REKLAMA

Czy połączy nas Marsz Niepodległości?

Goście Passenta
Data emisji:
2019-11-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:59 min.
Udostępnij:

Narodowe Święto Niepodległości, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, nowi ministrowie rządu. Goście Passenta podsumowują mijający tydzień

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu widz s łuchacz w kraj u za granic ą cyklist ów spacerowicz w tych, którzy wydaj ą się na m do ko ścioła, którzy s ą po msz y choryc h niepe łnosprawnych klient ów szp italnych ośrodków ratunkowych, gdzie masow o s łuchają nas z program, poniewa ż Krasa cza s, jakim oczekiwania i 8 do 7 godzin także r ównie zdrowych pogodnych dzisiaj w tryb ie wydz ielone pas y zaprasza m do słuchania naszego program u, bo dz isiaj mam y gości plu s niezwykłych Rozwiń » go ści tylk o gości plu s prosz ę państwa go ści klas y Europejskiej, bo jesteśmy cora z wi ększym stopniu Europą i prosz ę bardz o prof . Mirosław Wyrzykowski wybitny prawn ik s ędzia Trybunału Konstytucyjnego w stan ie spoczynk u, kiedy pa n profesor rok 2 temu żegnał si ę z wydzia łem prawa Uniwersytetu Warszawskiego t o n ie starczy ło 1 z ulica pad ło transmitować program na żywo na drog ą, al e by ło tak tak, b y widzia ł pan a profesora serdecznie pa ństwu dodaje dr Anna Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawsk i politolo żka świetna komentatorka ulubienica naszyc h słuchaczy n o i prowadzącego o d cech no i dawną ora z wys łuchali niewidziany redakto r Łukasz Warzecha znan y cen iony publ icysta związany z tygodn ikiem dorzeczy, al e jego tekst uka że się r ównież Rzeczpospolitej ostatnio coraz cz ęściej widzę pan a w lec ie witam dzień dobr y tylk o chciałem powiedzie ć, że m y jesteśmy Europą od sameg o pocz ątku, kiedy przyj ęliśmy chrze ścijaństwo jeste śmy Europą Hanny jesteśmy Europą, al e jak się są przyjmowane do 1 wreszcie zacz ęła zbliżać leżała w dzie ń dobr y dzie ń dobry dzie ń dobr y jeste śmy troszeczk ę ja k na przyj ęciu na szwedzk im stol e le żą roz łożone potrawy można wybiera ć t o niekt óre specjalno ści nasze j kuchni rezerwujem y dz isiaj jutro 11 listopada, jakie b ędzie mia ł przebieg sej SA Piotrowicz Krystyna Pawłowicz pani Chojna duc h Trybunału Konstytucyjnego to uchod źcy bad a profesora b ędzie nowy -star y rz ąd na pose ł Macierewicz zosta ł marsza łkiem sen iorem Marian Banaś zwalnia, żeby samemu być zwoln iony, więc jes t si ę mówić proszę wybierać mo żna te ż wrzucać, jeżeli ktoś z państwa przez jaki ś temat domu suchy prow iant to c o się spakować się tylk o po to, po łożyć, a ja proponuj ę zacząć o d teg o, kt óry 11 listopada i zapyta ć c o pa ństwo przewiduj ą cz y racze j rozróbę czy te ż, bo wiz ę w wykonan iu pos łów Konfederacji praw icy raczej Francja elegancj a krawat y żadnych przekle ństw żadnych n iecenzuralnych okrzyk ów mordercz y, że jeste śmy po prost u powa żnym ruchem pol itycznym weszli śmy do parlamentu w zwi ązku z ty m nie ma ju ż potrzeby walk i tylk o raz racze j potrzeb a jes t uznan ia szacunk u jakiś w łączenia do grona świata polityki, jak ie daj e państwo przewidujecie, że będzie te ż jutr o b ędzie spok ój zresztą tak jak t o by ło w zesz łym rok u przypomnę, że marsz niepodleg łości organ izuje Konfederacja tylk o organizuje dok ładnie Stowarzyszenie mars z niepodległości zwi ązane najbli żej z ruche m Narodowym, kt óry jes t oczywi ście cz ęścią Konfederacji, ale Konfederacja odrębną partią n ie on a jest organ izatorem marsz u, choć na pewno jej politycy ta m będą zajmowali w ty m marsz u prom inentne m iejsca natom iast w ka żdym dużym zgromadzen iu się zdarzaj ą ludzie ma ło rozsądni z nimi organ izatorzy marszu niepodleg łości miewali problem ów w poprzedn ich latach mus ieli si ę t łumaczyć z r óżnego rodzaju haseł, kt óre ta m by ły pokazywane, al e w żadnym wypadk u ton ie pow inno oznacza ć, że b ędziemy na podstaw ie tyc h incydent ów opisywa ć wszystkich uczestnik ów marszu, kt óry ma ju ż kilkuletni ą histori ę i zdecydowanej wi ększości ta m id ą po prost u zupe łnie normalni ludz ie były ju ż zresztą tak ie sytuacje, kt óre się skończyły w sądzie n ie wiem, że t o proces y trwaj ą nada l by ła sytuacj a, w kt órej 1 z aktywist ów tak ich niepe łnosprawne pozwa ł kt óregoś z komentatorów, który powiedział, że w tym marszu ju ż faszyści powiedzia ł chyba 2 lata temu nowym skuterz e miał prawo zrobić zobaczym y jak będzie wyn ik, chyba że ja n ie w iem jeszcz e wyroku może już zapad ł, bo teg o tak dok ładnie śledziłem w każdym razie myślę, że w niczyim interesie nie jest t o, żeby by ć pokazan y jak o te n, kt óry sprowokuj e np. antysem ickie okrzyki czy kog o takie antysem ickie okrzyk i będą z teg o punkt u widzenia w iadomo, że ratusz warszawski jes t nastawiony z e wszystkich sił NATO, żeby znaleźć jak ikolwiek preteks t do rozwi ązania marszu to ju ż pani Ewa Gawor o ty m, mówiła, że tylko cokolw iek si ę pojawi t o ona natychm iast wyd a polecenie rozwiązania zgromadzen ia, ale ma, chyba że obowi ązek nie n o ale to jest kwest ia ocenn a, jak iego powodu t o robi to jes t właśnie kwestia decyzji oczywi ście jest także, je żeli się tak ie polecen ie wyd a w środku dużej imprezy masowe j t o bardz o trudno n ie oczekiwać, żeby się t o nie sko ńczyło zam ieszaniem, ale ma m nadziej ę, że tuta j rozs ądek r ównież p o stronie pan i Gawor zwycięży państwo, jak ie maj ą różne prom ienie jeste m tak optym istycznie nastaw iona jak kolega po pierwsze, c o t o znacz y, że oskarżenia o t o, że byl i faszyści tak ono na ty m marszu r ównież są faszyści nie b ójmy się teg o powiedzieć t o po p ierwsze po drug ie obowi ązkiem władz, kt óre odpowiadaj ą za porz ądek w mieście jest w łaśnie p ilnowanie tego porz ądku, jeżeli jes t tak a konieczno ść t o rozwi ązanie zresztą pani Gawor m ówiła, że na jej decyzj e by ły potem zakwestionowane w związku z ty m o n jes t szczególnie ostro żną wiemy, jak ie stosune k organizatorów marsz u, zw łaszcza w ładz Warszawy po trzecie to n ie jest także pojedyncz e osoby prowokuj ą tak ie cz y inne hasło tylko s ą ca łe grup y w zeszłym roku to wygl ądało inaczej, dlateg o że pełną legitymizacj ę twar z do prezydent n iestety do prezydent Rzeczypospolitej i t o oddz ielny mars z czarnyc h dzielimy, ale tylk o, ale formaln ie tak, al e t o tylko od stron y właśnie formalnej dlatego, że jeżeli t o widzieliśmy ją obserwowali śmy to też widzieli śmy, gdzie by ło to przy drodze n ie i to t o było porozumienie to nie by ło tak że prezydent zorganizowa ł swój mars z i poszedł oddz ielnie, a marsz niepodleg łości był osobną organizacją nie t o było t o by ło sp ójne i raze m szli, wi ęc b ędzie tak spokojnie jak w zesz łym rok u jak o mieszkanka Warszawy mam nadziej ę, że tak, al e patrz ąc te ż na to rozmawialiśmy jeszcz e przed wejściem co si ę dz ieje na r óżnych forach i w mediach społecznościowych t o widzimy te ż pewn e poruszenie gru p antyfaszystowsk ich, kt óre protestują przec iwko tak im marsz u może powiedzie ć, że wczoraj jad ąc wieczorem przez Warszawę jak widziałam bia ło czerwon y krzyż cz y Dmowskim t o jako ś tak duży du ża instalacja świetlna t o tak c iarki przechodz ą jak ja jak t o wszystk o raze m wygląda, więc a ż tak optymistyczne niestety n ie jeste m myślę prosz ę bardzo pa n prof. Wyrzykowski dla mn ie t e w ka żdym rok u obchodzenie roczn icy odzyskania niepodleg łości, by ich stworzen ia pa ństwa polskiego postu 23 latach nieobecno ści na politycznej ma p ie Europy jes t w ielkim prze życiem obywatelsk imi osobistym jest to dl a mn ie dzienni to uwag i rozwag i refleksji i szacunk u dl a wszystk ich, kt órzy ponie śli najwyższą ofiar ę z łożyli najwyższą ofiar ę za to, żebyśmy mogl i dz isiaj o tym, rozmawiać i w ty m kontek ście zawsz e zastanaw iam się, kt o organ izuje, kt o z punkt u w idzenia system u wartości zrozum ienia powagi pa ństwa rozumienia dan iny krw i organ izuje awantur y w czas ie marsz u, kt óry mia łby wzmocni ć nasz ą nasze rozum ienie powag i i pa ństwa niepodleg łego suwerenneg o pa ństwa, które powinno by ć wzore m Zach dl a obywatel i zachowa ń pe łnych szacunk u, a oddan ia czc i ty m, kt órzy doprowadz ili d o do powstan ia pa ństwa polsk iego jak widz ę jak obserwuj ę awantury, kt óre maj ą m iejsce w czasie demonstracj i, czyl i w czas ie marszu, kt óry jes t realizacj ą konstytucyjnyc h wolno ści zgromadze ń to ma m jak najgorsz e skojarzen ia i ocen y z punktu w idzenia tego c o jes t cele m celem ma być przecie ż uczczen ie niepodleg łości i jeste m za zawsz e za adekwatn ą reakcj ę w ładz publicznych na to co si ę dz ieje na ulicy dlateg o, że je żeli ra z dopu ścimy ju ż dopuściliśmy w iele ra z do sytuacj i, kt óre n ie licuj ą z charaktere m uroczysto ści to mam y efek t dom ina mamy sytuacj ę te j nast ępnym raze m bezkarno ść będzie punkte m be z bezkarno ści wobec zdarze ń poprzednich b ędzie punkte m wyj ścia dla jeszcz e mocn iejszych zachowan iu charakterz e agresywny m pe łnym nienawi ści o wrogo ści, bo przecie ż masz ma łączyć to, że w łaściciele połączy cz y n ie mam znajomeg o, kt óry mieszka w chodzie na spacer y do park u Skaryszewskiego c o mia ł wyraźne teg o dn ia i jestem tak jakby t o by ła jednostk a wojskowa policyjne, kt óre zamiast nagromadzonyc h si ł i środków oby n ie by ły użyte korzystaj ą z obecno ści pan a profesora, kt óry czy cz łonkiem Trybunału Konstytucyjnego w stan ie spoczynk u chciałem poruszy ć t ę spraw ę pan a Piotrowicza pani Pawłowicz pani Elżbieta Chojna-Duc h ich awansu nie rozumie pa n spędził wiele la t Trybunał Konstytucyjny jak ja panu pasuj ą do Osowej do teg o Trybunału, którego używali n ie jes t zalet ą opcj i, al e jednak co ś tam może pan wie wi ęcej ni ż m y ja mia łem pa ństwa też b ędę mia ły przyjemno ść zaszczyt prac y w Trybunale Konstytucyjnym złotym okres ie Trybunału w latac h 20012010 więcej sytuacj a jes t trudn o porównywalna z dzisiejszą, al e t o co, o czy m my ślę t o o sytuacji na pewn o n ie odpow iem na pytan ie pan a redaktor a c o s ądzę o osobac h, ale my ślę, że wart o m ówić o kryter iach o zasadac h, kt óre pow inno obowiązywać w przypadk u wybor u s ędziów Trybunału Konstytucyjnego 1 z wa żnych z ło z łotych zasad pow inno być pow inien by ć okre s kwarantann y k ilkuletnich między chwil ą, gd y osoba b ędąca kandydate m na stanowisko s ędziego opuszka parlamen t, a wybore m do Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego dlateg o, że log ika pol ityczna nie ma n ic wsp ólnego z logiką prawn iczych i nie bardzo mocn o się skrzy żują spotykaj ą mówią o log ice jak m ówią o krzy żowaniu si ę pol ityki prawa, a t o oznacza, że je żeli kto ś przechodzi do jest wybran y do Trybunału Konstytucyjnego pow inien ochłonąć z e pol ityki powinien nabra ć dystans u r ównież dlatego jes t ważny te n okre s kwarantann y, że n o b ędzie ta osob a orzeka ła o ustawac h, kt óre uchwaliła prze z ostatnie 4 lata, je żeli tak to musi wy łączyć si ę w oczyw isty spos ób z proces u orzekan ia innymi s łowy dobrz e by łoby gdyb y, gdyb y by ł okres przecie ż po drug ie, log ika argumentacj i politycznej argumentacj i prawn iczej jes t jest zdecydowan ie inne przecie ż w prawie jes t stara zasad a argument y się wa ży, a n ie l iczy a ty m bardziej n ie krzyczy w zwi ązku z ty m jes t wa żne, żeby przyj ąć t ę logik ę rozumowa ń prawn iczych jakże odr ębną od rozumowa ń politycznych i wreszc ie nowsz e następne sonda że w razie prosz ę także jak przejaw ia si ę wyrazi ć uznanie dla sposob u w jaki pan profesor o tym, mówi chcia łbym, żeby wszysc y s ędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynk u jes t tak ą wstrzemi ęźliwość wypow iadali na temat na temat y pol ityczne jednocześnie, sygnalizując co jest ważne obejrzymy tu mam y gości plus n o tak rzeczywi ście tera z wida ć natom iast zgadza m się absolutn ie z pane m profesorem, że pow inna by ć karencj a i powinna by ć ona pewnie zap isana, b o jak si ę okazuj e obyczaj n iestety w Polsce obycza j polityczny nie jes t trwa ły jes t gwałcone przechodzen ie polityk ów bezpośrednio z parlament u do Trybunału Konstytucyjnego c o w tym wypadk u dotycz y dwojg a z tych trojg a osób moim zdan iem też jes t bardz o z łym pomysłem, al e ja pozwolę sob ie w tak im raz ie powiedzieć konkretnie o d tych 2 osobach, bo tutaj uwa żam że, jakkolw iek r óżne osob y maj ą też zastrze żenia do kandydatur y Elżbiety Chojna-Duc h t o można j e mieć natom iast ja bym t o odłożył t o jest mo im zdan iem odr ębna kategor ia ni ż pa ństwo Piotrowicz i Pawłowicz Otóż to jest k łopot jak w iele osób wskazywało, że może by ć kłopot przede wszystkim dl a pan a prezydenta rozpoczynaj ącej się kampanii jes t te ż tak a hipoteza nie wiem na ile ona może być prawdz iwa, że sprawa jes t czyst ą grą to znaczy chodz i o t o, żeby pa n prezydent wynegocjowa ł, że już t e kandydatury si ę nie powt órzą po rozpocz ęciu nast ępnej kadencj i Sejmu, b o tak trzeb a zrobi ć trzeba j e ponownie trzeb a było j e ponownie wyłączność to wtedy p ójdzie na kont o pana prezydenta c o m u przysporz y poparc ia w śród umiarkowanych wyborc ów w kampanii wyborczej, ale n ie wiem czy to jest prawdziwa h ipoteza ja my ślę, że bardz iej prawdopodobne jest t o, że po p ierwsze, tuta j zagrała kwest ia pewneg o wynagrodzen ia bardz o w iernych partyjnyc h towarzyszy po drug ie, my ślę, że nie bez znaczenia jes t t o, że rzeczywiście to są oboje t o s ą w ierni partyjni towarzysze t o są osoby, które się n ie urwał z e smyczy ta k jak si ę urwa ł np. pan s ędzia Pszczółkowski cz y tak jak mo że się urwa ć pan i Elżbieta Chojna-Duc h potrzebne s ą w Trybunale osob y, kt óre b ędą tam zawsze orzeka ły po linii partyjne j w ka żdym razie jes t bardz o du że prawdopodobieństwo, że tak będzie tylk o patrz ąc na sk ład Trybunału w te j chwili i na term in zako ńczenia kadencj i poszczególnych sędziów mo żna sob ie zada ć pytan ie cz y naprawd ę cała ta awantur a o Trybunał Konstytucyjny by ła potrzebna w tej chw ili sytuacj a wygl ąda tak że jeszcz e zosta ło dwoj e s ędziów z teg o starego doboru nie l iczy tera z tyc h trojg a wymienianych 1 się kadencj a ko ńczy chyb a w styczn iu, je żeli dobrz e pamiętam 5 styczni a tak jeszcz e jest 1 sędzia, kt óremu się kadencja ko ńczy w 2 dwudziesty drug im roku al e, toteż będzie jeszcz e był w czasie te j kadencj i Sejmu, wi ęc w zasadz ie patrz ąc na to mo żna by ło sk ład Trybunału na spokojnie wymieni ć w nie, robi ąc tego pierwszego kroku, który si ę za pane m prezydentem ciągnie b ędzie się ci ągnąć teg o nocneg o zaprzysi ężenia s ędziów Trybunału można było t o zrobi ć na spokojnie w czas ie te j kadencj i kawa łka nast ępnej oczywiście zak ładając, że Trybunał pewn e rzeczy mo że blokować, ale to mo im zdaniem jes t bardzo słaby argumen t, bo jedna k jest także Trybunał ma te ż pewną dynamik ę znacz y jak grup a s ędziów okre ślonych poglądach tam w ie, że większość t o są tacy s ędziowie, kt órzy s ą skłoni wted y si ę zgadza ć z t ą wi ększością ten balan s będzie zmienia ł kr ótko m ówiąc uważam, że spos ób w jak i PiS nawe t z punkt u w idzenia czyst o politycznych cel ów, jak ie sobie Jarosław Kaczyński tutaj stawiał spos ób w jak i PiS zabra ł za Trybunał był błędem o d sameg o pocz ątku można to by ło zrobi ć zupe łnie inaczej ani do 10 jest naturalne szesnastk ę, bo t o pokazuje, że ci ągle mówimy o normalno ści i normalnyc h procedurach, a PiS n ie zam ierza zachowa ć si ę normaln ie z Trybunałem Konstytucyjnym an i zgodn ie z obowi ązującym prawem tylk o cele m było pokazan ie w jak i spos ób można zaw łaszczyć i podporz ądkować Trybunał podobn ie jak sądy w takiej drodz e, kt órą sobie PiS wyznaczył polityczn ą partyjne j by ł bardz o takim łatwym i po żądanym kąskiem, jeżeli zgodz imy si ę z taką interpretacj ą, że t o jes t zupe łnie inny sposób patrzen ia na pa ństwo na zawłaszczanie instytucji na podległość instytucji na psuc ie pa ństwa i instytucji to wted y ca ły te n ta sekwencj a zdarzeń na m si ę składa jedn o, je żeli preze s partii m ówi pani pan i preze s Trybunału Konstytucyjnego jest odkryc iem towarzyskim rok u t o pokazuj e stosune k do teg o Trybunału, je żeli prezydent t e po pierwsze, t o, o czy m wspomnia ła si ę po p ierwsze w nocy zaprzysi ężenia s ędziów, jeżeli n ie zaprzysi ężenia 3 sędziów, kt órzy zostal i w spos ób prawid łowy wybrane prze z parlament t o naprawdę cz y tera z będzie robi ł nacisk na t o czy ma by ć Piotrowicz i Pawłowicz czy te ż n ie jest absolutn ie wtórny, dlateg o że zn iszczyli pozycj ę rang ę Trybunału Konstytucyjnego i t o z pe łną świadomością premedytacj ą n ie chodzi ło tylko o orzeczen ia, jak ie b ędzie Trybunał wydawał kolejn ą sprawą, kt órą trzeba spojrzeć to w og óle c o rob i Trybunał jak i na pewno pa n sędzia będzie łaskaw powiedzie ć profesor jak wygl ąda prac a Trybunału dzisiaj jeszcz e parę lat tem u ile jest orzeczen ie, jakie t o s ą spraw y w jak im w, jak im tryb ie wi ęcej t o w ogóle nie o t o chodz i mało teg o rzucenie teraz tyc h nazw isk takich to jes t pe łna demonstracj a si ły po pierwsze t o jest n iezgodne z prawem i zasada dyskontynuacj i, al e mog ę, więc zostan ie t o pow iedziane po drugie, jak mo żecie spotkać nagrod a za uleg łości podległość niestety ca łej trójki t o się dotyczy nie tylk o ruc h przeważał profesor krótko odpowiem pytan iem żaden Trybunałowi Trybunał orzek a w wyższe w zakresie stopn ia w iny w intensywno ści, kt óra odb iega od orzeczn ictwa i dzia łalności Trybunału sprzed 2016 roku, ale t o jes t spowodowan e r óżnymi czynnikami zewn ętrznymi i wewn ętrznych i zewnętrzne t o że, gdy to polegaj ą na ty m, że Trybunał nie ma autorytet u w śród tyc h podmiot ów, które s ą uprawn ione do zg łaszania wniosk ów szczególnie wniosk ów o charakterz e abstrakcyjny m, bo sytuacj a, w kt órej w 2018 roku na wokandz ie Trybunału Konstytucyjnego było 68 spraw oznacza, że na 1 sędziego przypada 1 sprawa na kwartał mo żna wypowiedzie ć Dream Job, ale n ie chciałbym by ć w sytuacj i, w kt órej mia łbym mieć 1 sprawę na kwarta ł, a po drugie t o jest zewnętrzny czynn ik, ale wewnętrzny jes t tak i, że np. prawie 3 lata tem u prokurato r generalny wni ósł do Trybunału Konstytucyjnego wn iosek o zbadan ie prawid łowości wyboru 3 urzędujących s ędziów Trybunału Konstytucyjnego min ęły prawie 3 lata za 3 tygodnie kadencj a tych 3 sędziów ko ńczy si ę spraw a zosta ła rozstrzygni ęta banaln ie prosta spraw a, ale co t o oznacza to oznacz a, że mam y do czynienia z sytuacj ą, w kt órej mam y tylk o po łożyła dzia łań maj ących na cel u ochron ę konstytucji, k iedy w istocie jes t t o działanie zmierzaj ące do zablokowania funkcjonowan ia dziękuję bardzo jeszcz e 22 słowa tylko narzekać, bo t o jest może temat, który si ę w TOK FM rzadk o pojawia wart o powiedzieć, że pan i prezes Julia Przyłębska zosta ła bardz o mocno skrytykowana prze z kr ęgi konserwatywn e za przetrzymywan ie sprawy dotycz ące aborcji eugenicznej to przecież t o było przetrzymywan ie do ko ńca te j kadencj i Sejmu również mo im zdaniem ew identnie na pol ityczne zam ówienie nawe t takie publicystyczne starc ia się odbywa ły, gdz ie tygodn ik n iedziela napisało ju ż dosy ć ostr y spos ób został natychm iast postaw iony do p ionu prze z 1 z braci Karnowskich w obron ie Julii Przyłębskiej, więc te ż też nawe t z konserwatywne j stron y dzia łalność Trybunału budz i poważne zastrzeżenia chciałem tylko jeszcz e dopisa ć, że n ie jes t bl iskie stanowisko pani Doktór Matelski szesnastki i państwa s ą bardzo tacy Korei i powa żnie odpow iedzieli jestem mniej odpowiedzieli chcia łem powiedzie ć się dobór tyc h nazw isk tyc h osób, zw łaszcza pan a Piotrowicza i pan i prof. Pawłowicz jest dl a mnie pewneg o rodzaj u gestem jes t pewneg o rodzaj u symbole m znaczy n ie podawała się, że mają woz y chcec ie noweg o Trybunału Konstytucyjnego Janowi Zabrze m ówić co chce i proszę t o macie przyjąć, że on i b ędą z nami zasiadali to jes t jak gdyb y afron t wobe c tyc h wszystk ich, którzy oczekują powa żnej rol i Trybunału Konstytucyjnego, kt órzy bron ili Trybunału Konstytucyjnego Konstytucyjnego jego jes t gotow a jes t troszeczk ę widz ę w kategor iach w tak iej tak iej z łości i do pewnego stopn ia cz y cechy charakter u mo że przekor y pow iem w tej kategor ii rozpatruj e zreszt ą te ż wyb ór pos ła Macierewicza marsza łka seniora t o znaczy zwalczal i jeg o wszelk imi sposobam i za Smoleń za du żo ta m w łaśnie właśnie, że b ędzie waszym marsz a z marszałkiem seniorem, al e jeśli mog ę przepraszam tylko ja jedna k jest 3 sędziów, kt órzy odchodzą ko ńczy si ę kadencja i 3 sędziów, kt órzy w dalszy m ci ągu oczekuj ą na zaprzysiężenie ta t o jes t sytuacj a, która n ie zostanie zako ńczona tak d ługo jak te n lu b nast ępny prezydent n ie dokon a akt u urz ędowego, do kt órego jes t zobowi ązany, a m ianowicie do przyj ęcia ślubowania przez 3 prawidłowo wybranyc h s ędziów c i s ędziowie będą kiedy ś, je żeli b ędą chc ieli s ędziami Trybunału Konstytucyjnego cz y te osob y, które by ły wybran e w 2015 roku na stanow isko s ędziów Trybunału Konstytucyjnego, je żeli opatrzność b ędzie n ie liczy ła, że pa ństwo kolejn y problem jak kolejne wydarzenia b ędzie bogat y dzień c ie pa ństwa zapyta ć czy zawi ódł wasz zadowalaj ą we zm iany w składzie rz ądu, bo mam y tak i now y stary rz ąd dużo no zawsz e wszysc y zmian ą rządu zawsz e jes t w iele ha łasu wiele spekulacj i tera z chcia łem zapytać czy t o było wiele ha łasu o nic Góra urodziła mys z cz y jednak stały si ę rzeczy rzeczy wa żne, poniewa ż tak z 1 strony mam y rząd kontynuacj i na kluczowe stanow iska prem iera m inistra spraw wewnętrznych m inistra obrony nawe t spr aw zagranicznych pozostały te same t e sam e osoby w icepremier i w icepremier 1 drugi też natom iast weszło te ż k ilka osób nowy dokona ły się pewn e zmiany s ą w obszarz e spr aw zagran icznych cz y w iecie finansów czy to w og óle jest zm iana na lepsze zwykl e zmiana istotna też wszystko be z znaczenia naprawd ę zrobił pa n teraz szwedzki st ół, bo t o bogat o o ści i urodza j tyc h temat ów jest duża po pierwsze jes t t o rz ąd kontynuacj i zdecydowan ie wa żna też by ła atmosfer a i przedstaw ienie teg o proponowaneg o nowego sk ładu na Nowogrodzkiej z prezesem nawe t jego pożar zosta ł tak długo stało, że wolel iby mieć żal an i 1 drugiego pan a prawdą jes t t o co o d raz u komentatorz y dz iennikarze zauważyli pewne zm ęczenie i faktyczn ie by ło widoczne to zm ęczenie, al e tam zadzia ło się tak w iele, że jak ja może skoncentruj e się tylk o na 1 nieprzedstawienie t o chyb a najbardziej zbulwersowa ła n ieprzedstawienie m inistra sportu i tak a absolutn ie jawn a korupcj a polityczna, bo w iemy kog o dotyczyło t o propozycj a senator a Platformy Obywatelskiej by łego właściciela fabul e z ZielonaGóra t o po prostu coś n ie mieści żadnych normac h żadnych normac h i ja rozum iem jak dzia ła korupcj a polityczna nie jestem na iwny w iem, że t o istnieje, al e t o było a ż taki tak ja k z tymi nazw iskami do Trybunału Konstytucyjnego wpros t policzek i i dl a wyborc ów, ale w og óle w ogóle dl a wszystk ich wyborców, a pote m, je żeli będziemy patrzyl i na poszczeg ólne nowe nominacje to też wida ć, jakie t o pokoi, jakie tarc ia są ju ż wewnątrz słowa prezes a o ty m, że trzeba przygotowa ć si ę na spowolnienie, kt óre idzie świadczy o ty m jakie wyzwan ia tak naprawd ę przed ty m rz ądem będą oczywi ście mo żemy si ę zastanawiać czy energetyka cz y nie cz y to środowisko zosta ło tak podz ielone czy spraw y europejskie, al e to proszę oddaj e g łos dalej kolejarze tak m u się jedna k wola ł zająć faktam i n ie spekulacjami c o do m inistra sport u w ogóle nie to nie uderzy ło t o nieby ła of icjalna prezentacj a gabinetu propozycja dl a senator a senator zaprzeczył, że tak a propozycja pada ła, więc je zaleje, a n ie znacz y, że powiedział, że nie przyj ął si ę tak celnego przepraw ę korupcj a pol ityczna oczywiście ma miejsce w r óżnych sytuacjach miała ju ż Bartosz Arłukowicz wszedł przej ęty przez SLD do rz ądu Donalda Tuska dl a specjalnie Thomas specjaln e NATO na specjalnie stworzone dl a n iego stanowisko oczywi ście w innych okoliczno ściach t o nie chodziło o to, żeby sob ie kogoś Senatu skatowa ć naw iasem m ówiąc czy pan senator te ż dokładnie t e relacje t e w sytuacj ę relacjonuje t o ja nie wiem to jest mo im zdaniem t o w ogóle można zostawi ć na bok u dużo ciekawsze ważniejsze jes t t o, jak ie zm iany zostały dokonan e w strukturze rz ądu na to trzeb a zwr ócić uwagę, że pierwszą istotn ą zmian ą jes t powo łanie ministerstwa zasobów cz y ministerstwo skarbu, jakkolwiek t o b ędzie nazywa ć, ponieważ t o oznacz a odebran ie poszczeg ólnym ministerstwom nadzoru na d spółkami skarb u pa ństwa jes t absolutn ie n iszowe dl a układu pol itycznego w zjednoczonej praw icy i te n podzia ł nadzor u nad sp ółkami pomiędzy ministerstwa trwa ł od 2000 od ko ńca 2017 roku spółki by ły podz ielone pomi ędzy tak im m inisterstwa ministerstwo energii ju ż skasowan e ministerstwo technolog ii przedsiębiorczość przedsi ębiorczości technolog ii, czyl i Jadwigę Emilewicz kancelarię premiera r ównież, która mia ła n p . nadz ór na d PZU teraz t o wszystko będzie w 1 ręku pod nadzorem Jacka Sasina, który jes t cz łowiekiem Jarosława Kaczyńskiego jes t te ż bardz o istotna konsolidacja władzy w centrum zarz ądzania partią i już nie b ędzie tak iego dosy ć dowolneg o, obsadzając dzień w zamian za swoje w izje miejskich działek czy myślę, że n ie b ędzie ta m jakiś gwa łtownej rewolucji w tyc h spółkach, ale ju ż b ędzie bardz o istotny istotna tama op ór i kwestie, al e za kilka z łotych b ędzie tak o to jes t ładne okre ślenie w ąskie gard ło druga sprawa to jes t t o c o trafi ło dodatkow o do koalicjantów, bo to by ła przecie ż kluczow a kwestia pa n Woś dosta ł Ministerstwo Środowiska, kt óre sol idarna Polska zabiega ła, al e uwag a dostał j e z podzia łem tak naprawd ę teg o ministerstwa powstaje m inisterstwo ds. klimatu, kt óry będzie kierowa ł pa n Kurtyka cz y dosta ł Ministerstwo Środowiska Zbigniew Ziobro dl a swojego cz łowieka, ale on jes t okrojon y z bardzo istotnej cz ęści kompetencj i, poniewa ż nie ma ministerstwa energ ii, więc tera z jes t pytanie, do kt órego ministerstwa trafią sprawy Super istotne właśnie zwi ązane z energetyk ą naw iasem m ówiąc likwidacja ministerstwa energ ii w og óle nieuzasadnione merytorycznie wobec tak wa żna dz iedzina żona powinna nada l by ć, al e w idocznie przyczy n wewn ątrz politycznych wysz ło, że nie 1 klimat, kto b ędzie miał środowisko naturaln e nowoczesność no w łaśnie pan Woś ta k tak s ądzę czy mi to jes t Ministerstwo Środowiska pytan ie za te sprawy energetyczne kwest ia, kto będzie wyda ł za kwest ie budow y raczej n ie zbudowan ia elektrowni atomowej ja jak w łaśnie ogłoszono, że ten pan, kt óry b ędzie budowa ł prywatn y, a Zobacz czym si ę uda mogę jedno zdan ie, a propo s tyc h m inisterstw bardzo niepokoj ące jes t, bo oczywi ście wszystkich nie m ówimy, bo NATO nie jest n ie starcz y czas u bardz o niepokoj ące jes t powstan ie m inisterstwa ds. fundusz y europejsk ich dlatego, że to n ie jes t tylk o kwestia zarz ądzania pieniędzmi, które mog ą w różny spos ób p łynąć z Europy, al e to przede wszystk im ja t o odczytuje jak o dalsz y kro k centralizacji pa ństwa i odb ierania kompetencj i samorządom t o jest n iebezpieczna t o tutaj te ż to czyta ć w log ice wewn ątrzpartyjnej, poniewa ż nadzór n ie tylk o z funduszami europejskimi do te j por y nale żał do ministerstwa rozwoj u ministerstwo rozwoju kierował pa n minister Kwieciński tera z będzie n ie b ędzie ministerstwo przedsiębiorczości technolog ii tylk o m inistrem rozwoj u b ędzie Jadwiga Emilewicz, czyli to jest podobn y zab ieg jak w przypadk u sol idarnej Polski dostajecie ważniejszy resor t, kt óry skupi wi ęcej rzeczy, bo ta m budownictwo turystyk a, ale ju ż nadzór na d funduszam i europejskimi, kt óry traf ia do osoby kompletnie be z w łasnej si ły pol itycznej, więc n ie chc ę już tam wchodzi ć w kolejn e ministerstwa bardz iej szczeg ółowo krótko mówiąc konkluzj a z teg o wszystkiego jes t tak a, że m y przecie ż nie usłyszeliśmy an i s łowa uzasadnienia, dlaczeg o si ę zm ienia struktur a rządu ministerstw w te n sposób t o jest mo im zdan iem absolutn ie nieakceptowalne, ale to nie tylko rz ąd PiS, bo wszystk ie rządy zmienia ły si ę dowolnie struktur y m inister rzadko k iedy słyszeliśmy jakieś merytoryczn e uzasadnienie natom iast, jeżeli szuka ć wyjaśnienia, dlaczeg o to wygl ąda w łaśnie ta k w te j kadencj i t o trzeb a szuka ć w łaśnie wewnątrz zjednoczone j prawicy, b o prawie wszystkie zmiany teg o typ u daj e si ę wyja śnić zapotrzebowan iem wewn ątrz koalicyjnymi sol idarna Polska prawo i sprawiedliwo ść porozumienie Jarosława, ale chcia łem si ę tutaj w nasze j radzie tak ą interpretacj ą, że prezes kładzie r ękę pieni ądze prz y jak by ły bardziej przesuw a do s iebie t e prze żytkiem nominacja Sasina utworzen ie teg o tego resortu prawnej, je żeli inne zm iany czy pan Warzecha wspom ina wskazuje na t o, że pieniądze i tak nie będą si ę rozchodzi ć po tych spółkach i powodzie inwestycja i tak daj e na r óżne sposoby tylk o, że w łaśnie b ędą b ędzie, gdyby ściślejsze liczenia tyc h tyc h pieniędzy, ponieważ to c o się dzia ło, zw łaszcza w spółkach skarb u pa ństwa wyrzucanie pieni ędzy t e zarodk i budzi ły w iele sprzeciwu tera z w tak im razie powiem tylk o, że może jeszcz e w tym trochę zabrak ło ja k na zm iany w rz ądzie jak jeszcz e c iekawiej zm iany personalne politycznej to znacz y, żeby wszed ł do rządu, kt o posiada jakiś dorobe k w dziedzinie pol ityki ktoś kojarz y z jakim ś temate m, że kryzys cz y wszystko jednak w tej chwili, k iedy będzie temat zezwolen ie rozbrojen ia rozbrojenia Stanów zjednoczonyc h cz y organ izacji pozarządowych t e postaci, o kt órych tuta j państwo m ówili dl a op inii publicznej właściwie n ic nie symbolizuj ą n iczego tylko pan redaktor Warzecha chyb a słusznie powiedzia ł to g łównie s ą sprawy wewn ątrz uważał, że tak powiem pan ie tak ie na skal ę narodową no al e jest 1 ważna zm iana na świeże na rynku pol itycznym to chodzi o t o, że Donald Tusk wycofa ł si ę z ewentualnego udzia łu w wyborac h prezydenck ich chciał, że krótko, że państwo podzieli si ę o ty m, sądzicie, ponieważ wie ś jest drug i rozdzia ł tego zapisane, że Gazeta wyborcz a wyra źnie wysun ęła noweg o kandydat a jako n ieodpowiedzialny dz iennikarz mogę powiedzie ć do pytań było w ty m artykul e napisane, że jes t tak i cz łowiek i Kryże rad a na prezydenta jest prawnikiem, który zjeździł ca ły kraj, który jes t obrońcą praw cz łowieka i t d. tak dalej n o i też co ś kiedyś wydał tak i dowcip był ju ż to Artur Bodnar rzecznik praw obywatel a dach, a Sborna przeprasza c o państwo s ądzą, bo po p ierwsze, decyzj e Tuska po drug ie, po tej kandydaturze dr Bodnara profesorz e ja n ie ma m kompetencj i, żeby merytorycznyc h, żeby w łączać się dyskusj ę o pol ityce rozumiemy argument y, kt óre zosta ły przedstaw ione prze z pana Donalda Tuska, dlaczeg o n ie nie n ie b ędzie uczestniczy ł w wyborac h prezydenck ich natomiast t o jest my ślę szersz y element y znow u powag i pa ństwa innymi s łowy tak ich mechanizm ów tak ich procedu r tak ich sposobów funkcjonowan ia pa ństwa jego konstytucyjnyc h organ ów wyborczych konstytucyjnyc h organ ów, kt óre t e procedur y mechan izmy b ędą prowadzi ły do podn iesienia znaczen ia i rang i poszczeg ólnych instytucji i i organ ów natom iast osobi ście jeste m pełen uznan ia dl a kompetencj i wszelk ich pana Donalda Tuska uważam, że spe łnia kryter ia wszelk ie do tego, żeby spe łnić wszelk ie funkcje zar ówno w Polsce, jak i za granic ą c o do c o do kandydatur y nieznanego z imienia nazw iska, al e znanego z e swo ich najwy ższych pe łnych najwy ższych osi ągnięć kandydata t o mogę powiedzie ć tak, je żeli m ówimy o kryter iach, jakie pow inien spe łnić kandyda t na stanow isko prezydenta t o t e wszystkie kryteria op isane w artykul e pan a Jarosława Kurskiego z naddatkiem spe łnia Adam Bodnar pan chce mo że przesądzić to nie jest żadnym obecna jest dl a mn ie żadnym zaskoczen iem decyzja Donalda Tuska Donald Tusk bardz o bardz o wielu momentac h swej kar iery pol itycznej stawia ł swoj e osobiste wybor y przed jak imikolwiek innymi t o jest po prost u wybór dalszego wygodneg o życia przy próbach oddzia ływania na polskie życie pol ityczne z tylnego s iedzenia c o zresztą pr óbował robić my ślę, że pr iorytetem tera z dla Donalda Tuska b ędzie ogran ie Grzegorza Schetyny ta k jak Grzegorza Schetyny pr iorytetem jes t pozostanie na stanowisku stanow isko szef a Platformy Obywatelskiej po styczniowych wyborach w te j partii no, wi ęc b ędzie tak ie pompowan ie Władysława Kosiniaka-Kamysz a, ale cały cza s taki właśnie chw iejne, że troch ę tak trochę nie mo że jaka ś nowa formacja mo żemy si ę ca ła opozycja zjednoczy ła pod Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem natomiast wbr ew tem u c o w ielu komentatorów r ównież tyc h konserwatywnych tw ierdzi uważam, że Donald Tusk ju ż do Polski do polskiej polityki n ie wrócił ju ż po prostu wybra ł inn ą drog ę, al e ogrywanie przepraszam Kateryna jes t Polska woli, al e n ie wróci bezpośrednie, że będzie pr óbował to cały cza s robi ć prze z pośredników w łaśnie z tylneg o siedzenia Donald Tusk, by wr ócił tylk o wted y jakb y mia ł ogromne prawdopodobie ństwo bardz o bardz o niskie prawdopodobie ństwo, że przegra tutaj n ie by ło czegoś tak iego racze j wszystk o wskazywa ło na t o, że co prawd a niedu że, al e zwyci ęstwo na d nią w drugiej turze odni ósł Andrzej Duda Donald Tusk doskonal e pami ęta 2005 rok swoją przegran ą z Lechem Kaczyńskim poz a ty m, gdyby wystartowa ł i przegrał t o wtedy by łby ju ż kompletn ie pokonany politykiem Grzegorz Schetyna byłby górą my ślę, że to by ło marzen ie Grzegorza Schetyny, żeby Donald Tusk przyjechał wystartowa ł i przegra ł, więc myślę, że t o jes t koniec Donalda Tuska w Polskim życiu politycznym, a c o z teg o wyn iknie dale j zobaczym y ja tutaj akurat się z pane m profesorem nie zgadza m, je żeli chodz i o o kompetencje Donalda Tuska się wzajemn ie się myślę, że zajm ą się bardzo du żo rzeczy jedna k ciągnie przede wszystk im w mo im przekonaniu ciągnie si ę za n im jego zachowan ie po katastrofie smoleńskiej to, kt óre było mo im zdan iem absolutn ie nagann e, ale nie chce już teg o temat u rozwija ć bo, bo myślę że, tote ż n iema większego znaczen ia w dz isiejszym życiu politycznym te ż wyrastaj ą nowe pokolenia, dla kt órych Tusk jes t histori ą ta k jak historia jest Hanna Suchocka cz y Tadeusz Mazowiecki czy Januszewski, więc po prostu życie się zmienia je śli chodz i o pan a doktora, a jeśli chodz i oraz Bodnarem si ę, że Adam Bodnar w tak i lewicowych środowiskach jak t o, kt óre reprezentuj e Gazeta wyborcza o d dawna traktowan y jako w ielka nadzieja myślę, że t o rzeczywi ście jes t cz łowiek, który ma duże ambicje, al e te ż potraf i ukrywać czy bia łe dn i i sa m, przeprowadzaj ąc wywiady z Adamem Bodnarem kilkakrotnie pytałem o t e plany o n by ł zawsz e bardz o bardz o wstrzemięźliwy n igdy nie powiedział będzie zawsze m ówił, że o n chc e doko ńczyć kadencj ę kadencj a przypominam ko ńczy si ę we wrześniu przysz łego rok u Rzecznika Praw Obywatelskich, wi ęc ju ż po wyborach prezydenckich my ślę, że je śli Adam Bodnar t o rozwa ża ten rozwa ża teg o na te wybor y tylko rozwal a t o n p . na następne i ja bym rzeczywiście my ślał, że mo że by ć trudnym i poważnym przec iwnikiem oczywiście zależy od teg o jak a b ędzie si ła pol ityczna lewicy w og óle, bo t o by łby lewicowy kandyda t ewidentnie natomiast myślę, że mo że by ć trudny m przeciwnikiem dl a innych os ób z tej przynajmn iej w pierwszej turz e z tej cz ęści scen y sfery pol itycznej z te j cz ęści sceny politycznej rzeczywiście jes t cz łonkiem bardz o kompetentny m rob i dobre wra żenie na osobac h o podobnyc h poglądach no ma mo że te n problem, że w drugiej turze kandyda t na prezydenta musi bardz o mocno si ęgnąć do centrum Adam Bodnar skojarzon y jedna k z bardzo tak im wyra źnym światopoglądzie lew icowym, ale być mo że t o potrafi ł przeskoczy ć, a ja by m chciała na dzie ń przed 11 listopada, kt órą tak pi ęknie m ówił na pocz ątku pa n profesor, żebyśmy jedna k oderwali si ę o d własnych ma łości s łabości nie podejrzewal i wszystkich w łaśnie o n iecne zam iary jakie ś sp iskowe teor ie a tym bardz iej n ie m ówili c o kt o kim mo że my śleć tylk o spojrzel i ca łościowo, a przed e wszystk im, żebyśmy spr óbowali spojrze ć na państwo jak o na instytucje fundamen t NATO c o nas łączy, a n ie na t o c o na s dz ieli, żebyśmy n ie ugrzęźli n ie ugrz ęźli zawsz e w takich ma łych woje n kac h partyjnych pani my śli mam namyśli t o, że łatwo rozl iczamy i łatwo feruj e wyrok i w moim przekonan iu zgadza m si ę tutaj profesorem, że akurat Donald Tusk mo żna lubić politycznie cz y te ż nie, al e jes t pol itykiem wagi ci ężkiej i pol itykiem, kt óry byłby absolutn ie po żądane jak o prezydent kraju z e wzgl ędu na do świadczenie kompetencj e stosunk i, jakie ma stosunki mi ędzynarodowe i faktyczn ie rang a pozycj i prezydenta zostałaby przywr ócona na w łaściwe tor y i chcia łbym, żebyśmy też w te n spos ób potrafili na t o patrze ć, a n ie takimi mostka ami cz y t u si ę zachowa ł tak czy to się zachował inaczej, dlateg o że żaden polityk nie jes t zreszt ą kryszta łowy w czasac h, kiedy w ten spos ób szaleje populizm, kiedy jes t tyl e zagro żenie w Europie poz a ni ą nale ży szuka ć prezydent kandydat a na prezydenta, kt óry ma w izje Polski poz a horyzon t tylko gran ic Polski, który n ie koncentruj e si ę na jeżdżeniu po ka żdym powiecie, żeby zdoby ć jak najwi ęcej popularno ści tylk o um ie przedstawi ć wizj ę nasze j Europy, kt óre uważają przeżywaniu doktora, ale czy t o n ie Tusk powiedział, że je żeli kto ś ma wizj ę swojej puli do lekarza a kt o m ówił o ciepłej wodzie w kran ie też mówił czy jes t to optymaln e co powiedziałam ka żdy ma swoj e jakie ś preferencje w maj u i w czerwcu, zwłaszcza w maj u Tusk wygłosił do ść wa żne tak ie europejskie o Europie ją i tak i właśnie pewnyc h planac h przemówienie, kt óre na s oczywiście znikn ęło z przyczy n r óżnych zewnętrznych wewnętrznych, al e tak naprawd ę n ie mn iej rozmaw iamy o horyzoncie dalsz y ni ż czteroletnia kadencj a parlamentu t o jes t dramatyczne i tera z cz y Bodnar Adam Bodnar by łby dobrym kandydatem cz y n ie, je żeli patrzym y całościowo jak o w łaśnie na człowieka na t o, jakie ma kompetencj e s łowo mo żemy si ę r óżnicie prawica lew ica tylk o takie, jeżeli patrzym y na instytucj ę prezydenta ma pan racj ę mo że za 4 lata cz y za 5 lat Moore, a mo że dz isiaj, ale t o jes t forma t cz łowieka po żądany na t o stanow isko i o to, że oferuj e g o czy cz y proponuj e go 1 strona 1 opcja też gazet inna b ędzie robiła swoj e, al e spr óbujmy te ż z szacunk iem odnosi ć si ę do tyc h do tyc h kandydat ów 1 z tak ich podstawowych Prusów ju ż kończy, jeżeli patrz y na rezygnacj ę Donalda Tuska z kandydowania t o 1 z podstawowyc h plusów, jak ie widz ę t o w mo im przekonaniu b ędzie w ko ńcu kon iec podzia łu tak naprawd ę 90 tego drugiego rok u, a nawe t osiemdziesiątego dziewiątego pol ityce typu Tusk typ u Kaczyński, nawe t je żeli b ędą na tyc h tylnyc h s iedzeniach t o n iejako g łówni aktorz y na scen ie pol itycznej tylko chciałem przewoz ie odnieść ta k do tego c o Anna powiedzia ła na temat troch ę tak ładnie Anna żona si ę na bardzo na tema t je żdżenia Andrzeja Dudy nie powiedzia łeś Andrzeju Dudzie, ale powiedział, że je żdżenie po powiatach NATO jeste śmy w demokracj i to, że Andrzej Duda przyjechał wszystkie powiaty, bo chyba dz isiaj ju ż wszystkie może ta m jak i zosta ł, kt órego n ie dojdzie to jest jeg o ogromn a siła to nie jest jeg o wad a on w ten spos ób wygrał kampani ę w 2015 roku, a przypomn ę, że Bronisław Komorowski się z Pałacu nie ruszał t o s ą po prost u w n iego uderzyło ono zalan ie tak t o jes t jednak 1 moment tak t o jest, że je żeli prezydent przyje żdża do ludz i, których nigdy nie odwiedzi ł żaden wysok o postawiony polityk ściska im r ęce fotografuje si ę z n imi rozmawia ć z nimi t o jest doceniane i z teg o nie ma się c o śmiać to jes t po to tak si ę rob i kampani ę przeprasz a Zjednoczonych jeździ si ę do ludzi staj e si ę z nimi uczestniczy si ę w spotkaniach tera z jeszcze 1 rzecz n ie w iem czy w iecie, że Adam Bodnar jak o Rzecznik Praw Obywatelskich rob i bardzo podobnie moim zdaniem t o jest też jego si ła, bo on je ździ do ludzi i on ma spotkania ludzi w łaśnie w ma łych miejscowo ściach ludzie te ż my ślą o Rzecznik Praw Obywatelskich do na s przyjechał porozmawiał odpowiedzia ł na nasze w ątpliwości Łukasz podwórza walcz y w demokracj i trochę my ślę, że specjalnie interpretuje inaczej t o c o powiedziałam, dlatego że ja absolutn ie nie pie i oczywi ście, że to jes t podstaw ą demokracj i zdobywania g łosów i popularno ści i szacunek dl a tyc h wszystkich, kt órzy w og óle je żdżą poz a Warszawę w uproszczen iu mówiąc o mocy, o czy m innym, jaka jes t w izja prezydenta opr ócz odw iedzenia każdego pow iatu uci śnięcia tysi ęcy r ąk na Polskę i na Polskę w Europie na Polskę w świecie j a o ty m, m ówiłam aktorzy w zestawie przepraszam ostatn ie zdanie ju ż dobił mn ie prezydent podpisuj ąc, staj ąc na konferencji pani ą ambasado r no n o powag a instytucji na rzecz naprawy należy Polska, al e troszk ę inaczej z perspektyw y znow u kryteri ów, jak ie powinniśmy zastosowa ć w 21 , 5 bardzo m ianowicie mam y do czyn ienia z w ielkim probleme m kryzys u Konstytucyjnego pa ństwa i potrzebn y nam jest bardz o wa żny, al e odpowied ź na pytan ie dotycz ące prawnik ów bo, żeby budowa ć pa ństwo konstytucyjne potrzebn i na m s ą prawn icy dl a n iszczenia pa ństwa Konstytucyjnego wystarcz ą absolwenci wydzia łu prawa bez wzgl ędu na stopn ie tytu ły naukow e zawodowe i je żeli m ówimy o kandydaturze pan a Adama Bodnara to dl a mn ie jes t wzorce m prawn ika, kt óry spełnia wszelk ie kryter ia merytoryczne i etyczn e, a etyk a jest do teg o estetyk a jest wa żna w pa ństwie Konstytucyjny t o bardzo dziękuję uważam, że to jes t dobra po inta do naszej rozmow y chcia łem bardzo podzi ękować naszy m go ściom kt órymi dzisiaj byli pan redakto r Łukasz Warzecha pani dr Jagielska Sosnowska dzi ękuję prof . Mirosław Wyrzykowski bardz o państwu dzi ękuję chcia łem jeszcz e pochwali ć, że 1 z kolegów, kt órych bierze udzia ł szefowie naszyc h rozmowach m ówił, że lubię lubi ę przychodzi ć do Pańskiego programu, poniewa ż pa n tak hojnie prze z tego ż Azję z Rawicza rycersk ą żegna si ę właśnie ze słuchaczami spotk a się za tydzie ń o te j same j, ale wierzę, że program u by ł znakomity publicysta dac h rezerw a za program wydawa ł makijażu bez tego, jeżeli w ogóle, by je j istniej ą jak jeste m tylk o figurantem ma łym ogn iu wszystko chc e mn iej dziękuję panu si ę również z e spotkania za tydzień o tej same j Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA