REKLAMA

Elisabeth Strout Olive powraca

Poczytalni
Data emisji:
2019-11-09 17:20
Audycja:
Czas trwania:
13:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobr e rad y we klub ie ksi ążki poczytalni porozmawiamy tera z o ksi ążce Elizabeth Strout będzie t o sz ósta ksi ążka te j aktork i, kt óre po święcimy cz ęść audycji dz isiejsze jest raze m Aneta Pytrus, a w krakowsk im stud iu jes t Paulina Nawrocka z dobrz e pa ństwo, a z e mn ą Marta Perchuć-Burzyńsk a dzie ń dobr y najnowsza pozycj a Eliza bezzwrotna kontynuacja nagrodzonej Pulitzerem ol iwki tryb 2008 roku Ali, wi ęc powrac a po 10 latach dodam jeszcz e, że Rozwiń » strony wydaje wydawn ictwo w ielka litera w Polsce, a książki t łumaczy Ewa Horodyńska no mam tak ie pytan ie do władz jak przyj ęły jeszcz e zar ówno powr ót Oli, czyl i g łówną bohaterk ę jak i, jak i na te n cal l w książkę szczerz e mówiąc nie wiem, czeg o zacz ąć moje zachwyc a się na d tą ksi ążką po pierwsze to jes t świetna powieść świetnie nap isana powie ść złożona z opowiada ń tak naprawd ę, w kt órej główna bohaterk a raz pojaw ia si ę na pierwszym planie po to, b y za chwil ę ustąpić m iejsca innym i historią mieszka ńcom ma łego ameryka ńskiego miasteczka, kt óre spraw ia wra żenie tak jakby t o by ła by ło scen ą Szekspirowskiego dramatu ze względu chociażby na t o jak w iele typ ów osobowo ściowych tuta j wyst ępuje jak mieszają się t e wątki jak się zaz ębiają czase m tocz ą równolegle t e wszystk ie n iespodziewane wyznan ia mi łości odkrywan e cz ęsto przera żające tajemnice przesz łości odkrywan e po latach powiązania te ż i relacje, których n igdy się n ie spodziewa ł, ale przed e wszystkim moim zdaniem jest piękna książka o ty m, o czy m tak naprawd ę cz ęsto boimy si ę m ówić Czytelnicy boj ą si ę o ty m, czytać pisarze boją si ę o ty m, pisać malarzy boj ą si ę teg o malowa ć, a fotografowie boj ą si ę tego fotografowa ć, czyl i po prost u staro ści, a Elizabeth Strout si ę n ie bo i wychodz i t o fantastycznie, b o w tych opow iadaniach tak naprawdę, które składają si ę na na na powie ść ta k jak ju ż powiedzia łem obra z staro ści jes t prawdziwe jes t szczer y jes t takim te ż manifestem staro ści, kt órą prze żywamy cz ęsto często, czerpi ąc często nie zgadzaj ąc si ę żałując kochając n ie kochaj ąc, al e c o najwa żniejsze świadomości przem ijania w świadomości rozstania z ko ńca i schy łku, a sam a Leaf to ta k o ksi ążce, a bohaterc e, które pytało o takiej n o Oli jes t dosy ć specyficzn ą kobiet ą jes t bardz o dz iarsko bardz o racjonalne bardz o silna n ie znos i słabości nap ędzają złość jes t bardz o osła właściwie mo żna powiedzie ć, że one energi ę bierze z e złości nie wida ć trudno jes t pod polubi ć kobieta, która cały cza s jes t wściekła generaln ie n ie chyb a właśnie dlateg o jes t tak niezwyk łą tak ciekaw ą bohaterk ą powie ści właśnie starości przem ijaniu o tym, a o czy m m ówiła Marta przed chwil ą, bo jes t synonimem postac i, kt óre jak w niczym nikt p isane taką zgod ę na staro ść nabyc ie cora z bardziej zale żną o d innych ludzi cora z bardziej, u świadamiając sob ie jak istotni s ą inni ludzie Oli jes t postaci ą kt óra jes t w bardz o specyf iczna, bo właśnie wydaj e si ę często tyc h ludz i może n ie potrzebować celow o ich odtr ąca jes t tak a pe łna sprzeczno ści w ty m jak się zachowuj e jak w istocie t o zachowanie co ze sob ą n iesie, że dużo zainteresowania n p . w grunc ie rzeczy drug im cz łowiekiem jak DAG m a tak myśli, że my si ę d ługo zastanawiałam nad tym cz y daj e za interesowanie tak ą się wydaje jak jes t nie jakieś lekk a bezpretensjonaln a naturalna nie w iem tak a dzieci ęca wr ęcz czasam i ciekawość, al e jak przyznaj e, że szczeka w ściekają słabo w łaśnie odm ienne zdanie lekarzy z woleja, ale nie d a si ę głupi w okres ie dz iecinny w ściekał po prost u wszystko n ie ja myślę, że troszeczkę bo i si ę jednak zmieni ła c i, którzy badal i poprzedni ą powieść czytaj ą to wtedy Oli mia ła lat 60 dzisiaj ma la t 70 i wi ęcej w Oli powrac a i myślę, że o n si ę po prost u zmienia wydaje si ę osobą zimn ą zamkni ętą, al e tak jak powiedziałam przychodzi swojeg o rodzaju przemian ę w łaśnie okres u, bo trzeba to tak, ale te ż dowiedzie ć dowiaduje się o sobie i innych najwi ęcej i przem ienia się w łaśnie tak ą osob ę, kt óra blisko ść zaczyna ceni ć pona d wszystko, ale n ie narusza ich kraj e jak dawanie n o chyba właśnie z e wzgl ędu na to n ie wiem t o dojrzałość to si ę te ż, że 78 rozmieszczania, że dopóki była w ściekła i n ie pozwala ła t o ta hojność drug iego m ęża Jacka hojno ść tak a wynikaj ą też zamo żności jego, ale te ż tak a w dawan iu miłości jutr o rozpuszczające pozwal a na wyp icie k ieliszka w ina na poluzowanie na tak ie trochę, al e u życzenie jeste ś tak że pozwala sobie na t o wszystk o, bo właśnie maj ą tyle la t ile ma i po prost u na pewne rzeczy patrz y zupe łnie innej perspektywy w idzi ograniczenia swoj e oczywi ście jak odpowiem mo że na t o pytanie, które wyda ły na samym początku, bo t o jest tak że, że maj ąc taką powie ść p ierwsza jak p ierwsza ksi ążka właśnie ol iwki uczy ć, kt óra by ła i wspan iale zekranizowana brawurow a rol a Frances McDormand i nagradzan a uwielbiana jes t taka obaw a, al e ale, o czym ten ci ąg dalsz y ta p ierwsza historia wydaj e wydawa ła się by ć zamkni ęta i mo żna by ło mie ć jakie ś obawy c o to będzie, kt o b ędzie wygl ądało, a ja mam wr ęcz wra żenie, że ta ksi ążka jest jeszcz e bardziej cz y mogą życiowo wyb itny jes t naprawd ę właśnie to, o czy m m ówią Marta dotyk a takich temat ów w tak i spos ób ta k ja poleciłabym naprawd ę ksi ążkę każdemu cz łowiekowi, kt o spotyk a się z styk a si ę w łaśnie z osobam i starszym i po t o, żeby spróbować trochę rzadz iej uważa też on e za du żo tuta j wyja śnia, b o we wszystk ich innych ksi ążkach stron y takie opowie ści, że tak dotyka ł, ale nie jeste śmy pewn i niem nie to jest odpowiedź jes t bardz o du żo odpow iedzi o, dlaczeg o kto ś post ępuje tak alb o inaczej, sk ąd b ierze się nie ch ęć do przeb ieranek albo wyst ępowania w f ilmach porn o albo, sk ąd b ierze się Ochota na coś innego t o bardzo du że odpowiedzi i al e one nie s ą oczywi ście nachaln y na tacy te ż m istrzowsko nap isana powie ść oczywiście o, a m y troch ę tak w nie w iem może t o jest właśnie w ty m rodza j tak iej jak przyjmuj e z ca łym dobrodziejstwem inwentarza tej książki jeg o przej aw właśnie teg o czym wi ąże si ę dojrzałość starość z 1 strony wi ąże si ę z ogr a ogromnym i ograniczeniami samotno ścią i tak im bólem funkcjonowania, a z drugiej strony wi ąże si ę z tak im z taką mądrością t e, w kt óre po prost u nagle pewn e rzeczy przestaj ą mie ć znaczen ia inne staj ą si ę dość jasne no t o okre s niesamowite żona dotyka teg o tematu, bo jes t tak naprawdę rzadko ścią w literaturze opisywanie tak i spos ób starości przem ijania powiedzia ła, że opisywanie w te n spos ób starość nawe t w l iteraturze trochę nie ma, że zakazan e bo kt o op isuje parę n ie w iem starszyc h os ób po osiemdziesiątce przytulaj ąc się alb o kt o przytacz a d ialogi pe łne nami ętności w łaśnie starc ów u kresu życia, kt o opisuje nami ętność ludzi, kt órzy cz ęsto właśnie odnajduj ą po kilkudziesi ęciu latach, godząc si ę na to, że spotykaj ą si ę jednocze śnie z brzydotą z e zmarszczkami obwisłe brzuche m cz y z chorą prostatą no i to jeszcze wisz ące na d nimi rozczarowan ia tutaj nie n ie bra k te j fizyczno ści, kt óre zaczyn a bardz o doskwiera ć p óźnym wieku i faktyczn ie jest, al e uj ęte koszt y bardzo z e strony subtelnie, al e też na wskro ś szczerz e tak to właśnie tu nie ma żadnych tak ich jakiegoś zaoferowania to jest naprawdę bardz o du żo rzeczy napisanych wprost to maj ą zaj ąć ogromną warto ścią te j ksi ążki sprzedaj e n iesamowitej autentyczno ści także wszystk ie te inne kwestie, kt óre dotykają n ie w iem problem ów związanych z moralnością z rozl iczaniem się z e swoj ą w łasną historią t o wszystko o d raz u te ż dzi ęki tem u takiemu bardzo na opisywaniu bardz o przyziemnych te ż spr aw, tote ż nab iera tak iej większej głębi n ie wiem cz y rozumie ć z ministrami to jes t książka o mo im zdan iem też przyszłość tym jak przesz łość za nas dopad a czase m oczek iwanych czasami zaskakuj ących momentach jak pami ęć te ż cz ęsto postrzegan ie te j przeszłości czase m wypacz a czasam i wyostrz a tak t o jest pami ęci Cache, kt óra stawia przed nami r óżne tak ie n iespodziewane pu łapki pami ęci, kt órą oddycham y, a czasam i pragn iemy na nowo przyswoi ć, al e du żo w tej książce jes t też moim zdan iem nadziei, m imo że tema t jest przygn ębiający jaki ś tak i no no mam y tuta j tak ie rozl iczenie z życiem zbliżający si ę kre s, ale jedna k jes t mnóstwo nadz iei w tej ksi ążce NATO właśnie, że mo żna w każdym momenc ie życia po prostu zacz ąć odnowa już w innych okolicznościach troch ę innym zapa łem z innymi mo żliwościami, ale mo żna i że życie można my śleć też z nadziej ą wtedy, kiedy tego życia na n iewiele zosta ło daje już n im, a nie t e rozliczenia matk a córka, ale ma dl a narciarzy, że mo że tak jakb y dojrzewa ć alb o zobaczyć swoj e błędy tylk o w momencie, kiedy patrz y na takich najbli ższych ludz i i i r óżne ich krzywd ę ich życie właśnie ta m nie ma przypadku może jako ś tak przygl ądać tem u nie poprze z swo ich najbliższych tyc h, kt órych n ie odeszli z umarl i popełnili samobójstwo cz y w ten cz y w inny sposób i te j przy ich prze z t e dzieci n o al e ta k jak mówi Marta w tej ksi ążce mnóstwo nadz iei, bo nawe t w przypadk u w ielu tutaj op isanych jes t tak ich relacji, które gdzie ś ta m troch ę si ę rozpamiętują nie wiem, kt óry jedna k okazuje matc e uczuc ie pod koniec życia, m imo że wbijają jej serc e i się, że z relacj i nic n ie będzie to się wzajemn ie się ogromną nadziej ę ta ksi ążka jes t smutna przejmuj ąca i ciep ła jednocześnie tak a, zostawiając nas tak im poczuciem, że życie t o jest ci ągły proce s, że n ie jest także 1 zł a decyzj a już przekre śla to życie w pewnym momenc ie tylk o, że n o właśnie 2030 lat p óźniej możemy spojrze ć na pewne kwest ie zupe łnie innej perspektyw y mog ą one nas doprowadzi ć d o do innych wniosków, al e i do zbudowania nowyc h relacji t o te ż jest takie wspania łe, że ta Oli, która ca łe życie jes t tak a osch ła twarda właśnie w te j jesieni życia mu r ów, u żywając tak iego zwrot u jes t wciąż gotowane t o żeby, żeby poznawa ć jeszcz e ludzi i że rzecznych potrzebowa ć na żadne rozum iem, że polecam y ksi ążkę wszystk im tak polecamy myślę, że nawet n iekoniecznie trzeb a znać posta ć Oli, żeby książkę czytać oczywiście w iele rzeczy może umkn ąć szalon e jest czytał moje j mam ie na głosy, kt óre jak i wra żliwość wartości daj e m ilionowe po kole i normaln ie trzeb a Marta jeszcz e teraz zapow ie kolejn ą część z nast ępne po, która będzie po informacjach tak ma m przyjemność teraz pow iem, że w kolejnej cz ęści po czytelnyc h Filipka kosz Łukasz Wojtusik Anna Piekutowska i Adam Ozga będą rozmawia ć o książce Strug Hiszpania Ros rapuj e ran ę Katarzyna Kobylarczyk Aneta Pytrus prz y m ikrofonie w stud iu by ła Paulina Nawrocka dziękuję, a z e mn ą Marta Perchuć-Burzyńska dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POCZYTALNI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA