REKLAMA

Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii, zaprasza na akcję charytatywną "Wszyscy do wioseł"

Rozmowa z ciekawym człowiekiem
Data emisji:
2019-11-10 14:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
21:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozmow a z c iekawym cz łowiekiem n iedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kon iec państwu ponownie rozmow a z ciekawym człowiekiem to kolejn y punkt naszeg o programu jest znamionami Tuska dzień dobry dzie ń dobry sze f fundacji Legii Warszawa, kt óra Fundacja przeprowadz i kolejn ą czwartą ju ż edycj ę akcji wszysc y do wiose ł akcj a ta nie rozpoczn ie się 15 listopad a o godz inie dziesi ątej to wyjaśnimy, o co chodzi wszyscy t o miasto kojarz y się oczywi Rozwiń » ście wiosłowanie rozwiązania b ędziecie tego robi ć na Wiśle pogoda n ie jest racze j sprzyjająca teg o typu aktywno ścią ale, ale ju ż w zamkni ętym pom ieszczeniu można można zrobić d a się wios łować w zamkniętej sali oczywi ście da si ę wios łować kasujem y na ergometrach, czyl i tak ich przyrz ądach do wiosłowania na such o także odbyw a si ę ca ła akcj a strefy b iznesowej stad ionu Legii Warszawa jest sucho jes t ciep ło jest przyjemnie dobrze i osób przyst ępuje do tak iej akcji i ile tych maszy n urządzeń mac ie, żeby wszysc y mogl i t e kilometry nabija ć, bo rozumiem, że t o przekłada si ę kolejn a taką efektywność pomo c dla ce l charytatywny, kt óry za chwilk ę powiesz mam y urz ądzenie 4 × 416 jednocześnie g łosuje wios łują 2 drużyny czteroosobowe 2 następne przygotowują wios łuje po 12 minut 4 osoby przesz ły przez 12 minut oczywi ście byl e dalej, aczkolw iek przyznam, że po raz pierwszy w ty m rok u n ie wiążemy teg o celu charytatywnego konkretn ą ilość kilometrów do przep łynięcia t o po raz p ierwszy tak si ę zdarz a, al e uznali śmy, że tak naprawdę najważniejszy jes t te n ce l charytatywn y i a sam o wios łowanie pewnym pretekstem oczywi ście tuta j jest m iejsce na rywalizacj ę sportow ą ka żdy pewn ie rywalizuj ę sam z e sobą z e kancelar ie pomi ędzy sobą sekcj e pomi ędzy sobą i t d. czy s ą to ludzie tylk o zwi ązani z futbole m tylko związani z klubem czy te ż do tej zabaw y pomocy, bo n ie chc ę mówić rywal izacji wszystk o przystąpią mog ą przystąpić tak że ci, kt órzy mają na to ochoty t o jes t tak a akcj a, która z założenia mia ła przyci ągnąć jak najszersz e grono sympatyków, a tak naprawdę nawe t osób osob y niezwi ązane z Legią w związku, z czy m istnieje od la t bior ą udzia ł oczywiście osoby z tym zwi ązane z Legią pierwsza dru żyna wios łuje Akademia pi łkarska nasz e sekcje zarz ąd Legii zawsz e wystaw ia swoj ą reprezentacj ę pracown icy klub u dziennikarze sportowi, al e również np. po raz trzec i b ędą z nami wios łować aktorz y teatr u Kwadrat mamy w ty m rok u te ż obsadę ser ialu na sygnale mam y po raz trzec i Piotra Kędzierskiego z za łogą b ędzie Gabi Drzewiecka będzie Dawid Woliński także to jes t bardz o szerokie gron o, a przede wszystk im swoj ą z nami osad y wystaw ione prze z partnerów sponsorów proszę powiedzie ć na c o mogą liczy ć, kto mo że liczy ć na na pomoc przy okazj i tej akcj i c o rok u wybieramy 1 konkretnego beneficjenta w ty m roku jes t to Fundacja Instytutu matk i dz iecka, która rozpocz ęła akcj ę zbi órki na wymian ę łóżek szp italnych akcja nazywa się da ło si ę do łóżka je j celem jes t zebranie środków f inansowych na wymian ę 100 łóżek szpitalnych to jes t ju ż okre ślone realna kwot a tej chwili rzeczy czy właściwie t o też będzie zale żało o d szczodrości serca i np. pod wp ływem wios łowania 1 do winy uderz ą do głowy kto ś uzna nie to n ie tyl e ile zadeklarowałem tylko zdecydowan ie wi ęcej mam tak ą nadzieję, że w łaśnie odczułem wios łowania ta kwot a si ę zwiększy ta k jak wspomnia łem celem jest wym iana łóżek ce l cele m akcji zapoczątkowanej prze z fundacj ę Instytut matki dz iecka m y chcemy dopomóc w zaku p jak największej ilo ści łóżek ka żde łóżko kosztuj e około 10  000 z ł tak że łatwo wyliczy ć, że kwot a jes t dosyć astronomiczne, kt óre potrzebn e na wymian ę wszystk ich łóżek w tej chw ili mamy zadeklarowan o na wpłaty, kt óre wystarczą na m na oko ło 15 łóżek co i tak jest dosyć dużym sukcesem, bo t o oznacza 150  000 zł mam y nadziej ę, że rzeczywi ście w trakc ie akcj i niektórzy jeszcz e stwierdz ą, że może zwiększono te wp łaty albo osob y, kt óre tylk o wios łują postanowi ą jeszcze jaki ś inny spos ób wesprze ć ponadt o uruchomili śmy inka narzuca PL można znaleźć g o na nasze j stronie gotow i do pomocy PL alb o Fundacja Legii or g i ka żda złotówka się liczy także każda wp łata ostateczn ie za zach ęcam do wsparcia nasze j zbiórki, sk ąd t o to potrzeb a pomagan ia anga żowałem si ę różne dzia łania spo łeczne i charytatywny już o d w ielu lat i uczestniczy ła te ż w k ilku fundacjac h przed czase m fundacj i Legii, wi ęc k iedy powstał pomys ł na t o, że trzeb a w jak i spos ób z instytucji realizowa ć pomaganie w ramac h Legii, a taki pomys ł powstał od razu wra z z pomysłem nabycia Legii prze z mojeg o m ęża to jakb y naturalny spos ób pad ło na mnie przyzna m, że nie o d raz u się zgodzi ła na pok ierowanie tę fundacj ę, bo nie była ju ż wtedy pewn a cz y tak ca łkowicie si ę anga żować w Legii jak o taką, al e w ko ńcu da łam si ę namówić i uczy się n ie żałuje teg o wiosną będzie już 5 lat jak działa Fundacja i jeste m dumn a z tego co do te j por y udało na m osiągnąć Fundacja działa te ż w oparc iu o kibiców t o czym zajmuj e się odbywa si ę te ż przy ich wsparciu ma swoj e dobre i złe strony dobre strony tak i, że t o jes t naprawd ę szeroka rzesza ludz i o w ielkich sercach z łe strony można powiedzieć o z łej stronie to bardziej stereoty p, że k ibice to c o raczej nie jes t t o grup a spo łeczna skor a do kompromisu, że to n ie są ludz ie, z którymi wart o prowadzi ć dialog my ślę, że w iele osób te n stereotypow y sposób wciąż o n ich myśli przede wszystk im t o chciałam powiedzieć czy to nie jest tak że, że tak totaln ie op ieramy na k ibicach, bo oczywiście bardz o ch ętnie zawsz e współpracujemy natomiast on i s ą bardz o niezależni przed e wszystkim chcia łam podkre ślić, że działalność dobroczynna w Legii t o nie zacz ęła się wra z z fundusz y z powstan iem fundacji Legii tylko gdzie ś ta m zawsz e funkcjonowa ła i przede wszystk im właśnie funkcjonowa ła w środowisku kibic ów, którzy inicjuj ą w iele charytatywnych projekt ów i t o najlepszy m teg o przykładem jest fak t, że podcza s drugiej edycji wszysc y do wioseł to m y przy łączyliśmy si ę do ich akcji grup a kibic ów dobrz e ludz ie razem ze stowarzyszen iem kibic ów Legii Warszawa postanow ili ufundowa ć karetkę pogotow ia dl a centrum zdrowia dziecka i to m y wyszli śmy do nich z inicjatywą cz y mo żemy do teg o przy łączyć wsp ólnie zebra ć potrzebn e fundusze i udało na m si ę także to to by ł tak i nas z wsp ólny sukces Tety, poniewa ż kibice t o t o grupa, kt óra pochodz i z rozmaitych środowisk tak spo łecznego i zawodowyc h wszystkich łączy mi łość do klub u niezależnie cz y Legia 30 Górnik Zabrze inne kluby w Polsce wszysc y maj ą 1 cel pomagać ty m, kt órzy s ą Zjednoczeni pod 1 flagą to pomag a w rozpoznan iu tyc h środowisk potrzebujących te ż, bo sami kibice dzi ś wskazuj ą mamy kogo ś, kt o kom u po pomo c potrzebn e czasem wskazują oczywi ście zawsz e jesteśmy wdzi ęczni za teg o rodzaju informacje, al e generaln ie m y sami staramy si ę identyfikowa ć środowiska i akcj e osob y, które mogliby śmy pom óc ponad to te ż roczn ie otrzymujem y ponad 1000 zgłoszeń n a tzw. kontakt cz y na nasz adres y mailowe specjaln ie do teg o przeznaczon e o d os ób z ca łej Polski z r óżnymi r óżnego rodzaj u pro śbami i tak ie zapytan ia bardzo szczegółowo zawsz e analizujemy, je żeli uważamy, że on e s ą uzasadnione sprawdzon a oczywi ście ich wiarygodno ść i ich in t o za tą staramy si ę w miar ę mo żliwości zawsze j e wspiera ć pomocn ą linii instytucja instytucja jeśli po 1 stronie fundacji, która n ie jes t tak ą bardz o z instytucjonalizowane form y działania te ż powoduje, że gdzieś zanika te n konkretny człowiek wystarać si ę docierać do tyc h konkretnyc h ludzi bohater ów, kt órzy s ą beneficjentami tego c o robi Fundacja na czele, kt órej sto i już na cz y w przypadku teg o rodzaju akcj i jak wszyscy do wioseł to oczywiście m y też odwiedzamy t e instytucje tak ie wzesz łym rok u byli śmy w hosp icjum onkolog icznym nakr ęciliśmy tam filmik, żeby też pokaza ć p óźniej naszy m darczy ńcom i sponsoro m, o c o chodzi w te j w te j ca łej akcj i byliśmy w centrum zdrowia dz iecka, lecz nawiązujemy wted y tak iej kontakt y, kt óry prze żywa t ę akcję nada l odw iedzamy w łaśnie centrum dz iecka hosp icjum na często pochylamy si ę jak na s na d sprawą indywidualnego cz łowieka, al e generalnie za założenie te j akcj i jes t w łaśnie wsparc ie instytucji, kt óra obejmuj e swoj ą opieką jakie ś szersze grono i chodz i o t o, żeby jako ś tak trwalsz ą zmian ę ta m spowodować zaskoczon a szuka właśnie te n zaku p karetki, kt óra je ździ po Warszawie po ca łej Polsce t o jest tak i nasz pow ód do dum y, że t o jes t środek trwa ły, kt óry pomaga pacjento m w ca łej Polsce hospicjum udało na m si ę sfinansowa ć zaku p niezb ędnych sprz ętów jak r ównież tak proza iczne zakup y dokona ć jak koce jeśli wracamy do nasze j rozmowy mamy Tuska z mo im pa ństwa gościom to wszystk o w niedzielnym magazyn ie Radia TOK FM informacje rozmow a z c iekawym cz łowiekiem uk łada się pa ństwo ponown ie niedzielny magazyn Radia TOK FM Tusk jest z nam i w fundacj i Legii Warszawa dzień dobr y dzie ń dobr y cała opowiedzia ła o naszy m s łuchaczom o ty m, że wcze śniej angażowała się te ż w iele innych przedsi ęwzięć polegaj ących na pomocy innym właśnie poprze z fundację generaln ie podróżuję du żo po świecie też obserwuję, że t e inicjatywy rozwijają si ę w tyc h krajach którym, które z tych, kt óre z tych miejsc c i najbliższy, kt óre z tyc h wzorców implementowa ła by ć tuta j do na s, żeby pom óc, bo jeszcze szersze jeszcz e wi ększe w li ście jak obserwuj e działania przede wszystk im fundacj i prz y klubac h piłkarskich t o tak sobie myślę, że my bardz o fajn ie dzia łamy i du żo po żytecznych rzeczy rob imy i nie mam y czeg o wstydzi ć wr ęcz przec iwnie jesteśmy zrzeszen i w j e zdjęto jes t tak a organ izacja przy i je j, która zrzesz a w łaśnie klub y piłkarskiej organ izacje charytatywn e dzia łające prz y klubac h piłkarskich je ździmy czasem nawe t na konferencję, gdz ie jest nast ępuje wym iana do świadczeń chwalimy si ę tym c o robimy i okazuj e się, że m y z takim w sum ie niedużym do świadczeniem, bo tak jak Sonię dopiero 5 lat b ędzie wiosną o d k iedy działamy bardz o du żo zrobili śmy i cz ęsto docieramy m iejsca i występujemy z projektami, o których inne klub y n ie nie słyszały, wi ęc tuta j, jakb y na czy na pewn o czy pow inienem przeprasza m odwrócić pytan ie powiedzieć ile jak bardz o swoje cho ćby działalności czerpi ą inni w Europie na świecie mam nadzieję, że tak, bo mieli śmy okazj ę opowiada ć o sobie n iedawno na 1 z tak ich konferencji i rzeczywi ście dostali śmy p óźniej bardz o pozytywn y feedbac k klub y nawet zgłaszają, żeby pos łuchać o naszyc h akcjac h edukacyjnych, które robimy, bo te ż co ś tak iego chcieliby zrobić bardzo im si ę ten pomys ł spodoba ł oczywiście jak pytas z czy chciałabym się na kim wzorowa ć na jasn e chcia łabym n p . m iejsce tyle środków f inansowych co Fundacja prz y Realu Madryt czy cz y Barcelonie, al e i tak uważam, że z tym i skromnym i środkami, kt óre m y posiadamy i prz y wsparc iu klubu bardzo du żo nam si ę do te j pory robić myślę, że to wynika z hojności samyc h kibiców czyst o specyfika kraj u, w którym dany klu b działa to n ie interesuje cz y są tak ie kraj e, gdz ie filantropia generaln ie tak szeroko rozwini ęta, że w łaściwi ludzie znają t o za 1 z z e swo ich życiowych cel ów dzieli ć pieni ędzmi z innymi myślę, że m y jak o społeczeństwo, kt óre kształtowało si ę po osiemdziesiątym dziewiątym roku w tyc h mechanizmach wolnorynkowych dop iero Payne t e umiej ętności nabywa zgadza się to jest t o co ja zawsze m ówi w łaśnie, że i t łumacze osobą z zagran icy, że f ilantropia dzi ś u na s po wojn ie umar ła powiedzmy eufem istycznie dopiero tera z si ę odradz a, al e obserwuj ę tak ą pozytywn ą tendencję o odradzania się tak iej mod y na pomagan ie i myślę, że właśnie rol ą tyc h wszelkich fundacj i charytatywnyc h jest gdzieś ws i propagowanie idei pomagan ia innym rozmawiaj ąc, prowadząc rozmow y z darczyńcami dostrzega powody, dl a kt órych oni decydują si ę na tak i krok wyciągnąć z własnej k ieszeni da ć innym t o jes t uczuc ie wsp ółczucia dla innych, kt órym w iedzie si ę gorzej t o jest naturalny mechanizm, kt óry rodz i się prz y okazji zarab iania pieniędzy byc ia w środowisku b iznesowym jak postrzegasz da się t o w jaki spos ób sklasyfikować to s ą bardz o r óżne powody, bo oczywi ście s ą osob y, kt óre sam e coś przeżyły plu s maj ą takie poczucie, kt óre ładnie si ę po angielsku nazywa drug im bak czyli, je żeli mnie się uda ło mi się powiod ło w życiu chętnie wesprę inne osoby, kt óre mają troch ę mn iej szcz ęścia wyci ągnie do n ich r ękę wi ększe korporacje maj ą tak ie te ż poczucie pewn ie w ramac h odpowiedzialno ści społecznej firm że, że też nale ży zrobić maj ą ku tem u budżet, wi ęc je żeli odpowiednio do n ich zak ładamy i gdzie ś się pomys ł podob a koncepcja t o wtedy te ż s ą sk łonne wesprzeć du żo te ż muszę przyzna ć, że szczegóły w szczeg ólności przy akcji wszysc y do wioseł t o tutaj bardzo musz ę podzi ękować mo im l icznym znajomy m przyjacio łom, którzy n igdy n ie pozostają oboj ętni na na wezwan ie do tak iej akcji działalność fundacj i na czel e, kt órej stoi to nie tylko akcj a wszyscy do wniosku tak że inne inicjatywy, kt órych by ło głośno moglibyśmy przytoczy ć te najg łośniejsze t o najbardz iej spektakularny, wi ęc w łaśnie nasza dzia łalność Tośka to polega na ty m tak naprawdę, że m y większości nasze j prac y t o odbywan e w zac iszu biura i iTaxi wszyscy do BIOS - u s ą tak naprawd ę jes t tak ą najbardz iej nagłośnioną spektakularną to jes t trochę takie nasze święto, bo wted y wychodz imy z naszyc h biur i się pokazujem y, więc jes t okazj i wi ęcej, żeby na s opowiedzie ć, a poz a tym m y skupiamy przede wszystk im na naszyc h tak iej d ługofalowych projektach s ą to przed e wszystk im projekt y edukacyjne plu s wspieramy już o d o d sameg o pocz ątku świetlice środowiskowe Warszawy w tej chw ili mam y pod opiek ą 6 takich świetlic jedn o z głównych os i naszej dzia łalności jest wsp ółpraca z innymi organ izacjami pozarz ądowymi i regularnie tutaj już o d pocz ątku naszeg o powstan ia wsp ieramy świetlice środowiskowe socjoterapeutyczn e z teren u Warszawę w tej chw ili mamy powsta ło pod opiek ą 6 takich świetlic i to b y nasz a pomo c jes t bardz o różnorodna, bo jes t t o pomo c organ izacji zajęć sportowych f inansowanie wyjazd ów letn ich zimowych wsparcie f inansowe na pokryc ie koszt ów posi łków ci ęższą prądu prezent y świąteczne wyprawk i szkoln e wyc ieczki po stad ionie zaproszenia n a na mecze tak że do te j lub imy, kiedy on i nas my ślą, że jeste śmy tak im starszym bratem, że m y jako ś jaki ś problem jakoś potrzeb ę mogą do nas zadzwoni ć m y zawsz e wesprzemy poz a tym 1 też z g łównych naszych os i dzia łalności jes t dzia łalność edukacyjna w te j chw ili prowadz imy par 4 czy 5 stałych program ów edukacyjnych s ą t o m. in. korki z Legią, czyli jes t to wsparcie naukow e dl a uczni ów klas maturalnyc h, kt órzy z r óżnych wzgl ędów rodzinną spo łeczną finansowych n ie są w stan ie uzyskać takiej dodatkowej pomocy, żeby przej ść przez te n wa żny egzam in życiowe w te j chwili trw a ju ż pi ąta edycj a tych korków w tej chwili b ędzie t o ponad 400 w sum ie uczni ów obj ętych opiek ą ma m ogromn ą satysfakcj ę, że osoby, które sze f be z nasze j pomocy pewnie zako ńczyłoby t o o edukacj ę na prost ą na skończeniu szko ły średniej be z matur y zda łem matur ę często posz ły na stud ia i jeżeli w ten sposób udało na m si ę sprawi ć, że ich życie się zmieniło t o jest ogromn a satysfakcja kwesty samym i sportowcam i, kt órzy uczestnicz ą w życiu fundacji, kt óre jest now ą też 1 z element ów dzia łalności same j struktur y lu b klubu stowarzyszen ia w zależności o d tego, jakiej formul e on o występuje bardzo cz ęsto s ą t o gw iazdy gwiazdy które, bo p ierwszy skupiają się na swoje j kar ierze maj ą n iewiele czasu, al e te ż cz łowiek cz łowiek to to 2 różne charaktery 2 różne pok łady empatii teraz ktoś z piłkarzami waszym i oni bardzo chętnie przyst ępują do teg o rodzaj u inicjatyw cz y racze j migaj ą się od teg o uważając, że ZUS nie ma czas u na to trzeb a si ę przygotowywać na szczęście n ie mieli śmy do te j por y problemu, żeby ich angażowania zawsz e, kiedy jes t tak a potrzeb a t o n ie odmawiaj ą w szczeg ólności wykorzystujem y ich to w izyty w szp italach dziecięcych i ma rzeczywi ście ogromn e znaczenie dla tyc h ma łych pacjentów s ą badania pa ń w ty m kraj u europejsk im przeprowadzon e, że spotkan ie jest tak im idolem sportowy m pomaga podobn e zab iegi, kt óre odbywaj ą p o po d tak takim spotkan iu się zwi ększa prawdopodobieństwo, że się dobrz e zako ńczą pomag a, że w ustaw ieniu tak naprawd ę my śmy tak i przypade k, kiedy odwiedzaliśmy 2 lata tem u centrum zdrow ia dz iecka oddziału neurochirurgii jest tak i naprawdę chyba 1 z tych najci ęższych oddzia łów teg o szp itala z powodu kork ów pod przyjechali śmy 15 minut p óźniej i p ierwsza osob a, kt órą musieliśmy odwiedzić t o był ch łopiec, który w łaśnie wybiera ł się na operację już po podan iu środków nasennyc h powiedział, że n ie pojedzie na ni ą póki n ie zobacz y naszyc h pi łkarzy Lecha si ę wtedy zyski i b ierne i Kaczyńskim by ł tak szcz ęśliwy w łaściwie już ju ż wida ć by ło, że odpływał t e leki zaczynaj ą dzia łać i był tak szczęśliwy, że udało już musz ę spotkać z naszym i pi łkarzami przed zab iegiem, czego spodziewasz po tegoroczne j akcji wszysc y zakres u przed e wszystk im oczywiście mam nadzieje n a jak na najlepsz y wynik finansowy i na to, że ud a na m się w spos ób realny przyczyni ć do teg o, że w Instytucie matk i dz iecka stan ą nowoczesn e łóżka kto, które b ędą mia ły mo żliwość regulacj i pozycj i przez le żącego będą łatwiejsze do transport u prze z persone l medyczny poz a tym 1 z takich celów zawsz e jest dl a nas jedna k w łaśnie tak a promocj a pomagania i pokazanie, że pomagan ie może przyj ąć bardz o r óżną formę poz a tym t o jes t okazja, żeby i więcej os ób nas us łyszy w łaśnie dzi ęki m. in. w mojej wizyty w audycj i nadziej ę, że k ilka osób posłucha o tym, że Legia ma Fundacja ta Fundacja rzeczywiście zajmuj e si ę realnym pomagan iem okres pi łkarzy z najlepiej przygotowan e do wiosłowania t o jeszcz e jes t tajemn ica trener Vuković cz y obieca ło, że sk ład poda na m w przededn iu jak to trener s łyszeliśmy wszystk o najważniejsze informacje w tajemnicy do końca mamy Tuska była z nam i dziękuję bardz o dziękuję bardz o państwa zaprasza m do informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ROZMOWA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!