow iada, że uważa się now i naprawdę to ju ż kolejny n iepewnie rady 2 będzie miał tera z dobra narod u, ale jest bardzo tek t o dobr o narodu płacach najbardz iej pasują an i pan i doktor w IT n ie nie widz ę może, dlatego że tak b ędzie tematem si ę nie zag łębiam wiem tylk o, tyl e że cz y to sportow i n ie nie sportowiec zby ć t e powinien baczn ie tutaj przywo ływali Szczepanowie piłkę nożną, czyl i katana n o tam sportowc y kolejni przecież polegli i że tylk o Grzegorza na tym nie rozwija, bo jest próbą na te n pojazd na twarzy uwagę na niezależny finansowo go ść, kt óry w dodatku jes t bardz o dobrz e skontaktowan ie z r óżnego typ u agenda, bo tak iego ustawoweg o zakazu każe tak iego nie widzę st ąd odpowiadam n ie w iem dobrze to ja tylk o pow iem, że wśród inaczej na giełdzie w tej chw ili s ą 2 nazwiska jes t pa n Radosław Piesiewicz protegowany pana s łyszę jeśli dobrz e pamiętam, kt óry jest, kt óry z prezesem polskiej zwi ązku koszykówki bądź pan Dariusz Olszewski z frakcj i ziobrystów, kt óry jest szefe m polskiego zwi ązku rugby w tej chwili głośnie mówić o tych typowyc h do strat zaproszon o informacja p óźniej od sport u odejdziemy wychodz imy z sal i gimnastycznej przejdz iemy na powa żniejsze solon a 1141 sobotni magazyn dl a oka są kon ie si ę państwo ponown ie towarzysc y pani dr Pietrzyk-Zieniewic z Uniwersytet warszawski jeszcze jes t dzie ń dobry dr Mirosław Oczkoś eksper t ds. wizerunku czynn a b ędzie dobre nowy m rządzie rozmawiamy abstrahuj ąc o d ministerstwa sportu, kt órego swego szefa jeszcz e się n ie doczeka ło wi ększość ministr ów zostaj e swoje stanow isko b ędzie nada l kierowa ć swo imi resortam i c o państwo zaskoczy ło na plus w nowy m w nowy m rz ądzie krytykować łatwo c o znaczy bardz o prosz ę coś c o jes t tak im zaskoczen iem dobrym mo żemy popatrze ć na ocen ę ministr ów be z sympati ę prywatnyc h t o rozszerzen ie kompetencji pań Milewicz numerz e jest postrzegan a za tak ą, kt óra by ła kompetentn a ja nie wiem n ie zawsze o ty m c o rob i t o poszerzen ie kompetencj i takiego m inister posiada gwarancj ę jako ś, że co ś si ę ta m zadziwiają też był rozmawia si ę ministerstwo sport u ministerstwo rozwoju poszerzone budown ictwo turysty, który zrównoważył łączone zespoły tocz ą si ę przed przerw ą przed kom isjami, że t o trudn o powiedzieć no mo że by ć także przyznano si ę do b łędu, że ministerstwo skarbu potrzebne ta m jak b ędzie nazywa ła się znało, ale chyba n ie da si ę teg o ogarn ąć bez kogoś ty m, że ka żdy kij ma 2 końce każdy plus minus można wskaza ć du żo plusów ujemnych r óżnic dodatnich i zawsze władza patrz y na r ęce nie ma spektakularneg o jeg o ruchu, który p o tak to świetnie przemy ślany ruc h tak będzie tak n ie będzie raczej jes t takie na na przetrwan ie na umocnienie koalicji, bo zawsze można liczy ć na m inistra Gowina, kt óry Hamleta mógłby uczyć chyb a kto ś rob i w zwi ązku z ty m na ju ż niema tragedii mo ich dy żurach tragedia może si ę zastanowić oczywi ście cz y przed rozdz ieleniem klimatu środowiska jakikolwiek sens poz a ty m, że m łody cz łowiek wasz wróg klimatem, ale może to, że m łody cz łowiek mia łem i pytanie co z teg o wyn ika natomiast jest t o rz ąd trwania mus i tak by ć przez 4 lata zapomnieli śmy o tym, że t o jes t koalicja 3 jednak ci ągle ugrupowa ń i dopiero teraz wysz ło za nawe t zauważyłem z e zdziwieniem uśmiechem, że chodz ą do mediów przedstawiciele przekon a Gowina cz y podażowe t o prosz ą, żeby wyeksponować, że s ą n ie z PiS - u tylk o s ą z koalicji tam do pow iedzenia i tam porozum ieniach są przez 4 lata, ale je śli t o n ie upominał żaden sposób dziękuję brac ie Janie widzia łem w zwi ązku z ty m ta odrębność niezale żne jednostki zacz ęła funkcjonować, poniewa ż rozpoczyn a się dosyć brutaln a walk a o to c o b ędzie dalej kto ś ewidentnie rz ąd przejściowy czy b ędzie co 2 lata 4 już jes t be z znaczenia plu s miało by ć na plus jes t uczeń b ędzie trwał 22 zaś do kog o z pluse m natomiast ja te ż n ie widzę już m inus takiego może być obejrzenie i t d . tak dalej, ale też n ie, gdyż ju ż Prusa takiego można powiedzie ć, że jes t t o bardzo przemy ślane wida ć troch ę łapankę dotyka wol ę sob ie jeszcze wtrącić już od pan i pan i doktor g łos z takim ruchem, kt óry jes t jednocze śnie pluse m m inusem jes t wy łączenie w łaściwie dodan ie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych teg o p ionu Europejskiego o tym, też, by do łożyli miliony, bo z 1 strony s ą kraj e, kt óre takie tak ie miejsca nasz m inister w ministerstwie, ale angielski na lotac h pytanie, dlaczego to służy to jest tera z ten m inus obawa czy urz ądzenia las u czy dezintegracja euro, gdz ie mówiliśmy, że jeżeli b ędę grzeczny nie zaskoczy ły one plus o d razu, że pan m inister Ziobro wicepremierem n ie został, bo te n bud żet klubu znan e jes t na plus RS z tym, czeg o pani koleg a, bo niby pow inno by ć tak że pan już n ie b ędzie koalicjanci ju ż też eksponują swoj ą rol ę, dlaczeg o o ty m, zaraz i pa n Gowin jednak w icepremierem jes t prawda no al e nawet ju ż n ie, angażując żadnych emocji w tym oceny t o pan Zbigniew Ziobro ma u s iebie w resorc ie naj łagodniej m ówiąc nieporz ądek i reformuje un ijne formuj ą z tego wynika coraz wi ększy ba łagan w s ądownictwie, zwłaszcza i z tego wynikają z cora z większe problemy te, gdy t o jeszcze mo że do Polaków n ie dociera tak do końca by ł rzeczywiście nie wszyscy, al e tak za interesowani i politykę w ty m politykę jako ś tam s ądowniczą nie pami ęta si ę, że ta w ładza s ądownicza to jest 1 z filarów demokracj i z tych 3, a mo że 4 jeśli media doliczyć krewnej jak o co ś oddz ielnego, wi ęc tutaj nie by ło powod u do nagr ód eksponowania i t o rzeczywiście zrob iono, a że przyczyn i pewn ie były n ieco inne będą s ilna męska przyja źń, al e za t o tward a jest jest jest og ólnie znan a i pa n premier bardz o lub i pan a m inistra Ziobry, który te n minister Ziobro panu prem ierowi od 2 miesięcy na pos iedzenia rz ądu do ść ostentacyjn ie n ie chadza ł osobi ście, bo był wted y w Warszawie no nie by ła tak zaj ęty za ka żdym razem chyba t o już o ty m, wr óbelki ćwierkają, ale w ka żdym razie n ie został c o jest c iekawe, bo t o będzie drug i zależy o d punkt u w idzenia jednak plus, że to ostr o bluesowe j internet ciągle źródlana nawiąże WI Lu powiedzia ł, że tera z eksponują koalicja dzi ś są koalicjantami jak i PiS -e m, czyli ideowcy jak li ście krzyczał m ówcie, że m y właśnie z innych partii pani Olga Waś on i nareszc ie mogę, a to, dlateg o że jedn i drudzy dostali tyc h szabe l w parlamenc ie więcej czyl i gdyb y tak spojrze ć z te j perspektyw y prawa i sprawiedliwość wcale n ie tak znow u t e wybor y wygra ła jak o koalicja rz ądowa żony z a za tak, al e jak o partia na przeproszen ie każdy, kto um ie liczy ć przyjrz y się powierzenie c o jes t plusem dla bardzo w ielu Polaków, a opozycj i t o całej prawda wyobra źcie sob ie pa ństwo teraz sytuacja, w kt órej pi łkarze reprezentacji Polski, bo wniosek jedno sportowe j nosz ą biało-czerwon e stroj e po strzelen iu bramk i podnoszą koszulk ę do góry ta m eksponuj ą swój klubow y her b je śli 1 bluesman znamy też zależy o d punktu w idzenia d a z perspektywy i samej part ii prawo i sprawiedliwo ść i na pewn o jej prezesa i władz t u się zdarzył bardzo duży plu s z ich perspektyw y, a was z pan Sasin dostał konf itury t o co najbardz iej lukratywn ą, czyl i spółki skarb u państwa pieni ądze i posady czyta j w IPO b ędzie w tym momenc ie w r ękach pana m inistra pan a wicepremiera, który jes t ewidentnie krwi ko ści pisowcem cz łowiekiem pan a prezesa Kaczyńskiego już n ie będzie trzeba mo żna wyst ąpić już pan u premier n o i ich perspektywy na pewno ta ma już nocami nie będzie mam y do pewnego dnia jeg o mode l tak że Porowskiego ludzie rz ądząca partia kieruje, tak więc sta n wody jes t jeszcze 1 z ich perspektywy plu s, gdzie ogłoszono nominacje rządowe na warszawskiej tralala Otóż nawe t n ie przys łaniając parlament byłby to uzasadn ione możliwością wprowadzenia ta m, gdzie rozmow y, gdz ie rozwi ązano i stamt ąd i ogłoszono i l ider part ii na zwycięskiej te n prezes Kaczyński i pan a prem iera jednocześnie rozpoczyna ł te n lider Kaczyński w trakcie ta wizerunkowa t o pewnie Zacha czyt a pan prem ier przemawia ł Wiktora rz ądził będzie trakcj a dzi ś asystente m podchodz i Tarnów Kaczyńskiemu co ś do ucha nasz e tuj e, czyli kr ótko w iemy już wszystk o w iemy i chc e tamten tutaj pierwsze czytanie wznoszą się do teg o przyzwyczai ć, bo rozmawia n ie tylk o ekspertów dz iennikarzy to w zasadz ie ten temat si ę pomija, że wszyscy wiedz ą mówią, że puszczam y ok o, że decyzje zapadaj ą na Nowogrodzkiej i w zasadzie 1 z 8 mniejszych dowcip ów opowiadają studenc i do świata imprez ę podział postanowiłem dobrz e chodzi, ale pa n prem ier postanowi łem poziom administracji pewn ie ta k jak mówią tera z satysfakcj ę tylko raczej z tak im w łaśnie lekkim bólem we Francji, al e z godno ścią tak, al e to ja rozum iem, że n ie jest wobec sprawowan ia w ładzy jestem szefe m areszt u lub co chcec ie teraz jeste śmy w unii Europejskiej na to n o może nie wynikało ze środka Europy, ale w jakimś m iejscu w Europie i prezes Kaczyński ma niebywa łą zdolno ść do upokarzan ia swo ich koalicjantów, ale też dob ierzemy swoich wrog ów oczywi ście natomiast pow iem po wygranyc h wyborac h mina prezesa pokazywa ła, że liczą na zupełnie innego jeśli chodz i o wygrywan ia, bo teraz ta kula ju ż ruszy ła, bo nie może być pewnym an i pana Gowina pana Ziobry, bo ju ż zdradzili z 1 są sprawy drugi w te j same j stron y w zwi ązku z tym można, b y coś przec iwnego walk a jeszcz e ci ągle 2 senatorów, żeby jedna k zaskoczy ć opozycję i wybra ć sweg o marsza łka Senatu i nazw isko s łyszałem wczora j drug ą szansę, że mo że chodzić jes t w perspektyw ie ten powyższe założenia, że przy czym mogę t o tak jes t trochę alkoholu n ie chodz i o zadan ie zależne, choć senato r PiS-u z e sprawą, który ma jaki ś ta m f inansowe pretensje d o do swo ich kolegów ma plotkowan o zawsz e mi ła zapocz ątkować US w perspektywie lekk ą powiedział, że zespo łem w społeczności lokalne j dodaje urz ędniczka ciszy mo że wytrzymam jeszcze jest, że kt óreś z n ich be z znaczen ia wybor y prezydenckie mo że bow iem dochodzić oczywi ście na zasadz ie, że do tej por y Platforma rob i to czy koal icja w ślepy kulawego i sam e b łędy natom iast prezydent Duda n ie jes t już m istrzem parkietu je śli chodz i o poruszan ie się tyc h przestrzeni i teraz zaskoczył pan a dyrektor a wracaj ąc dopytania rozdz ielenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w podz iale na tak ą upał par a zrobiłem moje za interesowania pana odpowiedź zupe łnie ju ż jak o m inistra pose ł minister, który b ędzie niezdrow ą nieuznanie jeg o kompetencj i roczn ie pamiętajmy że, gdy zosta ł jak o m inister pan Waszczykowski prezes Kaczyński powiedzia ł, że t o jest eksperyment, ale sam m inister Waszczykowski m ówi, że t o jes t z łe, ale Nowy Sącz Waszczykowski jej wypow iedzenia, a w tej chwili nie ma tutaj żadnej rzeczy sprawcze j, dlateg o że w momenc ie, kiedy Konrad Szymański, kt óry ewidentnie do 10 jest w Europie zajm ie si ę tym, kto si ę między ocz y s ilnym, al e ta przedziwna kra j, kt óry ma aspiracje chc e kupować samolot y za miliardy z łotych i mieć przez to sama Zjednoczonymi i by ć ważnym osob y w NATO n ie na pół naprawd ę cieszmy si ę do wyrzucenia na wsi b ędzie działo ma ło tego decyzj e zapadały z takim op óźnieniem, żeby trzymać si ę dziwi to nazw isko chyb a jednak nazwiska, b y potem będą myśleć o sobie powiedzieć t o jest ważne w razie je j na nadej ść duże s łowo w 2 PL zajmuj e si ę żużlem jako senator ma wiedzie ć, kto zajmuje si ę żużlem tutaj eksper t Deloitte sport u senato r do Chińczyka, a na to, że dobrze i pan tak jak i przec iw zrzeszająca znając pani ą przeprasza m wysyłam jedn o ministerstwo do om ówienia i które środowiska Henryk Kowalczyk ustępuje, mówi że nie czuj e si ę obrażony, ale cytuję no n ie wiem jestem prosz ę pan a m inistra cz y pani zdaniem t o jest zaskakuj ące i to te ż rozdzielenie kompetencj i w obr ębie teg o ministerstwo poza te l ite troszk ę cz y zeskakuje ze tak się n ie przyglądałem akura t w tym miejscu dop iero teraz, kiedy okaza ło się, że m y b ędziemy mie ć ministerstwa klimat ni ż n a tak si ę jakoś nazywa prawdam i Okuninka stan ie Ziobry dokładnie na nie n a rzecz li ści coś ta m dosta ć mus ieli zresztą dostal i t e młode w ilki od pan a, ab y i aspirują bardz o mocn o do ministerialnych Orlen i klimat znan y jako żywa tak, dlatego że pełni od rana c o tu dużo m ówić na z łą pras ę jak o wizerunkowi pan wie, że b ędzie mia ł jeszcze gorsza na ma on siedzi na ile fundus z jak współczuje ja na t o sa m pracuje no al e też fak t fakte m na t o m iejsca chciałem rzeczk a w lofc ie tuta j wszysc y m ówimy, że jak PiS b ędzie wyciągał tyc h tam senatorów albo im dawa ł lekcji Genui jes t klubowa siedzieli wcal e n ie wystarczy 2 tutaj natom iast panow ie przecież pana Gowina i jego frakcję by ć bardz o trzeb a, bo jeśli opozycja mia ła opozycja mia łaby szukać dodatkowych szabe l t o ta m właśnie koło pan a Gowina, który zreszt ą sam i jako targowi w swoim czas ie z platformą ca łkiem sob ie ca łkiem dobrz e wsp ółpracował, zan im zmieni ł zdan ie przecie ż zobaczcie m y tak cały cza s, że PiS w Senacie dobrze, a my śmy z drugiej stron y na chwilę t o tak prawd ę dla zabawy dodaj e te misji kilka szabe l tylko więcej w parlamencie w sejmie prawd a, gdyb y tak druga stron ę to wystarczy, żeby za pane m Gowinem to sz ła w 455 września federacja jeszcz e jes t na dobrze, ale ta będzie trzeb a bowiem nasz e lokaln e federacji, a ra z nowe stane m Korwinem nada l jest przepraszam wy ższa szkoła jest na wrotkach Duda minister sportu, by si ę przyda ł jak o negocjator, więc t o się mo że to komplikowa ć i druga stronę by ć mo że st ąd zasmucona m ina pan a prezesa Kaczyńskiego ora z Marka już w maju chodz i o t o ministerstwa i spraw zagranicznych panowie t o jes t tak jeśli będą wsp ółpracować pa n Szymański Czaputowicz będzie wszystk o w porz ądku je śli zaś nie będę to pa n Szymański b ędzie odcięty od bardz o ważnej rzeczy o d plotek ze stol icy Europy, bo tym, że nasz e służby dyplomatyczn e zajmuj ą lep iej niż dyplomacj ę jako taką o tyl e w sprawie plus ów jest dr Ewa Pietrzyk-Zieniewic z Uniwersytet warszawsk i dziękuję bardz o wąsko eksper t ds. wizerunku re żyseria Artur Partyka t o tyl e na temat noweg o rz ądu po godz inie dwunastej pow iemy o karc ie odpowiedzialności ekolog icznej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA