REKLAMA

"Co na to lekarz? Mity przenoszone drogą szeptaną"

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-09 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:43 min.
Udostępnij:

O książce "Co na to lekarz? Mity przenoszone drogą szeptaną" mówi jej autor, dr Łukasz Durajski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
właśnie us ług s łuży słychać było m u się mo że, ale n ie musi doszło do pan a doktora ze w tej chwili, gd y nie ma jeszcz e słuchaczy zawsz e tak m ówię to mo że gościć słuchawka mie ć założone s łuchawki, ale n ie musi, gd y są s łuchaczy na antenie też musi, bo wtedy, b y nie us łyszą państwo pa n dr Łukasz Duliński dzie ń dobry dobr y w itam serdecznie ped iatra w trakcie specjalizacji tak oczywi ście, kiedy ban k kończy specjalizacj ę nowa Rozwiń » nadzieja, że w przysz łym roku tak że ju ż tak bli żej ko ńca pracuje pa n w kl inice endokrynolog ii d iabetologii tak nadal, więc zosta ć zrob ione zdrow ia dziecka prowadz i pa n blog stron ę internetową n o tak rzeczywiście tera z w med iach tych c o się w med iach bardzo funkcjonuj e pod tak im pseudonimem roboczy m czy dr radzi dr Eliza akto r wartego taki ce l jes t troch ę prześmiewczo nowa, bo chodzi o t o, żeby podejść do tej medyc y taki spos ób z dystanse m tak bow iem, że zawsz e k łopot jes t takie, że m y jako lekarza eksperci po sobie jeste śmy środowisko tak ie bardzo of icjalne zamkni ęte, więc atak i z przymrużeniem ok a w, a Senat pan a koledz y, al e pozytywnie t o właśnie fajne to rzeczywiście się jednak te ż przełamuje lod y w ty m kontek ście te ż odbiór z e środowiska pozytywne okazała się książka, kt órą pan napisa ł Jacek pomyślę jak pa n znalazł cza s żółtych swoich rozlicznych zaj ęcia prze d Senatem rozmawiali jak do treści pa n funkcję pełni czym się pa n zajmuje znalaz ł cza s, by zebra ć c o pa n wiedział pog łębić swoją wiedzę za to du żo mówić, bo t o jest przecie ż widz ę pa n ped iatra do szerze j są tak ma pa n, wi ęc tutaj zapisy n ie tylk o dotycz y c o dzieci dok ładni napisa ł pan ksi ążkę dużo ten bardzo czasu zajęło PiS, którzy si ę paradoksaln ie nie n ie tyl e sam o szukan ie, gdyby informacji alb o ja też tak traktuj e się, jakie są prac e na blog u taki tak i właśnie chociażby napisanie ksi ążki jako szans ę na dokszta łcenie się i rzeczywi ście to dl a mn ie świetna okazja m łodego lekarza do teg o, żeby znale źć artyku ły naukow e wiedz ę opart ą rzeczywiście o ewidencji bez w iedzy medycznej, czyl i taką opart ą na faktach to dla mn ie taka fajna to, że kasa cza s na to, żeby po święcić ten moment w tym rzeczywi ście mo im tera z intensywnym tryb ie na t o, żeby o światę nauk ę chwil ę mie ć troszk ę tak nawet, korzystając z tego żyć, że czyta m artyku ły, że staną sam wted y si ę dokszta łcić to postanowi ą, że rzeczywi ście zabrać t o ca łość i tak dla pacjent a z perspektywy życie la ika napisa ć ksi ążkę wyda ło wydawnictwo Burda książki wydawn ictwa Burda c o na t o lekarz m ity przenoszon e drog ą szeptan o tak szeptano szeptan o, al e tak pomyślany głównie mi ędzy Central przenoszon e drog ą elektroniczną wydawcy recep t serce si ę do człowieka, który jest przez ko ło na s, żeby co ś wyszepta ć tymczase m wrzucam y inteligentnie i świat no właśnie senator Hatki tak to troch ę taki si ę z tego powod u, że do końca w iadomo, kto nam podpowiada, kt o jes t po te j drugiej stronie t o pewn e rzeczy jak to si ę sta ło, że pewna, że np. znalaz ła prawd a ciekawe dowodzące on a już dale j do góry, al e zasiek efek t kuli śniegowej, ale absolutn ie się taki głuchy telefon informację, która wszystk o liczba przekazana dale j jes t przekazywana n ie wiadomo tak o d skody źródło informacji bardz o często nie w iadomo w og óle, sk ąd się wzięły t e teor ie, bo to czas zwrócić uwag ę na to, że przy tych mitach n ie wiemy tak naprawd ę, jak ie pod łoże w og óle tego tak ta k na wod ę rzeczywiście temat y do książki t o są temat y, kt óre odpowiadają w łaśnie moi falą wersj i i pacjenci, bo t o rzeczywi ście oni zadają prost e pytania oto tematy on e są rzeczy wybrane n o na te n momen t na cześć zdecydowana w zamian czy t o prawd a, że dokładnie absolutn ie trzeba stosować cz y n ie stosować to był cz y t o prawda n ieprawda i proszę użytek jest bardzo du żo tak naprawdę no książka też jes t przyczynkiem do teg o, że stacje telew izyjne okazj i tera z poprowadzi ć program telewizyjny temat mit ów medycznyc h tak jakby t o te ż kontynuacj a tego dzia łania i troszkę jeste m przypięto mi t ą t ą plakietkę w łaśnie pogromcy mit ów, ale cieszy się tak cieszę się z teg o funduszu uważa, że mam y zbyt dużo bzdu r po prostu powiedzie ć wpros t przekazywanych n ie wiadomo, skąd w iadomo prze z kogo be z autor a be z źródła oczywiście nie s ą wszystk ie m ity jak zdarzen ia dokona ł pewnego wybor u, ale dokładnie porozmawiamy ju ż o ty m, po skr ócie informacji dr Łukasz Zboralski auto r ksi ążki c o na t o lekarz m ity przenoszone drog ą szeptan o ksi ążka wysz ła n iedawno ta k we wrze śniu w wrze śniu pan doktor już to pa ństwo s łyszą jes t naszy m go ściem podzieli ł pan tutaj powiedziałam o d tak zako ńczyła ta m część z e i oczywiście n ie wszystkie m ity dokona ł pa n za docelowe wezm ą udzia łu dieta skazan a na t ę na t e tytuły t o pomy ślałam, że osobn a ksi ążka należałby się idea jes t chcia łam i suplement ów infekcj ą zarazka szczep ieniom i m iejskim le Genda to mo że przejd źmy do, a jeszcze 1 rzecz tak pa n jest pediatr ą z racji specjal izacji odpowiedzieliśmy t o jes t ca ły do ść duży rozdzia ł poświęcony dzieciom i różnymi z n imi związane, ale to n ie jes t ksi ążka tylk o dla rodzic ów tylko dotyczące dzieci procenc ie tak bo jakb y sam a h istoria szczep ienia te znaczn ie oczywiście wiata mój koniec tera z faktycznie temat, z kt órego s ą namioty medyczn e g łównie tras szczepienia to c o powiedzieć wpros t, al e temat y są nie tylk o ped iatryczne z teg o powodu m ój blo g w łaśnie na początku był nie tylko w wodzie pisane przez e mn ie tak rzeczywi ście by ł tematyc e ped iatrycznej natomiast uda ło się zebra ć zesp ół lekarz y, którzy chętnie tylko lekarze neurolo g opad ów psycholog ów dzieci ęcych, którzy ch ętnie piszą dla wa s dl a Czytelników w łaśnie artyku ł poprze z takie kontakt y w łaśnie z tym i ekspertami dziś t o moja te ż w iedza si ę poszerza i ten pogląd na w iele rzeczy rzeczy si ę aktualizuje stan między nimi pomys ł, by to zebra ć i nap isy właśnie tak ie form ę t o zaczn ijmy o d czego ś co nie jes t tak bardzo właściwe dz ieci, bo dzieci cz y n ie zaczynają od ma łej czarnej z dnia ta k jak w ielu doros łych już zapowiedzia łam ten temat, a m ianowicie ciągle s łyszę o d moich znajomyc h wyb ierano kaw ę nie pie małą czarn ą kop ie wi ększą znakiem krytyk a nie Piła, bo sob ie szkodz ę, bo kupuj e sob ie magnes na wasze kaw a w Polsce generalnie obrała tak ą rangę ja t o nawe t okre ślamy czarnej śmierci m y po prost u przeraża jesteśmy ty m, że ta kawa bardz o nam szkod y na pierwsze c o si ę pojawia wypłukiwania wapn ia magnezu zawsze, bo tak utarte, że nawe t pamiętam historię dz iadka, kt óre rzecz się dostał nadci śnienia najpierw c o, bo zapowiedziano, że n ie wolno kawy t o w ogóle w rodzinie odstaw iona kaw a absolutn ie, bo dz iecko s ą zabron ione badan ia naukow e wpros t pokazuj ą bardzo jasno, że n ie tylk o nie szkodzi u pacjent ów z nadciśnieniem, al e wr ęcz przeciwnie bardz o ładnie reguluje t o nadci śnienia także ma bardz o dobroczynn y wp ływ kolejna rzecz n ie tylko n ie wypłukuje magnez u, ale sam a g o zaw iera do mnie, wi ęc na 7 mg liczące si ę, że te tak a fili żanka kaw y uzupe łnia i okaza ło się przed e wszystkim co wa żne, bo przecie ż może, b y szybk o obraz ie h istoria kobiety w ciąży pij ących kawę po prostu dl a nas niewyobra żalna, bo każda babc ia każde trzec ie każda s ąsiadka na p ierwsze t o odradz a po prostu kobiecie ciąże picie kaw y tak już z kofein ą to ty m bardziej no i tu znów okaza ło się, że rzeteln e badania naukow e pokaza ły, że wręcz przec iwnie, że te n dobroczynny wp ływ kawę jest bardz o du że tak i nie tylko sa m przebieg ciąży też si ę w kontek ście chociażby teg o nadciśnienia ewentualnego ciąże, al e i r ównież w kontakcie z sameg o przebiegu porod u jest pozytywn e tak że kawa naprawd ę oczyszczono także odpowiedzialny rz ąd w ksi ążce dosyć szczeg ółowo pisa łem jak to ilościowo wygląda, bo t o nie także teraz 10 filiżanek kaw y nagle zaczn iemy pi ć tak, bo to też n ie w ty m sensie wszystko życie mus imy sw ój umiar, al e kawa ma bardz o dobre dobry wpływ już n ie m ówiąc o h istorii dotyczącej pozytywneg o wp ływu przec iw nowotworowego t o też bardz o szczeg ółowo opisywa ł naprawd ę same fajn e badania pokazuj ą, że picie kawy regularny, b o ja t u mówię o kaloszac h tak nie tak że nagle tera z postanowimy 5 filiżanek dz iennie będziemy pi ć, bo t o rzeczywiście n ie sko ńczy się dl a nas dobrze jes t mokro sam nie jeste m aż 8 paradoksalnie w ty m wszystkim ale, al e rzeczywi ście chcia łem pokazać tuta j wszystkim i obali ć ten du żymi dotyczące właśnie ow e przyczy n to t o te n zdrowy rozs ądek i to i t o picie regularn y kaw y bez przesad y be z przesad y tak, aby mia ła te n wpływ zdrowotn y co z tego c o ja pamiętam doda m co ś mi ędzy 2 papiery za SA zwi ązanych z 213 tak tak tak prz y czym to przypom inam sob ie zrobi ą przewodn ik medyczn y są badan ia, kt óre pokazujem y, że je śli idzie chorob y neurodegeneracyjn e choroba Parkinsona czy rodzaj u Mela tak że sukce s za drugą kwesti ę udaru m ózgu a gd y serc a układ pokarmowy i t d. są tak ie badan ia, kt óre pokazują ze ze w śród osób, które pij ą kawę jes t mn iejsze ryzyk o zachorowania na Żywca do poważnego, al e chodz i dokładnie ta k na to musimy wracać tutaj uwag ę na jako ść, bo tutaj najbardziej na t o zwracam uwagę w łaśnie w kontek ście informowania pacjentów o tej kaw ie, bo n iestety uw ielbiamy pi ć rozpuszczalny nap ój kawowy tak to u na s tak mn ie pijemy prawdz iwej dobrej kawy tylko n iestety ten preparaty, kt óre są przygotowane będą oni są o smak u kaw y czy zawieraj ą wyci ąg Skawy tak t o ju ż niestety nie jest to nie zechcia łby pa n mówi ja k jak t o jednak rozpuszczalnej n o to kolega c o tak naprawdę z napoje m kawowym Anika okazać pow inna by ć dobr a Expressu żaden m ielona, al e Express włoski, czyl i tam przechodz i wod a pod ci śnieniem wysok a jak najbardz iej t o, a ten ju ż tak, b y powiedzia ł parzona, a te n ekscytuje nazwa ł śmierć ekspresem dl a ubog ich z ręki jest kilka jajek do teg o sadz ą te n, który beczk ę form ie lejka tam op ieka i tam zalewam t ą wodą jak to te ż jest w łaśnie tylko tak parzona typu za pale c lod a prze z kaw ę dokładnie tego, tyle że t e zrob ione rzeczywi ście tych ziaren zmielonej kawy i prz y dobre j jakości najbardz iej tak natom iast ja tu wszystk im walczy właśnie n iestety z tym i wszystkimi zawodn ikami typ u kawa rozpuszczaln a alb o jakieś gotowce typu 2 lub przy 1 i nie w iadomo co tam jeszcz e jes t także t o nie traktujemy jako kaw a, ale pan ie doktorz e tradycyjnie parzon a kawa zawiera sk ładniki, kt óre podnosz ą poz iom cholesterolu to tradycyjn ie parzon a, czyli zalane dorastaj ąca w planac h miasto czek a zalewajka z ekspres u HOKEJ i rozpuszczalna to odebra łem jak o pochwa łę kawy rozpuszczalne j tak teraz je śli idzie cholesterol oczywi ście tak dlateg o si ę tutaj bardzo okazal e każdej perspektywy tak n ie skupia si ę nie krytyku j absolutn ie żaden spos ób ani 1, a z drugiej strony zaś chodzi o t o, żeby pokaza ć obiektywnie zalety każdej form y kawę właśnie o t o chodz i, skąd uzyska ł zaj ęcie zakwaszen ie organizmu o jak że mo żna jak o zrobi ło kar iery tak, zw łaszcza w reklamac h teraz n o tak zawsze turnusy s ą takie wyjazdow e, na których mo żna si ę otwarci, zwłaszcza zak łady zest aw rysował drodz y państwo no i w te j szansę wszystkim te ż si ę bardzo oczy jest t o temat bardz o skompl ikowane to przed e wszystkim natomiast leżał na torz e powiedzieć t o maksymaln ie uproszczony spos ób bo m m ówimy tutaj zakwaszenie kontak t z jak iego teg o mitu, który ur ósł, że m y zjem y coś kwa śnego tak cz y można k iszone kapust a cz y og órki kiszone alb o mięso zakwas sa m zakwas no właśnie wi ęc, więc prze z ten w łaśnie w ty m kontekście obal a, bo jeżeli m y musimy rozgraniczyć poj ęcia, b o tak naprawd ę tutaj wysokości c o w organ izmie, czyli teg o co w łaśnie teoretycznie z kolei też jest prz y tym przeplatan e, bo sama kwaśnica jes t to eta p, gdz ie organizm nasz n ie radzi sobie pech a naszej krw i rzeczywiście staj e si ę kwasow e, al e nie ma możliwości takie, ab y klasowym p H wychodzi ć funkcjonować zastanaw ia się przełyk tras 1 kapsułkę czy 2 po pacjen t kwaśnicę to space r, kt óry le ży na OIOM-ie tak naprawd ę tak pacjent kwaśnicę to pacjen t bardz o ci ężkim stan ie, a nie ma możliwości tak i, żeby diet ą w łaśnie zakwasić organie tym sens ie, że właśnie to pecha na m si ę obni ży c o innego w łaśnie w kontek ście tego zakwaszen ia te ż kwaśne Mot, bo je żeli będziemy zadal i produkt y, kt óre właśnie zakwaszają oczywi ście tak będzie, al e t o nie wpływa z kole i na nasze zdrow ie w takim sens ie, że nas z organ izm jest zachwaszczon y żadne tuta j cudown e kapsu łki ani ty m bardz iej turnusy nie spowoduj ą teg o, że my b ędziemy m ieli kwasowość naszy m organizmie lepsz ą lu b gorszą, a słaby występ ciekawa, cho ć tutaj si ę nie znalaz ł co pan będzie d iecie wegetariańskiej d iety wegetaria ńska jes t absolutn ie w porządku w momencie, gd y on a zrob iona tak im zbilansowane stopn ia w sens ie musimy zwraca ć uwag ę na to, że t e produkty, kt óre zjadam y są rzeczy zb ilansowane i on e kontrolowane tak w tak im sens ie, że najgorszym błędem, że tak pow iem z perspektywy pacjentów t o, że nagle postanawia, że b ędzie teraz chce uzdrawia ć mimo zmian to c o zosta ło, podłączając n o niestety przy stosowan iu diety wegetariańskiej musi by ć bardzo du ża świadomość pacjent a tak ta w iedza po prostu musi być za to nie jest t o powtórzymy sobie zjem y w ty m momenc ie szpinak i ju ż rzeczywiście mus imy pilnować tam pilnowa ć teg o, ab y sk ładniki, kt órych nie dostarczam y z mi ęsem musia łby dostarczan e pośrednio tak im warzywnym, a nie, zwłaszcza dz ieci, a d ieta wegańska kredytowy jest to, że w ogóle wi ększe restrykcj e tutaj faktyczn ie już bardzo mus imy się nakombinować, żeby tak nawe t uzupe łni wszystko to ges t absolutnie zabroniono stosowania dz ieci n p . tak w iele wegetaria ńskich jak najbardziej mo że być dopuszczalny momen t t o faktycznie odbyw a si ę prawid łowo znów z odpowiedni ą wiedz ą o tyle wegańskie absolutn ie nie stosujem y z tego powod u, że skoro brakuje na m zby t wielu sk ładników odżywczych tak i organizm dz iecka bądź, gd y rozw ija si ę potrzebuj e tej tego budulc a do w ielu proces ów n iestety n ie dostarczamy dz ieci Vegeta wega ński, jakb y mówimy ju ż dużo bardz iej po stronie, b o tak naprawdę przejęcie gdańskiej czy państwo o tym, że n iestety w ielu mikroelement ów trzeb a portu dostarcza ć z zewn ątrz w postac i rzeczy alb o lek ów alb o kapsułek tak ich po prostu, kt óre uzupełnią t o, czeg o n ie dostarczamy niestety nas z organ izm pewnyc h element ów sob ie n ie wytworz y, a skoro m ówimy o ty m co sob ie dostarczam y to ostatnio i t o te ż z mo ich znajomyc h usłyszałam, że trzeb a je ść witaminy c, ale n ie byl e, jak ą witaminę c tylk o witaminy c lewoskręt z pana naczelnika lekarz zdobyć ma m nadziej ę, a nawet przeciwnie generalnie chodz i o t o, że tak f izycznie chem icznie sama, ale skor o witamina c istnieje wnoszą, więc nie tylko prze z u łamek sekund y, bo ona nie jest do końca roku trwa ło, bo o n, bo t o dochodz i, gdyb y obrócenie si ę tej struktur y w itaminy, tak wi ęc ta chwytl iwa nazw a witaminy lewoskr ęt Ney ja w iem, że to się został o n, że tam jes t kwas e l, a skor o linowe natomiast to ta nie oznacz a, że to jest lewoskr ęt na nie dajm y się oszuka ć chwyt marketingowy Senat będą prace nie dostal i niestety nie drodz y pa ństwo nowy lewoskr ęt witamina c n ie stan ie nikt n ie z tego wyprodukować w formie kapsułki tak a drug a rzecz jest tak a, że wszystkie w itaminy w form ie kapsu łek z Portowej w itaminy witaminami wyprodukowanym i sztuczn ie, tak więc nie ma czegoś tak iego jak te ż naturalne naturaln a t o w łaśnie to zapis w książce zjedzen ie n p . Czarski papryk i żółtej ran o na śniadania fenome n rozwi ązanie mamy przecież żółta papryk a zaw iera tyl e w itaminy c 16 centrem w 2800 Kwaśniewskiego jest coś zjemy z łego, a przez to będą mo żliwe, gdyb y nie powiedzia ła, zw łaszcza że papryka tematyk i aspek t słodka nowość, cho ć bardzo nawet dl a dz ieci przecież fenomenalny doda ć do kanapk i tak rano wieczorem mamy p ół papryki, kt órą zjem y w taki spos ób jadalne papryk a świetna kwestia tego, że tak dobrze sam a w sob ie opakowan y oczywiście wniosek jest wziąć ze sobą t o z łamanie jesienią czy te ż nawet 1 najmniej najm łodszych dzieci możemy spokojn ie be z sk órki zrobić mu dorzuci ć do musu z marchewk i domu ze z iemniaka i mam y świetne uzupełni nawet w uzupe łnień witaminy c be z kupowan ia tyc h nieszcz ęsnych kapsu łek, zan im porozmaw iamy o szczep ionkach o szczep ieniach dl a Piotrka szczepieniach zreszt ą by łam 2 dni tem u na konferencj ę, w której by ła kwest ia tyc h powikłań zapaleń p łuc dz ieci by ła kwest ia szczep ionki przec iwko pneumokokom jak o czynn ika ochronnego ta k jak t o jak t o wygl ąda c o jeszcz e by s łużby w momentac h zbędnym g ąską, czyl i co ś wybraliśmy ona w skład ja spojrz ę, al e kokosowy trwała w tak i zdrowy na te n h it ostatnich kilku la t w łaściwe 23 przede wszystkim, b o ja bardz o ubolewam z tego powodu, że t o jes t taki produkt URE promowane mocn o przez wszystk ie f it blogerki celebrytki no bo przecież t o, b o tak n iesamowicie dobra dobr a na wszystk o do wszystkiego na temat okazało się, że jednak te n ole j kokosowy zawiera wi ęcej tyc h tłuszczów nasyconyc h ni ż tam smale c tak też r óżnica taka, że Malec ma oko ło 30 % da ole j kokosowy 80 nawet, więc t o jest r óżnica dramatyczn a na n ie wpływa pozytywn ie na nasze zdrow ie tak że tutaj zdecydowanie wchodz i olej kokosowy absolutnie d ietetycy tak lekarze jasn o m ówią nie ca ły nasz pan poświęcił suplemen t to co jest t o jest w ielki bolesny temat bolesny tema t tego już do tego wypad a, al e szybko rosnący, ale ważne, b y tak szybk o rosnący rynek w Polsce, al e najszybciej rosnące tam jeste śmy w też pracę pa ństwo jest chodz i o ilość danych suplement ów, tak wi ęc m y uw ielbiamy kupowa ć kapsu łkę na wszystko, bo jak o Polacy kochamy uspraw iedliwienie teg o, że nie od żywiamy się zdrowo wejdziemy do fas t foodac h zjemy rzeczywi ście hamburger a, al e przecież pół godz iny tem u nauczyły zna łam witamin ę c w łaśnie, tak wi ęc pr óbuję sob ie usprawiedliwić nasze n iezdrowe nawyki tez dlateg o tutaj f irmy farmaceutyczne maj ą gen ialny zys k, jeżeli o to chodzi nam, że t o b ędzie wprost natom iast ja rzeczywiście suplement suplementam i mocn ą prowadz ę taką kampania edukacyjn a to, że między w łaśnie na blog u pod hasztag iem wójt farmaceutyczn a, gdzie w łaśnie pokazuj e tak że suplement y dietetyczne w Polsce jes t produktem w og óle kontrolowan y prze z jakąkolwiek instytucj ę i poleg a tylk o właśnie na t o, że firma forma ZUT farmaceutyczna, która chc e wprowadzi ć na rynek suplement mus i wys łać tylk o włącznie zg łoszenia do głównego inspektora san itarnego i tyl e nie teg o nie kontroluj e badania nawe t pokaza ły, że już nawe t w 1 konkretnym produkc ie suplementem suplement mo że być r óżnica w ilości chocia żby tej substancj i, która mia ła by ć ta m dostarczon a także n iestety suplement y s ą poz a kol e kontrol ą szczeg ólnie lekarską teg o tak bardz o ubolewam y n iestety nad na te n produkt mo że, kt o kiedy ś ustawą zm ieni, ale pokazuj e pacjento m, że naprawd ę mamy świetne narz ędzie, którego powinni śmy korzystać cz y dieta naprawd ę nie potrzeb a nam do teg o środków cudownyc h na odporność kapsu łek na wzmocnienie energ ii tego czy dajmy się prawdą i to naprawd ę du żo tak prozaicznie, ale a ż za akty reklamy z dzie ćmi, zw łaszcza bota o cudown ie jak u śmiechnięte zadowolon e nawe t w radiu mo żna usłyszeć jak i zapobiegnie tem u, a poniewa ż dokładnie o d pa ństwa za chwilkę wracam y na Samanthę pan dr Łukasz Duraj sk i z kl iniki endokrynologii i diabetologii centrum zdrowia dz iecka jes t naszy m go ściem n ie bez powod u w łaśnie w tym w te j chwili, poniewa ż o d września jes t na rynk u pana ksi ążka c o na t o lekarz m ity przenoszon e drog ą szeptan o pan ie doktorze no t o już r ówne nogi wskoczy ć studn ie szczep ienia tak że temat mitów medycznych, al e po równo z nadgodzinami na tak duży kamycze k do pan a ogr ódka, ponieważ narzekan ie na grypę, chocia ż jeste ś tak im przypadkiem narzekan ie, że ludz ie nie szczepi ą w sytuacji, gd y lekarze n ie szczepią n o t o nie lekarze nie narzekaj ą skor o po wyja śnienie w czasie znajdować się troszk ę też mo że nie walczy, al e pokazuje racze j i prowadzen ie kampan ii, którą zreszt ą te ż właśnie prowadz ę przewodniczący zespołu szczepie ń w izbie lekarsk iej Warszawie rob imy teraz takie cykle jeszcze 5 pokazujemy pacjentom lekarze wszczepi ą właśnie w tym rok u ju ż 600 osób w łaśnie Izby lekarsk ie zosta ło zaszczepionych przec iwko grypie to są t o są szczep ienia dla lekarz y teraz mamy te ż szczep ienia przec iwko Odrze śwince r óżyczce tak ie przypominaj ące ewentualnie dl a lekarzy, kt órzy t e szczep ienia odbyl i cz y chociażby progra m refundacja szczepie ń dl a dzieci lekarze także mam y tak ie właśnie programy, z kt órych jeste m bardzo bardz o dumn e, że w łaśnie pokazujem y, że lekarze się szczepią także t u te ż taka przec iwwaga odnos i teg o argument u rzeczywi ście wa żne t o, żeby do szczepie ń podchodzić tak i sposób no n ie w iem nie takie mityczne w Polsce to jes t tak stało, że szczepienia stał si ę tak ą jak ąś niewiadoma instytucją nie b ędę jakim ś w ogóle dzia łaniem magicznym, które nie wiadomo c o tam po prost u organ izmy robi ą tak traktujem y te szczep ienia n iesamowicie drastyczn y sposób b a prost y przyk ład z gab inetu pacjentki, kt óra przeprowadz i się z Wielkiej Brytanii do nas i przyszłe dz iecko na szczep ienie w du żym skrócie pani wchodz i w ogóle do gab inetu i m ówi żona przeprasza, bo tylko na szczep ienia chciała, ale n o tak zaprasza m, bo 1052 przez kwalifikacje lekarza mówi, ale t o na szczepienia t o do lekarza po co on a tylk o szczep ienia zrobi ć i t o bardzo zainteresowało okazało si ę, że pani tak zaskoczon a, że w ogóle procedura odbywa si ę przez lekarza w wielkiej Brytanii ty m zajm ą się postu pielęgniarka rodz ic wchodzi prem ier zb iera wywiad szczep i dz iecka wychodzą, więc myśmy troszk ę te ż zrob ili taką instytucjonaln ą otoczkę m ówi na negatywną w ty m sensie, że to jes t ta k tak zaawansowan a procedura wymag a faktyczn ie eksperta przy tym wszystk im, że troszk ę też prze z t o bardz o si ę boimy no al e niestety n o ruch y antyszczepionkowe też robi ą swoj e tak t o jest także to te mity gdzie ś ta m są przekazywan e bzdurny sposób cz y zdan iem pan a przerast a lekarz przestan ie lekarzu tylko na dzielni lekarze, al e rodziców, którzy nie chcą szczepi ć swoj e dz ieci, bo statystyczn ie mamy więcej tak natomiast ma m wra żenie, że to tera z ta kontrol a te ż dużo bardz iej intensywna natom iast ja osobiście u s iebie w gabinecie jako ś tak teg o bezpośrednio nie widzę nawe t przychodzą do mnie rodzice, którzy n ie byl i przekonani do szczepie ń t o po rozmowie po życzek w czas ie przeznaczonym na naszyc h pacjentów wychodzą szczepią si ę, tak wi ęc muszę przyznać, że udaje si ę tuta j przekonać rodziców tym sens ie, że pokazuje im obal a w łaśnie te m ity dotycz ące tych szczepie ń pokazuj e, że t o s ą tak bzdurn e n iejednokrotnie teoria, że naprawdę ud a się tera z przekona ć c o s łyszę o d rodziców kontek ście Pięta wszystk im bra k czasu na rozmowę t o jes t główny taki zarzut, kt óry ja odbieram z e strony rodzic ów w kontek ście szczepie ń rodzice życie, kt órzy mają wątpliwość, bo c o do państwa no tych mit ów rzeczy naraz bardzo du żo tak i najlepsze miejsce rzecz się na to jest gab inet w gab inecie jak w iemy te ż czas u brakuje jednokrotn ie i choć gd y rodzic ma czas na zadan ie pytań ma czas na to, żeby lekarz ma cza s na to, żeby przekaza ć pewn ą wiedz ę to naprawdę sorry szczepi ą tak tak że najcz ęściej nie szczep ienie wynika z tego po prost u braku czas u dl a pacjent a prosz ę pa ństwa 224444044, że pa ństwo jakie ś pytan ie dotyczące czy też 9 do innych kwest ii pytan ie, które mo żna sprowadzi ć do teg o sakramentalnego czy t o prawd a, że panie doktorze przeczyta łem, bo powiedziano bo i si ę dowiedziałem t o czekam y na pa ństwa telefon y 224444044 studia pa n dr Łukasz Duraj sk i te n rozdzia ł szczepienia ma tak ie podjeżdżały cz y te n Szcze Pionkach powoduj e autyzm cz y do produkcji szczepionek u żywa si ę p łotów p łodów p o po aborcyjnych cz y tzw. szczep ionki skojarzone 61 tak być świetnym w przerwie, ale s ą wierni z mate k i 5 w 1 obciążają organ izm, bo ludz ie rozumieją t o jest, zadaj ąc co ś z łego, bo teg o urządzenia naraz, al e tyl e nara z tak rzeczywi ście Szczepińska żona te ż si ę boimy w Polsce nada l mam y progra m szczepień tych bezp łatnych sanepidowi, czyl i tych też bardz iej rozdzielone, czyl i tyc h więcej wk łuć niż standardow o na zachód w og óle tymi szczep ieniami szczepi ć, bo standardem jes t na Zachodzie podawan ie szczepie ń skojarzonyc h natom iast nasz e statystyki pokazuj ą, że Polska wcale n ie jes t kraje m, kt óry szczepi szczep ieniami w tym sanepidowi i jak to nazywam, bo to w łaśnie dl a pacjentów z tego Otóż okaza ło si ę, że bl isko 63 % dz ieci zaszczep ionych w Polsce Szczepana szczep ionkami skojarzone mieczy wcale n ie jest tak że si ę boimy, że tak naprawdę t o par ę osób krzycz y głośno to n ie jes t wi ększość jest z nami pan i Agata Warszawy halo dobry dzie ń dobr y chcia łbym zada ć pytan ia cz y uczulen ia pokarmowe przede wszystk im s ą przeciwwskazaniem do szczepienia na grypę, poniewa ż właśnie to pan doktor przyczyn ą są kwalifikacje lekarskie i właśnie by ła na takiej kwalifikacji i to w łaśnie powiedzia ł pan i doktor n ie dopuściła do wst ąpienia na grypę to znaczy ocz y, by pewnie zale ży c o ta m dokładnie chciał, al e faktycznie wprost nie ma tak iego przec iwwskazania tak, ab y dyrekcja uczeln ia pana szczepionk ę wcześnie wystąpiła t o jes t jest elemente m do mn iejszego kserowania pacjent a przy kolejnym szczep ieniu ale, tote ż jes t tak że rezygnują z e szczep ienia nada l sam e Niewiem alerg ie na jakiś produk t pokarmowe n ie s ą takim przec iwwskazaniem do szczep ienia tak że tutaj my ślę, że wart o, żeby jedna k si ę zaszczepić w łasnych dzi ękuję bardzo nast ępną s łuchaczka to pani Elżbieta z Krakowa hal ą dobr y wieczór wiecz ór ja jestem ogromną zwolenniczk ą szczepień sam a zresztą o d lat poddaj e si ę szczep ieniu przec iwko ospie z racj i pap ierosa piecze ń gryp ie ta k w pras ie na i par ę dn i tem u si ę zaszczepi ł szczęśliwie si ę dosta łam moj a c órkę ma m wnuk a dwuletniego, który jes t dosyć delikatnym dz ieckiem i moj a córka mówimy tak mama prze z miesi ęcy lepiej si ę do Andrzeja Kani bli żej, bo RAŚ, kt óry grał, al e masz Rosji czy jest t o prawda absolutnie n ie drog a babciu, korzysta jest teg o zam iast cudowneg o wnuk a wr ęcz przeciwnie babcie, kt óre zaszczepiona rodz i, który zaszczepił jes t dla dziecka ochron ą czy, nawe t je żeli jakiego ś powodu świat wnuk nie mog ły by ć szczepione, chocia ż zachęcam, bo sz óstego miesi ąca życia dz ieci na grypę pow inny by ć szczepione tego jeszcze n ie m ówi, al e w łaśnie zaszczepienie najbliższych to najlepsz a ochrona dl a dziecka tak że kon iecznie zach ęca do teg o, żeby jednak tego wnuk a wyściskać wyca łować absolutn ie nie ma przeciwwskazań jeśli, jeżeli mam y jeszcze jedn o pytan ie, poniewa ż uko ńczyła 75 lat, a w dzieciństwie chorowa łam na Odrę teraz coś z tą drą si ę dz ieje n iedobrego czy by łoby wskazan e, żeby ponown ie si ę zaszczepi ć przec iwko Odrze m ienie pacjent ów, kt órzy rzeczywiście przeholowal i Odrę nie ma potrzeby, żeby się do szczepie ń przeciwko Odrze tak że tutaj właśnie, tote ż między pokazy w te j w tej kampan ii szczepie ń lekarze, że pan, kt óry przechorowa ł Odrę nie ma potrzeb y, aby tak ie szczep ienie zrobić dzi ękuję jeste m bardzo usatysfakcjonuj e dziękujemy, ale cieszę się, że ma pan i jednoznaczną odpowied ź kwest ii kontakt ów z wnukiem pan i Elżbieta t e pytania pa ństwa dotyczy ły g łównie szczep ienia przypominam pa n doktor w ogóle zajmuj e si ę mitami je śli nasze zdrowie tak ą książkę napisał c o na t o lekarz mity przenoszone drog ą szeptano tak że, jeżeli maj ą pa ństwo pytan ia dotycz ące innych kwest ii szczepień t o także prosz ę zadać jes t z nami pan i Grażyna Warszawy halo dzień dobr y dzień dobry ma ja ma m tak ie pytanie 2 lata temu by łam szczep iona na pneumokok i, a teraz w ty m roku w ty m rok u po prostu choruj e praw już 2 miesiące choruj e na wiek o d razu chciałem zaznaczyć, że ma m rak a płuc w kwocie jes t t o już prawdopodobn ie walczono no jeste m troszk ę ta k do setki wag a cz y mo że bowiem, że tn ą koszt y co 3 lata szczep i w umowie, al e póki pozwala to pytanie nie pomog ą rzeczywiście na pewn o nie, bo pneumokoki raz wykonuj e cyk l osoby doros łe i nie ma potrzeb y do szczep ienia, więc ta na pewn o nie natomiast to s ą wymaga kwestia może pani tego kompletn ie przesz ła szczep ienia będzie właśnie te p ierwsze czy cyk l pełen był zrobiony drug a rzecz jest tak a, że pan i mówi o 2 różnych, gdyby chorobach 2 różnych problemac h potrójnego pneumokok i, a c o innego przezi ębienia, bo jednak przezi ębienie s ą w irusy, wi ęc na przeziębienie n ie mam y szczepionki na gryp ę mam y na przeziębienie n ie mamy t o też 2 różne chorob y natom iast pneumokoki t o zupe łnie inne inne choroby i wywołane przez bakter ie tak także to kompletn ie r óżne przyczyny, więc nie nie martwiłbym si ę tutaj sam e pełnomocnikami tegoroczny wyst ęp teg o, żeby zadbać o t o, żeby stara ć unika ć po prostu rzeczy si ę teg o przezi ębienia nowoczesn y, ale nie okrutn ie to trudno na tak im sezonie infekcyjnym w iadomo, że to kłopot tak, ale właśnie z tego powodu grypy co roku sob ie wart o powt órzyć szczególnie się nie pamięta pan i uwag ę przechodn ie mogli nie wasz kup ionych na grypę cz y ja mogę wnieść po zjeździe szczepie t o znaczy tak nową teoretyczn ie każdy przychodzi szybko pań dostan ie od lekarza recept ę można sobie tak ą szczepionk ę przec iwko grypie kupić także to też jes t także mus i być tylk o wy łącznie w przychodn i rzeczywiście za interesowanie szczepionką jest na tyle du ża, że faktycznie wiem te ż od pacjentów w iem z własnego gabinetu, że zaczyn a brakować po prostu tyc h szczepionek tak że f irmy wbr ew pozorom nie są nie s ą w stanie zaopatrzyć nas a ż tak bardz o jednak pacjenc i chętnie szczepią doro śli tutaj coraz wi ęcej szczepie ń wykonują okazuj e się rzeczywiście mamy zn ów chw ilowo brak także w iem, że tera z pod kon iec l istopada kolejna ser ia szczep ionek dotrz e do Polski także b ędzie można jak najbardz iej doczepi ć tu o d razu kilka podkreśla w kontek ście mit ów medycznyc h, jeżeli grypę grypę mo żemy również tak jes t za szczepić nie tylko dba n ie tylk o si ę dok ładnie dziękujemy bardz o pan i Grażyna następna jest pan i Halina Częstochowy hal o dobry wiecz ór w iernych pan ie doktorze ja bior ę lek i na rozrzedzenie krw i te j nowej generacj i i powiedziano mi, że ja n ie mog ę si ę szczepić na gr ę t e wyn iki t o dać tak ie w Pretor tuta j wprowadzić jak b y tak nawe t dyskusja przyczyn y same chorob y tak, bo t o nie lek i s ą przec iwwskazaniem do szczep ienia przec iwko grypie hodowan ie tylko sam a chorob a nowa się trasy, które t u rzeczywiście kard iolog na pewno musz ą być dokładnie wypowiedzie ć si ę jak pan i dolegliwości, al e m imo wszystko akura t w kontek ście pacjentów z obciążeniami grypa jes t jedna k bardz iej wskazana tak, by pacjent, kt órzy maj ą chorob y przewlekłe szczepienie jes t wysoka tak jak wskaza ł WSA szczepie ń przeciwko gryp ie czy skr ót myślowy jes t jak najbardziej wskazane z tego powod u, że pacjen t, kt óry ma choroby przewlek łe bardz iej nara żone tak konsekwencje przechowan ia grupy rzeczywiście dla pań mog ą by ć du żo bardz iej poważne, wi ęc jednak zach ęca do teg o, żeby uda ć do punkt u szczepie ń i porozmawia ć z ekspertem o d siebie, żeby się tak ie szczep ienie jednak zrobić dobrze dzi ękuję bardz o dzi ękuję dzi ękuję bardzo może si ę uda minut ę mam y pan i Barbara Warszawy dzie ń dobr y jak ma m tak ie pytan ie u żywamy suplement ów 1 z jedn o, kt óra właśnie twierdzi, że produkuj e np. witamin ę c z naturalnyc h i produktów wzrośnie, kt óre rosn ą czystych ekolog icznie obszarac h, a kie te elementy, kt óre wytwarzan e są prawda gry t e ryby te ż ekolog icznie w łaśnie obszaru, a na to ma ko ńcówkę Sunshine ta ameryka ńska firma no i chcia łam się dowiedzie ć ba usi łowano dowiedzie ć, jakie produkuje witaminę c no i ona jes t syntetycznie chyb a produkowana no n ie w iem albo pan ma odpowiedzie ć panu doktorowi mam y ma ło rzeczywiście ja t u m ieszka nadal jes t na stanowisku, że my n ie mam y kontrol i, więc naprawdę w kontek ście tego c o si ę znajduje w tym reparacje si ę podejrzenie dlateg o zach ęcam do żółtej papryk i rano w ieczorem po pask ów bardzo dzi ękuję pani Barbara to ostatn ia sk ładka na antenie pan w te j chw ili jeszcz e zostanie zreszt ą zrobiła ju ż tuta j kolejka s łuchaczy do pana w Łukasz Duliński c o na t o lekarz m ity przenoszone drog ą szeptano mam y dla pa ństwa kilka egzemplarzy bez zasad decyzj a r ównież dziękuję za zebran e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA