REKLAMA

Speed Ball - trening wymyślony przez egipskich tenisistów, który stał się oddzielnym sportem

Rusz się, na zdrowie
Data emisji:
2019-11-10 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rocznie na zdrow ie na 141 pozwolą państwo, że po łączą si ę teraz pan przemysłowym Wolan z prezesem federacj i z PiS, bo Polska dzie ń dobr y dzie ń dobry no t o w jak zwykle przy okazj i sportu, który n ie jes t tak szerok o rozpoznawalne jak nie piłka no żna siatk ówka koszykówka musz ę powiedzieć na czy m polega t o bardzo prost y spor t rak ietami pi łeczką i o d wszystkich innych port ów rakietami turecką różni się tym, że piłkarz na uwi ęzi kr ąży wokół Rozwiń » statyw u i odbija w ten sposób, że odb ija pi łeczkę tak, żeby kończyła 1 stronę wok ół tego statyw u, a przec iwnika zadaniem jes t odwrócić to lot u i wygrywam wtedy, k iedy po moim uderzen iu z wyjątkami przec iwnika 2 × n ie b ędzie w stan ie odbi ć i to z zewn ątrz wygl ąda na prost e, ale jak weźmie już prawie od ręki okazuj e się okrucieństwa trafi ć w Banco w tak pan o ty m opow iada t o ma m wizualizacj ę proszę wybaczyć to nie jest Przytyk do pana jest dyscypliną śmiał, kt órą pa n zarządza w idok tak iego m iasteczka wakacyjnego nadmorsk iego, gdz ie właśnie s ą rozstaw ione takie tak ie stojaki i spo śród wielu artyku łów mn iej b ądź bardz iej potrzebnych można kupi ć właśnie tak ą rakietę z pi łką na uwi ęzi tak t o jest 1 z naszych osi ągnięć t o, że w ogóle co ś takiego si ę pojawiły, dlateg o że pan Argentyny przec iwnika, sk ąd wr ęcz przeciwnie dokładnie t o jest t o jest jedno z naszych osiągnięć t o, że ludz ie w og óle maj ą ochotę w te n spos ób się rusza ć dok ładnie tak jak audycja m ówił agencji Mariana uwa żam, że jakakolw iek form a sport u i ruszania się jest Cupra, a je żeli ludzie chc ą robić to ja przywiozłem do Polski t o proble m tak pan przywi ózł do Polski, skąd Egiptu dlatego, że t o jes t spor t, który urodził si ę w Egipcie n o powiedzmy 30 parę la t temu jako tren ing ten isa ziemnego i koordynacji lateksu dobr o tej dyscypl iny, a ludzie po prostu raczyli odda ć dokładnie tak jak pan powiedział gdzie ś nad morzem gdzie ś na pla ży i zosta ły stworzone zasad y po osiemdziesiątym czwarty m rok u powstała federacja o d tamteg o moment u s ą mistrzostwa zawod y i si ę dzieje i mieszka ń wylicza przez ro k czas u to mia łem by ć powiedzmy an imatorem sport u hotelu i k iedy chciał gra ć środków katedrę siatk ówkę, kiedy trzeb a było prowadzić robi t o prowadzimy robi takiego problemu tak ie strat y powiedział t o jes t trochę si ę poczu ć dotkni ęty, kiedy miejscowi mówili jak to n ie wiesz, że wszysc y wiedz ą, al e nie wiedziałem, że poszukam w internecie nic n ie było powodu ich pa n i nagle mnóstwo ludzi gdzie ś na świecie gr a w Polsce nikt n igdy n ie słyszał no t o m ówi b ierzemy mówimy powinien by ć tak jak się rywalizuje, bo chodz i o to, żeby jak najwięcej razy odbi ć piłkę, która jes t aktualną jest jes t k ilka kategor ii cz y konkurenci powiedz ą i jest s ingiel debel ta k jak w każdym innym sporc ie z rak ietami piłkę chodz i o to, że ja odbijam piłeczkę tak, żeby wok ół teg o statyw u krążyła 1 stronę zgodn ie, z którym kto wygr a pow iedzmy przeciwnika zadaniem odbić pi łeczkę tak, żeby zmieni ła k ierunek obrotu wok ół teg o statyw u i wygrywa ł wtedy czy p ół dob y Pantery, k iedy po mo im uderzeniu pi łka minie przec iwnika 2 × nie będzie w stan ie odbić to jest dla mnie i gramy do 10 do 2 wygranych set ów, ale jest coś c o wyr óżnia, bo spośród innych port ów rakietami piłeczką chodz i o t o, że po p ierwsze, gram y na czas jes t też konkurencj a, która gra na cza s i konkurencja, kt órej gra si ę obiema r ękami t o w ogóle to jes t t o ludz iom, kt órzy g łowa nieprawdopodobne, że po prost u trzeba odbija ć piłkę przed 4 minuty i odbić pi łkę tyl e razy ile jes t w stanie i dlateg o że nie rozum ie mając 2 rakiety w r ęku tak dl a spraw y odjazd chodz i o t o, że tak gram y w sumie 4 minuty po pierwsze, odb ija pi łeczkę prze z minutę tylko praw ą ręką pote m jest 30 taką przerw ę pote m przekłada si ę do drugiej ręki objaz d lew ą r ęką prze z minut ę znow u potem nowocześnie taką przerw ę i odbija ć rakiet ę pi łeczkę 2 rękami forhen d nami ta m z powrote m przez minut ę czas u i ostatnia m inuta sądu, aby z ęby i t o jes t kosmos t o ludzie nie są w stan ie tego wyobrazi ć sobie, a chodz i o to, że je żeli ja o tak im czym ś rozmawia ć np. z lechitami to on i m ówią do mn ie u proszę o dziwo, w iele os ób i os ób uprawia z PIT, b o w Polsce to jes t trudn e pytanie, dlateg o że uprawianie niewiadomą dlateg o, że je żeli ma m powiedzie ć o zawodn ikach, kt órzy przyje żdżają na duże zawod y w Polsce, których jes t powiedzmy 3 w roku n o to tak ich zawodnik ów przyje żdża setk a i rywalizuje natom iast tak ich uprawiaj ących rekreacyjnie nie wiemy powiedzia łbym, że 3000 to jest dla forda rozum ienie c i którzy, kt órzy dzieci, kt óre graj ą na wuefie n ie um ie powiedzieć ma m jedynie kontak t z firmą, kt óra po ty m, jak wr óciłem do Polski przywiozłem jej woli tera z f irma dystrybuuj e sprzedaje produkuj e sprzęt no t o wiemy, że tego sprz ętu sprzedaje si ę k ilkaset sztu k roczn ie i t a liczba rośnie to n o to tyle pan i powiedzie ć że k ilka tysi ęcy, a czy można natomiast dla PiS, bo jako spor t sezonowy cz y te ż nie ze względu na to, że można wejść do hali n ie trzeba tego robi ć na świeżym pow ietrzu nie, dlateg o że m y z zawodn ikami takimi pow iedzmy może nie profesjonalnym i al e, al e regularnym i trenujemy k ilka razy w tygodn iu trenujemy g łównie na hal i zawody są rozgrywan e na hal i, al e oczywi ście leciem pracujem y na orlikach now i i t o co ś co mn ie przed mn ie osobiście przekonał do teg o, że wart o wzi ąć i przywie źć do Polski, że mo żna taki sprzęt sob ie wrzuci ć do baga żnika samochodu i pojechać gdz iekolwiek właśnie na d morze ta k jak pa n wspomnia ł i tam sob ie gra ć odbija ć i tak cz y organ izujecie zawod y, kt óre oficjalnie przyznaj ą tytu ł najlepszeg o w Polsce i w jakim tryb ie on e odbywaj ą tak organ izujemy jakb y, jak ą federacja w ty m rok u były p ierwsze czy p ierwszy turniej taki, kt óry by ł puchare m Polski, czyli co ś na kszta łt l igi, które pr óbujemy, w którą pr óbujemy zorganizowa ć natom iast były czwart e ju ż m istrzostwa Polski m istrzostwa Polski by ła wyłaniają, jakb y m istrz Polski, kt órzy z automat u są reprezentantami Polski na arenie mi ędzynarodowej, bo je ździmy też n a na międzynarodowe zawod y w i tam te ż wygrywam y tak jak sto imy w te j h ierarchii światowej wr óciliśmy 2 tygodnie tem u z m istrzostw świata we Francji jeste śmy czwart ą tego była kropk ę na trzec ie zdobyli śmy 3 brązowe medal e dz iewczyny, które graj ą sol o, kt óre graj ącym dl a w jun iorkach, al e sen iorka zdobyły kilka brązowych medal i na bra k n iestety trochę do świadczenia w prof . Marciano w każdym razie jesteśmy czwart ą pot ęgą światową jak ta h ierarchia przedstawia t o m iejsca medalowe niestety inaczej staw ia niestety ci ągle s ą t o Egipcjanie, kt órzy te n spor t, jakb y wynale źli stworzyl i p óźniej Tunezyjczycy p óźniej Francuzi wol imy s ą też mocni Niemcy są te ż mocni Hindusi Japończycy no jeste śmy otwarci ma pan chrapkę na t o, żeby zdetronizować Egipcjan n p . kon iecznie przecież koniec nie ma t o po trosze to robić, żeby jednak to PZU z łota ogrywa ć i wojny t o, że zawodn icy, którzy trenuj ą z nami czy o d pocz ątku, czyl i zacz ęli 2 lata temu 3 lata tem u i polecieli tera z mistrzostwa zdobyli na świat czwarte m iejsce t o oni n ie czują si ę, że zostal i pokonani tylko cz y czuj ą się, że kurcz y to si ę da zrobi ć i robimy idziemy dalej jes t wiele dyscypl in sportu, kt óre aspiruj ą do tego, by wejść d o do te j rodz iny olimpijskiej, w kt órym miejscu jesteście czy w og óle mac ie tak ie aspiracje, żeby pi ć wol ę w t o włączyć lub ja rozumiem, że pa n jak o prezes krajowej federacj i też nale ży do Europejskiej czy światowych gremiów, które o to zabiegaj ą jeśli w og óle tak tak tak t o jest 1 z g łównych cel ów międzynarodowej federacj i Nikolai tras w trakc ie co mieli śmy spotkanie w łaśnie tyc h krajowyc h pow iat prezesem Interii te j federacj i narodowej i s ą czynione krok i spotykam y si ę alkohole m rozmaw iamy i jakby światowa federacja mi ędzynarodowa federacj a szpitala idą w ty m k ierunku, żeby ten go l pokaza ł si ę wreszc ie na na s, że tak oczywiście jes t t o bardzo d ługi i bardzo trudn y proce s on tak jest jest dążenie w ty m kierunku tak że s ą naturaln ą szansę czy też czy te ż nie stawia ć sobie konkretn y ce l wyznaczyliśmy sob ie datę graniczn ą, kiedy wart o t o osiągnąć realn y ce l jes t natom iast n p . bardz o dużym problemem jes t t o, że jeżeli nie jesteśmy w polu i nie zapraszałem t o to n p . we Francji by ło n ie dostal i zgod y na w izy na wjazd w og óle do Francji zawodn icy z takich kraj ów powiedzmy n o trudniejszych zostaje w tej trudn iejszej części świata p t . Indie Pakistan i tak, gdzie jest bardz o du żo bardz o mocnych zawodników i oni po prostu n ie mogli przyjechać z e wzgl ędów, bo ciężko nazwać w ogóle po prostu n ie dostal i w izy, więc t o jest bardz o du żo ograniczeń proszę powiedzie ć, że mo żna wa s spotka ć mo żna zobaczy ć można zaznajomi ć si ę z pitbullem s ą jakie ś m iejsca kraju, kt óre uchodzą za mekk ę teg o sportu czy czy sam o Wybrzeże jak ustalili śmy na wst ępie nie wyb ierze wyb ierze mo że n iekoniecznie natom iast na pewn o tak im centrum jes t Małopolska dlateg o żoną i st ąd pochodz ę i czy mo że n ie powody ale, al e tutaj 5 ostatnich kilkanaście la t życia i tuta j t o zapoczątkowane natomiast okaza ło si ę, że po prostu wystarcz y p ójść na w - f po prostu wystarcz y p ójść na orliki i i większość tyc h ludz i w ie, dlateg o że m y wsp ółpracujemy i z SKM, który koordynuj e prz y ich wuefist ów, którzy s ą w Polsce i fundację Orły sport u, która koordynuj e wszystk ie l igi i on i po prostu nas wiedz ą i wystarczy przyjść na odpowiedzi dobry, bo jak cz ęsto nie zagra ć, bo jeżeli n ie maj ą t o zrobią także b ędą mie ć po prost u w OKS, a w internacie tak ich m iejsc, gdzie mo żna się poradzi ć można dowiedzieć si ę dowiedzie ć si ę też kupić fachowy sprz ęt rozwi ąże ten takim straganów wybiera to co zespół ten n ie zawsz e spe łnia wymagan ia tak tak to by ł bardz o du ży proble m t o dobre pytanie, dlateg o że no w ie pa n przyj ęta Przemek jes t pe łen entuzjazm u, że ludz ie b ędą grać w Polsce z PiS, bo i nagl e odbijać o d ściany dobrze, al e czy m, gdzie jak i jakby nie ma n ic jest 40  000 000 ludzi, ale nie ma sprz ętu tego si ę nie zakupi ł w kampan ii, więc teraz także jest stron a federacji po prost u wpisuje się z PIT Bull PL i tam informacje, gdz ie s ą klub y, gdz ie można przyj ść można potrenować, gd y kto ś w ie jak trzeba wytrenowa ć, ale jest stron a, gdzie mo żna sobie kupić sprz ęt, kt óry spełnia wymagan ia na certyfikaty i t d. bo bo no bo nie jest łatwe tak, tak więc zapraszam y na PIT Bull PL na stronie po prost u i na szpital Polska na wojewódzką i ta m bardzo zużyty dzi ękuję bardzo za to rozmowy Przemysław Wolan prezes federacji z PIT Bull Polska był mo im państwa go ściem państwa zaproszę oraz informacji Radia TOK FM po godz inie dwunastej pani Małgorzata Źródlak prezes stowarzyszen ia osób choryc h na ce l, jaki b ędzie moim pa ństwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RUSZ SIĘ, NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA