REKLAMA

"Deklaracja Iranu o dalszym wzbogacaniu uranu to objaw bezsilności"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-10 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:23 min.
Udostępnij:

Dr Bartosz Bojarczyk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mówił o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wyjaśniał do czego mogą doprowadzić protesty antyrządowe w Iraku. Rozwiń »
W drugiej części komentował deklarację Iranu o dalszym wzbogacaniu uranu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn TOK FM zaprasz a Przemysław Iwańczyk państwo jes t niedziela 10 listopad a 1 stopień właściwie chce kurtki za sekun d k ilka os ób jedenasta 6 kłaniam się w imieniu swo im bardzo miłe gran icznego prze z wydawcę teg o programu tak zdan iem Kowalewskiego, kt óry z jego real izatorem, o czym dzi ś będziemy m ówić m ianowicie o wejściu Polski do program u bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi to ju ż po godz inie 1120 w ramach cyklu podr óże ma łe już będzie Rozwiń » łatwiej podróżować m iejmy nadzieję PiS, bo t o kolejna dyscypl ina sport u, który opowiemy w cykl u rusz y na zdrowie jes t tak a choroba, która stała si ę modą chyb a ta m łoda zaszkodzi ła chorob y dyskusj i o n iej cel iakia t o dyskusja z pani ą Wiolettą zyski, kt óre odw iedzi na s po godzinie 12 niedzielny ob iad t o dzisiaj g ęsina na Świętego Marcina ja k z dz ieckiem dziś b ędzie m ówić o nowe j ksi ążce Wojciecha Mikołuszko Aneta Awtoniuk behaw iorysta opowie na m o ty m co ma wsp ólnego wroga z e zwierzętami ze schron iska po godzinie 1320 cudowne lat a i Anna Seniuk po godz inie czternaste j powiemy n ie coroczne j akcji wszyscy do wiose ł oczywi ście ma wymiar charytatywn y po 1440 sztuka życia po 1520 strefa szef a po szesnaste j u TOKtora ju ż za f ilm zaczynamy p ierwszy tema t to sytuacj a na bl iskim Wschodzie Irak i Iran już za k ilka po łączymy si ę z naszy m go ściom dr Bartosz Bojańczyk z zakładu stosunków mi ędzynarodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest z nami dzie ń dobr y pan ie doktorze czy do gry panuj ą dobre państwo pozwoli pan, że podz ielimy nasz ą rozmow ę na na 2 dość wyraźne wątki m ianowicie najpierw porozmawiamy o protestac h w Iraku, a później o tym co si ę dz ieje w Iranie, kt óry wzbogaca ura n, wy łamując się ty m samy m porozum ieniu, kt óre zawar ł z innymi mocarstwam i nie tego świata mo że najp ierw o Iraku protesty przybierają na sile on e trwaj ą o d pa ździernika premier apeluje, b y kra j wr ócił do normalno ści rzeczywiście sytuacja wymyk a si ę spo d kontroli n iestety na Musze przyzna ć panu rację, proponując sp łatę w Iraku jes t na tyl e dynam iczna i n o bardz o bym powiedzia ł konfliktowa proble m, że siadaj ą do ludzi i demokracj ę n iby pokojowe przeradzaj ą si ę zam ieszki tak ie siłowe no i Irak p łonie Irak, ponieważ przyczyn ą teg o jes t sytuacj a ekonom iczna ora z brak rozwiązań systemowyc h ludzie maj ą tego dosy ć i niestety no t o jest przesilenie, kt óre które, kt óre obserwujemy jes t strata dla kategor ii obywateli cz y to jes t tak że mam y efek t kul i śniegowej demonstranci wychodz ą na ulice gin ą od KUL jest mnóstwo osób rannyc h t o z kolei powoduj e, że t e protest y skanują swoj e w swojej masie i te ż o sile 8, a i t o jest niebezpieczne tera z już nawe t czołowi politycy i radcy, który apeluj e o pokój apelują o opanowanie n ie są w stan ie zapanowa ć nad sytuacją, kt órą b ędą gdzie ś zosta ła przekroczona ta granica, gdzie ludz ie mają do ść prost ą i t o jes t szczególnie w idoczne, kt o b ierze udzia ł w te j demokracji i to przera ża to demokracja, że panuj ące w zamieszki t o są m łodzi ludzie są ludz ie w wieku 2030 lat, które po prostu n ie maj ą żadnych perspekt yw rozwojowyc h oraz mo żliwości na stabilizacj ę życiową Irak pogr ążony jes t w wojn ie w niepokojach tak że zbrojnych przez w iele wiele la t c i, kt órzy protestuj ą obwiniają polityk ów władze kraju t o, że panuje w śród rządzących korupcj a i te ż tak a pope łniane z premedytacj ą ch ęć powstrzyman ia odbudowy kraju, jaki ce l jest je śli rzeczywi ście t e zarzut y s ą zasadn e do te j odbudowy n ie doszło układ przen iesienia wydajno ść absolutnie rz ądzącej tak ie prawa wybran i demokratycznyc h wyborac h powstrzymywal i rozw ój Iraku panie redaktorz e mam y do czynienia prze z wiele la t Irak był pogr ążony w konfl ikcie wewnętrznym, a później o d oko ło 2 tysiące n o 14 piętnastego rok u pa ństwo islamskie, kt óre operowała na terenie Iraku by ła tak im celem zwalczenia obecn ie ludz ie mają udał się politycy n ie mog ą im w stanie powiedzieć i wyt łumaczyć teg o, że mus imy się mobilizowa ć mus i cierpieć ze względu na t o, że mam y jasnego wroga teraz jes t cza s tak ich, że spo łeczeństwo zadaje pytan ie tr ącące co dale j co rob icie, dlaczego n ie lep iej n iestety problem y ekonomiczne one są strukturalne w Iraku to t e związane bardz o d ługim czase m okupacji zn iesienia gospodark i irackiej rząd n ie jest w stanie teg o dawać z szacunkiem k ielni bron i, ale to co się dzieje tak t o jes t problem, który b ędzie trwał przez jeszcz e bardzo w iele la t czy t e ob ietnice, które zosta ły artyku łowane wczora j m. in . zm iany system u wyborczeg o w łaściwie te ż n iejasno dzi ś planowane protestuj ącym s ą w stanie powstrzyma ć się no ten gn iew i powody, dl a których ludz ie wychodz ą na ul ice są ju ż tak opłat stara si ę, bo tak a żądania cały ekonom iczne wykłada n ie jest w stan ie sprosta ć, bo sam dobrze wie, że n ie d a radę nawe t jak żadną reformą rozwi ązań problemów ekonomicznych, wi ęc jeszcze większa l iberalizacja życia pol itycznego tak tuta j tak ą takim wentyle m, który m a na cel u opuszczen ie przez spo łeczeństwo, jakb y te j radykalne j postaw y ja bardzo dużym pesymizmem patrzę na to c o się dz ieje Irak n o t o teraz zajmiemy się tym co dzieje si ę w kraju s ąsiednim, czyl i Iranie i ta deklaracj a, jak a pad ła we wtore k deklaracj a punkt ów, wedle której ram a wzbogaca ć ura n z poz iomu do poz iomu 55 % i też deklaracja, że jest w stan ie nawet zrobi ć t o do 20 więcej przypomnijmy, że n ie jes t ono jawn e wy łamanie si ę postanow ieniom, kt óre pod kt órymi Iran podpisa ł no tak tylko, że Iran przestrzeg a umowy międzynarodowej tak tak, ab y stan y Zjednoczone z łamały umowę na Wałowym to co tera z Iran rob i jest form ą presji przede wszystk im na państwach europejsk ich, które podpisa ły umowę, bo Iran od w ielu miesi ęcy zapow iada, że wynik przestrzega ć tej umowy Amerykanie czy stan y Zjednoczone Ameryki narzucaj ą na sankcj e, a m y mamy jej przestrzega ć, więc ta przepychank a, by powiedzia ł Pekka dotycząca zasa d tego porozum ienia ponad 2 będzie to jest moim zdaniem to jes t wyraz bezsilno ści Iranu, kt óry n ie mówi n ie mo że zmusi ć pa ństw europejskich do teg o, by przestrzega ły porozum ienia nuklearneg o porozumienie podp isano w 2015 roku stan jak o pa n doktor powiedział wycofuj ą się z n iego w 2018 ta umow a w świetle obowi ązujących praw mi ędzynarodowych obowi ązuje Iran i pozosta łe kraje, czyl i Rosja Chiny wielk ą Brytanię Francję Niemcy generaln ie Unię Europejską mo że n ie generalnie Unii Europejskiej ocen ia kap . Unię Europejską pa ństwa europejsk ie mocarstw a, ale w łaśnie Irańczyk ca ły czas pytaj ą cz y ta umow a obowiązuje, bo z 1 strony państwa europejskie stan y Zjednoczone chciałyby, ab y Iran przestrzeg a postanowie ń porozumienia, a z drugiej stron y mam y ogromn ą presję ekonomiczną na łożone sankcje 2018 one zostały rozwini ęte w 2019 roku prze z stan y Zjednoczone, wi ęc na Iran jest w sytuacj i bez wyj ścia z 1 strony chcia łby i przestrzegały zasa d teg o postanowienia, ale pono ć teg o porozumienia, a z drugiej strony panie t e stan y Zjednoczone wywieraj ą ogromną presj ę wbr ew postanow ieniom tego teg o traktat u nuklearnego te deklaracje padające z e stron y Iranu b ędą cora z bardziej niepokoj ące, bo dotycz y tego wzbogacen ia od 20 później wi ęcej procen t co spowoduj e, że Iran osi ągnie już ten sw ój cel zwi ązany z produkcj ą bomb y atomowej może nie tylk o n ie powiedzie ć cz y ich ramy osiągnie takiego racze j wg danyc h przepraszam ekologicznej prawa techn icy tak to co robi tera z Iran m a na cel u uzyskan ia możliwości nuklearn e, czyl i konstrukcj i bomb y atomowe j poprzez wzbogacen ie uran u do tego stopnia, że b ędzie m ógł wykorzystać, ale no t o jes t problem międzynarodowych z tego wzgl ędu, że n ie jeste śmy w stan ie powiedzieć czy Iran t o robi ć Iran tego nie zrob i Iran tak naprawd ę wykorzystuj e swoj e możliwości, by wywrzeć presj ę na spo łeczności mi ędzynarodowej albo by doprowadzi ć do konfl iktu, a kt óre rozwi ązanie jes t bli ższe real izacji cz y możliwe jes t to p ierwsze, czyl i doprowadzić jakiegoś konsensus u t o pani ocen ie Iranie Iranu panie redaktorze, al e rada dl a pa ństwa stanu dl a zapewnienia jak ja o sob ie ja osobiście by m chcia ł, żeby społecznie narodowa i państw europejskich stan y Zjednoczone chcia ły dostał z Iranem wynegocjowały jakie ś nieporozumienie, ale ze strony Iranu t o wygl ąda tak że opisali śmy wynegocjowali śmy porozum ienia wynegocjowaliśmy warunk i wyjścia przestrzega ć chcecie, żebyśmy przestrzegali no, wi ęc suwerenność pa ństwa i jego mo żliwość kreowan ia sytuacji zarówno wewn ętrzne jak i wewnętrznej poleg a na tym, że Iran pyta, dlaczego nie przestrzega ć jak żyć ma m przestrzega ć dzi ękuję pan u bardzo za t o rozmowy dr Bartosz Bojańczyk zakład stosunk ów mi ędzynarodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie by ł moim państwa w życie, bo tematem naszej rozmow y sytuacj a na bl iskim Wschodzie tera z zapraszam pa ństwa na informacje po informacjach o godz inie 1120 Karolina ort o w icekonsul w konsulac ie generalnym Stanów zjednoczonyc h w Warszawie opow ie na m o wejściu Polski do program u bezwizowego ze Stanami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA