REKLAMA

Co zmieni Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Biznesu?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
126 w kolejnym gościem w naszym sobotnim magazynie Radia TOK FM jest dr Leszek Juchniewicz dzie ń dobr y nowy główny ekonom ista pracodawc ów RP wsp ółautor karty odpowiedzialno ści ekologicznej biznesu je j sygnatariuszami ora z inicjatorami jes t s ą 33 polskie f irmy organ izacje, gdyb y mógł pa n powiedzie ć, dlaczeg o powstała ta karta jest myślicielem i cz y inicjatywy przed e wszystkim inicjatywa jes t pracodawc ów RP organizacji reprezentatywnej zasiadaj ący wra z z Rozwiń » dziewiątego spo łecznego wspierają na s inne organ izacje jak chocia żby Lewiatan BCC, a sk ąd si ę wzi ęła inicjatywa z oceny sytuacji, jak ą mam y do czyn ienia w zakres ie kl imatu aż tak i chyba s ą do podj ęcia tych dzia łań da ły na m s łowa sekretarz a generalnego organ izacji narod ów Zjednoczonych, kt óre w marce lu b kw ietniu u żył tak iego okre ślenia mn iej dyskusj i wi ęcej dzia łania, a kolejna konferencj a ZU we wrześniu teg o rok u potwierdziła, że t e dyskusje nada l trwaj ą i tyc h dzia łań jako ś specjaln ie n ie widać przedsi ębiorcy t o ludz ie, kt órzy s ą lud źmi czyn u, wi ęc postanowili śmy jak też mogl i wzi ąć sprawy swoj e r ęce i zacz ąć dzia łać na rzecz popraw y kl imatu n a rzecz neutralno ści klimatycznej, b o w nasze j ocen ie sytuacja jes t ju ż prawie dramatyczn e prawie dramatyczn a to ma swoj e określone wym iary zdrowotn y i gospodarcz e finansowe, wi ęc czekać n ie mo żna w po łowie października zorganizowali śmy wesp ół z Kancelarią Prezydenta RP wsp ólną tak ą konferencj ę z udziałem cz łonków narodowe j rady rozwoj u i przedstaw icieli r óżnych przedsi ębiorców konferencj ę Eko debat ę na temat c o m y możemy zrobi ć wymienili śmy się pogl ądami do świadczeniami postanowili śmy zawrze ć swoje działania w tak iej specjalne j karc ie specjalnym zobowiązaniu, że chcem y dzia łać wspólnie dobrowoln ie świadomie n a rzecz popraw y kl imatu w ty m zakres ie, jaki jes t na m oczywi ście dostęp muszą wiedzieć, kt o przyst ąpił do te j inicjatywy mamy ca łą gamę przedsi ębiorców o d przedsiębiorstw jednoosobowyc h poprze z przedsiębiorstwa rodz inne a ż po mi ędzynarodowe korporacj e koncerny, by n ie być go łosłownym i prosz ę nie traktowa ć teg o jako kryptoreklam y t o mam y doradztw o gospodarcze Wojciecha Łagowskiego firm ę rodzinn ą Panek mam y las y państwowe mam y ochron y środowiska ING Polska mam y tak ie jednostki tak ich przedsi ębiorców jak szp itale PKN Orlen innogy i t d. tak dale j co ten rozstrzał jes t naprawdę w ielki bior ąc pod uwag ę strukturę w łasnościową tych f irm, kt óre pa n wymienił tak że prof il działalności to dow ód na t o, że jesteśmy w ty m dzia łaniu przekonywuj ący i trafiamy zapotrzebowan ie r óżnych podmiotów n ie jes t to dzia łanie str icte bran żowe to ma wym iar ponad bran żowy og ólne gospodarcze i t e r óżne przedsiębiorstwa, kt óre na dzi ś zadeklarowa ły sw ój podp is pod t ą kartą teg o dowodz ą, że przywi ązują do tego wag ę i chc ą w ty m k ierunku wsp ólnie dzia łać niezale żnie o d struktury w łasności o d skali dzia łania i to jest ważne, kt o z pa ństwa partnere m p o stronie adm inistracji publ icznej p o stronie adm inistracji publicznej n o w dotychczasowym naszy m partnere m by ła Kancelaria Prezydenta RP zwracali śmy si ę do prezydenta moc mo c sprawczą maj ą maj ą resorty, kt óre są z wam i w ściśle powiązana, o których g łośno było cho ćby w poprzedniej rozmow y je śli pan też mia łem okazj ę troch ę s łuchać mogę powiedzie ć, że prz y te j kar y si ę prz y powstaniu koncepcj i i nawe t konkretnyc h zap isach mia ły swój ogromny udzia ł pa n m inister Michał Kurtyka pa n m inister Michał Kurtyka jak o sze f polskiej prezydencj i kot 24 bardzo nas wspomagał t u musz ę dodać jedn o wyjaśnienie mianowicie r ównolegle do polskiej prezydencj i Scott 24 pracodawcy RP sprawuj ą taką prezydencj ę w odn iesieniu do inicjatywy, kt óra si ę nazyw a Marrakesz b iznes Action fo r Clement t o jes t porozum ienie kilkudziesi ęciu organ izacji na świecie, kt óre postanowi ły wspiera ć rz ądy swo ich kraj ów organ izacji pracodawc ów rz ądy swo ich kraj ów w real izacji porozumienia parysk iego z 2015 roku prosz ę powiedzieć n ie przeszkadza wa m t o, że ministerstwo ochron y środowiska rozdzieli ł swoj e kompetencj e między ministerstwo klimatu na czel e, którego stoi Michał Kurtyka, kt óry pa n przyczyn ą wspomina ł m inister Ministerstwo Środowiska, gdz ie szefe m jes t fachowość cz y t o na m przeszkadza oby na m to pomogło ja my ślę, że tak i rozdzia ł może przys łużyć lepszemu adresowan ie spr aw i szybszemu reagowaniu, dlatego że n ie b ędziecie s łali 2 kopert 2 korespondencji w te j same j spraw y raczej kopert w łaśnie będziemy załatwimy elektronicznie je śli chcem y być proekolog icznej b ędziemy r ównież oszcz ędzać pap ier i racze j korzysta ć z komunikacji elektron icznej tradycyjne j papierowej, cho ć nasza karta jest sporz ądzona w tradycyjnym, że tak pow iem z tradycyjnej form ie na pap ierze czerpany m specjalny m tak im z odzysk u drzew a drewn a i podj ął będą z łożone i loga f irm i podpisy tak że wpisać taką kartę spisa ć t e idee jedn o to to 1 sprawa, al e też teraz wyznaczy ć sobie cel e na kolejn e lata to to spraw a drug a cz y zrobiliście tak i taki pla n na najbli ższe miesi ące pla n mam y będziemy podejmowa ć si ę r óżnych działać i r óżnych formac h propagowa ć proekologiczne podej ście w b iznesie tylko chcia łbym wyra źnie podkre ślić, że ta karta nie jes t adresowan a do administracji rz ądowej ona jes t administracja rz ądowa partnerem ważne RM b ędzie tak, ale te ż t e dobrowoln e świadome zobowi ązania b iznesu, kt óry w zakres ie w łasnych mo żliwości w łasnych kompetencj i b ędzie dzia łał n a rzecz popraw y klimatu począwszy o d rzeczy ma łych, a sko ńczywszy na rzeczac h du ży karta, jakb y zasadza si ę na k ilku filarach p ierwszy tak i zasadn iczy to t o, że ka żdy z sygnatariuszy p isze w misj ę swojeg o przedsiębiorstwa strategi ę dzia łania d ążenie do neutralno ści klimatycznej, al e w d ługim okres ie czasu, bo mamy cezur ę do 2050 roku, al e w ty m kierunku ju ż chcemy zmierza ć dale j dz isiaj i kolejne dzia łania b ędą dotyczyły przede wszystk im w b iznesie gospodark i ob iegu zamkni ętego, by nie w spos ób l inearny produkowa ć i utylizowa ć, ale generowa ć jak najmniej wykorzystywać z 1 strony jak najmn iej zasob ów naturalnych, a z drugiej stron y generowa ć jak najmniej odpad ów t e odpady zagospodarowywa ć w powt órnym cykl u produkcyjny m rozwi ąże spraw y kl imatu powinny leżeć nonsensu tych spraw te j odpowiedzialno ści ekologicznej w łaściwie każdemu z na s, kt o myśli o przysz łych pokolen iach cz y sygnatar iusze mog ą liczyć na jakie ś benefity z teg o tytu łu, że po p ierwsze, b ędą post ępować my ślę zap isanych tutaj spr aw w te j karcie, a by ć mo że będą wychodzić przed szereg rob i co ś dodatkoweg o dotkn ął pa n istotnej sprawy t o te ż 1 z filar ów te j kart y zadeklarowali śmy, że będziemy respektować wdra żać zasad y tzw. integralności proekolog icznej na ka żdym etap ie i poziomie cz y to b iznesowym cz y korporacyjny m w odn iesieniu do samyc h siebie, ale tak że naszyc h podwykonawców dostawc ów i konsument ów, jakie benef ity czekaj ą sygnatar iuszy karty m y oczywi ście nie dysponujem y żadnymi funduszam i i nie b ędziemy mówić, ale i tak wpros t ty m benef item my ślę b ędzie relacj a kl ient konsumen t producen t dostawc a us ług mam y taką diagnoz ę, że spo łeczeństwo nasz e dojrzew a coraz powa żniej traktuj e ekologi ę i t ę neutralno ść klimatyczn ą i konsumenc i b ędą wybierać produkt y f irmy proekolog icznych w pierwszej kolejno ści popatrzym y na oznakowanie produktu t o wi ązało z jakim ś certyfikatem odb ędzie się t o wi ązało chociażby z oznaczen iem produkt u ju ż dz isiaj mam y do czyn ienia z tak imi dzia łaniami 1 z uczestnik ów naszej debat y w Belwederze w po łowie października by ła sp ółdzielnia Mlekovita, kt óra ju ż dzisiaj produkuj e wytwarz a obroty ma olbrzym ie rz ędu 80 miliardów z łotych w skal i rok u i swoj e produkt y wyr óżnia te proekolog iczne, bo jeszcz e nie wszystk ie wyr óżnia proekologicznymi opakowan iami opakowanie jes t oznakowane, że jes t t o produk t proekolog iczne i sądzimy, że b ędzie ch ętnie nabywan e prze z naszych klient ów dzi ękuję pan u bardzo za t e rozmowy dr Leszek Juchniewicz główny ekonomista pracodawc ów RP wsp ółautor kart y odpowiedzialności ekologicznej biznesu by ł z nam i dzi ękuję bardzo pa ństwa zaproszone informacji Radia TOK FM później po łączymy się z łożą tam h istorii Uniwersytetu łódzkiego Przemysław Waingertner opow iemy o tym, mie ście w latac h 1945 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA