REKLAMA

391 kilometrów w 60 godzin. Piotr Hercog o ekstremalnych biegach w górach

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 13:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
30:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łania się pa ństwo ponown ie nie przedstawia mojeg o gościa mus i poczyni ć pewne zastrze żenia Otóż rzadko zdarza si ę, by gość wym ógł na na s byśmy spotkal i si ę n ie rad iowym stud iu spotkali si ę w plenerz e to wyn ika t o wykonywaneg o zawod u ora z te ż z olbrzymim olbrzymiej pasj i mego go ścia to teraz żadna mogło spotkać c o jest z nami dzień dobr y dzień dobr y witam wszystk ich Piotr Hercog utrapień Rozwiń » zaczną po nazwach, czyl i biegaczem długodystansowym t o właściwie n ic nie powiedzie ć organ izator te ż biegów g órskich tyc h kr ótko, ale przed e wszystk im długodystansowych przyzna m, że k iedy usłyszałem o tobie twoje j historii to bardz o chciałem si ę t o wierzyć, bo t o jes t 1 z n ielicznych, kt óry potraf i zniszczyć na świecie przebieg ł ponad 200 mil i w dodatk u zrobić to najszybc iej spo śród ca łej konkurencji t o prawda n o tak zdarzy ło się wygrać zawody w stanach w łaśnie na 240 mil w ubieg łym roku to by ł najd łuższy star t natom iast tak ich zawod ów ultr a pow iedzmy na 153 więcej kilometr ów k ilka kilka ra z też uda ło si ę do świadczyć, dlaczeg o mówisz uda ło si ę świecie sportu w def inicji w s łowniku nie ma takiego tak iego słowa to jest udało się jes t obarczon e pewnym przypadkiem zrz ądzeniem los u ja si ę że, że oczywiście poz a bardz o skrupulatny m przygotowan iem do takich zawodów no trzeb a jeszcz e troch ę szcz ęścia w umowie uda ło si ę, bo n ie zawsze jes t t o oczywiste uko ńczenie samyc h zawodów nawe t prze z świetnie przygotowaneg o zawodn ika dlateg o na tak ich biegach jes t tak du żo r óżnych sk ładowych przyg ód że, że samo uko ńczenie z n o dla wi ększości już du żą satysfakcję dobrz e, dlaczego chciał si ę z nami spotkać w plenerze ani n ie w studiu ile godz in dz iennie sp ędzasz na zewnątrz to jes t oczywi ście r óżnie bo, b o w okresac h przygotowawczyc h stara m si ę już pilnowa ć bardz o te tren ingi i nawet jeżeli w dom u to czasami s ą 2 treningi dziennie 1 biegowy drug i jes t tak ie og ólnorozwojowe s ą te ż czasami jak my si ę ud a oboz y biegowe, które sob ie sam organ izuje dziś ta m w r óżnych zakamarkac h cz y Polski Europy tak ie m iejsca, które n o świetnie przygotuje poddan y m ój cel, który ma m na horyzonc ie dlateg o ja lubi ę teren i mo że dlatego się dz isiaj tuta j widzimy dobrz e by pozwoli ć państwu również, że podzielimy nasz ą rozmow ę na 2 części p ierwszy będziemy opowiada ć swo ich dokonan iach swoich wyczynach t o o d swo ich, bo celac h, które si ęgały chce si ęgać do drugiej cz ęści rozmawiamy o ty m, że z uczestnika sta ły si ę też organ izatorem pragn iesz w łaściwie rokrocznie zapewni ć polskim b iegaczom g órskim ty m, którzy lubi ą d ługie dystanse atrakcje w naszych g órach, ale najpierw trzymajm y si ę tego p ierwszego w ątku skąd, k iedy wzi ęła się w tob ie ta b iegowa zajawkę trochę jak t o w życiu ka żdego z na s przypadk i rządami n o z g órami ja jestem związany o d małego w zasadz ie jak mia łem 1011 lat dzi ś pochodz ę z Częstochowy wybitnie górskie okolicy mo że n ie g órskie natomiast tuż pod czasow ą jes t oczywi ście Wyżyna krakowsko-częstochowsk a zapa łki są jask inie są ma łe Górki, które spowodowa ły, że gdzie ś ta m moja pasj a zosta ła sk ierowana k u Skałką jaskini ą później g óry wyższe no i tak zosta ło do dziś je j przez t e wiele w iele la t najp ierw by ły poz a oczywiście wspinaczk ą jakie ś rajd y przygodowe to on nauczy ł mn ie tak naprawd ę ju ż pewnyc h podstaw je śli chodz i o wytrzymałość podst aw do systematyczneg o treningu no rajdy przygodowe miało to do s iebie, że trzeb a by ło na k ilka dyscyplin roz łożyć t e wszystk ie nasze plan y treningowe, a ju ż o d blisko 10 lat no to skupi ę si ę na samyc h b iegach g órskich przeprasza m chciałbym, żebyśmy to wyja śni, k iedy mówi rajdy przygodow e to pewnie wi ększość naszych słuchaczy kojarzy si ę to n ie z wycieczk ą szkolną wtedy te ż się na mn ie za mo ich czas ów szkoły podstawowe mówiły te idziemy na raj d, a wyje żdżamy na rajd naj naj naj by ły t o istotnie wyprawy liczącą nie wi ęcej niż 10 k m w towarzystw ie nauczyc iela w grupie 30 osobowej o stopn iu zaawansowan ia naprawdę rozmaitym to n ie tak ie jak wychodz i tak tak tera z przygodowe t o w zasadz ie z tłumaczenia jes t na polskim nie Advent rating jes t t o dyscypl ina, która nos i się 15 lat temu święciła swoj e tak ie najwi ększe tr iumfy i najwi ększe imprezy by ły na świecie w Polsce by ć może n ieliczni widzieli czasam i relacj ę na tych najwi ększych kanałach z rajd ów ko ściele czy rajd Wa za t o by ły t o by ły zawod y, w których jest t o wyścig jes t spor t, kt óry ściga ze zespo łu si ęgają 4 osobowe w ty m minimum mus i by ć kobieta 1 to s ą zawody, na kt órych z reguły dystan s jes t na poziomie 200300, a czasam i ponad 1000 km oczywiście jes t to formuła non sto p jes t k ilka dyscypl in jest rowe r b ieg czasam i kaja k czasami element y l inowe rolki n o c o tylko organizator sobie wymy śli w jakieś różnych zak ątkach, al e na 1000 km ile macie czas u są l imity, który mus i się zmie ścić tak tak n o to zawsz e ogran iczone, że ca łe zawody maj ą sw ój l imit, w którym m y musimy si ę zmieścić, ale tak że poszczególne etapy te ż ju ż s ą limitowane czyli, je żeli się n ie wyrob imy m inimalnie, do kt órej ta m godz iny zawod ów na dan y punkt n o odpad a z rywal izacji oczywiście czołówka no to ju ż n ie myśli o l imitach tylko myśli o ty m, żeby jak najszybc iej poruszać si ę te 1000 więcej kilometr ów w jak im czas ie by ły w stanie pokonywa ć wszystk o zależy oczywiście o d teren u, bo najcz ęściej t o by ły zawody rozgrywan e w g órach dz ikim teren ie startowa łem w zawodac h m. in. mistrzostwa świata w Szkocji by ły bardz o bagn isty traw iasty mokr e t o pami ętam bez 2 zdań by ły odcinki drugi w Brazylii jak startowali śmy też na m istrzostwa świata dlateg o często jes t także, że te n dystans po ósmy by ł 500 km, al e by ł 5 dni cza s pokonan ia dl a najlepszyc h był dystan s w Szwecji troszeczkę szybc iej g o pokonywali śmy w sumie, b o na dystans ie 1100 km którymi m y do pokonania t o by ło tak że 5 dni dlatego t o są teg o urzędu czasam i czas y pokonania n o i naprawd ę to s łowo adwencie rejsy, czyli t e rajd y przygodowe ma wzięło si ę st ąd, że tak dużo ta m r óżnych przyg ód ka żdy zesp ół ka żdy osobnik star t owcy doświadczał mam wrażenie, że t e rajd y przygodowe szlachetn ie jako b iegacza długodystansowego, bo to pasja te ż musia ła dzi ś kiełkować skor o lubisz góry krążyły wzi ąć udział w rajdach t o pewnie na d ca łym horyzonc ie pojawiło się te najwi ększe europejsk ie światowe imprezy tak ma m też sob ie dzi ś poza t ą pasj ą g óry duszę sportowca my si ę, że za ka żdym rokiem za ka żdym raze m jak wybieraliśmy, jak i ce l to z 1 strony był t o ce l żeby, żeby coś zobaczy ć coś prze żyć pi ękne m iejsce pojechać, al e z drugiej stron y ta Żyłka sportowca n ie dawa ła mi ta k po prostu powiedzieć oka i rob imy t o na zal iczenie i ja i mo i kompan i, którzy startowali z e mną te ż do teg o tak podchodzili no i prze z te w iele la t w łaśnie ta k jak wspomnia łem na ukszta łtowały t e rajd y przygodow e mn ie do ultr a i ostatn ie lat a to to by ły właśnie cele t e z najwyższej półki które, kt óre wziąłem sob ie za cel bieganie kojarz y na m się z e sporte m wyb itnie indywidualnym, ale pytan ie czy, uczestnicz ąc w takich przedsi ęwzięciach akty d a się nie mie ć zespołu wsparcia obo k s iebie ludzi, którzy pomog ą, którzy b ędą cz y raportować przepraszamy, że państwo odpowiedzia ło na grup y biegaczy tera z wiem, dlaczego tutaj wci ąż są te prac e ta k jak dz isiaj mogę biegać t o przynajmn iej oglądanych, al e wracaj ąc do teg o tematu n ie wsparcie no n ie są bardz o wa żne ja jeździłem prze z k ilka la t na niekt óre zawody samb o, bo oczywiście jes t tak ie troch ę kółko zamkni ęty, że n ie mam y fundusz y t o jad ę przed zawodami jad ę odpowiednio wcze śniej tydzień 2 nie sta ć na t o, żeby pojecha ł kto ś dziś jeszcz e, żebym g o wspar ł przejazdem 3 czy hotele m dlatego n o w trakc ie zawodów później n ie ma m żadnej pomocy takich, żeby ktoś pom ógł ktoś rob i zdj ęcie przygotowa ł przed czy po jak jeste m straszn ie zm ęczony i t o w pewnym momenc ie dojrzałem do tego, że n ie wierz ę, że wolę odpu ścić niektóre biegi i skupi ć si ę na tym, żeby pojecha ć ta m z grupk ą właśnie wsparcia, al e z grup ą przyjaci ół, którzy dodaj ą tak ą energię, którą n ie jest w stan ie się czasam i wykrzesa ć z s iebie tak po prostu będąc sa m le śni 1 taka wyprawa n ie chc ę powiedzie ć zabiera ć, ale poch łania aż poch łaniać tak, bo t o jest elemen t sweg o życia prywatnego n ie tylk o zawodowego do teg o za k ilka przejdziemy ile dn i dla czasów w rok u spędza poz a domem o krzyż t o będzie bardziej przemawiały do nasze j wyobra źni są r óżne chat a bardziej nasycon e w łaśnie tym i wyjazdami czasam i mn iej poprzednim rok u miałem troszkę mn iej, bo miałem tyc h wyjazdów tak ich dłuższych p łacimy 3 po po 23 tygodnie atak t o by ło kilka tak ich kr ótkich natom iast bywały sezon y jak pami ętam 2017, że najp ierw pojechałem do Patagonii al e, żeby się przygotowa ć do Patagonii do star t na Stomil po g órach Patagonii by łem 2 tygodnie wcze śniej na p ółnocy Chile biegaj ąc na p łaskowyżu powy żej 5000 całość wypraw y zajęła miesi ąc przyjecha łem do dom u byłem 3 tygodnie pojecha łem na miesiąc szykowa ć si ę pod Everest Marathon ta m oczywi ście t o bieganie na du żej wysokości dlateg o ten proce s aklimatyzacji musia ł by ć długi no i p óźniej jeszcz e do teg o dosz ły start y late m 23 tygodnie zim ą na Kilimandżaro maraton z e szczyt u t o kolejn e 23 tygodnie no to tak rocznie to si ę oko ło 23 miesięcy zb iera tak ich d łuższych planów jes t ja rozum iem, że jedz iesz życie s ingla tak mienie mam rodzin ę dobrz e w takim razie jes t on a zaanga żowana w swoją pasję Niewiem żona b iega razem z tą wyje żdża stąd jes t cz łonkiem ekipy no w łaśnie ta k do końca n ie biega jes t tak trochę inny b iegun, b o ja mocno zaangażowane s ą b ieganie sport natom iast moj a żona w drug ą stron ę bardz iej artystyczn e rzeczy sko ńczyła Akademię w łaśnie sztu k i chodzi bardziej to j ą poci ąga natomiast n ie ukrywam, że jak jes t mo żliwość to jedz ie i raportuj e jak najmn iej żona Gosia pani Małgorzata pan i Małgorzato w łaściwie jes t pani kobietą w głębi serc a pewn ie każdy m ężczyzna marzy o tym, b y jego żona i w odwrotny m powrotn e spos ób tak że każda żona pewnie ma żonę, kt óry podzieli łby pasję, cho ć jest ona by ć mo że bardzo odległe o d wsp ólnych zainteresowa ć informacje Radia TOK FM za k ilka wracam y Piotr Hercog z moim państwo właśnie ma te ż sobotn i magazy n Radia TOK FM sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu Piotr Hercog jest z nami dzie ń dobr y w itam b iegacz d ługodystansowy uczestn ik rajd ów przygodowych, o kt óry po święcił si ę bieganie d ługodystansowe Emu, któremu nie s ą obc e maratony pod Mount Everest temu lubi te ż pobiegać w okol icach Kilimandżaro generaln ie nie ma dla n iego żadnych przeszkód je śli chodzi o b iegania, a 103200240 mil t o w łaściwie żaden proble m n ie przejdz iemy do do swojej spółki organ izatorskiej, bo te ż za to zabra ły te ż zapytam czy wypraw ę do Stanów zjednoczonyc h tam Amerykanie, kt órzy byl i na m iejscu, kt órzy m ieli przewagę ten wyn ika, że oni mogli ćwiczyć tam, gdzie t e przyby ły zupełnie surow e be z rozpoznan ia liczyli na to, że uda im si ę zgarnąć zwycięstwa t u nagl e Przybysz z Polski jak to zrobi łeś wygra łeś może od raz u powiedzmy, jak i by ł to, jakie to b ieg, bo myślę, że w światku waszy m ultra b iegaczy i jest t o chyba 1 z najwi ększych splendorów zwyci ężyć ta m w og óle wystartowa ć uko ńczyć tak to by ł b ieg, kt óry rozgrywa ł w stanac h Zjednoczonych wstan ie Jutta przebiega ł o n przez 2 parki narodow e kan iony i n o był t o dystans 40 miejsc, czyli n o GPS, który tra k, kt óre musiałem mieć z e sob ą pokaza ł dok ładnie, że przybyłem 391 km w czasie 60 godzin 14 minut i tak wspomniałeś n o oczywi ście ja by łem osob ą nieznan ą by łem kim ś nowy m obcy m dla Amerykanów, a oni ju ż się bawi ą wtedy 200 Milówki o d jakiego ś czas u dlateg o nie raczej nikt mi n ie dawał jaki ś wielkich szans, żeby by ł rad n o dziś na pod ium cz y osob ą, kt óra mo że pokrzy żować im szyki no tak się okaza ło, że jednak uda ło si ę pokrzy żować i no i uda ło się wygra ć t e te zawod y w dzi ś zn ów pada składkę mówi uda ł si ę tak wspominałem oczywiście ta m się bardzo du żo fajnych n ie jest prawdą gra ło uda ło mi si ę i ca ły rapor t bardz o fajny zorganizowa ć i p óźniej ta pogoda jakoś mi nie mog ła, chocia ż mia łem kryzys y my ślałem, że nie b ędzie tak łatwo, b o na osiemdziesi ątym k ilometrze stwierdziłem kurde, jeste m ju ż tak zm ęczony temperatura n o wtyk a ona dzie ń by ła odczuwaln a + 40 + 50, a noc ą by ła odczuwaln a na wysokości powy żej 3000 m - 2025 dlatego byłem straszn ie z ły Montany tym i zm ianami temperatu r chyb a, gdyby n ie t o, że prowadziłem wiedzia łem, że ma m przewagę oko ło 2 godzin toby m czasam i t e myśli bardz iej takie krytyczn e dopuszcza ł pow iedz czy podcza s tak długotrwałego wysi łku gdzie ś spać n o jak chc ę si ę myśleć o zwyci ęstwie, bo dobre miejsce t o cz ęsto wyklucz a si ę pan ie albo prz y bardz o d ługich b iegach trzeba wkalkulowa ć jak t o się op łaca si ę op łaca ja stwierdzi łem, że przep isze godzin ę w komfortowych warunkach, bo akura t na stref y zmian mia łem dost ęp d o do bus a przespałem się i t o zaprocentowało, ale też taktyk a, którą ka żdy sob ie n iejako uzgadn ia dwójka przepraszam, by organ izm ludzki ma swoje punkt y krytyczn e nie wyobrażam sob ie, że kto ś nie z powod u źle, że kto ś porusza si ę sto p ci, którzy mn ie gonili taka dw ójka 1 Chorwat 1 Amerykanin z teg o c o w iem oni w og óle n ie po łożyli i całość przybyl i be z sn u ja stwierdzi łem, że jednak jes t t o ekonom icznie si ę troszeczkę do świadczeń tyc h lat wcze śniejszych w rajdac h przygodowyc h i zaplanowa łem, że wypoczyne k to godzinę wted y żwawiej rusza i tak te ż by ło, że straci łem mo że godzin ę natomiast p óźniej w ciągu kilkunastu godz in odrobiłem t ą strat ę, którą mia łem w przewadz e przepraszam za t o bardz o na iwne pytanie prosz ę byście państwo te ż byli dla mnie rozum ieli cz y można spa ć podcza s b iegu tak troszeczkę mo żna pod sypiać t o jest także jeszcz e za czasów w łaśnie tych tyc h rajd ów nauczyli śmy się w te n sposób, że jak łatwy teren jaki ś drucik no g łowa lec i naprawdę zasypiamy id ą albo czasam i ruc h dając tą s ą tak ie dwu 3 sekundowe moment y, że zasypiamy po chwili się budzimy n o bo przecie ż ruszam y gdzie ś, żeby si ę nie przewr óci albo nie spa ść w przepaść no tak t o trw a godzinkę 2, a po tych 2 godzinach przychodz i tak i odświeżenie UE w Spalę się biegn ę dalej nie brakuj e ludzk ie ciało n o tak ekstremaln y wysi łek ciało, al e i psychika myślę, że nale ży t o spogl ądać na 2 aspektów to znacz y tak n o cia ło na pewn o bardzo mocn o dostaj e podczas tak ich długich bieg ów po ko ściach tak potoczn ie m ówiąc oczywiście t o bardz o du że przeci ążenie natomiast z punkt u w idzenia fizycznego czy si ę sam proce s dochodzen ia do tego jest zdrow y i i patrząc no może jest tak im przykładem, że na ponad 20 lat te wytrzymałościowe spor t uprawia mi czuj e si ę dobrze w przeciwie ństwie do mo ich czasam i r ówieśników, którzy spor t w zasadzie symbol icznie uprawiają maj ą wiadomo, jak ą żywot tak t o sport no i mog ę się tera z z nimi mierzy ć na r óżne cech y sporty myślę i n ie jes t tak źle to je śli chodz i o t o psychiczn ą prze z fizyczną cz ęść natom iast psychiczna my ślę, że ka żdy taki drugie zawod y na tyl e wzmacniaj ą, że w życiu codziennym jes t o w iele łatwiej zdarz a si ę, że psych ika odmaw ia posłuszeństwa podcza s takiego tak iego biegu my ślę, że także zdrow e n ie traktującego kategorii podda m si ę b ądź będę walczy ł dale j tylko mam wra żenie, że te n ekstremaln y wysi łek te ż n iedobory mikroelement ów powoduj ą, że z g łową takiego śmiałka dzieje się co ś c o trudno w łaściwie opisa ć inaczej zapytam swoj e naj dramatyczniej przygod ę jak a, jak a spotka ła chyb a nie ma takiej i takiej 1, która b y mnie przycisn ęła do muru i powiedzia ła koniec myślę, że t e lata pocz ątkowe w tych zawodac h w łaśnie wielu dyscypl inarnych spowodowa ły, że ta m 23 × wycofali śmy się z powod ów jaki ś proza icznych już patrz ąc z perspektywy czas u cz y jakiś dużo odcisk ów obtarcia zm ęczenie bra k sn u, a kolejne lata m ówił nie to n ie jest pow ód do tego, żeby z e ws i to na pewn o ukszta łtowało t o psychikę, al e jednak widz ę sa m jako organ izator zawod ów, że w iele os ób na bardz o d ługich biegach ma ten proble m, że n iezbyt odpow iednio nastaw i psychicznie że, że potrafi to zrobi ć t o zmęczenie t o jest to jest b ól, z kt órym mo żna zaprzyja źnić tak jest, je żeli nie ma jakich ś bardz o powa żnych kontuzj i tak, bo jeśli mam poważne kontuzj e to lep iej weź opuścić, ale jeśli jes t t o tylko zm ęczenie jaki ś ból obtarc ia owych to to n ie jes t pow ód do teg o, żeby chodzić zapytam, bo s łyszałem c o nieco to prawd a, że halucynacje prz y tak długotrwałym wysi łku są w łaściwie na porz ądku dziennym n ie należy się tem u dziwi ć tak, chocia ż ja przynajmniej i im moi partnerz y z rajd ów m ieli takie halucynacj e w pocz ątkowych latac h w początkowych startac h tyc h drug ich p óźniej ta głowa jednak si ę uodparn ia i nie ma mówi n iestety, bo czasami nie by ły zabawn e śmieszne dlateg o dlateg o czasam i czasam i wart o było mie ć p óźniej z wspominali śmy oczywi ście z tak im uśmiechem mo że pani 1 taką, kt órą prze żyłem 1 z wielu dzi ś podczas w łaśnie zawod ów w Szkocji nocą i że na rowerz e wiedzieli śmy, że to już druga no c strasznie si ę chcia ło spać m ój Team odjeżdżał mi n ie chcia łem ich stracić natom iast by ły g óry i bardz o łatwa droga szutrow a po 1 stronie skała p o drugiej przepaść ju ż nie mog ę zawołać, żeby si ę zatrzymal i zresztą co pow iedziano przepisy si ę robi 15 minut ja k za godzinkę mieliśmy dost ęp do do cieplejszych i wygodn iejszych miejsc musz ę t o jako ś przezwyciężyć n o i zje żdżając w dół przysypiał wted y mecz widz ę taki szlaba n bia ło zielony ta k jak w lasac h się spotyka t u przed e mn ą prędkości na godzinę n ie wyhamuje na ty m w ilku należą by ł um iejscowiony dosy ć wysok o poprzeczk a zrobi łem unik zasiadają okiem przejecha łem na du żej prędkości m ówiła uratowa łem si ę odwraca Pace nie ma szlabanu cz y t o psychika potrafiła stać tak ie f igle, kt óre przychodz ą troch ę rzeczywisto ść tak, b o j a ja f izycznie reagowałem na te n sen, kt óry był uczy si ę troch ę tai se n Jawę i n o tak czasam i byw a pewn ie takich opowieści barwnyc h mas z w iele mógłby si ę na podz ieli się z nam i nimi natomiast co też zabra ć ten drugi w ątek swej działalności jes t te ż organizatorem 4 wielkich imprez w kraju m. in. zimowego p ół maraton u g ór sto łowych sztafet y g órskiej do tego jeszcze rat ą kursowych tak Super marato n g ór stołowych 4 dolnośląski fest iwal bieg ów g órskich ja rozum iem, że t o jest konsumpcja two ich doświadczeń, kt óre zebra ły na świecie, czyli wszystko c o najlepsze zebra ły do 1 worka postanowiły si ę pokaza ć si ę albo podzieli ć si ę ty m b iegacz z b iegaczami ultra b iegaczami w kraj u dokładniej na pocz ątku by ła ch ęć po prostu zorgan izowania czegoś, czego brakowa ło na innych zawodach później pojawi ł się kolejn e zawod y kolejne pomys ły troszeczkę ka żdy z tyc h imprez każdy z tyc h zawod ów s ą inne n o on e spowodowa ły, że robi ę 4 imprezy wszystk ie s ą na z iemi Kłodzkiej są też imprezy dosyć znan e w środowisku b iegowym edycja w łaśnie supermaraton u, która dla mn ie to p ierwsza impreza ma ju ż jedenastą edycję w ty m roku no i stara m się przenosić wszystk o t o co najlepsz e wszystko t o co chciałbym zobaczyć sa m jak o uczestn ik na zawodach takie zorganizowa ć dlatego ma m nadziej ę, że się t o udaj e a, a patrz ąc po frekwencj i c o roku myślę, że innym uczestn ikom tak że ilu b iegaczy startuj e tak ich wyzwaniach każde z tyc h imprez ma swoj e l imity i r óżną frekwencj i dlatego n p . organizuj ąc zawody zimowe letn ie w park u Narodowym g ór stołowych przepi ękne informacjach skalnyc h ta ma limit 500 osób na dzie ń i i t o w zasadz ie czasam i na jes ieni rozpoczyna zap isy ko ńczą si ę 1 dzień natom iast festiwale dolno śląski fest iwal biegów górskich, który jes t w Lądku tyc h tras ma aż 70 km do 240 i tamtyc h limit ów a ż takich nie ma, al e powiedzie ć s łowo jes t niewyobra żalna wręcz dl a mn ie posługuje się intuicj ą nie widzia łem tak iego biegu logistyka ile osób musi zebra ć, b y on e po pierwsze, wytyczy ły trasę drugi przypilnowa ł te j tras y po trzecie też zaop iekowali si ę c i ludzie b iegaczami, kt órzy bardz o cz ęsto id ą instynktownie przed siebie nie bacz ąc na t o, jak ie s ą drogowskaz y tak n o takie fest iwale, o którym ju ż um iem ostatnio, czyl i te n dolnośląski fest iwal bieg ów g órskich w Lądku on ma tak du żo trasy t e niekt óre trasy mają niesamowit ą d ługość nowo 204 km na ty m mają 15 bufetów na każdym bufec ie jes t od 4 nawet 10 osób, kt óre obs ługuje trzeb a logistyk ę ta m ca łą zorganizować dowie źć zabezp ieczenie medyczn e oznakowan ie tras y pak iety startowe w ty m samy m czasie startuj ą inne b iegi jak są rozgrywan e t e długie n o na to wszystko oczywiście jes t potrzebn y cały szta b ludzi ludz i z do świadczenia ludz i z pasj ą na tak im tylko fest iwalu w Lądku 200 osób to jes t t a liczba, kt óra w trakcie festiwalu czynn ie b ierze udzia ł organ izacji ile ś os ób potrzeba, żeby z zaj ęła się sprawam i ileż tygodn i miesięcy wcze śnie dlatego jes t to cały cały proce s, który w zasadzie już tera z na jesieni rozpoczyna m, a aquis kwintesencją jes t w łaśnie te n festiwal i letn ie b ieganie dla kogo s ą t o wyzwan ia zapyta m nie śmiało my ślę, że fest iwal daj e mo żliwość startowania dl a ka żdego dla dl a tych, kt órzy co w og óle pr óbować chc ą po troch ę potruchta ć dla zdrowia, bo ten b ieg na 10 k m czasam i nad 20 km s ą tak l imity dobrane, że artyst a perspektywa wieża ty m ja w iem ale, ale dl a zdrowia 20 km w g órę może 20 to trzeb a troszeczkę kilka raz y wyszl i potrenowa ć natomiast t e 10 k m, kt óre mam y w niedzielę jest b ieg charytatywn y, kt óry w zasadz ie jes t dl a tak iego zakładu sp iskowiec ta m ziemi Kłodzkiej dl a dzieciak ów choryc h porzuconyc h ja zachęcam wszystkich do wzi ęcia udzia łu do aktywneg o spędzenia czas u, bo jes t w ty m te ż idea w łaśnie pomocy dla dl a innych, al e tak że pomoc dl a siebie dl a tyc h, którzy jeszcze n ie spr óbowali biega ć rusza ć si ę to niech zaczn ą tam jest nimi 3 godziny na ukończeniu 10 k m, czyli można t o 6 i prawdz iwym dowodem w ostatnich edycjac h są osob y, kt óre n ie trenują n ie biegają maj ą nadwag ę, al e chcia ły wzi ąć udzia ł w te j akcji charytatywne j w ty m b iegu spr óbowały i cieszy j e, b o po k ilku miesiącach piszą do mn ie pan ie Piotrze dziękuje o d teg o czasu zacz ęły się aktywnie ruszać chyb a się nawet zdecyduj e w przyszłym roku wystartowa ć na 20 i dl a mn ie wielka satysfakcj a i zachęcam wszystk ich, kt órzy jeszcz e n ie spróbowali my ślę, że nie b ędzie n ietaktem zadać pytanie ile lat 43 to jes t w iek, w którym mo żna jeszcze próbować n ie maj ąc za sob ą żadnego do świadczenia oczywi ście niekt órzy i to nawe t podział w ielcy biegacze z e świata zaczynal i w w ieku lat 4550 i osi ągali tak ie wyn iki, w kt órych w ielu teraz m łodych sportowców nie stanie się to wynika ło z teg o, że organizmy nie by ły eksploatowane by ć może ta by ć może jakimś talen t ukrytego by ć mo że oczywi ście z w ielkiej ci ężkiej pracy, kt órą sob ie sam i narzuc ili dlateg o nie ma tak iego chyba wieku, kt óre b y nas zdyskwalifikowa ł do podj ęcia wyzwa ń każdy ma swój wer s jak t o potocznie mówi my ślę, że dl a 1 z Super cele m b ędzie zdobywanie jaki ś m iejsc na podium cz y w ope n w kategor iach wiekowych dl a niekt órych ty m cele m b ędzie uko ńczenie zawodów i to trzeb a bra ć za cel dl a s iebie i tak to sob ie dozowa ć najstarsz y uczestn ik swo ich bieg ów Malone powy żej 70 na pewn o 8375 lat i t o by ły osob y, kt óre często często si ę pojawiaj ą na kr ótszych biegach natomiast musz ę powiedzie ć, że 1 z biegów, który jes t tak im trochę bieg łem wizyt ówką w naszym festiwalu w lotku b ieg na 240 km obejmuj ący 7 pasm 7 najwyższych masyw u Górskiego dookoła z iemi Kłodzkiej co rok u ko ńczy 1 pani, kt óra ma powyżej 60 lat już o d kilku la t tylko 65 lat i on a jes t w stan ie ukończyć te n b ieg w limicie 52 godzin, czyli wielkie w ielkie braw a i t o pokazuj e, że mo żna w ka żdym w ieku r óżne dystanse pokonywać niech to zabrzm i jak zachęta dla tyc h, kt órzy jeszcze z kanapy n ie odważyli się ruszy ć Piotr Hercog był z nam i dziękuję za rozmow ę dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA