REKLAMA

Mentoring międzypokoleniowy

Strefa Szefa
Data emisji:
2019-11-10 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:50 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marzeny Mazur są: Rozwiń »

Robert Krool - prezes Fundacji Lifeskills, założyciel Liceum Ogólnokształcącego Lifeskills nr 1
oraz Hubert Hanc - uczeń II klasy tego Liceum. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w itam pa ństwa bardz o serdeczn ie jako ś tak si ę złożyło, że od pewneg o czasu mam y cyk l audycj i mentor ingu i chyba b ędziemy się trzymać teg o temat u, ponieważ Odrę odz ew słuchaczy jes t dosyć duży mentoringu jes t tera z bardz o popularn e sprowadzan e z bardzo w ielu f irmach tak im stopniu korporacyjny m m ówimy wted y o mentor ingu zawodowy m natomiast dz isiaj troch ę inne uj ęcie mentoringu ostatn io Rozwiń » mówiliśmy o mentor ingu w sprzeda ży mentor ingu coachingu sprzeda ży czy czy m t o czym r óżni si ę tak i mentor ingu sprzeda żowy doszliśmy do wn iosku żonę zupe łnie inne ni ż takie potoczn e rozum ienia mentor ingu rozwojowego natom iast dz isiaj troch ę mentor ingu między pokoleniowym, z czym to się j e jak co tuta j chodz i za chwil ę porozmaw iamy z naszym i gośćmi, kt órzy kt órymi dz isiaj są pan Robert Krool prezes fundacj i Life Skills za łożyciel l iceum Ogólnokształcącego Life Skills nr 1 również ma ste r mento r roku 2017 wg miesi ęcznika biznesmen PL ora z mento r najbardz iej wpływowy mentor n ie na siódmym w n ich przebywać b ędą będące na siódmym miejscu listy najbardz iej wpływowych mentor ów b iznesowych wg mediów dzień dobr y dzień dobry dzie ń Europy naszym drugim gościem jest pa n Hubert Hands ucze ń drugiej klas y liceum Ogólnokształcącego Life Skills dzień dobr y dzie ń dobry z teg o c o zauważyłam t o u żywa pa n takiego okre ślenia mentora ad, a n ie mentoringu czy to jes t tylko r óżnica w nazewnictwie czy kryje si ę ta m r ównież r óżnica znaczeniowa w mentor ingu mam y coś tak iego jak try b czynno ściowe natom iast mentor a jest czym ś co ma by ć dokonana tam jes t pewnego rodzaj u pochodzen ie z j ęzyka n iemieckiego francuskiego szczeg ólnie n iemieckiego to ra d na ko ńcu, czyli można powiedzie ć, że mentor to jes t osob a, która udziela rad mo żna, by by ło tak powiedzie ć oczywiście w j ęzyku polskim ta m na ko ńcu jest t e, a n ie w zwi ązku z tym, gdyż staram y się o d pocz ątku z dr . Jarosławem Sikorą jako ś tak pokaza ć pewn ą r óżnicę c o do zasady od teg o czy m jes t np. coaching b ędą rynki, jakb y czym ś, gdz ie naprawdę trzeb a się czym ś zna ć trzeba ogarn ąć te n temat być też ruc h do przodu i udzielić komu ś rady ta k jak t o robi ą n p . w szkol e osoby ta k jak Hubert, kt óre udzielaj ą korepetycji z matematyk i f izyki chem ii w czasie na ty m zna ć po prostu Okaj cz y ja mam dobre takie my ślenie trochę intuicyjne, że mentoringu t o jes t jaki ś proce s natomiast mentora t o jest bardz iej instytucja alb o zjaw isko bardz iej instytucja, bo instytucja chodz i o t o, że mentor a osi ą spraw y decyzj ę innymi s łowy, je żeli decyzj a została podjęta, jeżeli ktoś nie m a w portfel u decyzj i w zasadzie nie m a o czy m m ówić jakie ś tam wchodzen ie w procesy coś tu nie jes t tak istotne n o decyzj ą m ierzy skuteczność decyzją, że my to cz y co ś zm ieni najwy ższy spraw a chyba najpowa żniejszą, jak ą mam y w życiu m ianowicie t o, że decyzjam i dokonujem y wybor ów bez decyzj i nie ma nic powiedział pa n jeszcz e, że wspólnie z e swo im wspólnikiem tak pokazuj e pa n r óżnicę pomiędzy mentor ING, a coachingiem co t o za r óżnica tutaj osią sprawy jest t o, że mentora to co ś na kszta łt archetyp u to ma wiele tysi ęcy lat, ponieważ kiedyś mentoram i była babc ia dz iadek starszy wujek stryc h i ciotka n iekoniecznie rodzice t o trudna rola rodzica, żeby być mentore m rzadko k iedy udaj e natom iast r óżnica tak konkretn ie, żeby pan i odpowiedzieć mo żemy znaleźć si ę w j ęzyku takim staropolsk im mieli śmy taki w ątek jak kuc ia kuc ia tak po taki powód sta n, czyli przem ieszczenie kogoś z punkt u ADO punktu be z prawdy alb o asyst a w ty m mo że i tamte n coach ing, kt óry widzimy faktycznie jes t czym ś na kształt tak iej terapii be z l icencji prawn ą, czyl i gdzie ś tam asystuje tylk o musi i i to jest w ielu osobo m na pewn o potrzebne w iele osób te ż z teg o śmieje wiele os ób co jaki ś spos ób ucieka o d tego natomiast m y będąc po stronie mentor a tu d e fact o idziemy w k ierunku obniżania archetyp u oczywi ście miałam do czynienia t o tak i rodzaj śledztwa, jakby c o c o dotyka t ę sprawę tak i nast ępnie, jaka decyzj a nie przeniesie te n punk t, do kt órego zmierza ta m jes t oczywiście te ż kalkulacja ryzyka natom iast kalkulacj ę zagrożeń z dużą r óżnicą między jedno drugi w chcia łabym wr ócić na chwil ę do początków określenia mement o rad n o wszyscy wiemy, że wzięło si ę o d mentora, czyl i o d op iekuna tele macha sygnał od Sojuszu, kt óry został zast ępczym rodz icem tak mo żna powiedzieć podcza s nieobecno ści Odyseusza cz y w tak im raz ie r óżni si ę mento r od rodzica skor o pa n powiedzia ł przed chwil ą, że obecn y co pa n Hubert ma umiej ętności i ich ma wiedzę umiej ętności i ich ucz y po prostu nauczyc ielem, dlaczeg o więc używamy poj ęcia mentor skor o pasowa łoby tuta j np. właśnie n ie wiem nauczyciel no plu s w łaśnie ten drug i rodzic cz y to jedna k jes t r óżnica pomiędzy mentore m, a rodzicem cz y cienia my ślę, że bardzo nas na to odpow ie natom iast ja swoje stron y poz iom tak nauczyciel t o jes t rol a formaln a, kt óra wymag a uprawnień s ą takie zawod y, które wymagaj ą jakich ś uprawnień prawd a t o rol a pedagogiczn ą mentor jes t rol ą, kt óra powiedzmy sob ie z rol ą spo łeczną jest pewny m układem, kt óry panuj e np. mentor może by ć osob a, która tak jak Hubbard jes t rok starszą albo 2 lata starszy o d innego uczn ia lepiej mu idzie o d w ielu lat n p . w danyc h przedm iotach buduje inne kompetencj e zwi ązku z tym i potrafi powiedzieć to muszą m u koledz y zwyczajn ie s łuchać kole żance, jeżeli wykon a taki ruch tak i ruc h to podstawianie do wzor u b ędzie skuteczn iejsza my w idzimy te ż, że c o do zasad y t o podstawianie wzor ów jes t problemem natomiast zapami ętywanie wzorów nie ma najmn iejszego sensu, ale to mo że Hubert traktowa ć jak wygl ąda w tak im razie na dziś wydaje si ę te ż syste m korepetycji przez udz ielane prze z prawie, że r ówieśnika tak te ż tak to nazw ę Cisy ja w szkole prowadzon e autora mo żna tak na s be z zakresu sprzedaży ścisłych matematyki fizyki pa n Robert Sonel jest już na tyl e zaawansowan e, żeby wkracz a obszary rozwoj u personalneg o kiedy ś w ka żdym razie w szkole słyną z tego, że lepiej mie ć w tyc h przedmiotach, kt óre jeśli chcesz mieć problemy zg łaszać po prost u do mn ie wszystk o mog ę wyt łumaczyć cz ęsto znajduje cza s po lekcjac h alb o na przerwac h w łaśnie wtedy k iedy, kiedy jes t tylk o mo żliwe szachy te ż szachy jak by łem tutaj odbiorcą segment u rynk u, a właściwie cz y inny kolega z e szkoły również cz y jest pan tam wcześniej mentore m intencji t o jak te 2 role jednocześnie c iekawym te ż c iekawym przykładem mentor ingu na skal ę r ównież program ca ły cza s jest progra m przygotowan ia do dom ów u żytecznych strych swoje nasz a szkoła s ą lekkie około 10 minutowe wyst ąpienia publiczne, które ka żde zg łoszenie mus i 2 × w rok u odby ć przed du żą publicznością jes t życie jak o pomo c os ób i coś, czeg o w polsk ich pa ństwowych szkołach praktyczn ie n ie ucz y wyst ąpień publicznych tak t o si ę testów jes t to element, kt óry rzeczywi ście wyros ło szkol e i istnieje program, kt óry w, kt órym biorą biorą udzia ł stars i uczniowie z e szkoły bardz iej doświadczeni w ty m temac ie przygotowują na s po prost u tyc h um ów mówiona c o jak oczy m ówi chcę prezentowa ć na scen ie i pomo c bardz o bardz o potrzebne, a nie chciałabym jeszcz e wr ócić do tych moment ów, k iedy pan jes t mentorem rozumiem kto ś n p . w klas ie niższej alb o w klasie r ównej z panem ma problem y z matematyką alb o z fizyką i przechodz i do pan a m ówi Hubert Pomóż m i po prostu za darm o po święć swój cza s usiądź ze mną l imito wyt łumaczy tak t o wygl ąda tak dok ładnie te k prost o plotk ę rozros ła że, że dostaj e si ę do ocen y, wi ęc ktoś potrzebuj e pomoc y po prost u przychodz i nie zale ży na tym, żeby za t o pieni ędzy jest jes t to obsza r, który n iestety zarobi ć pieni ędzy na innych uczn iach po prostu pomaga m, bo nie w iem n ie kosztuje jes t przyjemne szko ła tego ż wsp iera instytucjonalnie t o znaczy właśnie jes t tak i of icjalny program mentor a t u np. gdzieś ta m tabl ica w isi karteczk a, je żeli mas z kłopoty z matematyki t o zwr óci si ę do Hubert klas a drug a tak czy czy nie wie cz y raczej poczt a pantoflow a m y jeste śmy jednostk ą niedu żą w sumie 180 uczniów w zwi ązku z tym wszysc y wiedzą wszystk o w łaściwie są specjaliści o d szachów tak ie w łaśnie Hubert powiedział t o jes t Janek, z kt órym przed wakacjam i mia ł okazję rozmawia ć z panią Hubert z kole i jes t powszechn ie w iadomym w szkole specjal ista o d przedmiot ów ścisłych jacy s ą jeszcze mentorz y w szkol e mam y jeszcz e Mateusza, kt óry jes t osob ą absolutn ie p o stronie mus icalu wyst ąpień publicznych ruch u taneczneg o ma m osoby o d teatr u improwizacji mamy też osob y o d tzw. sztuk pi ęknych, czyl i mural e wszelk iego rodzaj u obraz y tw órczość tak rękodzieło w ty m rok u w czerwc u mieliśmy p iknik, na kt órym robili śmy aukcj a uczn iowie sam i prowadz ili w zasadz ie w przeciągu 2 godzin uda ło nam si ę zabrać no dobrz e będą 36  000 z ł, które posz ły na do m małego dziecka, kt óre uczn iowie sam i znale źli to mało dziś, jaki wyjecha ł na k ilka tygodn i latem teg o rok u na d morz e z pedagogami faktycznie trzeb a przyznać, że niekt óre obrazy, które są tworzon e prze z uczni ów w takim tryb ie bardz o intuicyjnym oni na śladują n ic tylk o gdzie ś z wnętrza maluj ą on zdobywa ł najlepsz e cen y jest jest tego dość du żo oczywiście też dyrekto r nasze j szkoły dr Jarosław Sikora osobiście prowadz i mentora między tym i s ą bardz o w ogóle wychodzi ć z za łożenia, że ktoś wpisane, jakb y rol ę pedagog a musi mieć na t o cza s st ąd jak w tyc h naszyc h celac h gdzieś ca ły czas pedagogiczną jest to, że opr ócz pedagog ów 6 nawigatorzy inspirator t o s ą ludzie, którzy n ie musz ą mie ć uprawnień pedagogicznych, al e oni w łaśnie w tych przedzia łach pomi ędzy przedmiotami oddziaływują uczniami uczni ów na r óżne obszar y o d aktywno ści f izycznej prze z aktywność intelektualn ą twórczość prze z r óżne rzeczy można powiedzieć, że on i pełnią funkcj ę tak ich w łaśnie mentorów n ieformalnych ta k jak swo im przyk ładem pokazuj ą Hubertowi innym osobo m jak mo żna wspierać drug iego cz łowieka to nazywamy gdzie ś tą na poz iomie takim odgórnym, że to kompetencj e prac y zespołowej c o do zasady dl a nas s ą istotne 4 kompetencji rozwi ązywanie problem ów materialnych rozwi ązywanie problem ów emocjonalnyc h praca zespo łowa i wytrzyma łość psychiczn ą mentorz y w śród kadry mentorz y wśród uczni ów sami sam i sob ie nawzajem rozum iem, że mentoringu kadry testament roli cmentarne j między pokolen iowe pomi ędzy uczniami t o mo żemy m ówić o tak im mentoringu g o nazwa ć kole żeński monitoring jak by ć t ą nazw ą tak, że dobre określenie w tym uk ładzie jeste śmy równi z 2 pełni rolę tylk o na chwilę uwagę komu ś czegoś nauczyć potem z kolegam i j ęzyk nie zm ienia nasz e las y na chwil ę chcę opuścić szko łę, bo wydaj e się, że te n przyk ład z pi ęknym wst ępem do f irm w łaścicielskich czy firm rodz innych czy tak i monitoring te ż zupe łnie naturalnie zachodz i w b iznesie ta m mniej jest teg o mentor ingu pewn ie kole żeńskiego bardziej teg o mentor ingu, gdz ie w łaściciel ojc iec rodz iny ojc iec firm ę ucz y swojego nast ępcę ucz y sweg o sukcesora wszystkich potrzebnyc h rzeczy i wraca m do teg o pytan ia, na kt óre zapomnia ł pa n udzielić odpowiedzi czy m różni rodz ice od mentora to jes t tak że rodzic może by ć mentore m cz y jedna k nie t o się n ie zawsz e udaje cz ęść rodzic ów w jak i sposób asp iruje do teg o zby t mocn o podcza s gd y mentor ma raczej, jakby taki walo r, że to archety p dz iadka babki się czase m śmiejemy, że po c o mo żna poznać mentora po s iwych włosach prawd a ogólnie się m ówić t o w iek 45 plus s ą w takich no powa żniejszych sprawac h tak jak pan i c o znaczy ło w łaścicielskich czy ju ż w f irmach rodz innych część rodziców aspiruje na si łę do teg o, obsadzaj ąc si ę w rol i kontrolera takiego wzb iera takiego osob y racze j, która w idzi każdą nie ścisłość chcę poprawia ć się wydaj e, że t o mentor a z drugiej stron y w idzimy te ż niefrasobliwość w ty m w ty m zakresie, poniewa ż po prostu trzeb a najzwyczajn iej zdawać spraw ę, w kt órym momenc ie podj ąć decyzj ę formaln a i udzieli ć pełnomocnictw, bo mento r jak c o do zasady nie jes t osobą, kt óra udz iela pełnomocnictwa now i Guy gros większości firm rodz innych czy w łaścicielskich w idzimy zarz ąd w postaci prezesa cz y pani prezes ta m nie ma pe łnomocnictw oczywi ście ludzie narzekają, że mają wszystko na g łowie akceptuj ą ka żdą faktur ę podpisują każdy anek s prawd a wszystk o podpisywana bez wi ększości przypadk ów nie ma gotowo ści udzielania si ę, więc trudno mówić o tym, że kto ś w ogóle ma możliwość, żeby by ć mentore m, bo ta gotowość do dz ielenia się zaczyn a się od teg o, że musz ą udzieli ć Lipnicy i pe łnomocnictwa prosz ę pa ństwa rozmaw iamy o mentor ingu między pokoleniowym państwa mo imi go śćmi są pa n Robert Krool prezes fundacji Life Skills za łożyć l iceum Ogólnokształcącego Lewski ora z Master mento r w roku 2017 wg biznesmen PL ora z pan Hubert Hands ucze ń drugiej klas y liceum Ogólnokształcące KO Ogólnokształcącego Life Skills wrócimy do tematu zara z po skr ócie informacji Radia TOK FM stref a szefa audycja strefa szaf a przy m ikrofonie Marzena Mazur studio pa ństwa mal i goście pa n Hubert Hands ucze ń drugiej klas y liceum Ogólnokształcącego Life Skills i pa n Robert Krool prezes fundacj i Lewski za łożyciel tego l iceum oraz ma ster ma n rok 2017 miesięcznika biznesmen PL r ównież osoba sklasyf ikowana na si ódmym m iejscu najbardz iej wp ływowych mentor ów b iznesu wg medi ów chciałabym spyta ć jeszcz e o pa ńską def inicje mentoringu mentora to, poniewa ż tuta j w l iteraturze jak przejrze ć, jakby przejrze ć si ę literaturę dotycz ącą mentor ingu t o mamy niez ły chaos, b o np. uczen ie konkretnyc h czynno ści nazwane tuto r rynki czyl i, jeżeli i t o uczenie konkretnyc h czynności, których n ie mo żna nauczyć na rynk u np. mówi się, je żeli ktoś chcia łby si ę nauczy ć na s n p . p isania reportaży t o może przyjść do gazety PL t o znan y specjalista o d reportaży i to to uczen ie si ę teg o pisania reporta żu t o by w łaśnie b ędzie t u tory ktoś inny mo że t o nazwa ć mentoringu kto ś inny mo że nazwa ć lekcjami cz y szkolen iem mam y tuta j dosy ć duże w łaśnie w ątpliwości z kolei my ślę, że wi ększość naszym słuchaczom mentor ingu kojarzy si ę z tak im w łaściwie wschodn im dalekowschodn im guru, czyl i jakimś mn ichem, który s iedzi na Kamieniu zadaj e pytan ia jeg o przypowie ści brzmiał m ądrze i trzeb a znale źć g łodu g łębszy sens w ty m c o m ówi czy m wg pan a tak t o ja k jak pan rozumie mentoringu cz y n ie cmentarnych dla nas jes t bardz o prosty t o znaczy ktoś zn a się na danyc h decyzjach już ich ilo ść podjął teraz, jeżeli mamy do czyn ienia z kimś, kt o taką decyzj ę podejmuje p ierwszy raz drugi raz trzec i ra z potrzebujem y du żo tam n ie chodz i o kwestie czynno ściowe t o powiedzmy sob ie poz a aparatem matematycznym odbyw a si ę jeszcze rozgrywka tzw. wykluczen ia co ma pot ężny związek z emocjam i, poniewa ż znaczn a cz ęść z nas n ie chce podj ąć decyzj ę, ponieważ t o wykluczało inne możliwości prawn e, z kt órych ja chcia łbym skorzysta ć, bo przecież każdy chyb a wci ąż tak powszechn ie w iadomym jes t ka żdy z na s z pięćdziesięcioletnim dobrze zapowiadaj ącym si ę mogącą wszystko osi ągnąć jeszcz e w życiu mężczyzny prawda czy te ż kob ietom prawd ę to wykluczen ie one s ą trudn e dl a wielu osób mentor jes t tak ą osobą, kt óra w dos łownym słowa tego znaczeniu ju ż podj ęła troch ę tak ich decyzji potraf i tak spojrze ć na spraw y właśnie te n dziadek i powiedzieć słuchaj wnosi ł wprawdzie jeste ś ode mnie tylko 2 lata młodsza, bo 8 lat od e mn ie starsza tylk o, że po prost u jak bawiła się studia t o już tak ie decyzj e podejmowa łam i są takie takie punkt y s ą tak ie takie zagro żenia rozwa żmy teraz obs łużyć to ryzyk o szczeg ólnie obs łużyć tutaj pierwszy w ątek, z kt órym mam y do czynienia myślę, że t o mentor najcz ęściej jest potrzebn y po to, żeby ten ktoś przesta ł si ę po prost u uwodzić tak ie wodzenie się spotykamy dość często ludz ie si ę uwodz ą kapita łem albo uwodzą si ę skal ą większość startupowców t o robi ł prezes urzędu takie, że skal a i presti ż prawd a jeszcze za granicą to ju ż w og óle to tu kon iec świata prawn o potem mam y coś takiego co by śmy nazwal i ucieczka o d tu też bandur y potrzebn e, bo oni biegają z jak imi celam i mają jakie ś tam wizj ę horyzon t, czyli mąż, k iedy zdaj ą sprawę z tego c o ciągła uc ieczka o d czegoś, a potem dochodz i ta m wątek trzec i, czyli po prost u ukrywan ie przed samy m sob ą pewnyc h faktów komentarz y faktyczn ie s ą potrzebni on i obnażają to wie pani tak, kiedy kto ś powiedzia ł żoną ma ło, kt o chciałby us łyszeć o sob ie tak przykre rzeczy i zobaczy ć s iebie tak g łupiej sytuacj i i w łaśnie mentorz y są o d teg o w tak im razie czy m si ę różni mentor ingu od terap ii, bo obna żanie i pokazywanie oszustw to znacz y tak ich rzeczy kt órymi si ę sami dokonujemy w naszy m życiu jes t r ównież zadan iem terapii n o tak tylko, że w terap ii, jakb y te n terapeuta n ie jes t tak inwazyjny o n o n raczej mento r jest inwazyjne metod y in woz y mento r potraf i kopn ąć tak dos łownie odda ć do zgl iszcza po łbie myślę te ż, że mento r osob a, kt óra po prost u daj e informację zwrotną i t o tak ą trudn ą czasami tak ą wr ęcz powiedzia łbym chyb a, je żeli dookoła s ą osoby, kt óre zależą od pan i tak, czyli zarabiaj ą pan i pieni ądze to trudn o oczekiwa ć, żeby one powiedziały pan i tak zupe łnie szczerz e jak t o wszystk o wygl ąda i często rola mentora w łaśnie polega na tym, że ta k po prost u si ę przygl ąda mówi ju ż jeste m w stan ie stałym pokłócić jeste m w stan ie wej ść wspór t o jest jakb y tak a rol a do ść istotna tuta j, czyl i mentor ów pa ńskim rozumieniu n ie jes t osob ą do podnoszen ia poczuc ia w łasnej warto ści do głaskania pog łowie dom ówienia tak potrafi już w ie, że ciebie, czyli t e zadan ia, kt óre teoretyczn ie powinien realizowa ć coaching t o raczej tak już rozpoczęli rozmowy rodzic jest od teg o prawd ę, że rodz ic gdzie ś czasami pow inien pog łaskać przytuli ć prosto powiedzie ć wierz ę w ciebie wierzy w c iebie tak natom iast ante n mentor jes t kim ś, kt o patrzy mówi n o dobrze n o w kolejnym ruchu si ę wr ócić potem jeszcz e raz się wywr ócił się w trzec im ruch u dojdz ie do strat y będzie upadło, więc trzeb a się od raz u na t o przygotowa ć w grunc ie rzeczy, je żeli ma by ć tak troch ę uchylić r ąbka tajemnicy myślę, że podstawowym pytan iem na pytan ie co zobaczym y za 36 miesięcy, o czym powinniśmy rozmawia ć tera z i t o trudne pytania dl a w ielu osób, kt óre s ą rol i decydenta zobaczon o za 5 lat, o czym powinni śmy rozmawia ć tera z z regu ły, analizując kwesti ę międzypokoleniowe wychodz imy z za łożenia, że zaczynam y od trzeciego pokolenia, a i wted y zaczynam y układać dzie ń dz isiejszy, czyl i wychodzimy 3 pokolenia do przod u i uk ładamy np. statuty sp ółek albo regulaminy statut y funduszy w ieczystych w dn iu dz isiejszym pod trzec im pokoleniu n o w łaśnie pytanie c o będzie za 3 lata n p . w przypadku ucznia l iceum jes t dosyć łatwa, bo t o jes t taka perspektyw a, gdz ie ca ły te n etap szkoln y przygotowuje na s do podj ęcia decyzji c o pote m, a w przypadk u zawodowym jes t t o dużo trudn iejsze jak pa n sobie radz i jak o mentor z e swo imi m ęki w łaśnie tak imi osobam i w łaściwie r ównolatkami zadaje im pa n pytania co b ędzie za 2 lata tak ie jak swymi elementy jak c o pow inno za pracuje dużo łatwiejszy sposób jes t t o co tuta j s łyszę cz ęsto jes t nastaw iona na wynik na t o, żeby czego ś nauczyć s ą też, jak o że n ie jestem pełnoprawną cele m s ą pozbaw ione te j presji, że sygnał do to b ędzie moj a w ina właśnie, że to c o pow ie nie zajmuj e się lud źmi ściek dok ładnie 1 uczy pewnyc h pewnyc h konkretnyc h umiej ętności, które do ść jasny sposób n ie później przydadzą si ę te ż ścieżkę ścieżkę tak jak wykorzystaj ą jes t z jes t proste, a co pa n daje bycie mentore m oba oczywi ście opr ócz uznania Dyrekcji rozumiem, że to jes t miło by ć uznawany m przez dyrekcję by ć mo że w jego wyższa ocena ze sprawowania nie w iem jak to w szkol e wygl ąda, lecz osobi ście panu opr ócz te j n iepewnie dum y zbyc ia wzorem dla dl a swo ich rówieśników akura t w dz iedzinie przedmiotów ścisłych cz y co ś jeszcze pan m a z tego, że jes t mentora także jeszcze oprócz teg o że, że prostu uczy si ę uczy ć ludzi c o jes t bardzo wa żną umiej ętnością to, t łumacząc ludz iom pewn e zagadn ienie sa m sob ie powtarza m utrwala to jes t pew ien rodza j powtórzenia tak iego powtórzenia sprawdzaj ącego cz y rzeczywiście rozumuj ąc zagadn ienie jeśli jeste m w stanie komu ś wyt łumaczyć tak, żeby zrozumia ł t o świadczy c o o ty m, że ja sam bardz o dobrz e rozumiem, czyli t o jes t egoistyczne n ie jes t egoistyczna powiedzia łbym wpros t że, że jest war t jes t teg o zaj ące, ale n ie jest w ten spos ób ce l jes t pracownik to i ile czasu już pa n jes t mentore m cel e czasu ile s ą w l iceum odjąć czas, k iedy podczas p ierwszego sprawdz ianu, czyl i cz y Irak raze m po pierwszym sprawdzianie okaza ło się, że po materia ły do tak iej okazji w s e mamy l iceum wróćmy jeszcz e na chwil ę do tyc h f irm w łasnościowych np. czytam wiele f irm rodzinnych, gdz ie ten mentor a jest poniek ąd wp isane w w tworzenie takiej si ę do myślenia w 7, bo ta m nie ma zasad korporacyjnyc h tak rzadk o s ą ju ż wprowadzone procedur y, które mówią c o będzie dale j jak b ędzie sukcesja jak to będzie wygl ądało zreszt ą też przepisy w Polsce mamy takie, że sukcesja w firmach rodz innych przeb iega dosy ć ci ężko, zw łaszcza z punkt u w idzenia prawneg o, wi ęc w, kt órym momenc ie w łaściciel firmy pow inien zacz ąć mentor ingu my śleć o mentor ingu między pokolen iowym, żeby ta sukcesj a nast ąpiła dobre, żeby nasz ła dobrym kierunku, bo też nie mamy pewno ści cz y na pewno zako ńczy si ę sukcese m mam y klient ów ponad 20 lat w związku z tym on i jakby byl i w r óżnych momentac h życia prawda jednak dz ieci by ły małe drugi jeszcz e ich n ie było trzec i ju ż dorosły czwarty została t o te ż zdarz a i s ęki, aby w ty m, że t o narracj a, którą s łyszymy, że w Polsce nie ma narz ędzi prawnych on a fa łszywie dodatn ia w Polsce s ą narz ędzia prawne bardzo dobrz e zresztą tylk o, że spotykamy ludzi, kt órzy np. wolel iby robić ekspor t kapita łu za granicą ta k na jakiś fundacj i z Luksemburga spotykam y ludz i, kt órzy woleliby, żeby w og óle by ło tak jak za granicą ta k jak mog łem Łucznika i opowiadają historie z prawej z lewe j tak jak to by ło faktycznie warto ściowe dl a kogo ś, kto ma firm ę rodzinn ą w Polsce w trzec iej strony się opow iada, że w og óle gdzie ś tam w og óle lep iej to wszystk ie narzędzia w Polsce s ą to siedz ę w tym 30 lat i czasami si ę za g łowę łapie t o c o słyszę ale, aczkolw iek tak a istnieje narracja w łaśnie nie ma by ć może to i tak, al e ucieczka to wyn ika z interesu tyc h poszczeg ólnych kancelarii cz y poszczeg ólnych gru p tak w tej chw ili mamy taką du żą rozmowy na tema t Zielonej ksi ęgi fundacj i rodz innej fundacj i prywatne j on a w sumie wobe c te j ustaw y z osiemdziesiątego czwartego roku n ic n ie zmienia poz a tym, że wprowadz a pojęcie benef icjenta dl a urzędu skarbowego, bo t o jak w tej chw ili, jeżeli Fundacja kto ś zakłada to trzeb a si ę zawsze dopytywać, kt o z benef icjentem tego drug i to poj ęcie protektora, czyl i wkomponowuje si ę nosiły prawnika, kt óry gdzie ś ta m b ędzie po prostu na tym czuwała wszystk ie rzeczy by ły wciąż to c o jak co propagand y jes t w tym na t ę chwil ę b iznesowej pewne wielu środków, kt órych na tym zale ży, żeby kurs u to fakturowa ć o n ieco innego natom iast wracaj ąc do pan i pytan ia t o te n mentor a w wielu przypadkach jes t niewykonalne on e n iewykonalne dlateg o, że je żeli mentora ma obna żyć kr ótko schemat t o cz ęści rodzin rzeczn iczka na kongres ie w iosennym Jacek Santorski u nas na kongres ie podniósł, że w cz ęści rodzic faktycznie mo że z ty m zgadzam ta m nie ma życzliwości tylk o pogard a i trudn o w ogóle mówić o jakiś sukce s w tej sytuacj i trzeb a po prostu rodz ina wys łać na terap ie faktyczn ie mentora jes t w zwi ązku z ty m niemożliwe, ponieważ to rola rodzica sprowadz a się do teg o rz ąd kontroluj e wszystko trzym a za wszystk ie cugl e w pan i mam swojego dz iecka nie wpisa ł do zarz ądu tak, żebyśmy m ieli jasność ja by m tego nie zrobi natomiast cz ęść rodziców si ę na to decyduj e twierdzi, że t o, jakby edukacyjn a prawda, bo si ę czego ś nauczy n iekoniecznie właśnie wykonywan e są zrobi ł Sławek no n o właśnie zwodzonego 26 lat, więc jakby, wi ęc mogę prze śledzić c o zrobiła decyzj e właścicielskie mogą si ę odbywa ć przez waln e zgromadzen ie udzia łowców akcjonariuszy mog ą si ę odbywa ć prze z inne byt y one nie musz ą si ę odbywać przez to, że dzieciaki wpisane do zarz ądu b iega po s ądach prac y tak wzywan y jako świadek i t d . tak dalej od tego s ą ludzie, którzy na tym znaj ą mo żna po prost u ich wpisywa ć do zarz ądu s ą specjaliści, którzy o d lat kszta łcą dziś jest bardzo dużo w Polsce są chcą by ć w zarz ądach natomiast w łaściciel stwór t o jes t w ątek, który wart o było być mo że k ilka rozm ów nawe t tem u po święcić, poniewa ż mentor a idzie w k ierunku właściciel stworz ą czyl i czeg o jest właścicielem co mog ę z ty m zrobi ć została m inuta do końca chciałabym jeszcze spyta ć cz y mam y szans ę wykorzysta ć mentor ingu mi ędzypokoleniowy mam y instytucje edukacyjne mam y firm ę rodz inne w łaścicielskie w korporacjac h r ównież ja my ślę, że w ogóle, b y mówiło szko łach, b o jak w korporacj ę t o coś co zawsze by ło jeszcz e b ędzie szkolnictwo myślę, że t o się w tej chw ili dobrz e organ izuje mężczyźni kob iety s ą świetnie zorganizowana je śli chodz i o mężczyzn potrzebujemy cora z więcej inicjatyw malarskich, więc chyba cu d opowieści z pozycj i uczniów z pozycj i już mog ę powiedzie ć, że t o, że rzeczywi ście pole do mentor ingu w szkoln ictwie jes t sąd ważąca jeste m tego teg o tw órcą i odb iorca tych, kt órzy aczkolwiek jak si ą imiona mentorów szkol e to byl i t o mężczyźni czy nie zarejestrowa ł szansą s ą też tak t o kt o strzel i działa we wszystkie stron y to dzia ła wszystk ie strony na razie trzec iej płci nie mam y n ic bardz o dzi ękuję za udzia ł w audycj i rozmawiali śmy o mentoringu mi ędzypokoleniowe państwa mn iej moimi go śćmi byl i pa n Robert kr ól prezes fundacj i Life Skills za łożyciel liceum Ogólnokształcącego Life Skills Master mento r roku 2017 miesięcznika biznesmen PL i osoba sklasyf ikowana na si ódmym miejscu najbardziej wpływowych mentor ów b iznesu wg medi ów bardz o pan u dziękuję dzi ękuję panu Hubert Hans ucze ń drugiej klas y liceum Ogólnokształcącego Lewski mento r przedmiot ów ścisłych dzi ękuję bardz o dziękuję ja nazywa m się zate m Marzena Mazur dzisiejsz ą audycj ę wyda ła wydawa ł Bartłomiej Pograniczny realizowa ła Lidia Prądzyńska bardzo wam dzi ękuję za wsp ólnie spędza sp ędzam cza s wszystk ich zaprasza m oczywiście do kolejne j audycj i strefa szefa, kt óra już za tydzie ń do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA