REKLAMA

Celiakia - choroba, która dotyczy co setnego Polaka. Na czym polega i dlaczego tak trudno ją zdiagnozować?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-10 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

Wyjaśniają Małgorzata Źródlak - prezes Polskiego Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Rozwiń »

oraz Wioleta Zysk - doktorantka na Wydziale Żywienia Człowieka SGGW. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM 125 w naszym studiu pan i Małgorzata Źródlak prezes stowarzyszen ia os ób chorych na cele, jakie dzień dobry dzień z nam i tak że pani Wioletta zysk doktorantka na wydz iale nau k o żywieniu cz łowieka SGGW specjal istka d s . d iety bezglutenowej dzień obro ńcy dobra rozmawiaj ą ce l, jakim to zwi ązku między n imi z akcją jak ą, kt óra jes t przeprowadzane i o tym, mówimy sob ie pod kon iec naszego program u, ale generalnie chcia łbym o Rozwiń » tym, by pozna ć charakter zjawiska wra żenie, że cel iakia to chorob a, kt óra wysz ła z pewnej mod y na dietę bezglutenową bądź te ż odwrotnie mod a na diet ę bezglutenow ą jest konsekwencj ą ce l jak i, który jeszcze k ilka lat temu w ogóle się n ie mówiło co prawd a nie mówi oszacuj e jak Małgorzata Źródlak tak natomiast sam a choroba towarzyszy cz łowiekowi od c o najmniej 2 tysięcy la t natom iast przez bardz o bardzo wiele, a to n iesie n iewiele mówił jak jest chorob ą autoimmunologiczn ą podłożu genetycznym polega na trwałe n ietolerancji glutenu to znaczy, że chor y na celiakię nie może jeść glutenu przez całe swoj e życie, czyl i bia łka podstawoweg o białka, które zawart e w zbożach, a c o je śli żyje w nie świadomości Milos te j przypad łości te białka zawart e w zbożach spo żywa się wtedy z n im niestety c ierpi na bardzo bardz o w iele bardz o przykryc h dolegliwości mogą to by ć dolegliwo ści uk ładu pokarmoweg o, al e niekoniecznie tylk o 10 % chorych c ierpi na biegunki utratę wag i innego typ u, a problem y pokarmow e natomiast bardzo dużo osób c ierpi na tak ie poseł objawy spoz a uk ładu pokarmoweg o np. mog ą nas mo żna całe życie bole ć głowa, żeby być wiecznie zm ęczone zm ęczenie mo żemy w iecznie cierpie ć na jak ie si ę takie r óżne dolegliwo ści, kt óre świadczą bezpo średnio wg lekarzy o ty m, że to jest cel jaki, a t o często jest ja k n p . mo żna mieć ata k Zygmunta nową nie wiedz ąc o ty m, test chorob y dziedziczne tak to jest chorob a genetyczn a i często jes t tak, że idziemy do lekarza n p . idziemy z tym b ólem brzuch a i często jest tak, że to objawy s ą tak nie specyf iczna, że lekarz, zanim wpadnie na t o, że t o jes t w łaśnie celiakia t o mija 10 lat i n p . tak a osob a wg przeprowadzoneg o przeprowadzonyc h bada ń przez Uniwersytet w Oksfordzie wygląda t o tak, że kto ś z 30 × w ciągu np. w ci ągu 13 lat idzie do lekarza w celu d iagnozy, a po dop iero po 13 latach zd iagnozowane w Polsce te ż zrobiliśmy tego typ u badania i wysz ło na 9 lat ile os ób na jak i odsete k populacji dotycz y choroby c o najmn iej 1 % Polacy 1 osoba miasta to du żo bardz o bardzo bardz o dużo niewiele się wciąż o ty m, m ówi st ąd w łaśnie nasze Stowarzyszenie stara się bardzo upowszechnia ć wiedz ę, ponieważ m ówi się, że oko ło 57 maksymalnie 10 % choryc h w różnych krajac h jes t prawid łowo zd iagnozowanych, a większość os ób po prostu błąka si ę od lekarza do lekarza n ie znaj ąc przyczyn y swych problemów on polega diagnoza trzeb a wykonać specjalistyczne tes t czy można to zrobi ć w warunkach domowyc h i i teraz wzorem n ie wiem z badania wod y cukr u można właściwie czytać taki wyn ik po 5 sekundach, jeżeli chodzi o samą diagnoz ę to przed e wszystkim, je żeli czujem y jakie ś objawy udajmy si ę do lekarza pierwszego kontakt u i rozmawiamy z n im na tema t tego, jaki mam y objaw y nast ępnie lekarz p ierwszego kontakt u k ieruje danego pacjent a do gastroenterolog a i gastroenterolo g k ieruje daną osob ę na badan ia na przeciwcia ła nast ępnie jeśli, a dan a dan a osoba pow inna wykonać biopsję jel ita i ta m wida ć w łaśnie stopie ń cel, jaki t o brzmi bardzo wzorować bardz iej skomplikowana, poniewa ż lekarze pierwszego kontaktu n ie zawsze wierz ą, że to jest ce l jak nawet n ie wezm ą pod uwagę, wi ęc często pacjenc i na własną r ękę robi ą sobie po prost u przeciwciała krw i, bo można zrobi ć w warunkac h prywatn ie po prost u wi ększych laboratoriach z ty m wynikiem ju ż id ą do gastroenterolog a prosz ę powiedzieć dost ępne s ą test y przyznam, że zrobią tak i też swojemu dz iecku na wz ór test ów ci ążowych pojawiam się, ab y jednak skarb ówce kresk i t o w iarygodny w iarygodne badanie czy nale ży też pan wzrost cz y na pocz ątek na pewno właśnie będziemy m ieli tak i Ivan 16 listopad a i właśnie z tak ich testów b ędziemy wykonywal i tak ie testy podcza s teg o eventu 16 listopad a i to b ędą wykonywa ły pielęgniarki i trzeba b ędzie zarejestrowa ć na stronie Cher następnie przejd ą na tak im kode m i pod i nast ępnie w zależności o d tego czy wejdzie tak jak pa n powiedzia ł jednak SK 32 będzie dalszy etap diagnozy t o jes t tak, że to jes t tak naprawdę pierwszy kro k do prawid łowej diagnozy n ie możemy ufa ć np. nie mo żemy na 100 % powiedzieć, że mam y ce l, jakie potem te ście Lutnia tylko po prost u potrzebn e s ą kolejn e kroki darz e ja dodam, że to jest t o jes t tak i gruby p ierwsze sito tak ie badan ie n ie laboratoryjna jeśli chodz i o badan ie krw i ponadt o jes t część os ób chorych, które w og óle n ie wytwarzaj ą przeciwcia ła, wi ęc prawid łowa diagnostyka t o s ą przeciwciała, ale to jest te ż b iopsja, czyli a, chyba że mam y do czyn ienia z osob ą z dzieckiem i wesz ły w badan iu, al e w laborator ium n ie takim prosty m teste m zrob ionym paskowy kup ionym gdzieś w PZU, gdz ie indziej w badaniu laboratoryjny m wesz ły przeciwciała powr ót powyżej 1010 × powy żej normy plu s jeszcz e dodatkowo trzeb a spe łnić kryter ia, żeby unikn ąć biopsji natom iast niestety w przypadku os ób dorosłych ta opcja jes t takim stuprocentowy m potwierdzeniem c jak nie musi pan pan i zapytać o ot o jak bardzo mod a na diet ę bezglutenow ą zaszkodziła dyskusj a o te j chorobie, bo ma m wra żenie, że tak, dlaczeg o w ielu sportowc ów odnos i się to mo że złe słowo, al e te ż w idzi poprawę swo ich wyników sportowyc h po przej ściu na dietę bezglutenow ą, m imo że n ie s ą absolutn ie do tego zmuszon e poprze z w łaściwą diagnozę wiele os ób twierdzi, że jedn o dyskusja cel, jak i to pewn ie jakaś moda t e wszystkie cz y wszysc y herosi sportu b ądź też f itness kobiety wymy śliły sob ie co ś co ś noweg o w łaściwie n ie traktujemy jak powa żnie to chcia łem się w łaśnie mus imy obalać mity i my robimy, poniewa ż cel iakia jes t powa żną chorob ą og ólnoustrojową t u bezwzględnie jest potrzebna dieta bezglutenow a natomiast n ie tylk o celiakia wymag a d iety bezglutenowe j cz ęść tych os ób, kt óre pa n wspom ina n p . Novak Djoković ma alergi ę na glute n, czyli o m iejsce libretto, kt óre sobie wymyślił, że jem u akura t dieta bezglutenow a pomo że im faktyczn ie pomog ła, poniewa ż ma alergi ę, czyli są te ż dodatkow e jednostki chorobow e, których d ieta pomag a oczywiście trzeb a si ę przebadać mo żna mieć alergi ę na luteranizm ce l jak tak jest taka możliwość można mie ć te ż nadwra żliwość na glute n, która nie jest jakimś ani alergię cz y spraw a si ę bardz iej komplikuje natom iast dieta bezglutenowa absolutn ie n ie dl a hipsterów to n ie jest coś c o na m n iem jest oczywi ście pewna moda i my staram y się wyja śniać t e m ity natomiast przede wszystkim trzeba si ę zawsze przebada ć się przechodz i na dietę bezglutenow ą i stosowa ć ściśle ja też by m dodała, że oczywi ście, żeby to o d oddzielić t o osob y, która s ą na d iecie w związku z mod ą i osob y, które muszą by ć na d iecie w związku z tym, że maj ące, jakie n p . ma m ce l, jakie musz ą restrykcyjn ie przestrzega ć tej diety i często s łyszę o d może już o d zamach, bo znajom i s ą przyzwyczajeni, ale o d osób, kt óre mają pierwsza z e mną kontak t Dyzia po prost u przecież kawałek nie zaszkodz i spr óbuj tak prze z jak i jes t także n ie mo żna po prost u spo żywać żadnych ilo ści glutenu śladowych czy trzeba zwraca ć uwag ę na znakowanie jes t to bardz o ciąży można powiedzie ć, że jes t t o uci ążliwa chorob a, je żeli na pocz ątku po diagnozie Niemasz wiedzy na te n tema t, tak wi ęc c dlatego bardz o wa żna jest ta w iedza i po prost u przejście prze z t o, a prawidłowa d iagnoza i następnie ta edukacj a, której na m n iestety brakuje tutaj w Polsce tak dużo robi Stowarzyszenie mus i zareklamowa ć Stowarzyszenie, ponieważ m y powstaliśmy 13 lat tem u wype łniliśmy luk ę pomi ędzy lekarzem pacjente m, oferuj ąc ludz iom, kt órzy przechodz ą na diet ę bezglutenow ą bezpłatne materia ły i pe łną edukację na te n tema t na nasze j stronie celiakia PL mogą pa ństwo si ę zapoznać z e wszystk imi informacjami na temat, jak i diety bezglutenowej jes t t o bardz o pomocne zapraszamy wszystkich do stowarzyszenia chcą, żebyśmy podcza s naszej rozmowy obalić pewien mit albo powiedzie ć, że t o nimi tylko Absolut naprawdę w iele os ób, kt óre wskutek eksperyment ów z w łasną diet ą rezygnuje z zlotemu tera z tak cz y osoby rezygnuj ą z glutenu b ędąc na takiej w ierze prze z jakiś cza s n ie narażają si ę opóźni przyj ęcie glutenu wo ła unik efek t ce l, jak i właśnie dziś wydaje si ę t o zależy o d teg o czy maj ą jakie ś alerg ie n ietolerancje je śli np. nie maj ą i później wprowadz ą sobie ponown ie gluten my ślę, że nic nie pow inno ulegać tak si ę nie rozbudzi m y tego demon a o t o chodzi ło je śli maj ą alergię my ślę, że możemy by ć w tej problem ja bym mia ła t o troszeczk ę inaczej dieta mo że by ć zdrow a bądź n iezdrowa mo żna przejść na diet ę bezglutenow ą w sposób m ądry i zastąpić rzeczy lu b nowe rzeczami warto ściowymi, które gluten u nie zawierają ca ły populacji n ie jedzą gluten u, więc mo żna żyć be z glutenu tylk o trzeba tę diet ę u łożyć sob ie m ądry sposób my te ż edukujemy ludzi, którzy przechodz ą na dietę bezglutenow ą powod ów zdrowotnych, że ta dieta musi być bogat a ona mus i być ona nie mo że by ć oparta tylk o na wysok o przetworzonej żywności tylk o ona mus i być bogata w mikro makr o element y, czyli to wszystk o co na m potrzebne czyl i, jeżeli nawe t osoba przejdz ie na diet ę bezglutenową, bo p o tak, bo czuje się lep iej nawe t nie zrobi badań to n ie znaczy żona sob ie wyrz ądził ogromn ą krzywd ę, je żeli przeprowadz i t o w sposób mądry uczy się n ie zach ęcam do przychodzen ia na diet ę bez bada ń to chcia łbym podkreślić natomiast n ie jeste m zwolennikiem tak iej teor ii, że przej ście na diet ę bezglutenow ą szkodz i osobom, które glute n mog łyby jeszcz e, o ile ta d ieta jes t mądra na pewn o trudn o jes t zdiagnozować celiakię jeśli ju ż si ę przejdzie na t o d ieta, bo bardzo ważne jes t to, żeby n ie by ć na d iecie bezglutenowe j podcza s diagnozy, ponieważ t e wyniki b ędą niewiarygodne cz y, jeżeli b ędziemy na d iecie bezglutenowe j mam y stawiacie t o po prost u mus imy wykona ć badan ia badan ia krwi tak tek badan ia krwi będą n iewiarygodne zawsze musimy wykonać badan ia b ędą na d iecie poniewa ż, je żeli wycofujemy glute n d iety zanikają przeciwciała, czyl i obraz b ędzie nieprawid łowe naszyc h wyników cz y mus imy znow u podejdę prowokacji, jeżeli chcem y faktycznie zbada ć czy mam y co, jak ie mamy znowu spor o mus imy znowu sprowokować ty m plutonem, żeby organizm zacz ął si ę przed n im bronić wytworzy ł przeciwcia ła, żeby zniszczona zosta ła błona śluzowa w jelicie na ty m polega chorob a niszczy na m m ieli to Lead ma ogromn ą powierzchni ę, jakby rozp łacze Oczkowski jel itowe, kt óre wch łaniają pokar m mają powierzchni ę bo iska do ten isa osob a, która ma ce l, jaki ma totaln ie zniszczone kaski litość sp łaszczony to po prost u tak a rur a, więc n ie mam y odpow iedzi powierzchni do wchłaniania st ąd t e wszystk ie problemy, które wi ążą z tym, jakie to, że to na koniec zapyta m, gdzie można prze z tak ie badania, kt óre są pierwszym sitem czy nie n ie jeszcz e w warunkach to s ą badan ia krwi badan ia chwil ę to my ślę, że tego 16 listopada w ca łym z se r Decznie zaprosi ć d o, a Arkadii będzie mo żliwość wykonan ia tych bada ń od godz iny dziesi ątej do dwudz iestej, wi ęc wystarcz y tylk o zalogowa ć si ę na stronie Cher Kroka PL t o są badania w Warszawie oczywiście wszystkie osob y, które n ie mog ą przyjecha ć do Warszawy czy nie n ie s ą stąd oczywi ście mog ą się zdiagnozowa ć w ka żdym innym mieście zachęcam, żeby wej ść na celiakię PLI po prost u poczyta ć o d iagnostyce choroby dzi ękuję panie bardzo pan i Małgorzata Źródlak prezes stowarzyszen ia os ób choryc h na cel e, jakie pani Wioletta zysk doktorantka na wydziale nau k ożywieniu cz łowieka SGGW specjal istka d s . d iety bezglutenowej, b o z nami dzi ękuję państwu zaproszono informacja tera z, a teraz n iedzielny obiad b ędzie g ęsi t o rozumiem, że zgód, al e nie państwo nie jest to jes t jak najbardz iej bezglutenowe n o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA