REKLAMA

Dlaczego tak chętnie wierzymy w przesądy?

Homo Science
Data emisji:
2019-11-09 13:40
Audycja:
W studio:
Czas trwania:
26:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w audycj i Homo sc ience Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski kres nauki PL nasz go ść w studiu dr maj a Herman specjal ista psych iatrii psychoterapeutk a z Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o Instytutu pamięci dzień dobr y w itam pa ństwa chc ę porozmawiać o przes ądach, bo odnosz ą specjalistka m ówiła podczas ostatn iego Tradex Koszalin o ty m, że łatwiej rozszcze p pi ć Atom niż walczyć prze z sąd t o jes t trawestacja Rozwiń » prawdopodobnie, bo chyba n ie dos łowny cyta t za Steina to c o ja właśnie uczyni łam natomiast chodz i o t o, że wczorajsze z łapałam właśnie wczora j po konferencji po święconej zagadnieniom naukowy m, że podawałam r ękę komu ś i kto ś inny te ż sobie podawa ł r ęce 2 pozostałe osob y i nagle okaza ło się podajemy ręce na krzyż i wszysc y odskoczyli, krzycz ąc n iech krzyż, a jak si ę witamy alb o żegnamy z kim ś t o zdecydowanie staramy się teg o przez pr óg nie robi ć zauwa ża Andrzej r ównież z tego n ie robię przez pr óg tak bardzo z nią emocjonalnie, al e pod drabin ą przechodz ą, chocia ż bardzo często pod drabin ą oraz mam y tak specjalnie ustawiono drabinę, żeby na s leczy ć przesądów u nas w ogr ódku i zawsze mnie t o du żo kosztuje teraz mają czy m jak m y wszysc y jesteśmy przes ądni tak t y te ż tak, jak ie przes ądy dopadaj ą po i audy t ich jesteśmy przesadn ie audycj i rozpraw ie, jakie n ie przes ądy dotyczą n o n p . ma m prze z tak i dzisiaj akura t mam taki pier ścionek, kt óry w ierzy, że mo że spełnić moj e wycenia jedn o skład dokładnie stąd si ę to wiele ich dok ładnie stąd się t o bierze zarab ia elita młodsi s łuchacze tego pewnie ju ż nie pamiętają by ł t o fantastyczn y tak a baśń w łaściwie rum Burak duże, które zmieniają si ę Kruka i dl a fantastyczna fantastyczn a naprawd ę opowieść t o jest 1 przesąd drugi przes ąd zwi ązany z pe łnią Księżyca, że Księżyc w pe łni spełnia życzenia i też, kt o wie racze j pozytywnie wieś Halniak tak ie negatywn e przes ądy podajesz mu r ękę przez pr óg na krzyż ta k do tego n ie mamy wydrukowanego i tera z właśnie to jest kwest ia, sk ąd i, skąd to się b ierze, dlaczego to si ę na zb ierze jak cofniemy si ę i uwaga cofniemy si ę do ty łu znamy pewneg o redaktor a, który wydał po tera z całą nazwan ie Maryi mac ie zdrowia jak i jak si ę cofniemy w czas ie NATO nagle si ę okazuj e, że przes ądy towarzyszą na m od zawsz e i 3237  000 lat temu pojawiła si ę tak a f igurka ulewa p ół człowieka i nagle się okaza ło, że t o był p ierwszy tak naprawdę w ty m momenc ie odkopany p ierwszy Bożek, który być mo że jest bożkiem by ć mo że mia ł pe łnić jak ąś funkcj ę ochronn ą plem ienia i o n był zupe łnie tak naprawdę znik ąd, bo żaden gatunek n ie wygl ąda tak jak p ół człowiek pół l ew, wi ęc musia ł zosta ć stworzon y z umys łu i jako ludzie mam y taką tendencj ę te ż jedynym gatunk iem na z iemi jedynym absolutnie jedynym co i t o na s wyróżnia pozostałych gatunk ów, żeby n iczego rob imy co ś, czyli w momenc ie z ig ły widły t o jest piękne przys łowie tak aha jeszcze z e ściany dz iury tworzym y historię mus imy ją wypełniać ma m taką potrzebę się oszuka ć czarn ą dziurą o do zaprezentowa ł koszulkę czarną, dlaczeg o za d idaskalia tak jest i jest idealne odzwierciedlenie tego byśmy tera z sob ie pomy śleli o c iszy w studio nagra ń podcza s nasze j audycji, jeżeli zamilk ł n e t o natychmiast, który wa s zacznie wypełniać przestrze ń dla nie ma się w stud iu radiowym nie ma n ie jest tak i wniosek anal iza wojny t o jes t racjonalizacj ę Libiąż niepokojący jes t na realizacj ę to nierealne albo n ie b ędziemy mieli teg o tak, ale jes t niepokoj ąca jest co ś c o trzeb a zrobi ć trzeba zape łnić tak samo jes t jak czujemy si ę rzecz, kt órej n ie rozum iemy n p . dlaczeg o akurat dz isiaj zdarzyło si ę to i to tak t o m y mus imy sob ie to wyt łumaczyć, jeżeli n ie mam y racjonalneg o wytłumaczenia alb o n ie znam y racjonalnego wyt łumaczenia, bo n ie w iem jeste śmy f izykami kwantowym i jeste śmy Chemika sami n ie jeste śmy dialogami n ie jesteśmy ewolucyjn ie ustam i nie nie mam y te j wiedzy t o ją sob ie tworzymy i na ty m polegają przez s ąd na tym polegaj ą mity m ija już b ędąc małą dziewczynk ą oglądając cudown y serial magiczny pe łen mi łości pe łen z łych bohater ów dobryc h bohater ów, ale ostateczn ie, że t o wszystk o jakoś sk łada, że mówimy o ar a byl i o kapeli indoktrynowa ć czu łem si ę, więc zosta ło we mnie j ęzyk magiczny pier ścień, kt óry spe łnia spe łnia życzenia t o jes t drukowan e drukowan e po prostu ring nic, al e też du ża już dziękuję proszę także kobiecie n igdy n ie mówi nie jest ju ż mało dziewczyn, b o jak tylko patrze ć w i jako du ża dziewczynka wie, że t o nie mając dają mi n iska, więc teraz tak skor o ironia sarkaz m, dobrz e wi ęc skoro tak i w iesz dobrz e, że racjonalnie to n ie dzia ła tak dalej teraz t o jes t dla ciebie w tak im raz ie form a zabawy cz y raczej jest t o form a może też z łe s łowa jak ju ż uzależnienia Szymula tego, że jeżeli n ie będzie troch ę tak a nerwica natręctw jak n ie będzie czego ś robi ła to w łaściwie twój rozum, m ówi że wszystkie okazj e, al e będzie mia ła tak i nerwowy świerzbi mnie gdzie ś ta m w środku, który dzi ś nakazu jednak co ś zrobić t o jak to jest z ty m przesądami w łaśnie jak działają, k iedy już coś zracjonalizowa ć wiśnia nie obraziłam zbyt nerwow e w ierzbie n ie w środku jak wręczają sobie wszystk o, dlateg o że Piotr przeszed ł przez ca łe i co 10 nie tylk o cz ęść rozpozna ń psychiatrycznych, ale już rozchodzi ł si ę nawe t na dermatolog ii i z e środków pytan ie, więc w łaściwie za za łatwiły stałą medycyn ę w 1 wypowiedzi gratuluj ę też wi ęcej jak tera z będę protekcjonalne i pi ątek drodz y państwo to jes t tak, że psych iatria psychiatra psych iatryka tak d iagnozuje, wmawiając m ianowicie pacjent ma prawo wypowiedzieć wierzy w t o, że jak o wypowie życzenie do Księżyca t o Księżyc w pe łni orzeczenie m a prawo wypowiedzie ć tera z, jeżeli o d teg o uzale żnia swoje wyjście z dom u swoj e funkcjonowan ie absolutnie ka żdą sfer ę swojego życia wtedy zaczyn a wchodzić objaw i że jes t t o rodza j urojen ia, więc je żeli ja wierzę w ten pier ścionek i jes t t o tylko wypełniaczy to jest trudn e s łowo, kt órego r ęce Piotr poszukiwa ł za bardzo dzi ękuję bardz o fachow y s łowem ta k po prostu wypełnia ta k jak prze z właśnie na ty m polega prze z wypełnienie przestrzeni na dodate k co ś takiego, bo jeżeli jest tyle rzecz y, na które n ie mamy wp ływu wci ągu dnia ja nie ma m wp ływu n a wy macie wp ływ na mnie nie mam y, bo nie mamy wpływu na drug iego człowieka nawe t lekarze nie mają wp ływu na drug iego cz łowieka nawet psycholodzy n ie maj ą wpływu psych iatrzy psychoterapeuc i tak naprawd ę jak popatrzym y na to jest tak w iele obszarów, gdzie n ie mam y wp ływu kork i proszę nast ępna rzecz wyjecha ł dostateczn ie wcze śnie nie dojecha ła na cza s m imo wszystk o tak to fakt jest mieć w swo im życiu co ś takiego, że co ś poz a moją kontrol ą poz a moim my śleniem, że rzecz, że ktoś za mnie t o co zrobi i tak działają prze z s ądy, al e m ówisz o tyc h nazw ijmy to pozytywn y przesądach, czyl i je żeli ja b ędę coś wierzy ć t o b ędziemy lepiej natom iast brak w ierzymy w zadziwiająco du żo se t przesądów negatywnych, że zrobi to b ędzie mi każe rabin były ogromn e kwoty 7 lat dzisiejsze Izby plus paj ąki nie liczyła n ie robi ą żadnych badań naukowych, ale teg o jest chyba wi ęcej ni ż tyc h pozytywnych przekonań nara żone są tak ie t e negatywne s ą zmęczone powszechnie jednak chodzi o t o, że ja również komu ś, że czarny kot rab ina, że lustr o trwają i parasol w dom u t o ludzie łapią kojarzą z senatorów do mn ie ape l n iedawno usłyszałem parasol udało to znaczy, że pada ł jak roz łoży to jak rozwala wzros t mająca jest joga t o te ż b ędzie padało przypomniał natomiast zadań ora z otwartym parasole m paj ąka, al e jak roz łożyć paraso l tym otwartym parasole m zabić pająka wytworzonego t ą wsp ółczesną transferowane pisała du żo wyda ć nowe, al e to t e negatywn e są najbardziej ma m wra żenie, że funkcjonuj ą w tak i i może się myl ę tak im szerokim pojęciu nak łady stanowi ą tak ą podstaw ę ku kulturową, a ma m tu pierścienia label litu życzenia od Księżyca to racze j są indywidualne kontrakt y z prywatnych rozwia ć moje szcz ęście jak mówimy co ś z k im się jednocze śnie szansa t o samo s łowo pozytywn e, ale bardzo rzadk o z różnych, al e w radiu przywołuje dużo gadać t o jes t moje szczęście n ie twoja czyl i kto pierwszy powie teg o szcz ęścia b ędzie mieć tera z rolnicy nie tuta j te n błąd poznawczy, kt óry poleg a na tym, że l ikwiduje wszystk ie argument y, które przecież nasze j tezy nie tylk o wierzyć te, kt óre stoj ą 2 za waszą zawa żą tezą walcz y z nam i walcz y na, więc przejd źmy do otwarcia tyc h dowod ów, czyl i do neuropsych iatrii, czyl i teg o jak funkcjonuje nas z m ózg jak funkcjonuje nasz pokar m jak funkcjonuj e nasz e podwzgórze n iestety t o państwo m ówicie i tak mówimy tera z dz isiaj tutaj t o jest typowe to c o robi nasz mózg na s nas z mózg pami ętam negatywn e rzeczy, a mniej pami ęta pozytywn e ta k po prostu jeste śmy w konstruowan iu negatywn e miasto m imo wszystk o mocn iejszy ładunek emocjonalny wdro żenie tak s ą zagro żeniem s ą n iebezpieczne, a m y jako gatunek ludzk i znowu dewolucji musimy się cofnąć znow u da ła antropologii n o, jakby żyjemy ciągle mam y w tych genac h to zagrożenie, które by ło, więc zagrożenie pamiętamy dlateg o tuta j, chociaż sam i rzeczywi ście si ę korygowa ć n ie zatrzymuj e szcz ęście ta m życzenie Księżyca tu Arabella jak wysypie s ól, ale przez s iebie przez rami ę to jednak b ędę mia ł szcz ęście prawd a jest takie coś tak nagle kupi ły jak zaczn iemy się zastanawia ć t o wymaga od nas wi ęcej wysi łku intelektualnego dlateg o mus imy przywo łać pozytywy, a ta k jak mówię pozytywy zawsz e będą prze z negatywn e rzeczy wyp ierane, a wysiłek intelektualny te ż jest niepo żądany, bo łatwiej myśleć na skr óty łatwiej my śleć na skr óty dok ładnie schemat y działania te u łatwiają codzienne funkcjonowan ie prawda z 1 strony ułatwiają funkcjonowan ia z drugiej stron y utrudniają funkcjonowanie, bo ca ły czas idziemy na skróty już ten m ózg na m się tat a w idzenie zawęża tylk o do tego rejon u, który chcem y, a jak z drugiej stron y mo żemy dale j adresy psychiatry ko ło, wi ęc masz te ż mogłem kl iniczne do świadczenia czy byw a także prze z s ądy zamieniaj ą si ę ludz i coś n iebezpiecznego oczywiście przeszkadzaj ące jeg o życiu tak byw a i bardz o często obserwuj ę t o z wr óżkami i jak to n ie to ja neguje wr óżki wr óżki też wypełniają jakąś przestrzeń te ż t o c o potrzebn e, ale w momenc ie, w którym pani mecena s n ie idzie do s ądu, bo wróżka je j powiedziała, że w ty m dn iu je j rozprawa n ie zostan ie rozstrzygni ęta pozytywnie to nie jest dobr y pomys ł coś jest czym ś tak im robi no w łaśnie jak walczy ć z sądem chęć to jes t najtrudn iejsze, bo je żeli już prze z sąd, je żeli mówimy o czysty m prz y sądzie to n o t o mo żemy zacz ąć zastanawiać si ę i pr óbować pokazywać racjonaln e argument y uczy ć pokazywać wiedz ę sprzedawa ć wiedz ę edukowa ć tak dalej, je żeli mówimy o chorob ie, czyl i o urodzen iu, że ma ju ż nas ileniu urojenia to niestety drodzy pa ństwo urojenie tylk o wy łącznie lekam i farmakologicznymi al e, al e tak ich ludz i w ielu nie ma wi ęcej os ób bardziej idzie w tę stron ę n ie chorobow ą, al e tak ą codzienną ta k na zasadz ie lec iutki obsesji i a z ty m jak walczyć z ty m jak walczy ć i cz y walczyć t o jes t pytan ie bo by klu b mojego wyst ąpienia na indeksie do podsumowania teg o wystąpienia na tekście by ło t o, że właściwie n o jesteśmy troch ę bezczeln ie, k iedy ju ż mózg sob ie wymy śli pewien zapełni sob ie t ą czarn ą dziur ę wiadomo ściami, kt óre spadną p ierwsze wpadną p ierwszy np. osoby, kt óre kompletnie nie ma poj ęcia na tema t nauki, al e co ś tam przeczytała co ś ta m wygl ąda prawdopodobnie Noto my ju ż jeste śmy tak naprawd ę na straconej pozycj i i n ie ty m powinni śmy si ę zajmować n ie t u walczyć, bo to troch ę będzie walk a z w iatrakami tylko zrobić kro k do ty łu, a najlep iej jeszcze 2 kroki do tyłu wted y zastanowi ć si ę dobra powsta ło co ś takiego powsta ła czarna dziura my lekarze nie byli śmy w mediach społecznościowych przez t o Ros rozstrza ł uczyły si ę wszystk ie pseud o medyczn e rzeczy które, kt óre si ę ta m tworzą teor ie jak leczy ć jak leczy ć tak dale j tak dale j trzeba pokornie schyli ć g łowę i pomy śleć dobra t o już by ło tera z trzeb a robić nowe maj ą by ć nowe, żeby n ie utrwala ć tego schemat u, żeby nowe osoby, kt óre wchodz ą do internetu zaczynały now e w nowy m nowe j rzeczywistości, czyli mus i by ć Crazy nauka nie mus i by ć psych iatrami użyteczne mus i by ć Damian parol z e swo im blogiem mus i by ć Magda, więc je tak i w iele w iele wiele innych fantastycznyc h os ób, kt óre tworz ą przestrze ń t o tak ą naukow o lekarsk ą i kt óre pokazują edukuj ą po prost u edukowa ć, al e tamtych ju ż tak n ie do końca walczy ć Otóż troch ę troch ę ju ż przegrali śmy to pewn ie w drugiej części audycj i trochę jeszcze si ę pod pytam y o w łaśnie zwi ązek między przes ądem, a powstawan ie mit ów, zwłaszcza tyc h około naukowych, ale nie tylk o, bo t o jes t taka do ść cienka gran ica tak iej, kt óra cz ęsto przekracza si ę my t o jes t troch ę Szkolnik, a naszym go ściem dzisiaj dr maj a Herman z Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o Instytutu pamięci rozmaw iamy o przesądach b ądź z nam i zapraszam y po wiadomo ściach Radia TOK FM w itam pa ństwa ponown ie druga część audycj i Homo sc ience ponown ie Aleksandra Stanisławska ponown ie Piotr Stanisławski jak zawsze kryzy nauka PL i nasz go ść w studiu dr maja Herman z Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o Instytutu pamięci specjal istka psych iatrii psychoterapeutk a dzień dobry jeszcze ra z i rozmaw iamy o przes ądach rozmawialiśmy przede wszystk im o ty m, sk ąd się wzi ęły w naszych muska, bo on e s ą do ść mocno zakorzen ione mo że n ie same konkretne przes ądy ta m czarne koty tak i inny, al e mechanizm powstawan ia tych przes ądów z te j rozmowy wysz ło, że o d przes ądów bardzo n iedaleko jes t do mitów oko ło naukowyc h jak państwo mo że wiedzą ju ż na pa ństwo czasam i s łuchają bardzo cz ęsto mówimy o pseud o nauc e o właśnie powstawan iu pewnyc h tak ich uproszcze ń, kt óre t łumaczą skomplikowane mechan izmy prowadzą na s na manowce i tu w łaśnie chcieli śmy do teg o nawi ązać jak że czyli gdzie jes t te n momen t, k iedy te n nas z mechan izm m ózgowy, kt óry w, kt órego efektem jes t powstawanie tak iego zupełnie n o niewinnego przes ądu może na s wyprowadzi ć na drog ę k u zagładzie znaczy trochę może przesadzam, al e nawe t tak całkiem przecie ż ja też nie wiedział, że tak całkiem przesad a tylko są tak ie ruchy, kt óre tworz ą własnych przesądów mógł się s ądów na temat szczepie ń szczepienia szkodzą ich radą takim stopniu należy si ę przed nimi chronić wszelk imi możliwymi sposobam i się n iestety n ie szczepi ć przes ądy wok ół energetyk i, że jedna k Atom jes t najgorszy i nale ży g o unika ć jak o d ognia podcza s gd y klimat na m płonie i lada moment będzie już za p óźno, żeby cokolw iek zrobić przes ądy w łaśnie wokół globalneg o oc ieplenia, gdz ie ludz ie uwa żają, że n ic złego się nie dzieje i dale j jedz iemy ty m dymi ący zreszt ą czarnyc h nadwoz ie przecie ż jest ch łodna jesień jes t zdrow a jest to znaczy, że jes t globalne ochłodzenie tak t o sobie tłumaczą jes t całe mn óstwo szkodl iwych przes ądów tak i co zrobić właśnie, jakie by ło twoj e pytan ie nie pytamy granicę ten momen t i czy też te n sa m mechanizm no właśnie celem wa ży wiemy to tylk o 1 z dnia te n sa m czyli, je żeli mamy dziurę czarną dziurę w czarn ą dziurę, bo n ie jesteśmy wyedukowani teraz tak ie pytan ie, dlaczego my nie jeste śmy wyedukowan i skoro obowiązek szkolny jes t tak długo w Polsce d o tak wysokiego momentu w lotac h do ósmej klasy w tej chw ili jes t obowi ązek szkolny, więc teoretycznie ludzie pow inni by ć bardz o wykszta łceni, a jednak n ie są, bo szkoła ucz y rzeczy, kt óre s ą niestety n ie praktyczne uczy jaki ś tam p o w spos ób przestarzały, bo uczy w spos ób przestarzały n iestety program y pow inny zmienić, ale to jes t też rozmow a na inny temat prawda jest taka, że tak nie ma edukacji n ie b ędzie edukacj i, a strac h b ędzie zawsz e b ędziesz zawsze macie swoje życie będzie zawsz e się bać, że co ś złego si ę mo że stać, ty m bardz iej że wiadomo ści na skarg ę ca ły czasy mediana, karmi ąc rzeczam i strasznymi sami karm imy rzeczami strasznymi m ówiliśmy o tym, że straszn e si ę lepiej pamięta ni ż t e dobre i teraz tera z zimą sprytneg o kogo ś, kt o tak pięknie teraz powie n o tak kom órki emitują emituje jaki ś, al e tak, że jak mam bl isko ucha mam bl isko uch a na bl isko mózgu blisko, bo nie jedna k mimo zakładamy, że te n m ózg pos iada, wi ęc jest bl isko mojeg o zgodn ie narasta skarg i n ie n ie zaszkodzi, a prom ieniuje pomimo diagnozę promieniuje i wyższym poz iomem i mo że powodować, al e te ż m ikro promieniowanie jak bardzo blisko mojeg o mózgu w te j chw ili dale j zakładam, że mam t o jak bardz o bl isko bardzo blisko, al e drodzy państwo jest bardz o n iebezpieczne, bo t o mo że spowodować mikrouszkodzenia do m ikro uszkodze ń mo że doprowadzić do tego, że dochodz i dojdz ie do zan iku m ózgu szar y nie nie zgłosi dojdz ie do zan iku po łączeń i dojdz ie do zaniku zmian w zakresie neuro przeka źnik twa brzmi irracjonalnie, ale że zadan ia bieżące i jak zrozum ie, że w łaśnie jak duże, bo tera z wi ęcej m ądrych s łów, tym bardz iej wiarygodne tak, dlatego że ludzie boją się przyzna ć, że nie wiedz ą czego ś mysie bo imy boimy się, bo lęk i strach t o jes t co ś mam y wszyscy t o w ogóle bez 2 zdaniach l ękami wyszed ł kacz e ten cz łowiek l ęka jes t człowiek jeszcz e za szybą, wi ęc wi ęcej ręka wszyscy wszyscy, kt órzy s łuchają lękają mam y l ęk wszyscy kon iec Kroka bezdyskusyjn ie też na ty m l ęku r óżne rzeczy się dziej ą bo imy si ę zdrowie, ale bo imy si ę też wyj ść na n iekompetentnych jak często zadajem y n ie zadajem y pytania ze strachu, że to jes t jaka ś podstaw a, kt órą powinniśmy wiedzie ć, a nie wiemy, a i to jest nas z główny b łąd to główny b łąd, który te ż powstaj e przy tworzen iu mit ów ludzi nie zlecaj ą tego pyta dz ieci tego n ie maj ą pewneg o moment u, kiedy zrozumieją, że to jest c o zadawać tak ie pytanie, kiedy zaczynają si ę odwrotnie to zdanie uwa ża dzieci maj ą do pewnego moment u, że potrafią zadać pytan ie zada ć, a co t o znacz y np. nie wiem neur o przeka źnik łatwo zadatek kompletnie n ie rozumie zad a, a pote m zaczynaj ą rozumieć jak zdradziecko ochrzanił n ie daj Boże rządzeniu n ie s łuchał na b iologii tego c o c o pani mówiła jak jeszcz e nie daj Boże wyjdz ie rz ądu na wagarac h ten dzień, bo jeszcz e się tak z łożyć prze z przypade k zupe łnie te ż zapytania i to c o stać się b ierze mus imy n ie pytamy brzm i troch ę mądrze trochę mam trochę bez sens u al e, al e nieważne jest to kra j tak no al e brzm i m ądrze, bo jest specjalistk ą w związku, z czy m kto ś, kto s łucha uznaje, że jest specjalistk ą i w ie lepiej, al e z drugiej stron y w tyc h przy s ądach, o których m ówimy w tyc h mitach, które tworz ą wok ół nauk i istnieje spor a tak i ruc h, który si ę przec iw autoryteto m właśnie m ówi, a nie m y na zdrowy ch łopski rozu m t o zaczniemy analizowa ć, bo autorytet y k łamią, bo s ą wszystk ie prze kupione jak o tak ie pytan ia, jak ie autorytety mia ły Kittel ora z lekarsk i n p . kto ś kto ś co ś gdzie ś a gdyby ten kto ś coś gdzieś miał twarz ma Herman albo prof. Bartosza łozy, a on a, bo wted y maja Herman jest przekup iony, a tego już n ie w iemy tego nie wiemy, bo tego n ie by ło i n ie do końca być może oczywi ście część os ób pewn ie tak powiedzia ła tyle tylk o, że proble m poleg a na ty m, że autorytetów n ie było ani sob ie tak zacz ęli m ówić, że autorytet y kłamią, al e zauważcie pa ństwo n ie wym ieniali, kt óre autorytet y, bo gorze j by ło medycyn a kłamie bitwa armat łamie te s ą takie be z zbyt twarzowy, by forma, bo lekarze sob ie organizuj ą konferencje, na kt órych jest 200 lekarzy i m ówią sam i do siebie panie i c o zresztą ludz i co ile tam 32  000 000 mamy 2810  000 000 mieszkańców c o z nimi c o najmniej 200 lekarzy się zachwyc a tym, że s ą nowe badan ia nowe odkryc ia now e now e nowe fakt y, a reszta ludz i nie ma cz y my po prostu m y w sens ie świat nauki m y jeste śmy naukowcami świat nauk i n ie umie komunikowa ć teg o c o odkrywa i że n ie umie komunikowa ć swoich w łasnych osiągnięć dl a szerszego og ółu o t o chodzi dokładnie s ą 2 rzeczy ja powiedziałam 1, a t y opowiedział si ę do drugiej rzeczy te 2 rzeczy muszą zej ść, czyli tak że po p ierwsze, ja w og óle nie m ówiłam do ludzi jako lekarz bardz o d ługo n ie mówiła mia łam media spo łecznościowe n ie m ówiłam, a drug a rzecz mówiła j ęzykiem, kt óry kompletnie nikt nie, którego kompletn ie n ikt n ie rozumia ł ocenia z tego, że ja powiem, że t o by ła próba, że t o by ło badan ie random izowane stworzone tu tu tu i t d. zacznę sadzi ć na wielkiego naukowca i c o z teg o b ędzie b ędzie tylk o, że ona tak specjalnie m ówi, żebyśmy n ic nie zrozumieli i tak chodz i o t o, że ją przekupili na d ratuszem wszystk o stracon e, bo bardz o dalek o zaszliśmy je śli chodz i o spiski i inne teor ie pseudonaukowe hipotezy, jakkolwiek nazwa ć torow isko loteria i z kole i pow iedzmy naukowc y, zw łaszcza w Polsce lekarze specjali ści całkiem n iedawno włączyli pytan ie jeszcze jes t co ratowa ć już t o tak bardz o wpad ło, że co ś za późno nihilizm na s do pochłonie to sobota t o przyjemn y dzień nie jes t za późno jedyn ie za p óźno ja pamiętam momen t, w którym by ła mowa, że w 2000 teraz nie pami ętam w 2010 Pp ludz ie populacja ludz i zarażonych w irusem HIV b ędzie ogromn a ogromna oraz nie podam państwu tyc h liczb, bo nie pami ętam bowiem, że do liczby, kt óre by ły przerażające w tej chwili n ic tak iego się zadziało w iecie, dlaczego dlatego, że zaczęliśmy m ówić si ę co ś takiego dzieje zaczęliśmy mówić, że jes t zagrożenie zaczęliśmy m ówić czym jest w Ruskiej zacz ęliśmy mówić jak si ę zara żone wirusem HIV i zaczęliśmy m ówić c o zrobić, by te generalnie n ie zarazi ć się t e same lek i przeciwwirusowe to już by ło t o, bo to już to ju ż było, ale są to lek i lekam i tylko trzeba by ło opanować l iczby zarażonych, bo t o jeszcze jes t ta kwest ia tak, ale teraz sama sie ć jest nauką m y zaczynam y mówić o tym, Słuchajcie jes t taki tak po kole i, je żeli t o pokolen ie stracon e ta cz ęść populacji już stracona, bo w ierzy już utwardzi ł utrwali ła sob ie t e m ity, które kr ążą na tema t tego np. jak t o szczep ionki co ta m jest martw e płody r óżne inne rzecz y tak t o oni już, jakb y z tą, ale idą następni za n imi są jeszcze nast ępni jeszcze nast ępni warto m ówić zawsze, nawet je żeli tylko 1 osoba zm ieni zdan ie ja tak uważa t o jak sob ie u świadamiamy istnienie zagrożenia zaczynam y o tym, mówić to jesteśmy w dom u lubi ę si ę na audycję kończą ty m optymistycznym akcentem zawsz e się t o udaj e, al e dzi ękuję dziękujemy dzi ękujemy naszemu go ściowi, ponieważ mus imy ju ż kończyć t a po prost u po żegnamy się dr maja Herman była dz isiaj naszy m go ściem Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o Instytutu pamięci specjal istka psychiatra psychoterapeutk a bardzo dzi ękujemy za rozmowę dzi ękuję bardz o dzi ękujemy zapraszamy za tydzie ń jak zawsz e na nasz ą audycj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA