REKLAMA

Gdzie robi zakupy polska klasa kreatywna? Odpowiada rysownik Bolesław Chromry (cz. 3)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-10 15:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzec ia odsłona magazyn u sztuka życia przy m ikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu Bolesław Chrobry rysown ik malarz graf ik autor powie ści graficznych wracam y do twoje j najnowszej książki pozw ólcie p ieskom przyjść do mnie b ędziemy mie ć dl a słuchaczy egzemplarzy o d wydan ia wydawn ictwa WKB wspomnia łem na pocz ątku, że p iszesz o zwyk łych ludz iach dl a zwyk łych ludzi słuchają na s tera z r ównież osob y, które tera z po raz p ierwszy s łyszą o tob Rozwiń » ie s łyszą siebie kom u w szczególności polecas z t ę ksi ążkę do kogo chcia łby się wys łać, jak ie r ęce pow inna trafić kategor ia zwykły człowiek jest dosy ć szerok a mo że możemy jako ś si ę doprecyzować wiemy, że t e paradoksaln ie ta ksi ążka pow inna trafi ć do rodziców tych wszystk ich przedstaw icieli klas y kreatywne j, którzy wyjechal i do Warszawy czy zostawił swo im stan ie ludz i 5060 plus dzia ła jak i żeby Warta dzieci w barak u, który nie widz ą tak naprawdę dzieci w tej Warszawie ogl ądaliśmy sprzedaj ą im te n obraz, który sam sprzedawc a ich zdradzi ć tera z ta k jak t o wygl ąda chcieliśmy się te ż bardziej rozum ieli, a jak wygl ąda czystość ci ężko te ż d o do pan i pan u salon ów, kt órzy Pragę, dla kt órych Praga Północ z e stereotypem same osoby w jakim ś stereotypem dz isiaj jes t Praga Północ, bo t o jes t dz ielnica, kt óra w łaściwie zawsze jaki ś bagaż cora z trudn iej jest to us ługa obiektywnie powiedzieć, b y m ieszka w obrazy północy jego stan wywo łany ustawą nie jest ta k jak dodaj e Bartek są sta łem si ę cz ęścią Pragi północ zdaniem, że ma dobr ą opinię i widz ę, że t o różnica powoli si ę zmienia jest cora z wi ęcej pustostanów, kt óre na szczęście nie s ą traktowane jest kolejn y barwami tylk o przed kawiarni ę alb o na placu Hallera by ł teat r dzika stron a Wisły zosta ł zamknięty i z e b ędzie nowy teatr w ty m samym m iejscu nast ępnie kolejno Adam Kapital zaskakujące klasy są coraz bardziej zaskoczeni, b o ta kawiarnia tera z teatr czekam y wykona ł łódzki wr óciłaby do tego obraz u w łasnego życia ja k im tzw. klas a kreatywn a mo że prezentować swoj e rodz iny, k iedy wrac a Warszawę czy innego du żego m iasta na święta rodziny, bo to jes t bardz o ciekawy obraz teg o ja k ta klas a w idzi samą siebie czy te ż jak chc e s iebie postrzega ć jak rozum ie m ityczny sukces n o, więc cz y mo że różnić się ten obraz o d tego o czy m czytam y w swe j ostatniej ksi ążce tak iego chłodnego etn icznego nam już nie n iczym mo że lekk o satyryczneg o obrazu czy m si ę r óżni to w idzenie sameg o s iebie Doroty Bartka odw iedzenia mn ie prze z s iebie ta k, jaki to jest obra z koni nap isali tak ą ksi ążkę o sobie on i tak nie dworowa ł z s iebie z teg o bazar u z tyc h tak ich snobizmu nowomiejskich on i by myślę, że szukal iby kolejnyc h zabawe k o, jakb y najwi ększą 1 z najwi ększych zgub i ludz i z mojeg o pokolenia, czyl i ludzi o ś urodzonych w roczn ikach zbliżonych do mojeg o, czyl i osiemdziesiątego si ódmego roku jes t t o, że jeste śmy dziećmi zaj ęła, jakby pojaw ienie, czyli badan ie trend ów tren d wzgl ędów wraz z e stosowaniem zainteresowania sam te ż na t o choruje n o chyb a głównie prze z t o, że rozstali śmy na gran icy z czasów, jakb y na granicy prz y Jana prze z internet dosta łem na w łasność na kabl u szerokopasmowe łącze nielimitowane dobre w pierwszej klas ie l iceum im t o jest przyk ład na t o jak długo by śmy wyposzczen i i jak te rzeczy dla dz isiejszej m łodzieży s ą oczywistością dl a nas by ł absolutną nowo ścią zbaw ieniem np. pierwszy ora z zgubą razem mogą dok ładniej przed pa ństwem otwarc ie sklep u Chem w Krakowie w g igantyczne wydarzenie WI 1 z galer ii Kazimierz ta m jeździliśmy nie by ło stać nawet na doczepk ę za 30 zł no i jak sko ńczyliśmy studia z agencji, że wokół jedn o i ta m m ąż Sienie Atosa już meczu dawali śmy na powo łaliśmy kupowali śmy na ile mo żna kupować pytan ie co dalej im p óźniej wszyscy pytaj ą się dla ojców, kt órzy dl a rodzic ów myślę, że to tak i dla rodzica rodzaj banki powinny drodz e bark a powinny niepokoi ć zadam y pytania, k iedy dzieci ta ta Ka w ierzycielowi co dale j jako takie ile takie może na obwodzie poz a ty m zara z przecież wpadną znalazł taką zwierza się, że to jes t coś dziwnego, że nastąpi 1, który ono z oczam i jakiś samoch ód, jak i meble z p ismem też s ławne pow iedzenie, że bez dz ieci tak mu aha ze zobowi ązań ludzi, kt órzy mają, gdz ie się n o, a ma Dorota Bart też je żdżę, ale rodz ice on i mówią mamo niezadowolenia z 1001 Monika dajm y tym, że rządzący dobrz e, żeby ten tema t się sko ńczył, ale on i naprawd ę są zadowolen i z siebie ze swojego życia i rozwoj u zastanawiaj ą zerówki s ą po to, żeby na d tym zastanawiać i 4 tej refleksji nie dopuszcza ć do g łowy one maj ą po prostu zajmować t ą maszyn ę my ślącą czym innym bankom bardziej pow ierzchniowo wszyscy boimy si ę rosnąć skonkretyzowa ć tego życia nawet przestać imprezowa ć, bo prze z zacz ął imprezować podjąć jest decyzja zdaj e się, że t e zmiany, kt óre nast ępują w twoim życiu te twoj e wybor y s ą nieuchronn ą oznak ą dorosłości powiedzieć n ie w iem wieku średniego mo im zdan iem schabem no al e doros ły te n scha b, a ja n ie w iem jak t o czujesz ostatn io ostatnio podj ął k ilka wa żnych decyzji i to by ły decyzje wzywan o m ęskimi decyzj a poczułem się takie, kt óre Beskid jak na t o jak ta funkcja, jakie t o czy pozyskania ich lotn icy z taką decyzję z obszar u życia rodzinną osobistego cz y obszar u życia zawodowego Itaki Itaka tak ie poważne należy coś tera z musisz na m zdradzić nie może zabroni ć wszelk ich tylko mo żliwe konsekwencje totaln y ekscytujący n o dobrze, al e t o poprosimy przykład, żeby zrozumie ć, jak iego rodzaj u do świadczeniu m ówisz n p . o zatrudn ieniu, czyl i o zatrudn ieniu s iebie sameg o ta wsp ółpraca z partnerem jes t decyzja ryzykown a dalszych cz ęściach tak, al e wiem o ty m, że jeśli chc e zrobić chc e się zrobi ć co ś naprawd ę nast u procen t co ma przynieść satysfakcj ę i może z e zmiennym nie może teg o robi ć po siedemnastej n o tak mimo wszystko zdarzy ć, że kreatywnyc h artyst ów, którzy właśnie pracuj ą w korp o na etacie gdzie ś na boku robi ł muzyk ę sztuk ę grafikę wielu jes t tak ich ludz i, kt órzy właśnie w te n sposób funkcjonują, bo n ie maj ą wyboru w iem, ale n ie tak mają mnie Damiana Zimonia Bolesław Chrobry troch ę świat o przedstawi ły się tam s łuchaczom, dlaczego umiera w tamtejszym PiS umacnia duch a to chces z g o przywrócić trochę dużo znamiona dania nie damy sob ie system si ę to nie z łożył w łaśnie tak ie tak ie wygodne właśnie t o dużo się na t o, że Polak za pseudonimem, bo profesor wygląda w łaśnie on jes t tak ą postaci ą, kt óra gdzie ś ta m zdejmuj e z Damiana ci ężar odpowiedzialno ści za wszystko dlatego chc e by ć Bolesławem Chrobrym ju ż na ame n mamy co może nie znamy Allena na pewn o na bardziej na prezent na 50, czego two i Czytelnicy cz y te ż odbiorcy też swoj e grafiki mog ą spodziewa ć się je śli chodz i o twoje tw órcze życie twórcze propozycj e w najbli ższym czasie w te j chw ili jes t książka pozwólcie pieskom Przyjdź do mn ie, ale z pewnością ju ż nad czym ś pracujes z alb o przynajmniej ta ostatnia wypowied ź działacze, zanim t e w ielkie plany osob a ujrz ą światło dz ienne 21 listopad a ods łonie uwag a mura l dla mural jes t t o mura l w nas, że na Wschodzie Ada w prz y pracowni 9 Popławskiej będzie prem iera muralu, kt óry opowiada o problemie uda ło w Polsce o to jes t przewrotne t o jes t perwersyjny mura l jak o problemie muralac h, wi ęc kiedy ś cz łowiek w mam w swym tekście pewn e rzeczy ten robi na przedn ie wystawę starszym lub ustaw z miejsca, gdzie jesteś podawane jedzen ie albo p icia w kawiarniach klubach o d jakiego ś ur ąga jestem PSP ma tam swoj e jest powyżej rysuj e tuszem p ędzelkiem na kartc e pap ieru czerpanego są lu b wystawk a wiele, bo ta m rond a wracając 2 nie ma m do teg o prawo ja t o rozumiem absolutnych gdyż, al e uleg ł argumentowały t o, że jesteś po ASP, bo rzeczywiście jesteś malarze m, ale ludz ie ludz ie po SPA mają r óżne rzecz y w g łowie, żeby zachować albo w gara żu alb o wcal e tak oczywi ście tak, żeby zachować dla s iebie poczuc ie godności artystyczne j tak n ie w p iwnicy w żaden sposób nie brukar z c iebie prac a dl a koncern ów sprzedaj ących ludziom u żywki wspieraj ących na łogi natom iast w klubokaw iarni wystaw a ur ąga tym, żeby pani funkcj ę Heine dzi ęki prac y dl a m. in. koncern ów tyton iowych ma m pieni ądze energię, żeby robi ć t o zrobi ł drodzy państwo tego n ie żałuję kam y mam y dl a pa ństwa teraz egzemplarz e książki pozw ólcie p ieskom przyj ść do mn ie ksi ążki, kt óra zaw iera zaskakuj ąco du żo treści tekst u w stosunk u do poprzedn ich powie ści graf icznych Bolesława Chrobrego książki, która też my ślę jes t po prostu poznawcz y ciekawa dla wszystkich tych, kt órzy są m łodsi lu b starsi od teg o pokolen ia dzisiejszych krat y w nich pracowników korp o po prost u mogą zajrzeć t u zobaczyć jak t o wygl ąda jeśli n ie mają dz ieci w tych Kor po je śli pracuj ą w innych zawodach t o jes t w jakim ś sens ie takim s ą deski opis teg o co dzieje si ę w w ielkomiejskim świecie korp o pros imy o maile na adres dl a was ma łpa to kropk ę FM dla was ma łpa to kropk ę asem, a my czekam y na 6 grudni a na nowe wieści c o two im życiu 21 listopad a powt órzy mura l o muralac h mural Eurolandzie tymczase m bardz o dzi ękuję za mąż bardzo życzymy n iedzieli naszym go ściem był dzisiaj Bolesław Chrobry rysown ik malar z graf ik auto r powieści graf icznej dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA