REKLAMA

Cudowne lata Anny Seniuk

Cudowne Lata
Data emisji:
2019-11-10 13:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cudowne lata w niedzielę magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie moim państwa gościem jest aktorka pan i Anna Seniuk dzień dobr y dzie ń dobr y witam pa ństwa bardzo bardz o serdeczn ie pan i Anno, zanim zapytam pani ą cudown e lat a to te ż muszę zapyta ć, dlaczego pan i tak ochocz o i długotrwale włączyła si ę z życia publicznego wra żenie, że o pan i jest c icho pan i w og óle nie ma, a przeczytałem TUI ówdzie raczej oddaj e się pani w te j chw Rozwiń » ili rozkoszą tak iej polskości znalaz ła pan i swoj e miejsce na z iemi raczej do s łów pan i daleko t o prawd a tak tak do słów nigdy n ie było bl isko ja wygrywa m tak i charakte r introwertyczny tłumy mn ie przerażają nie lub i jaki ś sp ędów jakiś towarzysk ich du żych spotka ń tak że jakiś czas zm ian Facebooka, al e świadomego odci ęła si ę teg o Facebooka pomy ślałam sobie, że n ie zm ian potrzebne właściwie w tym w ieku m łodzi niech sobie ta m damy rozmawiaj ą ja i tak ma m kontakt z m łodymi w bo pracuj e w szkol e, więc te n kontak t jes t bardz o mi to odpow iadanie nie n ie mus i być na na topie i t d . t o co ś co zrobi łem zrobiłem jest cudown ie, ale nie wyłączyłem się jak pracuje ci ągle na 2 etatach jestem pracuje w szkole pracuj e w teatrze Narodowym ci ągle ma m jakieś prem ier ostatn io żeberek 2 nagrody za 2 premiery re żyseruje wróciła niedawno z Krakowa wyreżyserował ta m Grotesce przedstaw ienie tak że mam świadków mo im takim jes t dużo rzeczy si ę dz ieje rzeczywi ście w Operze wroc ławskiej wyre żyserowała tak i musical n ie słyszę kra j także dz ieje się dz ieje si ę, al e nie pisze o tym na Facebooku, kto chc e tam sob ie dowiedzieć o mnie t o pewn ie si ę dowie, że życie artystyczn e wciąż wierzy pan i bardzo rozma itej bogate natom iast nie ma odzwierciedlenia teg o w mediach tera z przecież ten, kto nie jes t w kolorów chc e t o właściwie nic n ie rob i dzi ś zaszyt y jest daleko, b o ta k tak, ale czy potrzebne jak pa n sądzi, że by ła w kolorowych mediach i kolorowym i ja k za grosze w łaściwie ku n im szkoda czas u na czytan ie pewnyc h rzeczy, kt óre są jes t tyl e rzeczy, których n ie zdążyłem przeczytać w życiu, więc ma m tera z chwilę czasu znaczy n ie ma m czas u w łaśnie tak mówiąc w Czechach n ie mam czas u z ogromny m wysiłkiem woli tuta j do pan a te pół godziny skoczy łam mam cały dzie ń ju ż zaplanowany zresztą tak jes t dzi ś dzień, więc jes t tyle rzecz y do zrob ienia, a ja ju ż właściwie jestem w takim w ieku, że powinnam si ę troch ę spieszy ć, żeby zdążyć naprawdę n ie nie wart ą u śmiecha się nazyw a zwożenie drug i raz jest też kilku miast podkre śla jeste m w ty m wieku jak jedna k znow u tak dawno dojrza ły dojrzały m ówi w tym Janie jeste m stara jestem ciągle w środku wydają się, że jeste m dziewczyn ą tak jak prof . Bardini, z kt órym mieli śmy mia łam zaszczyt nie w iem cz y mogę użyć teg o słowa przyjaźni był świadkiem na naszy m ślubie zawsze m ówił, że wa żne jest nadz ienie, a n ie opakowan ie, wi ęc ja się teg o trzyma m teg o opakowania w środku jeste m ciągle wydaj ą si ę dziewczyn ą i tak sobie, że jest to dzień cz y coś si ę swoją n ie ukrywa m, że urodziła się we mnie pokus a, aby dopiero w drugiej kolejności porozmawiać o cudownych latac h id ąc tropem nazw y naszeg o cyklu natom iast ja by m chciała tyc h chorób co w tej Chatce na Podkarpaciu, a je śli n ie pomyliłem czegoś co jes t Podkarpacie n ie ta k ta k tak tak jak t o w ogóle sta ło, że pan i zaszyła się tak iej przyjemne j głuszy n ie n ie zaszyła się w ok u jaki ś szalony pomysł, kt óry n ie bardz o si ę sprawdza, poniewa ż w pewny m znowu m ówi w pewnym w ieku, kiedy już by ła dojrza łą kobietą postanowiłam, k iedy ju ż dz ieci wyros ły ju ż posz ło jak na swoj e ju ż sko ńczyły studia i taki miałem tak i cza s takiego, jakb y inn ą pewne j stabilności ju ż nie musia łam dz ieci by ły jeszcze nie by ło wnuk ów dz ieci poszły na swoje i tak pomy ślałem sobie n o najwyższa pora zajęci sob ą i spełnić swoj e marzenia zawsz e marzy łem, żeby mieć jak ąś siatk ę wszyscy m ieli gdzieś domk i, gdz ie jeździli dacie i t d . na święta n a na te AJA nie mia ła nic tylk o, że m ieszkanie w bloku, więc pomy ślałam, że spe łnia swoj e marzen ie kupi łam cudown ą chatk ę ma tylko 1 jedyną wad ę właściwie, że jes t bardzo bardz o daleko to jes t prawie 400 km mojeg o domu, czyli poniżej niemałych będą miały kendo i tak nie mam y, al e je żdżenie na 23 dni cz y na 1 dzień do chatki w ogóle nie wchodz i w gr ę ra z w roku ta m jeżdżę i rzeczywi ście ładuje si ę na ca ły rok s iatka jest by ła we wsi, kt óre by ło 17 kał przed wojn ą pote m przyszła trag iczne los y w latac h czterdziestych 0607 . t o jes t, kto zn a trochę historii dowiedzą si ę ta m dzia ło ta m ca łe Podkarpacie właściwie wschodn ie t e w okol icach za Przemyślem okol icach ju ż przed bielszczanami to jest bardz o krwaw a historia tyc h ziem na j w łaściwie ca łej w ioski, kiedy jeszcz e do parę la t tem u towarzysz y mi Kowal, który ta m się urodzi ł tam mieszka ł i jak przyje żdżałam t o siedzieli śmy sob ie raze m na przerw ie mieliśmy sob ie raze m z Pm 10 ale kiedy Blanche, że odszed ł już zosta łam zupełnie sam a na te j górze i to jest spe łnienie moich marzeń to właśnie c o dawn e lata tak jak kontrola cudowne lata zazwyczaj kojarz y na m się z m łodością prawd a z m łodością cudowne lata wspom inamy, jak ie by ły cudowne myślę, że wcale nie były tak ie znowu cudown e jak pisze ostatn io w r ękach mia łam Andy Murraya jego książeczkę cudown ą ksi ęgarzom jeg o dzienniki to m ówi m ój Boże cza s pożegnać z m łodością t o straszn y okre s pe łen emocji i podejmowan ia decyzj i szarpan ia si ę miłości traged ii US w łaśnie m ówię podejmowan ia decyzji namiętność jak ich strasznyc h i cz y życiowej cz y życiowej nasz e wybor y s ą właściwie czy nie s ą w łaściwe tyl e ataków z zewnątrz jeszcz e nie doświadczeń n ie wiemy c o z tym wszystk im zrobić no m ówisz Żegnaj m łodości tera z dopiero można zacząć żyć co n ieco w iemy, ale oczywi ście też n ie za w iele także t e cudowne lata to może n ie s ą tak ie cudowne ja k tak tera z przestan iemy tak apoteoz ę wol i, a o tutaj aktork a si ę z bez apoteozy tyc h la t, że mo że są inne cudown e lat a jeszcz e przyzna m, że w łączyłem si ę 2 obrazy w tej chw ili pani, która z charakterystyczną dl a siebie temperamentem opow iada w Chatce be z wr ócę do teg o i przypom ina mi się obraz z ser ialu czterdz iestolatek, kiedy te ż ma łżeństwo Karwowski przecież zapragn ęły mie ć swoje sw ój azy l swoj e m iejsce na z iemi wyprawi ła się maluche m w totaln ą Głuszek n ie była absolutn ie ora z tak tak t o pamięta pa n na świecie nie by ło chyba my śmy nakręcili no al e p óźniej rzeczywi ście te n ser ial si ę czas do czas u wszystk ich kana łach właściwie rości sobie wyobrazi ć jesteśmy r ównolatkami tego serialu, a tego ser ialu myślę, że z r ównolatkami zadr żała ta k tak cieszy, że ten serial ciągle żyje na r óżnych kanałach dziesi ąt malutk ie dzieci do mn ie przychodzą poproszę fotograf ie dz ieci garstk ę 200 jest pan i trzydziestolatka no, wi ęc cechy ich ju ż trzecie czwart e pokolen ie to ogromna zresztą cieszymy si ę z Jerzym Gruzą reżyserem, bo t o jes t właściwie w te j chwili ten serial, jakb y tak i dokumen t epok i prawd a, że oglądamy jak to było to by ły przez inny język inne problemy inaczej się zreszt ą prawie dokumentaln y te n film te wykop y na dworc u centralnym autentyczna zbudowan iu tras y autentyczne wchodziliśmy t o by ło do ta m wted y autentyczne wydarzen ia emocje prawdz iwej rodz iny o d j ęzyk mówiło się wtedy tak ie decyzj e były p ójdziecie we źmiecie wy prawda teraz już tak n ie mówi p ójdziecie weźmiecie pa n będzie łaskaw prawd a na szcz ęście troszkę j ęzyk się zm ieni, aczkolw iek ciągle mówiliśmy, że w iele w tym j ęzyku i co ś usiłujemy z ty m naszy m j ęzykiem polskim zrobi ć sfeminizowane g o ja my ślę że, że powol i j ęzyk sa m sob ie radz i myślę prze z lat a i rob i sam, jakb y selekcj ę teg o co przyjmuje, czeg o nie przyjmuj e, że nie mo żna na si łę j ęzyka uwspółcześnić dopasowywa ć do jakiś parytetu w realno ść tych nawi ązuje do dyskusji, a wi ęc Roda tak kiedyś przecież wymy ślona, żeby Księżyc nie nazwa ł si ę Księżyc tylk o nocnik no i to, że nie przyjęło tak że nie narzuca łem si ę sam o rozwi ąże wraca m do teg o Podkarpacia ciągnie pani ą Stanisławą tak tak tak by łam byłam ra z w Stanisławowie, al e bardz o tak porządnie by łam w Stanisławowie oczywi ście mieszkania m iasta w ogóle n ie pami ętam ledwie prze z przez mgłę jakie ś takie obrazk i tak ie jak fotografie z podr óży z poci ągu bydlęcym wagonem jechali śmy długo chyba 2 tygodnie tutaj t ę niewielk ą ilo ść pojechaliśmy ze Stanisławowa zatrzymali śmy si ę pod Oświęcimiem, gdzie c iotka mia ła dom i przyj ęła nasta ł w 1 pokoju czytam w 2 pokojach, bo jechali śmy jeszcz e z dziadkami rodz ice mojej matk i moi rodz ice ja si ę stracili 6 osób jechali śmy wraca m wracam zrobiła na mn ie ogromne wra żenie t o miasto jes t prześliczne jes t bardz o ładne czu łam si ę w nim dobrz e jest tak ie polskie tak ta k tak ładnie w tym budown ictwie ka żdy do m jest inny ka żdy dom ma inn ą bramy inny balko n jes t rozkoszn y d ługo szukała m iejsca, gdz ie się urodzi łem, bo trzeba, al e ta m znajom i znajomyc h Ukraińcy na łożyli map ę przedwojenną map ę t ą i odnaleźliśmy tę ulic ę i te n dom mam ta m zdjęcia moj a siostra, kt óra jest by ła starsza ju ż odesz ły by ła starsza pozna ła te n do m po poręczy, bo on a była niewiele wy ższe dz ieci na wysoko ść wzrok u była ta pory i tak t o jest, a pote m pamiętam no to by ło mi łe rodzice n igdy n ie pojechal i słusznie my ślę, że podjęli decyzję to byłoby dl a n ich zby t bolesn e ja natomiast dla mnie to by ło nowe odkryc ie więc, więc n ie było bolesn e by ło mi łe zastanawia mn ie pani miała już 2 lata je śli dobrze pamiętam n ie za ś 1 z wywiad ów, kt óre przedstawi pan i tak doskonal e pamięta tyc h obrazam i pan i w stan ie przytoczyć poszczeg ólne momenty te j d ługiej podr óży ta k tak tak pami ętam tak jakb y k ilka fotograf ii pamiętam dziadków siedz ący dzi ś wysoko tak iej skrzyni dla mnie obłożenie s iedzieli gdzie ś pod sufitem by ła malutka ta k jak Chagalla dziś chłonęli to pami ętam tak i obra z pamiętam krajobra z prze z uchylon e drzw i wagon u, bo nie by ło ok ien, wi ęc uchwalaliśmy t e drzw i i pamiętam, że by ł piecyk rodz ice ostrzegali na s, bo ja n ie wyobrażam jak t o z ma łymi dzie ćmi mo żna podr óżować bez jedzen ia właśnie n o byli śmy zaopatrzen i, al e be z p ieluch jednorazowyc h bez kąpieli ekstr a dzi ęki be z ciep łej wody w moje j nas i rodz ice byl i moi rodz ice i mojeg o pokolenia rodz ice byl i n iezwykle dz ielni on i prze żyli 2 wojny przecież urodził si ę w 900 siódmym ojciec mam a, wi ęc mieli 7 lat, kiedy cz ęść p ierwsza wojn a potem króciutki okre s teg o mi ędzywojnia, kiedy mo i rodzice byl i nauczyc ielami by ło tak n o tak zacz ęli żyć prze z chwilę pote m nast ąpiła druga wojn a pote m tu łania si ę właściwie tuta j po Polsce co 2 lata zmienialiśmy nie mogli śmy ca łe życie mieszka tutaj środki trzeb a by ło szukać nowyc h miejsc mieszkaliśmy za to, że m ieszkanie cz y widz ę moje dzieciństwo było pakowan ie się jakie ś siły woz y z kon ikiem jakieś paczk i jakie ś skrzyn ie i ci ągle nowe mieszkania ci ągle now e jak i znajomo ści ci ągle nowa szkoła dl a mnie t o by ło bardz o bardzo stresuj ące właśnie m ówimy o cudownych latac h m łodości k iedy, kiedy zaprzyja źniłam si ę już z koleżankami z klas ą t o musieli śmy zwija ć manatki i znow u do nowe j klas y nowi nauczyc iele nowe k ilka raz y w ciągu szko ły podstawowe j musia łem zmieniać byli śmy taką rodzinę samotn ą szukające ta k jak wszystkie nasz e rodz iny rozpierzch ły si ę nasze święta n ie były n igdy rodzinne jakieś w ielkie, bo cz ęść rodz iny dzi ś na Śląsku cz ęść we Wrocławiu cz ęść w Kielcach i n ie by ło ani pieniędzy an i czas u, żeby spotkać ka żdy gdzie ś osobno mieszka ł w rozproszen iu byli śmy tuta j w Polsce tak że wiem no cudown e lat a al e, ale ci ężki dl a rodzic ów dramatyczne te n okre s panią mocn o zaznacz y ma m wra żenie patrząc, s łuchając tego co panie premierze pani kobiet ą drogi bez przerw y w podr óży na nie zakotwiczy ła si ę właściwie w Warszawie większą część mojeg o życia t o mieszka w Warszawie, aczkolw iek Kraków by ł tak im przystankiem Kraków przygarn ął jak gdyby jest mo im takim drug im zastępczy m iastem ten najwspan ialszy okres dz iewczyny kob iety ja mia łam chyba 14 lat praw ie do trzydz iestki m ieszka w Krakowie, wi ęc najpiękniejsze dn i szko ła matur a stud ia by łam koronowan a na rynku w Krakowie jak o najm ilsza studentk a, więc to były jakieś takie deszcz e by ły cudowne to by ło piękne i te n Kraków tak j e przyjął serdeczn ie i jes t jakimś cudowny m wspomnieniem p ierwsza moj a praca p ierwszy jak biegli śmy z Janem Nowickim na pierwszą pr óbę do teatru starego no j a w rozdz iale moje książki znacz y moj e książki córka napisa ła ksi ążkę napisa łam, że na pytan ie, jak ie najważniejsze najpi ękniejszy dzie ń w mo im życiu ja odpow iedziami be z wahania to jest dzie ń, w kt órym przeskoczy łem Sukiennice i ta k tak to naprawd ę by ło tak dobieraliśmy Jan baliśmy się, że się sp óźnimy na pr óbę, bo pomyliliśmy teat r by ł teatr kameraln y za stary, wi ęc nieważne, al e biegliśmy, żeby zd ążyć i tak biegliśmy na t ę pr óbę prze z rynek trzymaliśmy si ę za ręce ra z o n mieć ci ągle jako ś opada ł sił to jego ciągle, żeby zd ążyć przed dziesiątą, bo to skandal by łby jak młodzież się sp óźniła na pierwsz ą pr óbę i pami ętam jak piękny s łoneczny dzie ń i n ie pami ętam jak znaleźliśmy si ę w teatrz e, że chyba przeskoczyła pani pamiętam, żebyśmy z lewe j stron y Sukiennic prze z środek cz y sprawy prze z AB biegli n ie w iem po prost u z 1 strony nagle znalazłam si ę p o drug iej stron ie na próbie no to było dawno tu się zacz ęło w łaściwie moj e życie pan i Anna Seniuk jest moim pa ństwa go ściem cudownych latach niedzielny magazyn Radia TOK FM zaprasza w tej chw ili na informacja informacja wracam y do naszej rozmowy s ą do naszeg o gościa jedynk i b ędzie, gdy cudown e lat a cudowne lat a w niedziel ę magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łania si ę państwo ponown ie jest mi opowiadać po ra z kolejny pani ą Annę Seniuk dzie ń dobry w itam w itam w itam, skąd pan i czerp ie tak ie pok łady entuzjazm u sob ie, a ja si ę mob ilizuje jak jeste m w radio nie mog ę by ć smutna ospa ła i Milan liczne, więc o d raz u si ę tutaj stara m si ę, żeby mn ie zrobić panu zawodu, żeby pan u jak tej lepiej odpowiedzie ć na pana na pan a pytanie m a na og ół ja jeste m dosy ć tak a spokojn a, bo wszysc y podejrzewają, że jeste m pe łna temperament u jak, kiedy potrzeba t o ja się mobilizuj ę staram si ę sprosta ć zadan iu n p . dz isiaj, kt óre pa n zada ł, ale tak zdarzy ć ja jestem w dom u ma m ksywę skryt e Tusk ja n ie jeste m otwart a jestem zamkni ęta jeste m introwertyczna c órka ostatn io wymyśliła dl a mnie nazwy w iesz mamo jeste ś tak i po Niedzielski w sp ódnicy to trudno mo że to w liście tak jes t rodzina ma takie o mn ie mniemanie, al e tak w życiu jes t, zw łaszcza artysty który, kt óry daje swój wizerunek, kt óry tym temperamente m musi obdarzać innych, że to musi si ę zbilansowa ć prawd a ja myślę, że w moim zawodzie to jes t tak żyje ukryw a swoj ą osobowość n o aktorstw o n ie poleg a na tym, żeby sprzedawa ć swoją osobowo ść s iebie swoje cech y zalet y wad y tylk o, żeby umie ścić w jakim ś innym w innej osobowo ści prawd a poznać psychologię poznać ca łą jeg o, więc my ślę, że ja usi łuje zrobi ć co ś takiego, że nikt n ie podejrzewał, że jes t be z temperament u dosyć spokojn a im taka by ła na życie w zwi ązku z tym straszl iwie w dw ójnasób staram się pokrywać swoj ą natur ę i da ć z siebie wszystk o, żeby nikt n ie podejrzewa ł mnie o t o jak a jeste m napr aw na chcia łbym, żebyśmy tera z po święcili trochę czas u na pan i f ilmografii i tutaj dl a mn ie z kolei w zrobi ą tak ą retrospekcję, poszukuj ąc tyc h moment ów f ilmowych serialowych n o t o jednak 40 laty 1 z najważniejszych seriali w m łodości moje j mo ich r ówieśników 40 więcej latk ów zresztą prosz ę wybaczy ć, al e trudn o uwierzy ć bardz o często też zerka ła do b iogramu pan pan a Kopycińskiego, że o n wted y rzeczywi ście mia ł w okolicach czterdziestki tak i i tak, k iedy mia łam mo i znajomi przyjaciele ko ńczyli te n do ść znaczące symbol iczny wiek 40 latach zastanawiali śmy czy por a zapu ścić wąsa czy mo że jakiś sposób zmieni ć zacz ęli nosi ć garnitur no bo inaczej n ie uchodzi cz y t o rzeczywiście tak ie znacz ące dla m ężczyzny te n wiek 40 lat tak tak iego prze z wysokie tąpnięcie tera z ja pan u zadam pytan ie cz y tak z łego nie ma żadnego natomiast my ślę, że w ielu z nas, którzy te n ser ial ogl ądali też dokonywal i tak iego bilansu, jaki jak i jaki zrobi ł bohate r bohate r serialu cho ćby w p ierwszym odc inku, kiedy przywo ływał tak sobie wyobrazi ć wszystk ie najważniejsze miasto mn iejsze postac i m łodość tak, je żeli idzie o mnie ja nie ma m tak ich jakiś specjalnyc h n ie przywiązuje dodatk i do w ieku specjalne j wag i dziś 40 lat temu przeleciał już nie pamiętam c o wted y robiła mi w ogóle nie miał w iem, że moj e koleżanki przeżywały ze łzami w oczac h przychodziły do mn ie ja zrobi ę skończyłem 40 lat tak dale j cudowne lat a ja tuta j chcę nawiązać wcale nie chce by ć, że starał si ę wspania ły wiekiem, al e cudowne lat a tak naprawdę zacz ęły się, k iedy ju ż przestałam gotowa ć przestałam robi ć zakup y przesta łem przestałam zajmowa ć dzie ćmi dzieci wyprowadziły właśnie wted y zaczęły się moj e cudown e lata wted y kupiłam sob ie HD remontowe kupi łam chaty, która da si ę zawaliła ja k po kupn ie, więc trzeb a by ło remontowa ć wted y poznał wspania łych ludz i zupe łnie innych do tej pory żyłam, jakb y troszeczkę ta k pod klosze m w środowisku n ie tylko aktorskim artystycznym i tak dalej no pedagog icznym naszy m, al e jednak tak ie klos z klos z był nad nam i mało się je ździło się oczywi ście do b ibliotek na spotkanie i tak, al e ciągle by ł ten klos z tak ich zawodowyc h jak wyjechałam ta m pozna łam tak wspania łych ludz i tak cudowne j niezwiązanych w ogóle z mo im zawode m, ale mia ła maj ących swoj e pasj e swoj e swoj e, kt óre real izowali w spos ób i z determinacj ą i ca łym serce m ludzie, którzy zajmowal i si ę sztuk ą Podkarpacia restaurowa ł Ali jakie ś stare cerkwie zajmowali si ę ty m charytatywn ie pozna m człowieka, kt óry wcale nie by ł w ty m kierunku wykszta łcony, ale ma cudown e muzeu m skamielin, kt órych ta m jes t mnóstwo wy łowionych tak ich Sanu n p . dosta ł w prezenc ie na imieniny tak ą star ą podkow ę kon ia, kt óry ma oka ta Podkowa na oko ło 300 lat pa n, kt óry odkry ł ta m ryby, kt órej o czy odcisk ryb y, kt órej n ikt na świecie jeszcze nie odkry ł jeg o nazwiskiem zosta ła nazwana pozna łam cudown ą malarka w łaściwie Małgosi, kt óra p isze ikony, kt óre ma cudown ą galer ia Przemyśl pozna łam profesora, kt óry założył jedno z najpi ękniejszych abonentów w Polsce jes t w Bolestraszycach polecam n o ca ły las mnie obdarzy ł takimi ludźmi i tak ie, gdzie otworzył aspek t na świat wtedy i myślę, że t o w ty m momencie zacz ęły si ę takie cudown e życie, a wyj ście poz a t e środowiskową ba ńkę pozwala z łapać dystans pozwoli pozwal a inaczej spojrzeć też na t o co czym zajmuj e si ę pani przez prze z t e lata to znaczen ia by ł zawsze mia łam ja nie uprawiaj ą teg o zawodu wydaj e mi si ę bez dystans u miał dystans, bo ja mia łem rodzin ę mia łam dz ieci miały maluchy mia ły cza s w czasie stan u wojenneg o, kiedy trzeb a by ło zdobywać nie tylk o pożywienia, al e najprostsz y rzecz y do dom u prawda nie mo żna by ło kupić pralk i lodówki trzeb a j ą załatwić an i troch ę łatwiej podejrzewam n ie ja stara m się strasznie wstydzi łem ja stara m si ę jednak n ie korzysta ć z te k gorących, jakby n o t o takich krępujących cywile pan i zdaniem tak mn ie kr ępowała zawsze wolałam n ie do jeszcz e ni ższej załatwiać sob ie spo d Lady tak t o by ło w każdym razie si ę załatwiało czy nie by ło ciężko i te n zawód nigdy n ie by ł jedyny m zawode m jedyn ą rzecz ą jedyn ą moj ą pasją natom iast ja oddzielam wraca m teatr do dom u ja absolutnie oddz ielam te n teatr nie chodziłam z g łową w murac h tylk o chodzi łam z r ękami pe łną pieluch, kt óre prawa w n iebo n ie miałam pralki proszę pa ństwa tak że ja o brak u dystansu n ie mo żna m ówić z dystansu automatyczn ie mia łam przez przez lata si ę gdzie ś o d lep iej pracuje si ę, kiedy ma si ę świadomość, że te n naprawdę n iczego się nie mus i, bo te ż ma m wrażenie, że wybrzmiewa pan i słów tak ie poczuc ie wolności, kiedy już nic n ie mus i, że tera z i no dziś wydaje, że musi jeszcz e w iele rzeczy zrobi ć muszę, ale ten rygor sam a pani sob ie narzuca to nie jes t rygo r narzuconych z ta k tak tak, ale musz ę pewne rzeczy, b o ja ma m czw órkę wnuków trochę bolej ę, że jednak ci ągle mam dl a nich za ma ło czasu dl a tych starszyc h na oni ju ż rzeczywiście mn iej te j babci potrzebuj e czekal i wczoraj spędziłam z nimi pi ękny dzień natom iast malucham i czuje obowi ązek, że nale ży po święcić cza s, żeby dz ieci n ie wpad ły w koleiny tych zab aw i zara z znaczy wchodzi w te n w te n świat elektronicznym prawda ju ż o d maleńkości zaskakuj ą mn ie, bo czteroletn ia dziewczynka Adamczyk telefony n ie mogą poradzić jeszcz e n ie um ie czytać, ale działa czy to ta k tak tak zrobi ła palce nie wiem na jak iej zasadz ie na t ę ustawiła ten telefo n, bo ona jest n ie czytaj ąca jeszcz e także troszkę mn ie t o zdziwi ło, ale staram y si ę z rodzicami staram y si ę jedna k bardzo j e przyciągnąć przede wszystk im do czytan ia do czytania ksi ążek, którzy mo że lepiej przepraszam czy si ę pochwalę, kto może lepiej zrobić teg o od zrobić t o od e mn ie, k iedy babcia aktork a mo że przeczyta ć na dobranoc także jes t ten rytua ł, je żeli tylk o, gdz ie jestem najbardz iej książka jes t upominanie się nie upom ina się obaj w telew izji cz y w komputerz e tylko ksi ążkę ulub iona bajk a pan i rynków wydawana prze z babcie t o efekt ulubiona bajk a na, bo dzieci chodz ą na nas t ę bajkę, która jest gran a w teatrz e Narodowym Pchła Szachrajka t o moj a rola uwa żam, że 1 z najlepszyc h mo ich ról to jes t Pchła Szachrajka przed laty w re żyserii Macieja Wojtyszko wspaniała obsad a w ogóle tam je j gr ę Basia Wrzesińska Kowalski Zborowski Marian Kociniak Czechowicz Gliński t o s ą nazwiska, które by ły na top ie wted y aktorskim no i wyreżyserowała te ż, choć oczywiście różnie z e mną tego z Ewą Konstancją Bułhak moją uczenn icy, która też ucz y w szkol e i moj e dz ieci chodz ą i śpiewają byłeś kraj, bo t o jest takie muzyk a n a na godzin ę grania dam y z oko ło 50 minut muzyk i w łaściwie czy 45 minut muzyk i jest oblegana Pchełki w teatrz e Narodowym zaprasz a wszystk ich tak że to ta Chełmka żyje ciągle ja rozum iem, że pani temperamente m do zasi łku dow iemy si ę o wulkan ie kolejnych pani pomys łów, kt óre tak b ędą miały znaczen ie dla pan i życia zawodoweg o dl a prywatnego co t o b ędzie pan i sama jeszcze teg o nie no tak musz ę si ę jakoś przede wszystk im pomyślałam sob ie, że nale ży zorganizowa ć mo im wnuko m tak k ij krajoznawcz ą trzeb a taką wycieczk ę po Polsce je żdżą dzieci wszędzie ju ż były ju ż były były w Londynie na kr ólu lwie by ły na r óżnych innych w r óżnych innych krajach i Hadze, iż nie ma problemu wyjeżdżają te starsze same wyje żdżają do Hiszpanii tam ze szko ły i t d. ale myślę, że nale ży wr ócić tutaj, bo ma ło, kto ju ż w ie, jakie mamy cudown e skarb y tuta j w Polsce, jak ie Roztocze jes t cudowne, jak ie l a tym wspania łe rzeczy tam jes t odkryc ie teraz no chociażby pokaza ć im t ę p ętlę bieszczadzk ą Tereska drezyn ą mo żna ta m przejechać, więc wzi ąć te wnuki w sal i drezyn y niech pompują n iech sob ie jadą jest tyle jes t, więc szykuj e tak ą taką wycieczkę tak i pla n wyc ieczek tak ich kilkudniowych tygodn iowych cz y tak ich wakacyjnych, żeby sobie pojechać, b y dzieci pozna ły troszeczk ę swoje m iejsce na ziemi chatk ę przewodow a tak, ale i tak bardzo lubią ta m mieścić nigdy się ta m n ie nudz ą i specjalne miejsce na ogn iska jeszcz e wolno pali ć ogn isko w niedługo pewnie n ie będzie mo że spali ć w kominku na raz ie w kom inku tylk o kominek ogrzewał t e chatk ę siatk ę malutka drewn iana ma 100 lat na swoj ą historię n o i c o roku sadz imy z okazji moich imienin zawsz e tam przyjeżdżam sadzimy jedno drzewo ju ż spor o tyc h drzew mam y wokół bardz o przepięknych rosn ą czekaj ą na wnuki, żeby się ty m zaj ęły dale j dziękuję pan i bardzo za t o spotkan ie już pan i Anna Seniuk w cudown e lat a dobiegaj ą ko ńca znaczy program, a program wasze cudown e lat a wciąż nie m a straż aresztowanie wszystk iego najlepszego i tych n iewyczerpane pokłady entuzjazm u, kt óry pan i marszałek dzi ękuję za zaproszenie dzi ękuję do usłyszenia pan i Anna Seniuk by ła z nami państwo zaprasza m na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CUDOWNE LATA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA