REKLAMA

Zagadkowy życiorys Józefa Retingera

Historie Polski
Data emisji:
2019-11-10 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
45:01 min.
Udostępnij:

Kim był naprawdę Józef Retinger? Komu służył? Czyim był agentem? Jaką rolę odgrywał w naszej historii? Odpowiedzi na te pytania szukał Dariusz Baliszewski, dziennikarz, historyk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobry t o s ą h istorie Polski dz isiaj wracam y do postac i n iezwykle tajemn iczej c iekawe ci ągle budz ące wiele emocj i jak t o czasam i mówimy jeg o życiorys nadaj e się nie tylk o na wspania ły ser ial f ilmowy, al e może nawe t na wielk ą hollywoodzką ekranizację może kiedy ś do teg o dojdz ie chodz i o Józefa rat ing gra niewykluczone, że scenar iusz takiego wspania łego f ilmu nap isze nasz dzisiejszy go ść Dariusz Baliszewski dz iennikarz Rozwiń » historyk popularyzato r h istorii pasjona t w itam serdeczn ie dzie ń dobr y na raz ie napisałem bardz o obszern y tak i materiał dotycz ący życiorys s ól Ettinger, a rozum iem, że scenar iusz b ędzie nast ępny punk t spr óbujmy dz isiaj przypomnie ć opowiedzie ć naszy m s łuchaczom, dlaczego t o jes t tak a dziwna posta ć czem u je j towarzysz y tyle emocj i, a jednocze śnie nada l znak ów zapytan ia t o c o też ty p iszesz czy stawiać pytania k im by ł naprawd ę komu s łużył cz y by ł agente m, jak ą rol ę odgryw a w nasze j h istorii spr óbujemy odpowiedzieć dzisiaj opar y z tyc h pyta ń mo żna spr óbować prz y czy m n ie bardzo wierz ę, aby udało si ę nam odpowiedzie ć na wszystk ie pytania to jes t posta ć tak nies łychanie tajemnicza, że pewn e element y tego życiorysu wymykaj ą si ę zupe łnie jak imkolwiek badan iom h istorycznym po prost u zwyczajnie nie wiemy n ie w iemy, dlaczeg o post ąpił tak, dlaczeg o zdecydowa ł tak pewnyc h rzecz y w ogóle n ie wiemy n ie wiemy od pocz ątku k im by ł przecież ukaza ła si ę w ramac h czarne j legend y dość du ża ilość przekaz ów ksi ążek nawe t, które odchudzają o d czc i w iary po prost u prz y przypisuj ą najprzeróżniejsze rzeczy, z kt órymi mia ł n ic wsp ólnego wszystkim robi ą z n iego Żyda co wciąż nie ma n ic z łego na na świecie chroniące oczy do teg o, że robi ą to rozumiem, że chodz i o to, że przy, że to ma w łaśnie być pejoratywn e ta ma tak oczywi ście prz y czy m badaczy uczc iwi sol idni przypominają, że ojc iec by ł Józef Stanisław matka Maria Krystyna i że i, że w og óle m ieli maj ątek z iemski rzecz, że zosta ł oddan y do Rzymu do jezuit ów rozpocz ął nowicjat z dom u nie bardz o w iemy cz y czy rozpocz ął czy by ło co ś więcej, bo on si ę prze z ca łe zachowa ł życie zachowuje aż przyszła taka my śl g łowy jak człowiek, kt óry właśnie ma specjaln e namaszczenia np. kas z ko ścioła katol ickiego cały te n jego życiorysie grunc ie rzeczy nie n ie do n ie do ogarni ęcia n ie do zrozum ienia, ale t a w dalszym nazwijmy w łaśnie Łatka, którą pr óbowano mu przyczepi ć po to, żeby t o w łaśnie i o d tej strony g o deprecjonować pochodziła mo żna powiedzieć do ść m. in. wysokiego źródła n o bo piszesz t o, że m. in . by ły m inister spraw zagran icznych drugiej RP August Zalewski Zalewski przeprasza m dobrze znał lep iej gr a pisa ł ojciec dr Józefa Hieronima Ettinger by ł Żydem adwokatem w Krakowie grup a finansist ów z Wiednia chciała wykupi ć Zakopane cele m eksploatacj i lasów adwokat Oettinger wiedząc o tym, by uzna ć zamierzonej transakcj i hrab iemu Władysławowi Zamoyskiemu hrab ia Zamoyski z Górnika zaciągną po życzkę na kurn ik i podcza s licytacji Zakopane wykupi ł jednak adwokat Ettinger, czuj ąc się zagrożony zwrócił si ę do hrab iego Zamoyskiego o pomo c opiek ę za państwo obiecał m u, że zaangażuje g o jako swego adwokat a, al e postawi ł warune k, że Ettinger mus i przyj ąć katolicyzm i tak oto potem si ę w łaśnie mógł być pochowani z katolikiem zale ży t o PiS, al e carsk ich pi łsudczykiem jes t m inistrem spr aw zagran icznych w związanych też l istopadem oczywi ście Piłsudskiego usunie i powo ła Becka al e, ale jednak Zalewski jes t pi łsudczykiem piłsudczycy n ienawidzili Oettingera, że z wzajemno ścią zresztą, poniewa ż Ettinger zwi ązał się opozycj ą nazwijmy to t o jes t bardz o szczeg ólna postać o n jes t niski kalek i, bo powódź now ą i t o ca łe życie n iski szalen ie wątły brzydk i przeprasza m rzeczy historyk o śmielę si ę co ś tak iego powiedzieć ale, ale o n jes t naprawd ę brzydk i i on z tego czyn i pewnego rodzaj u cnot ę ma ogromne powodzen ie w śród kob iet n p . jes t oczywiście n ielubiany nielubiane, poniewa ż o n p ije o d jak si ęgnąć wstecz w życie letni generał zawsz e jes t si ę dziś ze ci ężką niski, ale tom u nie przeszkadza się n ie up ija zupe łnie potrafi ł milcze ć potraf i zachowa ć dyskrecję potraf i prowadzi ć rozmow y tak, że sprytny Inter locu m Tur n ic z tej rozmowy n ie jes t w stan ie wynie ść Bory Finger panuj e na d wszystkim odd a nikt nie w ie ile zn a j ęzyków obcyc h, al e du żo języków obcyc h znaj porusz a si ę w tyc h j ęzykach bardzo bardzo sprawny jak o m łody cz łowiek trochę podr óżował i postulował poświęć c o na pewno te ż w tym pomog ą na pewn o tak, ale jest n ie nie wyobrażali n iezdolny też doktora t w wieku 21 lat i do to jes t naprawd ę kto ś bardzo niezwyk łym może to jes t także jak to pisał Sienkiewicz Bóg da ł mizern ą postać, a wi ęc musia ł nauczy ć szabl ą robić może t o taki jes t, al e te n Finger o d początku zresztą swojeg o życia jest to jes t to posta ć nies łychanie sympatyczny nawe t je śli jest najpi ękniejszy, bo w istocie, który jedz ie do Londynu, żeby walczy ć o Polskę, żeby tworzyć co ś na kszta łt biura w iedzy o Polsce biura pomocy Polsce, bo Polska jes t upo śledzona jes t prześladowana prze z zaborców t o jes t wspania ły romantyk t o jest ta jes t czekał usposob ieniu nieledwie poetyckim, al e też p isze co mo żna, by akura t w p ierwszym przynajmn iej odruchu zapisać na te j karcie p o stronie minusów jedz ie do Stanów zjednoczonyc h z 1 strony prowadz i rekrutacj ę w śród Polonii do polskiego wojsk a, al e we Francji podejmuje akcj ę n a rzecz zaprzestania tworzen ia polskich oddziałów b łękitnej armii al e dlaczeg o ci rekrutowan i w stanac h Zjednoczonych oczywi ście s ą tuta j poz a jak imkolwiek niebezpiecze ństwem, ale ogromn a mas a jeńców, kt órzy dostal i si ę z armii n iemieckiej cz y austr iackiej n iewoli, kt óra przyst ąpiła do armii Hallera do b łękitnej arm ii je śli dostan ą się jeszcze ra z w r ęce niemieckie zostaną rozstrzelan i be z sądu on o tym w ie i on pr óbuje tych ludz i ocalić t o jes t ogromn a mas a ludz i także on n ie jes t specjalny m sympatyk iem narodowe j demokracji te ż, żeby była w te j spraw ie jasno ść i ta k między nam i m ówiąc jeg o miejsce pol ityczne w ty m tej geograf ii pol itycznej Rzeczypospolitej i jeszcz e przed odzyskan iem niepodleg łości po odzyskaniu tak imi n ie bardzo wyraźne czas o n jes t we Francji ma szansę real izuje on komun izm żyje jes t w zwi ązkach zawodowyc h robotn iczych jaki ś troszeczkę przeprasza m si ę tuła po tym, po ty m świecie piszą o n im, że awanturnik, że to jes t awanturn ik, kt óry dl a awantur y prawda sprzeda rodzoną matk ę rodzon ą siostrą ale, al e w moim przekonan iu t o nieprawda n ie on n ie jest awanturnikiem jes t po prost u Czechem, kt óry jest n iebywale inteligentny, który szybc iej ni ż inni dostrzeg a ca łą z łożoność r óżnych sytuacji i z tych sytuacj i wychodz i jak popatrzym y na życie Ettinger te n powinien powiedzie ć nie teraz tylk o na ko ńcu naszeg o spotkan ia, ale osi nigdy n ie mieli o n si ę po prostu n igdy n ie mieli popatrzm y na to c o rob i w czas ie wojn y z Unią Europejską to cz y o n ma 21 spotkań z przyw ódcami ma łych państw, kt óre są np. okupowane przez Niemcy, bo tworz y co ś tak iego on zak łada ju ż konieczno ść powo łania do życia Unii Europejskiej działa na ty m rzec z, a co robić z Rosją on w ie, że Rosja wygra t ę wojn ę i t o tak wcze śnie, że wcze śniej zaczyna t ę Rosję ju ż jak o cz łowiek Sikorskiego na troszeczkę kokietowa ć troszeczk ę przekonywa ć do Polski o ty m, oczywi ście powiemy natom iast propos te j jego antypatii, al e alb o spe c specjalne j wiedzy p isze w swo im mater iale o przyjeździe rat ing Dera do Warszawy na spotkanie, które miało ono c o du żo m ówić też nie w iem cz y zapis zap isujemy t o na kont o w łaśnie zebran ie z front u mors, kt óre było n o w łaśnie ewidentnie można, by nawe t powiedzie ć pr óbą zamach u stanu z łoto ten przyby ły z Londynu Ratzinger wyg łasza refera t treść jes t tak a wojna b ędzie prawdopodobn ie jeszcze w ty m roku m ówimy o spotkaniu z w ielu tego 3009 . Anglia Dobroń pieni ądze i pomo c wojskową, al e pod warunk iem, że Polska zmieni rządy c o zachęca face t do zamach u stan u jest o d dawn a anty-PiS piłsudczykiem w ty m nie ma n ic dz iwnego pytan ie brzm i inaczej, bo t o t a ta opowie ść rodz i takie podejrzenie, że jes t co ś tak iego jak tajny światowy rząd, kt órego em isariuszem jest Ringier t o jest jaka ś grup a zupełnie n ieformalne, ale kt óra decyduje o losac h świata ju ż n a na polecenie tych ludzi przyje żdża Ettinger mówi alb o zmieni ć rz ądy albo uzyska ć żadnej pomoc y luty 39 za chwileczkę b ędziemy podp isywali umow y gwarancyjn e z wielk ą Brytanią przecie ż na za chwileczkę jak gdyb y my znajdz iemy si ę bardz o konkretny m miejscu, a ich za chwilę bez wyg łosi swoje s łynne majow e przem ówienie, że nie m a rzeczy cenniejsze ni ż honor my ślę, że nas z rz ąd świetnie wiedzia ł o ty m, że przyjecha ł do mieszkania profesora glazura Oettinger wyg łosił wyg łosił, że mam y ta m swo ich ludzi i we fronc ie mars z cho ć, choć bardz o historyk marzyło dotarc ie do materiałów kontrwyw iadowczych z tego frontu może wiadomo, że byl i inwigilowani wiadomo, że byl i śledzeni, a więc m y ju ż jeste śmy na pewnej drodz e drodze, kt órą pójdzie r ównież Ettinger jest bardz o zwi ązany z Churchillem jest bardz o zwi ązany z Francją, ale m imo to pozwala sob ie na tak ą wypowiedź jest te ż drama t Zaolzie po dzie ń dz isiejszy n ie zdajem y sprawę z teg o jak du żo kosztowało nas z kosztował na s b łąd Zaolzie stracić ca łą sympatię Europy te j liberalnej Demokratycznej Europy i my ślę, że to jest funkcj a właśnie teg o zdarzen ie na dobrz e ci ąg dalsz y niezwyk łych las ów Józefa Ratzingera po informacjach TOK FM histori ę Polski Maciej Zakrocki witam ponownie to są h istorie polsk ich stud iu Dariusz Baliszewski, którym rozmaw iam dz isiaj przypominam pa ństwu posta ć Józefa Ratzingera zako ńczyliśmy pierwsz ą cz ęść nasze j rozmowy na ty m, że Getinger przyje żdża do polskiej je j idzie na w luty m 300 dziesiątego rok u na spotkan iu z lud źmi zwi ązanymi z fronte m m ąż informuje, że b ędzie wojna i ta wojna mo że wygl ądać troch ę inaczej i otrzymam y pomoc je śli w Polsce zmieni ą si ę rz ądy Dariusz Baliszewski wspomnia ł o Zaolziu, ale n ie wracamy do teg o w ątku przeskoczym y troch ę, bo ot o jeste śmy we Francji i Sikorski jak o ju ż prem ier rz ądu i w ódz naczelny odtwarz a tam 90 armię, a t u Józef Oettinger m ówi rzecz ca łą armi ę ewakuowa ć do Wielkiej Brytanii do Wielkiej Brytanii trwa ło t o rzecz zupe łnie niezrozumia ła, a konkretnie gr y na jesień 3009 . roku 2, że Francuzi do żadnej wojny w grunc ie rzeczy n ie przyst ąpią, że podpisz ą haniebn ą kap itulacji, że na s zostawią mo żna powiedzie ć na po żarcie wrogow i, a o n powie o n w ie i dzia ła na rzecz si ę przerzucenia tyc h 90  000 ludzi na wyspy brytyjsk ie co mia ło pew ien sens wyspy brytyjskie trwaj ą żadne wojsk a jak w iadomo, wi ęc bardzo im zale ży na tym żeby, żeby ci Polacy ta m się znaleźli, al e Polacy tam n ie znajd ą jak w iadomo uratuj e si ę z te j pożogi wojn y w n iemieckiej francusk iej raptem 20 kilka 24  000 ludzi, a cz y na cz ęści uratuje, przechodz ąc do Szwajcarii, al e będą oczywi ście przez całą wojn ę n ie czynn i natomiast i to i to trzeb a wyraźnie otwarc ie powie Sikorski zrobi ł polskie wojsko kt óre, które we Francji odbudowano zgubi ł, b o po zgodził si ę na warunk i francusk ie na podz ielenie tyc h polsk ich jednoste k pomi ędzy r óżne front y, a ich r óżne podleg łości w zwi ązku z powy ższym w związku z powy ższym się n ie udało nie uda ło teg o wojsk a żaden sposób uratowa ć ani on a nie zaznaczyła swoje j obecno ści w kampan ii francusk iej Getinger powie, k iedy za chwil ę nast ąpi kap itulacja przylec i p o po Sikorskiego przyleci zab ierze g o do Londynu na rozmow y z Churchillem, ale tak a taka opowie ść p isana prze z polityk ów między nami m ówiąc po p ierwsze, Adam Kułakowski sekretar z Sikorskiego k ilkakrotnie w Londynie i prowadz i rozmow y w imieniu Sikorskiego jeszcz e w Chile Miss, a trzeci jeszcze n ie rzeczywi ście premier al e, al e prowadzi rozmow y na tema t Polaków interesuj ące m. in . na temat tak iego ścisłego Sojuszu wojskowego także, kiedy przylatuj e Oettinger po przylatuje Ettinger Sikorskiego t o przecież przylatuj e w otoczen iu s łużb specjalnyc h to n ie o n nie Oettinger ściąga ściąga Wilkinson Gabin ściągają szefow ie brytyjsk ich s łużb specjalnych Sikorskiego z jego wojsk iem do do Wielkiej Brytanii wzmożenie wszysc y kojarzą, bo po pad ło nazwisko Gabin staje pułkownika l inkami późniejszy sze f Special Operations Executive człowiek bardz o związany zresztą, bo okazuj e się pote m z lekkim 1 ja miałem szcz ęście i zaszczy t chodząc śladami Oettingera znaleźć si ę w b ibliotece polsk iej w Londynie, gdz ie pa n wted y dyrekto r n iestety nie żyjący Zdzisław Jagodziński, na kt órych zrobi łem dobre wrażenie, że jes t kilka pi ęter w d ół do m iejsca, gdzie znajduj e się archiwum lekk im terenie nast ępnie przez 100 lat, czyl i będzie udost ępnione w 2060 roku 100 lat po o d śmierci śmierci l idera i ta m na moj e błaganie pozwoli ł mi zajrze ć pewn e dokument y, czyli daj e w ta k dzienniki lepiej gr a chodziło mi ro k czterdziesty trzeci g łównie, a i dokumenty osob iste np. paszporty Ettinger to szalen ie wa żne, bo znowu żyli urodziło si ę ile ś ide ę podejrzen ie oskarżeń tak że widziałem pewn e rzeczy i na moj e pytanie czy Ettinger pisa ł w Ratingen w og óle nigdy niczego nie pisa ł n ie znosi ł pisać te jeg o zap iski w tym w tych w tyc h dziennikach te ż są szalen ie lakon iczne kr ótkie takie tak i czyst o kalendarzy cz y typ u pi ątek osiemnasta umówiony w ty m lu b staw y prawda się szalen ie trudn a, ale żadnych op inii, ale us łyszałem, że jednak Ettinger pisa ł Oettinger ju ż pod kon iec życia pisał, więc by ć mo że kiedy ś świat dostan ie materiały Oettinger zostanie jeg o jaki ś ta m notatki wspomn ienia n ie wymieni nie wiem czy dz ieci cz y tak b ędzie, ale al e, ale pisa ł, a poniewa ż Czech, kt óry przyjmuj e arch iwum czy depozy t prawda mus i przeczyta ć żeby, żeby w ogóle przyjąć lu b, żeby zap łacić jakieś bardzo cz ęsto tak że ludzie przez sprzedaj ą swoj e wspomn ienia, a więc zn a ich treść, a wi ęc mo żna jako ś chi ńskiemu racze j wierzyć troch ę w iemy niekt óre notatki pojawiły, aczkolw iek nie wpros t w p isane prze z Ratzingera ważny n o dokumentację dotycz ącą te j postaci sporz ądził n iejaki płk Michał Protasewicz, kt óry bardz o c iekawie o tym, pisze, że o n pochodnie nawe t na pap ierze tak brzmi zabawn ie, a jednocze śnie pokazuj e może mi łość do historii, ale n ie mi łość do dotrzymywan ia s łowa, bo to o n jak napisa ł swoj e wspomn ienia to zaprzysi ągł swojeg o przyjac iela płk . Bokszczanin na, aby ten nie czytaj ąc ich po prostu j e spali ł, k iedy ju ż Protasewicz jes t na łożu śmierci, al e płk Bokszczanin przeczyta ł i uznał, że nie b ędzie niszczy ł te h istorie, al e zaprzysi ągł swojeg o przyjac iela płk. Mieczysława Szymańskiego, żeby o n n ie czytając palił no i t d . w ka żdym raz ie na szcz ęście t e rzeczy ocala ły i tam jes t du ży rozdzia ł po święcony Ratzinger ow i i m. in. chciałem, żeby odpowiedział spraw ę zwi ązaną z katastrof ą gibraltarsk ą, kt órą ja wo łam has łem s łowami Ratzingera zab ili mi g o t e tak zap isuje w t ę sytuacj ę Protasewicz, którym naprawd ę mo żna wierzy ć, bo t o jest t o są osobiste notatk i do zn iszczenia do spalenia w ty m tyc h w tyc h z imy wspomnienia Protasiewicza niektóre rozdzia ły zatytu łowane s ą malwersacje wszystk im oddz iale prawd a aresztowan ie Grota najbardz iej tajemnicze spraw y polskiej h istorii tamtego czas u, a jest t o szef z teg o oddziału jest t o szef najwa żniejsze, że tak pow iem kom órki sztab u naczelnego wodz a zab ili mi g o mówi rekin GER i i prawie p łacze i p łacze był szalen ie związany z Sikorskim, al e zab ili mi g o oznacz a fak t śmierci naturalne j n ie żadnej śmierci w katastrof ie w wypadk u lotn iczym tylk o śmierci zadane j rekiny o tym w ie Ringier rozmawia łem z jeg o sekretarze m rozmawia łem z sekretarze m Romera m inistra spr aw zagran icznych rytm gr y nigdy s łowem n ie powiedział c o się sta ło na Gibraltarze n igdy nikogo n ie oskar żył by ł na Gibraltarze, bo pojawił si ę ta m nast ępnego dn ia pod łogi rozmow ie z Churchillem ta m na Gibraltarze prawie n ie wychodzi ł z gabinetu maszyn a Harlana frank Mason zachwal a gubernato r Gibraltaru bardz o wysok i funkcjonariusz m y Fire brytyjsk iego przywi ózł Borek Finger towarzyszy ł szcz ątkom Sikorskiego przyjedz ie do Londynu spraw a, że tak sojusz e zamkn ęła n igdy więcej do n iej nie wr ócił i n igdy na żadne pytan ie nie odpowiedział al e, al e Kingę wiedział c o się stało widział jak to zrobić to tak n ie ulega kwestii na t o r ównież bardz o czeka m, bo wierz ę, że w tym 2060 roku byli śmy ta m zosta ć na g órę co zaw iera t e dokument y w ka żdym razie t o było dla Singera i dl a Polski zreszt ą mo żna Sikorskiego lubi ć można g o n ie lubi ć, ale śmierć Sikorskiego była dl a Polski no szalony m wręcz tragedi ą na nieszczęście myśmy znikł PiS wokand y przestaliśmy si ę w ogóle liczy ć jak Biden Sikorski n ie był te n Sikorski miał jedna k swoje bardz o poczesn e m iejsce mo żna mo żna Sikorskiego n ie lubić a, al e też mo żna było lubić Ratingen, bo t o p isze, że nowy prem ier Stanisław Mikołajczyk w łaśnie tego rat ingu er a n ie lubi m. in . z tego powod u, że uważał, że Ettinger by ł za bl isko Sikorskiego koszte m sameg o Mikołajczyka t a tak tylk o w najwy ższym szacunk iem dl a premiera Mikołajczyka, kt óry zresztą też n ie lubi ę bo k iedy trwa ł proces 16 w Moskwie o n jecha ł do te j Moskwy prawd a na rozmow y z ze Stali t o są żarty tak nie Polak tak n ie mo że zrobić s ą r óżne mo że konieczno ści ust ępstw, al e istniej ą gran ice ust ępstw tego nie woln o było kończy coś zrobi ć Mikołajczyk ca ły cza s zachowuje si ę, gdyb y on pochodzi ł z innej Polski jak gdyby jak odcięte to s ą zarzuty wobe c Mikołajczyka, które nie to, że stawia jakiś tam Maliszewski n ie stawia h istoria prowadził ca ły cza s w łasną polityk ę o n dotowa ł w Polsce Stronnictwa, na kt órych zale żało o n potwornie niewyobra żalnie intrygował m ówi się, że l ider był inteligentem bycie ta m w por ównaniu z Mikołajczykiem nie był żadnym intrygant Mikołajczyk n ie znos i Oettingera bo, choć sa m by ł bardzo zdoln y inteligentny na pewn o, al e jedna k Sikorski radził si ę Ettinger Sikorski staw ia pytania trenerow i ma ło tego Sikorski wiedzia ł, że rekiny je śli nie zna odpow iedzi na jaki ś pytan ie t o szybko t ę odpowied ź znajdz ie zadzwon i porozmaw ia znajdz ie źródło informacji na tema t oczekiwany Mikołajczyk by ł przemiłym uroczy m polskim roln ikiem niezupe łnie nawe t polityki, bo popatrzmy na jeg o drogę z czase m z czas ów Witosa Rataja przyszło g o w og óle nie ma ta m Wielkopolski bardzo m iejscowy bardz o prow incjonalny dzia łacz h istoria wynios ła na sam ą g órę na sa m szczy t nie lubi ł Oettinger, ale nie wiedział o ty m, że tor y Tinder na pytanie Churchilla, kt o powinien zaj ąć m iejsce Sikorskiego, kt óry Finger wskaza ł Mikołajczyka Getinger kierowa ł się teg o rodzaj u jaki ś ta m urazam i ch ęciami nie dla Arki gr a liczy ła się jak film jak t o zabrzm i w uszac h przeciwnik ów Ratzingera liczy ła si ę tylk o Polska to jes t jak ktoś wejdz ie w ty m posta ć jak też rzeczywi ście zacznie czy te ż jeg o wspomnienia, al e np. jego listy, bo listy musiał pisać b ędąc na stanow isku sekretarz a Sikorskiego doradcy to nagl e pojm ie, że t o jest tak pi ękna posta ć tak pi ękne Polak tak czyst y Polak on nie mia ł n igdy żadnych pieniędzy rz ąd szukał po kieszeniach jakie ś drobn iaki zawsze by ł taki troszeczk ę dn i czasam i AAA t o jest jak to się mówi u na s w Polsce dusz a cz łowiek po prostu tak a Sienkiewicza ska Sienkiewicza ska posta ć, al e jedna k rzeczywi ście musiał pe łnić jakąś wa żną rol ę bo, przechodząc w łaściwościach przeszli śmy do czasów Mikołajczyk polsk ich, al e na t o jeszcz e mo że przypomnijmy jeste ś tak i op is, do kt órego wrac a si ę płk. Protasiewicza, k iedy w łaśnie po ty m spotkan iu w Ecole d e France tak w te j hali kaw iarni restauracji, gdz ie właśnie padaj ą t e s łowa zab ili go maj ą jecha ć na lotnisko, a z lotniska uda ć si ę do Gibraltaru i on wspom ina, że przyjechał pole c Angela mo że samolo t w łaśnie czek a natom iast on, m ówi że zan im pojedz iemy na lotn isko musimy wst ąpić na Downing Street, żeby porozmawia ć z Churchillem n o co ś te n face t jedna k musia ł mieć cz y robić, że mia ł takie koneksje n o te n facet ma wsz ędzie koneksj e w stanac h Zjednoczonych podnos i s łuchawkę za chwil ę zostaj e przyj ęty przez ZUS ofert a jak ktoś co ś tak iego w Moskwie podnos i s łuchawkę za chwilę ma ło t o przysyła samoch ód, więc t o jes t cz łowiek obdarza mnie n ie umiem teg o żaden spos ób, że tak powiem wyja śnić n ikt n ie potrafi, ale to jes t cz łowiek, który jes t bl iskim znajomy m wszystk ich rz ądzących wted y na świecie też n ieprawdopodobne, al e prawdziwe nie w iem kim jest na c o tylko cza r uro k osobisty Ależ, skąd nowoczesno ść, sk ąd przecie ż, k iedy wr ócił na chwileczk ę do Meksyku, gdzie przecież b ędzie w rewolucji przecież t o jes t tak a sytuacj a, że prem ier uczyć prezen t ówczesny wysy ła g o na Boga jedyneg o na rozmowy do Watykanu na rozmow y z papie żem przecież kim jest 3 już pom ijam fakt że, żeby wyjecha ć na rozmowy z papieżem trzeb a zna ć alb o w łoski prawda alb o łaciny bardz o dobrze o n na te wszystkie języki o n si ę porozum iewa po hiszpa ńsku, jakb y by ł Hiszpanem notabene sp ędzić cały rok w Hiszpanii n ie mając środków do życia jes t wszędzie zn a każdy język t o jes t nieprawdopodobne niezwyk ły niezwyk ły cz łowiek k im jest Józef Ratzinger spr óbujemy troszeczk ę więcej jeszcze an i powiedzieć w trzeciej cz ęści, al e tera z informacje histori ę Polski Maciej Zakrocki dzie ń dobry ponownie to są h istorie polsk ich stud iu Dariusz Baliszewski rozmaw iamy o Józefie rek in bierze no i tera z mo że przekroczym y do stycznia czterdziestego czwarteg o roku ot o n a tzw. golfowym pol u w Londynie odbywaj ą się rozmow y polsk o ang ielsko radzieckie wiadomo, że b ierze w n ich udzia ł m inister spraw zagran icznych Tadeusz Romer i Józef Hieronim Ringier no właśnie c o to s ą rozmowy, o c o tu chodzi c o si ę dz ieje w Londynie czterdziestym czwartym rok u, jak ie są skutk i tyc h rozmów cza s zacząć od teg o, że 5 styczni a czterdziestego czwarteg o rok u armia czerwon a przekracza dawn ą stolicę dawn ą granic ę Polski wojn a, a tak że spraw a Polska wkracz a w te n eta p ostateczneg o rozwi ązania trzeba zdecydowa ć si ę z polską przyjmujem y, b o tak pisali śmy przez 50 lat PRL - u prawd a, że wszystk o było prawd a szcz ęśliwie rozwi ązane, bo zwi ązek radz iecki nas z przyjac iel i granica na Odrze inny si ę takie r óżne r óżne historie n o i oczywiście PKWN i t d . ale ich prawd a ta zupełna n ieprawda nic n ie by ło rozwi ązane na pocz ątku czterdziestego czwarteg o roku Stalin w spos ób najbardz iej powa żnych rozstrzyg a czy pr óbuje rozstrzygn ąć co zrobi ć polsko jak zrobi ć może z n iej zrobi ć siedemnast ą Republikę c o zrobił próba tyk a be z sekund y wahan ia mo że zostawi ć t ę Polskę prawd a jako ś ta m niepodległą al e, ale wpad a na gen ialny pomys ł że, gdyb y tak powo łać do życia Polskę z Mikołajczykiem, ale i z komunistami to by by ło wyj ście on jeszcz e si ę l iczy w ty m momencie z al iantami, a jeszcze si ę l iczy Stanami Zjednoczonymi i wielk ą Brytanią potem się przestan ie z n im liczy ć zupe łnie, ale wted y si ę jeszcze liczy n o jeszcze potrzebuj e do teg o analiza ta część spr aw czy mniejsz ą Urbańska, ale czerp ie z 2 rękami bardz o bogat a i s ą t e rozmowy znowu n ic o tym n ie w iemy, ale em isariusze Stalina kr ążą mi ędzy Londynem Moskwą t o jest n ie tylko Żukow te n gen. Żukowo NKWD Grigorij alej e s ą to i st ąd wiele postaci, kt óre dzisiaj dop iero tam prze z otw ieranie archiw ów i ujawn ianie pewnyc h dokument ów nagle dow iadujemy się tac y ludzie w og óle istnieli Rosja jej h istoria jest 1 nieskończona dezinformacja nigdy n ie wiemy czy ktoś si ę tak nazywa naprawd ę si ę tak nazywa czy to c o si ę działo naprawdę dzia ło nic n ie w iemy tutaj w iemy, że by ły prowadzone rozmow y uwag a, kiedy Sikorski jes t na Gibraltarze s ą prowadzone rozmow y w Londynie pani pami ęta mówi, al e po s ą prowadzon e rozmowy stosunkow o ski no i teraz pytanie a w jak iej sprawie s ą prowadzone je śli za 2 dni nast ąpi katastrof a g ibraltarska, a nast ępnego dn ia rano znajdz ie się ta m samolo t z 12 funkcjonariuszami rosyjsk imi sowieckimi, więc t o s ą niesłychanie skompl ikowane trudn e rzecz y w rozmowach na golfowy m pol u chodz i o t o, że Rosjanie próbują zaproponowa ć Polsce tak ie rozwiązanie Mikołajczyk na czel e rz ądu nie ma pewnyc h ludz i w tym rz ądzie cz y pose ł Szynkowski prawda prz y zdecydowanyc h zdeklarowanyc h przeciwników związku Radzieckiego za t o do rządu wejd ą socjali ści komuni ści ludowcy b ędzie t o rz ąd przyjazn y Moskwie Mikołajczyk nie daj e odpowiedź n ie daje żadnej odpowiedzi odpowied ź dl a dop iero 23 czerwc a czterdziestego czwarteg o roku 23 czerwc a Mikołajczyk pow inie niekt órzy historycy uwa żają, że Stali od pocz ątku wiedzia ł, że Mikołajczyk powinie, al e ja wcale n ie jeste m tego tak i pewien, b o jak m ówi Mikołajczyk potrafi ł powiedzie ć tak podczas gdy trwa ł proces 16 ani ważne i wtedy zaczyn a si ę najbardz iej niepoj ęty etap i zdarzen ie życiu naszego przyjaciela Oettinger uważał się w Łodzi urodzi ł się dziesiątym ósmy rok u, a wi ęc 4412 to jest 66 Kliś 5056 to nie jes t m łody cz łowiek te n młody cz łowiek decyduj e si ę na sko k do Polski i na przeprowadzen ie jakiś Miś i n ie w ie, kt o za ty m stoi, kto wyda ł tak ie polecenie czy ta jes t inicjatywa prywatn a szalenie tajemnicza h istoria, bo te n f ilm b iorca próbowaliśmy powielić prze z dobre kilkadziesi ąt minut jes t rynkiem, kt óry jes t depozytariuszem ogromne j tajemnicy europejsk ich i brytyjsk ich francuskich tak że amerykańskich t o jes t cz łowiek skarb, gdyb y dosta ł si ę w r ęce niemieckie, ale n ie dostaje si ę w r ęce n iemieckie, chocia ż prof. Wieczorkiewicz napisał, że ledw o wylądował na szali leżą nada l tak Niemcy już o ty m, wiedzieli ju ż dostali donos w te j sprawie z adresam i ledwie, ale ale, kt o zabił, kt o rzucił n o bo nawe t je śli przywołuje fragmen t depesz y do komendanta głównego AK, czyl i Bora Komorowskiego depesz y na czel e generała tak Sosnkowskiego to ta m jes t napisane tajemniczość wypraw y i rola Anglików w je j organ izowaniu nakazuj ą wielk ą czujno ść tak, bo n ie ulega kwest ii, iż rek iny jeszcz e k im Churchilla n ie uleg a kwest ii ca łą wypraw ę organ izuje Gabin z i o n przewoz i u łatwia przedostanie si ę Ettinger do Polski i ten 56 letni cz łowiek tyle w życiu n ie skakał z e spadochrone m skacze z e spadochronem i wszystko się w grunc ie rzeczy je śli chodz i o ska doskonal e ko ńczy i dalej zaczyna si ę Tusk nie wiemy, chociaż s ą r óżne oczywi ście opracowania na temat w k im si ę m ógł spotka ć, bo opracowa ń na tema t k im się wpadka Emma my n ie wiemy k im się spotka ł tak naprawd ę Ettinger z k im rozmawiał z ca łą uzgadn ia wci ąż jedz ie do Polski, żeby np. uzgodni ć t ę sowieck ą propozycj ę rz ądu Mikołajczyka z komun istami, gdyb y tak by ło to t o kra j musia łby wyrazi ć swoj e swoj ą zgod ę prawd a może po to, jedz ie my n ie wiemy cz y w og óle nic nie w iemy kim rozmaw ia ta k między nam i m ówiąc, by my nie my n ie wiemy, kt o w Warszawie jes t Rosja doskonal e wiemy, że jes t tzw . Marcysia, czyl i ekspozytura drug iego oddziału Moskwy drug iego oddzia łu armii czerwone j w Warszawie znam y ile ś ta m nazw isk n ieprawdziwych zresztą zupe łnie al e kt o jes t delegowan y n p . do rozmów z letn im genem w te j marce i prawda my teg o w ogóle nie w iemy nic nie w iemy w iemy, że Londyn wydaj e rozkaz l ikwidacji Ettinger Londyn w rozum ieniu polskie władze w Londynie w zrozum ieniu polskie władze w Londynie jeszcze si ę dowiadują si ę, że Brindisi w bazie lotniczej pojawiła si ę dz iwna postać, która chodz i w masce wy łącznie i próbują zidentyfikowa ć tę postać pozb ędzie się lat a do Polski sa m w tym momencie lutn ik ju ż jes t tak, bo t o jes t lud to jeszcz e jeszcze może od nich n ie być jes t zast ępcą Protasiewicza jeszcz e chyba i o n sam lec i do Brindisi t o jes t tak ścisła inwigilacja t o jes t Boże potrze b lec i, dlaczeg o teg o człowieka wprowadza ła Anglicy pod r ękę prawie, że pob ili jak szybk o się orientuj ą, że t o jes t rel igia i w ty m momenc ie w ty m momenc ie zapadaj ą r óżne decyzje nale żą strony można, by powiedzie ć, że z punkt u widzenia tak iego teraz pow iem specjaln ie prowokacyjn ie patriotycznego facet, kt óry chc e dogadywa ć z Rosjanami otworzen iu tuta j jakiego ś Niewiem jakie ś Finlandii z racji je śli można u żyć tak iego terminu no w łaśnie dzia ła wbr ew interesom demokratycznych w ładz nie ma demokratycznyc h, al e jedna k władze no to tak n o to trzeb a zlikwidować tak to jest nasz a Polska specjalno ść zlikwidowa ć opr ócz potwarz y normaln e Francuzi mają de Gaulle, kt óry złamał przysi ęgę jak brzydk o n ie z łamał, al e te n w słusznej spraw ie z ła, ale Inter w jak iej spraw ie polecia ł Otóż zam iast zastanawiać czy cz łowiek, kt órego nazywam y zdrajc ą istnieje poj ęcie patr iotycznych zdrajców czy cz łowiek, którego nazywam y zdrajc ą przyni ósł Polsce krzywd ę czek a a ż 6, a jak ą krzywdę przyni ósł Polsce Berlin mo żesz powiedzieć przywr óciliśmy n iedawno jeg o pomn ik wyprowadzi ł dziesiątki, a może nawe t wi ęcej setk i tysi ęcy ludz i ziemi tak pow iem, że n iewoli dramatyczne j sytuacji uderzy ł na Warszawę, bo t o on uderzy ł na Warszawę nios ą pomo c powstaniu Warszawskiego nie uleg a t o żadnej kwest ii co ś co takiego z łego zrobi ł tak że chcia ł deklarował, że chce dl a czerwone j armii to prawd a jak mia ł zadeklarowa ć za trumn ą Aleksandra pierwszego 2006 . rok u w Warszawie, bo pogrzeb y by ły na teren ie całej w ielkiej prawda carsk iej Rosji id ą wszysc y bohaterow ie powstan ia listopadowego wszysc y za 4 lata stanął na czele oddzia łów za 4 lata podejm ą walk ę za wcze śniej nas z przyjaciel Zając czy generał zreszt ą arbuz b ędzie mia ł swoją ulic ę Warszawy w Warszawie by ł nam iestnikiem car a Otóż istnieje co ś tak iego jak korzy ść Polska jak dobr o Polski jak płk Kukliński istniej ą ludzie, kt órzy wyszli si ęgają w przyszłość ta k jak Krieger i on wie, że leci dl a Polski notabene od raz u pow iedzmy, k iedy wojn a si ę sko ńczy i tak że Singer n ie w iem jak zmusi ć Brytyjczyków żebrze Brytyjczyków my śmy dostal i sprz ęt warto ści k ilku milion ów dolarów uwag a w czterdziestym 0506 . rok u k ilka milionów dolarów t o ju ż razy 11 dzisiaj ogromny maj ątek Oettinger dzi ęki swojem u m iejscu jakiś h ierarcha jachte m nieznanych przyczy n przesy ła do Polski t o w ielki patr iota t o wielki Polak t o człowiek, który n igdy w życiu n ie przesta ł myśleć o Polsce kog o z niego pr óbujemy robić, bo jeszcze mo że tylk o pow iedzmy skor o powiedzieli śmy, że pad ł rozkaz w Londynie, że nale ży go zlikwidowa ć rzeczywi ście by ła podj ęta taka próba by ła w typowan e osob y, kt óre miały to zrobi ć ca ła ta historia te ż jest n iezwykle f ilmowa powiedziałbym wracaj ąc do j ęzyka z pocz ątku nasze j rozmowy, bo t o mia ł mieć jak t o nazwa ć prze z pani ą bieliznę w ąglikiem p łucnym, która mia ła spowodowa ć jeg o śmierć tam jeszcz e była kwestia, że mo że jednak truc izna w postac i p łynu i stąd pojawiaj ą si ę buteleczki to jes t film historia, do kt órej już pa ństwo pewnie trzeb a odespa ć, ale jednak pow iedzmy, że ten zamac h si ę n ie udaj e Ringier wrac a w ramach operacj i most 2 do Londynu no ale z drugiej strony mo żna, b y sob ie zadać tak ie pytan ie, bo cz ęsto mówimy polityków rozl iczamy też z punktu widzenia pewnej skuteczno ści, al e ona cokolw iek da ła ta m isja, a nic nie da ła wr ócił na tydzie ń przed wybuche m powstan ia Warszawskiego jechał po t o, żeby nie by ło powstan ia Warszawskiego jecha ł po t o, żeby znale źć jaki ś modu s dyplomatyczn y tak pow iem rozwi ązania, gdy ż szalen ie trudnyc h trudnych problemów uda ło si ę przegrał prze z jego przewieziono o n by ł ju ż na noszac h zniesiony podczas teg o most u trzeciego 2007. boda j lipca 3004 . rok u do samolot u przez jeg o zawieziono najp ierw na rozmowę z gabinetem, a nast ępnie do Kairu na rozmow ę z Mikołajczykiem cz łowiek, który jest kaleki nie mo że si ę ruszać, żeby się nos i na noszac h teg o czeka jes t tak ważny tak wa żne t o co ustalił, że jeg o się wierzy ć na spotkania pol ityczne dyplomatyczn e t o niesłychanie wa żna posta ć ja napisa łem ten materia ł Kinga że, poniewa ż zada łem sobie tak ie zadan ie napisania ser ii esej ów na tema t cud u niepodleg łości niepodleg łość Polska osiemnastego roku t o cu d i ile tych esej ów wydanyc h ju ż za chwil ę b ędzie ksi ążka w rytmie w wydawn ictwie rytm składa si ę, jakb y na pew ien obraz szalen ie sp ójny obra z n iestety, bo obo k rzeczy, kt órych mo żemy si ę chwali ć i szczycić t o s ą takie momenty, kt óre się powinniśmy wstydzi ć, al e te moment y też powinni śmy zna ć Ringier t o 1 z tak ich h istorii co, do kt órych m y Polacy powinniśmy si ę wstydzić wręcz posypa ć g łowę popio łem t o pi ękny Polak i ogromnyc h niewyobra żalnych zasługach dl a Polski n ie wolno robić teg o c o rob imy co uprawiamy w grunc ie rzeczy przez cały cza s się rodzina c o do jeg o śmierci no nasz e dz isiejsze spotkan ie m. in . w łaśnie temu służyło, żeby tę posta ć przedstawi ć przypomnieć n ieco inaczej c iekawie kończy te n swój tekst, bo m ówi, że jedyn a tabl ica, kt óra po, którą po święcono pami ęci Ratzinger owi prz y ulicy Wiślnej w Krakowie, gdz ie mieszka ł znik ła znik ła taka jes t Polska by łem przy regulowan iu te j tabl icy, a przyjecha ły c órki Getinger, bo ma 2 córki b ili polsc y m inistrowie by ło uroczy ście niestety jeśli t o jes t np. podejrzen ie, że t o jes t życie przez niechęć wisia ła taka tabl ica na ulicy Wiślnej w Krakowie, a przekona ć kogokolwiek w Polsce okaże si ę tak n iewielu ludz i rzecz niemożliwa n ie można udowodni ć i przekona ć Polaków do czegokolw iek na wykonamy przekonam y powolutk u ka żda kolejna edycja histori ę Polski też tem u służy bardz o dzi ękuję za rozmowę Dariusz Baliszewski by ł dzisiaj z nam i ja dzi ękuję tera z będą informacje w TOK FM Maciej Zakrocki życzę państwu mi łego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA