REKLAMA

Cyfryzacja przemysłu - dlaczego jest niezbędna?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2019-11-09 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:10 min.
Udostępnij:

W najnowszym raporcie dotyczącym indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 25. miejsce wśród 28 krajów, wyprzedzając tylko Grecję, Bułgarię i Rumunię. Jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach, Polska zajmuje 26. miejsce, pod względem cyfrowych usług publicznych – 23. miejsce. Czy ta sytuacja może ulec poprawie? I do czego polski przemysł potrzebuje cyfryzacji? O tym opowiada Katarzyna Nosalska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cz łowiek bazaru Bazyl człowiek Bazyl cz łowiek bardzo Jan Stradowski przy m ikrofonie w itam państwa cz łowiek zwodzon o i cyfryzacja ty m raze m cyfryzacj a przemys łowa cyfryzacja biznesu cz y nas z przemysł Polski z stosujące nowoczesne ze mn ą stud ium Katarzyna Nosowska ekspertk a od pomysłu wted y zada ł cz łonek zarz ądu Platformy przemysłu przysz łości dzień dobry dzień dobr y pomysł wted y za swoje 2 dopytuje się przestawa ły tuta j tak faktyczn ie dalek o za s Rozwiń » łowa mam y wted y do samo będzie pieniędzy właśnie to jes t pan wted y sko ńczyła etyk ieta teraz pytan ie czy zacz ąć od definicji mo że bow iem mo że powiem najbardz iej og ólnie m ówimy o rewolucj i 40 mówimy rewolucj i przemysłowej, kt óra zwi ązana jest m. in . z e zmianami na rynk u w b iznesie w spo łeczeństwie powodowanych technolog iami cyfrowym i, a również zmianami je śli chodz i o zapotrzebowan ie klient ów coraz, wi ęc bardzo zwiększającym si ę trende m personalizacji produktów n o st ąd też zm iany w obszarz e przemysłu mus i być bardz iej elastyczn e bardziej produktywne jeśli chc e odpowiadać na t e indywidualne potrzeb y klientów z ty m wi ąże te n to zm iany czwartej rewolucj i w przemy śle dlatego przemys ł 4030 to by ła automatyzacja NATO i robotyzacja 40 już inteligentne rozwi ązania w przemyśle okręt nie rozum iem, że 1 to maszyny padał w 2 do program u masowa przez lat a to aut o za automatyzację robotyzację, kt óre niedawno rozmawiali w te j audycji we w łaściwy wygląda na to, że pod ty m wzgl ędem Polska jest dosyć zap óźniona na nowe nawe t na tle n ie tylk o Europy zachodniej, ale i w aktach czy Słowacji tyc h kraj ów naszeg o reg ionu mamy mało robot ów mam y mało automatyzacj i w przemyśle, a mimo to jakoś sob ie radzimy tak Polska ma dobre wyn iki gospodarcze ma n iskie bezroboc ie pytan ie brzm i to w łaściwie często zmieniać to jes t tak tak dobrze p óki co n o musimy zawsz e pamiętać o ty m, że wszystk o p łynie tak za chwileczk ę będziemy ca łkiem innym miejscu ni ż jeste śmy dzisiaj i ten post ęp wp isany jes t post ęp każdego pa ństwa stąd też n ie mo żemy cieszy ć z tego, że jes t dobrze si ę patrze ć do przysz łości tak lat a dlateg o mówimy o przemyśle przysz łości dz isiaj m ówimy o 40 może w przyszłości b ędzie to 50 co to b ędzie oznacza ć t o t o zobaczymy natomiast pewn ie jak dosz ło sztuczn ą inteligencję to odpow iem, że t o jes t dok ładnie 40 aha, czyli poniżej 40, chyba że nowa generacj a tej inteligencji te j sztucznej inteligencji t o b ędzie właśnie odpow iedzi i 50 natomiast je śli chodz i o robotyzacj ę rzeczywiście jeste śmy w tyc h raportac h poz iomu automatyzacj i robotyzacj i n iezbyt wysok o plasowanie, jednak że z rok u na ro k jes t mamy tuta j tren d zwyżkowy my ślę, że bior ąc pod uwag ę zmiany je śli chodzi o przemys ł 40 możemy w pewny m stopniu dokona ć takiego skok u żaby i troszeczk ę szybciej automatyzować ni ż inne kraj e na przestrzeni wcze śniejszych la t, a wiąże z ty m, że technolog ie rozwijają si ę cora z szybc iej wyk ładniczo prze z 40 i niekoniecznie musi wi ązać się te ż z wymiany dużą wymian ą parku maszynoweg o w fabrykach jest t o bardziej czujn ik chowan ie ucyfrowienie proces u integracji teg o procesu integracji tak naprawd ę wszystk ich proces ów dzia łalności przedsiębiorstwa wewnętrzny, al e te ż na rynk u z partneram i b iznesowymi dostawcam i zatem t o jes t zasadnicza zm iana przemys łu 40 nie sama automatyzacj a robotyzacj a, wi ęc musimy rozmawia ć tuta j o tych 2 kierunkach w szerszy m kontekście, al e spójrzmy na szerszy kontekst to te ż tak najlepiej to n ie wygląda czytałam w najnowszy m raporc ie dotycz ącym teg o indeksu gospodark i cyfrowe j społeczeństwa cyfroweg o Polska zajmuj e dwudzieste piąte m iejsce w 28 krajów europejsk ich wyprzedzaj ą czytam y tylk o Grecję Bułgarię Rumunię dokładnie tak nie jes t dobr a lokata jeśli chodzi o dawan ie technolog ii cyfrowej przedsiębiorstwa te ż na miejscu 2006. co jeszcze o d ko ńca zdecydowanie sk a wskaźnik DESI tak i standaryzowan e na poz iomie Europejskiej wskazuje, że jeste śmy otwarc i, odk ąd gr a w st ąd te ż nale ży podejmować dzia łania w obszarach, gdzie te n wska źnik jes t jest m ierzony tuta j akura t du żą rol ę odgryw a cyfryzacja spo łeczeństwa tak dost ęp do internetu szerokopasmoweg o, wi ęc powol i tuta j zm iany następują ma m nadzieję, że te ż dzia łania na poz iomie przemys łowym przemys ł 40 w fabrykac h b ędą powodować t o to, że spo łeczeństwo będzie te ż szybciej przystosowywa ć si ę do tyc h cyfrowyc h technolog ii po prost u przymuszan y potrzebam i rynku wiadomo, że wychodzenie z e stref y komfortu n ie jest n ie takie łatwe je śli po prost u n ie mus imy czegoś robić niczego zmienia ć je śli potrzeb y rynku cz y te ż nac isk w łaśnie dostawców cz y te ż pracodawc ów b ędzie będzie k ierunkowa t u t e zmiany my ślę, że t o wychodzenie z e stref y komfort u b ędzie konieczna, a poniża drugą stron ę czasami mam y tera z już właściwa duża cz ęść społeczeństwa ma dost ęp do internetu prawie w obawie o Krakowie ka żdy ma t o telefon komórkowy w k ieszeni, czyli 8 przy sobie ta nowoczesn a elektron ika mamy mamy technologię zasi ęgu r ęki w dom u w czas ie wolnym czasie dogrywk i czasie rodz innym na wakacjach pote m idziemy do pracy tyc h technolog ii nie ma je śli chodzi o t ę warstwę taką opieką finansow ą nazwijmy t o, czyli komun ikacji też to dobra polisa AC t o c o działa normaln ie w spo łeczeństwie to wydaj e mi, że rzeczywiście to jes t ugruntowan e natomiast je śli wchodzimy automatyzację proces ów ju ż mówił b iurowych mówi produkcyjnyc h rzeczywi ście tyc h technolog ii jeszcze n ie mamy a ż na tyl e, al e tak jak mówię te n ta presj a rynk u szczeg ólnie w kontek ście globalny m b ędzie wymaga ła zm ian u na s w przedsiębiorstwach na poziomie mened żerskim na poz iomie inżynierskim zreszt ą polsc y inżynierowie widzą te nowo ści te ż i też prawdopodobn ie n iebawem b ędą chc ieli wprowadzać t o u s iebie tak popad ł pod patrone m szkoły podpatruj ąc, sk ąd konkurencj ę Zachodu dają się ro k dla inżynierów to muszą być fajne, bo n o, bo Kujawę ich z tak ą grupą, która zrobi to c o jest nowe lub i to co jes t właśnie fajnie zaprojektowan e t o co m a nowe technolog ie, je żeli widzą na świecie t o stosuj e widz ą wymowna w tym ma być r ówna nowa czy to pewn ie mieliby ochotę robić t o samo w Polsce u s iebie a, a brak tego co mówimy na ten albo n ie mogą alb o albo nie chc ą cz y na pewn o zależy również menad żerów i zidentyfikowanie w ogóle te j bar iery wdra żania rozwi ązań przemys łu 40 leży w k ilku p łaszczyznach m. in. na poz iomie mened żerskim, czyl i zrozumienia benefitów wprowadzanyc h zm ian, dlaczego zm iany t e nowe technologie pow inny być wprowadzon e, jak iego rodzaj u korzy ści t e technolog ie przynosz ą przedsiębiorstwu tuta j w łaśnie ten inżynier, kt óry rozum ie t ę technologię, którym zobaczy ł na targach n ie w iem konkurencj i widzie ć, że mogłaby on a poprawi ć proces dzia łanie tego obszaru, w którym o n akura t pracuj e mus i posiada ć umiejętność wyartykułowania tego przekazan ia menadżerowie nie tylk o, że tak pow iem swoimi umiej ętnościami miękkimi, al e również uzasadn ienia tego b iznesowego wdro żenia st ąd te ż wiedz ę w zakres ie przedsi ębiorczości, że ekonomia racj i teg o tak w dru żynie jest kon ieczna t o 1 jedno 1 ważne wa żniejsze nowyc h kompetencj i kt óra, kt órą pow inien pow inien charakteryzowa ć inżynier przedsiębiorczość, by b iznesowe myślenie tak z kole i jak idziemy do mened żera mówimy tak swoją nową technologi ą pow inno to kosztuje obecn ie kosztuj e powiat, ale po c o kupowa ć, chociaż tuta j pod jako ś sobie radziliśmy bez teg o i odnosimy sukcesy i w celu t o Polacy mają by ć udzielane są na zielono jest w Rosji proces jest zadowolony c o mi g łowę zawracać, do której kompetencj e mi ękkie wted y kompetencje mi ękkie przydaj ą tak naprawd ę jest g łówna r óżnica mi ędzy inżynierem 304 zarazili mo żemy ich tak definiować, czyl i in żynier 40 charakteryzuje się rzeczywi ście wi ększą liczb ą umiej ętności mi ękkich m. in. komunikatywno ść ucz ą budow ę umiej ętnością budowan ia podtrzymywan ia relacji, al e też bardz o wa żną umiej ętnością my ślenia tak iego wygran a wygran a w idzenia tak naprawd ę swojeg o partner a w sposób tak i, że n ie tylk o ja chcę co ś w tej sytuacj i w dany m problem ie wygrać, al e również ta drug a strona mo że mie ć swoj e argumenty i powinni śmy myśleć w łaśnie tak i tak i dwutorow y sposób jes t to szczeg ólnie ważne w łaśnie przemys ł 40, gdzie do sieci w ieniec i partnerstw a na rynkac h są podstaw ą budowan ia tego szerszeg o system u cyfroweg o przyk ładem jest tak ie zjaw iska kompetencj a, czyl i troszeczk ę kooperację troszeczk ę konkurowan ia mo żemy już rozpatrywa ć tylko konkurent a na rynku jak o swojeg o rzeczywi ście konkurenta, ale również partner a do współpracy b iznesowej w obszarac h, których m y n ie pos iadamy przyk ładem jest współpraca z pulse m punk iem tak n o tak ma oczywiście s ą też działali na m y natomiast szansę wrócić do tyc h na mi ękkich kompetencji pani to jest tak ja k ustawa teg o noweg o modelu inżyniera, żeby o n był w stanie takiego co robi ć, dlaczego w og óle się uczyć naszyc h in żynierów, bo on i maj ą też tak i stereotyp umowę pokutujące w społeczeństwie jedna k osób, które te kompetencje mi ękkie maj ą dosyć słabe, owszem, s ą świetni technicznie anal itycznie mają ścisłe umys ły pewnie też wśród n ich sporo os ób ds. autyzmu, bo to pomaga akura t w tych dz iedzinach ścisłych, al e dz iedzinach spo łecznych kontaktów międzyludzkich, bo to przeszkadz a te n stereoty p pewnie krzywdz ący n ie do końca prawdziwe jedna k jest taki, że inżynier umie zaprojektowa ć, ale nie umie si ę dogadać tak że ma si ę nauczyć tutaj powo łam si ę racze j na rapor t z ostatn ich miesi ęcy badan ia polsk ich real iach polsk ich absolwent ów i student ów rapor t PFR d ługu napisane prze z warszawsk i DELab, a i ta m na t o pytan ie cz y stud ia przygotowuj ą do prac y zawodowej zgodziło się z ty m tylko 26 % absolwentów bardz o bardzo smutn o, a w grupie badanyc h ponad 1000 osób zatem rzeczywi ście t e badan ia wskazują, że gdzie ś pewnych kompetencj i nie utrzyman ie czwarte j tej tyc h miękkich przedsi ębiorcy r ównież przedsi ębiorczości na to pewn ie s ą sposoby my ślę, że tak ie my ślenie z bardz iej systemow e usystematyzowan e w kierunku przysz łości, w kt órym kierunku rozwijają si ę t e technolog ie wypracowan ie pewneg o rodzaj u radar u zm ian innowacyjnych jak on on e będą skutkowa ć na społeczeństwie w tyc h jednostkach, które zajmuj ą si ę edukacją szkolen iami nam jes t kluczow e tak to w ogóle n ie zaczyna ć si ę w szkoln ictwie powszechny m podstawowy m t o pona d podstawow e, ale rozumiem pan a o d uczelniach technicznych ju ż mam y ewidentnie inżynierów, którzy maj ą po debatować w przemy śle t o tak ie takie dzia łania, ponieważ podjęte na to pieni ędzy z powodu nac isk, b y inżynier mia ł te ż krytycznie my śleć, żeby umia ł negocjować, by umia ł nawi ązywać kontakt y Sojuszu i ść na kompromisy t o wszytko trudneg o których, których ma m gdzieś tam wypada łoby się nauczy ć n iepodanie potem w pracy, bo jak si ę medyków pracy często jest t o dosy ć bolesn a nauk a to co redaktor powiedzia ł w łaśnie uczym y się tego w pracy, czyl i uczymy si ę tego w praktyc e zate m, a tak ie projekt y wspólnego wykonywania przez in żynierów na etap ie studi ów projektów in żynierskich ju ż uczą zaufan ia już uczą pracy w grup ie komun ik komun ikacji budowan ia relacj i zatem to jes t jedn o z narz ędzi edukacyjnyc h, które pow inno być coraz cz ęściej stosowane i to jes t w łaśnie taka przysz łość relacyjn e ju ż na etap ie w łaśnie najni ższej najniższej edukacji o d szko ły podstawowe j weź no tak t o wszystko teraźniejszość i czasami audycj i mamy okazję powiedzieć od au t w nauczaniu projektowy m szko łach podstawowyc h o projektach studenck ich bardzo fajnyc h projektach mamy wci ąż satelity, która tu wypocz ąć w kosmo s dzi ęki studento m w łaśnie mamy różne inne ciekawe inicjatywy zwi ązane z łazikiem marsja ńskim ca łą masą wynalazków powstają na studia tylko chodzi o to by n ie by ł marg ines, żeby nie by ła to tylko te n szczy t piramidy najzdolniejsi oby tylko t o robili tylko, żeby t o by ł w łaśnie podstawowe narz ędzie dydaktyczn e dok ładnie takie, które n ie jest tylko łącznie rezerwowane dl a tyc h, kt órzy naprawdę chc ą tylko dla tych, kt órzy po prostu będą nawe t tym i tzw. szeregowym i pracown ikami, bo t o, czeg o potrzebuj ą tutaj nale ży na pewno zauważyć je śli chodz i o szkoln i szkolen ie inżynierów, że cora z wi ększą rol ę odgrywają dostawca technologii cz y te ż f irmy, kt óre współpracują z uczeln iami tworz ą różnego rodzaj u konkurs y projekt y podczas, kt órych Irlandia b ędzie podcza s, kt órych w łaśnie in żynierowie mog ą współdziałać wsp ółtworzyć tylk o między sobą, al e r ównież pod okiem praktyk ów i doświadczonych pracowników tak że firm to kolejny pomys ł na wyjście z e stref y komfortu dl a student ów dl a przysz łych inżynierów dl a nich dniu 250, ale należy na razie możemy przemyśleć wtedy real ia inżyniera 40 do samego pa ństwa za momen t cz łowiek bazarowych bazy m ówi Bazyl cz łowiek bardzo ponown ie prz y mikrofonie Jan Stradowski dzisiaj ze mn ą w studiu Katarzyna Nosowska ekspertk a od przemysłu wted y zada ł cz łonek zarz ądu Platformy przemysłu przysz łości w itam ponown ie witam w łaśnie chc ę zapyta ć, bo za 5 części nie zdążyłem te ż Platforma przemysłu przyszłości to by ł bardzo bardzo fajnie i VAT tak nowatorska ty m zajmuje Platforma dni c o to Bóg jest twórcą jest organizacja pozarz ądowa t o agenda rządowa co t o tak iego Platforma przemys łu przysz łości zosta ła ustanow iona na podstaw ie ustawy fundatorem tej że Platformy by ło ministerstwo przedsi ębiorczości technolog ii, a cele m g łównym Platformy jes t dzia łanie n a rzecz wspierania przedsiębiorców w szczeg ólności w obszarz e przemys łowym rozwoj u kompetencj i in żynierskich tak, ab y polsc y przedsiębiorcy byli cora z bardz iej konkurencyjn i na rynk u na rynk u mam y szereg zadań wp isanych w ustawie 12 m. in. 1 z głównych zadań jes t integrowanie teg o środowiska s łuchanie potrze b rynkowych i przek ładanie teg o narz ędzia wsparc ia dl a przedsi ębiorców Fundacja jest organizacj ą, kt óra n ie udz iela bezpo średnio f inansowego wsparc ia organ izuje środki wsparcia w tak i spos ób, ab y pom óc n p . wspiera ć kompetencj e rozw ój kompetencj i pracownik ów przyk ładem s ą obecn ie organ izowane szkolen ia dla menad żerów przemys łu 40 w ca łej Polsce planowan e jest przeszkolen ie oko ło 1000 menedżerów to c o to kosztuje tu s ą darmow e szkolen ia s ą bezp łatne szkolenia organ izowane z funduszu Platformy progra m jes t dostosowany w łaśnie do teg o poz iomu menedżerskiego i o ty m, o czy m żeśmy wcześniej rozmaw iali po t o, żeby zrozumie ć t ę tę ekonomiczn ą i f inansowe finansow ą stron ę wdra żania technolog ii przemysłu 40 jest t o te ż połączone z demonstracj ą z prezentowan iem technologii przemys łu i ta dwutorow a, że tak powiem drog a prezentacj i benefitów przemys łu 40 jest g łówną głównym k ierunkiem tyc h, że tyc h szkoleń jeśli chodz i o fundacj ę t o r ównież tak cz ęść integrowania środowiska jes t istotna, poniewa ż jest w iele inicjatyw zar ówno na poziomie rządowym, al e też przed e wszystkim rynkowyc h dostawc ów technolog ii, gdzie w iele się dzieje je śli chodzi o rozw ój przemys łu 40 ważne jes t, żeby t e instrumenty wsparcia f inansowe i t e mi ękkie były komplementarne z e sobą i odpowiada ły na realn e potrzeb y przedsiębiorców w ty m te ż nasza rol a, aby t o pewn y sposób ukierunkować, ale r ównież dawa ć rekomendacj e dzia łań innym agencjo m innym o środkom czy administracji publicznej c o można jeszcze zrobi ć, jak ie s ą potrzeb y rynk u jak kszta łtować instrumenty wsparcia m ówi pani praktycznyc h demonstracjac h, czyli chcec ie pokazywa ć robot y co takiego ta m mos t b ędzie zobaczyć dok ładnie ta k m. in. robo t nowe j generacj i mówi tuta j o robotac h przyk ładowo wsp ółpracujących kolaborujących, ale są t o do sądu, bo tylk o budujące, bo brzmi trochę dz iwnie, al e znaczna t o s ą robot y, które współpracują ramy rami ę w ram ie z człowiekiem różnią si ę one m. in. tyc h robot ów przemysłowych, które s ą str icte za programowan e na pewne działanie wykonywan ie pewnyc h okre ślonych funkcji zamkni ęte w klatkac h du żą stref ą bezpiecze ństwa natom iast robot y kolaboruj ących pracują prz y tym samy m stol e z cz łowiekiem człowiek może do n iej się zbli żyć w momencie, kiedy si ę zbli ża jest bezp ieczne, bo robot jes t naprawdę zaprogramowane w tak i spos ób, że w odpowiednim momenc ie zatrzymał si ę, bo w idzi tego człowieka w swoje j stref ie t o jes t bardz o dobre narz ędzie m. in . do opr ócz pra c monotyp l icznych monotonnyc h n p . do prac ci ężkich człowiek n ie mus i ju ż przenosi ć ci ężkich elementów rob i to robo t, a jednocześnie jest t o praca, których t u człowiek musi się proces te n człowiek mus i si ę znajdowa ć, więc to jes t ju ż wsp ółpraca dokładnie cz łowiek maszyn a tak a rami ę w ram ie tak jest tuta j s ą tak ie roboty, które ucz ą się w te n spos ób wybierzemy bierzemy tego robota dos łownie za r ękę jak mechaniczną instalujemy opowiemy co zrobi ć co ma przykr ęcić ma otrzyma ć i w ten spos ób pod jakim ś czasie jest w stanie robi ć t o sam oczywiście cały czas jeste m cz łowiek obok, więc robot n ie mo że wykonywa ć gwałtownych nieprzewidywalnych, bo no, bo wtedy było to niebezpieczne, a t o jes t na ty m etapie technolog ia to roboty wiedzą jak na s nie uszkodzi ć dokładnie tak zatrzymują si ę t o w łaśnie o ty m, redaktor wspomniał t o s ą w łaśnie robot y współpracujące tylk o roboty, kt óre mo żemy tak naprawd ę zaprogramowa ć, trzymaj ąc rękę pokazać, gdz ie jest elemen t c o mają robić, czyli tak a nauka nawet intuicyjna, bo do te j pory myśleliśmy, że jeżeli bezrobotn y t o go zaprogramować ustawić parametr y napisać ko d t o dl a części pracownik ów mogą budowa ć bardzo trudn a i w ogóle nieosi ągalne Otóż okazują się prościej d a si ę pro ściej mo żna r ównież programowa ć na tablec ie, więc jes t t o bardz o łatwe natom iast n ie squatu n ie po prost u przy prz y przekładają sob ie klock i r óżne są interfejsy r óżnych producentów, al e naprawd ę robi łem to testowa jes t naprawd ę bardz o łatwo natomiast tuta j chcia łbym jeszcz e wspomnie ć o tyc h kompetencjac h, b o w momenc ie, k iedy wsp ółpracujemy z robotem akurat mam y robota, al e po drugiej stronie może by ć te ż elemen t sztuczne j inteligencji pojaw ia si ę nowa kompetencj a zaufan ia do maszyn y inżynierowie dotychcza s bazowali na swo im do świadczeniu na przel iczenia m ieli wszystk o dokładnie przel iczone w programach natom iast tym momenc ie bazuj ą na analityce sztuczn a inteligencja bazuj ą na koledz e, bo robocze, kt óry jes t obok wi ęc, lecz nowa kompetencj a tak a czarna skrzynka, bo to algorytm y za, która ma zaawansowan a wśród inteligencji t o s ą ta k tak są zawi łe właściwie nawet sami tw órcy nie rozumieją w zwi ązku z tym musimy zaufać ta maszyn a w ie c o robi, chociaż do tej por y zakładaliśmy jedna k maszyn y s ą po prost u głupie ju ż tera z tak powiedzieć n ie możemy, aczkolw iek mus imy pami ętać, że ta sztuczn a inteligencja jes t algorytmem po prostu nie jest t o żadna istota nadprzyrodzon a tylko kt o si ę po prostu zaprogramowa ć one si ę czegoś nauczyła okre ślonych ramac h zatem ważny jes t r ównież t o, ab y pamiętać, że t e, że nowe technolog ie s ą po prostu narz ędziem dla ludz i t u, kt óre ułatwiają na m życie nie s ą stosowan e po to, żeby na m utrudnia ć tylk o u łatwiać czyni ć pracę l żejszą bardziej bezpieczną lokat ę, a coś jeszcze poz a robotam i w irtualna rzeczywisto ść w irtualna rzeczywisto ść n p . wsp ół projektowan ie produkt ów z koleg ą projektante m, który znajduj e się, gdz ie indziej t o jes t też p ół kwest ia połączenia, al e również z kolegą, kt óry jes t obo k widzimy te n ob iekt projek t projektowan y ob iekt wym iarach realny m mo żemy się przyjrze ć mu w wersj i 3 de, kt óra jest, kt óra jest nam przyk ład pokazan o na m przed nami to jes t ta rozszerzon a rzeczywisto ść, kt óra daje mo żliwość interakcji zobaczen ia jak n a rzecz będzie wygl ądała w przestrzen i np. projektowan ie wn ętrz, a stosowane ju ż zreszt ą przez deweloper ów, żeby można by ło sobie wyobrazi ć jak dan e meble będą wygl ądały w wymarzony m mieszkaniu kl ienta na letnie wyobrazi ć tylko po prostu zobaczyć nowo zobaczy ć na w łasne oczy funkcjonalność no i tak jak w filmach Iron man, gdzie będzie zaprojektowan ie tak bardzo zaawansowane we wk ładzie w powietrzu w irtualnych modelac h, al e pewn ie też dróg wyd a t o typ y druk 31 bardziej popularnyc h dajemy si ę technolog ii mn iej cyfrowa bardz iej tak a f izyczna, kt órą widzimy rzeczywi ście dru k 3 de szczeg ólnie wa żna wa żny elemen t prototypow a New przy trendz ie atom izacji mo żemy kl ientowi pokaza ć jak dok ładne element b ędzie wygl ądał, zanim wyprodukujem y większy wi ększej ilości b ądź te ż po prostu drukujemy g o dl a kl ienta jeśli fabryc e mamy jakie ś części wym ienne n ie mus imy ich zamawia ć potrzebn a jes t np. 1 część po prost u drukujem y druk iem na zlecen ie f irm, kt óre mog ą wydrukowa ć w ilo ści 1 sztuki tak bardzo wysoka technologia, która od kilku lat m ówi Ilona lada moment zm ieni nasz e życie tak wszyscy oczekiwali edukacyjną w ka żdym domu, bo cza s na ka żdym rog u ulicy będzie taki automa t drukuj ący to jedna k n ie do końca tak dzia ła te n tak jak pan i powiedziała w ju ż wcze śniej ten Beck Office to c o si ę dz ieje w tl e gdzieś ta m w łaśnie z a za ścianami fabryk DAG projektantów t o jes t inny świat nie mo żemy oczekiwać to wszystk o nagl e b ędzie na wyci ągnięcie ręki, bo chyb a nawet nie mus i by ć dok ładnie tak zawsze z ka żdym produkte m każdą technologi ę trzeba my śleć o potrzebie u żyteczności dl a kl ienta ja osobiście n ie ma m potrzeb y drukowan ia w domu, ale mo że kiedy ś tak a potrzeba pojawi ć obecn ie nie widzę tak iej takiej potrzeby, żebyśmy w dom u mieli drukark i jest na pewno fajn y gadżet dl a dzieci, al e w przemyśle cz y te ż w usługach cora z cz ęściej wykorzystywan e and n o tak zate m nada l jest tak że osoby t o robi ć to i żeby to potem efekt y by ły fajne to my z teg o wiedz ą techniczn ą tworzyli tak ą drukarkę obs łużyć jak zaprojektowa ć te n element przede wszystk im, kt óre ma powstać t o też n ie jest coś uda się zrobi ć jeszcze na poziomie no w łaśnie chociażby dziecięcej zabaw y mo żna tylko wtedy n ie będzie to te ż pewn ie na pewno n ie b ędzie tak profesjonalne j tak dobrz e wykonane, bo t e drukarki, kt óre możemy kupi ć do domu s ą jedna k niezbyt drog ie i też przez t o za ty m idzie jakość wykonania tyc h element ów, al e rzeczywiście my ślę, że młodzież może już t o zrobi ć sam a np. sprawdzając jakie to zrob i na YouTubie rok ju ż sobie zaufan ie narz ędziem edukacyjnym ostatnie zresztą ma m dosy ć często w domu si ę okaza ło projekt projek t p t. edukacja szkoln a niestety n ie nie nie jest zby t łatwy do zreal izowania w szkole, wi ęc zosta ć w domu nie mam y chyb a edukacyjnego ca łkiem dobrymi efektam i to, że mam y sztuczną inteligencję mam y robot y mamy mamy dr óg do mamy projektowanie w itany w czystości c o się to jest taka technolog a w turystycznych my śmy mogli pokaza ć jak o zach ętę do tego zapoznanie si ę z przemys łem 40 nie wiem jak zach ęta, ale jedn o kluczową technolog ii przemys łu 40 to jest integracja symulacja proces ów, a m ianowicie przenoszen ie proces ów i obiekt ów fizycznej warstw y wirtualną m ówimy tzw. cyfrowy m bliźniaku cyfrowym bliźniaków fabryk i to w izja przyszłości jedna k ten cyfrow y bliźniak mo że odnosić r ównież do produkt u produk t, zanim kup imy mo żemy otrzyma ć wersj ę wirtualną właśnie o to, żeby m ógł przetestować nie tylk o jak b ędzie pasował, al e je śli ma wbudowan e funkcj e ja k np. jakiego rodzaju ju ż m ówią fabryki, jak iego rodzaju ciśnienia cz y s ą przenoszone, jak ie temperatury t o jeste śmy w stanie przetestowa ć go jeszcz e w proces ie produkcyjny m przed zakupem zmn iejsza się prze z t o ryzyk o inwestycyjne t o jest 11 z tyc h technologii, której mówi t o właśnie integracja symulacj a procesów i przej ście do wars tw wirtualnej tak jes t w bardzo fascynuj ąca dz iedzina tak jak chem ia informatyka, gdzie t e procesy chemiczne można przynosi ć do komputer a modelować wprowadzi ć ta m prace badawcz e, zan im się tylk o na samą już pote m fizyczn ą bardziej strefa, czyli kiedyś, kiedy zaczynam ju ż prac e na d nowym lekiem mo żemy go zaprojektowa ć przetestować g o warunkac h w irtualnych co też spe łnia jak ąś formą przemys łu przysz łości przemysłu farmaceutyczneg o medyczneg o nowe materiały r ównież wchodz ą t e nowe technologie mo że oni się troszkę mn iej m ówi, al e nowe materiały ta chemia t o wszystk o jest w ramac h teg o inteligentnego rozwoju przemys łu na tej, a te n inteligentny rozwój rozum ie b ędziemy stawiali b ędziemy mieli nadzieję doprowadz i na s do te j lepsze j c iekawszej przyszłości ma m tak ą nadziej ę optym istycznie właśnie zajmuj e się tym ab y, ab y tak by ło b ędziemy trzymali kciuki patrzyl i na efekt y i cuchną by ć może ten przemysł 500, którzy si ę osi ągnąć nawet b ędzie jeszcze bardz iej prost e przyjazn e dla człowieka ni ższy ni ż ten obecn y, bo wiemy te ż wypada wyzwań, kt óre przed nam i stoj ą chocia żby wyzwan ia kl imatyczne, ale o tym, ju ż w innej okazji dzisiaj gościem by ła Katarzyna Nosowska ekspertka o d przemys łu 4 do cz łonek zarz ądu Platformy przemysłu przyszłości dzi ękuję bardz o dziękuję m ówił Jan Sadowski do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA