REKLAMA

"Andrzej Seweryn. Ja prowadzę!"

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-09 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór pa ństwu Ewa Podolska przy pa ństwa w dzisiejszym programie z cykl u Opowiedz mi swoj ą histori ę w itam mojego gościa jes t nim pa n Andrzej Seweryn dobry wiecz ór pani redakto r cz y pa ństwu ma m przed sob ą ksi ążkę Andrzej Seweryn prowadz ę rozmawiaj ą Arkadiusz Bartosiak Łukasz Kling to n ie jes t książka t o jes t księga, gdy pan widzia ł ją po raz pierwszy do r ęki ju ż tak ą zobaczy ł wydaną teg o si ę pa n spodziewa ł n ie jak ie drzemią r Rozwiń » ękę t o by łem uszcz ęśliwiony, dlateg o że zobaczy łem c o zosta ło dokonan e prze z Arkę i przez Łukasza jak i prze z wydawn ictwo uważam, że jes t w świetnej tak w raz ie w form ie zaproponowan a czyteln ikom, a t o c o zrobili ch łopcy, bo tak ich nazywa m mo ich rozmówców dz isiaj przyjaciół bardz o mnie zaskoczy ło on i potraf ili po prost u po pierwsze z e mną rozmawiać, al e po drug ie, u łożyć wszystk o także nawe t ci, kt órych n ie podejrzewa łby o szczeg ólną sympati ę w stosunku do mojej osoby m ówią, że to si ę wspan iale czyt a ja powiem tylk o się podob a wobe c nich dla n ich dlatego, bo wyobra żam sob ie tak że, że mus ieli dokona ć selekcj i, jeżeli pote m t o opracowa ć zredagować teatr muze a radzę nie są już o tym, m ówiliśmy spotykali się ile godz in pan wiele godzin rozmaw iali tera z około 6 PIT wydaje si ę, że zanotowano w b iegu by ło 55 spotkań 4 godziny przed t o było ponad 200 wyżej wej ść w ch łopcu n ie znaj ą zależy mi t o n ie szkodz i i na pewno n igdy n ie zaszkodz i czasem jeste m zaskoczony, k iedy odczytuj e jakieś ta m zdan ie czy jak ąś historyjk ę, bo albo zapomnia łem j ą zapomnia łem o n iej albo inaczej sformu łowałby dzisiaj my śli, ale taka zasad a tak iej tak iego rodzaju ksi ążki, że t o s ą my śli Formuły spostrze żenia odczuc ia emocj e z dni, w kt órych to były notowane, al e potem później du ży, bo ingerencji pana znaczenie, że t o pan im pełnienie wojny n ie drobiazgi drob iazgi ja jestem tak samo krytyczn y że, że ta m par ę wykrzyknik ów postanowi łem zaproponowa ć, żeby wyrzucić par ę m ój Boże pary o jakiej jestem idiota i t d . te n dach, bo często probleme m jes t dl a tak ich os ób, które rozmawiają to, że potem ów rozm ówca bohate r ksi ążki mówienie jednak wierzyłem ona my ślę, że czasami rozdaję po prost u s łowo p isane z zupe łnie inaczej brzm i wczytan iu ni ż słowo wypowiedziane w czas ie rozmowy to dług tylk o tyle je śli chodzi o fakt je śli chodz i o relacj e ocen y n ic n ie zostało popraw ione tak by ło jak by ło naprawd ę rzeczywistość ciekawe jes t jakby ta ksi ążka t e rozmow y wygl ądały, gdyb y pan n ie prowadził tyc h swo ich notatek przez lata wzajemn a sobie zaznaczy łam strona 337 notatki, ponieważ tutaj s ą te ż bez zdj ęcia teg o obrazk i, które robi ą wrażenie zawiadamia stron y precyzyjnie n ie bezpo średnio z Zagłębiem to pami ętam to pani ja n ie mia ły jaki ś szczeg ólnych plan ów zwi ązanych z fakte m, że od pierwszego rok u pobyt u za granicą osiemdziesi ątego roku po prost u mam z ka żdego rok u kalendar z dopiero we Francji pa n zacz ął ta k, a t e tak t o się po prostu z łożyło i przyda ło się dzisiaj nasz e spotkania te ż zap isane oczywi ście, ale teraz także teza, al e przechodzący teraz też chodzi ło pan i osob y chodz i o TOK Ano jest dal i tak papierowe zapisane t a, a on a tak oczywi ście t o nowe do świadczenia, że będę robił t o jednak co t u du żo m ówić n iewiele os ób jest konsekwentny w tak i zapis, al e pani tak że zastanawia ł Zastal walczy z tra s po książce o być prawd a zaliczają si ę, że te setki recenzj i setk i artyku łów z okres u francusk iego n p . r óżnych zdjęć, które zresztą mam czasam i po 10 wersji podobnyc h zdj ęć co ś z ty m trzeb a zrobić no już mi się n ie przydadz ą książkę z tak im ostatn im etape m w pami ętnikach Scheme moim zdaniem wdaje si ę, że może co ś bierze si ę dla zagranicznego gazet y wyobrażam sob ie wznow ienie zapi ęć la t uzupe łnionej tak dali w tym czasie wydarz y walczył no kalendarz y be z dobrz e pa n my ślę że, gdybyśmy teg o lat a, czyl i taki krąg teg o m iejsca, gdz ie siedzimy tak ie ko ło okr ąg prom ieniu 20 km znalazłoby si ę tam w iele osób, kt óre widzia ło pana graj ących w różnych sztukach graj ącego w różnych sztukac h różne pan a rol ę, ale myślę, że by łaby 1, która widzia ła pan a o teatrze de la Ville na plan Arcusa tl e tak ie jak o mistrza Milan Real poza ty m uwagę, a t o rzeczywiście pan i zaskoczyła tak to było t o by ły bardz o piękna przygoda z tamtejszy m bank iem, a kt óry jak w iadomo jest Rumunem i to jeg o spojrzen ie by ło Jeślinie identyczne jak spojrzen ie polskie pol iczmy Opryńskiego czy cz y Wojtyszki, ale jedna k tak ie, kt óre by ło odmiennym spojrzeniem ni ż spojrzenie francusk ie angielskie na tę literatur ę na te n świat na historię co tu du żo m ówić Rosji sowieckiej bardzo się cieszyłem, że mog ę gra ć teg o mistrza nie w książce, bo chyba n ie w książce widzi pan nas te ż po zaznaczam pote m ju ż przestałem, bo musiał za du żą gierk ówki w nic nie chcę wcale gdzie ś przeczyta łem w łaśnie w ty m spektakl u zobaczył pana Piter bru k tak zaproponował panu dalece t o znacz y Piter zobaczy ł mn ie w ty m przedstawieniu, bo sze f bandy jako ś tak związany ze środowiskiem Pitera z e środowiskiem sąd te nasze znajdują si ę w teatrach i zobaczy ł mn ie również jeg o zdan iem n iedobrym przedstawieniu miał się pali wira ży Petera Handke zreszt ą w re żyserii klub wyrazi, ale to by ł mn ą te nie było to przez n ie przegral i te n ju ż przepraszam, gdy ż zgubi łem n ie wted y no i jak i jes t na na placu t o Kadeo teatr kraj u kraj e tak jest t o by ł ro k jeszcze Małgorzata t o by ł ro k osiemdziesi ąty 33 tak znalaz ła miejsce zdawał w drugim pan a widziała, bo to jes t możliwe, że ta drogi t o było pewne jes t w łaśnie Boya w trzecim dlateg o tak mówił kalendarz y nie uprzedziła n o w łaśnie dlateg o boj a w marc u wyjecha łam z Francji, a wydajno ść widziałam t o wcześniej ni ż w ostatn ich tygodn iach mojeg o pobytu, czyli to by ł te n momen t, gd y pan pracuj e gra, al e jeszcz e przed druk iem absolutn ie tak dzia ła w komitecie Solidarności oczywiście kontaktu nie też n ie zasta ł stan wojenn y r ównież we Francji, wi ęc tamt e tamt e czas y pami ęta i po ty m, i chciał pan zapyta ć, kto pote m wyglądała spraw a w łaśnie teg o, że to oczywi ście opow iada tego ze znajduj e si ę pan w zespol e Petera Brooka, kt óry da łby pan te ż m ówi o ty m, że t o Olbrychski cz y Pszoniak n ie było dla nich on i b y tam n ie byli nawe t mając propozycj e tak t o znacz y po pierwsze, znalaz ły się ta m w spos ób tak i w grunc ie rzeczy naturaln e, poniewa ż Piter szuka ł aktor ów n iekoniecznie francusk iego pochodzenia, wi ęc tak znany z par u film ów znan y z f ilmu prze z rząd środkach Year, kt óry b y jeg o scenarzystą l iterat te z adapterem Mahabharaty przecie ż poprze z ten kanał żyć tak wyra żę pewn ie te ż Piter dotar ły do mn ie czy jeg o asystentka ma w iele sce n i po prost u wezwał mn ie, bo tak mo żna powiedzie ć na tak i tak i sens prac y dodatkowe j, gdzie zreszt ą pozna łem Ryszarda Cieślaka je śli chodz i o w wersj ę o innym propozycj e, które do, kt órych zbli żał się Piter je śli chodz i o kolegów w Warszawie koleg ów Kondrata cz y sernika czy od Górskiego t o jeśli dobrz e pamiętam dochodzi ł bardz iej wersję angielsk ą, ale teg o n ie pamiętam wydają się, że bardziej chodziło wersj ę angielsk ą wted y po prostu p ierwsze pytan ie, które pamiętam ju ż też n ie będę rozróżniał koleg ów, ale takich pyta ń, które były staw iane wted y przez nich to by ło jak d ługo b ędzie trwał rozum iem, że po prostu z powod ów rodzinnych cz y z powodu takiego n ie innego w idzenia swoje j drog i artystyczne j nie nie bardzo m ieli ochot ę tak długo po święca si ę 1 tylko prac y i tyl e ja uważam, że ta prac a da ła mi no bardz o du żo do j ęzyki da ła mi świat dzia łami spojrzen ie na aktorstw o trochę inne da ła mi kontak t z kulturami z e wszystkimi religiami r óżnymi kolorami sk óry na co dzie ń, jeżeli by łem szcz ęśliwy by łem szczęśliwy tomie Intel Atom n ie mia ło 23 lata 3 lata n ie s łyszałam, gd y pa n mówił t o prac a dom to c o się tuta j upraszcza dr Jerzy mo i m istrzowie n p . Holoubek mówili s łowo jes t najwa żniejsza, a ta m ta m te k nie słowa tylk o tak pan i tylko takie ataki te opini ę czas rzeczywiście wyra żoną przez e mnie trzeba umie ścić w swoim kontekst na to czy t o było to b y chodziło o t o że, że ja mnie wydaje się daj e się, że wart o mie ć swo ich Mistrzów, że dzi ęki m istrzowi można poznać najp ierw baz ie swojego zawod u, a pote m j ą zmienia ć rozwija ć odrzucać Mistrzów i tak dal i Picasso malował fantastyczne real istyczne portrety, kt óre mo żna zobaczyć muzeum Picasso w Barcelonie c iocie wujka babc i tak, a potem robił t o c o robi ł dlateg o też wydawa ł si ę, że kiedy rozpoczęła swoj ą pracę t o byłem szcz ęśliwy, że mogą po pierwsze, skończyć stud ia, gdzie mia łem swoich Mistrzów w postac i pan i prezes Tomaszewski cz y pan i prezes Wierciński przy pana resor t żyć Wyrzykowskiego na pewn o nie wszystk ich wylicz ą, a później mo ich mo ich nauczycieli re żyserów wielkich aktorów, z kt órymi si ę zetkn ąłem dyrektor a Warmińskiego i Gustaw Holoubek by ł oczywiście 1 z tyc h w ielkich to przecież n ie tylko dl a mnie dl a kilku pokole ń zapewn e natomiast rzeczywi ście teraz wracaj ą do teg o zdania pa n Holoubek m ówił że, że słowo jes t źródłem wszelkiej energ ii prawd a dzisiaj wydaj e mi się że, że n ie tylk o że, że n ie wolno na m zapomina ć o c iele i n ie woln o na m zapominać o emocj i i o intelekcie, że t o wszystk o dzia ła raze m i jednocze śnie, je żeli oczywiście tylk o zapomina t o wted y chyb a nasz a praca jes t os łabiana, al e toteż, gdyby m dz isiaj z usiadł naprzec iwko pan a Gustawa t o moglibyśmy sob ie o tym, pogada ć mo że bardziej dog łębnie j ą pewn ie wytłumaczył mi te ż c o sa m miał namy śli, a młodzi tych spotyka pa n, kt órzy sko ńczyli szko ły teatralną ju ż te ż widz ą t o co opartego pali si ę nauczył w łaśnie Brooka co pan nauczył t o znacz y kwest ia cia ła inaczej są uczeni no i cieszy my ślę też tak my ślę, że dzisiaj młodzi, kt órzy są inaczej uczeni jak wierzący t o jes t zwane w te j chwili bra k mi s łowa tak ie ćwiczenia f izyczne zapomniał b io mechanika i tak dal i, ale i on i są myślę, że mogę powiedzieć s ą naprawd ę bardz o bardz o sprawn i f izycznie zdoln i d o do czego ś, czego możemy nie mia łem zielonego poj ęcia po uko ńczeniu szko ły wśród m łodych aktor ów jes t w ielu wspania łych ryt y zawodowców fantastyczn ie m ówiących po polsku to jes t nieprawda, że m łode pokolen ie nie potraf i m ówić po polsk u wszelk ie uog ólnienia zreszt ą trzeb a traktowa ć z ostrożnością czas y si ę zmieniaj ą i trzeb a si ę trzeba j e trzeba dostrzegać mo im zdan iem n iekoniecznie ust ępować ka żdej zmianie, je żeli si ę jes t przekonany m jak już pogl ądu spojrzen ia na swój zaw ód na świat t o wart o wart o r ównież o n im mówić jeg o te n pogl ąd prezentować, a są m łodzi, którzy ch ętnie s łuchają tego cz y mają potrzeb y m istrza jest zachowan e pan i m ąż Edyty czy n ie jak bardz o zaskoczon a, że w ostatnich w ostatn ich k ilku latac h kilku m łodych aktorów wyzna ł mi że, że takim m istrzem jestem dl a n ich to optym istyczny c o pan cz ęsto jest zaskakuj ące zaskakuj e, zaskakuj ąc pan powiedzia ł mia ł wspania łych nauczyc ieli moj e uniwersytety kiedyś Gorki napisa ł ksi ążkę właśnie taks y za tak pomyślą, zan im pa n poszed ł do szko ły t o teatraln y to co pana ukszta łtowało najbardziej c o sprawiło, że jest pan tak i tym k im pan jes t m ówi o ty m, wcze śniejsza ja myślę że, że kszta łtował mnie kszta łtował mn ie do m, w kt órym n iestety zabrak ło ojc a matka, kt óra na c o dzie ń walczy ła o prze życie nasze j trójki im, czyli z moje j siostry t y te ż poszuk iwanie ojc a tak ie duchowe j map ie społeczne potrzeb a tak że pa n wyniósł z dom u jako matk i matka KPS nabór opór op ór op ór up ór nie ma mo żliwości za łamywania się to za łamania si ę załamania mog ą by ć krótkie czek jes t wra żliwy, ale ma stać dalej stać je j leczy ć dalej moj a mam a jest s łodką k ieleckiego, a t o do m na pewno mo że trzeb a szanowa ć pieniądze, bo du żo ich jest, a s ą potrzebn e szanować ubran ie mo żna go zaniedbywa ć wyrzucać trzeb a pra ć a potem szko ła, gdz ie spotkałem tak ich wspaniałych ludz i jak pan i prezes Radziwiłł ocz u para uczyła ta m kompromisu n p . zezna ł przed to znacz y, że nie wyb ieramy między dobrem złem, al e wybieramy cz ęsto między mniejszym wi ększym z łem, ale konkretn ie wted y tam c o znacz y z kole i nowy panią na uczon o h istorii do to by ł to oznaczałoby po prost u, że uczyliśmy si ę ocenia ć przesz łością n ie sposób bia ło czarnyc h nie nie w spos ób naiwny tego uczy ła nas w szkol e średniej był pa n ta k tak, że pa n potencja ł racze j la t h istoryka mniej artyst y, ale teraz, gdy tuta j w ksi ążce zapytali śmy pan a rozmówcy pan a marzenia się w jeg o imieniu chciałbym skończyć historia o pewne, gdyb y miał czas, gdyby m rzeczywiście tak, bo h istoria mnie pasjonuje to jes t fantastyczne przecie ż ja k jak teraźniejszość jes t przez nią kształtowana ja m nica przes z prze z przesadza m, al e za ma ło oni w iemy przecie ż byliby śmy mądrzejszy, gdyby śmy znal i tak powa żnie historii, al e też inne sprawnej potem przysz ła szko ła teatralna to już w og óle si ę wszystko zmieni ło i wyjaśnił prawdę, bo ju ż wted y wpad łem w co ś czym jeste m do dz isiaj, czyl i upraszczaj ąc tak, prowokuj ąc prawda gr a w gran ie udawan ie Alte tę opini ę pan u analizujący perfekcyjn y rozum iem powiedział rozhisteryzowanych pracowal i c o pa n sob ie tera z powiedzia ł m łodemu s łuchaj chłopie trzyma j ta k jak trzym a tak ja k ta k jak t o robi ć prawd a kontynuuj e bądź mn iej zrozumia ły i mniej agresywn y i uwa żać z opiniami innych rzeczy, bo świat jes t bardz iej skomplikowane n o ale kontynuuj bardz o dobrze bardz o dobrz e Pracuj Pracuj c o Francja pan da ła c o zabrała, gdy si ę, że n ic mn ie zabra ła dała mi j ęzyk da ła mi świat demokracj i da ła mi si ę r óżnorodne, z kt órym wart o współtworzyć świat r óżnych kolorów sk óry r óżnych rel igii da ła mi jeszcz e większą precyzję s łowa niż ta, kt órą z, kt órą mia łem do czyn ienia wcze śniej i Francuz Francuz inaczej formuje inny wyraża Francuza n ie jest tak ie cuda ze zdania w prawa Torzym Maćka Wojtyszki, który to sztuk a gramy od jakich od pona d rok u w teatrz e polsk im na scen ie kameralne j, w którym gran y przez e mnie Gombrowicz zwrac a si ę do Wojtka Malajkata graj ącego Miłosza m ówiąc o Czesławie zauwa żyłem, że kiedy m ówisz po polsk u m ówisz mniej precyzyjn ie po francusku ni ż francusk ą, wi ęc na pewn o tak a konieczno ść wi ększego skupienia si ę na j ęzyku spowodowa ła, że prawdopodobn ie w ogóle sta łem si ę bardz iej precyzyjn y w wyra żaniu swo ich my śli, chociaż wiem przecież n ie jeste m an i socjolog iem ani naukowc y man ii lekarzem w książce cały cza s przypom inam pa ństwu, że bardzo niedawno k ilka tygodn i temu ja mówię kilka tygodni tem u, gd y pa ństwo s łyszą, bo m y rozmawiamy zaledw ie tydzień praktyczn ie o d prem iery wysz ła książka wydawn ictwo byłaby Andrzej Seweryn ja prowadzę, którym te n tytu ł, dlaczego chłopcy wahali się coś zjeść na książce to n ie znaczy teg o co możliwe, że grac z prawd a Arkadiusz Bartosiak Łukasz Kling dokonan o fantastyczne j prac y na należy si ę cieszyć, że b ędzie zgodzi ł na t o dla 200 godzin rozm ów i pa n im zaufa ły i ten pan powiedzia ł nie potem ju ż im w tym grzeba ć odczuła galę Zając t o był rezulta t dobre j rady Marcina Mellera tak tylk o w wodzie n o zaproponowa ł, żeby ch łopcy zrob ili, a żeby wydać ksi ążkę w Łebie wod y i jes t tu jes t tak a bardz o c iekawe k ilka stron ten bardz iej jak jes t tworzon a rol a jak tabl ica narz ędziowe, na kt órej do, kt órej aktor podchodz i i muszą jedyn ie r óżne rzeczy, kt órych pote m może czerpać, zaczynaj ąc o d zdrow ia ko ńcząc n a na język język jest komu ś nastaw ienia otwarto ść na prac e zespołu jes t jak baletowyc h, które wszystk o tak wszystk o w człowieku jest nie niestety pa n tuta j mówi o o ty m, że musz ę, bo książka on i mają 2016 roku dobrz e mówi znajoma 1 rażąco i rozmawiaj ą z panem ja pami ętam daty p ierwszego spotkania, ale to Total rok 2 lata tak tak i wtedy pa n m ówi jeszcze n ie czuje nie m a w nogac h księdza ksi ędza je j nie ma, a t a tak teraz już tera z ju ż został znany do końca teraz już zdjęcie zosta ło zakończonych spraw nadziej ę, że g o mia łem w nogach to teren t o jest t o pozytywne pa n prof. Wyrzykowski m ówił, że rol ę tworz y się w spos ób bardz o r óżny, al e naprawdę trzeb a j ą w pewny m momencie mie ć w nogach t o znacz y ja tłumaczę t o sob ie również w te n spos ób, że trzeb a chodzi ć tak jak posta ć, a n ie chodzi ć tak jak chodzimy prawd a, czyl i prywatnie oczywi ście istnieje coś c o tak i proces zbliżania si ę do rol i poprze z w ty m przypadku poznawali jeg o życia zdj ęć nagra ń rozmów z przyjaci ółmi ludźmi, kt órzy g o znal i tak dalej tak, b y dali scenar iusz prawd a zaczyna odgrywać cora z wi ększą rol ę reżyser i wreszc ie dochodz i do zdj ęć, k iedy trzeb a mieć g o w nogac h i rozkoszne cz y t o jes t w pani t o jest to jes t tak i sygnał t o jest w tym jest coś dl a mnie osobi ście wr ęcz zmys łowego kiedy, k iedy czuj ę że, że ty m krok iem ja nie chodz ę, że tak chodzi pow iedzmy zd ążyłam, a tak chodz i, ale s e jes t w 1 000 000 trupie, a ata k chodzi van y czy ser ial euro jes t ata k z kole i chodz i te n bohater Solid Gold i t d. tak, ale to nie jes t tak, żeby tak chodzi ć trzeb a mieć tak ie but y kost ium, al e absolutnie to prawda są to n ie wszystko to n iego nie wystarczają już wystarczaj ące, al e daj e, ale przywar y ta k jak ju ż często padają t e historie, kiedy na drug im rok u szko ły teatralnej bra łem udzia ł w dyplom ie grałem pierwszy scenki w 1 z n ich zreszt ą Magda Zawadzka Jola Lotte politykowa ł mn ie także pami ętam do dz isiaj i pr óby pr óbami, ale pewn e cz y dostęp ko ść mi wted y si ę wszystko uprościło sta ło si ę oczyw istym tak ges t, jak i nawe t słowa teraz le ży cz ęsto be z kost iumu geologa, a tak że z 6 pani t o mówi bardz o się cieszy na s te w łaśnie młodzi n o właśnie zajadali ja tak ostatnio s łyszę tak ą moj ą rozmow ę z pane m redaktorem Urbaniak w iem w Instytucie teatralny m, w której w łaśnie ta k n o wy złośliwie bałem się jeszcze mo żna tak powiedzie ć na tema t teg o postaw ienia spraw y w spos ób nast ępujący, jeżeli wyst ępujemy w kościół jes t epok i t o wted y te n spektak l teat r my n ie jeste śmy wsp ółcześnie jak ub ierzemy dżinsy to znacz y, że mówimy o dn iu dz isiejszym jak ja ma m do czynienia z czym ś podobny m t o to myślę o stopn iu naiwno ści po prost u tw órców poniewa ż traktowan ie bohater ów szeksp irowskich jak o wy łącznie przesz łości, poniewa ż maj ą na sobie maj ą przy sob ie np. sztyle t mie ć albo n ie wiem cz y to już ktoś kpi prawd a na g łowie alb o kapelus z jes t cz y rzeczywi ście zaskakuj ąc, al e ten m łody re żyser m łody tw órca on Wiki kwestie un iwersalne tylko by ć może uwa ża, że publ iki do publiczno ści łatwiej łatwiej dotrze ć, je żeli publiczność zobaczy kogo ś sob ie podobneg o tak pani uważa nie by ł tak ma ła że, gdyby żadne nie widzia ł tylko uniwersalizmu to być nad za to n ie bra ła pan i czasam i czasami prosz ę wybaczy ć to, ale czasam i wyn ika t o po prostu nie umiejętności zrob ienia kostiumu no c óż prostszego ni ż bra ć bohater ów w dżinsy to jes t fantastycznie no i ani te ż jeste śmy pani m ówi po francusk u jeste śmy ubo żsi prawd a pod łączeni jesteśmy jeste śmy Chick jeste śmy w modz ie jeste śmy postępowi n o mo żna tak najwa żniejsze jest rezulta t czasam i powstaj ą przepiękne przedstaw ienie w łaśnie traktuj ące przeszłość w te n sposób Debora ułomne jes t teg o przykładem pami ętam je j Juliusza Cezara, kt óry rozgrywał si ę w Iraku no al e tam się wszystk o w ty m przedstawieniu zgadza ło, a n ie jes t ta k w ka żdym przypadk u, gdy przyszłam po ra z dz isiaj powiedzia ł, że z panem dz isiaj spotyka m się wszysc y mi powiedzie ć na sukces syn a ci, którzy rozmawiają p óźniej, al e zapytaj o politykę zapytał polityka jeszcz e, że podział przenoszona jes t w pol ityce że, że taki ma m średnio NATO ochotę pytan ia o polityk ę natomiast 1 rzecz, którą mog ę pani p ójść pani redakto r nosi rzeczywi ście jestem zaskoczon y ty m, że pan Piotrowicz ci i pan i pan i by ła pose ł Pawłowicz Pawłowicz s ą kandydatam i do Trybunału Konstytucyjnego z zaskoczen iem przyj ąłem również decyzja o ty m, że pa n pose ł Macierewicz zosta ł marszałkiem seniorem cz y ma m kontynuować nie neguję tego wątku n ie natom iast ja chcę co ś innego poruszy ć ostatnio s łucham audycj i, kt órą Grzegorz Sroczyński prowadz i świadczy wal i jak porusz a tak ą kwesti ę jak nazyw a pogard y libera łów i miał wiele nas pa n z brac i, kt órzy tacy wra żliwi na przejawy ras izmu seksizmu daj e tu przyk łady później w og óle s ą absolutnie n ie wrażliwi operuj e stereotypam i dotycz ącymi katol icyzmu czy wykszta łcenia daje przykłady wy k Krystyna Janda rozpowszechn ia tak ą grafik ę por ównuje wyborc ów PiS do prostytute k dzisiaj por ównuje ciemniaków z krzyżem wydaje się kup i za 500 plus Jan Hartman i tak daj ąca jestem jeszcz e te ż dobrz e rozumiem no n ie rozmaw ia pani w te j chwili z Krystyną tylko z e mną ac h, i j a w 2000 dobrz e wtedy, kiedy już zacz ęły poj ęcie moherowe berety zacz ęły być u żywane w ojczyźnie bior ąc udzia ł w Areopagu arcyb iskupa Gocłowskiego w Filharmonii, gd y w Gdańsku w czas ie debat y, w kt órej by łem uczestn ikiem panel u cz y Europa zab ija dusz ę polską pozwoli łem sob ie apelowa ć o d ialog z mo imi bra ćmi s iostrami moherowym wted y zosta łem wyśmiany już wie pani no ja nie chcę m ówić tak jak przyj ąć tak iej postawy, a wyszło na moje to n ic n ie wysz ło na moje w og óle bzdur y tylk o, że do mo żecie czasam i wart o posłuchać artyst ów może on i mają te n to inne spojrzen ie na rzeczywisto ść, które mo że si ę przyda ć anal itykom pol itycznym cz y cz y naukowco m jeste m przekonan y, że nieczęsto, al e może czasam i ta k dzi ękuję pan u i jes t t o kwest ia pa n dyrekto r teatr u polskiego mo że znaleźć w sytuacj i, w kt órej zad a pa n sob ie pytan ie n a jak dalek o id ący komprom is m ógł już przeraża mn ie na razie nie zdają si ę tak iego pytan ia, ponieważ te j por y, poniewa ż n ikt n ie interweniuje an i urz ąd Marszałkowski an i ministerstwo kultur y w dzia łalność mojeg o teatr u w jeg o repertua r obsad y re żyserskie aktorsk ie, gdyby tak si ę sta ło t e interwencje sko ńczyłyby si ę niczym to znacz y, aby m prowadzi ł swoj ą polityk ę repertuarow ą i artystyczn ą w sensie tworzen ia zespo łu artystyczneg o i wted y pi łka by łaby po tamte j stronie rozum y zajmuj ą zajmuje pa n tak ie zn ów szczególne miejsce c o du żo m ówić t o pi ękny teat r pi ękne m iejsce teatr y z n iezwykle bogat ą tradycj ą historią teatr u, prze z kt óry przeszli największy najwi ęksi aktorz y najwi ęksi re żyserzy scenografowie jes t to cudown a scena przytuln a m imo swojej swojeg o ogromu jes t to jeśli się n ie byle największa sal a teatraln a poz a Romą w Warszawie 700 miejsc pona d ponad 2040 to zale ży jak liczyć, bo t o w ie pani, al e ponad 700 co powiedzia łam pan u przed wej ściem do stud ia grz e, gd y dowiedzia łam się pa n wrac a z Francji to szczerz e si ę ucieszy ła jakoś t o Brandta dosy ć osobi ście sp ędziła we Francji 5 lat t o jest nic w porównaniu z tym c o pa n by ł 33 tak oczywi ście i jakby sob ie te ż zdaj e sprawę z teg o, że tutaj pa n powiedział sensem składała nic n ie zabra ła, ale op łaca si ę za pewn ą pewn ą cenę w ielu ludz i p łaci za byc ie ta m przyzna m się, że w czas ie stanu wojenneg o, gdy wkład chodzi łam na koncert Jacka Kaczmarskiego to po tych koncertac h rozmawiałam z Chin m ówiłam czemu n ie wrac a do Polski przecie ż ta m jes t potrzebn y tym nam i t d . bo widziałam, że wrócę nawet jakb y miał grać w prywatnych domach i t d. czułem t o czu łam t o, jakie mog ą tak czuć o n mia ł swoje przecie ż racj ę i t d. niż mo żna rzuca ć, al e st ąd może ja to tak, że opow iadamy, jakb y pokaza ć, dlaczeg o si ę ucieszy łam t o pan wrócić t o znaczy jest co ś co Francja zabra ła t o n ie Francja t o po prost u życie nasz e o udzia ł w tym co si ę dzia ło w Polsce w ty m czas ie, ale to jes t tak oczywiste, że ju ż o ty m, że nie trudn iej by ło t o wyliczać szkoda, że n ie mog ę brać udzia ł w bojkoc ie Radia telew izji prawd a szkoda, że n ie n ie prze żyłem dob y stan u wojenneg o, że n ie brałem udzia łu w jaki ś man ifestacji czy czy n ie byłem zamkni ęty gdzieś ta m na d morze m alb o w w tyc h miejscach internowania i t d . prawd a to t o tak t o naturalnie, al e c o innego te ż do świadczyłem i to n ie by ł luksu s, kt óry niekt órzy mn ie podejrzewali ja nie bywa łem na salonac h paryskich zreszt ą, gdybym był chciałabym się teg o nie wstydzi ł, bo co w ty m złego natom iast ja po prost u ciężko pracowa łem i życie dl a mnie n ie by ło prosty opis zupe łnie nale ży wiedzieć wierzyć w t o, że bogaci mog ą by ć przyjaciółmi b iednych, a t o jes t jeszcz e znana h istoria mianowicie t o jes t h istoria z Mahabharaty dron a spotyka kiedy ś n ie pamiętam dokładnie t o spotyk a kiedy ś swojeg o swojeg o przyjac iela, kt óry 10 × bogatszy dochodzi do jakiego ś dialogu jakieś w tak iej sytuacj i dramatyczne j między nimi i drona gran y prze z jego wyci ąga tak i taki wniosek o tak ą radę daj e młodym z strzelc a z łuków prawda m łodym wojown ikom pamiętajcie nigdy nie ma przy prz y, żeby przyja źni między bogaty m, a biednym się wydaj e, że trzeba pami ętać o s łowach o słowach dron y, żeby n ie by ć naiwnym, ale wydaje si ę, że n ie jes t wykluczona przyja źń między bogatym b iednym alb o wysuwam y pan ilustruje książki z teg o co pami ętam przyk ład przyjaźni pan a ówczesnej żony chyba t o było z dębem ko ńczy, a ta z jakiego są również z tak tak ta k tak tak no ale to ju ż zupe łnie inna h istoria w sztuc e w dziedzinie kina tu wchodz imy w zupe łnie inny jeszcz e świat, w kt órym t e emocj e aktorsk ie po łączone z pieni ędzmi w do du żymi pieni ędzmi cz ęsto stwarzają sytuacje, kt óre jeste śmy bardz o zaskoczen i, a propo s dużych pieni ędzy opowiada pa n bardzo ciekawie nie będziemy tego mo że to wielki sukce s s łuchacze sam i przeczytają jak to pa n n ie zagra ł w li ście Schindlera głównej rol i, al e r ównocześnie na pytan ie, gdyb y jutro pan dostał ofertę zagran ia w Hollywood t o wyj ątek racjonalnie mówi t o był wszystko pouk ładał, gdyb y się d a ułożyć porządku, gdyb y nie da ło to tam kropk i, ale pote m, al e jednak ty m zastrzy k malować od razu jes t w Gazecie 1 zwróciłbym pojechał do gali n o w 2 tak oczywi ście to rzucenie rzucen ie wszystk iego też są jednak dzisiaj w mo im życiu znacz y, al e teraz Mączka dosta ł propozycję prac y w Paryżu w przyszłym rok u co bardz o mn ie zaskoczyło zreszt ą zabawne, że otrzyma r ównież propozycj ę prac y w grudn iu w radio i cz y to ju ż zupe łnie zaskakuj ące zdumiewaj ące, ale okazuje się, że jakoś ta m pami ętają o mnie także przyszły rok b ędę pracował w Paryżu, ale zaraz rad io w Paryżu w radiu mia łem zagrać w grudn iu, ab y pracował w teatrze gw iazdy Dawida zreszt ą Mariusz, a ja słyszałam jak pan pogodzi ć, że pa n jakie ś zdj ęcia do ser ialu na rozpocz ąć al e k iedy teraz ju ż w tygodn iu tak not a, gdy ż wszystkie tak za jak i wszystkim prawo tak Waldemarem Krzystkiem Niemcy Orły s ą tak potraktowała łań z tego c o powiem pan u chciałam zobaczyć t o jest, ale ju ż nigdzie n ie mo żna zobaczy ć na niemal do ogromneg o zaszczytu zapłaciła tyl e złotych z dnia ktoś każe im si ę na żadnej Platformie n ic mam kup ione tych k ilka i nic nie mo żna Solid Gold dopiero wchodz i koń 2004. 5 listopad a tak cz y brak brak ta k ta k tak te n serial 2 słowa cz y to b ędzie dotyczy ł, która temat Krzystka c o już tak t o jes t ser ial opowiadaj ący histori ę dom u w e Wrocławiu w bardz o c iekawym miejscu prawda Wrocław jes t tym m iejscem, w którym wiemy, że by ł i czesk i Polski n iemiecki, a i jes t tak ą cudowną histori ą zresztą n ie chc ę zdradza ć szczegółów al e, ale h istoria si ę tam przetacza, a pa n poseł dramatyczn y, a pan to jes t tak g łowa rodziny n o b o ta k, jak im etap ie życia tera z pan jes t pa n spojrzał tak i, a 73 lata c o i z tak pan pewn y, że pan i tak osoba i tak na t o jeszcze b ędę do jeszcze b ędę przez k ilka lat dyrektore m, a potem z przyjemnością p ójdę na emerytur ę na emeryturze b ędę mia ł c o robić pan i pa n widzie ć tak wszystk ie rzeczy wk ładane dzi ś to to to bzdur a, że można to si ę tak pouk ładać, bo bo życie jes t pełne n iespodzianek i również przecież w moim w ieku to mog ą by ć n iespodzianki zdrowotne szczeg óły są absolutnie be z praw a liczba panu zdrowie w nim stara m si ę, ale zwi ązki przestrzeg a wszyscy dbają o zdrow ie tak cz y raczej by chyba dba jeszcze więcej la t prowadz ę program n iewiele to lekkie bardz o uwieraj ą lekarzy lekarki n ie da 2 tak zobaczymy no za 3 lata ko ńczy si ę moja moj a dyrektora zobaczym y c o dalej n o bardz o chcia łbym kontynuowa ć swoją prac ę w gruncie rzecz y w ka żdej dz iedzinie zobaczym y zobaczym y dz isiaj po wyj ściu z teg o studia, że pan prost o do teatr u tak gra m króla Twardocha w re żyserii Moniki strzępki g be z Jakuba Szapiro no wa żna data bardz o się c ieszymy, że gram y o przedstaw ienie ostatn io wznowiliśmy po par u miesi ącach p o po wakacjach i krzyż gra ć m ówi pan lubię t u przychodz i, żeby zagrać prze z tor y fajn e przedstaw ienie mi ło słyszeć, gdy będą tera z łączy z ty m pan m ówi je śli o marzen ia w sferze zawodowe j t o skutecznie kontrowa ć rutyn y albo też w mie ście o pracę z młodymi oczywiście i t o jes t w łaśnie to pani jak chcia ł, a więc musi to uda to ju ż teraz naprawd ę w sposób dyrektor powinien takie rzeczy, mówi że ta k w raz ie jak chcia ł kiedyś zrobić o czyste j z m łodymi aktorami 3 sztuki sztuk i, kt óre przecież s ą takie tak imi tak im fundamente m l iteratury teatralne j Europejskiej, ale na czym polega trudność z e stanow iska nie organizacyjne mówi pa n t u taks y można tak si ę po prostu zrobi ł natomiast teraz już s ą psie sztuczki 2 mające prawda no i brak panu łatwiej ni ż t e z prywatnym oczywi ście na całe szczęście, al e prosz ę pami ętać, że to n ie jes t także dyrekto r teatr u sponsorowaneg o prze z pa ństwo n ie myśli n ie my śli o pieni ądzach n ie myśli o tym czy sala jest pe łna cz y pust a, jak ie cen y bilet ów pow inien wyznaczy ć natom iast niew ątpliwie mus imy pami ętać o społeczeństwie naszy m widz ów dlateg o z pewną satysfakcją s łyszałem, k iedy w Warszawie mówiono miało o ty m, że ludzie si ę śmieją, że tak jest tak ie tanie bilety w teatrz e polsk im, a słyszał s łuchałem tego śledztwa z punktu w idzenia czyst o ekonom icznego teat r tak i zawsz e b ędzie dotowan y absolutn ie rzutnie no to już t o jest w ty m wyraża si ę po prost u rol a pa ństwa m y s łużymy w najszerszym teg o słowa znaczen iu edukacj i naszeg o społeczeństwa sam i zresztą te ż edukujem y i t o jes t potrzebn e sztuk a w og óle potrzebna kultura jes t potrzebna n o jak można jak mo że żyć spo łeczeństwo bez kultur y prawda zabawn e, a propo s kultury wróciłem z tej z tej moje j ukochanej Francji nie słyszę tak ie poj ęcia kultur a wysok a kultur a niska wszysc y, o co t u chodz i us łyszałem r ównież s łowo celebryt a to zabawn e zm iana języka to w ie pan tak jak wr óciła po osiemdziesiątym trzecim roku us łyszał s łowo komuna to t e jak pan, że dał n ie wiedział, że mówi prezenty n ie wiedziałam, że by łam w komun ii kultur a bardz o ważna n o na tyl e ważna, że w ładza chc e tuta j mie ć wp ływ m ówiąc najdelikatniej chocia ż, a propos wp ływu to tera z sob ie przypomnia łam m ówi pa n podpisa łem l ist protestuj ący przec iwko przeciwko przerwaniu pra c nast ępnym klubie Kieślowski nie podpisa ły powiedział mi film n ie nale ży do narod u tak czytam spo łeczeństwa zależy do tego, kto da ł pieni ądze, ale tak, al e krzyż zapomniał, że te pieniądze t o były pieniądze t o były pieni ądze podatnika tak ie tak że tuta j jedn o krzyż uważam n ie chcia ł po prost u ulega ć i w okoliczno ściowym o n chcia ł prowadzi ć chcia ł by ć najważniejszym autorem swojeg o życia i miał do tego absolutne prawo t o doskonal e rozum iem, al e jak pan to c o pa n m ówi o VAT od kultury jes t wa żna wida ć, a czasam i boleśnie to czujem y na tych ingerencja ac h, decydent ów kwest ii kultur y, czyl i obsad y dyrektor ów zmian i t d. wymiany, b y pani oczywiście trzeb a b y m ówić o konkretnych przypadkach w ty m i b ędziemy się zgadzal i lu b różnili jest oczyw iste że, że jest czym ś zdumiewaj ącym, że n ie mam y dotąd dyrektor a muzeu m Polin prawdę to jes t w ogóle t o jes t bezdyskusyjn e natom iast w ogóle mo żna się zastanowić co t o znacz y obsadzan ie prawd a jak c o chc ę być mo żna si ę natom iast zastanowić co t o znacz y m ianowanie ludz i prze z pa ństwo na stanow iska inne kierownicze w Instytucie kultur y prawd a, jak imi kryter iami t o powinno si ę kierować ja my ślę, że rzecz nie jes t tak prosta je śli chodzi o konkurs y np. dotycz ące Dyrekcji teatr ów prawda samo środowisko chciało mie ć t e konkurs y, poniewa ż chcia ło unikn ąć prawd a jak jaki ś nominacja bezsensownych tak dalej tak dale j, ale same s ą konklawe 2 pozorowane, al e sa m Paweł Demirski kiedy ś w czas ie dyskusj i na tema t obsad y Dyrekcji teatr u polskiego w we Wrocławiu mówił n o dobrze no ale jak mas z drużynę Barcelony w piłce no żnej t o co robisz konkur s na dyrektor a na trener a prawda rzecz n ie jes t tak prost a jak na m si ę wszystk im wydawa ło mało teg o w og óle czym ma by ć pol ityka kulturaln a pa ństwa cz y poleg a na wy łącznie na dawan iu pieni ędzy tw órcom cz y te ż powinna zajmowa ć si ę czym ś innym, jeżeli tak to czy m, jeżeli tak t o do jakiego stopnia i t d . tak dalej o tym, debatowa ć Otóż t o o tym trzeba rozmawiać t o zwabi ć jak kiedyś objął dyrekcj ę teatru polskiego ja powiem pan u marsza łkowi Struzik, je żeli on ma jakie ś jakiś pogl ąd na NATO jak czym ma by ć teat r Polski si ądziemy prz y stole i rozmaw iajmy o tym jak n ie widz ę n ic negatywnego gro źnego, jeżeli rozmawiamy z lud źmi, kt órzy mnie mianuj ą jakie ś stanow isko oczywiście to m ianowanie mnie jes t wyraze m pewneg o zaufania dobrz e, al e po wys łuchaniu mnie p ierwszym prawd a także nie z tego, że brakuj e owe j debaty wydaje się, że ta si ę, że ta, a c o pa n najbardziej przeszkadz a w życiu publicznym agresja nienawi ść Ano to po prost u miasto, które w te j chwili w te j chwili t o już pani z rozbawieniem my ślę o ty m, o tyc h apelac h pani nie wiem 10 lat tem u mo że przesadz a, ale n o pow iedzmy apelac h mojego ukochaneg o stowarzyszen ia Pauli Sawickiej prawd a Stowarzyszenie przec iwko antysem ityzmowi ksenofobi ę jak t o cudown ie brzmia ło właśnie, k iedy spotykaliśmy si ę na debatac h w teatrz e polskim, bo t o ta m cz ęsto i w łaśnie otwart a Rzeczpospolita m ówiła o ty m ja k jak język nienawi ści kryj e się w łaśnie tak dale j tak dalej s łyszymy t u internecie słowo tak ie tu s łyszymy w pras ie słowo ta k jak tu trybun y kto ś powiedział dupa i t d. trwali przesadza m Tofik 5 Otóż okaza ło si ę t o proroczy to c o się sta ło w ostatn ich latac h jest czymś na d czy m to spo łeczeństwo będzie musia ł pracować prze z w iele w iele dziesi ątków la t prowadziła w tym, żeby zrobić n o chyba si ę po zabijamy, al e racze j tego raczej prosz ę na mnie liczy ć w te j dz iedzinie w mo żna powiedzie ć, że a ż czegoś tak iego wted y absolutnie n ie spodziewaliśmy si ę, że to a ż ta k jak pani ja n ie jeste m socjologiem historykiem nie ma m narzędzi naukowych, al e ja się, cho ć lat a by ł pan tego rok u na urlop ie chc e imigranta znacz y teat r nie gr a przez 3 miesiące o d po łowy czerwca do mniej wi ęcej połowy dom u d łużej trochę wrze śnia wtedy czasami odbywaj ą si ę pr óby w sierpniu przede wszystk im w drugiej połowie no w tym rok u pr ób Dziadów zacz ęły się 6 sierpni a dyrekcj a mus i tego wszystk iego jako ś ta m dopatrywać, ale uda ło mi się by ć na wakacjach 10 dni tylk o w ciągu 3 miesięcy 10 dni, a maj ąc maj ąc mając jak m ówią o wakacjach wakacje tak w wyjazdac h t o moje wyjazdy bardz o cz ęsto n iby bardzo atrakcyjn e s ą naprawd ę zwi ązane z zawode m i to jest bardzo męczące 10, gdyby si ę nacieszyć wspania łym życiem rodzinnym nie tylk o t o n iewiele życiem rodzinnym mieście się cieszy ć każdego dn ia, a więc moj a żona m y te ż podzielamy pan a, a pa n rado ść prosz ę pa ństwa Andrzej Seweryn ja prowadzę, gdzie oboj e nie znalaz łem wytłumaczenia teg o gdzie ś przemknęło m iny, bo pa n c o mog ło przemknąć czyta łam etapam i proszę pa ństwa ksi ążka l iczy sob ie stron n ie uw ierzycie nie uwierzycie w ie pa n źle 620 więcej, więc rolnicy zebrali, al e proszę się przez rzecznika t o się cz y bardzo szybko wywodzą się cz y bezgran icznie i naprawd ę nie ma tutaj w śród na s Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Kling, al e ja składam podzi ękowania ja też w iemy t o straszn a prac a by ła kawał kawa ł roboty, kt óre wykonal i Marcin Meller powiedział, żeby pa n z nimi porozmawiał n ie mia ł pan w ątpliwości nosi ł si ę pan z tym o d d łuższego czas u jak w książce my ślałem tak to jes t t o drug a poświęcona moje j skromne j osob ie pon iesione prze z Teresę w inie cz y pruszkowsk iego i ja znałem Arkadiusza i Łukasza, ponieważ kiedy ś on i jak o pracown icy Mellera zrobił ze mną wywiad dl a Playboya i na m się dobrz e gadało i wierzę, że b ędzie dobrze, a teraz pa ństwo będzie bardz o dobrze czyta ć Andrzej Seweryn n ie prowadz ę wydawnictwo byłaby bardz o serdeczn ie panu dzi ękuję pan i dziękuję panie dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA