REKLAMA

Radiowy Klub Książki Poczytalni rozdaje swoje zbiory

Poczytalni
Data emisji:
2019-11-09 17:00
Audycja:
Czas trwania:
11:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rad iowe i ksi ążki poczytaln y prz y m ikrofonach Anna Piekutowska Zuzanna Piechowicz to jest 1 z tyc h dn i, k iedy poczytaln y na biurku u na s le ży sto s ksi ążek wszystkie książki dl a pa ństwa b ędzie dz isiaj rozdawa ły książki poleca łem państwu książki, które ju ż sami przeczyta ły m y, b y jak poczytalni, ale te ż m y w 2, a poz a tym czek a na s jeszcz e opowie ść o 2 bardzo ciekawych ksi ążkach o kolejnyc h wejściach ju ż po 1720 wróci na anten ę Rozwiń » Radia TOK FM oliwki tragicznie cz y pamiętasz t ę bohaterk ę, bo mnie, kiedy rozmawiałem o ty m, ser ialu, który o, kt óry opow iada o -li t o jest ser ial HBO z Frances McDormand rol i g łównej, a Leaf zosta ła stworzon a przez n ikogo innego, a Elizabeth Strout wybitną świetną pisarka 1 z mo ich ulub ionych Pisarek tera z na polskim rynku pojawiła się ksi ążka Oli powraca ciekawe cz y wróci wersje ser ialowe jak myślisz ma m nadzieję, bo t o by ł naprawdę świetne seriale n o i doskonała liczba ma aktor i doskonała franczyz Magda m a w te j roli, ale ser io tak będzie wi ęcej o osiemnastej jeszcz e zan im nastąpi t o w kolejnym wej ściu w ostatn im wej ściu audycj i poczytaln i raze m z Adamem Ozgą fili żankę 8 i Łukaszem Wojtusikiem opow iem pa ństwu o n iesamowitym reportażu, kt óry napisa ła Polska reporta żystka Katarzyna Kobylarczyk stru p Hiszpania Ros rapuj e ranę t o jest w łaśnie ta ksi ążka, kt óra opow iada o pol ityce h istorycznej Hiszpanii mo że n ie brzmi zby t zach ęcająco, ale 1011 listopada wart o zobaczy ć us łyszeć jak inne kraje sob ie radz ą z polityk ą historyczną, szczeg ólnie że ksi ążka chyb a trochę nieświadomie wpisa ła si ę bardzo ten bie żący czas n ie dość, że w Hiszpanii w niedziele, czyli jutr o s ą wybor y parlamentarne t o jeszcz e niedawno odbyła si ę ekshumacj a gen. Franco i o gen . Franco i ca łym reżimie rasistowskim jes t bardz o du żo w te j książce t o ju ż po 1721740, a tera z najwi ększą pa ństwo zapisa ć sobie adres ma ilowy, kt óry nale ży pisa ć, aby dosta ć ksi ążkę dl a wa s małpach t o kropkę FM to jes t te n adre s dla was ma łpa to kropk ę FM pros imy o maile i tera z ju ż w łaśnie pa ństwo zaprezentujemy co mam y przed sob ą ja n p . w r ęku trzyma ksi ążkę, kt órej m ówiliśmy w tej audycj i w audycj i poczytalni t o jest ksi ążka vo x powieść nap isana przez Christine da l Her o tym, tak a troch ę wyst ąpiła opowiadająca o świecie, w kt órym kob iety mog ą wypowiedzie ć tylk o stos ów dz iennie naprawd ę bardz o c iekawa lektur a autork a książki by ła go ściem Hanny Zielińskiej wieczorze Radia TOK FM, więc je żeli chc ą państwo posłuchać n iekoniecznie poczyta ć to odsy łam do tego podczas talerze chc ą pa ństwo przeczyta ć książkę dostać się od nast u musz ą państwo napisać dla wa s ma łpa t o kropkę co ty mas z na swoim te ż ja mam coś c o jes t bardz o związane z tą poniedzia łkową rocznic ę 11 listopada przeczyta m c i z tyłu op is a kt o plazm a wiruj ące stol iki tajemn icze sztuki i to ma by ć na 11 listopad a książkę tak, bo okazuj e się, że 1 z osób, kt óre by ła zafascynowan a takimi Spirit styczn y mi metodam i poznawan ia przeszłości Poznania przesz łości był niegdyś n a, a Józef Piłsudski o n im i o innych postaciach, które by ły zafascynowan e wówczas teg o typu poznawan ie rzeczywistości oczywi ście w cudzysłowie pisz ą w ksi ążce jasnow idze detektyw i Agnieszka haska Jerzy Stachowicz t o jes t ksi ążka naprawd ę wyj ątkowa, bo nie w iem czy w iesz, że pr óbowano m. in. stworzy ć maszyn ę do kontakt u z ducham i tak i telefo n do dzwon ienia do duchów dodzwoni ć efekty no n ie sądzę my ślę, że zupełnie inaczej napisać książkę, gdyb y udało, al e bardzo się zdziwi łam, że 1 z tak ich postac i, kt óra też chodzi ła w te n tak i świat paranormaln e tak i spirytus styczn e te n zupełnie inny ten, który wzbudz a w na s tera z jedna k u śmiech i racze j takie politowanie by ł Tadeusz Boy-Żeleński, wi ęc now ą m iejsc try b wówczas c o ciekawe i na nie uciekniemy od tego mimo teg o, że audycj a o książkach to my cały czas jedna k w g łowie mam y ser iale ostatnio czytaliśmy obie o tym, że Helena Bonham Carter, kt óra w ser ialu do kraj u odgryw a rol ę ksi ężniczki Małgorzaty, ab y lepiej przygotowa ć się do te j postaci, którą mia ła si ę wcielić te ż wzięła udzia ł w sensie sp irytystycznych i porozmawia ła z ksi ężniczką Małgorzatą podobno niedługo si ę dowiemy 17 listopada te ż on e ta m na plotkowano ze sob ą c iekawe co powiedziała jeszcze ra z poleca m pa ństwu ksi ążka jasnowidze detektyw i Agnieszki haskiej Jerzego Stachowicza ta książka jes t w prezenc ie dla państwa dla wa s łopatę kropk ę nad mas z jaki ś opasłe tomiszcze przed sob ą mam 2 książki, o kt órych chc ę powiedzieć razem i to nie tylk o, dlateg o że obie zosta ły wydan e prze z wydawnictwo Prószyński spółka, ale dlateg o, że ob ie s ą biografiami 1 z nich to jes t ksi ążka dz iadek Władek obronie Scheme Pance i rodzinie, którą napisa ła Ewa Zawistowska wnuczk a Władysława Broniewskiego, która nas łączy tuta j posta ć prywatną swojeg o w łasnego dz iadka razem z t ą postaci ą, kt órą m y znamy drug a z tyc h ksi ążek r ównież biograficzna to jes t z kole i książka Piotra de r latk i jeg o portre t opowieści o Jonasza Kofty pi ęknie wydan a naprawdę to jest porz ądny kawa ł porz ądnej literatury z e zdj ęciami z graf ikami z m a z różnymi też dzia łami tak imi pseudo artystycznym i ju ż bardz iej artystycznym i fragmentam i tekst ów odr ęcznie napisane napisane zdj ęcia jeg o r ękopisów naprawdę świetnie t o jest wydan e i myślę, że dla fan ów Jonasza Kofty jego twórczości to b ędzie n ie lada prezen t może wart o się zainteresowa ć n p . święta komu ś sprezentować dla was ma łpa t o kropkę SM ja mam tera z ksi ążkę przed sobą wyj ątkowej autorki Elisabeth Asbrink to jest laureatk a nagrod y imienia Ryszarda Kapuścińskiego, a ta ksi ążka t o Made in z 160 słów, kt óre stworzy ły naród, kt óry poka że w te j pokazuje, a wr ęcz jak ważne są niekt óre słowa dl a to żsamości narodowe j do opow iedzenia o kwestii o ty m jak n ie prasowan ie istniej ą zupe łnie innych językach, a dl a Szwedów s ą kluczow e najważniejsze, wi ęc i s ą bardz o interesuj ąca lektur a tak ie poznan ie świeci prze z język, kt órym świat m ówią o Szwecji ja pa ństwu polecam też tyle, kt óra też moją rozmow ę, która już jutr o po ósmy 40 dalej dz ieli w łaśnie Elisabeth Asbrink o te j książce rozmawiała, je żeli chcą pa ństwo otrzymać książkę t o prosz ę pisa ć dla was łopatą kropk ę FM dl a wa s ma łpa to kro k kasa, a ma m kolejn ą publicystyczn ą propozycj e Bet Gardiner napisa ła ksi ążkę uduszenie istotny g łos w dyskusj i o smog u widzę, że patrona t tak jes t m. in . Polski alarm smogow y, wi ęc to ma piecz ątkę jako ści w iedzy i prawdziwych informacji na tema t teg o, jakim pow ietrzem oddychamy oraz c o zrobić, aby by ło ona lepsza dla wa s opat a kropkę powtarzam y ten adres, bo je żeli państwo chc ą dostać jedn o książek, o kt órych rozmawiamy t o musz ą państwo napisać maila i też da ć na m znać, o kt órą ksi ążkę chodzi, bo my poprosz ę książkę mo że n ie do końca zadzia łał, bo n ie wiemy, którą ksi ążkę Romana mo że się zako ńczyć jak ąś niespodzianką jes t zawsz e mi ło dużą zwyżkę zawsz e s ą mi łymi niespodziankami Nobel be z przesady zawsze mamy dla wa s ksi ążkę mamy tak ą tak i stos ik tak ich ksi ążek, które leżą w redakcji n igdy ich nikt nie rusza w ogóle tak iej ksi ążki bardzo masow e mo że nie zdradzaj ą tajemnice redakcyjnyc h on e też w jak im momenc ie zawsz e znajduj ą właścicieli to prawda g łównie g łównie przed świętami, a tera z książka, kt órej bardzo chcę powiedzie ć, bo jestem prz y jeszcz e przed lektur ą ani zmieniona fascynuje bardz o mnie ciekawi t o jes t najnowsz a ksi ążka Cezarego Łazarewicza n ic osobistego sprawa Janusza Walusia Łazarewicz z wybitnym reporterem n ie trzeb a tutaj reklamowa ć jeg o książek wystarcz y tylko powiedzie ć jeg o nazw isko Cezary Łazarewicz poszedł trope m h istorii Janusza Walusia, kt óry zamordował po łudniowo afryka ńskiej przywódcy północ po łudniowo afryka ńskiej partii komunistycznej działacza z na rzecz zniesienia op łat Hajdo Janusz Waluś do te j por y siedzi w łaśnie więzieniu w RPA, a jeg o h istoria jes t na pewn o Warta Poznania i że jeste śmy przez reportera aktywn ą w r ęku ksi ążkę Witolda Szabłowskiego, który postanowi ł pozna ć dyktator ów prze z kucharz y, którzy serwowali i gotowal i przygotowywal i posi łki jak nakarmi ć dyktatora t o jes t ta ksi ążka opow iada m. in . o kucharz a Fidela Castro Pol Pota cz y Saddama Husajna w czytam y na ok ładce ksi ążki o ty m, że m. in. auto r op isuje c o jak Saddam Husajn, gdy ju ż wyda ł rozkaz, b y za gazow a dziesiątki tysi ęcy Kurdów alb o co jak Pol po t w czasie, gd y n iemal 2  000 000 komarów umiera ły z głodu t o jest 1 z tyc h, którzy też jeszcz e czekaj ą na swój czas, je żeli chodzi o moj ą listę lektur bardzo chc e ją przeczyta ć w SM c iekawa czy opow iada o ty m i jak inaczej można pozna ć dyktator ów alb o czy taki ludzki element prze z t o poznam y Witold Szabłowski był gościem Hanny Zielińskiej wieczorze Radia TOK FM też ta rozmow a do odnalezienia, a je żeli są pa ństwo otrzymać ksi ążkę t o prosimy pisa ć dla was opa t kropk ę ja troch ę mn iejszy ci ężar gatunkowy teraz nas i słuchacze słuchacze nie poznajesz tego pan a ktoś powie zakłada swoj e, a jego, ale i tera z właśnie ma m chw ile, kt óre ma m takiej dz iury w pamięci t o znacz y, że n ie za bardzo śle dzi ś gatune k muzyki, kt órą reprezentuj e ten twórca jes t Zenon Martyniuk wasz n ikt nie słucha reporta że disco polo, kt óre napisa ła Judyta Sierakowska n o takie podej ście do te j muzyki chodn ikowej do tak iej muzyk i bardz o proste n ieskomplikowane, a jednocze śnie zab ójczo popularne j na samą przeczyta ła naprawdę, al e oddaje państwu dla wa s małpa kropk ę FM ostatn io obejrza łam kampan ie Waldemara Pawlaka na prezydenta 1500 sześćdziesiątego pi ątego roku i dziwi ę si ę bardzo, kiedy okazało si ę, że Bayer ful l nagra ł specjalną piosenk ę na kampani ę prezydenck ą Waldemara Pawlaka w internecie jes t do odnalezienia, gdz ie w spocie wyborczy m Waldemara Pawlaka 1005 . roku wystąpił Bayer full no t o tak a b itwa disco polo c o troch ę, bo w ty m samy m roku z kole i w spoc ie wyborczy m Aleksandra Kwaśniewskiego wyst ąpił zespół to, p łacąc taką legendarn ą piosenk ą Ole Olek na prezydenta tylko ty przez chwilę wydawało się, że tutaj za imponuje, ale rozum iem, że dz isiaj b ędę musia ł się z zawałem o sobie i s łuchaczom tak i muzyczn y akcent na kon iec tej części poczytaln y bardz o pa ństwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POCZYTALNI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA