REKLAMA

Piłkarz, trener, biegacz długodystansowy

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-10 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prz y n iedzieli o sporc ie przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk k łania się pa ństwo wci ąż chcą zaprosić do na s dwugodzinny progra m kłania si ę w imieniu swo im także powodzie tarek turyst y wydawc ą teg o program u w pierwszej godz inie naszym go ściem jes t Bartłomiej Zalewski dzień dobry dzie ń dobr y trene r pi łkarski m łodzieżowej reprezentacj i Polski koordynujące projek t, jakie wdra ża Polski związek pi łki no żnej, chcąc wy łonić tyc h Rozwiń » najzdolniejszych piłkarzy, ale wcale o piłce nie będziemy rozmawia ć o te j pewnie c i, kt órzy pan a trenera znaj ą poczują si ę delikatnie zaskoczen ia chciałbym rozmawia ć o Pańskiej drugiej twarzy, bo ona wybrzmiewa bardz o mocn o w mediach spo łecznościowych, bo też pa n mam wra żenie w tak im samym stopn iu jak futbo l anga żuje si ę biegi to b iegi wcale n ie na kr ótkim dystansie tak t o tak ie zaangażowanie po łączone jes t próbą znalez ienia troch ę tak naprawdę samego s iebie dzi ś wy izolowany o d teg o ca łego zgie łku mo żliwość byc ia sobą w łaśnie Yves, a w takiej w tak iej dyscypl inie mocn o wymagaj ącej, jakim jes t b ieganie tak jak pa n powiedział n ie jes t bieganie kr ótkodystansowe tylko stara si ę szukać gdzie ś tam mu si ę w łaśnie w dystansach maratońskich jes t dusz no w łaśnie to o powodach, dla których odda ł si ę pa n takie pas y t o myślę, że będzie cza s porozmawia ć, b o w istotnym jes t znalezienie teg o balans u między grą zespo łową a, a jednak indywidualnym sporte m zdecydowan ie, jak im s ą biegi jak t o w og óle zacz ęło powod u bardzo proza iczny, b o tak podejrzewam, że wi ększość rzeczy znajduje sw ój pocz ątek po kar ierze piłkarskiej człowiek przyzwyczajon y do tak iego intensywnego systematyczneg o wysiłku n ie mo że nagle 1 cięciem zako ńczy swoj e aktywno ści sportowe j przychodzą za t o drugą stron ę barykady czyl i, staj ąc si ę trenere m najpierw gru p młodzieżowych p óźniej w pi łce sen iorskiej musiałem zadbać o siebie zadbać o ty m, swój swoj ą aktywno ść fizyczną my ślę, że tak im najprostszy m elementem, kt óry jes t mo żliwy do zrealizowania tak naprawd ę wsz ędzie jest właśnie bieganie zaczyna ło si ę o d par u kilometr ów tylko o t o, żeby zadba ć o kondycj ę fizyczn ą zgubi ć zb ędne k ilogramy, al e ta dusz a sportowc a tak k m na k ilometr zaczyna brać g órę i z tych 5 k m było 60 z 10 zrobiło si ę 15 aż tera z dochodz i do 100100 paru kilometr ów, aby t o by ła potrzeba ruch u w pańskim przypadku cz y też potrzeb a utrzyman ia swojeg o organ izmu wstanie podwy ższonej adrenaliny teraz ju ż tak tera z adrenalina ma naprawdę bardz o du że znaczenie takim podzia łem takiego b iegania stricte zdrowotneg o inaczej może t e nawyk i, kt óre wyrob ione miałem prze z wiele letn i trening od ceny najm łodszej kategor ii wiekowych pozostawi ły swoj e takie odcisn ęły swoj e pi ętno pozytywne oczywi ście, bo t o przyzwyczajen ie do sport u konieczno ść ruchu świadomość tego, że jes t potrzebn y n iezwykle ważne dl a tak iego balans u w łaśnie codziennym życiu spowodowa ły, że widziałem, że tak a potrzeba istnieje jak o pociąg mo że t o robi ć żeby, żeby zachować tak n ie tylko zdrow ie, ale nie tylko kondycj ę fizyczną, al e też umys łową t ę higienę pracy to, że t o się takie b ędzie zaczyna ł o d par u par u kilometrów tak iego ruchu, kt óry by ł niezbędny, które zna łem, którzy na, który umia ł sob ie zaplanowa ć ma, ale z czasem przeradza się rodzi ło si ę w łaśnie co ś c o czy mog ę odnaleźć troch ę spokoj u czasu dl a s iebie, a czasem znowu rywal izacji, bo tak n ie jesteśmy w stanie co ś upraw ia sport zawodow o realizował prze z wiele lat my ślę, że skończy podobnie jak obojętnie, jak iej dziedzinie, kt órą wybierze no dobrze t u w takim razie, ponieważ istnieje pan obecn ie w świadomości ludzi sportu także s łuchaczy jak o jak o szkoleniowiec to to przypomn ijmy na jak przebiega ła pa ńska kar iera pi łkarska tak pocz ątki oczywiście mo im rodz innym mie ście w Zduńskiej wol i, gdz ie jeste m wychowank iem MKS - u, czyl i klub u sportoweg o, kt óry zajmowa ł się tylk o wy łącznie szkoleniem dz ieci młodzieży ta m pod okiem naprawd ę bardz o dobryc h trener ów robiłem pierwsze krok i w pi łce dziecięco m łodzieżowej jun iorskiej i dziś zosta łem zauwa żony przez pewien 1 z turn ieju na innych meczów ligowych, bo myśmy bardz o dobr ą zdolną dru żynę leżą mo ich kolegac h, kt órzy grali bardz o wysok im poz iomie zas ila wspomnę zaci ęła si ę zadłużyć p ierwszy wyjaz d poz a do m rodzinny, czyli Amikę Wronki p óźniej Poznań cz y Lech, bo Warta studia, kt óre gdzie ś tam staram si ę bardzo intensywnie połączyć z tak im zawodowy m graniem, ale rynkow i powr ót do korzen i, czyl i gr a w Pogoni Zduńska Wola, a kontuzja, kt óra gdzie ś ta m przydarzy ła się w trakcie w trakc ie tej tej kar iery pi łkarskiej spowodowa ła, że dosy ć wczesnym w ieku jak dl a jak dl a sportowca zdecydował się przez drug ą stronę pan wted y lat 23 lat tak jak kontuzj a zerwan ia zerwan e więzadła przedn ie w kolan ie spowodowa ły, że ju ż n ie wr óciłem d o tak wysok iego poz iomu piłkarskiego poświęcił si ę prac y trenerskiej trzeb a opowiedzieć wysiłek b iegacza, zwłaszcza długodystansowego n o różni si ę znacz ąco wysiłku piłkarza t o jes t zupe łnie inna form a teg o biegu dynamika piłka no żna oparta jes t do przyspieszenia an i na jednostajny m jednostajny m biegu tera z łatwo było panu przej ść na na s na te j forma, dlaczego t o pyta m, bo pewn ie pa n, śledząc także Europejską piłkę nad nos i na w ielu pi łkarzy, kt órzy po kar ierze usiłowali przedstawić w łaśnie na ten ryt m marato ński też pewn ie jest 10 byśmy liczyli, kt órzy dystan s maratoński sko ńczyli w łącznie z facete m, kt óry m ierzy blisko je śli n ie w okolicach 2 m Edwina van de r Sarem by ł znakom itym bramkarzem reprezentacj i Holandii zgadz a się w iadomo, że specyf ika wysi łku cykliczność ruch u, jak ą mam y biegach długodystansowych jes t zupełnie inna o d tego co spotykam y co prze z szereg la t upraw iania sport u spotykaj ą w pi łce no żnej natom iast sprzedajem y t o szcz ęście, że zawsz e te moj e predyspozycje motoryczn e sz ły w k ierunku w łaśnie wytrzymałości, czyli by łem bardz iej zawodn ikiem, kt óry potrafi ł d ługo biegać n ie by ły mo że tytane m szybko ści, al e bardziej te cech y motoryczn e właśnie w stronę w stron ę w stronę wydolno ści szerok o rozumianej na pewn o wytrzyma łości i myślę, że z tego korzysta w łaśnie do dzisiaj przesiadaj ą si ę na inn ą dyscyplinę sportu, jak im jest jak s ą b iegi b iegi d ługodystansowe i my ślę, że t o dzi ęki i dzi ęki tem u właśnie dziewiąty dzi ęki te j mojej wrodzone j motoryc e ty m ukierunkowaniu mog ę z powodzen iem tera z tak du żo i d ługo wiele Groupona pozycji 6 nigdy n ie byłem zawodn ikiem środka pol a bardz iej na pozycjach bocznych sektorac h boiska, al e oczywi ście z blate m z latam i grania uprawiania sportu, choć cora z ni żej i już jako graj ący trener ko ńcząc już t ą przygod ę z piłką gr a na pozycj i środkowego środkowych obro ńców pytam dlateg o, bo zawodn ik nr 6 defensywny pomocnik z reguły wyb iegu najwi ęcej kilometr ów podczas meczu i t o zawy ża średnią jak ubiegając, graj ąc na pozycj i boczneg o obro ńcę boczneg o boczneg o pomocn ika w ziemi by ło tak ie dzisiejszego wahad łowego ustaw ieniu 352, bo tak będzie mia ł spor e możliwości popart e naprawd ę bardz o ci ężkim treningiem, gdz ie ta cecha podnosiła si ę jeszcz e do bardz o wysok iego poz iomu i w tym właśnie sektor a również spor o kilometr ów Zbigniew Wyciszkiewicz pamięta tak iego pi łkarza defensywnego pomocnika graj ącego w Widzewie także w łódzkim klub ie sportowy m pochodz ącego pami ętam z Odry Opole anty skończył maraton dowiedzia ł się n iedawno med ia społecznościowe o w ielu z na s korzysta z te j popularnej form y uprawiania sport u dzisiaj b ieganie tak naprawdę jes t tak powszechne jes t z tego powodu bardzo si ę, że wszystk im dostępne dla dl a ka żdego oczywi ście ka żdego dystansu trzeb a się przygotować, al e te ż czego ś trzeba zacząć im bardzo si ę ciesz ę, widz ąc w ielu w ielu znajomyc h twarz y rozpoczynaj ącej biegania r ównież tak ich, kt órzy dochodz ą d o do ukończenia maratonu jes t niezwykle wymagaj ąca, a rzecz bardz o trudna do zrobienia b ędzie na jak im poz iomie godn a podziwu podz iwu tak naprawd ę każdemu of icerowi jak t o zwykl i zwykl e umaw iamy si ę zawodn ikom, kt órzy ukończyli dystan s dystan s marato ński w ultra maratońskich to du że t o du że wyzwanie wszystk im, o czym gratulacje każdego z nich Bartłomiej Zalewski z moim państwa gościem jest audycj a prz y niedzieli o sporc ie informacji Radia TOK FM p o po n ich wracam y do naszej rozmowy naszeg o programu czy, je żeli w sporc ie Przemysław Iwańczyk ko ńczą si ę państwo Towarzystwo Bartłomieja Zalewskiego cz łowieka futbol u trenera piłki nożnej dobry dzie ń dobr y, ale wyst ępującego w rol i w rol i b iegacza d ługodystansowego i pod kon iec pierwszej cz ęści nasze j rozmowy wspomnia ł pan o ty m, swo im podziwie, jakim darz y pa n ka żdego m inistra, który pokonuj e dystan s ponad 42 km, o ile razy panu uda ło się przekroczy ć met ę po tak im wyzwaniu, że t o już 2005 . jest sz ósty marato n troch ę moj e zainteresowania b iegami biegami szczeg ólnie b iegami tylko z e stosownym i ostatn ich k ilku latac h uległy pewnym modyf ikacjom tyc h maratonów w rok u tera z biegam zdecydowan ie mniej bardz iej traktuj ę jako tak ie dystanse startow e w łaśnie pod k ątem tych dłuższych dystans ów, więc dz isiaj ta pierwsza po łowa roku t o wszystk im ultramaratony szczególnie ultr a maraton y g órskie natomiast druga cz ęść sezon u to tak i ata k na kolejn y życiowe rekord y w łaśnie w tym kr ótkim czas ie 2526 ukończonych maraton ów w ty m szczytowy m okresie, k iedy poświęca się tem u dystansow e t o to najwi ęcej by ło w ci ągu 12 miesięcy tak im rekordowy m rokiem t o by ły 45 maratonów to było ściśle zwi ązane z Koroną maraton ów polsk ich wg Regal regulaminu trzeb a uko ńczyć 5 najważniejszych maraton ów w naszy m kraj u okresie 2 lat, więc t o było troch ę, żeby zobligowany w łaśnie ty m tym i przepisami uda ł się oczywiście to zrobić, ale tak i podzia ł musia łem to bardz o mocn o skompensowa ć GE przeb iec z prawie wszystk ie w 1 roku Pański rekor d życiowy t o n iedawny wyst ęp w Poznaniu czy m ój nowy rekord życiowy tak naprawdę przed sprzed 2 tygodni czy 1804 Marze panu z łamanie te j mag icznej bariery 3 godzin robi wszystko, żeby się, żeby tak si ę sta ło oczywi ście chciałbym myślę, że w niedalekiej przysz łości, al e potrzebuje się w myśl, że 23 lat tak ie sol idnego tren ingu zastanów si ę w jaki sposób to jes t moj e pytan ie, kt óre powinienem być mo że był zaledw ie na samy m początku pan to wszystko potraf i po łączyć stan maratoński oczywi ście mo żna do niego przygotowa ć si ę w spos ób taki Semi pro, ale chc ą biega ć 18 raczej trzeba po święcić temu przynajmn iej 5 × w tygodniu i teraz jak pa n dz ieli swoj e obowi ązki bo, bo jednak Eco jak o trener szkolen iowiec pewnie ma pan ich niemało obowi ązkiem jes t naprawdę bardzo dużo ka żdy z na s tak naprawd ę, po święcając si ę czemu 100 % pasjonujące czym ś tak okre śla swoją pracę swój zaw ód czyli, czyli byc ie trenerem piłki no żnej to moja olbrzym ia pasja, kt órej tak ie będzie po święcam si ę be z reszt y, ale z klucze m do do po łączenia tych 2 elementów myśl jes t dobre planowan ie organizacj ę m ój czas zwykle, cho ć dzień zwykl e rozpoczyna się oko ło godz iny czwarte j piątej, gdz ie mus i zrobi ć trening okre ślony tren ing daneg o dnia czasami d łuższy c o czasami krócej to te ż wszystk o zale ży od o d mojeg o trener a natom iast wszysc y budzą mia ł system klepi ą po te j przyjemne j części, czyl i po treningu rozpoczynam dzie ń jest często robię też to na kon iec dn ia, czyl i wracając z ko ści przyje żdżając zostawia sobie t o n a na koniec dn ia wted y, kiedy wszyscy kładą je jeszcz e starał się zrealizowa ć swoj e swoj e założenia tren ingowe, al e tak naprawdę tak b ędziemy b ieganie to tak dost ępna form a możemy to zrobi ć tak naprawdę wsz ędzie kwestia dobre j dobrego planowan ia na d czym walczy, z czy m stara m si ę stara m się sam stara m si ę robi ć i odpow iednio planowa ć sobie ka żdy ka żdy dzień pewneg o czas u planuj e dużo o dużym wyprzedzeniem w iele rzeczy więc, że dlatego te ż udaje si ę wszystk o t o zmie ścić dwudziesto cztero godz innym dniu zastanawiam cz y to w łaśnie b ieganie i ta umiej ętność planowan ia pozwala panu n a tak doskona łą logistykę czy też z kole i to wyn iesie nas pi łki nożnej jedna k te n każdy zawodnik niezależnie o d poziomu, jakiemu re żimowi tren ingowym podleg a tak t o, że konsekwencj a, bo wiadomo, że tren ing szczeg ólnie treningu d ługodystansowca ustale ń z rynk iem bardz o wymagającym n ie tylko je śli odzieżowe intensywno ść, ale przecież jego objętości n ie mus imy poświęcić naprawdę bardzo du żo czasu tren ing t o tren ing średnio około 1,5 godzinne minimum 4 godziny sp ędzamy na tym, żeby realizowa ć zrealizowa ć za łożenia treningowe czasami jes t t o trening czy pół godz iny, więc znów ta k jak m ówię wszystko trzeb a planować z naprawd ę bardz o du żym wyprzedzeniem ciesz ę si ę, że mog ę wsp ółpracować z treneram i kt órzy, kt órzy nie prowadz ą prowadzą mn iej moją moj ą żonę w łaśnie w kierunku żeby, żeby m óc sob ie pewn e zaplanować, bo tak naprawd ę dzi ęki, jakb y ich temu zaplanowany m cyklowi mo żemy sobie też s łowo odpow iedni sposób zaplanowa ć włożyć nasz e obowi ązki codz ienne rozumie pa n chcia ł i z premedytacj ą upiekł 2 pieczenie na 1 ogniu, czyli zaanga żował swoj ą pasję tak że żonę, bo dzi ęki temu n ie słyszę panów mówi znow u n ie poświęcać czasu b ędzie biega ć bardzo si ę też szczególnie z tego z teg o fakt u, że inaczej mo że też jednocze śnie żałuje, że tak późno uda ło, że nam ówić, a do tego, ponieważ szanował dzie ła predyspozycje jeśli chodz i o t o o dyscyplin ę sportu i gdyb y zacz ęła swój tak i profesjonalny tren ing na tak im poz iomie robi tera z du żo du żo wcześniej inaczej może poświęciła si ę w łaśnie tem u sportow i jes t o d najm łodszych lat myślę, że dz isiaj ogl ądalibyśmy najwi ększych imprezach na świecie, czyli to n ie żona musi dotrzymać krok u tylko jes t odwrotn ie tak rozum iem dok ładnie dok ładnie dok ładnie Jerzy Ciupka Maratońska t o 313 z Krakowa, gdzie znalaz ła si ę dzisiaj tysi ące w el icie, a mo że naprawdę bardz o du ży duży potencja ł i my ślę, że spokojnie powoli Czeszki wyn ikiem tak im jak jakiego ś znajduje ta m barierę 3 godzin zajmie du żo wcze śniej, że n o dobrze maj ą pa ństwo dz ieci tak dwójkę no i c o z nimi kiedy, k iedy odejdzie si ę be z reszty swojem u hobby tak m ówię cz ęsto wracaj ą z treningu robi ę śniadanie, więc oni, jakb y tego też w iadomo, że uczestnicz ą w tym naszy m sportowym życiu naszy m zawodowy m życiu maj ą te ż swoj e sportowe życie i myślę, że te ż troch ę podpatruj ą rodziców dzi ęki tem u też tak amb itnie anga żują się swoje i realizują swoj e swoj e pasj e sportowe myślę, że tak ie dobre połączenie te ż z drugiej stron y, bo widzą, że rodz ice też potrafi ą m imo tak iego bardzo mocnego zaangażowania si ę w spraw y zawodowe poświęcić si ę te ż czemu ś c o wymag a n ie mniejszej jeśli chodz i nawet cza s tymczasem z niezwykle wa żnego czasu mamy tak naprawd ę bardzo bardz o mało opłaciły się te ż takim jesteśmy wzorem dl a nich żeby, żeby też tyc h nawyk ów nabywal i jak my jak o wcze śniak najwi ęcej pozostawali z n im na resztę życia bez dz ieci uprawiaj ą spor t tak zar ówno 1 za Bochenek córka chodz ą do klas y sportowej w Zduńskiej wol i cen n ie wiadomo dlaczego uprawia pi łkę no żną zupełny przypadek p ilny przypade k, a córka będą w kasie prof ilu pi łki Siatkowej uprawia ła siatk ówkę pyta m dlatego, bo nie w iem cz y te z premedytacją czy też nie, ale poszl i pa ństwo narz ędzie, którego pewn ie wzrosną państwo inni rodz ice łatwiej chyb a z perspektyw y w łaśnie rodz ice ojca matki n ie tyle wymag a c o zach ęcać d o do sport u kiedy, kiedy samem u od s iebie wymag a oczekuj e pokazuj e, że można realizowa ć do Zet na pewn o jes t dużo łatwiej ni ż ni ższy tylk o m ówić o sporcie ta drog a cz y wz ór do naśladowania w takiej proste j form ie, czyl i realizacji swo ich sportowych cel ów, a prz y okazj i właśnie pokazania te j sportowe j drogi swo im dz ieciom to na pewn o dużo łatwiejsze, al e m imo wszystko dz isiejszych czasach zaanga żowanie dzieci czy nam ówienie dz ieci do do tak iego aktywneg o sp ędzenia czas u jes t niezwykle trudn e m y te ż walczymy z tymi wszystk imi pokusam i, które otaczają nasz e dzieci te ż cz ęsto musimy j e do wielu w ielu rzeczy namawiać, al e myślę, że jest t o zdecydowanie łatwiej i stron y patrząc na to c o c o rob imy stara łem w łaściwie odpowiedział pa n na t o pytanie, n iemniej zada łem cz y trenerow i potrzebn y trene r, b o w, bo przygotowan ie merytoryczn e na poz iomie tren ingu organizmu ludzkiego ma pa n opanowan e do perfekcji jako jak o szkolen iowiec pi łkarskiej pewn ie te ż napisałby pa n sob ie program tren ingowy, dzi ęki kt óremu dokonywa ł pa n postępu tygodn ia na tydzień jedna k korzyst a pa n z rady osób, które zmieni ą si ę fachowcam i w dziedzinie, którą pa n poszed ł, dlaczeg o wspólnie stwierdzili śmy w samy m początku też nasze rozmow y że w ogóle spor t ścisła specjal izacja oczywiście t ą wiedzę og ólną na tema t przygotowan ia przygotowan ia sportoweg o przygotowan ia motorycznego pos iada, al e pos iadam dziedzinie, kt órą uprawiałem mi, który jest trenere m, czyl i w pi łce nożnej wspólnie stwierdzili śmy, że specyf ika tego sport u jest zgo ła inna o d bieg ów długodystansowych, a co za tym idzie te ż tren ing i przygotowan ie zawodnika oczywi ście pr óbowałem swoje j wiedzy takie samo przygotowan ie si ę do do swo ich p ierwszych start ów na na ty m dystans ie maratońskim uznaje t o za dobre przygotowanie, al e n ie wystarczaj ące do tego, żeby mierzyć się z tym i najlepszym i wynikami czasam i, które chcia łbym osiągać dlatego o d w ielu lat po święcili postanowiliśmy wspólnie z żoną, że dam y się w r ęce specjalist ów, bo te ż poprawić naszyc h trenerów, czyli Pawła kasie tej Marcin Rzeszótko wybitnych marato ńczyków ultr a marato ńczyków w naszy m kraj u, dzi ękując jednocze śnie za za cierpliwo ść przygotowan ia, chociaż my ślę, że zarówno jak i, że jesteśmy bardz o wdzięcznym materia łem do obróbki to n ie jest też troch ę tak że real izowany progra m, kt óry do narzucaj ą b ądź w drodz e porozum ienia proponuj ą trenerz y łatwiej realizowa ć, bo trudn iej si ę kogo ś zawodzi łatwiej zawieźć samego s iebie powiedzieć dobre to dziś od post ępu pewnie dl a mojego organ izmu tak b ędzie lepiej my ślę, że prem ia patrzą z perspektyw y swoje j kar iery pi łkarskiej lubi ę mieć jasn o określone cel e zadan ia tren ingowe, czyl i jeste m typowym zadania w tym bardzo lubię realizowa ć pla n stara m się robić oczywi ście najlep iej wg za łożeń które, które postawi ły też tak było w piłce nożnej tak teg o samego tera z oczekuj e cz y inaczej real izuje w b ieganiu uw ielbiam realizować plan wielbi ą g o po prostu odrobić od ADO Zet i bardz o się te ż po każdym treningu, że uda ło się zrealizować o n jest oczywiście dostosowan y do mo ich mo żliwości do mojego rozwoj u do teg o co chce osiągnąć, al e jes t n iezwykle wymagającym tak iemu trenerowi te ż tak im tak iej tak jest plano m też doskonal e znają znają m ój organ izm m i bardz iej się bierze z fakt u, że ta kontrol a cz y inaczej n ie zawiedzeni mo że sameg o s iebie zadanie trener a jes t du żo wi ększym dużo większą karą dl a mnie niż ni ższy ni ż w istocie rozwalić o d jak dawna współpracuje z czysty m złotem si ę już pona d już trzeci rok jak jeste śmy taką sta łą sta łą opiek ą i por ównując t o z czase m, k iedy sam i pr óbowaliśmy sobie układać plan y tren ingowe oczywiście, korzystając ze swoje j w iedzy nabyte j w drodz e na drodze edukacj i trenersk iej co prawd a ten piłki no żnej al e, al e t e mechan izmy fizjologiczne s ą naprawd ę bardz o bardz o zbliżone, a tera z, kiedy ma m tak ą opiek ę specjalistyczn ą i trener ów, kt órzy sami osiągali si ęgają naprawd ę bardz o bardz o najlepsz e rezultat y w biegach ultr a jes t olbrzym ia różnica, czyli dat a ta specyfika tego teg o sport u specjal istyczne nowoczesn e powiedział nawe t takie uk ierunkowany ściśle pod nas z organ izm metod y przynoszą du żo lepsz e rezultat y, a poz a tym te ż lubi ę być kontrolowan y Lubie mieć na d sob ą osob ę, kt óra w odpow iednim momencie też wcześnie nie dzieje si ę t o często jest tan ie do tego rynk u zmobilizowa ć wystaw ienniczy człowiek, który sa m o d innych wymaga lubi wymagano o d n iego pa n poniek ąd odpowiedzi ą na to pytanie, ale też zastanaw ia mnie pan nie przychodz i do g łowy, że w w ieku dok ładnie 40 lat nie warto z teg o życia czerpać n ie ogran icza si ę i wchodzi ć w ramy, które d e fact o są tak im doktorate m i tak jest ten tym jak mieć mi ękkie o d bardzo odpowiada wi ęc, jakb y tyc h b ędzie specyf ika tego o d sport też maj ą rzeczywi ście nie znalazł nieprzypadkowo wybrano by rzecz w tym, że pewn ie odmówił pa n n iejednokrotnie w ielu swoim znajomym n ie wiem w ieczornego b ądź te ż nocnego pos iedzenia niekoniecznie prz y wodz ie m ineralnej bardzo cz ęsto przed łożył pa n wyzwanie sportow e na d jak ąś towarzysk ą rozrywkę i tutaj już prosz ę sob ie dopisać co b y mogły być tak dzieje si ę w ielokrotnie oczywiście, poniewa ż w raz ie sam o pogodzen ie prac y zawodowej z tren ingiem z planam i startowym i zwi ązanymi z nasz ą moj ą pasją, czyl i b ieganiem jest trudne, a c o dop iero jeszcze włożenie t o wszystko takiego życia towarzysk iego wracając dopytania czy te n jes t pewneg o rodzaju ogran iczenie Kierat wydaje si ę, że mo że t e rzeczy po łączyć al e, ale du żo ważniejsze jest dl a mn ie taka próba te ż jeszcze samorealizacji dzi ś czym ś co spraw ia mi olbrzymi ą przyjemno ść zawsz e lubi ę bardzo ci ężko trenowa ć po święcacie tren ingowi realizować g o cieszyć z jeg o efektów my ślę, że du żo silniejszy ni ższy niż takie życie towarzyskie, kt órego tak naprawę te ż n ie rezygnujem y też staram się staram y si ę w n im uczestniczy ć oczywi ście ograniczony spos ób często stron y rząd o d wielu rado ści uc iech życia które, które mog ą si ę poddać nas i nas i przyjac iele znajomi al e n iemniej jedna k wol imy wol imy taką tak ą drog ę Bartłomiej Zalewski z mo im państwa go ściem audycji prz y n iedzieli o sporcie zaprasz a na informacj ę za f ilm wracamy i zada m kolejn e pytan ie, kt óre związane są b ieganie wcal e nie krótko dystansow e jak sami pa ństwo s łyszą przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk k łaniam si ę państwu to jest audycj a przy n iedzieli w sporcie jeste m w towarzystw ie Bartłomieja Zalewskiego cz łowieka w futbolu piłki no żnej, kt óry właśnie jednokrotn ie w dzieci ństwie mierzyli śmy się z pytan iami jako bardziej kochas z mamę czyta pan te ż pewnie takie pytania s łyszę prawd a jasne wielokrotnie i tera z te ż ja musz ę zada ć nieco modyfikuj ąc te wers y pa n bardz iej koch a futbo l bieganie w 2 musiał wybra ć do jedna k futbol m y jedna k futbol myślę, że ta pasj a, kt óra w og óle rozpocz ęłam życie sportow e, a tera z patrz ę troch ę na ten spor t oczam i trener a jest najważniejsza z nich ma najwa żniejszej i tem u po święcam, jakb y dzie ń pla npr iorytetowo natomiast ustal a się te ż co ś c o troch ę tak jak widzieliśmy odci ąga nas do tego teg o sportu, którym żyjemy na c o dzie ń 2526 maratonów pa n na swo im konc ie, ale okazało się, że to ma ło Jach chyb a zna m te n sta n, bo w iele osób powtarzało jes t dokładnie ja k z tymi kt órzy, którym te ż marato n przestaje wystarcza ć rzucaj ą si ę np. na tr iathlon najp ierw dystan s sprinterski, a później marz ę o tym, żeby zrobi ć p ółki alb o ca łego Ironmana i i pan poszedł b ieg ultra raze m żoną zresztą c o spowodowało to cz ęsto te n bra k satysfakcj i z osi ągania mety je śli chodz i o dystan s 42165 nie to satysfakcja ci ągle jest tak i poziom zawsze zawsze tą drug ą część sezonu po święcamy stricte pod b iegi p łaskie szczeg ólnie właśnie maraton, czyl i gdzie ś tam śrubowania tych swo ich swo ich tak ich indywidualnych rekordów, a papież pierwsz ą cz ęść sezon u, która też tak naprawdę jes t tak ą dużą podbudow ą pod pod pod b iegi p łaskie, czyl i b ieg ultra szczególnie jutr a w g órskim, kt óre gdzieś ta m od oto od n iedawna s ą też naszy m takim drug im życiem dlateg o, że to szukanie te ż nowyc h wyzwań to też na pewn o jest 1 z element ów, kt óre które, które towarzysz ą tak iej decyzj i, ale przed e wszystk im szukan ie swoich limitów jes t też my ślę że próbowali si ę w sytuacjac h ekstremalnych trenowan ie te ż pod k ątem tak ich tak ich sytuacj i co oczywiście rozbudowuj e tren ing naprawd ę bardz o bardz o obszern ie i my ślę, że te ż zmiana krajobraz u, czyl i troch ę mn ie trochę, choć wyjście z monotonii ta jes t troch ę tak myślę, że jest t o dzi ś uwarunkowane ty m, że prz y okazj i bieg ów ultr a rozpoznajem y poznajem y trochę nas z kra j poznajem y poznajemy też nic n ie wygramy tylk o łącznie w kraj u ale, al e poznajem y te ż urok i tyc h górskich wysokog órskich klimatów kt órymi tak naprawdę stać jeste śmy te ż bardzo mocn o zafascynowani n ie zamierzam si ę z pane m licytowa ć tylk o dla zobrazowania teg o co chcę zapyta ć pow iem, że znan y jes t mi uczuc ie finansowania p ółmaraton w okol icy godzi n ie w iem jak smakuj e marato n, al e słyszałem odpar ł chcia łbym si ę dowiedzieć c o myśli cz łowiek przed wyzwan iem g órskim ultr a marato ńskim przed startem w trakc ie biegu po ty m, jak osi ągnie metę uznaje si ę lecą 3 zupełnie r óżne stan y i przynajmniej w 1 z nich jeśli n ie w 2 kryje si ę pewn a obawa my ślę, że 2 pierwszych, ale tego jak czuje si ę przed starte m zawsz e jest wypadkową teg o jak trenowała, czyl i im n iejednokrotnie mam świadomość, że n ie z w ielu r óżnych przyczyn n ie zrobię wszystk iego co mog ę zrobić i zastanawiam się cz y w łaśnie tyc h 2 k m, kt órych nie zrobiłem w trakcie tren ingu jakie ś ta m przyczyn y n ikt oczywiście nie jest t o przyczyna lenistwo dekolt często ograniczają j e be z pewneg o rodzaju inne sytuacje, lecz w łaśnie zabraknie tych tyc h 2 k m do teg o, żeby n ie na 70 km nie powiedzie ć stop alb o nie zwolni ć, gdz ie mógłbym właśnie trzeb a przyspieszy ć taka obawa m a na starc ie na pocz ątku natomiast, czyl i w iem, że dobrze przepracowałem t o to świadomy te ż swoje j pracy włożonej wylanego pot u na tren ingu jeste m jeste m du żo spokojn iejszy oczywiście t o jest półmaraton cz y te ż marato ńczyk zbieg ł ultr a zawsz e przychodz i taki moment zw ątpienia i momen t teg o popularnego kryzysu nie chciałbym m ówić o ścianie jes t to, bo jest mocn o dzi ś ta m akcentowane przy okazj i w łaśnie bieg ów maratońskich, al e zawsze przychodzi momen t kryzysow y zawsz e trzeb a zrobi ć co ś więcej nie tylk o w aspekcie f izycznym, ale wszystk im aspekc ie mentalny m powalczy ze sobą troch ę sob ie pewn e rzeczy wytłumaczyć przekona ć si ę na m ówicie do teg o, żeby zrobi ć kolejny kro k jes t często kolejny kro k pod górę cz ęsto perspektywa 8 km podbiegu na wysoko ść 22 tysiące metr ów świadomości b iegacza ultr a maratończyka t o naprawd ę du że wyzwan ie, a f inansowanie rzecz niezwyk ła momen t, kiedy b iegasz na metę nie w iem jak musiał by ć zm ęczony żeby, żeby n ie uczy ć te j eufor ii kt óra, która towarzyszy temu my ślę, że wszysc y, kt órzy biegają robią t o w łaśnie dlatego dlateg o moment dl a dla dlatego o tyc h paru sekun d gdzie ab y kompletn ie wycieńczony biega ć na met ę tu ż przed l imitem czasu, a łamie swoj ą kolejn ą życiówkę, kt óra jes t naprawd ę n iesamowite emocj e i m y, jakb y szczęśliwi doświadczyliśmy tyc h tych tyc h tych 2 elementów w ty m sezon ie w łaśnie zar ówno jak o żona poprawi ć swoje swoje rekord y życiowe na dystans ie maratońskim, al e też zaj ęliśmy naprawd ę doskona łe m iejsce w rzeźników, którego ka żdy w ty m ratować p ierwszy ra z ko ńczyliśmy naprawd ę w bardz o trudnyc h warunkac h, bo na 16 edycji to by ł chyb a najgorsze warunki, jak ie mog ą spotkać to jes t także w łaśnie w ty m momenc ie tej euforii rodzi się plan na kolejn e wyzwan ie bardzo często tak jest ostatn ie dane są z kraj ów cz ęsto się często towarzysz ą myśli, że jes t ostatni b ieg w ogóle z n ich więcej n ie stan ę na starcie maraton u tr a b iegu ultra, ale to trwa ło naprawd ę bardz o kr ótko, że ta te n moment k iedy, kiedy biega ć na metę to jes t co ś c o w łaśnie powoduje t o burze pomys łów na kolejn y wyzwa ń n ie pyta m czy w og óle, bo jestem przekonan y, że tak jak cz ęsto korzyst a pa n z tego or ęża, kt órym pa n w r ęku czy ukończonych tyc h wszystkich biegów marato ńskich bieg ów ultr a zmierzam do teg o, że bardz o cz ęsto sytuacje życiowe, które ze sportem maj ą n iewiele b ądź w og óle nic wsp ólnego daj e si ę rozwiązywać poprzez te n kapita ł, który ma si ę w głowie skor o ja zrobi łem ponad st ówkę w g órach t o problem, kt óry jest, m imo że składową w ielu elementów jest rozwi ązanie natychmiast, b o w tamty m sobie poradzimy z ty m sob ie te ż poradzę korzyst a pa n z tak ich narz ędzi bardz o cz ęsto my ślę, że t o jes t tak a n iezwykle wa żna i ich fundamentaln a wartość, którą niesie z e sob ą właśnie w szczególności walka z e sob ą na długim dystans ie z w łasnymi s łabościami umiej ętność przezwyciężania p óźniej przek ładania tego w łaśnie na tak ie rozwi ązanie sytuacj i kryzysowych chocia żby w piłce no żnej chociażby życiu które, kt óre niesie ze sob ą naprawdę bardz o du żo trudnyc h sytuacj i j a z tego bardz o często korzysta m też będąc wyk ładowcą na w ielu wielu konferencjac h w ielu kursac h bardzo cz ęsto si ę do teg o odwo łuje, b o tak naprawd ę t e emocje wysi łek, jak i wkładamy w trening p óźniej start y t o po p ierwsze, olbrzym ie przemyślenia olbrzymi kapitał je śli chodzi o do świadczenia tak ie jak naprawd ę z każdym biegiem każdy wyn ik miała układam sob ie życie odnowa ma m na t o du żo czas u towarzysz y tem u naprawd ę spor y wysiłek, czyl i w tak ich ekstremalnyc h warunkac h cz ęsto my ślą o problemac h, których n ie rozwiązałby si ę za b iurkiem rozwi ązuje właśnie w trakc ie w trakcie biegu wpada m na cz ęsto Nana Nana kap italny rozwiązania, al e w sytuacjac h trudnych sytuacjac h kryzysowyc h często wraca m do moich momentów domen, które w trudnyc h momentów właśnie w trakcie jest z mo ich tra s gdzie, gdzie w iem, że skoro tam si ę udało to t o tak naprawd ę każdy proble m jest łatwe rozwiązania w b ieganiu, zw łaszcza długodystansowych dzia ła regu ła palc a p óźniej ręki nie s ądzę, żeby skoro wyni ósł pa n swoj e oczek iwania wobec siebie z dystansu marato ńskiego dystans u ultr a poprzestał pan tylk o na tym c o organizowany jes t u na s w kraju podejrzewam, że przed pan a myśli już n ie za panem kolejny eta p czyli, czyl i korzystan ie z urok ów świata, że t o się to te ż doskona ły spos ób n a na poznawan ie świata ta tak a turystyka biegowa, która staj e się cora z bardziej popularn e korzystan ie z tych bieg ów, kt óre organ izowane są z Europie na całym świecie jes t dz isiaj bardz o popularn a oczywi ście też myślę, że z b iegiem czasu będziemy będziemy z tyc h uroków korzysta ć oczywi ście tak b ędziemy się mocn o ogran iczeni ja przynajmn iej mocn o ogran iczony swoje obowi ązki inaczej swoj e pasje, jak ą jest pi łka no żna, al e zwi ązana z zawode m, jak i wykonuj e, ale my ślę, że będziemy gdzie ś ta m w najbli ższych latac h miesiącach r ównież korzystali z zawod ów organ izowanych poza gran icami naszeg o kraju oczywi ście też mam y swoj e swoje marzen ia, choć bieganie je śli chodz i o imprezy tak ie docelowe imprezy, kt óre chcielibyśmy wystartowa ć te w łaśnie imprezy odbywaj ą si ę poz a gran icami naszeg o kraj u chcieliby śmy wystartowa ć w najważniejszej imprezie dla marato ńczyków, czyl i UTP, czyl i utratę demo n Blank który, kt óry jes t organ izowany nad naprawdę bardz o el itarnej grup y zawodnik ów, gdz ie trzeb a, a n ie tylko o poda ć losowania, al e też spe łnić naprawdę bardz o wyg órowane warunki, żeby do teg o losowan ia uroczystą t o jeszcze opr ócz tego s ądzę, że l ista jes t d ługa tak oczywi ście takim podziałem w chodzie biegi płaskie t o gdzie ś tam złamanie te j granicy 33 godziny co jes t tak naprawd ę zar ówno w przypadku mojej żony jak i moim w absolutn ie w naszy m zasi ęgu kwestia tylk o dobrego tren ingu i czasu przygotowania si ę do teg o z biegów g órskich oczywi ście chcielibyśmy pewn ie wystartowa ć w tyc h imprezach, które s ą czo łowym mamy w iele mamy sob ie g łów el itarnych w Polsce wspomniane przez e mn ie Rzeźnik który, który jest takim biegiem myślę, że najbardziej rozpoznawalnym je śli chodz i o obiegu ultr a w Polsce w Europie na świecie, al e b ieganie Tatr, kt óry jes t biegiem organ izowanym co 2 lata dl a bardzo naprawd ę wybrane j grup y grup y zawodnik ów też jest naszy m cele m jest naszy m marzeniem co zrob i, kiedy prze z pan a żona i wypychania może zaczn ę zajmowa ć ty m zawodowo wcale n ie jes t takie pytan ie o d czap y, bo Dominika Stelmach, która pokolen iowo jes t dzi ś blisko bl isko na s m ieszkanka, gdy ż młodzi te ż postanowiła swoją pasj ę prze łożyć na wykonywan y zawód my ślę, że nigdy n ie mo żemy powiedzie ć i nasz e, dlaczego nie dlaczego b y nie patrząc z perspektyw y czas u, jak i poświęcamy temu i w iedzy, jak ą pos iadamy już do świadczenia też niemałego, je żeli chodz i o o d o ubieganie my ślę, że jes t t o rzecz niemo żliwa, a wręcz odwrotn ie może też t o spos ób życia i dzi ś w ielu w ielu zawodnik ów w ielu doskona łych maratończykowi marato ńczyków jest drug i skorzysta ła m. in . Dominika Stelmach która, kt óra jest dobry m teg o przyk ładem, ale myślę, że Bartek Olszewski który, kt óry te ż tuta j w w stolicy znany jako warszawski radny jak o warszawsk i b iega też poszedł t ą drogę poszedł t ą stron ę dz isiaj tak naprawd ę w ielu wielu zawodnik ów przechodz i na stron ę trenerską organ izuje wok ół teg o naprawd ę świetne świetne rzeczy dz isiaj też patrzymy prze z pryzmat byłych zawodnik ów by łych pi łkarzy Marcin Rosłoń i jego ma o n na kraj osob ie Gaj i Mont Blanc tam i t e, które ma ju ż za sob ą mówi n ie tylko jak o jako kibic, ale wszystk im jak o zawodnik Marcin Świerc, który jes t naszy m takim mo żna powiedzie ć Lewandowskim, je żeli chodz i o b iegi ob iegi ultra wielu z n ich posuw a się t ą stroną dlatego oczywi ście dalek o nam si ę do takich decyzji prze z krytyk ę poz iomu, ale czemu n ie u kolegów z piłki no żnej zaraził pan swoj ą pasj ę, bo trzeb a powiedzieć, że c i, kt órzy decydują si ę wsiąknąć światek l igowy nie zostaj ą Niemcami ci ągną za sob ą kolejnyc h ludzi tak im najprostszy m przykładem myślę, że też odpowiedzi ą na t o pytanie jes t najbli ższy sztab szkoleniowy, w którym jes t ma m przyjemno ść pracowa ć i kt órym pracuje n a na poziomie reprezentacyjny m każdy z n ich biega osiągają naprawd ę bardz o dobre wyniki oczywi ście na różnych dystansac h maj ą r óżne zainteresowania r óżne specjalizacje o d bieg ów tyc h kr ótkich 31,5 k m 35 popularnych Rysiek p ółmaratonów i myślę, że to tak ie to najbli ższe otoczenie już jest ju ż zosta ło osiągnięte oczywiście na raz ie na takim bardz o amatorsk im poziomie poz a poza Marcin Łazowski, który osiąga naprawd ę kap italne wyniki my ślę, że też mniejsze przysz łej b iegowa przedn im, a pozostal i robi ą t o systematyczn ie podnosz ą swoj e po sw ój poz iom startują coraz cz ęściej w imprezach b iegowych i my ślę, że tak i najlepsz y przyk ład, chociaż myślę, że można, by wymienia ć w ielu wielu zawodnik ów te ż dobrym przykładem jes t fak t, że w wielu maratonac h wiecie, kt o kto ś puka jest ju ż na miejscu są s ą koledz y w łaśnie powodu Bartłomiej Zalewski by ł moim pa ństwa go ściem w opowieści o bieganiu c o jes t pasj ą mojeg o gościa tak im samy m stopniu porywaj ąco jak futbo l dzi ękuję bardzo dzi ękuję państwu zaproszon o informacje Radia TOK FM prz y n iedzieli o sporc ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA