REKLAMA

Fotografujmy przyrodę - Wizje Natury 2019

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:10 min.
Udostępnij:

O Festiwal Fotografii Przyrodniczej "Wizja Natury" mówią Diana Maciąga, sekretarz Polskiego Związku Fotografów Przyrody i Rozwiń »
Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry pa ństwu Ewa Podolska w itam pa ństwa w kolejny m blok u zielono mi zawsz e w ka żdą sobot ę mi ędzy 19, a 20 i dz isiaj ta audycj a wygl ąda tak nagrywamy ją troszk ę wcze śniej, że nas i goście si ę za stud ia w Krakowie, a ja jeste m w Warszawie zbli ża si ę połowa l istopada jak połowa l istopada to dl a mnie, ponieważ ta jest o d k ilku lat, ale tak że dl a w iernych s łuchaczy im się t o na pewn o przypomni zawsze rozmaw iamy o tym co jes t w po Rozwiń » łowie l istopada, a mianowicie teg o rok u po łowa l istopada, czyl i 1617 listopada w izje natur y 2019, czyli pi ękna impreza piękne spotkan ie w Izabelinie w centrum edukacj i Kampinoskiego park u Narodowego o d raz u m ówię zach ęcam państwa wszystkich wiedzie ć, bo wart o sp ędzić w łaśnie tam 2 dni z przyrod ą, a w Krakowie go ścia powiedzia łem, i ż przedstawiam pan i Diana Maciąga powiedziała pani też przyzna ć Diana Maciąga dzie ń dobr y dzie ń dobrem w ieloma ciągle jes t sekretarze m polskiego zwi ązku polsk ich fotograf ów przyrod y i pa n Tomasz Wilk in dobre, gdz ie dobre aut o, czyl i og ólnopolskie Towarzystwo ochron y ptak ów, a r ównocześnie reprezentuj e okr ęg krakowsk i związku polsk ich fotografów przyrod y tak zgadz a si ę co teg o roku b ędzie podcza s w izji natury na c o namaw iamy naszyc h s łuchaczy jak im rozw ijamy t o, czego mogą by ć uczestnikiem n o, gdy pa ństwo słyszą t o ju ż za tydzień dok ładnie tak festiwal fotografii przyrodn iczej w izje natur y startuje 16 listopad a w sobotę ko ńczy się 17 listopad a w niedzielę p ierwszego dnia zatrzym a zaczynam y o godz inie dziesi ątej będą z nam i przedstaw iciele Kampinoskiego park u Narodowego, kt óry wraz z nam i organizuje te n festiwal w tym rok u, a jes t t o festiwal wyj ątkowy, ponieważ obchodz imy na n im jub ileusz 63 dziesięciolecia powo łania parku i właśnie od tego jubileusz zaczniemy zobaczym y prezentację najlepszych zdj ęć, jak ie zosta ły wykonane w ostatn ich latach m y pokażemy państwu kampinoski par k Narodowy, chociaż czase m chyb a niedoceniany le żący bl isko Warszawy jes t oczywi ście fantastycznym przyrodnicz ą m iejscem tak że dl a fotograf ów przyrod y natom iast kolejn a nasz a prezentacj a zaw iezie na s bardzo dalek o dos łownie na dn o kra ńca świata Wojciech Nawrocki, kt óry jes t fotografem ekspertem o d ochron y środowiska, al e tak że nurk iem wyruszy ł na wypraw ę w niewielkim jachte m niewielk ą za łogą do Antarktyki i wraz z n im zjedz iemy t o miejsca, które niektórzy nazywaj ą zimowym piekłem mam y się, że rzeczywistość jes t tak i biały z imowy raj dl a dzikich zwierz ąt będzie fotograf iczna wypraw a podwodna cz y fotografia bardz o trudnyc h warunkac h zobaczy łem m. in . g óry lodowe nie tylko o d g óry z p ingwinami, które na nich dryfują, ale tak że zanurzym y się t o takie g óry lodow e, gdz ie kr ólują fok i strzygł rozgwiazdy węża widły r óżnego rodzaj u ryb y mn óstwo fantastycznyc h zwierząt c o ciekawe projek t Ant Arktyka to tak ie podw ójne przedsi ęwzięcie artystyczn e edukacyjn e, ponieważ n ie tylk o jego efektem b ędzie powstan ie album u fotograficznego, al e tak że książki pięknie ilustrowanej dl a najm łodszych, kt óra b ędzie m ówić w łaśnie o przyrodz ie Arktyki przewa ża Antarktyki i dlaczeg o wart o j ą chroni ć po wyprawie praw ie na biegun wyruszym y w zupełnie inne środowisko t o las ów tropikalnych świata przyjeżdża do nas w tym rok u pan Krystian Hitler ambasado r mark i Canon, kt óry jest 1 z najbardziej uznanyc h światowych fotoreporter ów przyrodniczych zosta ł w ielokrotnie nagradzan e w r óżnych konkursac h tak prestiżowych ja k np. wordpress zdobył Tomasz 4 nagrodę Krystian Linder jest przed e wszystkim biologi ę ekologię tropikalnym, który w iele la t sp ędził na badan iu las ów trop ikalnych świata jako fotogra f za łożył te ż mi ędzynarodową ligę fotograf ów na rzecz ochron y przyrod y, gdy ż w łaśnie ochron a ekosystemu jes t jeg o najwa żniejszym celem w ieku fotograf icznym dzia łaniu i Cristian zab ierze na s do las ów trop ikalnych Panamy Madagaskaru Australii butan u, gdzie b ędzie m ówił o duchach tyc h lasów c o ciekawe h istoria Christiana to też jes t taka h istoria osob istego w ielkiego zwycięstwa, dlateg o że 4 lata temu doznał n iestety udaru m ózgu zupe łnie straci ł zdolno ść mówienia, kt órą w mozol e odzyskiwał nauczy ł si ę mówić ponown ie i no c óż dale j walcz y n iestrudzenie środowisko po te j prezentacj i na scen ę wyjdzie 1 z naszych 12 okręgów t o jest okr ęg toru ński, kt óry 1 z najmn iejszych i najm łodszych, al e najbardziej pr ężnych zaprezentuj e na m swoj e dokonan ia centrum ekologicznym tam, gdzie odbyw a si ę festiwal będziemy mogl i te ż zobaczy ć wystaw ę okręgu pod tezę, że tak a przepraszam, że chyba tylko co jest zawsz e taka tradycja prawd a, że w przedstawia si ę na kolejnych w izjach natur y jest kolejn y okr ęg tylko zauważyłam dokładnie tyc h okręgów jes t u na s 12, a już mog ę państwu zdradzi ć naprawd ę bardz o dobr ą wiadomo ść, ponieważ w tym rok u og łosimy założenie nowego 3 Adzie kręgi tego jeszcz e n ie zdradza zaprasz a na wizj ę my wszyscy w ierzymy, że ta trzynastka okaże si ę bardz o szcz ęśliwa b ędzie wernisaż równocześnie b ędzie wystaw a prac my ślę, że zobaczymy c o najmn iej kr ótką prezentację fotograf ów, którzy zak ładają te n okr ęg i c o jeszcz e w sobotę w sobot ę też takim wa żnym punkte m programu dla dl a w ielu my ślę najwa żniejszy jest konkur s na fotografa roku w zwi ązku polsk ich fotograf prze z przyrodę t o jest no t o jes t wyjątkowy moment dl a tych wszystk ich, którzy siedz ą na w idowni bo, bo w tak naprawd ę krótkim czasie ta m troch ę pona d godzina chyb a na t o jes t mam y nagromadzen ie rzeczywi ście najlepszyc h zdj ęć przyrodn iczych z ca łego rok u, kt óre dostarczyli cz łonkowie zwi ązku polsk ich fotograf ów przyrod y żeli pracowa ły ciężko, żeby z tyc h k ilku tysi ęcy zdjęć wy łonić te kilkadziesi ąt, kt óre by ły najlepsze, więc t o jes t na pewno tak a uczta dl a dla dusz y dl a ocz u wszystk ich siedz ących n a n a na w izjach natury rozum iem przepraszam rozum iem, że tam z kategor ii chyba prawd a budzenie tak że pejza ż konkuruje z e zwierzętami z dużymi ssakam i ta k tak dok ładnie, więc ka żdy znajdz ie coś coś dl a s iebie bo, bo tyc h kategor ii jes t bodaj że 9, więc znajdz iemy tam zdj ęcia zar ówno tak ie pejzaże ow e w kategor ii krajobraz, al e też du żo zdjęć zwierząt zwierzęta s ą podz ielone na k ilka kategorii m. in. ptak i ssaki inne zwierzęta cz y wad y zdjęcia ro ślin te ż tak a specyf iczna kategor ia zdj ęciu cz łowiek przyrod a czyl i, czyl i fotograf ie pokazujące t o m iejsce styk u cz y wpływu cz łowieka na przyrod ę i to mo że być zar ówno wp ływ negatywn y jak pozytywny jes t też tak a fotograf ia prz y bardziej artystyczn a znacz y przepraszam jest te ż kategor ia bardz iej artystyczn a czyli, czyl i ta k tzw. impresje, kt óra pokazuj e r óżne c iekawe formy, jakie na m natur a czasam i funduje no w łaśnie bardz iej oddzia łujące mo że na na statu s ów fotografie, czyl i czy no, podsumowuj ąc to na pewn o będzie te n moment fest iwalu, k iedy nikt nie b ędzie nudził, bo tyc h zdjęć dobryc h zdjęć bardzo dobr y dzie ń b ędzie będzie bardz o dużo t o jes t finał konkurs u na fotograf a rok u tak tak zgadz a si ę, czyli działa to tak że w, że poszczeg ólne okr ęgi przesy łają do n a na potrzeby pra c, je żeli swoj e zdjęcia ka żdy z okręgów ma te ż swój w łasny Okręgowy konkur s, ale jeżeli t o takie og ólnokrajowe tak cz y inaczej ocen ia wszystkie zdj ęcia, które wp łynęły w danym rok u na konkurs jes t naprawd ę dużo naprawdę k ilka tysi ęcy zdj ęć i no i p óźniej na wizjach w idzimy w łaśnie efekty prac y jeżeli, czyl i ju ż tak wybran y na najlepsz e kilkadziesi ąt zdj ęć z całego rok u, ale konkur s, kt órego stanowi istot ę, bo rozumiem, że te n konkur s fotografa rok u, o ile od w ielu la t jest pami ętasz Diana Janus to nie jes t tak myślą szczerz e, że nie nie pamiętam jak d ługo jes t sam konkur s organ izowany natom iast jeg o rozstrzygni ęcie finał poz a Mazury, al e z łego ja uważam tych lat, ale w ładza to jadalni by łam tak dlatego ja sądziłam, że to jest dop iero od 3 lat natomiast zawsz e, odkąd byłam p ierwszy ra z by łam, więc 8 lat tem u albo 9 chyba 9 lat tem u, bo zachowuj e tak ie pi ękne po prostu zaproszen ia, jakie drukowane t e informacje zawsz e piękne zdj ęcie jest Widzew, jaki to by ł rok no to zawsze jes t t o na c o wszysc y te ż czekaj ą, czyl i konkurs u d iaporam pow iedzmy więcej tak jes t t o tak a kulm inacja naszego festiwalu t o konkur s pokaz ów mult imedialnych właśnie tytul e w izje natur y, o d kt órego pochodzi nazw a Hestii fest iwalu Night s ą pokazy jest t o po łączenie zdj ęć z muzyk ą, a cz ęsto te ż różnymi innymi odgłosami tego typ u poka z pokazuj e pewną histori ę z taką w łaśnie osob ista w izja natur y daneg o fotograf a na konkurs y c o rok u zg łaszanych jes t ponad 20 pokazów w sobotę w idownia wizji zobacz y wszystk ie pokaz y konkursow e, kt óre zosta ły zakwalifikowane do konkurs u ju ż t e najlepsz e i b ędzie tak taka premiera tyc h pokaz ów i jeszcze w sobotę odb ędzie się g łosowanie na nagrodę publiczności ka żdy t o przyjdzie będzie mia ł też mo żliwość zadecydowan ia, które z pokaz ów dostan ie nagrod ę natom iast nast ępnego dnia poznamy zwyci ęzców teg o konkurs u wy łonionych już prze z juror ów, czyli grand pr ix poszczeg ólne miejsca konkursowe plu s w łaśnie nagrod ę publiczności pow iedzmy k ilka rzeczy takie konkret y na zako ńczenie tej cz ęści audycji wst ęp jest bezp łatny po pi ętach z ty m jes t bezp łatne na festiwal może być przyjść każdy n ie trzeb a si ę zapisywa ć tak myślę, że wszystk o wszystko zaczyna si ę o godz inie w sobotę o godzinie dziesiątej prawd a dok ładnie tak t o jest 2 dni na prawdz ie przyznać si ę sobie pa ństwo cały 2 dni, bo przykr o ogl ądać chocia żby jaki ś n iedosyt pokazy konkursowe d iaporama pote m nie dowiedzie ć alb o n iemoc ewentualn ie zobaczyć t e, kt óre wygrały poza ty m tak ta m jes t możliwość zjedzen ia czegoś t o wszystko mo że się dowiedzieć wchodz ąc do strony w izje natur y prawd a tak dok ładnie na nasze j stronie związku polsk ich fotografów przyrod y s ą wszystk ie szczeg óły podczas fest iwalu, a mo żna coś zje ść zar ówno s łodkiego jak landzie jes t te ż taka tradycyjn a nasz a akcja charytatywna cza s dl a zwierzaka m y m ówiliśmy tylko o p ierwszym dn iu festiwalu, a w niedziel ę czekaj ą na s jeszcze r óżne atrakcje zara z zaraz o ty m, powiemy je śli chce tylk o doda ć, że na stron ie z natury jes t te ż taka odes łanie do mo żliwości, gdz ie mo żemy si ę przespa ć, ponieważ naprawdę fajn ie jest zostać po prostu n ie wraca ć do Warszawy albo gdzieś jeszcz e dale j znow u w niedziel ę ran o przyje żdża tylk o po prostu już o d ran a by ć tam w niedziel ę na miejscu proszę pa ństwa w studiu krakowsk im Diana Maciąga i Tomasz Wilk obydwoj e reprezentuj ą związek polsk ich fotografów przyrod y, a m y za chwilę wr ócimy do naszeg o program u jesteśmy ju ż z powrote m nas i goście stud ia Diana Maciąga i Tomasz Wilk Diana jes t sekretarze m związku polsk ich fotograf ów przyrod y, a Tomek reprezentuj e okręg krakowsk i tego zwi ązku, a tak że dzia ła od 5, czyli og ólnopolskim wersj ę ochron y ptak ów zapraszamy państwa na wizję natury ja tego zaś t ę drug ą cz ęść szesnasty 17 listopad a jak zwykl e Izabelin jak zwykl e budyne k Dyrekcji nasz e centrum edukacyjne Kampinoskiego park u Narodowego wszystkie informacje znajdą pa ństwo progra m znajdą pa ństwo w łaśnie na stronie, gdy państwo wrócą w izje natury 2019, które s ą ju ż w izja, więc jes t t o już pi ętnasty festiwal w ty m rok u obchodz imy nas z okrągły jub ileusz i w łaśnie teg o jub ileuszu zatrzym a zaczynamy drugi dzie ń fest iwalu dziewiątej 45 najlepsze zdjęcia tyc h z tyc h la t przedstawią ile Graf, kt óry jest cz łonkiem honorowy m ZPRP działa w zwi ązku w zasadzie o d początku jes t te ż pomys łodawcą samego fest iwalu konkurs u wizje natury oraz w ielu innych inicjatyw ZFP będzie z nim tak że Joanna Antosz żołądek, kt óra jes t 1 z młodszych cz łonkiem ZPAP, al e już niesamowicie utytu łowaną zdoby ła nagrodę zar ówno mi ędzynarodowych konkursac h przyrodn iczych jak wielokrotnie by ła nagradzan a w naszym konkursie w izje natury od teg o si ę zacznie tak, al e taka, kt óra godzina dziewi ąta nale żności 5 czynne natomiast zara z po naszy m jub ileuszu przen iesiemy się zn ów w trop iki Ameryki Środkowej, gdzie zaw iezie na s Anita Demianowicz pot u podróżniczka blogerk a i fotografk a, kt óra podr óżuje samotn ie często podr óżuje na rowerz e, k iedy wrac a do Polski zach ęca podróżujące kob iety m inister inspiruje je przede wszystk im do podr óżowania na w łasną r ękę Anita jest te ż laureatką r óżnych konkursów fotograf icznych autork ą ksi ążki ko ńca świata n ie było zaw iezie na s do Ameryki Środkowej, której Serba wielu z na s jeszcze wciąż się obawiamy się, że jes t to do ść n iebezpieczne m iejsce Anita podpow ie nam, jakie tam m iejsca s ą najc iekawsze zdj ęcia pokaże przed e wszystkim m iejsca bardz o c iekawe przyrodniczo, al e te ż wulkaniczne krajobraz y, kt óre wciąż są bardz o aktywn e podj ęcie nast ąpi prezentacja, kt óra jes t zwi ązana z etyk ą fotograf ii przyrodniczej, dlatego że co roku staram y si ę, aby 1 pokaz w łaśnie teg o dotyczy dotyczył przyjedz ie do na s dr hab. Sawina p ierwsi Nowak, kt óra jest muszą najlepsz ą polską specjalistk ą badaj ącą ssaki drapie żne to przede wszystk im wielki jest te ż prezes stowarzyszenia dl a natur y w ielkimi cz łonkinią w ielu mi ędzynarodowych inicjatyw naukowyc h, które zajmuj e się ochron ą tyc h drapieżników niewielu każą nam się przed e wszystk im właśnie niedost ępnymi post ępami le śnymi, al e często drapieżniki żyjące bl isko na s pani Sabina opow ie na m jak wygl ąda tak ie prywatn e życie jak wygl ąda te ż badan ie ich zachowan ie jak naukowc y poznaj ą ten tajemniczy w ielki świat, al e pan i pan i doktor odpowiadam tak że o ty m jak g o odkrywa si ę w spos ób bezp ieczny za Wilków t o znaczy jedna k szkodz i fotografować be z szkody dl a tyc h zwierz ąt następnie przyjedz ie do nas pa n Jacek Karczewski ze stowarzyszen ia ptak i polskie, który mo żna powiedzieć z m istrzem w opow iadaniu o ptakac h kim prawdziwym Story trenerem n iedawno ukazała si ę jego fantastyczn a książka je j wysoko ść g ęś, kt órej nowy niezwyk ły sposób opowiada te n wydawa łoby si ę pospolitych gatunków t o musz ę się wtrącić także jest te ż Diana oje j wysoko ści gęś już, bo mamy 1 audycję chyb a ju ż do urologa audycj a zara z p ójdzie na anten ie tak mo że państwu, obawiaj ąc si ę wyznać zareklamować ty m raze m ja Jacka, jako że by ło mi też dan e pojecha ć z nimi z Arkiem gaze m na tak i właśnie i na ptak i do Południowej Walii, gdz ie ogl ądaliśmy maską nor y i g łuptaki i inne ptak i naturalny m środowisku zresztą państwo w ielokrotnie słyszeli w iem, że bardz o się podob a relacj a z tej wyprawy chodz ąc audycj a kt óra, kt óra powstała no a tera z wysz ła je j wysoko ść gęś zach ęca be z wszystk ich do przeczytan ia na jej jes t tera z m ówi Jacek b ędzie na m z natur y opow iada o ptakach urząd zna ć tak jak i to oboje w tak im w łaśnie n ietypowym kontekście, ponieważ z e wzgl ędu na zmiany klimatyczne w Polsce pojawiaj ą się coraz t o nowe gatunk i ptaków Jacek porzuc ą tema t postara si ę odpowiedzie ć na pytanie jak w og óle powinniśmy mieć podej ście do tych nowyc h gatunk ów pojawiające się do pojawia si ę poj ęcie gatune k inwazyjny dokładnie to właśnie pytanie to jest gatune k inwazyjny gatune k obcy czy jes t t o jedna k naturaln e zwiększanie zasi ęgu dla takich gatunk ów o ty m, b ędziemy rozmawiać też takich kont w kontek ście w łaśnie ja k jak rozmawia ć o ptakach także ludzie chc ieli na s słuchać, al e to nie jest jedynym czasie temat, poniewa ż po Jacku wystąpią 2 fotografowie naszego zwi ązku Jerzy Grzesiak Michał Ludwiczak Jerzy fotografuje przed e wszystk im tak i i jeg o tak imi ulub ionymi miejscami t o są m iejsca związane z wod ą jak sam a siebie mówi o sob ie mówi bardz o lubi dużo b łota z kole i Michał jes t tak im pasjonate m fotografii uprawiającym fotograf ie powiedziałbym bardzo uniwersalną, ale bardz o lub i te ż fotografowan ie ptak ów wodno-błotnyc h i oba j panow ie zaprosz ą opowiedzia ł na m o zb iorniku zaporowym Jeziorsko jes t taką Hydrozagadka w ochron ie przyrody, dlateg o że zwykl e powstanie tak iego sztuczneg o, a zb iornika oznacza katastrof ę dl a lokalnego ekosystemu jest prawd a zalewane natom iast MR tym razem okazało si ę, że zb iornik ten sta ł się takim naszym kraje m wa żnym przystank iem na drodze corocznyc h ptas ich w ędrówek także zapraszam y na d Jeziorsko okazuje si ę, że n ie trzeba wyje żdżać w trop iki czy czy inne dalek ie kraje, żeby robi ć fantastyczne zdj ęcia, bo Polska przyrod a też jes t Super i zara z po tyc h prezentacjac h nastąpi kulm inacja fest iwalu, czyl i rozstrzygni ęcie konkurs u pokaz ów mult imedialnych wizje natur y to w iemy, kto w ty m rok u zdobył gran d pr ix, a j a tak, słuchając państwa zw łaszcza, gd y m ówili państwo kwest iach tyc h etycznych, które na pewn o znajdą si ę w ty m wystąpieniu pan i sobie p ierwsze Nowak, bo to cho ć, o czy m ju ż nieraz słyszałam jeszcze się zetkn ęłam chodzi o t ę kwesti ę p ędzenia zwierz ąt do karmienia zwierz ąt tak, b y podesz ło bl isko i mo żna by ło zrobi ć pi ękne zdjęcie to spraw a si ę po przew ija o d pewnego czas u na ile to jest etyczn y na ile nie ty m razem zwi ązek polsk ich fotograf ów przyrod y zaj ął konkretn e stanow isko al e zan im może o tym, pow iemy istnieje co ś tak iego jak i ma przed sob ą kodeks etyczn y w og óle fotograf ii przyrodniczej n o tak my ślę, że wszysc y cz łonkowie ZPAP znajduj ą du żą przyjemno ść fotografowan iu, ale al e, tote ż jest pewn a odpowiedzialno ść tak rob ienie zdj ęć przyrodn iczych kodek s etyczn y jes t tak im dokumentem, kt óry to nasz e fotografowan ie w w pewnym sensie sk łada jakieś tak ie ram y żeby, żeby to rob ienie zdjęć by ło dl a przyrod y bezp ieczne no i c o wart o powiedzie ć kodek s tak naprawd ę zawiera 2 rodzaje zapis ów pierwsza grup a zapis to są takie zap isy og ólne, kt óre mówią troch ę o tym, naszy m nastaw ieniu, jakie pow inny na m towarzyszyć prz y rob ieniu zdjęć o ty m, że powinni śmy stara ć si ę w tak i wykorzystywać p óźniej t e zdj ęcia w tak im wym iarze edukacyjny m informacyjnym no ale jes t te ż drug a grup a zapis ów tak a ju ż bardziej szczeg ółowa, kt óra pewne kwest ie zwi ązane z fotografowaniem szczeg ólnie zwierząt reguluje już tuta j w konkretn y sposób no i co n o, a szczeg ólnie t o fotografowanie zwierząt wymag a tutaj naszej czujno ści, bo tutaj mo żemy narobić najwięcej szkod y prze z tak ie n ieodpowiedzialne przebywan ie w środowisku i w łaśnie fotografowanie zara z o tym, zaraz pote m powie, ale to nam przez kodek s i ile by zwierz ęta do intuicyjnie czujem y praw daj e rozw iniemy t o zresztą intuicyjnie czujem y, że mo żemy im zaszkodzić c o n p . jes t tak i punk t fotografowan ia ro ślin grzyb ów i wyra źnie jes t nap isane, że żaden przedstawiciel rzadk iego gatunku nie powinny by ć wykopywan e ani zrywany dl a fotograf ii studyjnej wzbogacenia c ła przy fotografowaniu innego gatunku n iedopuszczalne jes t przekszta łcanie wydobywan ie usuwania otoczenia obiekt ów prawda kto ś sobie zrobi, jak ą ładną kompozycję prawd a te n Grzyb Rustam ten tu, a ja tera z zb iory razem aż t ło tak ładnie zrobi ę nie nie n ie powinno si ę tak robi ć tak dok ładnie my ślę, że te n zap is dotycz y ju ż takich bardz o mocnych i tak naprawd ę rzadk ich przypadk ów al e, ale myślę, że cz ęstym prz y prz y przyk ładem tak iego negatywneg o oddziaływania w przypadku fotograf ii ro śnie jes t jaki ś ta m ugn iatanie mocn e roślin, kt óre są naokoło tata te j rośliny kt óre, kt órą chcem y sfotografować t o to teg o te ż dotycz y tak, żeby no nie mo żemy tak robi ć w raz ie jes t ta m 11 z p ierwszych zasa d w kodeks ie mówi o tym, że tak naprawd ę szkod a w przyrodzie n ie mo że by ć usprawiedliwieniem be z zrob ienia dobreg o zdj ęcia tak to i t o o ty m, powinni śmy zawsze pamiętać my ślę, że wted y wszystk o się dobrz e skończy, a w uprzejmy wobe c tego co ś c o tak nas najbardz iej porusza cz y zm ian, czyli tyc h zdj ęć, które pojawiają si ę na Facebooku bardzo cz ęsto, gdy kto ś opow iada, że pojechał gdzie ś na weeken d w Bieszczady albo gdzie ś dalej do Rumunii cz y gdzie ś tam po prost u są go ście, kt órzy wszystko organizują ta m jes t wartown ia zap łaciłem, ale patrzc ie wysz ło na mn ie wielkie zwierzę jes t mniej ma m g o mam ie jak powiedzmy o d k ilka s łów, a tak zaczyn a mo że tego w ogóle to s ą pracownie, dlatego że w iele zwierz ąt jest ruchliwych n ie podejdzie po prostu człowieka, k iedy widzia ł, bo czuje tylk o fotograf ów fotografowie ukrywają si ę w przyrodzie mogą sobie robić takie cz y to nieruchome t o może być skutek, i ż mały zamaskowany namiot NIK, ale można też tworzy ć czatowni w postac i tak ich malutkich budyneczku, w których fotogra f si ę ukrywa czek a nas w ie, że n o i ta k w sam o takie fotografowanie jest ratownik to nic złego t o jes t bardzo popularn a praktyka natomiast o d dłuższego czasu w naszym zwi ązku toczy ła si ę dyskusj a dotycz ąca wabienia zwierz ąt podczas równie, poniewa ż tak ie gatunki, kt óre s ą bardz o trudn e do sfotografowan ia do nich należą cho ćby du że drapieżniki tak ie jak w ielki nied źwiedź i tak ie zwierz ęta wab i się podcza s off n ie, wyk ładając im po żywienie w przypadku wieku t o są przede wszystk im odpad y mięsne to n ie tylk o zwierz ąt dz ikich, ale tak czy na wk ład zwierz ąt rzeźnych nie w ie, że tak że z teg o korzystają poz a tym im dokłada si ę te ż r óżnego rodzaj u ro śliny i po tak iej d ługiej dyskusj i dzi ęki op iniom naukowc ów m. in . dr Nowak, al e tak że t o dr hab. Nuri Survey prof. Instytutu ochrony przyrody pa n, który z ekspertk ą o d nied źwiedzi, a dzi ęki n im opini ą w czerwcu teg o rok u walne zgromadzen ie delegat ów naszeg o związku wprowadzi ło do kodeksu etyczneg o nowy zapis jes t kategoryczn y zaka z stosowania rob ienia do fotografowania du żych ssak ów drapie żnych, czyl i m. in . Wilka nied źwiedzia ja k na postawie kropk ę postawić tutaj kropk ę zara z będziemy kontrolowa ć kontynuować po skr ócie informacja wracamy z pa ństwa na anten ę rozmawiamy o wspania łej imprezie, która będzie mia ła miejsce szesnastego s iedemnastego wizje natur y w Izabelinie budyne k centrum edukacj i kamp inoski park Narodowy w stud iu Warsa w Krakowie t o ja si ę w Warszawie w Krakowie Diana Maciąga i Tomasz Wilk, bo związek Polski fotogra f przyrod y jest organ izatorem prawd a w izji natur y tak razem z Kampinosu dla zdrow ia bardzo, żeby zaprosiliśmy t ę ważną kwest ia mie ć nowego zap isu, który pojawił si ę w kodeks ie etycznym fotograf ii przyrodniczej ZP SB, a mianowicie czy na s do tego wr ócimy w oparc iu o opini ę naukowc ów pa ństwo nap isali wyra źnie c o kategoryczny zaka z dokarm iania dużych ssaków drapie żnych dla cel ów fotograf icznych i teg o typ u zdjęcia n ie b ędą zdjęcia wykonane c o przy stosowaniu te j praktyki dokarmiania nie b ędą mogły brać udzia łu w naszyc h pokazach an i naszych konkursach na przen iesienie przyznaje do teg o można zrobić zdjęcie nie widać, że ta m, że zwierz ę jest co ś c o m u złożono to te ż nie do ko ńca kary, dlateg o że przed takimi pracown iami fotografowan e są ci ągle te same zwierzęta na ciągle ty m samy m nowe także wiele takich zdj ęć po prost u można rozpoznać na nie mówiąc o ty m, że pocztą pantoflow ą też teg o typu informacje si ę rozchodzą należy się do tego, dlaczego t o jes t problem, b o do tego, że tak ie sztuczn e dokarmianie może by ć problematyczne dl a zwierz ąt i w konsekwencji tak że dla ludz i dl a zwierząt tylk o tak a dostarczana żywność ona n ie jest zdrow ia i zdrowa n ie odpowiadaj ą potrzebom to jes t taki rodzaj fast food u np. kukurydz a buraki dl a nied źwiedzi chocia żby też odpadki z rzeźni, które s ą pe łne antybiotyków n o i zwierz ęta postu n ie dostają takiej g o pożywienia, kt óre im odpowiada na wk ład Super ważne dla niedźwiedzi, k iedy one zapadają se n z imowy zresztą prze z tak ą ca łoroczną dostępność pokarmu w 1 miejscu bardzo zm ienia si ę te ż zachowan ie zwierz ąt rem izy na skład mog ą przedstawiać zimować c o te ż zdan iem wa żne zwierz ęta nocą tak jak w ielki staj ą si ę bardziej dzienne zamiast przemierza ć na bardzo dalekie obszar y trzymają si ę po prost u blisko takiej czatowni co wp ływa na ca ły, a ekosyste m taka duża koncentracj a zwierz ąt prz y miejscu dokarmiania jes t też niebezpieczne, dlatego że łatwiej wtedy przeni ósł przenosz ą między sobą r óżnego rodzaj u chorob y pasożyty, kt óre w sum ie mogą myśleć gro źne dl a ludzi tak że, tyle że chodz i o same zwierzęta na proble m w ty m żona także przyzwyczaj ą si ę do teg o, że cz łowiek jest źródłem pożywienia to n ie jest cz łowiek wchodz i do czatowni nie w ie, że fotografow ie ta m są t o s ą bardzo m ądre zwierzęta on e te ż jak ju ż maj ą tak i dost ęp cały ro k do jedzen ia t o nie poluj ą, a prawd a n a na dz ikie zwierz ęta na jelen ie i naukowcy zwracają uwag ę, że kolejn e pokolen ia np. młodych Wilków ucz ą si ę, że jedzenie to jes t podciągnął z ni ą coś dl a nich może źle sko ńczyć dać, b o ja chyba czyta ła mi to wczoraj nie w iem gdz ie, że wypadek m łodego Wilka, kt óry zosta ł ostateczn ie zastrzelon y Boniewa wolnego od ko ńca w bilarda roi widać uk ład tutaj rok temu, gdz ie w Bieszczadach w ielu pokonał 3 osoby t o zwyk ły przypadek, kt órzy się w Polsce nie zdarza przemierzy ł wi ązarów tak iego przypadk u po prostu n ie by ło naukowc y, którzy badal i teg o Wilka potem zwraca uwag ę, że o n by ł prawdopodobn ie trzymane prze z ludzi, więc przyzwyczajon y do obecno ści człowieka prz y tym te ż nie potraf i upolowa ć takie zwierz ęta, kt óre także przy ratownikach trac ą l ęk przed człowiekiem wchodz ą pote m n p . do wiosek stało si ę tzw. gatunkami problematyczny m inaczej zwierzętami problematyczny m, które po prostu si ę potem sob ie z ziela, a że tak ie młode ucz ą si ę prawda od o d m łodego, że człowiek t o źródło po żywienia potem jak o opuszczaj ą swoj ą swoj ą rodzin ę w ędrują nawe t setki kilometr ów t o przenosz ą ten ten proble m jeszcz e dalej, ale jesteś taki problem w przypadku n p . nied źwiedzie, kt óre też przyzwyczajają do ludz i, że mogą pote m powodować du że szkod y na now o mamy k łopot z takimi zwierz ętami zrobi ć przecież ob a gatunki s ą prost e ściśle chronione n o i powinni śmy zadbać o t o, żeby t o dalej pozosta ły dz ikie zwierz ęta przep isy posłuchajmy co m ówi Nuria Selva dr hab. prof. Instytutu ochron y przyrod y Polskiej Akademii Nauk Nuria Selva spędziła w iele la t, badaj ąc du że drapie żniki Puszczy Białowieskiej w Tatrach jes t wybitn ą znawczyni ą b iologii niedźwiedzi przepraszam y za jako ść teg o dźwięku niestety n ie mogła tuta j być z nam i w trakcie nagrania w te j chw ili mam y wystarczaj ące naukowy prawn y i etyczn e argument y przeciwko stosowan ia sztuczneg o dokarmiania dz ikie zwierzęta, a w szczeg ólności dużych drapieżników la sa l rekreacyjnyc h decyzj a związku polskich fotografów środa o zakazan ie tej praktyki moj a opinia jest bardzo dobr a decyzj a bardzo trafn a w pew ien sposób jes t p ierwsza jest dobry przyk ład dl a innych krajów pow inno na s fotografia przyrodnicza starszy by ł taki, że powinna on a ukazywa ć prawdziwa przyroda an i tworzyć sytuacj a sztuczn y i wykreowana 1 ja rozumiem tyle osób, kt órych s ą fotograf ie łatwiej i szybk iej albo, które nie mają wystarczaj ącej w iedzy an i czasu t o nale ży rozwa żyć mo żliwość fotografowania zwierz ęta nagrodach, kt óre są wystarczaj ąco du ży i przypominaj ą naturaln e środowisko zazwyczaj zwierzęta te n ie mogą wr ócić do środowiska naturalneg o i muszą pozosta ć w niewoli do ko ńca życia tak a fotografia warunku p ół naturaln y b ędzie bardzo pomocn a zwierzęta przebywaj ące w niewoli i przyczyn y jego popraw a ich obecność warunk ów, które w Polsce zazwyczaj n ie s ą najlepsze to by ł komentarz eksperta naprawd ę w tej materii naukowc a Nuri Serwa t o jes t kwest ia drapie żników, al e ja też zetknęłam tyc h chyba podcza s w izji natur y kto ś m ówił o ptakac h o tym, że w Bień ptaków prawd a przy pomoc y od g łosów po to, żeby ta k do nas przylecie ć, żeby by ł bli żej te ż robi tak ą skod ę jak t o jest n o tak jeste ś taki zap is w kodeks ie etyczny m ZPRP, który w łaśnie dotycz y teg o problemu to jest t o jes t tak naprawd ę analogiczna sytuacj a z dokarm ianiem, czyl i mamy PE PE pewn e narz ędzie, dzi ęki któremu to zwierz ę, które chcem y sfotografowa ć ma przej ść bliżej tak iej w przypadku katowni jes t t o wyk ładane sztuczn ie pokar m, ale może t o te ż by ć telefo n kom órkowy z nagranymi głosami ptak ów, kt óre odtwarzamy no i dzi ęki tem u tak rzeczywi ście przylatuje do na s mam y g o cz ęsto na wyciągnięcie ręki t o jest to generaln ie działa na tak iej zasadzie, że w okresie l ęgowym ptak i s ą bardzo terytor ialne i tym ty m tak im ty m tak im sygna łem, kt óre kt o, który odpow iada za obwieszcza światu że, że t o jes t moj e terytorium jes t właśnie śpiew samca, wi ęc jeśli sam iec słyszy śpiew innego innego osobn ika tego samego gatunku n o t o przylatuj e, żeby przepędzić rywala n o i ojc a w ty m z łego przyleciał przybędzie rywale nie ma zrobić zdj ęcie sobie lecz b y co ś z łego s ą tak ie my śli 2 najważniejsze kwestie pierwsza tak a, że je śli szczeg ólnie jeśli takie baw ienie powtarz a si ę często t o jest t o du że wysiłek energetyczny dl a dla tak iego ptak a, a sa m okre s lęgowy jeste ś tak im newralg icznym momente m tak, czyl i test te n te n okre s kiedy, k iedy wa ży si ę sukces l ęgowy danej par y tak, czyl i sami zam iast karmi ć swoj e p isklaki trac i du żo energii na t o żeby, żeby w łaśnie odp ędzać teg o wy imaginowanego rywala t o jest 1 kwestia druga kwestia jes t te ż taka s ą badan ia sugeruj ące że, że tak ie tak i od odpadaj ą w łaśnie teg o wy imaginowanego rywala s ą te ż bardz iej naraz nara żone później na ataki drapieżników no bo s ą bardziej w idoczne tak ą gdzie ś tam odczuwaj ą n a na ga łązki sam e zaczynaj ą śpiewać wi ęc, wi ęc tak naprawd ę spraw iamy, że że, że tak ą jes t gorze j tylko dl a nasze j jakieś ta m jedna k tak iej egoistycznej zachcianki zrob ienia dobreg o zdjęcia n o kodek s etyczny jest ty m w ty m punkc ie tak i jednoznaczny, że w okresie lęgowym n ie powinniśmy teg o robić, bo t o jest t o szkodl iwe czy może t o by ć dużym prawdopodobie ństwem szkodl iwe postawi kropkę na d i przypominam to wszystko co m ówimy, że chc e pa ństwa w łączył tera z rad io t o st ąd, że za tydzień w izje natur y, czyl i wspania ły konkur s wspania łe pokaz y fotograf ii przyrod y organ izowane przez zwi ązek polsk ich fotografów przyrod y wra z z Kampinoskim parkiem Narodowym w Izabelinie pod Warszawę bez zapraszam y, b o rzecz wst ęp jes t bezpłatny 2 dni wszystk o znajd ą pa ństwo na stronie tam b ędzie w czas ie tego konkursu w czas ie tyc h wiz b ędzie og łoszony jeszcze 1 konkurs b ądź na 2 konkursach na rozstrzygni ęta 1 będzie ogłoszone co ś tak iego t o b ędzie konkur s dotycz ący rze k temat tytuł konkursu t o tema t rzek a konkur s jes t częścią dzia łań zwi ązanych z inicjatyw ą stop 40 może dosłownie 3 zdania powiem, o co chodzi, żeby da ć takie wprowadzen ie do konkurs u pan 3 minuty cza s dobrz e jes t taki pomysł jes t tak i pla n mi ędzynarodowy pla n n a na powstan ie drog i Wodnej łączącej Bałtyk z morze m czarnym t o był t o by łby tak i kanał żeglugowy d ługości oko ło 2 tysięcy km n o i w ielu ekspert ów w iele organizacji ma bardz o duże wątpliwości c o do zasadno ści teg o teg o przedsięwzięcia s ą to w ątpliwości ja tuta j jak o przyrodnik podkreślam t e wątpliwości przyrodnicza t o znacz y ta inwestycja zniszczy łaby w iele bardzo cennyc h ekosystem ów g łównie rzecznych, ale te ż torfow isko owyc h w 3 krajach w sum ie, czyl i w Polsce w Białorusi na Ukrainie pomog ę pan u już k ilka co mia ł edycj i temu po święciłam w naszy m radiu m ówiliśmy o tym, my ślę, że nas i słuchacze wiedzą na te n temat n o wi ęc, więc jes t to jes t mocno w ątpliwa inicjatywa i im my jako Otto mówimy je j n ie chcemy te ż zaprezentowa ć czy promowa ć tak ie pozytywn y obraz tyc h ekosystemów, które mog łyby by ć utracone w wyn iku te j inwestycji i stąd te ż pomys ł na konkur s fotograficzny tema t rzeka t o jest konkur s, do którego te ż zaprasza m wszystk ich radios łuchaczy na stronie potop u w aktualno ściach i 1 jednych z ostatnich aktualno ści mo żna ta m sobie znale źć informacje o ty m, konkursie trw a do 1 grudni a do 1 grudni a mo żna przesy łać na m zdj ęcia zdjęcia maj ą pochodzić z obszar u obejmuj ącego Doliny rzeczn e w w p ółnocnej we wschodniej Polsce ta m też jest tak a matk a, kt óra pokazuj e, o które dokładnie obszed ł, choć generalnie t o jes t Dolina Wisły o d powiedzmy wysoko ści Warki a ż do uj ścia Dolina Bugu Dolina Tyśmienicy i Wieprza n o i chcem y, żeby chcem y zebra ć zdj ęcia pokazujące po pierwsze, pi ękno tych obszar ów cz y przyrod ę, a wi ęc zar ówno krajobrazowe zdjęcia, al e te ż rośliny zwierz ęta, kt óre tam wyst ępują też 1 kategoria w ty m konkursie drug a kategor ia t o cz łowiek przyrod a i tutaj l iczymy na zdjęcia, kt óre pokazywa ły te n zwi ązek cz łowieka tak tata te ż tak iego jak wezm ę uj ętego w w tradycj i tak czyli, czyli jakie ś takie ekspansywn e wykorzystan ie tyc h s iedlisk nadrzecznyc h prze z cz łowieka właśnie w te j drugiej kategorii no i c o konkur s jest bezpłatny kiedyś nadsy łać do Kielc do 1 grudni a jest ta m podane te ż w regulaminie oraz rejonowyc h do 1 grudnia tego rok u ma ło czasu nosi ł się tzw. 6 lat o d dnia zdecydowan ie trzeb a mie ć co ś w zanadrzu no myślę, że dość atrakcyjn e nagrody, al e też najważniejsze jest te n te n ce l, czyl i promowan ie tych tyc h wci ąż pięknych obszar ów i naszych Taxi rad y na zwi ązek tak rozumiem, że wszystko to co pa n powiedział mo żna znale źć na stronie potop u tak przypominam państwu w izje natur y za tydzień 16 siedemnasty Izabelin przed czy pa ństwo na 2 dni na 2 pełne dn i tak że Adam przyjecha ć, żeby naprawd ę si ę tym nacieszy ć tym i obrazami, z kt órymi będziemy kt órym, kt óre dżemy n o w łaśnie jak t o powiedzie ć jak okre ślić zastosowa ć o cechac h teg o oraz z wiecznymi przynajmn iej tak do mnie si ę zdarz a bardz o dzi ękuję Diana Maciąga i Thomas wielka byl i w krakowsk im stud ia obydwoj e, reprezentuj ąc zwi ązek polsk ich fotograf ów przyrod y dzi ękuję państwu dzi ękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA