REKLAMA

"Jesteśmy świadkami toczących się 2 batalii, które mają różny ciężar gatunkowy"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-10 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow y porane k Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ósma ju ż prawie 6 na wykaz ie zako ńczyliśmy pierwsz ą godzinę weekendoweg o porank a rozmow ą o wyborach prezydenck ich w Rumunii, kt óre dzisiaj nasze za k ilka miesięcy, al e oczywiście wszystko co się dz ieje w pol ityce ju ż podporządkowana jest te ż w ty m wyborom, wi ęc to c o się wydarzyło w ostatn ich dn iach wymag a dobrego i mądrego komentarz a, który zapewni ą na m nasi go ście pa n dr Jerzy Muszyński Rozwiń » socjolo g Instytut badawczy pro publ ico dzie ń dobry pa n prezes Sławomir Sowiński politolog Uniwersytet g dzia ła na świąteczny dzień dl a Stefana Wyszyńskiego zaczn iemy o d komun ikatu zdarzy ła si ę rzecz bezprecedensow a rad a krajow a w g łosowaniu jednomyślnie zgodzi ła si ę na konsolidacj ę lewicy ora z na po łączenie partii lew icowych tak oświadczył przewodnicz ący SLD Włodzimierz Czarzasty wg zapow iedzi teg o polityka na pocz ątku dojdz ie do po łączenia SLD i w iosny partia raze m p ójdzie swoją drog ą c isza zapada panuje w radiu nie może by ć dzi ś śmiało raze m niekoniecznie oznacza raze m w Jerzy Muszyński n o tak to n o w łaśnie troch ę jeste śmy skupieni jak gdyby ostatn io przynajmn iej na innych segmentac h tzw. scen y pol itycznej lewica troch ę by ła tak a w łaściwie bardz iej poprawn a niż przewidywania i t o troszkę mog ło budzić pewn e element y ja wiem znudzenie n ie zauważenia c o w pol ityce oczywiście dobrz e n ie wróży n o, wi ęc ta zapowied ź i on a oczywi ście stwarz a tema t przypomina t o jes t dobry m prognostykiem i tak prawd ę m ówiąc w sytuacj i part ii o takim starc ie w krótkim naczy ń niedawnym starc ie i żywocie dot ąd kr ótkim, ale n o niejednoznaczne t o po n o to o d strony, że tak pow iem wiosn ą spożytkowanie tego c o zd ążyła dot ąd zbudować, ale r ównież chyba na takim ew identnym interesie środowiska SLD t o po łączenie m a jak najbardziej sen s jak najbardz iej sprzyj a potencjałowi teg o ugrupowania i te ż n ie bardzo by m rozpatrz ą z teg o powodu, że to razem n o chyba jeszcz e n ie będzie raze m w, ponieważ t u te ż dodaje kolorytu jes t tak i o żywcze środowiska m ówimy 1 szyld lewica, ale on e w sens ie w iekowym strukturaln e genetyczny m lider liderowi z k im s ą sądy różne, wi ęc t o niekoniecznie jes t przeszkod a niewątpliwie jes t t o podm iot pol ityczny, kt óry w sensie tak im generalnym jest n o jes t lewic ą jest jednorodna na t o, że ta struktura w te j chw ili trój cz ęściowe za chwilę dwucz ęściowa przynajmn iej na tym etap ie te j dogrywk i wyborczej, bo nam si ę wybor y wprawdzie skończyły al e, al e n ie zakończyłem no tak powiedzie ć dop iero wybory prezydenck ie t o domkn ąć t o ugrupowanie jest du że tak pow iem w b iegu, aczkolw iek w ramac h poparc ia teg o kilkunastu procentoweg o oczywi ście na pierwsz ą turę wybor ów ma znaczenie n o do ść zasadnicza, bo to mn iej wi ęcej t e z zaplecza poparc ia za wybor ów parlamentarnyc h okre ślają tak ie wyj ściowe szanse kandydat ów tyc h środowisk w wyborach prezydenck ich, ale czy t o jes t potw ierdzenie teg o optym izmu, który pojawi ł się w cz ęści elektoratu lew icowego w kontek ście wybor ów prezydenck ich parlamentarnych przepraszam może właśnie to jedna k się udało tej lewicy dogadać, że te 3 środowiska w sumie id ą razem, zachowując ta m jak ąś swoj ą tożsamość cz y tera z b ędziemy m ieli do czyn ienia z tak im docen ieniem te ż tego krok u, o których wspomina łem przed chwil ą ustami Włodzimierza Czarzastego czy t o będzie jednak taki znow u sygnał o zaczyn a si ę tak, czyl i tak ie jednoczenie prze z podzia ł bo, bo jednak w iosna cz y b ędzie skonsumowana przystawk ą przez SLD, kt o kog o ogra ł już t o jes t akurat wydarzenie sprze d chyba 2 tygodni już pan i sp ółek odeszła z w iosny, bo m ówił, że nas ienie do tak iej partii zapisywa ła, więc może si ę komuś zaczn ie nie podobać po łączenie tak ie mocn e z SLD była kwestia cz y b ędzie 1 klub lewicy w parlamenc ie, bo razem zapowiadało, że pójdzie osobno i t d . co t o jes t coś ja te ż ma m troch ę tak ie wra żenie ja k jak pan redakto r, że w, że ta euforia prawd a, kt órą pol itycy lew icy próbowali pokazywa ć w wieczór wyborcz y prawd a w t o taka dumą ja t o taka dum a, jak ą Włodzimierz Czarzasty parafraz ą wał ziemią dziesi ątej ran o prawda, że to jednak jest nawet Doda jes t pewna fasad a bało na pewno mo że powiedzie ć, że swoj e zrobili wyborc y lew icy daj ąc lew icy szans ę dają lewicy pew ien właśnie tak i by m powiedzia ł mandat zaufan ia i taką rent ę za zjednoczen ie si ę natomiast nie ma m wra żenia, żeby swoj ą lekcj ę odrob ili pol itycy lewicy w ty m sens ie że, chocia ż rzeczywiście po łączyli si ę połączyli mo żna powiedzie ć szabl e po łączyli głosy t o w te j sum ie niema jakiej ś nowej energii nie ma takiej synergii prawd a nie ma jakiego ś noweg o pomysłu nie ma jakiego ś podzia ł takiego plan u na now ą to żsamość polityczną lewic ę to zresztą by ło wida ć po samym wyn iku wyborczy m, bo 12 %, jakie uzysk a lew ica w roku 2019 to mniej wi ęcej zsumowan y wyn ik tego c o roku 2015 uzyskało SLD i razem mo żna powiedzie ć, że w iosna Roberta Biedronia wnios ła do tego a ż albo tylk o 1 %, a w, al e tera z to co obserwujem y dalej nos i jeszcze bardz iej by m powiedział tak ie zastanawiaj ące, bo właściwie mo żna powiedzie ć, że n o dość wyra źnie z teg o proces u jednoczen ia wy łącza si ę środowisko partii razem, kt óra jedna k najbardziej mo żna pali ć próbuje chwyta ć w żagle te n te n nowy czas prawdy i pr óbuje szuka ć jakich ś nowyc h d iagnoz, choć 1 nogę wchodzi, bo jednak to oczyma sygnalizowa ła t o jednak potwierdzi ło się wczoraj, że będzie w 1 klubie jak uczy ć będzie n o SLD, która jest parti ą po przejściach s ą tu n ie pow iedzieli prawdę tak ą par ę też g łęboko gdzie ś jeszcz e z trwaj ącą czas y PRL - u takim resentymen t PRL - u może powiedzie ć w tle z drugiej strony n o partia, kt óra w łaśnie, zan im odniosła sukces n o tak naprawd ę pogrążyła si ę w kryzys ie mówimy środowisku jasn e prawda Roberta Biedronia, więc pytan ie czy tera z tak ich w 2, jakby t o powiedzie ć historia pol itycznych może zrodzi ć si ę nowa polityczna jakoś t o on prze żył, bo w ątpi i SA SA sa m jakiś prawda ges t p t. teraz b ędziemy tworzyli wsp ólnie now ą now ą histori ę be z jedna k jakiego ś noweg o pomys łu pol itycznego be z wyjścia poza z 1 strony takim powiedział ok o ow e pewnej no ja ja t o tak nazywa m jedna k rewolucj i kulturowe j, kt órą proponuje w iosna bez wyj ścia prawda poza ty m resentyment PRL - u poza tak ie przywiązanie prawda si ę do powtarzan ia tego si ę do próby obrony tego chyba nie d a si ę obroni ć, czyli h istorii PRL-u moim zdaniem be z be z wyj ścia poza naukowy n o lew ica b ędzie bardz o trudno zyska ć co ś nowego zaproponować coś noweg o zyska ć nowych wyborców no pytan ie oczywiście c o mogłoby być t o nowe, bo też od w ielu la t narzekam y, a może po prostu stw ierdzamy fakt, że cora z trudn iej jest znale źć takie jasn e ideologi ę ta k jak kiedy ś, kt óre identyfikuj ą poszczeg ólne ugrupowan ia polityczne ma te stoj ą za rogiem tematyczn ą za rok to znaczy kwest ia instytucji publicznych prawd a, kt óra zupełnie n ie wyszła prawo i sprawiedliwo ści te n ca ły segmen t jak dopowiedzie ć rewolucji informatycznej, która ta k jak w dziewi ętnastym w ieku rewolucj a przemys łowa wywołała kwestie spo łeczne tak dz isiaj rewolucję informatyczn ą prawd a, kt óra zmienia spos ób naszego życia, która zm ienia spos ób wykonywania zawodów strata w wielu zawodac h w ogóle zm ienia warunk i pracy to jes t wielki drama t dl a lewicy, które kr ólową w ogóle Polska lewica n ie potrafi podj ąć ja pamiętam jak Donald Tusk mia ł przem ówienie na inwestycje warszawianie c o prawda niektórzy zupełnie innych powodów t o m ówienie pamiętają, al e jak mówił sztuczn a inteligencja, kt óra jes t głównym temate m w debatac h europejsk ich patrzono na jego dyrektor a pana tak ta k na takiego jak gość wolą udk a, kt óry przychodzi zupe łnie n ieznanym temate m pan a zdaniem dr Muszyńskiego zwraca m si ę rzeczywi ście lewicy jeszcz e jes t potrzebny po jakieś jaki ś niech n ie logo w rozum ieniu znaku f irmowego, al e znaku ideologicznego, szczeg ólnie że Włodzimierz Czarzasty r ównież zapowiedzia ł, że wszystkie partie lew icy b ędą wsp ółpracować w wyborac h prezydenckich i t o oczywi ście potrzebn e jes t lew icy w łaśnie ka żdemu środowiskowej po środowisku pol itycznemu, bo tak szczerze m ówiąc za chwil ę byśmy pr óbowali t ę sam ą analizę przeprowadzi ć w stosunk u do PSL - u z Kukizem wielki zna k zapytania, bo trwa wielka choinka podobn o w łaśnie koalicji Obywatelskiej cz y nawe t tej cz ęści po, która sam a w sobie ma te ż wiele teg o typ u potrzeb nie mówiąc już o d tyc h elementach dodatkowyc h składających si ę na koalicj ę, a nawe t prawica raze m tak czy elementowi instytucjonalnie też, al e wracając co by t o mogło być mn iejszy wydaj e, że rzeczywi ście t o takie haseł, kt óre si ę tak przebiło przez t o co m kampan ii inny n ie p isowski pa ństwo dobrobyt u t o zdecydowanie mo im zdaniem za ma ło, a przynajmn iej za ma ło na przysz łość, bo no t o jes t po p ierwsze, Nora aktywn e tw órcę reakcj a n a na na hasło, że tak ie głównego przec iwnika pol itycznego i rzeczywi ście jak doda ł może taki elemen t, że t u potrzeb a czegoś noweg o i ta sugest ia cz y bez myt a oczywi ście to n ie n ie ta recepta, kt órą Tusk w swo im wyst ąpieniu n a na Uniwersytecie warszawskim, ale to teg o typu zapowied ź w łaściwie i my tę parti ę mam y ju ż tak ie na wczorajsz e sensie no właśnie takiej idei, czyli ona n ie na wszystk ie temat y, które ju ż w iemy, że żyję no to jes t ca ła ta problematyk a ekologiczna oczywiście jes t tyc h partiach lewicowych to jes t kwest ia jakości życia t o w łaśnie te n porz ądek instytucjonalny to jes t wreszc ie pewn a perspektywa n o m y mamy te n ego izm pol ityczny cz y partyjny, który w te j chw ili dom inuje na to chocia żby w dyskusjac h o system ie emerytalny m wida ć też dojmujące, a drug i w ielki tema t służba zdrowia jak gdyb y si ę z zjadam y nie patrz ący co ma by ć jutra, ty m bardz iej pojutrze, wi ęc tu oczywi ście perspektyw a dl a dl a lewicy n o tak ideowa jes t ogromn a oczywiście inne ni ż ni ż t e historyczne lewicę cz y Socjaldemokracji 15 sekund Sowiński b ędzie 1 kandydat kluczow a spraw a Solidarność pokoleniowa tak t o wielki progra m by ł problem t o w ielkie hasło to wielka szansa dl a lew icy pol ityczna Solidarność z tymi, kt órzy dz isiaj s ą coraz starsi, al e też Solidarność poza ty m, kt órzy będą stars i za 2030 lat t o jes t sprawa, kt óra powinna m ówić z nami lew ica i b ędzie mia ła 1 kandydata ja wiem że, gdy bazowan ia, gdy bolą n ie będzie mia ła do kanapy, chociaż są dla niego szacunkiem nie ma chyb a to a ż tak dużego znaczen ia an i dl a kampanii wyborcze j ani te ż dl a lewicy, bo dzisiaj po prostu lewicy s ą wybor y prezydenck ie tylko wymyślenie s iebie na now o w wrac a do naszej rozmow y po informacjach Maciej Zakrocki dzie ń dobry ponown ie szły nam w studiu pa n dr Jerzy Muszyński pan pose ł Sławomir Sowiński rozmaw iamy o najnowszych wydarzen iach na polskiej scen ie pol itycznej om ówiliśmy decyzj ę lewicy o o tym, że si ę b ędzie jednoczyć 14 grudni a zapow iedziany jes t Kongres, na kt órym wiosn ą ma si ę po łączyć z SLD pewnie jeszcze si ę tam b ędą zastanawiać, jaka t o b ędzie nazwa ni ż sztandar SLD będzie wyprowadz a od przynajmniej je śli chodz i o t ę samą w łaśnie nazw ę 2 słowa o innym mo że mniej istotnym z punkt u w idzenia emocj i pol itycznych wydarzeniu wczora j al e, ponieważ m ówiłem o tym, wczoraj w poranku, że ot o zb ierze się w sobot ę i to oczywiście miało m iejsce zarz ąd krajow y porozum ienia dlateg o wydawały się t o c iekawe, poniewa ż wcześniej został przedstaw iony sk ład noweg o rz ądu be z m inistra sport u w by ło jasne, że pa n Jarosław Gowin b ędzie dale j wicepremierem, że wreszc ie t e apetyt y na stanow iska m inisterialne porozum ienia zosta ły spe łnione z drugiej stron y po samym wyniku wyborczym m ówiliśmy, że t e part ie tworz ące zjednoczon ą prawic ę w ty m partia Jarosława Gowina urosły si ły po wyborac h parlamentarnych, wi ęc mogą mie ć apetyt y znaczn ie wi ększe w zwi ązku, z czy m informacja o tym, że zb iera zarz ąd krajow y porozumienia ju ż właśnie po ustalen iu tych spraw zwi ązanych z rz ądem m. in . po t o, żeby om ówić kwestie nowe j umow y koalicyjnej z prawem i sprawiedliwością n a u niekt órych taką lampkę gdzie ś ta m to zapala ło, a nu ż jeszcze b ędą mieli cz łonkowie te j partii większe apetyty alb o b ędą namawia ć pana prem iera Jarosława Gowina, żeby domaga ł się dlateg o ugrupowan ia mo że jeszcz e kolejnych stanowisk n ic takiego si ę n ie wydarzyło mo żna powiedzie ć, że komun ikat z tego spotkan ia jes t, że wszysc y są zadowolen i z teg o c o uzyskali cz y to oznacza w tak im razie, że t e zapow iedzi po wyborach, że ot o tera z b ędzie wi ęcej napięcia w ty m oboz ie zjednoczonej praw icy, że w łaśnie te 2 ugrupowania mn iejsze poczuły w iatr w żaglach i b ędą właśnie tam o d środka troch ę rozrabiały, że ujawnią się t e konfl ikty między koalicjantami między samy m pane m prem ierem, a akurat l iderem innej partii mówię tuta j pan u Zbigniewie Ziobro n ic się dz ieje spok ój c isza jeszcze n iedawno, że mus i właściwie no n ie zwracali uwag i, że si ę jaki ś ta m zarz ąd jaki ś partii b ierze nawe t n ie ca łkiem niedawno jeszcz e nazwy tyc h ugrupowa ń były trudn e do zapami ętania przeciętnemu obserwatorow i na spr óbujmy si ę przypomnie ć poprzedni ą nazw ę ugrupowan ia pana Gowina wcale n ie będzie t o oczyw iste, wi ęc w ty m sensie mo żna powiedzie ć, że jedna k si ę co ś zmieni ło teraz drug i w ątek, gdyb y tak por ównać sytuacj ę startową rz ądu sprzed 4 lat na PS m y tego p ierwszego rządu n o te ż przecie ż zjednoczonej prawicy, ale wted y si ę m ówiło jednoznacznie PiS - u prawda t o by ła metoda wej ścia do parlament u tak rozczłonkowana, ale w łaśnie n ie budziło w ątpliwości, że mamy do czynienia t o racze j si ę m ówiło taktycznych względach, żeby t o byl i przedstawiciele ta sam a subwencj a wszystko u łożone tak da t tu sytuacja jes t r óżna, czyl i z to wej ście w nowy sezo n polityczny o n jest on o zastanawiaj ące pod każdym względem zmierzam do teg o, że w łaściwie t o t o pana pytanie to jest odpowied ź, bo tę odpowied ź już wida ć t o sytuacj a jes t zasadn iczo r óżna mo żna j ęzykiem pana premiera Gowina, bo powiedzie ć jes t kolosaln y zwyci ęstwo, ale rado ść jak gdyby n ie tak w ielka jak mog łaby w tej sytuacj i być, czyl i kr ótko m ówiąc wracamy do zn ów czego ś bardzo naturalneg o w pol ityce w te j polskiej pol ityce ostatn ich dekad s ą z pewno ścią tak było, że si ę te part ie n ie tyl e zosta ły pokonywane przez inne ile si ę same zużywały si ę na różne sposoby mog ły zużywać jak t u kończąc doda m tylk o, tyl e że r ównież w ty m sens ie tak ich różnych interes ów r óżnych środowisk wewn ętrzna w du żych partiach mórz mus i by ć tego wiele, że on e t u graj ą rol ę oczywi ście s ą inne element y, o czym mo że zd ążymy jeszcz e powiedzie ć, że t o zwycięstwo by ć mo że t o wielkie bezdyskusyjn e, al e ono mo że mie ć taki charakte r często się o ty m, mówi no i sowy prawda i to też w tle widać t o si ę te ż przejaw ia zachowan ia m. in. tyc h norm cora z bardz iej prawdz iwych koalicja ale, oddając g łos pan u profesorowi n o właśnie zwykl e si ę m ówiło nie wchodzi ć w relacj i troch ę tak jak w iosna, o czy m mówiliśmy przedte m z tak im dużym ugrupowan iem na nowo to wted y właśnie pojawia si ę dopowiedzenie przystawk i zostan ą szybko zjedzone, a t o się okazuj e sytuacj a odwrotna przystawki stają si ę mo że wa żnym elemente m dan ia g łównego za chwilę tych o tych przystawk a, bo te ż się bardzo bab a bardz o c iekawa, al e do chc e też te n w ątek nastroj u politycznego pociągnąć, bo to rzeczywi ście bardzo bardz o zastanawiające jesteśmy w tak im momenc ie takiego pol itycznego internet c o tak iego przejścia prawd a od 1 można powiedzie ć dekad ę politycznej czy 1 epoki pol itycznej drugiej epoki pol itycznej i zwykle to jes t tak i momen t, k iedy zwycięzcy s ą w uniesieniu prawd a w politycznym uniesieniu boj ę się gdzieś ta m prawd a s łychać t e fanfar y prawd a zwyci ęstwa w poprzedn ich wyborac h już s łyszymy prawda tak ie polityczne werbl e, kt óre wybijaj ą now ą polityczną nut ę z entuzjazmem prawd a zapowiadaj ą now ą energi ę now ą nową nadziej ę now ą polityczn ą przyszłość, aby śmy w ogóle teg o un iesienia dzisiaj widzimy an i w idzimy tego un iesienia w śród wyborców, bo zwykle jes t tak że po zwyci ęskich wyborach prawda rosn ą sonda że rosną sonda że tak a renta zwycięstwo pol ityczne lekk o topniej ą właśnie nie ma tego si ę w śród wyborców, al e też samyc h polityk ów nie ma entuzjazm u, jakby śmy obserwowali tę konferencj ę prasow ą w piątek w ieczorem prawd a, gdz ie by ły og łaszane ogłaszane t e t e jak nadz ieje na przysz łość t o tamtego entuzjazmu by ło chyb a jeszcze mniej ni ż w wieczorze wyborczy m prawd a kiedyś, kiedy mogę g o tam n ie było nawe t prezes m ówił idzie kryzys rowerową mo że nie nazywać teg o kryzyse m, al e z a centralne ten wzorowy to jes t bardz o bardz o boją zastanawiający my ślę, że będziemy m u się w 7 przyglądali tera z nast ępnych dn iach będziemy patrzyli c o z tego wyn ika tam wracać do te j kwestii przystawek ten zwr ócił się bardz o oczywi ście n ie chcia łbym, żeby t o pejoratywnie zabrzmiała zagran a między polityk ą bardzo mechanizm Donalda o tym, żadne po prostu wi ększe part ie pol ityczne, jakb y korzysta ły z te j renty byc ia ty m większym koalicjantem idziesz ta m prawd a jak dopowiedzie ć ogranicza ły, a wręcz wskażmy, że on o przejmowa ły elektora t partii mniejszych al e, ale myślę, że dz ieje się ta k w przypadk u, zw łaszcza porozum ienia i dlateg o że t o prem ier Gowin jedna k jes t politykiem doświadczonym w takim dosy ć jedna k twardy m gracze m, kt óry do ść tward o pr óbował broni ć swo ich pol ityk podmiotowo ści, ale przed e wszystk im, dlatego że te ż prawo i sprawiedliwo ść nie nie op łaciłoby się mo im zdan iem tak ie wchłonięcie środowiska pol itycznego Jarosława Gowina, dlatego że tu wraca m właśnie dostała tak iej pol itycznej melod ii prawo spolegliwo ść dobrz e w ie dobrz e rozumie, że n ie da si ę zdoby ć pe łni władzy politycznej, zw łaszcza w kontek ście wybor ów prezydenckich n o be z jedna k jakiegoś przycz ółka wielkich m iastach prawd a tak jak opozycj a nie ma c o marzyć o zwyci ęstwo w wyborach prezydenck ich bez jaki ś przycz ółków poza w ielkimi miastami tuta j w związku z ty m nadz ieje pok ładam w PSL - u tak właśnie tak im PSL mo żna powiedzieć dla dl a oboz u w ładzy jest środowiskiem mog ą nawet wpis do młodzian te n podział sam o PiS-owi by ć może zaczął zale ży na ty m, żeby podkre ślić, że mamy jednak w swo ich szeregach kogo ś trochę innego prawda kogo ś troch ę bardz iej liberalnego kogoś, kto ma lepsz ą trochę echem jes t wyborca miejskimi i zale ży na ty m żeby, jakb y to to to psucie i ja też tak cz y w zwi ązku z tym te ż pewną tak ą przestrze ń, którą dosta ł Jarosław Gowin dzisiaj na torz e n p . m ówić, że patrzy trzydziestokrotno ść VAT - u m ówiąc umown ie to zdanie, by przypomnieć prawdę, żeby demonstrowa ć tak ą swoją podmiotowo ść, żeby jednak spotkam y si ę b ędziemy tras ie stawiali czy przyj ąć t ę umowę koalicyjną cz y n ie trzydziestokrotno ść us ług z przepisów no t o tera z jeszcz e pow iedzmy o oboz ie koalicji Obywatelskiej, a nawet mo żna powiedzie ć odrobink ę o obozie koal icji Europejskiej, bo ot o Grzegorz Schetyna oznajmiając, że będzie wsp ólny kandyda t na marsza łka Senatu m ówi przypomniały mi si ę o d rozmow y z dobrych czasów kac h w łaśnie, kiedy budowa łem koalicje Europejską, bo to rzeczywi ście i PSL SLD w m ówią tak będziemy m ieli tego 1 kandydata c o więcej troch ę ku zaskoczen iu niekt órych obserwator ów polityk ów z poszczeg ólnych ugrupowań n o ty m, że kandydate m zosta ł Tomasz Grodzki w tym sensie n ieoczekiwanie, że ta k jak powiedziałem wcze śniej racze j jego nazwisko tutaj nie by ło bran e pod uwag ę i niekt órzy m ówią to specjalne zosta ły tak zrob ione, bo on pierwszy og łosił, że by ł była próba kupienia go i przej ścia na drugą stron ę w rol i m inistra zdrow ia, więc mo żna powiedzie ć wyznaczy ł pew ien standar d zachowa ń w tej sytuacj i i n o tera z inni widz ąc, że n o wart o dochować pewnej bierno ści i wobec wyborc ów i środowisk pol itycznych, kt órym si ę jest patrzą pewn ie na Tomasza grodzkiego z uznan iem i myślą cena nie NATO rzeczywiście t o ja te ż będę tak i w porządku i no tak wiesz co się przyd a tylk o dopow iem do teg o w te j sytuacj i p o stronie prawe j i nie pa n prezes m ówił o tej zbaw ienne i sile skrzyde ł w du żych ugrupowan ia, które pozwalaj ą leczy ć, al e pod warunkiem, że te skrzydła, że tak ma tu akura t dzisiaj, żeby d ługo o tym, mówić t u jest by ć mo że, bo one s ą r óżne, wi ęc t o tworz y pewn e napięcie w tej chw ili t o wielki zna k zapytan ia, jak im będzie n o PiS przynajmn iej do wybor ów prezydenck ich prawda cz y to bardz iej tak ie zaostrzan ie, czyl i bardz iej sol idarna Polska 3 bardziej duże miasta Gowin tak dale j, al e nie przypom inam o tym cz y wracam do teg o na moment, bo w łaściwie odpowied ź drugiej stron y, czyl i koalicji Obywatelskiej cz y w tl e jeszcze koal icji Europejskiej ona si łą rzeczy też jes t odpowiedzi ą na to c o się dz ieje po stronie no p isowskiej oboz u rz ądzącego i rzeczywi ście my wbr ew temu c o na c o dzień sądzimy m y mam y do czyn ienia w łaśnie z tak imi bardz o powa żnymi inżyniera am i i polityki n o nikt n ie wątpi, że tak i jest pa n Kaczyński, al e i Schetyna i Czarzasty, o kt órym m ówiliśmy t u niewątpliwie w iele si ę dzieje i tera z ta zagrywk a z wybore m marsza łka Senatu ona te ż się to wp isuje t u jes t walk a o wszystko, czyl i w łaśnie na poz iomie pojedynczeg o senator a nagradzan ia zachowa ń lojalnyc h cz y taki ant y kałuża prawda, bo mieli śmy z BOR dokładnie odwrotn e wyborac h samorządowych no i teraz dop iero t e wybory prezydenckie ostatn ie w te j w tym czter o skok u cz y właściwie okre ślą cz y perspektyw a dla ugrupowan ia, jak ą jest PiS jest perspektyw ą w miar ę stabiln ą, a nawet czy a ż na 4 lata, bo t u w łaśnie niczego n ie mo żna przesądzać jeste śmy świadkami p o stronie opozycji 2 takich równolegle mo że powiedzieć dz isiaj toczonych batalii t ę batali ę stoczono 8 Senat mówiąc mówiąc umown ie i rozpoczynaj ące si ę batalia prezydencka jednak uważam, że rz ąd ma do ść r óżnego charakter raczej ciężar gatunkowy Bożena z ca łym szacunk iem dl a dl a Senatu dl a marsza łka Senatu, b y ta batalia senacka cena, jaką batali ę bardz iej symboliczną prawda jest dla nas symbol e w pol ityce s ą ważne, że mogą na m są jasn e oczywiście, że mimo, że wygl ąda za zbiegiem czas u, gdyby rzeczywiście uda ło si ę opozycji stworzy ć tak i w ty m takim w takiej technolog ii w ładzy prawa i sprawiedliwość prawd a były r ównież by ło prawd a i spowalniać proce s te n proces politycznej i ta m mie ć swojego reprezentant a tam prawd a symbol icznie sw ój sztandar za zasn ąć t o oczywi ście w pewnej przyszłości to może by ć istotne znaczen ie prawda al e, al e będzie w przysz łości natomiast tu i tera z się du żo wa żniejsze jes t jednak n o wyłonienie n o w łaśnie procedur y wy łonienia ewentualnego kontrkandydat a dla dl a pana prezen t dl a pan a prezes a prezydenta Dudę te m u się szczeg ólnie trzeba przygl ądać t o niew ątpliwie bardz o ważna trudn a my ślę tak osobi ście też pewnie jako ś ta m kosztowna, al e bardzo ważna te ż pokazuj ąca pewn ą wyobra źnię polityczn ą odpowiedzialno ść polityczn ą decyzj a przewodniczącego Donalda Tuska prawda n o, żeby jedna k odblokowa ć po stronie opozycyjne j te n proce s wyłaniania noweg o noweg o kandydata decyzja by ć może nawe t zbyt p óźno podj ęta, al e powt órzę świat świadczą o swoje j odpowiedzialno ści politycznej, bo to jes t pytan ie w łaśnie jak teg o kandydat a wy łonić jeg o kontrkandydata w Łodzi i uważam, że takie głosy się w te j chwili pojawiaj ą, że partie opozycyjne d a się sprawdziły, że potrzebne zupe łnie ktoś prawda spoz a te j tak iej twardej pol ityki on jedna k s ą do troch ę ta k do naiwne moim zdaniem raczej my ślę że, że Polska to n ie jes t Ukraina n ie potrzebujemy tak iego pana Zielińskiego, który gdzie ś ta m przychodzi prawda z e świata mediów coś takiego tylk o mam y jednak powa żne part ie pol ityczne mamy jedna k pewne do świadczenie polityczne mam y te ż te ż wyborców, którzy ty m partiom pol itycznym jako ś tam zaufal i i t o świat pol ityki mus i wy łonić kandydata no na prezydenta ani świat dzi ś prawno spor o pol itykom jeszcze mam nadzieję zd ążymy kr óciutko zapyta m pana dr Muszyńskiego cz y decyzj a koalicji Obywatelskiej jedna k przeprowadzenia tyc h prawybor ów jes t w łaśnie dobrą decyzj ą w kontek ście teg o co prof. Sowiński mówiliśmy kiedy ś, że sam fak t rywalizowania niż w niekt órych wa żnych polityk ów teg o ugrupowan ia każdego z n ich może osłabiać ze względu na t o, że inni kandydaci n o w iadomo b ędą rywalizować pokazywać te n jes t gorsze jest t o, lec z i w ty m pytan iu w zasadzie jes t już odpowied ź woje n i wyborach prezydenck ich mamy 2 różne tury w łaśnie klucz z w ty m, że ta p ierwsza tur a się musi odby ć on a b ędzie najpewniej tak a pol ityczna, bo teoretyczn ie przy praktycznie nie mo że i praktycznie nie mo że by ć inaczej rzec z w ty m, żeby c i kandydac i rywalizujący wystarczy, żeby t o było n ie gorze j jak w wyborac h do Senatu większości w okręgu, wi ęc je żeli te n postula t si ę wype łni t o te n konkuren t dl a prezydenta Dudy i no nie b ędzie, że tak osłabiony t o rywal na wystarczaj ąco os łabione tą rywalizacj ą pierwszej tury druga tur a t o b ędą zasadn icze wybor y jako taki my ci ągle nie wykluczaj ą, że w łaśnie wszystk ie scenar iusze s ą możliwe n o tak teoretyczn ie nawe t w łącznie zwycięstwo w pierwszej turz e prezydenta Dudy, al e r ównież n ie przej ścia tego ż prezydent a do drugiej tur y, chociaż ma upraw bardz o mało prawdopodobne scenar iusze, al e n iewykluczone bardzo pan u dzi ękuję Jerzy Muszyński Sławomir Sowiński byl i z nami dobrej rodz innej niedzieli wszystk im Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA