REKLAMA

Rumunia: wybory prezydenckie w cieniu kryzysu politycznego

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-10 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobry ponown ie tak d ługo i dobrze zapowiedzianego temat u jak wybory prezydenck ie w Unieściu weekendowym poranku n ie by ło, ale rzeczywi ście tera z ju ż por a na t ę rozmowę telefoniczną łączy si ę tera z panem Piotrem Oleksym historykiem z uniwersytetu Adama Mickiewicza Instytut wschodni dzie ń dobr y dzie ń dobr y to ju ż byśmy us łyszeli właśnie informację, że dz isiaj wybory prezydenckie, że najwi ększe szans ę obecny m prezydent, kt Rozwiń » óry jest c iekawego pochodzenia też o tym, wspominałem pa n Klaus mechan izm, ale chcia łem pana najpierw poprosi ć może tak ie nakre ślenie w og óle sytuacji politycznej, bo t e wybor y prezydenckie odbywaj ą si ę w momenc ie, k iedy w kraj u jes t w og óle kryzys pol ityczny mieli śmy prze z t e ostatn ie tygodn ie gwa łtowne turbulencj e na rumu ńskiej scen ie pol itycznej zwi ązane z upadkiem rz ądu i t d . prosz ę nakre ślić słuchaczom t ę sytuację tak to w łaśnie powiedział w zasadzie można to, że t e wybor y prezydenckie odbywały się, wi ęc w c ieniu tego kryzysu rządowego rzecz si ę emocj e wyborców komentator ów pol itycznych w ostatn ich tygodniach skupia ły si ę w łaśnie kwest ii upadk u poprzedn iego rządu utwór teraz powstanie noweg o gab inetu dos łownie kilka k ilka dn i temu jeszcz e jeśli m ówią tak tak z szersze j perspektyw y to ja ma m wra żenie, że Rumunia przechodzi o d k ilku już lat i jes t w trakc ie takiego być mo że g łębokiej przebudowy scen y pol itycznej w ogóle i by ć może nawe t jaki ś pewnyc h zasa d życia t o może ręcznego to mo że właśnie wyjaśnili mody od lat t o jest duża zmiana je śli chodz i o ogromne wp ływy partii socjalistycznej o d la t, kt óra w łaśnie rz ądziła do n iedawna prem ierem kraj u była pani, że ulica da m cela je śli wiara, że wymaw iam to nazw isko dzia łali agenc i tak no i i tera z, b y właśnie mo żna powiedzie ć, że następuje jakie ś wyraźne przesilenie je śli chodzi przynajmniej o d rz ądu socjalistów niektórzy z naszych s łuchaczy mo że pami ętają potężne demonstracj e w Bukareszcie ju ż late m też teg o roku ludz ie są n iezadowoleni, cho ć t a partia właśnie miała do te j por y bardz o dobre poparcie, sk ąd s ą n iezadowoleni, dlaczego te ż pana zdan iem dochodz i do te j przebudow y scen y pol itycznej partia Socjaldemokratyczna, kt óre jest tak ą parti ą postkomunistyczną jest to mo żna powiedzie ć w Rumunii rz ądzi i od kilku o d k ilku lat, bo już d łużej ni ż 1 kadencję z przerw ą na roczn e rządy techn iczne w 2016 roku i faktycznie rz ąd te j partii 2016 roku niestety n iedawno kadencj i by ły naznaczone przed e wszystkim z 1 strony t u próbami lider ów tej partii, a konkretnie lidera Liviu Dragnea zm iany systemu s ądownictwa i Polski zasadz ie podporządkowania tubam i zwaneg o podporządkowania sob ie z systemu sądownictwa, gdy stron a drugiej c o w budowan ie tak iego systemu s ądownictwa i wym iaru sprawiedliwo ści prokuratury, kt óry uniemo żliwiałby ściganie zar ówno już radny m, na którym ci ąży c o z r óżnego rodzaj u zarzuty korupcyjn e oraz młodzi maj ą mach inacje wyborcze jak i jak ludz ie z jeg o z jego otoczen ia i też o d pocz ątku tyc h rządów w łaśnie od 2016 roku mieli śmy mieli śmy Rumuni częste i bardz o l iczne protest y szczególnie młodych ludzi sprzeciwiaj ących si ę działaniom działania realn e sprzeciwiaj ących się zaw łaszczaniu i podporządkowaniu sob ie do dn ia wymiaru s ądownictwa i tak w ten sposób realn a wszed ł r ównież wsp ół komisj ą Europejską Unią Europejską w og óle co n ie przys łużyło się na d łuższą metę, ponieważ bra k na m próbował zbudowa ć sobie taką propozycję może podobn ą to, bo Viktora Orbana być mo że to podobn o d o prawa i sprawiedliwo ści próbuje mobilizowa ć cz ęść wyborców jakiś tak i dyskur s anty antyun ijne Unii t o n ie sprawdzi ło i t u jeszcze należy oznaczyć dzieli odr ębna rządził kraje m z tylnego fotela by ł przewodnicz ącym partii ma starost a by ł marsza łkiem Sejmu Izby niższej parlamentu w 2 nie by ł premierem w tym czas ie mieliśmy mieliśmy prze z premier ów on i o poszczeg ólne rządy upadały ze względu na t o, że poprzedn i premier n ie chcieli zgodzi ć si ę na taką pe łną realizacj ę tych w te j pol ityki swojeg o swojeg o lidera mając świadomość jak bardzo on a jes t niebezpieczna i jak du żą też złością i spo łeczeństwa wsp ólnoty mi ędzynarodowej si ę spotyka i tak kon iec w Liwie Dragnei tak bardz o zupełny początek ko ńca te j partii nast ąpił wiosną teg o roku, czyl i w czasie wybor ów do parlament u Europejskiego poparc ia w uzyskała ta m troch ę pona d 20 % poparcia, gd y w poprzednich wyborac h na pona d 40 % poparc ia ono si ę zmniejszy ło dwukrotnie, a Norwegia zdobyła drug ie miejsce t o by ło też zaskakuj ąco Budowlani l iderem ta k tak zwi ązani partia Narodowo-Liberaln a wygra ła, a trzec ie m iejsce natomiast zdobyła obowiązek badan ia Unii, który n o prawie prze ścignął nowa zupełnie si ła na scenie politycznej t o prawie do ścignęła socjaldemokratów k ilka dni p óźniej l iberalna została aresztowan a zgodnie z e swo imi już od jakiego ś czas u toczącymi się wobe c niego post ępowaniami i po prost u trafił co sze f partii trafi ł rządzący trac i, bo do wi ęzienia natom iast o d końca s ierpnia mam y mieli śmy do czyn ienia z tak im kryzyse m ju ż sądowym, ponieważ rozpad ła si ę koal icja mniejszy ta mn iejsza partia koal icyjna postanowiła wycofać swoj e poparc ie dla rządu z r óżnych przyczyn tutaj wymy ślone t o wyglądało na to, że po prostu z t ą usługą uc iec z tonącego okrętu z drugiej strony t o mia ły tutaj znaczen ie amb icje personalne, ponieważ l ider tej mniejsze partie koal icyjne licz ą na to, że to o n medyka wsp ólnym kandydatem ma prezydent a na to pani premier w ielu kadencj i za również stwierdziła, że t o on a b ędzie kandydowa ć na prezydenta to spowodowa ło rozpa d te j te j koalicji rz ądy zosta ły oddan e w r ęce partii Narodowo-Liberalne j najwi ększe si ły opozycyjne j z tych też wodz i obecn y prezydent Klaus Iohannis i tak kilka dn i temu zosta ł zaprzysi ężony rząd na s przegłosowane zosta ło wotum zaufan ia dl a rządu Ludovika Orbána do Arki także mam y premiera Rumunii takie stanow isko premier s ąsiednich Węgier, al e życzyli uwagę r óżne med ia europejskie to oczywi ście by ło lekkim takim powiedzia łbym żartem uspokajal i, że nie maj ą c i panow ie poz a nazwiskiem z e sob ą nic wspólnego n ie maj ą żadnych relacj i rodzinnych nie maj ą z łożonych relacj i rodz innych ludowi Kolba mentalną prem ier rumuński jest jego mam a była Angielką rumuńską jes t t o jak może łączyć, ale nie mają ani słowa relacj i rodz iny an i też specjaln ie mocnyc h wi ęzi polityczne ideowych pomocy ludowi Orbán jes t przedstaw icielem partii Narodowo-Liberalnej tak na scenie Europejskiej tak mogliby śmy uwa żać jako konserwatysta myśli je śli chodz i o kwestie światopoglądowe, ale du żo większym szacunk iem podchodz i do jest du żo bardziej pozytywn ie nastaw iony do Unii Europejskiej i dodać kwestię rz ądy prawa cz y rządy konstytucyjna po prost u do idei wspomina łem t o jaki ś czas tem u, że ta ca ła sytuacja pol ityczna, kt órą pa n opisa ł odbywa ła si ę w momencie, k iedy kszta łtuje si ę now a komisja Europejska jeszcz e poprzedn i rz ąd, a więc rz ąd socjalist ów pani Wioli Dan, czyl i najp ierw przedstawi ł swojeg o kandydat a dok ładnie kandydatk ę do komisji Europejskiej pani ą murowan e pla m tak że angielska plomb mo że bardz iej zrób mu n iska, al e ona odpad ła już tak im wst ępnym wst ępnej ocen ie komisji prawne j parlamentu Europejskiego, kt óra do do szuka ło si ę konfl iktu interesów no i wtedy odchodząca ju ż pan i Dance Band Fila nominowa ła dan a Nika nad n o te n też został odrzucony ju ż na wstępie prze z sam ą panią von de r Leyen i k iedy jak chciała przedstawi ć kolejneg o kandydat a, a w tym czasie w łaśnie te n kryzys pol ityczny w Rumunii si ę rozkr ęcał to mia ł by ć m inister spr aw europejsk ich Wiktor ingres szkół wted y wkroczy ł w łaśnie prezydent Klaus ja ani spojrza ł na nie n ie b ędzie także naszy m kom isarzem czy kandydate m na kom isarza b ędzie pol ityk partii, kt óra wyra źnie schodzi z e scen y, a przynajmn iej do trac i w ładzę tak jest to by ło jedn o z nowych nowyc h zadań najwa żniejsze moment y teg o nowego rządu i t o si ę udało zrobił poszedł pracowa ć w Cannes znale źć kandydatk ę, która zna już znalaz ły poparcie trwa ła również poparc ie same j te j pani us ługi von de r Leyen to jest przeprasza m bardzo im wyleciało t łumaczą rab ina Joanna Walerian, ale tak a nowela t o jest do świadczona bardz o po posłanka, która by ła w poprzedn iej kadencj i europarlament u przewodnicz ącym kom isji komisji parlamentarnych i o n b ędzie prawdopodobn ie zosta ła tak będzie odpow ie za transport tak t o niema wobec jakich ś zarzut ów natury tak i an i konfliktu interesów, której pisa ł o tym n ie wiadomo jesteś kobiet ą na czym zależało z e wzgl ędu na nawrotoweg o parytetu nas odpad ły zależało usługi podlegają tuta j teg o kandydat a uda ło wypracowa ć tylko oczywi ście pytan ie na ile stab ilny będzie dale j rz ąd Ludovika Orbána n o i w jak im stopn iu teraz wracaj ąc do wybor ów prezydenck ich dojdz ie tera z do us ług uspokojenia te j rumu ńskiej scen y politycznej dlateg o w łączyłem te n w ątek związany z nom inatami do komisji Europejskiej, ponieważ w łaśnie w charakterystyczn y był ten ma moment, k iedy Klaus ani wkroczy ł do akcji w te j spraw ie w łaśnie zablokowa ł wystawianie kolejneg o kandydat a socjal istycznego na kom isarza z tego kraju t o też n ie w iem zbudowa ło jego pozycję tu ż przed tym i wyboram i pana zdaniem my ślę, że to n ie miało tak iego znaczen ia dla dla jeg o pozycj i także wewn ętrzne, ponieważ one po prostu siln ą pozycj ę prze z prze z cały długi cza s t o swoje j kadencj i poprzedniej jest tylk o wsp ół także mo że tak pow iem o n na pocz ątku jego jeg o prezydentura cieszy ła si ę związane z bardzo du że nadz ieje i przez 4 przestronne są całą kadencj ę t o poparcie dl a niego było bow iem dosy ć stab ilna, chociaż było sucho by ło można usłyszeć poważne g łosy rozczarowania m ówiące o tym, że już an i zby t pasywn e zby t bierny za ma ło taki właśnie zbyt rzadk o wtr ąca si ę w ten wzrost jest polityczna przede wszystk im zby t pasywn y wobe c partii socjalny m Demokratycznej z drugiej stron y Iohannis popiera ł r óżny sposób protesty te liczne t e po liczne protesty i sami protestujący organizatorzy mieli to mówili o ty m, że mam y świadomość, że prezydent jest jest po ich stronie, wi ęc Claudio an i tym momencie najmocniejszą wersję figur ą na stan ie pol itycznej rumuńskich w og óle, zwłaszcza że po sa m wywodzi si ę jes t nowa by ł zwi ązany z parti ą narodow ą liberalną, kt óra tera z przyjęła ob iekt przej ęła władzę on n igdy nie była prominentnym politykiem te j partii raczej wi ęcej t o on stan by ł popularnym pol itykiem jak o burm istrz miasta Sibiu i partia t o si ę z tego skorzystała z decyzją d ługą, czyli po prostu wsp ólnie siły jako kandyda t te j partii zosta ł wystawiony wystaw iony w wyborach prezydenckich je śli chodz i o te n rz ąd t o niemożna dokończyć powiedzie ć, że to ustab ilizuje sytuacj ę na scen ie pol itycznej, ponieważ za rok odbędą si ę wybory parlamentarne w Rumunii, więc jak skończą się t o t e wybory prezydenck ie to właśnie by ła w jakim ś czas ie nast ępna kampania i te n rz ąd też za bardzo dzielnie stawia sobie specjaln e i amb itnych celów podchodzą do swojeg o zadania troch ę na zasadz ie rz ądu technicznego można powiedzie ć tak że jeg o jak o głównym celem teg o rz ądu jes t zachowan ie pewnej stabilno ści ciągłości w ładzy w funkcjonalno ści państwa przed e wszystk im przez prze z najbli ższy rok okres ie do wyborów parlamentarnych, które odbędą si ę jesieni ą 2020 roku wspomniałem r ównież informacja o ty m, m ówiliśmy, że t e ostatn ie badan ia przed wyboram i popularno ści poszczeg ólnych kandydat ów też mówiliśmy, że jes t ich a ż 14 dają prezydentowi obecnem u pona d 45 % poparcia daj ąc poni żej 50, ale jak t o w w czasie wybor ów wszystko si ę mo że zdarzyć czy to cz y to w łaściwie oznacz a, że t u się n ic nie wydarz y, że nawet je śli dojdz ie do drugiej tur y t o, poniewa ż kolejn i kandydac i reprezentujący czy t o w łaśnie t ą parti ę proro k Mania t o jes t Mircea diakon ów tak 167 % wg teg o badania wspomn iana ju ż dzisiaj pani Wioli kadencj i dla 15 % wszystko to by wskazywa ło na t o, że prezydent ani ma prezydentur ę w kieszeni tak t o wyglądało tak t o rządowe są wymyślone to mówić w zasadz ie wyścig o drug ie m iejsce w wyścigu drug ie miejsce tutaj ścigają si ę właśnie pani w iele kadencj i dl a ora z pomilczeć dokonujemy i to, jaką jes t c iekawa posta ć na scen ie politycznej, poniewa ż w aktor i były dyrekto r teatru cz łowiek zupełnie innej innego świata si ę od świata popkultury c óż chyba troch ę liczy ł na to, że dobrze się może w jakim si ę skopiowa ć sukce s polityczne Żeleńskiego mia ła swojeg o na Ukrainie jes t wa żne tutaj grać n ie dam Barana, czyl i l ider partii zwi ązek baw ienia Rumuni tak jak poz iom nowe j si ły po takich, zostając od k ilku lat na rumuńskiej scen ie politycznej, która reprezentuje w du żej mierze m łode pokolenie podwozie młodsze pokolenie wyborców, bo tutaj te n podział na łódzkiej scenie pol itycznej pustego podzia łu na polecen ie libera łów i cz y docentowi centrolewicę to bardz o można libera łów i populist ów, ale marzen ia podziału pokoleniowego w og óle takie podzia ły w rumu ńskim życiu publicznym, a n ie tylko politycznym maj ą to na s ilny aspekt pokoleniowy i w łaśnie Unia zwi ązek, bo zbaw iania Unii prezentuje tak ie t o m łode pokolen ie, kt óre chce spróbować nowocześnie podchodz i do polityki, łącząc hasła i ekolog iczne i tak ie obywatelsk ie i różnymi z różnych aktem można powiedzie ć worków tyc h ideologicznych coś je śli chodz i o ten wyb ór od miejsca o tyle znaczenie, że tak dla wielu l igi walczyli t o jeśli ona wejdz ie do drugiej tur y to w zasadz ie jedyna szans a na to, żeby t o partia utrzymała jakoś może teraz bywa została przy życiu al e, żeby utrzyma ł jak ąkolwiek pozytywną dynamikę, żeby partie ludowc y nie straciła jeszcz e bardziej poparcia by ć mo że nawet nie spad ła, ponieważ było po aresztowan iu lidera partii jes t naprawd ę bardz o opłakanym stanie ona o t o walcz y Dan ba l na zwi ązku baw ienia zbawienia Unii walcz y o t o, żeby by ł w wyraz ie zaznaczy ć na scenie politycznej to on i s ą tera z numere m numerem nr. 2 la to by ło c iekawe zjaw isko, gdyby w drugiej turze ścigali się właśnie mechan izm badana, poniewa ż wted y mogliby śmy się spodziewa ć w n iezwykle merytorycznej dyskusji w drugiej turz e, ponieważ 2 ludzie jedna k prezentuj ą pew ien poz iom polityczne zobowiąże to nigdy się do te j por y n ie atakowali by ć mo że również w przyszłości wted y i 2 partie kt óre, kt órych popieraj ą będą musiały się będą chcia ły zawrzeć jak ąś koalicj ę rządową tak tak też by ł także rad iowe w takim razie l a na wyniki wyborów czy b ędzie drug a tur a, a jeśli będzie t o p o drugiej turz e 24 listopada zapewn e ponown ie usłyszymy z panem Piotrem Oleksym, który by ł tera z gościem weekendoweg o porank Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA