REKLAMA

Wąsy, masturbacja i check-up urologiczny. Akcja Movember 2019

Dobry Seks
Data emisji:
2019-11-10 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:41 min.
Udostępnij:

O mężczyznach w gabinetach urologicznych, o profilaktyce przed rakiem prostaty i jąder oraz o akcji Movember rozmawiają Monika Staruch, seksuolog kliniczny, Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr n. med. Roman Sosnowski, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynam y magazyn dobr y seks mam stud ia są ju ż nas i go ście Monika Staruch dobry wieczór w 2 czy seksuolog kl iniczny kl iniki psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego jes t tam r ównież dr Roman Sosnowski dobry wieczór dobry wiecz ór pani dobr y cz y pa ństwo urolog kl iniki nowotworów uk ładu moczoweg o centrum Onkologii w Warszawie ten zest aw gości i t e af iliacje ju ż pa ństwo pewnie mówią, Rozwiń » o czy m b ędziemy rozmawiać du żo si ę dzieje ostatn io w przestrzeni publicznej je śli chodz i o zdrow ie seksualn e mamy też szczeg ólny miesi ąc trw a akcja Movember albo Movember zależy jak gm iny jak rozum iemy jak Wymawiamy akcj a w ramac h, kt órej k u nasze j rozpaczy w idzimy niekt órych naszyc h pan ów z wąsem, al e t o w łaśnie szczyt państw w szczytny m cel u to w łaśnie ta nasza rozpatrzy ł śmieszki czy chodz i w bardzo cz ęsto, bo ten w ąż potraf i by ć bardz o atrakcyjny po t o, żebyśmy si ę spotykal i rozmaw iali zwrócili uwag ę na pew ien temat, jaki drog i doktorze ja pow iem więcej o bardzo dobrze, że t e wąsy wzbudzaj ą niepok ój cz y jakie ś za zainteresowanie nawe t w spos ób negatywn y w śród spo łeczeństwa, bo je żeli pan i w idzi m ężczyznę, który na co dzień nie ma wąsów nagle sam i n ie bardzo wie, o co chodz i, a szczególnie, jeżeli t o jes t w listopadzie zwraca się do n iego pan i, dlaczeg o tak rob isz, dlaczego zapuszcz a w ąsy, a o n opow iada o akcji Movember, kt órej t o konsekwencj ą tej opowieści jes t dban ie o zdrow ie męskie tak marz y o zdrowie o ich świadomość zdrowotn ą, sk ąd akcj a Movember w iele lat temu w Australii kilku m ężczyzn działo si ę tą lokalny m etapie zastanawia ło si ę jak zwr ócić uwag ę w łaśnie na problem y związane ze zdrow iem mężczyzn i wpad ł na tak i pomys ł pocz ątkowo zaskoczył tylk o w obszarz e dosłownie kilkudziesi ęciu os ób, że r e l istopadzie zaczn ą zapuszcza ć wąsy listopad po ang ielsku t o nowe wąsy to sta ż zlepe k tych 2 słów dał mow ę Ber i o d tamtej pory akcja p o na pocz ątku dosy ć powoli, a w ostatn ich latach w łaściwie na globaln ą skalę dz ieje się dz ieje si ę i do niej przystępuje w te j chw ili k ilka milion ów osób nie tylk o p łci męskiej, ale także czy te ż dopuszczaln e także kobiety kob iety nie zamieszczaj ą w ąsów, ale wspierają t o akcj e wspieraj ą swo ich partnerów t o jest bardz o szczytn e bardz o fajne, dlateg o że m ężczyzna zale ży, jak i jest sytuacj a w jakim wieku, jak im probleme m często potrzebuj e alb o w og óle kogo ś, kto popchnie g o w cudzys łowie do drzwi lekarskich i te ż bardz o cz ęsto jeg o partnerka do mn ie do mojeg o gabinetu urolog icznego w ielokrotnie przychodzi mężczyzna żona kazała tak jes t pan ie doktorze żonami wysłała, że pan sprawdzi ł cz y ma m prostat ę, bo ka żdy mężczyzna w iemy, że ma prostat ę al e jakb y n ie każdy wie, że rzeczywiście te n proble m mo że istnieć dl a na s medyków planach dl a urologów t o, że mężczyzna przyjdzie z polecen ia żony n iejako, żeby o d haczy k toczon a mu ka że zrobić nie jes t ogromny m sukcesem my zale ży na m na ty m, żeby oczywi ście przyszed ł, ale zależy na ty m, żeby o n opiekował si ę swo im zdrowiem dba ł o swoje zdrowie pe łną świadomością co to znacz y, żeby regularn ie do mn ie przychodzi ł, żeby regularn ie odwiedza ć urolog a w ramach prowadzen ia swojeg o zdrowia medyczneg o akcj a Movember pocz ątkowo dotyczy ła raka gruczo łu krokowego c o rok u je j autorz y cz y pomys łodawcy opracowywali nowe temat y temat y jak o trochę tab u temat y, gdzie świadomość zdrowotn a płci m ęskiej odgryw a bardz o wa żną rol ę innym takim wa żnym tematem, który by ł poruszan y t o ra k jądra jeszcz e innym zdrow ie psychiczne choryc h wielki temat te n jes t taki tak im uwzgl ędnieniem samob ójstw bardz o ważnymi ciekawy element, kt óry w ostatn ich k ilku latac h przyświeca organizatorom i w łaściwie jes t wyraźnie w idoczne już w tej chwili kojarzon y z akcj ą Movember t o jest t y właściwe zachowanie o d strony zdrowotne j cz y tzw . p ierwotna Pierre prof ilaktyka i one n ie dotyczy tylko włącznie rak a prostat y, chocia ż tuta j istotne znaczenie to jest ru n, czyli t o jes t aktywno ść fizyczna t o jes t jakb y bieganie t o jest codz ienne alb o przynajmniej kilka raz y w tygodn iu dban ia o swoj ą t ężyznę fizyczn ą co za tym idzie oczywi ście też w łaściwe od żywianie si ę i t d. tak dale j, czyl i m y jak o medycy ch ętnie włączamy si ę tak ie działania prospo łeczne prozdrowotne n ie tylk o, informuj ąc o tym cz y mam y do czynienia, jeżeli chodz i o problem y z prostat ą, jak ie są objawia się leczy ć tak dale j jak si ę wykrywa, al e tak że takim globalnym podej ściu do mężczyzn pamiętaj patrzy na swoj e cia ło po pierwsze, anal izuje swoje cia ło zareaguje na to co si ę z n im dz ieje nieprawidłowego podobn ie jak ma swoj e umarza wymarzon e ukochane aut o tak ka żdy, ale nie b ędzie jeździł ze, krzycz ąc tym autem n ie wiadomo, dokąd tylk o przy p ierwszym możliwej sytuacji pojedz ie do warsztat u jest sprawdzić jak sa m może na tym, że Meine zaraz przejdz iemy do prof ilaktyki, ale chcia łbym skonfrontowa ć te n w izerunek cz y obraz m ężczyzny pacjenta, kt óry si ę za zarysował nam tyc h mężczyzn pacjent a w gab inecie lekarza urologa mężczyzna, kt óry chce prawo sprawdzi ć czy ma prostata, bo żona wysłała ciekawa jeste m cz y podobn a perspektywa jes t w gab inecie seksuolog iczne z perspektywy seksuolog a mężczyźni maj ą jaki ś szczególny specjaln y dystan s do swojeg o ciała do penisa do j ąder d o do prostaty rozmaw ia si ę z n imi inaczej ni ż kobietami trzec i powiedzie ć, że je śli chodz i o zaburzen ia erekcj i, które n ie s ą najcz ęstszą dysfunkcję seksualn ą, bo wytrysk przedwczesny jes t najcz ęstszą dysfunkcj ę seksualn ą mężczyzn to jedna k ci, kt órzy maj ą problemy z erekcj ą o w iele gorzej psych icznie reagują na t ę dysfunkcję ni ż na przedwczesny, a tera z ni ż na przedwczesn y wytrysk i też jes t tak, że je śli chodz i o leczen ie tych 2 dysfunkcji t o przy zaburzen iach erekcj i m ężczyźni bardz o często maj ą tak i profil zachowan ia, że ukrywaj ą zażywanie r óżnych leków an i firmy zaczynaj ą na w łasną ora z pr óbować, tak więc t o co m ówiłaś o wsp ieraniu kobiet jeśli chodz i o dban ie o zdrow ie męskie jes t bardz o wa żne, k iedy coś zaczyn a się dziać dopiero tworzy ć warunk i sprzyjające zaufan iu na temat mężczyzna nie ba ł się powiedzie ć słuchaj zażyłem pigu łkę, żeby jak najkrócej te n okres trwał eksperyment, bo tu ż przeznaczenie p ierwszy seksuolog mówi w tej audycji o tym, że m ężczyźni z regu ły najp ierw szukają w internecie jakiegoś dost ępu najlep iej be z żadnych po prostu pośredników, żeby kupi ć sob ie t o jakie ś lekarstw o na erekcj ę próbują do czas u, kiedy wydaj ą si ę wszystk im mo żliwości s ą wykorzystan e, a w tym czas ie może rozwija ć si ę nowotw ór mo że, ale pow iem jeszcze 1 rzecz z bada ń wyn ika, że średnio o d wyst ąpienia objaw ów m ówimy o zaburzen iu erekcj i m ężczyzna potrzebuje 5 lat średnio, żeby się zg łosić do specjal isty zacząć leczy ć te n problem z bardz o o d wyst ąpienia objaw u, jakim może by ć zaburzenie erekcji t o zatrzymajmy si ę teraz wracam y w łaśnie do tyc h objawów apelujemy si ę, żeby m ężczyźni poznal i swój organ izm zaprzyjaźnili się ze swo im organ izmem i obserwowal i, żeby zobaczyl i co jeszcze wr ócę na sekund ę do poprzedn iego wątku dl a na s urolog ów w idzimy w odb iorze m y m ęskich m ęskim swoich problem ów tak ą kwestię prze łamywania bar ier dotycz ącej intymnych problemów nie tylk o zwi ązanych z życiem w sferze seksualne j w ogóle z problemam i urologicznymi i bada ń urolog icznych i tuta j jes t takim fak t, że jakb y w Polsce może i w innych krajac h mężczyzna ma tak i w izerunek bycia twardziele Macio, gdz ie byc ie osob ą, kt óra niezniszczalna face t nie p łacze face t jest obci ążeniem w przypadk u problemów zdrowa cz ęść, dlatego że masz cza s na my śli sobie tak że, jeżeli nie b ędę chodzi ł do lekarza n ie b ędę mia ł wykrytych chorób i że nie będę miał wykrytyc h chorób n ie jedyn ie raka, jak ie miał raka i chemioterapii nie b ędę z teg o powodu umiera ł n ie myśli w te n sposób, że n ie za inwestuje swoje zdrowie, że koszty publiczne bez tych wszystk ich etap ów tak jest w zwi ązku z tym dl a na s bardzo wa żnej te n przeka z, że jeżeli ty tu i teraz nie pomy ślisz o swoim c iele swo im zdrow iu w aspekc ie inwestycji t o nie by ć może by ć może okaże si ę za jaki ś czas jes t to troch ę za p óźno też pamiętajmy o tym, że badan ie np. urolog a jes t badaniem fizykalnym t o jes t 1 z elementów to jes t badan ie intymne dotykam y intymnych cz ęści mężczyznę mus imy my rob imy z nale żytą starannością z szacunk iem, al e mężczyzna może n ie by ć na t o przygotowan y wielokrotnie m ężczyźni mówili t o ju ż po będącą w gab inecie, a to n ie było także to jeszcze ra z do pana przejdę oka y j a ja mo i koledzy koleżanki przyk ładam do teg o bardzo du żą wag ę, jeżeli te n mężczyzna się u nas pojawi m y mus imy tak zrobi ć, bo si ę pojawił kolejn y ra z musimy do łożyć tyc h stara ń właśnie, żeby g o w cudzysłowie zatrzyma ć przy sob ie i odpowiadając na pytan ie na c o mam y zwr ócić uwag ę w urologii nie jes t tak łatwo pokaza ć 1 element 1 punkt, kt óry mówi masz t o występuje ten obj aw masz tak ą inn ą chorob ę np. rak a gruczo łu krokowego n iestety tak n ie jes t na razie wiemy, że mogą by ć zaburzenia erekcj i, ale n ie tylko zaburzen ia erekcji nie s ą elementem, kt óry jest 1 z ważniejszych elementów zwi ązanych z chorobam i nowotworowym i uk ładu moczoweg o czy moczow o płciowego t o s ą oczywi ście problem y związane z życia m ężczyzny w NATO nak łada urologia, al e to n ie jest dominuj ący objaw bardz iej te n objaw występuje, i ż chodzi je śli ju ż chodz i o eta p leczen ia rak a prostaty c o wtedy m. in. tak może by ć t o konsekwencj a radykalnego leczen ia rak a gruczołu krokowego po leczen iu operacyjny m czy z wykorzystan iem radioterapii m y na zaburzenia erekcj i spoglądamy w te j chw ili jeszcze zupe łnie inny sposób mianowicie, że on e n iejako mog ą wyprzedzać inne schorzen ia zdrowotne, kt óre s ą zupe łnie niezauwa żalne np. problemy z nadci śnieniem problemy z uk ładem sercowo naczyn iowym problemy z cukrzyc ą, bo t o te zaburzenia erekcji w łaśnie s ą du żo szybciej, jakby w idoczne ni ż zaburzenia wynikaj ące cz y konsekwencje, ale n ie zawsz e maj ą podłoże somatyczn e cz ęściej mają przychodem ja mówię, że t o jest 1 element, więc do mn ie przychodzi pacjen t, dlaczego pytamy go stare czasy s ą seksualne, bo ja o d razu sprawdzam czy poci ągam wątek w łaśnie innych problemów, które nie dotyczą może by ć raczej g óry pani mężczyzna może si ę spodziewa ć od urologa w sferz e życia seksualnego m y po p ierwsze, jeste śmy zawsz e ogran iczeni czasem prawda zawsz e musimy spojrze ć na to c o jest dl a nas pr iorytetem w danym spotkan iu w danym nazw ijmy to badan iu tej, al e zawsze dostajemy tak ie pytan ie jak pa n jak pan a jest sfer ą życia seksualneg o czy pa n aktywn y seksualn ie czy to jes t dl a pan a satysfakcjonujące życie cz y pa n partnerka odnosić satysfakcj ę w ty m życiu seksualny m tuta j proszę mi uwierzyć bardz o w iele różnych odpow iedzi zale żność teg o ile mężczyzna ma lat czy ma jak ąś chorob ą urologiczn ą szczeg ólnie, jeżeli balon u hotelow ą kwest ia pokoleniowa, bo m ężczyzna w pewny m wieku wci ąż jest trudn o rozmawiać o seks ie, a m łodsi jakąś większą otwarto ścią mówią na pewno tak, ale m łodszych Lu m ężczyzn mniej dotycz y proble m zwi ązany z zaburzeń erekcj i, poniewa ż on występuje z w iekiem czasu jakb y nas ila si ę cz ęściej występuje oczywiście młodych te ż mo że dotyczyć tam s ą zupełnie inne wtedy podłoża też prosz ę zwr ócić uwagę, że jeżeli do mn ie do urolog a, kt óry szczególnie zajmuje si ę chorobam i nowotworowym i i naprzeciwko przychodzi ć s iada m ężczyzna np. po leczen iu dosyć intensywnym rak a gruczołu krokowego zawsze gdzieś ta m tyl e mówi pan i doktorzy życie seksualne jest dl a mnie ważna najważniejsza ja chc ę tu i tera z pa n pokona ć rak a prostaty i z ty m wyj ść na prost ą ja mam kochaj ącą partnerk ę te n związek jes t bardz o mocn o emocjonalny dl a na s i życie seksualn e jest wa żne, ale tera z skupmy si ę na ty m ja oczywiście w 2 oto, żeby leczy ć choreg o diagnozować właściwie pokonać tak, al e zawsz e w tl e pamiętam o ty m, żeby o tym, życiu seksualnym jeg o możliwościach cz y jego n o, jakb y satysfakcji dzi ś rozmawiać zawsze wracam y do tyc h temat ów cz y rak prostaty czy te ż ra k jądra w szczeg ólności rak prostat y, które jest najcz ęstszym nowotwore m w śród mężczyzn w Polsce w te j chw ili na pierwszym m iejscu w statystykach pojawia si ę jako tema t w gab inecie seksuologiczne nie on si ę pojaw ia tylk o wted y, k iedy przychodzi pacjen t i m ówi że ma zaburzenia erekcj i w trakc ie d iagnozowania może, kiedy t o jest t o wted y to wychodz i, że k iedy dostaj e informacj ę właśnie by łam zd iagnozowana chorob a i i podjęte leczen ie najcz ęściej po radykalne j prostatektom ii praktycznie 1 do 1 jeśli tak i zab ieg był wykonywan y t o wszysc y c i pacjenc i mają t e zaburzenia no i teraz pytan ie przed rozmową z nam i ogl ądałem wywiad z pacjente m m ężczyzną po sześćdziesiątce może tu ż przed 70 oko, kt óry opowiada ł taką ot o dramatyczną histori ę przeszedł w łaśnie te n zab ieg radykalneg o leczen ia rak a prostat y m ówił, że musiał przewarto ściować absolutnie swoj e życie swoj e myślenie no i straci ł partnerkę życiową przez 23 miesiące musiał nosi ć pieluchę t o jeszcz e nic, al e w łaśnie ten bra k erekcji okazał si ę dl a partnerki nie do przeżycia ona n ie miała odwag i tego powiedzieć któregoś dn ia zostaw iam list, że potrzebuj e seksu w życiu to była du żo młodsza o d n iego kob ieta i po prostu poszła posz ła w swoj ą drogą my ślę, że tak ich h istorii jest niewiele t o jednak wyj ątkowa h istoria te ż statystyki pokazują, że nie w iem cz y n iewiele jes t takich autorów nowocze śnie, jakb y to skomentowała ja nie w iem cz y niewiele, bo jedna k m ężczyźni, którzy przychodzą to oni tylk o c i, kt órzy w wyn iku podj ętego leczen ia związanego z rakiem prostat y maj ą ten problem Dyrekcji w ogóle pojawia się ten progra m ta k jak tutaj pan doktor m ówił często jes t to zw iastun jakiś innych chor ób somatycznych sta n przewlek ły, al e n iestety musz ę powiedzieć n iestety jes t tak że m ężczyźni nawe t podejmują jakie ś desperack ie dzia łania związane z ty m, że chc ą naprawi ć to z t ą funkcją prawn ą tak rozszerz a rodzi ć tak, bo boją si ę, że partnerk a zostawi alb o, że partnerk a zagroziła czym się, że n ie wiem daj ą ultimatum jakieś czasow e albo ju ż odeszła, wi ęc ja si ę spotyka m tak ą reakcj ą powiedzia łbym wcal e n ierzadko i m ówię niestety jedna k gdzie ś tam, ale wydaj e mi si ę, że t o wynika z teg o, że ju ż przed ty m probleme m chyba w te j relacji nie by ło za dobrze, jakb y te n problem pogłębia tylk o konfl ikt między partneram i i powoduje t o rozstan ie, bo tutaj wsp ółgranie, bo sek s dotycz y te j dw ójki tak tych partner ów i tuta j wspieranie trwan ie prz y tej osob ie, jakb y też uspokajanie przej ście prze z ten trudn y moment jes t bardz o istotny wa żny i je śli co ś zaczyn a wcze śniej psu ć relacj i dochodz ą takie problem y zwi ązane z życiem seksualny m cz y po stronie m ężczyzn cz y po stronie kobiet kob iety te ż maj ą r óżne dysfunkcj e seksualne no t o wted y jakby 100 taki wzmacniaj ący czynn ik do tego, żeby ta para po prost u si ę rozstał ja i mam 2 komentarze po p ierwsze w dzisiejszych mo żliwościach leczenia rak a gruczołu krokowego w tzw. radykalny m postępowaniu staram y się minimalizować t e dzia łania niepo żądane, które 1 z n ich jest zaburzen ia trzyman ia moczu kontroli oddawan ie moczu drugie t o jes t w łaśnie dysfunkcj a w sferz e seksualnej i tutaj mamy ogromn y postęp post ęp dzi ęki m. in. technolog ii dzi ęki opanowaniu przez na s rzemiosła czy t o jes t rzemios ła chirurgicznego cz y też technolog ia, kt óra nas wsp iera w ty m te j chirurgii czy to technologia na s wspiera rad io terap ii celowanej takiej dedykowane j do naszeg o rządu radioterapii, bo t o są metody dl a radykalneg o leczenia i właściwie mo żna powiedzieć, że nietrzymanie moczu w te j chw ili m inimalne w aspekc ie pe łnego nietrzymania naprawdę to jest rz ąd niedawno pacjent z Francji my t u w Polsce mam y naprawdę medycyna odpow ie o n podejrzan y postęp drugie zaburzen ia funkcj i seksualne j seksualnyc h oczywiście występują on e tuta j s ą tym wi ększe im bardz iej się bowiem jest mamy namy śli m ówiąc zaburzenia bra k erekcji cz y zaburzona erekcję niepe łna realnie an i ona niepe łna erekcja jest też zaburzen ie erekcj i, poniewa ż twardość prącia i maska, al e taką cztero stopniow ą i n p . mo żna mieć nie pe łną erekcj ę, al e on a umo żliwia odbywanie kontakt członek ewentualneg o mentalneg o Dan i mod a nawe t daj e satysfakcj ę natomiast mo że by ć lekk i zwód albo mo że być n iedostateczny wzw ód, kt óry uniemo żliwia penetracji pochwy, a dl a nas definicja jes t taka, że je żeli w czas ie stosunku dochodz i do w łaśnie w sporz e z dochodz i do penetracji jes t to satysfakcjonuj ące dla partnera partnerk i t o wted y m ówimy o braku zaburzeń w sferz e seksualne j życie zaburzenia czy ten bra k satysfakcj i po 1 lub drug iej stronie występują m ówimy o dysfunkcj i dysfunkcj e seksualne najcz ęściej nie zgadzam się z ty m n ie brak satysfakcj i te subiektywne t u chodz i o obj aw, bo dyrekcja te ż mo że ustępować w trakcie stosunk u, czyl i najpierw mo że by ć pe łna, al e w trakcie stosunk u się zmniejsza ć bądź mo że by ć bardzo pe łna, al e przed misją pr ącia do pochw y może wstąpić t o też jes t zaburzen ie erekcji natom iast satysfakcja n o t o subiektywna, kiedy chodz i nam o definicje w tym sens ie, że mam y na tyl e sztywne cz łonka wystarczaj ącą, kt óra umożliwia odbyc ie stosunk u, który to jest satysfakcjonuj ąca może tak, żeby to zabrzm i w pełni i teraz zwracają się do w ątku, jakb y naszeg o leczen ia tak t e nasz e technologie, kt óre na m są dane w te j chwili rzeczywi ście dużo si ę w ostatnim czas ie dz ieje w medycyn ie w aspekc ie radykalneg o leczen ia umożliwiają nam zm inimalizowanie tyc h działań niepo żądanych, czyli te ż i jakb y zachowan ie funkcj i seksualnyc h n iemniej, czyli zachowan iem pow iedzmy wpros t na dobre j jako ści erekcj i, n iemniej faktycznie istotna cz ęść czy mo że by ć obci ążona tymi powik łań tym powik łaniem niektórzy m ówią do 90 niektórzy 50 %, a niekt órzy nawet tylk o do 30 % lub nawe t jeszcz e mn iej jes t tutaj bardzo du żo zale ży o d specyfiki daneg o metod y leczenia zaawansowan ia choroby tak, al e t o naprawd ę wiele niektóre się na to, że skład i drugi m ój w ątek jeszcze taki, że t o co pani wiedziała na tema t teg o przyk ładu dzi ś z zagranicy tuta j zosta ł popełniony, jakb y taki n o dosy ć podstawow y b łąd ja i moi partnerz y urolodz y przed rozpocz ęciem leczen ia dok ładnie informujemy daneg o m ężczyzny wraz z partnerk ą najlep iej rację najbliższymi szczy t mamy do czynienia do pan i czy m on m a do czyn ienia, jaki zakre s jego chorob y, jak ie s ą rokowan ia, jakie ma opcje terapeutyczne i jakie mog ą być konsekwencj ą uratowan ia życia no, jakie maj ą być konsekwencj ę wydzia ł negatywne wdro żenia teg o leczen ia w dzisiejszych czasac h skuteczność leczen ia raka prostaty bardz o wysoka d o w tyc h pocz ątkowych etapac h n ie nazwiemy mówimy na rak a niskiego ryzyka cz y po średniego ryzyk a wyleczen ie sięga zdecydowan ie wi ększości chor y podkreślam większość choryc h jest przez na s wyleczona z chorob y nowotworowej m y nie dyskutujemy nad ty m rz ąd b ędzie zdrowy o d strony ekologicznej cz y n ie tylk o, jak ą b ędzie akceptowa ł powik łania, które wynikaj ą tak Janiny technolog ii, jak ą sob ie będzie z ty m dawa ł radę, je żeli choremu n iesamowicie zależy na ty m, żeby jego funkcj e seksualne by ł jak najbardziej zachowan e m y musimy dobra ć taką metodę, kt óra m u t o najmniej obarcz a, jeżeli dla n iego pr iorytetem jes t o czystość onkolog iczna i natychm iastowe usuni ęcie szerok o rozwiniętego s łowa znaczen iu chorob y nowotworowej, jakim jest rak gruczo łu krokoweg o proponujem y inn ą metodę, która daj e to tu i tera z natychmiast, bo usuni ęcie gruczo łu krokoweg o jes t wyrokiem dl a Dyrekcji absolutn ie nie absolutn ie nie erekcj ę zaburzen ia erekcj i wynikaj ące z radykalne j prostatektomii polegaj ą na ty m, że po gruczo ł krokowy biegn ą nerwy, które umo żliwiają prącie zawiadują zwodem t o są specjaln e nerw y i naczynia w czas ie zabiegu zabiegu, kt óry polega w łaśnie na usuni ęciu prostaty m y t e nerw y przecinamy podra żniony naci ągamy dra żni m y czyta m traktujem y wysok ą temperaturą n o fizycznie po prostu w jak im sensie maltretuj e my i po tak im zabiegu cza s regeneracji jes t dosy ć długi po pierwsze po drug ie może n igdy n ie nastąpi całkowicie prowadz imy specjalną profilaktyk ę Lecha w czas ie rehabilitacj ę tego szybszeg o powrot u do zdrow ia w aspekc ie funkcj i seksualnych dają specjalne leki i t d . tak dalej w związku z tym nie to n ie jest równoznaczne, ale t o jes t wyra źne obci ążenie, kt óre mo że wyst ąpić, a w niekt órych technolog iach wyst ępuje dosy ć często jeszcz e raz podkreślam n ie można przypisa ć dan a metoda leczenia to jes t tyl e tyl e procent bardzo dużo zale ży o d np. stopn ia zaawansowan ia chorob y, kiedy czysto ść onkologiczne mus i by ć zachowana n o i pr iorytet w związku z ty m t e inne np. uszkodzenie tyc h pączków naczyn ia nerwowe, które odpow iedzialne za z ło jest po prost u on o wpisane jak o terapię jeszcz e ra z wraca m do teg o w ątku pacjent mus i wiedzie ć c o czek a, jeżeli o n w ie, jaki b ędzie mia ł proces leczen ia, jakie s ą konsekwencj e teg o leczenia, a z ty m sob ie radę, je żeli są n ie da rady szynam i będzie wiedział, że jest ich obo k n iego lekarz fizjoterapeuta ktokolwiek, kt o b ędzie z nim prze z t o przechodzi ł nie zostawiamy choryc h na momencie, k iedy zako ńczymy operacj ę cz y leczenie polegaj ące na radioterapi ę wr ęcz odwrotnie m y rozpoczynam y z nim t ą drogę prze z to co b ędzie dalej z n im dzia ło w leczen iu choroby nowotworowe n ie poleg a na tu i tera z zako ńczenie proces u terapeutyczneg o polega na te j obserwacji cz y nie dochodz i pote m do nawrotu chorob y, a jeżeli dochodzi zwrot u do leczenia mówi Renacie Enia i t d . tak dale j dobre przygotowan ie pod ka żdym względem daj e na m zm inimalizowanie akcje cz y zaakceptowanie dzia łanie pożądane, które mog ą wyst ąpić i o tym trzeb a pami ętać o ty m trzeb a rozmawia ć przed leczen iem ani punk roc k tutaj m iejsce na rehabilitację seksualną się wydaj e na wizyt ę u seksuologa tak uwa żam, że tak, al e jeszcze 1 czynnik, kt óry mo że powodować, że t e objaw y niepo żądane nasilają to jest te n l ęk napięcie, kt óre zwi ązane z momente m, k iedy pacjent dowiaduje si ę, że ma nowotwór prostat y i ich ju ż wted y zaczynaj ą się zm iany w postrzegan iu swojeg o zdrow ia w l ęku przed przysz łością w tym cz y prze żyje jak d ługo będę żył uczenia się wlecze cz y nie i t o c o pa n doktor m ówił o ty m, że cz ęsto c i pacjenc i m ówią, że ta oka t o sta ć sprawno ść seksualna n ie jes t tak wa żna jak w te j chw ili leczen ie tego no i on jeśli po łożymy na drugiej szal i życie ratowan ie życia t o jest spraw a rozdała, al e i tak al e, więc odk ładają to i partnerki wted y te ż oczywiście, kt óre s ą d ługoletnimi partnerkami te ż uznaj ą, że jakby to jes t sprawa drug ą czy trzeciorz ędne najważniejsze jest zdrow ie to, żeby d ługo żył ten partne r cz y m ąż, więc zaczyn a si ę ta drog a leczenia n o al e potem pote m przychodz i tak a refleksj a oklein i żyje jeste m zdrowy, ale co t o za życie, k iedy ja n ie mogę cieszy ć się sekse m prawd a wted y jakb y te ż taka dochodz i do tak iej reakcj i odroczonej t o napi ęcie i ten l ęk przed całym ty m leczeniem tuta j p óźniej jeszcze zetkni ęcie z tym, że sprawno ść seksualn a n ie powrac a bardzo mocn o powoduj e pogorszen ie stan u nastroju, czyli zaczynaj ą si ę w depresję bardz o cz ęsto, a je śli chodz i ot o komponen t psychodeliczn ą zaburze ń erekcj i bardzo często s ą zaburzenia l ękowe w łaśnie i depresja obni żone stan y nastroju be z wzgl ędu na gradację cz y lekk ie umiarkowane czu ć ci ężki i tote ż powoduj e, że jakb y proce s leczen ia te j dysfunkcji jes t o w iele bardz iej trudn e tak no t o jes t tak a sytuacj a no no trudno dla te j par y bardzo trudne wyzwan ie w ielkie rzeczywi ście test, ale tera z w takim raz ie zastanawia łbym si ę nad temate m znow u w ątkiem porzucony m Francji ty m raze m ma m przed sob ą cytat Philippa Petit petita p isarza z l isty dz iennikarza f ilozofa, kt óry pope łnił ksi ążkę f ilozofia prostat y oczywiście zainteresowa ł temate m dopiero k iedy sam mia ł zdiagnozowane g o raka prostat y Otóż doszedł do wn iosku, że mężczyźni interesują wolę swoj ą prostotą dop iero w tym momencie, kt órym m ówimy, kiedy pojawi ą si ę problem y, kiedy pojaw ia si ę leczen ie w szczególności, gdy pojawi ą się zaburzen ia funkcji seksualnych okresie cz ęść l isty tak ie jak prostat a ja czytałem fragment y te j ksi ążki również rent y mam bardz o niewielu postaci wiem w łaściwie w kontek ście nowotwor ów i rak a prostat y m ówimy przecież przestrzen i publ icznej prostacie no i te ż ten że pisarz, udzielając wywiadu, odnosząc si ę do klasyk ów l iteratury do Becketta jes t określić wizję właściwie jak t o n igdzie nie ma nic c o postać m ówi tak zastanowi ło mn ie, dlaczeg o prostata n i interesuje wsp ółczesnych autorów prze z zapomn ienie prze z ignorancj ę w ka żdym razie rzadk o mo żna usłyszeć coś o ich wp ływie na seksualno ść ch łopców z filozofii wszystko ma zależeć o d Salus prawdziwego fa łszywego symbol icznego funkcjonalnego mi łego dominuj ącego, dlaczeg o ten męski narząd jes t tak ma ło znany jestem bardz o c iekawa waszeg o komentarza komentarzy tak i, że prostat y n ie wida ć na zewn ątrz i prostatę bardz o trudno zdefiniowa ć, je żeli chodz i o problem y wynikaj ące bezpośrednio z prostatą szczeg ólnie w aspekcie rak a gruczo łu krokowego tuta j w nawi ązaniu do akcj i Movember, której kw inty rozmaw iamy m. in . m ówimy co ś tak iego, że rak gruczo łu Krakowa nie daj e specyf icznych objawów, al e prostata, kt órej to różne schorzen ia mog ą wyst ąpić, kt órej n p . ra k n p . powi ększenie zwi ązane z łagodnym rozroste m n p . stan y związane z infekcją cz y zapalen ie gruczo łu krokoweg o daj e pew ien obsza r objaw ów najcz ęściej dotyczących zaburze ń w oddawaniu mocz u częstomocz dz ienny nocn y parc ia nagl ące zaburzen ia związane z bólem w czas ie oddawan ia mocz u czasam i krew mocz ą i to s ą t e objawy właśnie, na kt óre m y m ówimy zwr óć uwag ę, jeżeli on e wyst ępują zgłosi do urologa to n ie oznacz a, że n ie mas z rak a prostaty to oznacz a, że ma pewien proble m mus i zareagowa ć, b o ta sytuacja nie jes t normaln a mus isz n iejako przejrzystym no nie może przej ść do porz ądku dz iennego musi z tym n iejako zawalczy ć i druga rzecz jes t tak a, że rozmawiali śmy tutaj o te j sferz e intymnej badan ie prostaty również jest intymne prawda narusz a pewną godno ść m ężczyzny Tytusowi ona by lekarz musi dotkn ąć intymnej cz ęści cia ła pacjent męski pacjen t przed ty m si ę bronić czuje si ę w jaki ś spos ób zak łopotany zażenowany bron i się przed ty m w zwi ązku z ty m, żeby dbać o swoje w cudzysłowie zdrow ie cz y o swoją prostat ę i znowu odwołam si ę do działań akcj i Movember t o dzia łanie właśnie maj ą za zadan ie n ie m ówić o ty m co jest chorym, gd y już ma rak a prostaty, chociaż jest t o 1 z w ątków te j kampan ii spo łecznej, al e w znalezieniu dz ieci, al e zachęca j e zach ęcać do zdroweg o tryb u życia elemenc ie, którym jest te ż dban ie o swoj ą zdrowie urolog iczne w ty m o zdrow ie prostaty, bo w iemy n p . że wyraźna nadwag a otyłość, że bra k aktywno ści f izycznej takiej regularne j, że palenie papierosów t o s ą czynn iki ryzyk a r óżnych chorób, ale te ż zwi ązane z rak iem gruczo łu krokoweg o m. in. i z wyst ępowaniem tej choroby, ale tak że Izy gorszym cz y pani m inister efektywnym przeb iegiem leczen ia ja by m tuta j zwrócić tak ą uwag ę, że je żeli dzisiaj m ówimy akcji Movember nie tylko o ty m, że, je żeli mam rak a gruczołu krokoweg o t o dostan ę leczen ie tak iej taki, by mia ł zaburzen ia erekcj i Okaj to jest pewne ju ż prawdą, ale je żeli ja mam 40 lat to ja zwraca m si ę na US zwrac a uwag ę na swoje zdrow ie w ty m urologiczne zgłaszam si ę do lekarza do urologa czy do lekarza medycyny rodz innej na sprawdzen ie urolog iczne lekarz przeprowadza z e mną wyw iad, b o np. czynnik genetyczn y jest istotny w raku gruczo łu krokowego, jeżeli w mojej najbli ższej rodz inie ktoś m ęski męskiej l inii chorował lu b choruj e na raka prostaty u mnie ten nowotw ór mo że cz ęściej wyst ąpić ja zwraca m uwagę na t o cz y mam problem z e sfer ą seksualn ą ja zwraca m uwag ę jak wyglądamy aktywno ść f izyczna moj a waga i t d. i wykonuj e odpowiednie testy zalecan e przez lekarza urolog a tak im najbardziej popularny jes t te ż TSA czy tak i marke t surow icy krw i m ówiący o problemac h prostat y i n iejako okre ślam, jak ie ryzyko cz y u mnie może jakim ś nied ługim cz y odleg łym czas ie wyst ąpić problem z prostatą aspekc ie rak a gruczo łu krokowego cz y w ogóle jest t o proble m, kt óry prawdopodobn ie wyst ąpi, poniewa ż nie ma czynników ryzyka t u IT czy rzeczywi ście z te j perspektywy Gabinetowej wygl ąda na t o, że mężczyźni właściwie nie wiedzą, jak a jes t funkcj a prostaty właściwie się interesowali wcześniej prostat ą, dop óki nie wyst ąpił te n problem nowotwor u czy ryzyk o chorob y, że rzeczywi ście w dzi ś przestrzen i publicznej już n ie boimy si ę m ówić jajniki mac ic ca łych taczk a pochw a t o po prostu w łaściwy feministki mają na sztandarac h nawet czasem w form ie graf icznej prostat a jakoś tak nie ma rzeczy to jes t oczywi ście, ale prostaty n ie widać t o jest i to właśnie rolników też ma na razie efekte m nie zgadza m, że patrz ą publiczna jes t zupe łnie obca czy dl a przestrzeni publicznej jes t obc y temat prostata cz y groz a kontekste m nowotworowym n ie jest n ie jes t obc y, a mo że w jak im sens ie dominuje faktycznie ra k gruczo łu krokowego, ponieważ to tema t istotny dl a zdrowia istotny dla życia, al e tak naprawd ę podstawowym problemem Mes dl a m ężczyzny związanym co cię rockowy m jeg o łagodne powi ększenie ono obejmuj e ka żdego m ężczyznę w sz óstej siódmej dekadz ie życia każdy m ężczyzna alb o mo że prawie każdy m a z tym w jakim sensie problem y kl iniczne, czyl i w łaśnie cz ęste oddawanie mocz u w dzień w noc y parc ia naglące i t d . tak dale j rak gruczo łu krokowego dotyczy znaczn ie mn iejszej ilości os ób w zwi ązku z tym on i jak o nie, jakb y nie a ż tak powszechnyc h, choć ta k jak wspomnieli śmy wcze śniej w śród nowotworów w tej chw ili jes t podstawowy m nowotwore m w śród m ężczyzn pona d 15  000 osób c o od 15  000 osób c o rok u wykrywam y te n nowotwór jes t coraz lep iej oczywiście nie jes t idealnie, je żeli chodz i o to świadomość zdrowotną, al e jes t cora z lepiej staram y si ę przenie ść ci ężar, jakby edukacyjn y na m łodszych mężczyzn, czyl i tych czterdz iesto pi ęćdziesięciolatków, cho ć oni maj ą ma łe ryzyko na torz e Unii wyst ąpiła, ale jeszcz e mog ą zd ążyć zaprzyjaźnić się z e swoj ą zdrow ą prostat ę tak jes t mog ą zadbać o nad pla żą i oczywi ście ja chcia łbym powiedzieć co ś w łaśnie odnośnie prostat y i tego c o dzisiaj ju ż było wspomn iane d ieta r ówność fizyczna absolutnie ma t o wp ływ na zdrow ie seksualn e, al e zapomnieli śmy powiedzieć co jes t istotne r ównież ważne dl a zdrow ia seksualneg o t o aktywno ść seksualn a regularn a aktywno ść seksualna to n ie na zasadz ie spe łniania swojeg o impulsu ataw istyczne g o n ie tylk o aktywno ść seksualn a badania pokazuj ą t o rob ili Australijczycy i Brytyjczycy powtarzal i t o również t o badanie okazuj e si ę, że w łaśnie w m łodej grupie m ężczyzn między mat trzydz iestym 40 piątym rok iem życia je śli w ci ągu miesi ąca dochodz i minimum 20 × do wytrysk u t o 40 % zmn iejsza t o prawdopodobie ństwo zachorowan ia na rak a prostat y tak tak jak tuta j robię w ielkie oczy i ambasadorów NATO reaguje no t o jes t doskonała prezencja si ę okazuj e no no tak tak jak dla wychodz i jakąś prewencj i nowotworu p iersi jest rodzenie dzieci t o mo że wymag a n ieco więcej wysi łku dla 22 organy Francuz badanie piersi i al e myślę, że te przerw y w cykl u te przerw y na ci ąże na po łów, że on e w jakiś spos ób mu być może są skorelowan e szat a zmn iejsza na pewn o prawdopodobie ństwo r ównież zachorowania, ale szczy t, ale trudno mi zegare k niż 24 z tych mieć tak, al e to n ie mus i, jakby z troski n ie musz ą dochodzić do tych wytrysku n ie musi dochodz i w wyniku kontaktu z centralnej prenatalnego klu b może masturbacj a ta zbrojna formacja jeszcz e tak drodzy panow ie to dl a zdrowia t o jes t prewencja to jes t nową i teraz pomn i my sob ie t e poradn iki sprzed 100 lat t e po prost u t e ilustracje tyc h ma s turban TUW po wysuszonyc h w łosami między palcam i i oni dbali o form ę kontroli 19 wieku t o na zabron ione kastrowane no i tak d ąży po prostu oślepnąć można, by akcjonar iuszy oni prostat y bada ć nawe t Nash k im za przecie ż najwi ęcej postępowy progresywny Amer nale ży b ędzie realny m swojego ojc a za to, że si ę masturbowa ć jak dobrze, że żyjemy w system pierwszym wieku i tera z jeszcze 1 rzecz zwi ązana z profilaktyk ą rak a prostat y jes t tak ie narz ędzie na polskim rynku nazywas z t o badan ie 4 KO t o badan ie prognozuje, jak i jes t prawdopodobie ństwo zachorowan ia w przeciągu 20 lat na agresywn ą posta ć nowotwor u prostat y i et iologia, jakb y tego narzędzia jes t taka, że w Danii w latach osiemdziesiątych o d chyb a ponad 2 tysięcy m ężczyzn pobrano kr ew j ą zamro żono ma 18 lat i pote m jako mrożone to krew t o u tyc h, kt órzy zachorowal i na agresywn ą posta ć nowotwor u prostat y wykryto w surow icy krw i by ła by ły obecne 4 białka pochodz ące z prostaty i to narz ędzie właśnie jes t ju ż na to by nikt ich perspektywa dwudziestoletnia to znaczy, że ju ż m łodzi mężczyźni mogą właśnie o to c o pan doktor tutaj m ówił c i m ężczyźni, kt órych w rodz inie wuje k dziadek ojc iec brat chorowal i na Nana m ieli rak a prostaty t o dobrze było domy ślić m ężczyźni przebadali nie musz ą wcale czeka ć do czterdziestego rok u życia tylk o mogą t o zrobić wcze śniej w dzisiejszych czasac h m y zach ęcamy rzeczywi ście m ężczyzn, żeby prowadz ili t ą ten p ierwszy czek a urologiczne ok o czterdz iestego czterdziestego piątego roku życia szczeg ólnie c i, kt órzy w łaśnie w wywiadzie w swo im rodz innym maj ą chorych z rak iem gruczo łu krokoweg o wcześnie chyba jes t t o na razie nie jes t wskazane z e wzgl ędu na ogromnie n iskie ryzyko wyst ępowania tej chorob y w 3 czwarty czy nawe t pi ątej dekadz ie życia, nawi ązując do czynnik ów ryzyka m y w dzisiejszych czasac h, jak ą medycy staramy si ę właśnie przepowiedzieć c o si ę będzie dzia ło z chory m, czyli mo że bow iem tak dobra ć właściwe leczen ie do w łaściwej sytuacj i kl inicznej, czyli dzisiaj ra k gruczo łu krokowego nie równa się rakow i gruczołu krokowego innego m ężczyzny właściwie można powiedzieć mam y w iele w iele metod leczen ia, kt óre mus imy dopasować dopasować o t o, żeby skuteczn ie Kolo skuteczną ekologicznie, al e te ż w łaśnie skuteczne, je żeli chodz i o niewystępowanie działań niepo żądanych i rob imy to poprze z r óżne technolog ie poprze z oczywiście w łaściwe badan ie rozmowę z chorym i tak dalej poprze z stosowan ie nowoczesnyc h technolog ii obrazowych szczególnie w ostatn im czas ie rezonans magnetyczn y tuta j jest dominuj ącym tak ą technologią, al e mam y te ż badania pet-ct cz y badan ie PSE ma, a nast ępnie w oparciu o r óżne białka, kt óre są wykrywan e w surow icy krw i zaburzenia genetyczne, kt óre po ziemi zbadać cz y jak proces y molekularn e czy w łaśnie wyn iki badań obrazowyc h dajem y tzw . ocen ę ryzyk a rozwoj u dane j chorob y i tutaj dobieramy leczen ie bardz iej agresywne dla tyc h, których to ryzyk o jes t du że lu b wi ększe mn iej agresywn e leczenie tyc h chorych, którzy maj ą tzw. rak a n iskiego ryzyka, czyl i musimy jak stopniowa ć t o i rzeczywi ście jes t w iele technik na rynku w iele tzw. kalkulatorów ryzyk a czy algorytm ów post ępowania, które daj ą na m w łaściwy dob ór dl a w łaściwego kore k drodz y panow ie na l istopad mam y prac ę domow ą dla pan ów wąsy masturbacj a i czek a urologiczne bardz o dzi ękuję za dzisiejsz ą rozmow ę ekspertam i w temacie m ęskiego zdrow ia i generalnie bior ąc ruchu m ówi Ber byl i Monika Staruch seksuolog kl iniczny kl inika psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o dzi ękuję bardzo dzi ękuję i dr Roman Sosnowski urolo g z kl iniki nowotworów uk ładu moczoweg o centrum Onkologii w Warszawie bardz o dziękuję dziękuję doda m do tyc h zadań, kt óre mam y na l istopad rzeczywiście w ąsy jak najbardziej szczególnie dl a tych osób, które na co dzień tych os ób n ie nosz ą, jeżeli kto ś zapyta, o co chodz i t o w łaśnie chodz i o zdrowie zdrow ie m ęskie w ty m w łaśnie i o zdrow ie gruczo łu krokoweg o cz y może bardziej oszcz ędnej dos łownym rozum ieniu o rak a gruczo łu krokowego patrzm y na t o co na m daj e nasze cia ło, je żeli chodzi o sygna ł o sygna ł, który mo że być dl a na s czerwon ą lampk ą zareagujem y na to zg łośmy si ę do lekarza zgłosił si ę do urologa, żeby zrobi ć ten czek a te n czek a urologiczne t o niewiele kosztuje t o oczywi ście mo że naruszać pewną intymno ść ba w swo im ciele, al e myśmy o tym c o będzie w przysz łości będzie korzyść, jak a będzie korzy ść jakim ś efek t za chwilę za kilka la t mo że za cza s d łuższy tymczase m za czas kr ótszy za k ilka minut informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA