REKLAMA

Tandemowy skok z balonu do gra zespołowa

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-10 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prz y n iedzieli o sporc ie czy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk kłania si ę państwo zaprasza m na nasz ą audycj ę drug ą godzinę d ługość trasy b ędą goście, bo to są z nam i pani Katarzyna Witkowska dzień dobry interes jes t z nam i pan Tomasz Witkowski dzień dobr y dzień dobr y nie z nami pan Arkadiusz Majewski dzień dobry dzień dobry, który został wp isany do ksi ęgi rekordów Guinessa wszystk o t o po skoku ta m domowy m skoku ze spadochrone m z wysokości Rozwiń » 11  000 musi zajrze ć 373 m t o by ł sko k wykonan y z balonu pa ństwo byli ście tydzie ń tem u go śćmi program u ruszy na zdrow ie ich przyznam, że akura t taką rekreacyjn ą aktywnością to czy m si ę zaj ęliście ma niewiele wsp ólnego, bo nie ka żdy mo że po tym, jak przyjdz ie mu to mogłoby si ę balon pose ł na 11 km stan ą stamtąd wyskocz y za państwo do głowy przysz ło t o tera z zróbmy ma ły taką retrospektywy jeszcz e ra z przypomnijmy naszy m s łuchaczom, kt órzy nie s łuchali nas ienie naszego n iedzielnego programu ja k do tego doszło, że państwo zdecydowal i si ę stworzy ć zesp ół, który pozwol i na pob icie rekord u Guinessa w pani zaczniemy pan i nie no j a na ko ńcu dop iero po pani pan i była mózgiem operacji ziemi, al e t o już ta k w ko ńcowej końcowej faz ie tak naprawdę ja się im wa m troch ę taką naziemn ą logistyką koordynowan iem takim bardz o przyz iemnymi rzeczami także pocz ątek by ł du żo du żo wcze śniej pierwsze p ierwsze tak ie w ogóle p ierwszy pomysł w ogóle się zwróciły t o w głowie la t temu pewn ie za 30 i dopiero p óźniej mia ło kontynuację konta mo żna wtedy 5 lat i wpada na tak ie pomysły nie mo że 5 lat, al e bywa łem szybk o ja zacz ąłem skaka ć już dawn o temu to, bo 80 dziewiąty ro k i zupe łnie inne czas y wted y po prost u wszystk o było szare spadochrony te ż by ły szare wojskowyc h kolorac h alb o białe potem pojawia ły jakie ś inne i wszysc y byl i byliśmy zafascynowani Zachodem, kt órego dociera ły materiały ta k jak w każdym sporc ie w każdej bran ży i r óżne rzeczy marzy ły i ja akurat nigdy n ie by łem sportowcem, al e lubiłem zawsze si ę mierzy ć z przestrzeniami wyzwan iami kiedy ś mi wpad ło w r ęce materia łu o ty m jak pan płk Kitzinger, który prze z długie lat a dzierżył tytu ł rekordzisty świata skok ów spadochronowych w ramac h programu NASA testowan ia komb inezonu wyskoczy ł z balon u w łaśnie tylk o gazoweg o na wysoko ści 27 k m ja taką zawsz e w w izjerze jak byłem m łodym skoczko m spadochronowym podczas pierwszego skok u po wyskoczeniu z samolot u spojrzałem, gdz ie jest lotnisko t o nie znalaz łem g o tylko rozgląda si ę dokoła nigdzie go nie by ło tak przesun ę między nogami buty na cz y po prostu ciasne buty i okazało si ę to lotn iska pod tym i butami tak a wizja mi zaświtało, że rynki Finger wyskakiwał z teg o balon u ja przynajmniej tak wyobrażałem zyskać na po łowę kul i ziemskiej pote m na kontynen t na koniec traf ia w kra j jakiś tam zwi ązki zawsz e chciałem zobaczy ć jak to jest nagl e musia ł pan jeszcz e zaangażować do teg o ludzi, kt órzy to zrobią n o bo pa n nie skaka ł pa n tylk o był te n, który n ie tylko a ż ten, który w balon ie był to teraz, bo my śmy zrobili tutaj raze m te ż w zlote w te j ekipie, kt óry jesteśmy jeszcz e tam w iele os ób z nam i pracowa ło tak i projek t Polska strat a sfera ju ż 5 lat tem u b ędzie, gdzie wał żart nerwac h znaczn ą nie to warto t o by ła zbieżność pow iedzmy tak ju ż tak to czasow o zbieg ło, ale to by ł ten okre s ta k na fali tego by ło łatwiej te ż te n projek t zrealizowa ć wtedy zrobili śmy we tr ójkę sko k wysoko ści 10700 to by ł ówczesny rekor d Europy i wysoko ść lotu balone m 11125 co do tydzie ń temu by ł rekorde m Polski, a pote m przyszedł czas na te n projek t, który tera z si ę odbył no w łaśnie i ta k w niedziel ę pan Arkadiusz mn ie trochę zaskoczy ł, że przyznan ie pa n był generalnym wykonawc ą całej zabawy, a pa n dziś wycofane pan i ma łomówny dziś pa ńska osobowość się k łóci z ty m, czego pa n dokonał naczyn ia tak szczerz e m ówiąc nie odb ieram, że tego w te n spos ób, że zrobi łem co ś wielkiego natom iast rzeczywi ście h istoria jak gdyby je żeli chcemy m ówić o tym projekcie musz ę wr ócić do 3 grudnia 2014 roku, k iedy raze m tuta j z Tomkiem Witkowskim mi jeszcz e sto łkiem Kozłowskim tak, że naszym gościem, bo ma te ż r óżnorakie pomys ły związane liczne zaćmy nagl e z akcjami charytatywnymi tak je śli się n ie mieliśmy wspomina Talarek tak fajna spraw a, że prz y okazji jakiego ś tam y upraw iania sport u, tudzie ż ekstremalnego robienia jaki ś rekord można si ę zwr ócić uwag ę na inne problemy jest to jest t o fajn a sprawa natom iast wrócę do teg o projekt u Polska t o sfera wted y troszeczk ę, jakb y t o by ły inne projekt i rekord y były troszeczkę w 1 kategorii, bo m y tak naprawdę musieli śmy wtedy t o by ł rekord w 2 kategoriach najwy ższy skok formacj ą trzyosobową najd łuższa drog a przebyt a prze z formacj ę trzyosobow ą zamkniętym spadochronem i rekordy s ą do dz isiaj n ie pob ite w idujemy na stronie fakt jak o rekordzi ści i właśnie dzi ęki tem u, że byliśmy wtedy udzia ł w tamtym projekcie, do kt órego tak naprawd ę przygotowywali śmy si ę ponad 2 lata by ły dosy ć skompl ikowane dosyć skompl ikowany projek t przygotowania by ły dosyć trudn e wted y nie wiedzieliśmy czy m tak naprawd ę się przez salonow e wszystko było nowo ścią tak naprawd ę się spotka m spotkam y, wi ęc przeprowadzili śmy szereg prób, kt óre da ły na m na odpowiedzi na nurtuj ące nas wted y pytan ia i dzięki tem u, że w łaśnie wted y tamten projek t w środę, że ustanowili śmy tamt e rekord y t o tera z mogliśmy t e przygotowan ia tak naprawd ę skr ócić, bo wiedzieliśmy, jak ie będą warunki czy m si ę spotkam y jak t o zorganizować jes t tak naprawd ę t e przygotowan ia skoczyli śmy do 3 miesięcy i też my ślę, że dlateg o, że wtedy zrobili śmy te n projek t dlateg o Amerykanie też zwr ócili si ę do na s żebyśmy, żebyśmy t o po prostu dl a nich zorgan izowali, bo to by ło ju ż ich si ódme podej ście pr óbowali wcześniej w w ielu krajach m. in . w stanac h Zjednoczonych Szwecji Kanadzie w Dubaju i dop iero tutaj w łaśnie u nas uda ło się to zrobić, al e ja muszę zapytać wyja śnić pa ństwo bardz o prosz ę b y, skąd oni znaleźli, sk ąd wy ich znale źliście, bo t o operujem y tak tutaj Polska ekipa, kt óra ma zajawk ę na ekstremalne rzeczy t u nagle pojawiaj ą si ę Amerykanie ta k jak na m te ż mają zabawk ę Partyka między zdaniami, al e dla pa ń za wysokie s łynni ameryka ńscy naukowc y amerykańscy ludzie z muzyk ą wiem, bo on i rzeczywi ście zacz ęli rozmowy, gdyby od e mn ie, bo już drug i ra z z rz ędu organizowali śmy w Polsce mi ędzynarodowe sympozja spadochro n now e m. in. Amerykanie byl i prezydentam i podcza s teg o sympozjum n o tak gdzie ś ta m między sem inaria ami zgadzaliśmy si ę na tema t SKOK - ów du żej wysokości wted y jak i wted y ta propozycja padła, żebyśmy cz y byśmy spr óbowali zorganizować dl a n ich teg o rekordu, poniewa ż zobaczyli, jakb y f ilm i materia ły z tego z teg o poprzedniego rekordoweg o skok u lotu ch łopaków i jakb y wtedy wted y tak sob ie myślę, że przyszło im do g łowy, że skoro skor o on i zrob ili to to t o dadz ą rada tera z realizowa ć ten projek t, kt óry wymy ślił myślę sob ie Jim pan i Katarzyna ja pan i do łączył do tego projekt u niektórzy w og óle zaczęły to mo że ja powiem, że zachowanie 2 lata organ izowane swoich ludzi cz y to t o by ło tak że j a na początku p ie w pierwszej wersji miała mn ie skaka ć, tak więc j e by ły mn iej, gdyb y organ izatorem teg o ca łego przedsięwzięcia n o ja wybrałem w łaśnie kasie jak o mojeg o zast ępcę zast ępca k ierownika projektu no i tak w łaśnie si ę zaczęło się w ty m projekcie zakaz y, al e okay rozumiem, że w obr ębie grup y natomiast pan i pani Katarzyno kiedy ś musia ła us łyszeć c o spadochro n ochrona prawn a to ja słyszałem dawno tem u, zan im poznam chłopaków m y znamy z e strefy spadochronowej zaczęły się państwo jesteście ma łżeństwem i tat a n ie określa si ę do osi ągnięcia oraz za blisko natury je śli one tak nie mieliśmy n ie tak nie jesteśmy par ą natom iast formalnie jesteś mo że mam y tak samo nazwiskami to jes t po prostu taki proce s niespotykana zlotym progra m dla opornyc h, czyl i dokładnie tak, że jesteśmy jeste śmy parą jak z racj i teg o, że to jeste śmy raze m trakt uczestniczyłam o d sameg o początku jeśli chodz i o ten p ierwszy projek t polską stratosfer a, by ca ły cza s, bo wewnątrz wewn ątrz tyc h przygotowa ń i kibicowała Tomkowi g o wsp ieram ch łopaków i raze m, jakby m wtedy też zajmowan ą naziemną organizacją, a wi ęc troch ę wiedziałam, z czym si ę wszystko wi ąże też bardz o skompl ikowane ca ły projek t jes t bardz o trudn e log istycznie ta k tak jes t du żo zm iennych tak du żo rzeczy, na które n ie mam y wpływu proszę wyobrazi ć jak i jak t o musiał być, k iedy zadzwoni łam d o do hotel u, mówiąc że potrzebuj e mieć te n hote l dla 30 osób za 7 godzin, a godzinę lans u dn ia następnego są zale żne od si ły k ierunku wiatru nad nim nie brzmi rozsądnie zastanaw iam si ę przyjrzymy się ziemia odpow ie za niezależną stron ę powieje i jak bardzo tak że to bardz o zmiennych dobrze to n ie ja b ędę pani ą g pytaniami kolejnym i pan i Katarzyna Witkowska jest z nam i pa n Tomasz Witkowski pa n Arkadiusz Majewski t o s ą nas i bohaterow ie, kt órych zespół pozwolił wpisać si ę do ksi ęgi rekordów Guinessa pan u Arkadiuszowi tak dobrz e niczego nikomu nie wszystko dobrz e zesp ół by ł du żo większe też oraz pa ństwo stać ambasadorami nas po łączy się poznali śmy tydzień tem u uzna łem, że musimy kontynuowa ć t e kwestie informację lub zasi łkiem n ie zabiją informacje musz ą by ć tera z przy niedzieli o sporcie przemysł 9 kończą si ę państwo jes t opowie ść o pewnym skok u skok u z ponad 11 km skoku z balonu skok ów w tandem ie skoku z e spadochrone m część od osobow a delegacj a jes t z nam i bohaterów auto r tego przedsięwzięcia n ie pan i Katarzyna Witkowska oraz dzień dobry dzie ń dobr y Tomasz Witkowski w inogrona Arkadiusz Majewski, który skaka ł, kt óry kaza ł k ierownik kazał kierownik musia ł sa m skoczy ć prawda, b o z różnych powodów pa n opow iada o tych perypetiach t o już zupe łnie ser io te ż rodzinnych tyc h, kt órzy byli wytypowan i w pierwszej kolejności spowodowały, że t o pan pa npa n jedna k z teg o balonu z e stron y pan i Katarzyna wraca m do kwest ii, którą poruszy łem przy poprzedn im wejściu zapytamy czy pan i angażował w og óle w te n projekt generalnie wszystk o to c o wy rob icie stereotypow o kob iece ja przyzna m że, że tak ie dokonan ia ocierające si ę o pewne ryzyk o raczej dotycz ą mężczyzna czy m ubolewam, al e znam grupy szkod a klub typ u wiecznych jak zwykle zapomniał na s dziewczyn wybacz ą chyb a spotkałem się z nimi ona opowiadała swoje j pasj i one wykonuj ą ewolucj e w czteroosobowym składzie on e też trenuj ą w takim tunel u aerodynam icznym, który t o jest w Polsce się znam y, ale paniki nawe t na 3 dni nie wiem, które grup y, ale na pewn o się znam y wszysc y znamy właścicieli an i jaka grupa przypomni -li nie chc ę nikogo wymienić tak że n ie pominąć numeracji tak nasz e now e n o dobrze, dlaczego skoro jes t tak mało n ów kr ótko m ówiąc jak, dlaczego jest na s ma ło w sporcie spadochronowym, dlaczeg o na s ma ło jes t trochę m ęski świat rzeczywi ście na spadochronach jeszcze n ie tak źle mam wra żenie, że gorze j w lotn ictwie w szybowcach może mo że mniej jest o n te ż miały mistrzynie całkiem n iedawno, które tutaj by ła opowiadała o degradacji do klubu tera z znam y wszysc y znacz y troch ę tak, bo w ogóle grup a ludzi, kt órzy coś robią n ie jest duża gdzieś tam wcześniej czy p óźniej si ę po prostu stykam y w obsza r różne różnych sportów to s ą takie grup y te ż na siebie nakładają, czyl i skacze to pewn ie chodz i po górach chodz i po górach może nurk ów jak nurkuj e dobiega im si ę po prost u du żo osób zna jeśli chodz i o m ój początek spotkania t o ja zawsz e chcia łam i mia ł takie marzenie i wydawa ło się, że t o po prostu o na pewno jes t fajne i na j tak si ę tak się okaza ło przy pierwszym skok u jak skoczyłam pierwszy ra z odwiedzam t o jes t zawsz e i wi ęcej nic nie by ło w stan ie powstrzymać daj e t o poczuc ie wolno ści rado ści kontakt u z naturą moje odczuc ia chyba s ą inne niższe ni ż n iewielu mężczyzn może inne rzeczy ja sobie nie mn ie nie potrzebuj ę udowadniać, jakie się si ły cz y odwagi daj e Towarzystwu tak ą czyst ą czyst ą radość, a odnalez ienie si ę jak w m ęskim świecie jes t do zrob ienia czasem jes t łatwiej nawet ni ż z kob ietami t o poszukam y punkt ów wspólnych rozwiązań pa ństwa łączy sk łonność do do ryzyk a nie własne do ko ńca tak nie wojować szczegóły trasy nie, dlatego że się rak iem wycofuje z teg o co powiedziałem trzeb a obalić kolejny m it, że to nie chodzi o t o, żeby w łaśnie be z otwarcia pa n Arkadiusz bez spadochronu dolecie ć jak najniżej ziemi tylko chodz i o to, żeby właśnie c o ich co was pcha do tego znacz y t o co Kasia powiedziała je śli chodzi o spotkania swoje si ę podp isuje po tym, że dl a mnie to jes t takie totaln e poczuc ie wolności świat, w kt órym ja ca łkowicie kontroluje s iebie tak a piękna teks t, który zresztą Maleńczuk zrobi ł jako piosenka nazyw a si ę swobodn e spadan ie i ta m jes t tak i jak można jego t o jes t tak Wysockiego, w kt órym w, którym po prost u te ta osob a, która spada w pow ietrzu kolejn e perypetie wypchnęli samolotu tu pote m się boi te n spada ufno ść otworzy, a pote m odkrywa to, że tak naprawd ę całą pi ęknością teg o po prostu spadan ia całego swobodnego jest to, że si ę samem u o wszystk im decyduje tam jest tak i ładny wer s wolność otw ierania spadochronu t o ja decyduj ę, kiedy ja decyduj ę jak i ta m po prostu to jes t tak i świecie jesteśmy generaln ie tak naprawd ę zniewolenie uwik łani w w iele zale żności układów te n moment, k iedy człowiek siłą rzeczy prze z t o, że spada w dół si ę bo i, bo ka żdy się bo i g o um iemy panować nad ty m strachem po prost u jest te n moment tak i, k iedy wyzwolone ze wszystk iego lec ę do 200 na godzinę świat si ę po prost u przybli ża osza łamiającą prędkością t o jes t kilkadziesiąt sekun d, k iedy jes t naprawd ę wolnym n ic n ie ogranicza nic kompletn ie nic t o jes t po prost u tak ie poczuc ie, jakby w iele rzeczy różnych uznanyc h za ekstremalne mniej lu b bardziej, ale to jest tak a, kt óra mi daj e największą tak ą dawk ę rado ści życia, aby powiedzie ć n ie zach ęcił ekstr a jezdn ie silniejszy pan ie Arkadiuszu jak t o jest spade k nie upada ć, kto jest spada ć jak z ło jak o powiem powiem c o widzę i co intuicja podpow iada ogl ądamy filmiki po ty m, jak wyskakuj ą ludz ie z pok ładu samolotu pasa żerskiego rzecz jasna i ile s ą właśnie m. in. wykonuje ewolucję wydaj e si ę, że oni stoj ą w miejscu, że to n ie jest jeszcz e na godzin ę t o zafa łszowany obraz poprzez to, że te n, kt óry kręci to lec i z taką sam ą prędkością no w powiecie się pan na t o nie ma tyc h punkt ów odniesienia jest tak naprawd ę si ę te j pr ędkości tak do ko ńca nie czuje dop iero, je żeli kto ś otworz y spadochron i kto ś obo k n iego przylatuje swobodn e spadan ie z pełną pr ędkością to dopiero gd y wida ć, jaka t o jest prędkość wted y tak natomiast ogólnie od spe łnienia ja pow iem ta k w tym naszym środowisku tak cz ęsto żartujemy, że największym niebezpiecze ństwem my skok ów spadochronowyc h jest uzale żnienie i rzeczywi ście co ś w tym jes t ata k do końca teraz n ie potrafi ę wyt łumaczyć, dlaczego tak si ę w t o zaanga żowałem natomiast pamiętam swój p ierwszy skok 25 lat tem u wted y troszeczkę skakali śmy inną technik ę szkoliliśmy si ę niż tera z, gdy skakali śmy na linę chcielibyśmy podpi ęcie do pok ładów zyskiwaliśmy samolot u lin ę otwierała spadochron si ę do rządu okrągłe naliczyliśmy ta m, gdz ie na w iatr poni ósł, al e wtedy też t o by ło fajn e mówi akurat przykład tak i, że j a zrobi ę swój pierwszy sko k to n ie leży, lec z tak p ierwsza lecia łem samolotem jeszcz e musiał z n iego wyskoczyć, wi ęc były 2 pierwszy raz zasiad ł rewanż pierwsze samolot y samolot y n ie musz ę skakać no jak wyskoczy łem do pamiętam t o by ło wted y w Zegrzu ko ło Koszalina Zegrze pomorsk ie ko ło Koszalina, wi ęc by ła bardz o dobra widzialność widziałem może p ierwsze s łowa, które wypowiedzia łem po otwarciu spadochronu t o by ło Boże wysoko najpóźniej jako ś tak się zacz ęło, że wr óciłem do tego skakan ia Zet tak skaka łem z r óżną cz ęstotliwością proszę przypomnieć pa n m ówił mi pomoc skok ów jak obl iczono na 5060 rocznie prawdę znacz y zbliża si ę do 4 tysięcy, al e to różne s ą różne mia łem okresy w życiu, żeby tak ie sezon y, że skaka łem po k ilkaset skok ów w ciągu w ci ągu jak gdyb y teg o sezon u spadochronoweg o w Polsce były tak ie okres y robi łem tylk o kilkadziesiąt 100 to, gdyby n ie nasze g łówne zaj ęcie tak natom iast czasem, k iedy tych skok ów śmiałem cora z więcej, kiedy sta łem się czterocyfrow y ca łe to zosta łem instruktorem głównie g łównie si ę jak gdyby zajmuj e się ca ły cza s szkolen iem lud źmi z ludzi i skokam i w tandemie z pasażerami, czyl i z tym i osobam i, kt órzy przychodzą s ą jak gdyb y teg o sport u spr óbować, bo wycofanie się tera z mamy skok i w tandem ie, bo nie trzeba przechodzić ca łego szkolen ia można po prost u przyjecha ć na na lotn isko po kr ótkim instrukta żu można wyskoczy ć z instruktorami sob ie odpowiedź na pytanie cz y ten, że t o się podobać ten spor t b ędzie tak naprawdę dla mnie zresztą nie ma t o jest dobra drogowe nie wiem cz y wolałbym sob ie zaufać komu ś zaufa ć, że tym p ierwszym skok u, a to buduj e kolejn e rzeczy to mo żna w łaśnie prze łamać brak zaufan ia do innych rozum iem prosz ę kontynuować wciąż brakuje zgody zgoda zgodzą si ę do wojsk a się sto łkiem rzeczywi ście tak jest, że w momencie, kiedy ma m chwil ę woln ą i akurat n ie skacz e z pasa żerami alb o alb o z uczn iami to mam tak ie moment y, że wyskakuj e sob ie sa m samolot u spada ł wted y w r óżnych konf iguracjach rzeczywiście mo żna si ę poczu ć bardzo to znaczy w różnych konfiguracjach no bo jakb y tak im podstawow a jak spos ób spadania to jest płasko t o jest tak i bajzel, czyl i brzuche m dodał w zasadzie t o jes t jedyn a bezpieczna sylwetk a otwarcia spadochron u głównego, al e mo żna również upraw y tzw. fre e floa t, czyl i spadać n p . na siedząco g łową do plecam i doda ło wtedy rzeczywi ście człowiek mo że się naprawd ę poczuć wolny wtedy t e s ą r óżne pr ędkości najfajniej, zwłaszcza rob i tak i sko k po ca łym dniu szkoleniowym na koniec dnia, k iedy słońce jest ju ż Nisko mówimy, że to jes t sko k na Sunset i rzeczywiście jest to bardz o fani albo rowerom egocentryzm strac imy wszyscy razem rob imy jaki ś ta m f igury w RW jest to jes t fajn e rzeczywiście mo żna si ę poczuć woln a jest du ża satysfakcja z tego skakan ia, a t e tunele kt órymi przed chwil ą m ówiłem t o pomagaj ą w, żeby mieć namiastk ę teg o c o co czeka nas w pow ietrzu tak pewnie tak t o znacz y m y traktujemy tunel e jak o m iejsce, w którym si ę mo żemy uciec, ponieważ przez t o że, że to n ie jes t ograniczone jes t punk t odniesienia dr Marek wspomina ł, kt óry bardz o pomaga na m kontrolowa ć własne cia ło, ponieważ w pow ietrzu, kiedy nie mamy punktu odn iesienia trudno na m jes t ocenić czy si ę przem ieszczamy tylko troszk ę czy du ża, a potrzebujemy bardz o precyzyjnyc h ruch ów prz y tak ich skokac h grupowych, kt óre czase m rob imy kilkadziesi ąt 100 osób tak i mamy rekor d rekor d Polski 100 osobowe tam jak wa żny cza s jest 9 dziesięcioro s iedmioro tak nara z o w ietrze, tak więc t e ruchy musz ą by ć bardz o bardz o precyzyjna i ten tune l jak Zjednoczone pozwala nam uciec drugi Sony pozwal a ludz iom, którzy np. nie w iem jeszcze niewiedz ących c o skoczy ć tak my ślę panu i dobrze chcą zobaczy ć ja k jak to jest tak im bezp iecznym środowisku czynn ie nie 4 km nad ziemi ą w drzw iach otwartyc h samolot u tylk o w tak im mieście słoik z tak im swo ich latan ie sw ój to jest z e spadochroniarzy 2 jak wr ócę do teg o relatywizmu, którym mówiliśmy, że jak się spad a t o niekoniecznie widać się spada cz y n ie to w łaśnie m ówimy na t o latan ie, bo jeżeli źle, jeżeli jeste śmy w powietrzu nawe t kilka osób to mo żemy się porusza ć we wszystkich p łaszczyznach można zwolni ć spadanie przyspieszyć odlec i do przodu, lec z notę, wi ęc m y mam y poczuc ie podcza s skoku spadochronoweg o więcej sylwetkę żal, że m y latam y nie spadam y tylko, że my latamy to jest po prost u wylatujem y do siebie odlatujemy o d siebie, al e jak no t jak w basenie nie troch ę inaczej, al e bardzo del ikatne ruch y, czyl i wystarczy delikatny wyprostować nogi polec imy do przodu wyci ągnie r ęce do przod u odsun ie si ę je śli obniżymy r ękę cz y czy d łoń wr ócimy zaczn iemy zakręcać zm ienimy wygi ęcie przysp ieszamy b ądź zwaln iamy dobrz e tak ie tradycyjne skok i n ie te n oczywiście pa ństwo wyczyn ia pow iemy, że się dowiedzieć wszystk iego na temat skakania z e spadochronem z regu ł skar ży się takiej wysokości t o na Motor ma w tej chwili to standardow a wysokość skok ów do 4000 m, k iedy się skaka ło z niższej wysoko ści, dlatego że by ły samolot y niedost ępna 4000 m z kolei st ąd, że t o jes t najwyższa wysoko ść, na jaką bezpiecznie mo żna latać be z u życia dodatkoweg o tlenu i po prost u z tyc h 4000 m mamy z reguły 60 sekund do otwarc ia spadochronu n o właśnie to mn ie interesowa ł 60 sekund, a spadochro n otwiera się na jak iej wysoko ści jak ju ż skaczem y ta k jak m y sportow o zaawansowany skoczkow ie około 1000 m, czyli w po łowie dystansu n ie przepraszam, jeżeli partnerstw a 14, dlaczego 2000 mówi liczy ć rodz iny chc ą tyc h ilu takich śmiałków po pierwszym skoku decyduje się zosta ć waszym środowisku wasze j w naszy m światku, ale mówimy o pierwszym skok u na kursie czy pierwszym skoku tandemu t o są w ogóle mo że znow u kto ś wystraszy i pow inien inaczej si ę niektórzy przychodz ą na szkolen ie spadochronowe, czyl i na kur s FF t o zwykl e zwykle kończą ten kur s taki t o tak tylk o, że zostaje ich ju ż ta k w środowisku t o pow iedzmy z 10 ludzi jak zostanie 1 to si ę du żo taki jest mn iej wi ęcej odsete k tak w tym rok u mieliśmy tak i bardzo bogat y Sezam zosta ło u na s bardzo wiele osób od razu w 1 roku na zrobili 80 skoków, zaczynaj ąc w 1 sezonie tak że takie lat a też zdarzają, al e z reguły jes t tak 1 do 10 zostanie dłużej niż 3 lata te n sukces bardz o wiecie pa ństwo wykorzystanie przez przez e mnie wn ioskach możemy dowoln ą Fn w przysz łym porozmawia ć o ty m, czeg o dokonaliście n ieopodal bili si ę, gdzie pobili rekor d Guinessa, gdz ie pa n Arkadiusz skoczył z wysoko ści pona d 11  000 m sko k kont a demo wyskoczył z balon a, a tuta j zaspokaj a swoją swoj ą wiedzę, pytaj ąc wa s takie proza iczne rzecz y, na kt óre pewn ie nie chciałam odpowiada cz y nie lubić jeste śmy zafascynowan i ju ż rob imy jesteśmy zafascynowani chcem y, żeby jak najwi ęcej ludz i też pozna ło ten te n sport, żeby przychodzili do nas si ę szkolić, żeby przychodzi do na s skaka ć i w łaśnie w tandem ie nawet tylko o to, żeby zobaczyć jak ie, bo wi ększość SKOK - ów to t o jes t w łaśnie o t o, żeby po prost u poczuć si ę wolno ść, żeby zobaczy ć dlaczego, dlaczego skaczemy m y lubimy te ż m ówić że, że tylko spadochron iarzy wiedzą, dlaczeg o ptak i śpiewają i wi ąże syste m dużo du żo świetnych emocje i te n te n projek t cały też myślę że, że Arek si ę te ż nie podejmowa ł cz y w ogóle nie podj ął si ę tego z my ślą o rekordzie, bo t o ostatnia rzecz my ślę, kt óra m u przyświecała nawet n ie miał tak iego pomys łu żeby, żeby ta m w ogóle nie kusi ło pana trochę inny rekord Guinessa w ie pan znaleźć w szoferce n ie jak ju ż zaczął skaka ć i poleciał to oczywi ście ten lekarz z n iej, ale wcze śniej nie wcześniej wcze śniej była wcześnie by ła pi ękna idea ma piękny pi ękny ce l dobrz e pani Katarzyna Witkowska pa n Tomasz Witkowski, a Arkadiusz Majewski s ą znane nietuzinkowi ludz ie pa ństwo słyszą informacji Radia TOK FM rzecznik zwraca przy n iedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk k łania si ę pa ństwo z n iezwykle miło powita ć trzyma gości pani Katarzyna Witkowska jest teraz dzień dobry i dobre pa n Tomasz Witkowski, który dzień dobr y dzie ń dobr y Arkadiusz Majewski z rodzin ą dzień dobry ju ż tak z łowrogo na mn ie spogląda to daj e panu głosu pan u pow iem swo im wyczyn ie nie pyta m ser io, bo n ie bagatelizuj ąc pa ństwa roli pan i z iemi pana z balon u, chociaż t o wiązało się z olbrzym im ryzyk iem, o czym pan opow iada m. in. w niedziel ę do teg o przejdziemy teraz najpierw od pan a Arkadiusza zaczniemy sko k z tak iej wysokości ta m mow y to ma znaczenie, że tak wysoko cz y gdyby troch ę niżej t o to przygotowania przebiega ły w tak i sa m spos ób, a drugie pytanie brzmi w jak i sposób mo żna si ę przygotować f izycznie do takiego przedsi ęwzięcia i czy m wymagan e jest n ie w iem trzytygodniowy czter o miesi ęczny okre s tak iego bezpo średniego przygotowan ia startoweg o w moje j ocenie na pewno trzeb a mie ć wysokie umiej ętności na pewn o mam y doświadczenie, żeby wykona ć sko k z du żej wysokości ta k jak wcze śniej wspomnia łem wa żne by ło to, że korzystali śmy z do świadczeń naszego p ierwszego wsp ólnego projekt u, czyl i z polskiej strat ą sfer y w 2014 roku i dzi ęki temu mogliśmy t e przygotowan ia skr ócić do do 3 miesięcy tak naprawdę no przed e wszystk im musieliśmy przygotowa ć się sprz ętowe, bo wiedzie dzi ś wiemy, jak ie warunk i na te j wysokości panuj ą, jak imi warunkam i mus imy się zmierzy ć, czyl i ta bardz o n iska temperatura, kt óra normaln ie na tej wysoko ści na gran icy stratosfer y stratosfer y jes t oko ło 55 minut 55 minut 60 stopni jes t bardz o n iskie ci śnienie i jes t rzadkie pow ietrze, tak więc być tak imi warunkami trzeb a si ę zmierzy ć żeby, żeby mieć jakiś kij mieć komfor t i w tej n iskiej temperaturze na pewno mamy odpowiednią odzież, wi ęc tak naprawdę troszeczk ę techn ika si ę zmieni ła o d lutego 2014 roku, wi ęc mogli śmy tuta j skorzysta ć troszeczkę z z innych rzecz y z innych zbiorów jes t tak naprawd ę mieli śmy na sobie 3 warstwy na najwyższej jako ści b ielizna term o aktywn a mieliśmy odzie ż puchową spodn ie kurtk ę i NATO kombinezony w ierzchni składający się 2 warstw warstwa zewn ętrzna kulturowa i wewn ętrzna s ą celow e maj ą oczywiście n o brak tlen u na te j wysoko ści tak naprawd ę rozmawiali śmy tutaj standardow o skaczem y 4000 wszystko c o tak naprawd ę powy żej powinni śmy robi ć ju ż przed planowy m tak im wyżej ty m ta tolerancja na tle n jes t mniejsza, jeżeli by śmy leczyl i bez sprz ętu nowego zale ży ona wielu czynników, ale te ż o d predyspozycj i daneg o cz łowieka na sytuacj ę jeg o sprawno ści fizycznej natom iast powy żej 8000 m mo żna powiedzie ć, że nie ma już te j tolerancj i tlenowej to i tak naprawdę i tak naprawd ę powy żej tej wysokości, je żeli była jaka ś awaria sprzętu dl a nowego t o tak naprawd ę mo żna wytrzymać tyl e ile człowiek wytrzymuj e na bezdech u tak, jeżeli byśmy dale j jeszcz e wchodzili tak ie r óżne uwarunkowan ia techn iczne kompl ikacji teg o projektu t o tak naprawd ę p óźniej, jeżeli jesteśmy mam y ten sprz ęt nowe nawe t bardz o dobre j jako ści t o im jesteśmy wyżej to ty m m y z racji teg o n iskiego ci śnienia mam y cora z większe trudności w pol e w pob ieraniu teg o klan u z aparatur y tak naprawd ę powy żej 10  000 musi by ć specjalna aparatura tlenowa, kt óra podaje na m tlen w nadci śnieniu my n ie mieli śmy tak iej aparatur y, więc ratuj e za to wysokość byli śmy tak naprawd ę na granicy h ipokamp, czyl i jak, gdyby n ie dotlenienie organizmu i tak naprawd ę ja mia łem też tak ie wst ępne objawy te j funkcj i bardzo się, b y był taki momen t, że trudn o mi by ło odczyta ć wysokość wysoko ściomierza na jak iej si ę znajdowaliśmy tutaj patrzy łem na wysokościomierzu z drugiej stron y s łyszałem c o c o m u c o m ówili co m ówiła załoga balon u i dop iero jaki ś ta m dociśnięcie maski spowodowa ło że, że t o wysoko ść odczytałem prawidłowo t o by ła ju ż był powy żej wysoko ści 11  000 m, więc tak naprawd ę j a w ty m momenc ie chciałem ju ż jak najszybc iej wyskoczy ć, bo zdawałem sobie spraw ę z tego, że jeżeli wyskoczy ły trójkę, czyli zjaz d z pasażerem kamerzyst a tak naprawd ę 300 kg balast u z tego balon u si ę oddzieli t o b ędzie oznaczało, że załoga balonu polec i jeszcz e k ilkaset metrów wy żej tak było podcza s projekt u pod Polskę to sfera i tak było podcza s tego projektu t o sam a f izyka inaczej inaczej po prost u być nie mog ą, wi ęc jak, gdyb y mia łem świadomość teg o ryzyk a, jakie si ę z ty m wi ąże dlatego p ierwotnie zakładałem, że gdzie ś wyskoczym y mi ędzy 10 pół 100011  000 tysięcy metr ów tak tak naprawd ę byli śmy spor o wyżej 11  000 m dzi ęki tem u tak naprawdę wy śrubowali dosyć mocn o to wysoko ść, bo poprzedn i rekord, kt óry nale żał do Amerykanów, kt óry by ł zrob iony w maju 2017 roku to by ła wysoko ść 9700 m cz y tak naprawdę spor o żeśmy te n rekor d pob ili przyzna ł, że zaczyna mieć wreszc ie na plecach jak pan opow iada, że nie mo żna było przeczytać już by ło na granicy pewneg o ryzyk a, a to teraz ja jesz, ty m bardz iej zaczyna m doceniać pańską rol ę pan ie Tomaszu, bo czy now o tak te n balo n wyn ik na pewno wysokość t o jest jedn o, a trudniej wynie ść g o sprowadzić na ziemi t o s ą 2 aspekty jeszcze doda m tylko, że tak ą kluczową postaci ą tutaj je śli chodzi o balo n by ł Darek Brzozowski nas z pilot naczy ń jes t korek, jakb y w podcza s tego lot u był jak w głównym starem u o d sterowan ia balone m i IT jest po prost u człowiek, kt óry tym i balonami ma wylatan e tak duża szczeg ólnie w tak ich trudnych przedsięwzięciach dużej wysokości różnych balonam i, że ja po prostu z n imi czuj e zawsz e pełen komfor t i rozumiemy si ę be z s łów i tutaj jes t w mo im, kt órzy tak jeszcze wracając na sekund ę do skoku spadochronoweg o zara z powiem dale j balon ie t o tak jak gdyby t o by ł sko k z 11  000 m, gdz ie po prostu nawet w 2 byśmy skakal i sob ie po prostu ze swoimi patronam i to tuta j, by nie było pa n przestan ie mnie namawia ć w ielu wielkiej trudno ści ta k po natomiast ca łą trudno ść w skoku był ten sko k te n domowy, bo t o po prost u jest naprawd ę trudn e i te ż si ę okazuje, że pewn e rzeczy ze sprz ętu zupełnie inaczej dzia łają ni ż na niższych wysoko ściach z racj i g ęstości powietrza mog ą tworzyć nawe t na sekundkę panie ustali ły na rzeczy pa n pewnie Arkadiusz był szefe m tego tandem u cz y podop iecznym w segmenc ie, że mi ędzynarodowe wszystko pasażerem media tech n o nie do ko ńca na gapę tak naprawd ę tutaj na pewno b y się n ie robi ło teg o rekord u z tak im pasażerem pow iedzmy performerem, który mn ie pa n nie zaliczy zrobi ł na na 4000 byśmy pana zabrali przyjaciel Tomek natom iast na rekord myślę, że n ie dobrze pan ie Tomaszu przeciętną, wi ęc balonem jest tak raczej 1 taka rzecz podstawowa z fizyki ja k ja zawsze opow iadam wysoko ściowym latanie to jes t tak a, że jak wznosimy si ę do góry t o na 5000 m tak mn iej więcej zaokrąglając nie wdaj ąc si ę w ułamki mam y po łowę tego ciśnienia, kt óre mamy tuta j na z iemi o d 5000 m do nieskończoności, czyli do pr óżni kosm icznej mam y drugie pół atmosfer y do stracen ia, wi ęc każdy 1000 m tak naprawd ę powy żej 6000 m t e zupe łnie inny świat zupe łnie inna mechanika zupe łnie inaczej t o wszystko dzia ła na organizm ludzk i też t o dokładnie tak sam o często co Arek tuta j wspomnia ł na wysoko ści 10  000 m to jest mn iej wi ęcej tak a gran ica, prz y której oddychan ia czysty m tlene m zabezp iecza nas w tym, żebyśmy si ę na tl e willi powy żej 10  000 m samo oddychanie czysty m tlenem powoduj e t o, że n ie jeste śmy dotlenienie, bo ci śnienie, kt óre ma spowodowa ć, żeby ta krew si ę p łynęła z pęcherzyków płucnych naczyń n ie krew tylko tle n do krwi jes t wyrównana i ta m nie ma żadnej si ły, która przepycha te n tle n dlateg o w pewnym momenc ie oko ło 12  000 jest potrzebne dodatkowe ci śnienie to w og óle bardzo trudn a technika oddechow a i skompl ikowany sprz ęt, który powoduje, że wzrast a ciśnienie tego plan u w p łucach na tyle du żo się w og óle dostał do krwi, bo to, że mamy płuca wype łniają stuprocentowym tlene m na 11  000 nie powoduj e, że oddycham y b iologicznego punktu państwo słyszą, bo t o jes t tak geograf ia fizyka b iologia Anatomia t o wszystk ie nauki o cz łowieku i i w otaczaj ącym świecie wielką wdzięcznością, al e i tak trochę tak jest n o i tuta j jesteśmy zmierzyli śmy z tak im, a teraz dodam y metrolog ia jes t tak ie zjawisko, które powoduj e t o, że na wraz ze wzroste m wysoko ści normaln ie temperatura pow inna male ć, a po prostu w pewny m momencie nie maleje tylk o ro śnie też nazywan i wersję z matury geograficzną na w łaśnie m y ta k na taką wer s in wersj e trafiliśmy w ty m skok u w loc ie balonu, gdz ie na m si ę na nie, wi ęc 9 pół 1000 m wydawało, że w og óle ju ż jest pozam iatane m ówiąc kolokw ialnie nie nie b ędzie żadnego rekord u dalej n ie polec imy, bo zacz ęły gasn ąć na paln iki balon nie chciał i ść do g óry ja już nawe t Arkowi pisa łem na tabliczce, że walczym y o 10  000 m i że to chyb a b ędzie f inisz, b o po prost u już na znaki, że tak pow iem oczam i z Darkiem pilotem by ły tak ie, że rzesz e n ie d a, al e próbowaliśmy jeszcze daliśmy czas, żeby pr óbować próbować palniki r ęcznie odpala ć w pewny m momencie przeskoczyliśmy to m in wersje nazw y waliło wr ęcz do g óry z bardzo du żą prędkością nagl e z 9800 się zrobi ć od 10500 za chwilę 11, a to dlateg o, że to powietrze akurat warstw a była tak a pow ietrza, kt óra była 20 stopni ciep ła co akurat dzia łała na naszą korzyść, bo tak bardzo nie mogliśmy w tym skok u zamiast - 60 stopni było - 47 to s ą bardzo ma hamulec no n ie do ko ńca ma hamulec szczególnie do góry jak jes t nagrzany, bo o npo prost u b ędą nagrzane działa w ten spos ób, że się mo że takie kulki styropianu z wod y tak n ie po prost u, dopóki n ie zr ównają gęstości pow ietrza w pow łoce balonu na zewnątrz się wnos i do g óry czy można opuszcza ć to ciep łe pow ietrze i w te n spos ób po prost u hamować tą t o prędkość, al e w ogran iczonym zakresie i t o by ło 1 takich p ierwszy trudny moment drug i trudn y momen t bardz o, bo s ą 3 takie prz y przy tego typu locie to jest momen t, k iedy opuszczaj ą skoczkowie kosz t, czyli ten dodatkow y nazw ijmy t o balast balon u si ę urywa to n ie jes t standardowa procedura prz y lotach balonowych, bo zwykl e si ę startuje w Paryżu uporać się zobowiązany te n balast się zrzuca ć spraw a awansu za no t o m y tak że awansowali śmy na wysokość wi ększą po zrzucen iu balast u i wtedy po prost u jes t takie po pierwsze, niebezpiecze ństwo balon m a u g óry swe j powłoki tak ą tzw. klap y spadochronow ą, która w łaśnie s łuży do tego, żeby wrzuca ć ciepłe pow ietrze balonu i po l ądowaniu si ę też otw iera, żeby po prostu masowo do powietrza rzuci ć, żeby po prost u balon już położył si ę na z iemi i największym niebezpieczeństwem jest t o, że ta klap a zostan ie po prostu wypchan a do środka zaplątał si ę w tym momenc ie Bano si ę zamienia tylk o tak ą czas ie w ielkiego spadochro n tak ich n iekontrolowany spos ób spada i t o jest 1 rzecz drug a rzecz t o samo l ądowanie balonu, kt óry nie dotyczą on e tak du żym te ż stanow i du że niebezpiecze ństwo i wchodzen ie z n im z wysokości, dlateg o że rzadkim pow ietrzu tak n ie do końca w iadomo jak jak tak i balo n si ę zachow a, bo n ie powinien spadać szybk o, bo spad a za szybk o to zaczyn a si ę reformować mo że si ę coś tam zaczną czasie, bo t o jest po prost u wore k wore k materiału IT i na d tym trzeb a w jak i spos ób panowa ć i t o jes t taka trochę sztuka t o realnie ani nigdzie teg o nie ucz ą nigdzie nie jest op isane trzeb a mieć po prost u wylatan e godziny i tu jes t m ąż akura t Darka, że tak pow iem psych e stalow ą, żeby powoli, obserwując c o si ę dzieje reagowa ć w odpowiedni spos ób na rzeczy, kt óre są standardowe pa ństwo są bogac i z domu cz y n ie, bo wszystko wydajem y na skoki m ówi zupełnie ser io, bo ten ma tak ie hobby kosztuj e pewnie ma ło kasy tera z zarabiamy na tyc h skokac h n ie jakiś kos y ale jakb y pracuj e jako jak o instruktorzy kamerzyst y i rozum iem nie mówi zupe łnie powa żnie takie przedsi ęwzięcie da się okre śli, jak ą skal ę bud żetu tak wszystko za bud żetowa na ja akurat nie wiem, jaki tuta j bud żetu, bo albo modowe to ja k na polską stratosfera wted y mieliśmy znajdz ie si ę 360  000 to tera z traf i tera z było troszeczkę mn iej, bo tyc h doświadczeń trzeb a by ło robi ć, ale n o razem z podatkami t o około 300  000 zł są, ale jes t na t o k ilka sposobów, bo oczywiście mo żna być bardz o bogatymi wydawa ć swoj e pieniądze natom iast na t o chyba n ie jest z nam i w naszym przypadku t o Niejestem te n model no i t u jes t k ilka sposob ów po p ierwsze, je żeli projekt ma jakąś warto ść dodan ą np. reklamow ą albo naukową mo żna pozyskać r óżne źródła f inansowania, bo to mia ło charakter naukowy z teg o c o państwo t o się dowiedzia łem w iele to popularyzator sk i wypowiedział bardziej montażową te ż c i, kt órzy pewnie n ie w iem wojska specjalne życzenie wykorzystaj ą waszyc h doświadczeń nowych brali udzia ł w w projekc ie rzeczywi ście ja zaprosi łem tutaj koleg ów z jednostk i wojskowej komandos ów z Lublińca i oni na s z ty m projekc ie właśnie wsp ierali w zam ian za mo żliwość uczestn ictwa rzeczywi ście zdobyc ia do świadczeń dzięki dzi ęki tem u mieli śmy np. sprzęt tak i, który po prost u bardz o niedost ępne generaln ie, ale jest dużo dodatkowyc h kosztów tuta j akurat te ż by ło także t u chyb a te ż, bo z fundacj i z ima tak dofinansowanie na te n projek t i akura t te n projek t był w te n spos ób Polska atmosfera by ła typow o komercyjn e, jakb y sponso r term o Organika na s po prostu za sponsorowa ł wyczuł, że to jest dl a n ich jaki ś ta m interesy reklamowy dali pieni ądze na projek t i log o na balonie ubolewa m, że musimy kończyć nas z progra m dob iega ko ńca nieub łaganie pani Katarzyna Witkowska dzi ękuję bardz o dzi ękuję pa n Tomasz Witkowski dziękuję dzi ękuję pan u Arkadiusz Majewski z nam i ja zaprasza m cz ęściej, bo to rozmow y nie ci ągnęły bardz o dzi ękuję nie skoczę nie zaskoczy, ale dzięki tem u mo żemy Polacy o dobrz e na nast ępujące napędziła na m tak że w okre ślonym pa ństwo zapraszam na informacj ę Radia TOK FM dzi ękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu swoim powołaniu dyrektora wydawcą teg o program u te ż nasi realizator ów informacje kłania si ę do us łyszenia dotycz y prz y n iedzieli o sporc ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA