REKLAMA

Gdzie robi zakupy polska klasa kreatywna? Odpowiada rysownik Bolesław Chromry (cz. 1 i 2)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-10 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozpoczynamy magazy n sztuka życia przy m ikrofonie Hanna Zielińska, a na stud ia jes t Bolesław Chrobry dzień dobry dzie ń dobr y rysownik malar z grafik auto r powie ści graficznych auto r krótko m ówiąc tej sfer y naszego życia, kt óre s ą n iezwykle radiowa b ędzie dz isiaj rozmawia ć o sztuce w izualnej, ale nie tylk o, bo jednak Bolesław Chrobry właściwie jes t artyst ą w ielowymiarowym rysuj e p isze wypowiada si ę tworzy generaln ie rzecz biorąc obserwuję Rozwiń » rzeczywisto ść t ę rzeczywisto ść na m po swojemu opow iada przed nam i najnowsz a ksi ążka tweg o autorstwa ksi ążka wydana prze z s łabe Bolesław Chrobry pozw ólcie p ieskom przychodzi ć przyj ść do mn ie pozw ólcie pisk pieskom przyj ść do mnie no i tuta j chyba n ie można ju ż tak lekko łatwo powiedzie ć jak przy ostatn ich swych książkach jest t o powie ść graficzna, bo jest t o kawał tekst u z two imi ilustracjami po prostu no nie jest t o powie ść graficzna to jes t m ężem ta powieść n o ta k tak klasyfikowa ły to wydawnictwa g ora z obyczaj ów w ielkomiejska w g wg katalogu jest t o l iteratura pi ękna Polska Szala potem by ła si ę na stronę s łów i tekst u zacz ęły on e dop iero na oczach kw itach na pi ękno tak co na początku miałby szan s to miał być tyl e miało t o by ć klasyku sklasyfikowana jak o Kiler, ale wg mn ie tez thr iller psychologiczny no ale czego my mamy tu ba ć, bo mamy tutaj obra z samych siebie Otóż t o jak p isze Justyna Sobolewska w pol ityce tej książce, że jes t t o chyb a nowoczesnyc h mieszcz ą, a wr ęcz zbi ór modnyc h tre ści mediów spo łecznościowych, a tak że zlepe k stereotypów jest to zatrwa żające s ą zatrwa żające, że stereotypam i nazywam y życia no bo cz y życia n o tak, bo te ż powiedzmy to o tym, też mówić 1 z wywiadów, że starsze rysowa ć prawdę to jeszcz e akura t mówiłeś przed wszystk im swoich rysunkach, ale rozum iem, że książka pozw ólcie pieskom przyj ść do mnie jes t też tworzon a pisana i rysowan a z tak im zamysłem t o jes t tak a literatura reportażowe troszeczk ę bardziej z socjologicznym jak Sejm wrażenie, że t o książka socjologiczną jest to nieko ńczący si ę Huragan dygresj i i obserwacji na tema t na temat naszeg o życia i roj e spo łeczeństw przedm iotem twojej obserwacj i w two ich ksi ążkach, kt óre w łaśnie pełnią funkcj ę tak ich kron ik społeczną obyczajowyc h jes t codzienno ść zar ówno ta podw órkowa chodn ikowa ma łomiasteczkowa codzienno ść korp o w ielkomiejska, al e generaln ie rzecz biorąc mo żna powiedzieć, że za bohater a przyjmujes z tzw. zwyk łego człowieka cz y dobrz e rozum iem twoj e intencje autorsk ie tak, dlaczego to jes t wa żne, żeby opisywa ć tego dz isiejszego zwykłego człowieka z zwyk ły człowiek wg mnie najwa żniejsze i zwykłych ludz i najwi ęcej i t o co Robbie traf ia do zwykłych ludzi te ż zwykły cz łowiek jest adresate m zwykły cz łowiek robi, jakby dl a mn ie najwi ększą najwi ększym komplementem nie zrobiliśmy w l ipcu z moj ą żoną Magdą Sawicką wspólną wystaw ę w CSW Łaźnia w Gdańsku najwi ększym komplemente m by ły komplementy z e stron y pań sprzątających import także tą wystaw ą najbardz iej podob a a dlaczego im się najbardz iej podobała, bo zrozumia łe, bo też była miła dl a oka, bo c iekawa myślę, że też była dla mn ie też c iekawe t o, że nie poszliśmy rysunk ów na ścianie robili śmy, jakb y ko ńczy instalacji zanotowaliśmy prze z przestrzeń swo im życiem swoj ą modłę publ icznie wodz e fantazj i dali śmy tak jak zazwycza j b ądźmy razem to by ło wystaw y t o jes t prac a wsp ólna niźli si ę ta m także jedn o, jeżeli s ąd ma te ż rysown iczka tylko tworzymy now ą jakość rzeczy, które kupujem y po innych rzeczac h na bazarz e Namysłowska base n Lamara jes t też scenografi ą i scenograf a do namysłu wskaza ł mieszkaniu z książki mia ła by ć główną bohaterką czczone jest w s łużbowym samochode m też o, opowiadając sob ie w wyw iadach, mówi że jest t o tw ój ulub iony baza r bohaterow ie twoj e ksi ążki Bartek i Dorota r ównież trochę j ą Stuck i tutaj w łaściwie robił narzędzie z teg o bazar u Namysłowska narz ędzie wielkomiejskiego Lifestyle lub tak by m powiedzia ła, bo jeste m odrobina dystans u odrob ina tak iej właśnie w ielkomiejskiej szyderczy, ale te ż jednak właśnie jeg o szczereg o za interesowania ora z miejsce, w kt órym mo żna wydać ciężko zarobione pieni ądze korp o w korp o, ale c o jest najwa żniejsze, że t e wydawa ć wydawanie pieniędzy w takich m iejscach jak Namysłowska alb o np. Biedronka cz y też np. sklepy jes t tak i sklep no dl a mnie znowu dla nas nowość, bo t o s ą 2 w Warszawie skle p z bl iskim z angielsk ą żywnością angielskim, że t o supermarke t, gdzie wszystk o sprowadzane Tuska w term inie nie n ie jest żydowski sklep jes t sklep, gdz ie skończy 6 z ł albo 10, zwłaszcza bis, czyl i w funduszac h w Polskim tłumaczeniu to s ą m iejsca, gdzie klasa kreatywna czuję si ę Super, bo n ie mus i patrze ć na cen y tyc h klasy kreatywno ści rzecz żywność mo że związek ta klas a kreatywna tym, że wszystk o wygl ąda m y właśnie mety tym razem mamy na cyk l otworzy się t o znacz y klas a kreatywna pewn ie jesteś ty obserwujesz te j klasy kreatywnej gdzie ś w swo im otoczeniu tylko tym, że jesteś człowiekiem wyrówna korpo prze z to, że od 6 lat prac y w reklam ie to jestem o z nam i ciałem w ty m całym cia łem uczestniczy, sk ąd ta potrzeba pracownik ów w przestrzen i b iznesu zwane j reklam ą nazywan ia s iebie kreatywnymi pisarzy s iebie tak nie nazywają w iesz c o nazywają właśnie no bo taka nie mogą się cz y nazywas z ni ż kreatywn a, dlateg o że nikt innych ich tak nie na mn ie t e stanow iska tak że rozwoju prze z krzyż tylko kra j tak, ale n ie wszystk ie angl icyzmy przyjmujem y ale jakb y s łowo kreatywność najpierw zjecha ło do agencji reklamowe j do agencji reklamowyc h, a p óźniej ta kreatywność kipia ła w tych kampan iach wywodz ących agencji reklamowyc h dlateg o dz isiaj wymiotuje s łowem tacy nosz ą lukratywne mus i by ć wszystk o wszędzie muszą by ć przekąski s łowne tytuł listy turystyk a aktywn a wszystko mus i mieć podw ójne dn o podwójne znaczen ia by ć świeże nowe Bystre od gry w te n język reklamy i tego jakby tego baw ienia si ę s łowem i tak naprawdę cz ęsto gwa łtu na j ęzyku polskim trw a od chodzen ia nazywane reklamą po stud iach i na przyk ładzie teg o w tworzen ia s łów z u życiem s łowa przed kr ólowe czekoladow e Love Love Love to dalej trw a będą dale j trw a, jakb y to, że si ę nie zatrzyma, cho ć z drugiej stron y widzę te ż w reklamie, jakb y tak im dominującym trendem też projektowane są ju ż absolutn y minimalizm no to te ż jes t pewnego rodzaju duc h czasu, a t o też strac h bardzo modn e teraz mo że ten minimalizm r óżyczkę wpiętą la t i trochę ratuje oszcz ędność kat a tak ą nadzieję pal iwa od Zachodu troch ę w ieje takim tak im brutalnym m inimalizmem i wiadomo, że ma więc, że może tak na razie w iadomo, że oddycham y, k iedy obserwuj e rzeczywisto ść, a potem decyduj e wyb iera si ę, kt óre z fragment ów obraz ów rzeczywistości, która ci ę otacz a w jak i sposób skomentowa ć okazać pokaza ć w rysunkach cz y w tekstach n o to z pewnością dokonuj e jakiego ś rodzaju selekcji oto kluc z wyboru chcia łabym c iebie zapyta ć jednocześnie, odnosz ąc si ę do teg o c o w łaściwie ja jak o granic ę sob ie staw iasz między w łaśnie takim podej ściem reporterską l iterackim, a czysty m fantazjowan ie w 1 z wywiad ów okre śliła ten proce s w spos ób, kt óry wskazywałby być może pewnego rodzaj u wewn ętrzną sprzeczność, ale posłuchajmy wszystk o to co narysowa łem prze żyłem na w łasnej sk órze, zw łaszcza samob ójstwa samospalenia poby t w seminarium duchowym i odsiadk ę ma m, że uwa żam si ę za osobę empatyczną nic chyb a umiem słuchać przede wszystk im wczuwać si ę sytuacj e, które spotykaj ą mo ich znajomych albo, o których przeczyta łem w internecie na ich grunc ie rzeczy z 1 strony oczywiście żartujesz sob ie, że prze żyłeś wszystk o z drugiej strony właściwie nam, m ówi że nie potrzebujes z teg o wszystkiego przeżywać, o czy m piszesz, bo jest sympatyczn y to w idzisz czujesz no, wi ęc jak t o jest n o, więc trochę jestem empatyczn e i czuj e wsp ół odczuwałam, al e też prze żywam, al e kiedyś siedzisz prz y tym b iurku agencji TEN - T dn i w łaściwie wyglądają podobnie c i ludzie zachowuj ą si ę wg pewnych schematów jes t pewneg o rodzaj u hierarchia nale ży wykaza ć si ę odrobiną nonszalancj i i m y ignorowaniem tej hierarchii, al e do pewnyc h gran ic z niekt órymi należy żartować, ale te ż do pewnyc h granic jest pewneg o rodzaj u ko d, kt óry pozornie poleg a na brak u kodu i co to wszystko konstruuj e z tym że, skąd w łaściwie tuta j destylowana t o wybrać to c o jes t esencją kiedyś dzie ń za dn iem w ty m siedzi z sensem jest codzienno ść t o co daje na m się oczywista, bo utrudn ia na m się oczyw iste jest przem ilczana powiemy g łośno w uwa żam za odkryc ia po chw ili po chwili poszed łem sobie jednak to m ówi o mnie, że t o jest racj a jest oczyw iste oczywistości jak sprawdzaj ą się zawsz e na świecie im nuty lekarz tak i ma ły prawd y życiowe my ślę, że to to jes t najważniejsze w życiu, o czym w książce n o tak mamy mam y mamy od skali o d trzeciej pomi ędzy mam y Bartka Dorotę, kt órzy s ą wielk ą m iejskimi pracown ikami korporacj i kt órzy, wybierając z trude m istotne dl a siebie n ie w iem trend y istotne dl a s iebie aktywno ści w grunc ie rzeczy wpisuj ą si ę jak ąś taką najwi ększą łatwizna idą w stron ę sądzę, że prawdopodobn ie jako ś ta m autorską kieruj ą swo im życiem te trendy t o jes t n p . tak i tren d ekologiczny m ówiący o ty m, że rodz icielstwo dz isiaj jes t n iespecjalnie etyczne z e wzgl ędu na zbli żającą si ę Eko zag ładę i że racze j należy adoptowa ć psa pojawia si ę te n wątek pojaw i si ę też schron isko paluc h, która rzeczywiście o d w ielu la t notuj e cora z większą ilo ść adopcji właśnie z e względu na ten pozytywny snob izm na adopcj ę psa t o są te ż ludz ie, kt órzy oczywi ście interesują si ę d izajnem oczywi ście d izajnem z PRL - u oczywi ście przychodzą chorob y m łodzieńczą fascynację pełna t o z powod ów finansowych n o i generaln ie rzecz bior ąc wpisuj ą si ę różnego rodzaj u trend y sądzący, że są w jaki ś sposób samodz ielni w wyborze tyc h dr óg życiowych teraz mam pytanie c o te ż zaprawdę, życiu wracaj ąc d o do teg o co c o w grunc ie rzeczy jak rozumiem m ówi się z istot ą teg o p isania chces z uchwycić t e drobn e przejaw y codzienno ści, żeby pokazać prawd ę o życiu no chyb a si ę dow iadujemy, śledząc losy Bartka i Doroty o życiu dowiadujemy si ę tego, że tak naprawdę nic n ie w iem o ty m, swo im życiu i n o bo czytaj ąc książkę wyrosło si ę nie pyta ć cz y jakie ma jakieś, jakie ma m uczucia wobe c głównych bohater ów to sąd uczuc ia amb iwalentne tak rzeczywisto ść trochę Schroedera troch ę tak i też uto żsamianiem ta k po łatwo te ż znać powiedzie ć o tej ksi ążce jest tera z do Solanek polską klasę kreatywn ą i tyl e że spokoju zap isana ka żdemu z oznacze ń spo łeczeństwa wzrost element autac h tak przy element autostra d re żyserki ówczesna warszawk a, a klasa kreatywn a w sumie sam o c o prawda Mal nieprawda n o i biegły jest szczer y opis życia poskładane z wielu żyć, ale te ż tyc h w aspekcie uniwersalnym n ie tylko korp o Warszawa 2019 a jakby t o scenografia to wszystko s ą naprawd ę to proce s na sw e Anka Namysłowska na skle p Stefana Piwowara Szówsko t o są wszystko rekw izyty wizyty ja k ta książka pewnie by ła pisana 10 lat wcze śniej t o o scenografe m był pewnie jaki ś świecki minimalizm t o będzie si ę też 10 lat temu minimalizm był tak i może my ślę, że tak już 10 lat temu by ł od styczn ia w komp ie cisza n o dobrze to tera z drodz y państwo skor o ten cza s tak szybko mija por a na informacje Radia TOK FM, a zara z po n ich wr ócimy do rozmowy no i mam nadziej ę, że ud a nam si ę porozmawia ć o etyce w życiu i twórczości życiu i biznesie naszy m go ściem Bolesław Chrobry zapraszam y na informację drug a odsłona magazynu sztuk a życia przy mikrofonie Hanna Zielińska z nam i w stud iu Bolesław Chrobry rysown ik malar z grafik auto r powieści graf icznych i autor najnowsze j swojej ksi ążki wydane j przez wydawn ictwo byłaby pozw ólcie pieskom przyj ść do mnie no t o tera z wyzwan ia etyczn e moraln e sieć krytyk a czy religia jest tak ie Kancelaria, jaki jes t tw ój wyb ór dokładne m ówi Bury zatyka w Polskiej szko łę w Polskiej szkole z tego co można nim n ie by ło etyk i na przełomie z imy liceum chodził za rozwiązanie ma pan ma jestem starsza o d c iebie, a w idzisz i mi chodz i do Warszawskiego l iceum m y mieli śmy tyl u przewidywaną sytuacj ę dziś s ą klasycznego i ta m by ł ksiądz 11 jedno ksi ądz nas z plastyczne, kt óry by ł bardz o otwarty m ksi ędzem i o n m ówił, że mo żna si ę prze z religię, ale wa s wyrzucą żywo interesuje to róbcie c o chcecie tylk o nie przeszkadza ć w zaj ęciach i delegacj i wywołana ty m żyliśmy sobie n ic n ie wyniknie w Łodzi Religi n ie było pos ła, jakb y robi ć ściągi, a k ilka dz iewczyn z burs y rozmawiał osobie z ksi ędzem, ale raczej n ie religii komu si ę do m iejsc i o tym, ksiądz pamiętam, że przyzna ł się do uzależnienia o d gry mak s pełna c o za posta ć, a te osi ągnięcia 1 z Mucharza r ównież książek jeszcze n ie zaczął się jeszcz e n ie kończy tak i potencjał ksiądz opr ócz teg o, że Bóg się duchowny m by ł te ż psychiatrą nie n o cz łowieku żadną ksi ążką w ramac h zajęć umierania ma m czasu dawał na m testy psychologiczne takie robi eksperymen t na dz ieciach konkretne proces y psychologiczne napi ęcie, bo 16 osobowości Radia bardzo wiele inicjacji burzliw ą i później dowolne rozwiązanie, w kt órym k ierunku trwają s ąsiedzka, czyl i czy najgorsz e najbardziej dramatyczna dla samo dl a sameg o siebie czy za dużo ambicji jes t za dużo żywności zar ówno Anglicy prezes dużo pewno ści s iebie du żo niepewno ści s iebie troch ę na górze t o na dola na rozum iem po wl ew i właśnie tak im o tak im w łaśnie powiedzia łabym takiej rozpi ętości ork i dużej ampl itudzie tera z chciałabym porozmawia ć o tym, o tym życiu o ty m, rozpoznan iu swoje j aktywności tak ich s ieci między reklam ą światem kap italizmu korpo cyn izmu, a poezją nawe t jeśli t o jes t poezj a śpiewana raczej chciał, cho ć wizualnie cz y te ż tak a codzienna, bo to rzeczywi ście wielokrotnie powtarza ł, że twoj a sztuka to jest tak a sztuk a dl a ludz i o ludziach nie chc e pretendowa ć nie pretenduj e ju ż na salon y literackie może t o si ę zm ieni w ważnym, a może w morzu, lecz karze mnie kto ś zapros i na s ambicje oczywi ście zreszt ą na tyc h salonach w jakimś sens ie oczywi ście już od dawna jes t też twoje rysunk i s ą bardzo popularny twoje j powie ści graf iczne też s ą mają ju ż swoj ą markę, ty m bardz iej kolejna, ale w łaśnie chc ę zapyta ć o te dylemat y etyczn e życia funkcjonowan ia między światem korporacj i, których jes t światem rozp ędzający katastrof ę globaln ą, a r óżnego rodzaju refleksjam i takimi sto p klatkam i, kt óre publ ikuje w swo ich powie ściach cz y w swo ich rysunkac h jak tutaj sob ie radz isz z nowości jes t tak im życiem w 2 światach, kt óre nawzaje m znosz ą swoj e wartości n o tak nowością słyszysz c o opow iadamy o ty m, sztuk a opow iada o rzeczywisto ści, czyli o ty m, korporacje robią korporacj e mają pieniądze, żeby robi ć, żeby m ówić t o, że korporacyjneg o dla jak sy n czuj a czy Mandela dla Adama dylematy moralne cz y nasze pokaże si ę prz y komputerze czasam i tak, ale dlateg o planuje pewne zm iany w swo im życiu jedna k będziesz artystą rezydencja znanym pos łuchajmy co poz a w ostatn im wyw iadzie tych Stanów zobaczy ł kiedyś pracowa łem w agencji sieciowej ma m sporo znajomyc h po tak ich r óżnych sympatycznyc h m iejsca zreszt ą ja bym n ie m ógł siedzieć w dom u pracowa ć na b ilansie ka żdy artysta pow inien by ć zatop iony w n iej artystyczny m świecie musi obserwowa ć te ż musi dokumentować, jakby m żył jak artyst a je ździł na rezydencję to b ędą oderwan e o d rzeczywistości n ic by nie wychodzi ło tak teraz ryzykować, ale się podp isy pod tymi słowami t o, że n ie będę pracowa ł w reklam ie nie znaczy, że będę siedział w dom u an i na rezydentach okres jest w iele, kto to jest dobr y momen t, żeby zapowiedzie ć swoj e nowe plany z wielk ą rolę pod ąży teraz n ie mog ę powiedzieć n o dobrze to wra z z grudn iu będzie po po łudniu tak jak Mikołajki Mikołaj goła niż 2 Uhuru znaczy Święty Mikołaj dobrz e to czekam y tak Marcie Mikołaj, a na trzec ie przepraszam znajdzie si ę inny Mikołaj, ab y projek t jest swoim imieniem nazw iskiem, które mo żna znale źć w internecie p ierwsze imi ę Damian drug ie imi ę Mikołaja drugiego nie ma, ale już t o jest oddzia ływań kra j dobrze n o i nazwiska pa ństwo chc ą sob ie państwo znaj ą Aes tak, al e naprawd ę nie ma żadnego problemu z e znalezieniem zar ówno swoje j biografii artystyczne j, jak i tej korporacyjnej, a jego prof il na Gdynię tak no jest tego prof ilu wyn ika, że pracowa ła jako copywr iter jak o sen ior copywr iter dl a tak ich korporacj i jak Żywiec British American Tobacco z łote tarasy n o tak naprawd ę obszary zgub y konkretności zgub ę ludzkości t o jes t jakiś dl a s iebie ci ężar n ie, bo wszysc y pracujemy dl a Kuby ludzko ści tak naprawdę no właśnie czy w tym mo że mnie, ale je śli chcesz zarobi ć pieni ądze, żeby wystartowa ć w życiu to troszeczkę trzeb a ogn istego kart, ale ty sobie tak i gras z w tym cyn izmem, bo również w 1 z wywiad ów powiedzia łeś tak jako ś w te j rzeczywistości odnalaz łem w końcu przyznan o mi kredyt hipoteczny co oznacz a, że mam umow ę o prac ę jestem doros łym powa żnym człowiekiem, kt óry w weeken d mo że z czystym sumieniem pojecha ć do centrum handlowego i n ie zastanawia ć czy kurtkę za usz y małe r ączki w Bangladeszu cz y w Turcji akcj i dosy ć mocny z teg o też mocn e dosy ć mocn e, ale ca ły czas s ą r ównież wyw iad w sumie 1 lubią n o tak naprawd ę pełen rodzynk ów pełen energii w kraju, w którym niedawno tak, al e ktoś m ógł powiedzie ć, że ach, no t o jes t artyst a on prowokuje taki z e ni ż małe r ączki w Bangladeszu n o, wi ęc ju ż jeste śmy po przeczytan iu teg o artykułu tych cytatów mo żemy doprecyzowa ć powiedzieć s łuchaczom czy by ły tu poważne czy te by ły to cyniczny, bo t o by ły rozl iczne jeste m pogodzony z rzeczywisto ścią i wiem, że jeśli kupujesz ciuch n p . w raz ie to były rob ione w fatalnyc h warunkac h w krajach trzec iego świata, al e z drugiej stron y w iem o tym, że jeśli ktoś kupi ł sob ie co ś fajnego i staj e si ę między dylematem moralnym kupi ć coś zarzuc ą i tak nie jes t tania Sojuszu małe rączki w Bangladeszu cz y kupić coś o d polskiego projektanta są u s iebie mn iej zdolne mo że polskie rączkę mn iej zdolne s ą kosz e 3 × więcej jedna k wybierzesz to zale ży tak a jest rzeczywisto ść, ale dzisiaj wyb ieram to co w ątek się ambonę, czyli jednak jeste ś na innym etap ie jes t opieka brzydzi mn ie kupowan ie kupowan ie nowyc h nowych rzeczy nowej odzie ży tych bardz o c iekawa zm iana, kt órą przeszli śmy wychowały si ę w latac h dziewi ęćdziesiątych, kiedy lumpeks y jeszcze by ły pewneg o rodzaju obciachem w latac h dziewi ęćdziesiątych kompleksową absolutnym obc iach roku dla dl a absolutne j biedoty, a dla dl a pan a patologii c iarki przechodziły mają u żywane spodnie u żywane sweter matk i prowadzony tam żyć, bo nie miały wybor u coś ta m się pokątnie zbiera ła pote m prawo, żeby n ie było, ale my jak należy, dlateg o że na szczęście życie w dzieciństwie nigdy nie zmuszą ich rodzic ów do zebrania n ie do kupowan ia mi u żywanej odzie ży Jacek Kopeksu odkry łem na pocz ątku ulica Zana w gimnazjum Pack to one mają by ć on e s ą to nas mówią o ty m jak my tu nagle tylko, ale nas tylko nie ma sobie, by prz y nim pocz ątkowo nie mia ło te j tej pogard y też teg o o d jakiegoś odn iesienia do patologii społecznej, a jedna k m y tutaj odnos imy się w tej nazwie cz y d o tzw . lu b te n projekt proletariatu cz y t o lumpów co t o jes t za s łowo drodzy pa ństwo poz iom społeczny bardz iej, że działania ABS-u lu b tak, ale poz iom spo łeczeństw mierzy ć m. in. właśnie podej ście do os ób bezdomnych wykluczonych na marg inesie spo łecznym, a m y sobie wymy śliliśmy tak ie słowo jak lumpeksy n o, wi ęc przychodz isz na do etap u w swo im życiu tak iego korzystan ia z mater ii przetwarza mam świadomość, że nasza przysz łość b ędzie wyglądała w te n spos ób, że mus imy korzystać z teg o c o wyprodukowali śmy bez przesad y w jakim ś stopn iu na pewno wiadomo, że pewn e rzeczy trzeba produkować, jakb y też będę produkował tak ie rzeczy n ie ukrywa m, ale b ędzie t o robił najbardziej etyczn ie szybk o dan y jes t tak i postula t tera źniejszości, żeby przej ść na tak i try b konsumpcj i, kt óra zak łada korzystan ie z r óżnych dóbr tylk o klejnot y potrzebn e ani troch ę wi ęcej wydawałoby si ę t o oczywiste jasn e, a jednak to n ie jes t tak ie proste m y ludzie jesteśmy zb ieracza am i jeste śmy konkurujące z e sob ą tak budujem y kurtk i z dóbr p iramidy, kto ma wyższą sprawdzam y por ównujemy się w łaściwy patrząc na r óżnego rodzaj u materia łu u żytku przedm ioty codz iennego użytku w idzimy, że ta rywal izacja wyścig wiecznie trw a jeste ś w stanie rzeczywi ście przesi ąść si ę do bardz o presti żowego samochodu to bardzo n ie na bardz o prestiżowy rower n ie ma m prawa jazdy za łóżmy, że by ła t o metafor a pewnych, al e m ój stryj na swojeg o logiczne no t o jest rzeczy n ie ma m prawa jazdy n ie zamierza korzystas z z komunikacji zb iorowej tak, a w chwilach kryzysowych ko łnierzyk korzysta m z samochod u z aplikacji c o apl ikacja etatach tak i rozwój tak to nazw ijmy wszyscy w iemy, o c o chodz i tak, al e część powiedzie ć, że odnos i w łaśnie teg o c o m ówiliśmy o ty m, korzystaniu z d óbr ju ż istniej ących t o Namysłowska jes t miejscem dla skarg a siano właśnie spotyka się przesz łość przysz łością tak naprawd ę, bo znale źli Namysłowska na nie nie b ędą związane z obozowiska to są, jakby t o jawna przeszłość zap is przesz łości w procentach ósemek, by rzecz y z pudeł po 2 są przyw iezione z mieszkań jes t Kryza religii Francji w krajac h frankofo ńskich g łównie na też grzebanie w przyszłość jest jasn e jest absolutn ie fascynuj ące, al e namysłowskiej 13 tego teg o bazar u zajmuj ą stanow iska żywnością żywnością przecenion ą jeste m bardz o du żo mi ęsa wędlin n o ca ły przekr ój, jakb y Mimi mi ęsnego przetwórstwa i t o sprzedawane tak i go ły stołach be z żadnej rady jak zawal i, więc żadnych chłodni albo Władysław lepsz y, a t o stoi przez cały ro k czy cz y jes t pod oczy rozwi ązań skuty lode m cz y wszyscy p ływamy w s łońcu tam te ż żywność sprzedawan a i nie ocen iam tego cz y ludz ie kupuj ą mięso now ą, jakb y tort z tego powod u tak si ę dzieje natom iast oprócz teg o miejsca sprzedawane s ą ta m te ż s łodycze oraz przed e wszystk im warzyw a owoc e, które z jakiego ś powodu wyl ądował w koszu pewnie są zazwyczaj są owoc e warzywa, które są ju ż dojrzała i kr ew w supermarketac h już s ą nie kwalifikuje się, że są kon iki są t o świetna świetne warzywa owoc e, kt óre kupuj ą regularnie uważam, że to jes t fajn e domykan ia teg o ko ła gospodarki drogich elektrown i mo że, żeby kupować to są wyrzuc ili z supermarketów n ie wiadomo dlaczego Ależ t o jest płyta na drug ą część nasze j rozmowy n ie zdarz y powinniśmy, że zdaln ie poleca m np. trzeba w Cannes mamy złożyć koch a się pojawiła drodzy państwo Bolesław Chrobry rysown ik malar z grafik auto r powie ści graf icznych jest dzisiaj naszy m go ściem zapraszamy państwa informacji Radia TOK FM zapraszamy te ż na naszą stron ę tokfm PL tam będzie mo żna wys łuchać ca łości nasze j rozmow y łącznie z trzeci ą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA