REKLAMA

Ćwiczymy jogę dla bezdomnych zwierząt

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-10 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk jak oni si ę o godzinie 13 w naszy m studiu kolejn y nasz gość Aneta Awtoniuk dzie ń dobr y dobr y propagatork a jog i, bo my ślę, że dz isiaj w takiej roli chowan ie si ę przedstawi ć tak że inicjatorka 1 z inicjatorek akcj i rob imy dobr o karm a wraca, czyli ćwiczymy jog ę dl a bezdomnych zwierząt zostan ą we mn ie jak mo żna po łączyć te 2 aktywności, bo zwierz ę oświetlą aktywno ść, kt óra prze łożyłoby Rozwiń » się n a na pomoc zwierz ętom co ma wspólnego jog a i psy n o właśnie n o właśnie przed e wszystkim po p ierwsze w jodz e są pozycje zwierzęca jes t ich bardz o dużo s ą nawet 2 pozycje, które si ę nazywaj ą poprzemy, czyl i jest pies z głową do do łu i p ies z g łową do g óry i właśnie te pozycj e b ędziemy najczęściej wykonywa ć w trakc ie teg o naszego wydarzen ia drogowego ps y jog a łączył si ę też, dlatego że jogini t o jes t tak a specyf iczna grup a ludzi, kt órzy mają zasad y, którzy wierzą w t o, że mo żna zmienić świat na lepsz e np. dobry m życiem poprawny m życiem zgodny m z tak imi zasadam i, które mówią o ty m, że n ie krzywdzi innych jak się w idzimy innych ludzi, ale też innych zwierz ąt matk i natur y przyrody świata, w którym żyjemy i t d. i tera z je śli po my ślimy o jodz e jak o takim pomy śle na życie w ogóle, a n ie tylk o aktywno ści fizycznej n o to nagle się okaże, że jog a niesie z e sobą te ż czy m tak ie zasad y, które nakazuj ą się dzielić dzieli ć si ę n p . dobre m joga jak o aktywność f izyczna daj e znakomite rezultat y daje absolutnie wy łącznie dobr o tym, kt órzy j ą ćwiczą, ale mo że te ż jak si ę okazało prze łożyć się na dobre dl a tyc h, kt órzy potrzebuj ą i uda ło mi się tak ie jak nowe wyzwan ie wrzuci ć publ icznie i powiedzia łam, że zaprosz ę do współpracy wszystk ich swo ich koleg ów i n ieznajomych jogin ów, którzy zechcą stan ąć koło mn ie na mac ie i wykonam y pow itania słońca, czyl i tak ą sekwencj ę logiczną, kt óra jes t najpopularn iejsza najbardziej znan a i tak ą sekwencj ę, kt óra w łaściwie zawsz e zaczyn a ćwiczenie jogi praktyk a jog i i za ka żde tak ie powitanie słońca to jes t k ilka ruchów nast ępujący 1 po drug im, kt óre p łynnie pow inny przechodzi ć 1 kolejny za ka żde tak ie pow itanie s łońca partnerzy dadz ą karm ę dl a bezdomnyc h zwierząt, które siedz ą w schron ie dla cz ęści Hanny Army tak ścisłym sensie rozwi ązanie agenta no i tera z w łaśnie t o ta karma ma w tym w naszy m wydan iu podw ójne znaczenie, bo jest t o oczywi ście jedzenie jedzenie, czyl i karm a wrac a do schron iska idzie do schron iska idzie dl a dla ps ów i dla kot ów, al e karm a wrac a, czyl i lo s czyl i jakby to to wszystk o c o dajem y innym wróci do nas n o, więc my chcem y dzielić ty m c o mam y najlepszeg o, czyl i mam y w łasny wysi łek, kt óry mo żemy intencjonalnie przeznaczyć na i t o robimy tak im plane m jes t wykonanie 108 powitań słońca 108 to jes t w tradycji Yogi tak a liczba, kt óra ma w iele bardzo znacze ń ona w og óle tradycjach wschodnich i te ż zachodnich jes t uznawana za n o wr ęcz liczb ę czase m nawe t świętą, bo okazuj e si ę, że 108 to jest nieskończoność, czyl i t o w łaśnie le żąca ósemka 1 świat no 1 000 0001 000 000 znaczeń n ie chcę tera z opowiada ć o ty m c o mo żna przez 8 rozumieć też po t o, żeby n ie nadawa ć tem u wydarzeniu takiego n im mu, że to war iaci si ę spotkali, żeby robi ć jakąś magię po t o, żeby da ć jedzen ie psom koto m, bo to nie jes t żadna magia t o jes t czyst y regularn y wysi łek si ę po prostu solidnie zm ęczymy, bo 108 takich sekwencji to n ie jes t hobby lub jedno ile poch łania kalorii n ie mam poj ęcia ile poch łonie kalorii, ale na pewn o zajm ie t o na m godzinę myślę, że ta k tak minimum to te ż zale ży jak szybk o b ędziemy wykonywa ć, ale myślę, że im szybc iej ty m lep iej bo zanim m ówi się zor ientuje co robimy t o cia ło już zrobi troch ę tyc h tyc h sekwencj i, wi ęc z ca łą pewnością jest to wysiłek du ży trzeb a podnie ść ręce i zrobi ć sk łon i zrobi ć pompkę i zrobi ć w łaśnie teg o słynnego psa z g łową do góry, czyl i zrobi ć taki tak i fau l z dziadkiem wysok o w o, opierając si ę na d łoniach stopach pote m trzeba zrobi ć Sas g łową do do łu, czyli wygi ąć kr ęgosłup, opierając si ę znowu też tylk o na d łoniach stopach, al e cia ło jest obci ążone i jes t w powietrzu i głowa jes t wygi ęta k u tyłowi no, więc to nie jes t wcal e tak a prost a rzecz natomiast moi, jakby t o było prost e ka żdy mógł to zrobić cieszę się bardz o, że to właśnie my możemy zrobić ciesz ę si ę, że partnerzy t o wyzwanie przyjęli faktyczn ie mam y do dyspozycji ton y karm y dla psów i tony karm y dl a kot ów, więc im na więcej na te j mac ie stan ie w niedziel ę 24 listopada o dwunaste j w samo po łudnie na warszawsk im Ursynowie n o t o tym wi ęcej te j karm y my dl a siebie dostan iemy o d losu, al e też te j karmy wi ęcej traf i do schroniska pow iedz proszę ka żdy mo że dołączyć do naszego wezwania jedna k trzeb a by ć wtajemniczonym cho ćby minimalnym stopn iu, żeby powietrze n ie zepsuć całej harmon ii waszeg o ruch u po drug ie n ie przeszkadza ć każdy mo że dołączyć, dlateg o że wymyśliliśmy t o tak że o dwunastej, czyl i w momenc ie, k iedy zaczn iemy zaczniemy lekcjo m jogi to b ędzie tak a kr ótka lekcja jog i kt órej, w trakc ie kt órej poka żemy jak robi ć pow itanie słońca, więc ka żdy, kt o nigdy w życiu nie stał na macie n ie mia ł nigdy w życiu n ic wsp ólnego z jog ą mo że spokojnie przyj ść na t o NATO wydarzen ie, bo c i, którzy wiedzą co t o jes t powitanie s łońca i praktykuj ą regularn ie potraktują sobie tę lekcj ę jak rozgrzewkę w łaśnie po to, żeby tak na surow o nie stanąć na mac ie n ie zacząć wysi łku, a c i, kt órzy nie wiedzą c o si ę dowiedz ą i teraz najfajn iejsze jes t w tym wszystkim t o, że nie trzeb a zrobi ć tu 8, żeby na t e karm y zapracowa ć wystarcz y zrobi ć trochę, je żeli kto ś zrobi 3 to te ż wspaniale, je żeli co ś zrobić 30 lat ju ż w og óle szaleństwo je śli zrob i to 8 to kl ęka i narod y za t o co zrobi cz y za t e osoby cz y te ż w podzi ękowaniu ty m osobom, kt óre robi ą 108 partnerzy przeka żą dodatkow e rzeczy dla dla psów, czyl i b ędą jakie ś Super Gryza jakie ś smakołyki n o b ędą takie ekstr a rzeczy, których psy z e schronisk po prost u codz iennie dostają nie przypadk iem chyba trafił na ciebie jeste ś miłośniczką jog i, o czym powiedzia ł na wstępie jesteście, żeby wszystk o s ądzę, że t o tuta j t e punkty łączą ze sobą n o on e łączą tuta j bardzo i to o d wielu lat, poniewa ż faktycznie mi łośniczką jogi jestem, a w ty m rok u ma m zaszczy t dołączyć te ż do grona ambasadork i jak w Polsce zosta łam zaproszon a prze z ambasad ę Indii, kt óra organizuje dzie ń jog i w Polsce jest to dl a mnie w ielkie wyróżnienie, dlateg o że sam a doświadczam dobra, jakie daj e jog a i faktyczn ie jes t tak że do świadczają tego dobr a te ż mo i podopieczni mówią dw u ro żnych podopiecznych, czyl i opiekunach ps ów, kt óre przychodz ą do mn ie na terapi ę behawioralną i na szkolenie, dlatego że bardzo du żo problemów z e zwierz ętami naszymi domowymi zaczyn a si ę o d problem ów naszyc h ludzkich, je żeli m y jeste śmy podenerwowani, je żeli my mam y negatywn e emocj e n p . na spacerze emocj e s ą bardz o często uzasadnione, dlatego że m y doświadczeni n ie dobrym i wydarzeniami z przesz łości, w kt órych np. nasz pies zachowa ł się nieelegancko wobe c innego zw ierzaka już projektujem y, że to zachowan ie znowu nast ąpi w zwi ązku z ty m nasze cia ło wspina si ę nas z m ózg produkuje zam iast spokojnych neuroprzeka źników wywala na m do organizmu wszystk ie t e pobudzaj ące neur o przeka źniki w zwi ązku z ty m zaczynam y by ć zdenerwowan i napi ęcie oddychamy szybciej mam y szybsze t ętno wspinamy si ę w zwi ązku z ty m też ściągamy ps a do s iebie n p . na smycz y alb o natychmiast, czeg o nie czujem y, a p ies czuj e błyskawicznie zmieni ą si ę zapach na tak i zapac h, kt óry nasz p ies kojarz y sytuacjam i trudnym i tak to nazw ijmy albo sytuacjam i zagro żenia albo sytuacjam i, k iedy nasze emocj e by ły bardz o czyteln ie negatywne dl a psa no i wtedy oczywi ście, że ta sytuacj a działa troch ę jak samospe łniająca się przepow iednia, chociaż on a wcale n ie by ła an i przepowiednią on i się sam a n ie spe łniła tylk o nasz e zachowan ie sprowokowało napi ęcia psa, al e p ies jes t zwierzęciem szale niem ądrym o n potrzebuj e roz ładować napięcie natychmiast n ie są takie zwierz ęta jak m y, którzy trzymam y te napi ęcia w ciele i w g łowie latami latam i latami potem mus imy si ę leczy ć traum alb o chodzi ć do masażystów, żeby nam spi ęte mi ęśnie rozlosowan o p ies potrzebuj e rozładowania ju ż, a zatem w momenc ie, k iedy nast ępuje te n negatywn y bodziec od na s o d opiekuna pies si ę napina, al e potrzebuj e tego roz ładowanie w zwi ązku z ty m zaczyn a alb o czekać albo szarpa ć si ę na smycz y podskakiwać albo skaka ć na jaki ś obiekty, kt óre m ija bardzo cz ęsto te ż kojarz y nasz e niew łaściwe emocj e z ob iektem, który w idzi w zasi ęgu swojego wzrok u, czyli innym sam o mam y proble m behaw ioralny ja k na zam ówienia gotowy w związku z ty m im bardziej op iekun ps a b ędzie spokojn y o tym, spokojniejsza na spacerze b ędzie jego p ies na spacerz e w dom u, wi ęc tutaj joga mo że si ę bardz o przyda ć do teg o, żeby ludziom prac ę w kolejne j zebran o właściciel ps a bądź też, by pa n jechać pan i, kiedy będzie prawie o tak to jes t te n obw ód zamkni ęty całą pewno ścią joga pomag a w osiągnięciu spokoj u, bo tam jest ruc h, czyl i roz ładowanie fizyczne i oddech bardzo wa żne czyn i to tak ie takie uspokojen ie wn ętrza organizmu poz a tym kurczy z jog ą jest ta k jak w każdym innym sporte m tylk o troch ę lepiej to znacz y dobrz e jak się cz łowiek zm ęczy to du żo spokojniej reaguj e na bod źce różnego rodzaj u, b o po prost u jes t zm ęczony zwyczajnie to jes t prosta matematyka w zwi ązku z ty m jog a pomaga op iekunom w osiągnięciu ZN w osiągnięciu spokoju i wprost przek łada si ę też na to, że on i lep iej pracują ze swoimi psami s ą też uważniej si ę na to co c o ps y do n ich mówią n o i t o jes t te n punkt, kt óry jak zacz ęłam obserwowa ć, wprowadzaj ąc drobn e elementy pracy i logicznej t o do swoje j praktyki behawioralnej t o si ę nagle okazało, że t o jes t Team wspania ły wspaniały, dlateg o że n o oczywiście n ie zaleca m wprost jeszcz e n ie zalecam op iekunom ps ów kt órzy, kt óre rehab ilituje behaw ioralny n ie uprawiania jogi, al e ju ż ćwiczenia oddechow e jak najbardziej, dlatego że spokojn y oddech t o jes t wprost prze łożenie m a na spokojniejszą organ izm spokojn iejszy uk ład nerwow y i wpros t prze łożenie na spokojniejsze go ps a, więc tutaj wszystk o łączy no i c o ja mog ę powiedzie ć więcej je śli chodz i o t e punkt y styczności no to t o jest przed e wszystkim to, że ja widz ę po sob ie, jakie daje efekt y joga cz łowiekowi, jak ie daje efekt y jog a cz łowiekowi, który ma psa i jakie daj e efekt y jog a cz łowiekowi, kt óry żyje społecznie żyje z innymi lud źmi żyje z innymi n o i żyje w środowisku żyje w świecie jeszcz e raz przypomnimy co akcja b ędzie mia ł miejsce 24 listopad a na Ursynowie t o jes t n iedziela zaczynam y sam o po łudnie rozgrzewką alb o lekcjom jog i dl a absolutn ie pocz ątkujących, a potem mam nadzieję ud a na m si ę jak najwi ęcej osób zaprosi ć do teg o, żeby podj ęły to drogowe wyzwan ie i podj ęły próbę zrob ienia tych 108 powitań s łońca w intencji teg o, żeby zwierz ęta, czyli kot y i psy ze schron isk dostały karm ę na zimę c o jest bardzo wa żna m y sobie nie zdajemy spraw y jak w iele karm y schron isko zu żywa codz iennie dz iennie średnio schron isko potrzebuj e 100150 kg jedzen ia dz iennie, wi ęc naprawdę t o, na którą my pracujem y dla kotów t o, na kt órą pracujemy dl a psów t o jes t kropl a, al e wa żna kropl a dziękuję bardzo ta nie by ła z nam i pa ństwo zaproszon e informacji Radia TOK FM po nich cudown e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA