REKLAMA

"Wojtek" - książka o niebezpiecznym locie nad Saharą i relacji między człowiekiem a bocianem

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-11-10 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1247 kłania się państwo ponown ie jest niedzielny magazyn Radia TOK FM Wojciech Mikołuszko jest z nami dzień dobry dzień dobr y dz iennikarz naukow y przyrodnik popularyzato r nauki tak że autor ksi ążki Wojtek, którą ma m przed sobą z ilustracjami Małgorzaty Dmitruk t o opowie ść o ch łopcu boc ianie generaln ie w w iele w ątków fantom zawarł w iele w ątków, kt óre pozwalaj ą zrozumie ć świat nie tylko o d strony przyrodn iczej w łaśnie tak że ludzk iej te, Rozwiń » które właściwie m ój sy n zadał mi, że pytan ie najmłodszych te ż głównym bohaterem wydziałem z 2 głównych bohaterów s ą si ły 2 opowieści to co pa n powiedzia ł przeplatające się z e sobą p ierwszym tytułowym nie jeste m ja Bocian, kt óry lec i z Afryki z powrotem jest, lec z na zimowisko z teren u Podlaskiej w ioski na ma kłopoty z dotarc iem ta k jak w ielu w iele bocian ów, ale zależy m u, żeby dotrze ć dobrz e mie ć i wr ócić NATO gn iazdo i drug a h istoria ściśle związane z t ą jednak tocz ąca si ę niezależnie to h istoria ch łopca, kt óry pilnuje gniazd dlateg o w łaśnie boc iana Wojtka w p ism najmn iej Jacek również chłopiec w ierzy, że k iedy Bocian przyleci, je żeli dop ilnuje tego gn iazda to również wróci tat a chłopca tat a ch łopca, kt óry wyjecha ł n iespodziewanie przyznam, że interesowa ło mnie to o d bardzo dawn o, kt óre do Afryki lec ą boc iany pr óbowałem to zg łębić też fachowcy, kt órzy zajmuj ą si ę zwierzętami wyjaśnieniem, że właściwie określimy właściwy wszystkie bociany musz ą przelecieć na d Bosforem to jes t tak i punkt główny t e nasze bociany były, jakb y Bóg bociany europejsk ie co 2 ścieżkami nasz e wschodn ie i środkowoeuropejskie tak lec ą wszystkie musz ą prze z cieśninę Bosfor t e, bo bociany zachodn ioeuropejskiej gran ica jest mn iej wi ęcej w Niemczech lec ą na d cie śniną gibraltarską kata z tego, że boc iany maj ą z 1 strony troszeczkę łatwiejszy sposób latan ia ni ż inne ptak i rzadk o lecą bardz o aktywn ie, machaj ąc skrzydłami nie muszą te ż tak rozbudowanych mięśnie jak inne ptaki n ie ta m Kraski, kt óre cz y Jaskółki, które lec ą do Afryki tak sam o s iniaki on e wykorzystują tak ie wznosz ące si ę pr ądy ciepłego pow ietrza zwan e kom inami termalnym i ratują te n kom in jej unos i bardz o wysoko stamt ąd fruwają tak im lote m szybowcowy m jak najdale j, ale wad a tyc h komin ów termalnych jest tak a, że n ie tworz ą si ę na d wodam i szczególnie dużymi krzyk nad morzem Śródziemnym nie ma szans, żeby powstał kom itet waln e, wi ęc wszystkie boc iany muszą je omin ąć takie, które chc ą aktywn ie s ą w stanie też nim trudne, bo nie ma gdz ie usiąść mo że jakieś wysepce ta m na Malcie maj ą możliwości przyci ągnięcia na chwil ę bociany n ie mają takiej po prostu nie są w stanie przelecieć t o jest zmusz a do teg o że, że muszą lecieć na d tymi wcześniej nam i, a w efekc ie w 1 miejscu zb iera si ę idące w 2000 dziesiątki tysi ęcy liczba bocian ów bia łych na Wschodzie nad cieśniną Bosfor i na Zachodzie na d cie śniną gibraltarską, gdy ta n ie byłem, al e mus i wyglądać niesamowicie tera z boc iany maj ą pewn ą niedogodność w łaściwie nara żają si ę, ponieważ przelatuj ące przez terytor ia bliskiego Wschodu ta m dla rozrywk i do bocianów strzel a po prost u ta k w ogóle jak base n morz a Śródziemnego jes t fak t względnie bezpieczny dla wszystk ich ptak ów migrujących, że w tradycj i jest polowan ie na ptak i migruj ące i półki t o było po pierwsze, ptaki n ie by ły tak zagrożone po drugie, że i t o by ło dl a jedzenia no t o można t o by ło zrozumie ć natomiast przy sobie, b y bro ń palna spowodowa ła, że mo żna strzela ć du żo wi ększej liczby ptak ów ni ż dawn iej niż t e s iatki, które ustawiano na mn iejsze ptaki, ale też t e środki też problem w łaściwie nie ma powod u, żebyśmy zabijać ptak i wędrowne, je żeli potrzebujem y mi ęsa, a np. w Libanie po prost u dla sportu, mimo że ta m prawo zakazuje t o prawo, by tak jak u na s byw a czase m sprawy n ie jest stricte egzekwowany jes t wielka akcj a, żeby zniech ęcania do strzelan ia tych bocianów w ty m zaangażowała si ę na s organizacji polskich n o bo jakb y si łą rzeczy to dotyczy na s w naszych bocian ów i je żeli tam n ie będą chronić t e nasze bociany n ie przetrwają, ale rzeczywi ście są on e w internecie można znale źć, bo ci my śliwi z Libanu wrzucaj ą do internetu be z żenady zdjęcia z e swoich parlament ów wygl ądamy masakry śnie czy makabryczn ie prostu dziesi ątki netto to w okresie nie nadaje do jedzen ia do niczego po prost u ad opanowałem kilkadziesiąt bocian ów na jakie k łopoty napotyka bohate r Pańskiej książki myślą o Wojtku w t e w łaśnie m. in . na te, jakb y opisa łem najpierw zg łębiałem jak wygląda dz isiejsza w iedza w ędrówce bocian ów białych chciał to w łaśnie pokazać, że ten tak i nas z Narodowy tak tak naprawdę z tak im mi ędzynarodowym i że musimy tak ie, b y chroni ć ca łościowo m. in. napotykane przeszkod y w Libanie udaj e mu si ę to prze żyć wcześniej również natyk a si ę ma k łopoty na śmietnisku w Bułgarii to często n ie są nazwan y t e miejsca wprost postaram si ę troszkę pokazać z punktu widzenia bociana Bocian nie wie, że jes t miejscowo ści Burgas w Bułgarii, al e pos łowie dok ładnie wyjaśniłem to ta m zaplecze ta m s ą śmieci, kt óre boc iany chętnie zjadaj ą be z odpadk i z ludzk ich stołów, kt óre są łatwiejsze do zdobyc ia ni ż jakiś pas ikoniki chrz ąszcze na łąkach cz y mysz y ale n iemniej swoj e koszt y ponosz ą bociany zjadają te ż łatwiej dost ępne pożywienie, więc ten Bocian Wojtek ma ta m kłopoty ma k łopoty na s łupach średniego napięcia też wiele bocian ów ginie poranku rozk łada skrzydła w ilgotnej mgl e, k iedy ten prąd przenosi się bardziej prze z pow ietrze i Trzaska je j naprawd ę w iele bocianów ginie nas z Wojtek jednak przeżywa, a to wszystk o na późniejsze mam y Saharę, kt óre obecn ie jes t najtrudniejszym obszare m do przebycia dl a wszystk ich tak w ędrujących na po łudnie od Sahary n a do Afryki, chocia ż Sahara się powi ększy i tak zawsz e by ła trudn a do przebycia ta m nie ma co jeszcze niema co pi ć nie ma dz isiaj zatrzyma ć, a jednocze śnie w wyn iku globalneg o ocieplenia je j obszar ca ły czas ro śnie ro śnie r ównież wylesiania je j obszar u na po łudnie od Sahary Afryki subsaharyjsk iej, a jeszcz e się by ć rada Afryki t o i bociany inne ptaki zaczynaj ą mie ć k łopoty z nadm iernym intensyfikacja roln ictwa te ż s ą zatruwane jes t ich pokar m przesuszone obszar y n ic naprawd ę tak powiem ta wypraw a do Afryki i z powrote m dac h drog a przez mękę dla dz isiejszych bocianów zawsz e by ły trudne dzisiaj t e zwi ększyła si ę trudność dwukrotnych zostan ą we mnie czy czerpa ł pa n jakąkolwiek inspiracj ę z cudownej podróży jest tak a powieść dwucz ęściowa nie pasują wspom ina były realizowane okrutna Selmy Lagerlöf tak t o pojednanie nie będzie wprost by m czerpa ł, al e w swym dorobk u mam 8 książek włącznie sta ł w tym 2 powieści i p ierwsza powie ść, jak ą wyda łem dzieci doktora motyla jes t o dz ieciach, kt óre zmniejszają si ę do wielko ści mrówek mówi to, dlateg o że tam wpros t nawi ązania do cudowne j podróży Selmy Lagerlöf nawet 1 z bohaterów cytuje Selmy Lagerlöf tutaj n ie miałem tego by ło w iele podświadomie by ć mo że tak Nilsa, jaką drogę są dochod y rosn ą tak w łaśnie dobrz e radę, al e agenci, lecz agencja tak daleko n ie nie lecę, jaką miał być już do Laponii tutaj mamy podróż na południu tak nasze g ęsi lecą bardz iej na po łudnie n ie przekraczają afer y te j Sahary nieletni t u ją do czasami ratuj e morza Śródziemnego bardzo się przesuwaj ą na po łudniowy zachód del ikatnie część nasze ptak i migrujące t o s ą em igrant krótkodystansowe długodystansowe l itery pouczenie d ługodystansowym g ęsie kr ótkodystansowe to tylko zwierzęta je śli chodz i o bohater ów Pańskiej ksi ążki natomiast powiedzmy też o ty m, o ty m ludzk im wątku relacj i mi ędzyludzkich w łaśnie tak nagle pokaza łem te ż, jakb y te zakorzenienie boc iana w nasze j kulturz e troszeczkę zapomn iane, al e zdarzyło mi si ę czyta ć mitologii s ą owiane nie wiem czy wypadku trzeba r ównież obszary, kt órych normalnie czy na c o dzie ń cytuj e rozma ite książki 7 teraz czasow e prezes Waśniewski rzeczywiście ściągnęła ta m te ż znalaz łem jak wa żny w m itologii Słowian szerok o pojętych by ł Bocian, kt óry odlatywa ł do wyraz ów lu b krain ą zmar łych i przynosił stamt ąd dojrzewaj ące dusze niekt órych wierzeniach nawe t n ie zamieniał cz łowieka w ty m kraju i potrzeby otaczan e szczególną opiek ą troszeczkę do teg o nawi ązuje w tej ksi ążce, a jes t w łaśnie ta część t ę cz ęść ludzka, kt órą umie ściłem w we ws i na Podlasiu, skąd pochodzę w tak iej ws i sp ędzałem dzieciństwo jak o ch łopiec u moich dziadk ów i jest takie moj e wspomn ienia dzieci ństwa najlepsze ubarwione przez 3 lata na rem is daj e, bo wydawało, że te n najpiękniej na świecie oczywiście wi ęzieniach jako dorosła rywal e są zachowa ć wspomnienie to tuta j ch łopiec, który mieszka na te j ws i raze m z mam ą i tato tylk o tat a, jakby pojaw ia się dość rzadk o racze j w pami ęci tego ch łopca w jego relacj i ch łopca do ojc a, poniewa ż ojc iec wyjeżdża na s na sa m pocz ątku te j ksi ążki, a ch łopiec marzy, żeby tat a wróci, żeby n ie burzyć czytelnikowi alb o inaczej, żeby wyprowadzić być może pułapek, kt óre s ą wszedł na kon iec ksi ążki pa n właściwie obja śnia kro k po kroku z prawdą, a c o n ie tak t e ja k pod wp ływem 2 pierwszych Czytelniczek moje książki pierwsza moj a żona przeczyta ła drug a jako drug a redaktorka ksi ążki Karolina ponowić, kt óre obie powiedzia ł, że skoro oparłem to rzeczywi ście na publ ikacjach naukowyc h ubra łem t o powie ść pełną emocj i, al e si łą rzeczy punk t widzenia, kt óry przyjemnie pozwal a na podan ie dok ładnych danych naukowyc h to, żeby t o wszystk o wyja śnić posła, więc tak się troszeczk ę czułem jak rozbieraj ąc się kon iec przed czyteln ikiem, pokazuj ąc dok ładnie, skąd zaczerpn ąłem t e informacje o bocianie Dodę poda łem dok ładne dane publ ikacji, z których zaczerpni ęto dok ładne dan e oczywiście nie n ie przeciąża czytelnika kto ś chce jeszcz e więcej tam s ą źródła można zajrze ć do konkretn ie podan e chodz i histori ę ch łopca i jeg o mamy i taty t o ona jes t na mo ich osobistych pewne do świadczenia z tego a ż tak dok ładnie n ie n ie wyjaśniałem, sk ąd zaczerpn ąłem t e pewn e relacj e emocj e, al e oczywi ście gdzie ś tam siedzą we mnie ma m wrażenie, że w te j książce zawart o k ilka for m abstrahuj ąc teraz o d tre ści od retoryk i związanej z czyst ą przyrodnicz ą częścią ilustracje one n ie s ą tak ie, które spotykamy z regu ły w ksi ążkach są wykonan e specjalną technik ą przynajmn iej takie tak ie wra żenie słusznie pa n wra żenie ksi ążkę Małgosia Dmitruk, która robiła ilustracje do te j książki te ż moja kole żanka z la t nawe t przed przedszkolnyc h z piaskownicy pochodz imy z teg o sameg o miasta mieszkaliśmy w ty m samym bloku p óźniej moj a moj e ręce wyprowadz ili Małgosia d łużej tam mieszka ła na Jana w tym momenc ie posz ła w kierunku artystycznym jes t obecnie prof. Akademii sztu k pięknych wystaw y na całym świecie zawsz e s łynie z litografii r ównież on e je j tw órczość mocno zanurzon a w Podlasiu i litografia chwil ę r ównież wyszywa tak ie swetr y, których chyb a nawe t leczn iczym jest litografia litografia t o jest graf ika polegaj ąca na ty m, że malujemy kamie ń, a p óźniej zbieramy odb ijamy te n rysune k kam ienia na papierze st ąd lito ść kamienie graf a pisze i w efekcie mamy ile ś tak ich orygina łów, bo dopóki farb a na l itografii istnieje to mo żemy t o t o odbijać i Małgosi tam wida ć mocno t ę kultur ę Podlaską szczególnie mniejszo ści bia łoruskich ukrai ńskich wyznaj ących religię prawos ławną bardzo te ż silnie zakorzen iony r ównież wypływanie zawsze marzy łem, że Małgosia kiedyś ilustrowa ł moją książkę t o jes t, poniewa ż książki, kt óre p isane by ły bardz iej popularną KOV Street ta m mn iej by ło tak iego chodzi ło bardziej konkret pokazan ie mn ie takiej wyobra źni do pow iedzenia co Małgosia lubi to cz y nawe t nie proponowałem, al e jak zaczął pisać ksi ążkę się sobie n ie dość, że jes t tutaj m iejsce na niedopowiedzenie tajemnicę t o jeszcz e jes t bardzo zanurzon e w świecie Podlasiem si ę sob ie Małgosia po Super kredyt zrobi ła Małgosia nigdy wcześniej lustrował ksi ążek ile w og óle tak ich książek dl a dzieci, wi ęc najpierw badaj ą Małgosię p óźniej prze z wydawnictwa c o oni na t o wszyscy w iedzieli NATO sprawd źmy paszą mogę się zaproponowa ła w łaśnie taką technik ę, czyl i wyp ływanie dok ładnie nitka ig ła r ęczna techn ika komputerow a na mater iale takim przypominającym prze ścieradło owym troch ę odmalowan y, wi ęc łączenie malowania i u żywanie też, że b ędzie się p ierwszy przez pierwsze ilustracje przynios ła na próbę nawe t n ie przez komputerem tylk o prosto przynios ła tak ą tak i materia ł wyższy tym si ę sob ie mało była opow iem jak dzisiejsza m łodzież musz ą te ż, bo przyznam, że nie spotka łem w iele takich książek, w którym zastosowan o jes t dwukolorow a czcionkę spotyka ło ja zna m jeszcze 1 rzeczywiście chciałem tuta j pokaza ć jak rozdzieli ć mo że dl a czytelnika młodszego łatwiej by ło rozdzielić tę historię boc iana i Jacka, kt óry bardz o mocno przeplataj ą się nap isane trochę innym style m, więc mo że dl a bardz iej wyrobionego czytelnika będzie t o łatwiejsze do us łyszenia, ale dz ieci turyści nie mają z e sobą tyl u lektor mog ą mie ć kłopoty dlateg o zdecydowa ł w zaproponowałem te inną czcionk ę i grafik się na t o zgodzi ć natomiast jeśli chodzi o taką podw ójną ściankę oczywiście n ie jes t to p ierwsze bardz o s ilne du że znaczenie dwukolorowa czcionka w tak iej ksi ążce n iemieckiego p isarza, którego uwielbia Michaela teg o niekończąca si ę h istoria by ły zekranizował jego i 1 książka, al e do połowy i to n iestety zepsu ła ekranizacji krytycy swoje na tym nie pokazuj e tak naprawd ę przes łania książki książka and ego poleg a na ty m, że taki chłopiec Bastian Baltazar Bóg Books czyt a w trakc ie, jakb y trwania fabu ły ksi ążkę i tera z mam y część radz i się z Sebastianem i często rodz i si ę w ksi ążce czytanej przez Bastiana IT i cały cza s są 2 różnego koloru czc ionki, żebyśmy wiedzieli c o si ę dzieje, w kt órym planie pewn ą Sebastian wchodz i do tej książki i w tym momencie im się kończy zaczyn a się drug a część książki już jes t jednokolorow e członka no wrażenie, że to jes t ksi ążka tylko dl a dz ieci jak ka żde dobre mar że, a pochwali ł si ę przyj ęte niedobrze tak chciałem chciałbym, że to dla wr óci do skromnych nie ton ie ja b ędę oceniać czy dobr a ksi ążka nie, ale ja k jak każda książka chcia łbym do jak ka żda dobra ksi ążka Alex IS no właśnie jeszcze za chcia łem, żeby n ie chwalicie chcem y skromny grzeczn y to n ie wychodzi nie wiem czy jest dobra, al e chcia łbym, żeby książki dl a dz ieci były jak chyb a to jest Luiz powiedział o d lat 5 do 105 bawarska dl a dzieci warstwa dla doros łych też, czyl i ja k jak w filmach familijnych wydaj e si ę, że w klasycznych książkach dla dzieci taki jes t czyta ł książki ne go swo im dz ieciom jak nieko ńczące się historię teg o Pilarz Trump Astrid Lindgren w m u o Muminkach, kt óre Jansson tam s ą warstwy dl a dzieci w wersj i dla doros łych i myślę też t e książki dzi ęki tem u mog ą żyć d łużej, poniewa ż dz iecko dorastaj ąc odkryj e drug ą warstwę ma m na ma m nadzieję, że tuta j te ż chciałem wprowadzi ć t ę drugą warstw ę Stana czyteln a sprawdziłem na swoim synk u, kt óry słucha aud iobooka te j ksi ążki o 8 latku wys łuchał chętnie, więc wydają się n ie jes t to zby t trudne dl a dz ieci takich 7 plus natom iast są tam pewn e rzeczy, które dz iecko może 7 plus nie wy łapać na pocz ątku mo że czase m, a może ma mo że była pierw dzi ękuję pan u bardzo c ienko łóżko dz iennikarz naukowy autor książki Wojtek, kt óry dziś mówiliśmy, bo mo i pa ństwo gościom t o wszystk o w cykl u ja k z dz ieckiem dziękuję bardz o państwa zaproszą wraz z informacji Radia TOK FM po informacjach o godzinie 13 moim gościem b ędzie Aneta Awtoniuk trenerk a ps ów behaw iorysta zwierz ęcy terapeutka zachowań ps ów kotów, kt óre opowiedzą o o do ść c iekawej akcj i m ianowicie ludz ie mogą ćwiczyć jog ę beneficjentami tyc h ćwiczeń b ędą bezdomne zwierzęta o tym, że ciekawe pozostań cie pa ństwo z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA