REKLAMA

Kartka z kalendarza: 39 lat temu Sąd Najwyższy w Warszawie zarejestrował NSZZ "Solidarność"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-10 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry 10 listopad a o godz inie si ódmej 5 i 38 sekund za 1 szybą Karolina Kaczyńska, kt óra wydaj e weekendow y poranek za drug ą Daniel Kowalewski, kt óry realizuje, a w studiu Maciej Zakrocki dzie ń dobr y pa ństwu słońce też ju ż powiedziała na m dzie ń dobr y oszust a 47, a pow ie na m dobrano c o piętnastej 52 imieniny obchodzą dz isiaj Lena Ludomir Leon ora z nel sta ż n ie obchodzi dz isiaj imienin tak m ówiła zawsze słyszę nel to o d razu się, b o po Rozwiń » jeg o staż, ale dz isiaj sta ć nie ma nie ma imienia, kiedy b ędzie mia ł na pewn o odpowiada tradycyjnej kalendarium o d raz u dodam bardz o sub iektywne, bo oczywi ście wydarzeń w przesz łości, kt óre wa żne i mia ły miejsce 10 listopad a by ło wiele, ale oczywiście nie tylk o, że nie sposób o n ich mówić, al e i te ż chcia łbym na t o kalendarz spojrze ć z punkt u widzenia trochę te ż nawe t temat ów dz isiejszej dz isiejszym wydan iu weekendoweg o poranka 101 lat tem u Józef Piłsudski powr ócił do Warszawy z wi ęzienia w Magdeburgu nast ąpił wówczas początek rozbrajan ia żołnierzy niemieckich na ul icach Warszawy mówiąc kr ótko wszystk o się zacz ęło i wcale t o n ie by ło tak jak pote m przy mówiło, że nic z tego n ic noweg o by ła Polska na pierwszego, ale o d tak dużo mówiliśmy na anten ie TOK FM szczególnie ro k temu, kiedy by ła setn a roczn ica przyjazd u Józefa Piłsudskiego do Warszawy, że na t ę chwil ę temat te n zamyka 39 lat tem u Sąd Najwyższy w Warszawie zarejestrowa ł NSZZ Solidarność, uchylając poprawki wprowadzone prze z sąd wojewódzki, kt óry chce te ż na chwil ę zatrzyma ć powiedzia ł subiektywnie, ale te ż n ie troch ę może wspomnieniowe, bo t o wydarzen ie, kt óre po prost u dobrz e pami ętam wted y jak o studen t agencji fotograf icznej Flesz sta łem wiele godz in przed gmache m Sądu Najwyższego w Warszawie czeka łem na wyn ik teg o postępowania maj ąc świadomość, że sytuacja jes t bardz o powa żna w 24 września 8 dziesiątego rok u te n wniosek o rejestracj i Solidarności zosta ł z łożony w sądzie wojew ódzkim w Warszawie na ich ludzie, kt órzy s ą z mojego pokolen ia pami ętają pewn ie tak iego pan a s ędziego Zdzisława Kościelniaka, bo t o o n wted y podjął decyzj ę i oni si ę wted y du żo mówiło odrzucen ia teg o wn iosku o rejestrację zwracaj ą m. in. uwag ę na to, że w statuc ie Solidarności brakuj e zap isu o k ierowniczej rol i polskiej zjednoczone j partii Robotniczej na dodate k s ędzia Kościelniak skaza ł skreślić zapis opraw ie do strajku, kt óry by ł kluczow y dl a Solidarności powsta ł ogromn y kryzy s pol ityczny kom isja krajowa og łosiła protes t i zapowiedzia ła straj k tak że napi ęcie by ło ogromn e w końcu 10 listopad a zebra ła si ę solidarno ściowe krajow a komisja Porozumiewawcza i uwag a uwag a Andrzej gw iazda raze m z Karolem Modzelewskim osi ągnęli porozumienie mówi uwag a uwag a, bo w jak trudn o sob ie wyobrazi ć porozum ienia dz isiaj niekt órych środowisk i komprom is, kt óry został wted y wypracowany polegał na ty m, że zap is te j k ierowniczej rol i PZPR pos łuszeństwo uk ładu wobe c uk ładu Warszawskiego w mia ł by ć wstaw iony do aneks u do statutu tak, żeby by ł Wilk syty i owca cała n o w łaśnie dop iero wtedy 10 listopad a Sąd Najwyższy postanowi ł zarejestrowa ć NSZZ Solidarność pami ętam, k iedy sądu wyszed ł Lech Wałęsa oczywi ście podniósł r ękę zaznacza Rafał do g óry i powiedzia ł mam y wszystk o, czeg o chcieliśmy na s właśnie nawe t ma m dziś zdj ęcia t o z teg o wydarzenia, bo chcia łem jeszcze z kartk i kalendarz a wyci ągnąć 1 informację trochę subiektywn ą w rozum ieniu mo ich osob istych emocji zainteresowa ń, bo to 26 lat tem u Sejm udzieli ł wotu m zaufania rz ądowi Waldemara Pawlaka 310 posłów by ło za 84 przeciw 24 wstrzymało si ę o d g łosu a dlaczego t o tak ie było wa żne z mojeg o punktu widzenia, bo to w łaśnie te n rz ąd najpierw 29 marc a 90 tego czwarteg o rok u upowa żnił prem iera rady ministr ów, a więc pan a Waldemara Pawlaka do z łożenia wn iosku o cz łonkostwo Polski Unii Europejskiej i wkr ótce potem Andrzej Olechowski m inister spraw zagranicznych w ty m rz ądzie dokładnie 8 kwietni a w Atenach tak i w łaśnie wn iosek złożył widzia łem kiedy ś te n dokumen t i taki powiedzia łbym by ł typow y dl a lakon iczne Waldemara Pawlaka t o w zasadzie, bo chyba jedn o zdan ie w łaśnie sk ładam wn iosek o przyjęcie Polski, cho ć w śród państw no bardzo wa żny moment naszyc h dz iejach integracji w w Polsce du żo imprez związanych z rocznicą z t ą pierwsz ą rocznic ę niepodleg łości warto po prostu rozgl ądać si ę sprawdza ć w internecie tam, gdz ie mieszkamy co się będzie dzia ło, bo tyc h imprez jest rzeczywi ście mnóstwo no i też mo że dobr a okazja, żeby n ie tylk o po świętować rocznic ę niepodległości, al e te ż po prost u jakoś mi ło sp ędzić czas c o si ę dz ieje na świecie na świecie no warto zwr ócić uwag ę na wybory prezydenck ie w Rumunii tam faworyt a w tych wyborac h jest dotychcza s dotychczasow y sze f pa ństwa Klaus Hani to jes t tak bardz o c iekawy pol ityk n iemieckiego pochodzenia t o jest pol ityk z Siedmiogrodu m iejsca, w którym bardz o dużo jes t potomk ów osadników niemieckich cz y te ż saskich, a w terenie no i pa n prezyden t w sonda żach ma ponad 45 % poparc ia, gdyb y przeskoczył 50 % o wy pr óg t o 24 listopada nie b ędzie drugiej tur y, ale czy tak si ę stanie zobaczym y zreszt ą wi ęcej o wyborac h prezydenck ich w Rumunii ju ż za chwil ę weekendowym poranku mo że jeszcze z e wzgl ędów tak ich patr iotycznych chcia łbym zwr ócić uwagę wielu Polaków na s s łucha zapewn e mieszka ńców Londynu, że t o dz isiaj w ko ściele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w łaśnie w Londynie zostanie ods łonięta tabl ica upami ętniająca polsk ich matematyk ów Mariana Rejewskiego Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego ora z ich dow ódców i wsp ółpracowników polsk iego biura szyfr ów, kt órzy przyczynili si ę do złamania szyfr u niemieckiej maszyn y szyfruj ących Enigma wart o zawsz e wraca ć takich postac i, dlateg o że nie tylk o pokazuj ą jak w ielu fajnyc h mądrych ludzi mieli śmy w naszych dziejach, al e też samo wyn ik warto przypomina ć, bo je j znaczen ie dl a zwycięstwa w drugiej wojn ie światowej jes t naprawd ę przeogromn e w wczoraj co prawd a ukazało się gazety, al e tak obszern e maj ą dodatki zapewn e jeszcz e pa ństwo do wszystk ich n ie zd ążyli sięgnąć, wi ęc ja chciałbym podsun ąć na m m. in . je śli chodzi o COS t ą pierwsz ą rocznicę niepodleg łości t o zach ęcam, aby przeczytać artyku ł prof. Tomasza Nałęcza dodatku gazet y wyborcze j, al e h istoria ro k w wykorzystanyc h szans mo żna powiedzie ć troch ę nostalg icznie pa n profesor p isze cz ęści artyku łu po d po d p t . wszystk ie r ęce na pok ład jak si ę udawało rzeczywi ście w w ielu sprawac h tych najwa żniejszych tyc h kluczowyc h dl a budow y pa ństwa tak straszn ie podzielonego po tylu latac h przecie ż rozdarc ia przez 3 zaborców jak udawało się sklei ć to państwo i jak szybk o r óżne ugrupowan ia polityczne przyk ładały si ę dok ładały swoją cegie łkę do tego, ab y w atmosferze właśnie, jak iej tak iej zgody zrozumienia potrzeb y chwili szybk o to państwo stawia ć na nogi zach ęcam do osiągnięcia teg o artyku łu te ż zach ęcam do si ęgnięcia do rozmowy może, dlateg o że takim dodatkową zach ętą w dzisiejszym nowy m poranku t o b ędzie audycja idealna n iedziela ósmy 40 w ramac h naszeg o weekendoweg o porank a Zuzanna Piechowicz b ędzie rozmawia ć, a tuta j chyba widz ę, że następuje zm iana w planac h dotycz ących idealnej niedzieli no dobrze t o w takim razie, tym bardziej zachęcam si ęgnięcia do magazyn u świątecznego gazet y wyborczej, gdzie rozmow a z Marcinem Napiórkowskim to jes t nam ioty kultur y, kt óry napisa ł ksi ążkę turb o patriotyzm bardzo fajn y teks t i c iekawa rozmow a z cz łowiekiem, kt óry m. in. właśnie odnosi si ę do teg o jac y jeste śmy jak obchodzimy w ty m okres ie wzmo żenia patriotycznego tak ie dn i jak chociażby dzisiaj, czyl i natur a, więc niezwi ązane z naszy m świętym c iekawy fragment może zd ąży, zachęcając pa ństwa do przeczytania g o jeszcz e przeczyta ć pytan ie do pan a Marcina Napiórkowskiego doskonale n ie mamy si ę tylko w ówczas, gd y jeste śmy niezadowoleni z sukcese m czujem y si ę obco n ieswojo pisze pa n w ksi ążce tak ie rzeczy t o si ę na kozetc e przepracowuje ma pa n dr Napiórkowski odpow iada je śli zestaw imy Polski turbo patr iotyzm z wersj ą tej choroby, kt órą cierpi dzi ś Ameryka t o różnica jes t wyraźna, gdyb y Tramp próbował doj ść do w ładzy mówiąc żyjemy pod kolejn ą okupacj ą nas z kraj n igdy nie by ło naprawd ę woln e, a tera z Meksyk Kanada zrobi ą na m rozb iory, a n ie s ądzę, żeby odni ósł w ielki sukces dlateg o Tramp przypomina ł o pot ędze Ameryki mówił uczyn imy j ą znow u wielką nale ży na m si ę rządzenie światem, a poz a ty m Ameryka dl a Amerykanów t o są temat y, kt óre w USA rezonuj e na znowu pytanie, al e je śli turbo patr iotyzm tak dobrz e pasuj e do polskiego kulturoweg o dna t o, jak ie szans a alternatywa na te j same j glebie da si ę wyhodowa ć te ż zupe łnie inne m itologii chocia żby o szklanyc h domach widz ę program, kt óry ponownie przenos i ci ężar na przyszłość, ale ty m razem proponuj ę już n ie nadzieje, al e wyzwania co m y n ie dam y rady t o pytan ie o to t o przecież t o jes t kw intesencja polskości mora ł dowc ipu o Polaku rusk u Niemcu Janie da m rady potrzeb a mi p iwo bardzo c iekawy tekst świetne na święto niepodleg łości, a sa m koniec w takim razie, bo się kończy ju ż nas z czas p ierwszego wej ścia zach ęcam do dodatk u gazety wyborcze j nasz a Europa ca ły właśnie dodate k po święcony jest Putinowi, a w łaściwie temu, kt o po n im przejm ie w ładzę na d Rosją, jaki manew r może wykona ć Władimir Putin, kt óry obiecuje, że nie b ędzie ju ż kombinowa ł z konstytucj ą rzeczywiście w ładza odda, al e jak ją oddać, żeby j ą zachować c iekawy teks t Wacława Radziwiłowicza no i mo że w tej sytuacj i odeśle jeszcz e do dodatk u Rzeczpospolitej plus m inus i teks t Marcina Kuby spoci ł o d kuchni między n imi, dlatego że ta m zwraca ć uwagę ja k o potężną w ładzę i rol ę w dzisiejszej Rosji odgryw a Jewgienij Prigożyn, kt óry by ł kucharze m Putina spoci ć o d kuchn i t o w dodatk u Rzeczpospolitej plus m inus, a tera z będą informacje w TOK FM po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA