REKLAMA

Dlaczego mężczyźni mają coraz mniej testosteronu?

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-10 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:40 min.
Udostępnij:

Gościem Ewy Podolskiej jest dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach, lekarz medycy ogólnej, specjalista medycyny męskiej, autorka książek "Testosteron. Klucz do męskości" oraz "Książka - tylko dla mężczyzn".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
już państwo usłyszeli naszego gościa, ale teraz ja mam g o, zan im go ście przedstaw ia Ewa Podolska proble m z cykl u u TOKtora prosz ę pa ństwa i usłyszeli państwo piosenk ę nie tak ie cz ęste przed tym programe m, a racze j chyb a by ło tylko Grass i to w dodatku szczerze pow iedziawszy t o bardz o powt órka zrobiliśmy tak ą powtórkę tym raze m różnica jes t taka, że nasz gość stud ia wted y by ł program nagrywany co ma teraz tę zalet ę, że b ędą mogl i Rozwiń » państwo do na s zadzwonić od raz u w piosence c o by ło oczyw iste, jak ą piosenkę wybrali to by ło oczyw iste, ponieważ tytu ł tej p iosenki to bohate r naszego dz isiejszego program u, czyl i testostero n dzień dobr y dzień dobry dl a pa ństw dr n. med. Ewa gen PiS jedna k lekarz medycyny og ólnej specjal ista specjalistka medycyn y m ęskiej u nas nie ma takiej specjalizacji nud a tak tak to specjalizację z zagranic ą Niemcy konkretn i autork a książek pierwsze t o by ła książka tylk o dla mężczyzn prawda zgadza si ę i drug a testosteron kluc z do męskości wszystkie ma m wrażenie, że p ierwszy t o w ogóle n ie można dostać poniewa ż, gdy prosi łam o ni ą dla s łuchaczy k ilka egzemplarz y m ówi albo pierwsze albo drug a Malek najlepiej byłoby ob iekt t o n iestety n iestety dosta łam do 104 Hertha znalazła się natom iast p ierwsza si ę rozeszły n o właśnie testosteron jeste m tutaj tak iego tak i cyta t chcia łam wziąć tera z jak g o znajdzie, bo n iestety szczerz e powiedziawszy n ie mia ł mo żliwości z a za notowan ia zanotowan ia to jes t inny cyta t z real izacji pragnie ń wyznaczanyc h prze z wysok i poz iom hormon ów szcz ęścia bra k mężczyźnie sportu i seks u jest 2 dziedziny ze sob ą mocn o związane podcza s ob u czynno ści mężczyźni produkują testostero n ora z hormon y szczęścia przed e wszystk im oksytocyn y serotoniny t o on e w łaśnie faworyzuj ą panów, czyni ąc z n ich wspania łych kochank ów Mistrzów sport u uzale żnionych od siłowni pi łki no żnej cz y k itesurfingu tuta j pani Tereso pisze o tym, żeby si ę mężczyzna bardzo n ie uzale żni od od owego o d noweg o sport u i aleja jeszcze 1 cytat, bo to nie by ł ten w łaściwy mi si ę o ty m, porozmawiamy o sporcie jes t bardz o porozmaw iamy, kt óry bardz o zdrow y, al e ostatnio tylk o do pewnyc h gran ic, al e ostatn io w rozmawiałem z pewn ą psychoterapeutką, która powiedzia ła tak to jes t, kt o do mnie przychodzić dlatego gdy prezes OZPN, który kto ś do mn ie przychodz i to tera z m ówi ma problem u wszystk o musz ę wal i w pracy w rodzinie t u żona n ie tak zaczyn a biegać i wydają on i wszyscy biegaj ą biegaj ą cz y zamiast troch ę skoncentrowa ć na tym zacz ąć naprawę wok ół s iebie t o po prostu ca łymi godzinami znikają z dom u i wydaj ą dawno, al e jak się dostał z e swoim chłopakiem to te ż zacz ąłem biega ć co by być rozwin ąć zasadn e tak, ale za b ilet, al e znalazłam te n, kt óry aktywnym i chodzi ło testostero n hormo n gor ącego pożądania m ęskości d żentelmeni swe j opieku ńczości, a także sameg o akt u seksualnego lekcj i i ejakulacj i Harman rozrodczości, al e i obron y terytor ium posiadania t o prawda t o jest stroną nie ma życia w ka żdym raz ie mężczyzny do pani wra z z Królewskich hormo n naszyc h pan ów ima tyl e tyl e pozytywnyc h cec h my bardzo g o kojarzym y szczeg ólnie w p iosence Kayah z Muzami zwrot z obron ą przed wrogiem to jes t kr ótki inaczej testosteron jest hormonem jest te ż co m ężczyzn i w łaściwie tak, gdybyśmy chc ieli w skr ócie powiedzie ć ma 4 działania ja wszystk im na psychik ę mężczyzn zrobi ć atrakcyjny m aktywny m stanowczy m decyzyjny m męskim szczęśliwym z byc ia m ężczyzną i drugi bardzo nas i to jes t te ż wspania ła depresj i to świetny leg ł na depresję, dlateg o że testostero n jest w łaściwe dl a mężczyzny czym ś c o daj e eufor ii opr ócz tego drug i działanie również na jego wygl ąd, tak wi ęc na jeg o f izyczny wygląd już jest na kursac h Just akuratnie cykl wt órnej na pierwszy rządowy cechy konkretn ie mają gr a na produkcj ę testosteron u wp ływa r ównież testosteron na w Muszynie nie ma n ic wsp ólnego z obrażeniami głowy na te n tema t mo żemy te ż porozmawia ć, ale ogłoszenie tors u czy powiedzmy brod ę może tor nie jes t ju ż takie modn e wszysc y panow ie zaczynają się golić tak w łaśnie pod pacham i tutaj troszeczk ę metro seksualni zn ów wszed ł do naszyc h dom ów i trzecia bardz o ważna cecha t o jes t właśnie po żądanie libido sek s Ochota przemysk im kob iety sama akcj a spot u 20 % jes t tylk o zwi ązane z testosteronem do niedawna uważaliśmy, że w og óle nie ma n ic wspólnego ze wzwodem dz isiaj w iemy, że ma, gdy ż ta m odnalez iono receptory testosteron pędzisz, al e to jes t niewielkim stopniu głównie jest t o sta n naczynia i wreszcie czwart a n iezwykle wa żna funkcj a testosteronu to jes t budow a mięśni, ale utrzymanie te ż dobrym stan ie stawy pow inni także tuta j elastyczn e ruch y mo żliwość prawid łowego upraw iania sportu be z bólowa życie w stawach i kosztach t o te ż jes t toster no dobrz e jak tak i cudown y t o dlaczego nie jes t tak, że w ka żdym okres ie życia poz iom w łaściwy dl a mężczyzny tak i taki robi sob ie kr ótkie badan ie za mało b ierze tabletkę ju ż cz y zastrzyk, al e tak n ie jes t prawda jest wreszcie za t o chyb a tak, ale t o tak niedługo mo że b ędzie taka sytuacja robi coraz gorsz e jak moich książkach wo łam na alarm, że ginie spe c jes t mężczyzna to jest związane, że mam y w ielu wrog ów 1 z głównym wrog ów wrogiem 2001 . w ieku m ężczyzny jes t n iestety stres cz y miał tak ie poczucie czytając pan i ksi ążkę, że drugim bohaterem książki oprócz testosteron u jest stre s i słuszną chyb a t o s łowo występuje ta m najcz ęściej s łusznego zasadn iczego tak, dlateg o że testostero n najwi ększego wrog a w postaci kortyzol u ob a hormon y powsta ł z matk i cholesterol u i ob a walcz ą o mlek o matk i z obu pierwszy, je żeli mamy wysok i poziom stres u ca łe mlek o do siebie zab iera kortyzo l spada poz iom testosteron u, gdy brakuje m u od od żywiania brakuj e m u matki cholestero l wszystk o zostaj e zabran y w k ierunku kortyzol u kortyzol jes t hormone m stres u wyższy poz iom kortyzolu tym ni ższy poziom testosteron u, a korty rośnie u naszyc h m ężczyzn n iesamowicie szybk o ogromny m temp ie przez 2001 . bieg tak jak prz y ksi ążce poprzez sy n codz iennie ogl ądanie maili 1000 mejli esemesy w ieczne kontakt 24 godzinna dobę prze z czyste 65 dni wszelk iego rodzaj u telefonami kom órkami Center wstyd, żeby si ę pewn a sprzeczno ść, bo mężczyzna po żądany m ężczyzna stoj ący wysok o na drabinie spo łecznej m ężczyzna, kt óry ma władzę m ężczyzna m ężczyzna, kt óry ma w ładze jest odpow iedzialny za wiele rzeczy mus i robić w iele rzeczy mus i podejmowa ć decyzje i tak postrzegamy teg o ważnego m ężczyzna mówię tutaj ju ż do punktu widzenia zarówno masy wag i kob iet, bo inni m ężczyźni też kodek s postrzegaj ą jak o tego element u za taki jest samiec Alfa, który wszystko trzyma ga z Azji cz y on ma tak ie cech y, a równocześnie pani m ówi, al e o n podleg a rozlicznymi stresom i t o tak s ilnemu stresowi, bo przecież to jes t zwi ązane te ż nic za darmo nie d a si ę prawd a zawsze płaci, jak ą cenę za to, że mamy w ładzy podejmujem y decyzj e tak równocześnie te n stres obni żał, b y jeg o poz iom testosteron u tak, ale jakoś n ie widzimy, że n ie funkcjonują do pewnego dnia ich do pewnego, a może nie widzimy może t o pani w idzi w gabinecie wi ęcej ni ż my na zewnątrz zaczynaj ą się wypala ć, gdz ie idą id ą do psych iatry bior ą antydepresant y t o czyni ich, że są boleśniejsze mo że potrafi ą z dzisiejszym świecie egzystowa ć zaczyna cora z bardziej wzrastać ju ż spo żywanych antydepresant ów z teg o powodu tylk o z teg o powodu, że zaczyn a brakować testosteron hormo n szczęścia i dlatego odkryl i p iegi podczas b iegania produkuj ą hormony szcz ęścia, al e n ie produkuj ę, jeżeli przekraczaj ą pewn ą ilo ść tego biegania zaczynaj ą najpierw mie ć wyższy poziom test u, a potem o n im spada t o jest właśnie, że jes t, jakb y taki optymalny czas odbywania, jaki jes t więcej trzeb a znale źć złoty środek Arystoteles, al e zara z o tym, będzie w drugiej części naszeg o progra m prosz ę pa ństwa jeste śmy na żywo studio wiza żu i mnie pan i dr Ewa okiem l isty Jeznach specjal istka medycyn y m ęskiej autork a książek ksi ążkę dla mężczyzn t o by ła pierwsza i teraz ta, którą chyba można dosta ć firma testostero n kluc z do męskości ja ma m przed sobą spojrzę na, b o w ubieg łym roku także zachowana została wydan a tak, al e w ty m miesiącu jest te ż premiera w Moskwie z łożył w j ęzyku rosyjskim zachowa ł swój tak bliski kontakt z ca łych rodzin rodziny wr ęcz prze z moment do teg o na czy m zakończyliśmy złoty środek je śli idzie o uprawianie sportu te n złoty środek to co je jakaś aktywno ść fizyczna najlepsz a, więc st ąd medycyn a wymyśliła spor t Aero cardio t o jest w łaściwie delikatny spod 3 × w tygodniu 45 minut p óźniej został 30 to jest spor t, kt óry spal a tkankę tłuszczową to jes t spor t, kt óry powoduj e wzros t testosteron u natom iast wszelk iego rodzaj u sport y wysiłkowe crossf it cz y pow iedzmy maraton y, czyli z biegów ultr a maraton ultramarato n Iron man i inne teg o rodzaju ty m rodzaje m sport u stos u sport wysi łkowy, za kt óre powoduj ą wytwarzanie du żą i dużej ilo ści wyższego poz iomu kortyzolu dlateg o bardz o modny w te j chw ili f inansowych klubac h s ą wszelk iego rodzaj u ant idotum na kort y są, a żeby tylk o obni żyć jego poz iom, gdyż w iemy, że o n ro śnie sportowc ów, a o n obniża testów pani ma m jakieś specyf iki, kt óre trzeba zażywać n o tak sądzi bardz o znany z tak im najbardz iej popularnym to jes t ju ż wted y środek zwan y agendą, który wyraźnie spala kortyzo l, a więc aż tak Gandalf znos i si ę po naszych si łowniach, bo myśli adresu organ ma rację mam nadziej ę, że n ie nazw a handlowa nie a ż tak ministerstwach dla, bo jest nas b iologicznego leku za ju ż wted y, kt óry po prost u zosta ł tak powiem przyj ęty na salony legenda jedna k po Azji będą obni żania poz iomu etatyzacji i roślin czas aktywn ie dzia ła tak tak nie było pewnego przekonał w ty m zadaniu wino jest nie dzia ła t o działa zosta ł wpuszczony tak jak Gene sąd lekarski i dobry kl inikach dzisiaj sportowyc h jak k ilka anty dzięki u żywany jest jako ant idotum na Curtis i te ż podaje swo im pacjentom, którzy maj ą wysokie bardzo poz iom kortyzol u 3 i czują si ę Palin czy możemy wobe c teg o postawi ć tez ę, gd y m ówimy o tym, poz iom testosteronu w tej chw ili mężczyzn ze to jest l inia opadaj ąca, że cora z mn iej m ężczyźni maj ą testosteron u statystyczn ie niestety to jes t prawd a chodz i aktywn y testosteron EPO testosteronu og ólnego mamy bardzo du żo dlateg o ja wszystk im panu pierwsze i namaw ia do zdrobnie ń zawsze 2 testosteron z testosteronu ca łkowitego testosteronu wolneg o, które jes t aktywny daj e nam to wszystko, o czy m m ówiliśmy na pocz ątku dzia łania testostero n natomiast c o z tego, że p ójdziemy na siłownię na robimy bardz o du żo testosteronu ca łkowitego jak n ic z n iego korzystam y bowiem mam y po drodz e złodziej do tak ich ludz i nale ży m. in . w łaśnie kortyzo l hormo n stres u, a wi ęc musz ę uwa żać, a sport ten będzie sta ć się stres u organ izm, jeżeli jes t g o za du żo, a c o opr ócz stres u i w tej ty m aspekcie sport u, kt óry pan i m ówiła wpływa na to, że współczesny m ężczyzna ma cora z mn iej testosteron, a t o wp ływa wi ęcej czynnik ów jak moje j ksi ążce stworzymy sob ie autorsk i progra m tzw. 5 US, że 1 wielkim m inusem jest w łaśnie stres, al e również plusam i s ą, jeżeli odpow iednio do tego podejdziemy m inusami, jeżeli naturalnie n ie stosuj e si ę do tyc h zalece ń pism, je żeli kup imy n p . kr ócej niż 8 godzin, a wi ęc 765 to trac imy testostero n wielu badaniach dokumentowan o to, ale co jes t c iekawsze zieleni, kt óre śpią 9 godzin chce też maj ą n iski testostero n tak że optymalną wartością długości sn u jest 8 godzin to nie jest wcale n o ale cz y ecstasy tym śpi mniej jako ś nie widz ę tyc h dyrektor ów zbytek spali 8 godzin na pewno n ie śpią tam znajomeg o z powod u stres u, kiedy specjalistyczn ą powiedzia ł mi, że może się przyzwyczaj ę do tego, że b ędę spa ła cora z krócej i że za chwil ę b ędziemy wystarcza ło 6 godzin snu po myśli, że oto, że odmówił o n jako kob iecie mogę pewnie nie myślał o testostero n, ale samo pewn ie powiedzia ł mężczyzną, a tutaj z teg o punkt u widzenia tak, jeżeli chcem y się starze ć z godno ścią, bo o ty m, myślał pan i m ówca t o wted y tak jes t, al e je żeli chcem y troszeczk ę lepiej żyć my musimy zdawa ć sprawę, że w ostatnich 50 latach przedłużyliśmy d ługość życia przeci ętnie 30 proc w zwi ązku z ty m, jeżeli chcem y w dobrej jako ści życia maj ąc 70 lat mus imy pami ętać r ównież w wolnym te s ą stron ie, a więc mus imy spa ć 8 godzin w jak iej form ie mo że możemy zaparzy ć miejsce wieczorem mo żemy robi ć r óżne rzeczy możemy pić gor ące mlek o mo żemy i ść na spacer w ieczorem, żeby si ę dotlenić i s ą różne metody, gd y pani m ówimy t o kob iety te ż tak tak zar ówno kobiety m ężczyźni kob iety maj ą swoj e hormon y estrogeny, ale kob iety te ż produkują testostero n 10 × mn iej ni ż mężczyźni i te ż w iele zale ży od testosteronu w życiu kob iety także kobiety też powinna proce s drog ę badać sobie testostero n dz isiaj świat 2001 . wieku nale ży do hormon ów, a wi ęc powinniśmy dok ładniej badać nie tylko Gontarczyk z tak im, gdy człowiek idzie do lekarza p ierwszego kontakt u idzie m ężczyzna i to idzie powiedzmy załóżmy, że jes t na tyl e określę oddaj ący porządny o d czasu do czasu bad a sobie kr ew to ta m w ramac h w ramach tyc h bada ń, kt óre mus i należą zachowanie m a w ogóle badania, choć t o jes t właśnie największy ban k dlatego wołam wszędzie na ksi ążkach wszędzie, gdzie tylk o mogę pan i redakto r, żeby kon iecznie zacząć robić sw ój m ęski hormo n król hormon ów w og óle mężczyzny, kt órego życie przed e wszystkim, je żeli mężczyzna jest oty ły ka żda oty łości związane z brakiem testostero n w każdym gram ie tłuszczu zaczyn a si ę 1 wielka przemiana często stron y estrogeny, ale wiedza o ty m, że 1 z tych 5 tak pan i powiedziała se n przez se n ja myślę ro śnie w sposobie od żywiania, a więc chodzimy do tych waha ń form y oty łość, a wi ęc otyłości 1 z g łównych czynnik ów strat y testosteron u z ka żdym gram y t łuszczu trac imy testosteron bow iem w tłuszczu znajduj e się enzy m o pięknej nazwie armat a, za który przemija z tą stron y estrogen y, czyli z każdym gramy robi si ę mężczyzna bardz iej żeński do tego dochodz ą jeszcz e wszelk iego rodzaj u estrogen y zawart e w butelkach postac i b isfenolu, a cz y w postaci ca łych ju ż dzisiaj plast ikowego świata r óżnych polifenoli r óżnych substancji, kt óre są głównie estr u genam i tak że m ężczyzna traci testostero n jeśli się źle odżywia, jeżeli nie jes t t o testosteronu t o znacz y i ro ślin, kt óre ich receptor y m ężczyzn rozpoznają jako testostero n to ich mężnych broku ły kalafior kapust a brukselka rzutk i rzepa k kalarepa t o s ą substancji, kt óre s ą bardz o sprzyjający powstawaniu testosteron nie są z kolei cudown y, i ż ktoś macha m imo t o, al e zawsz e złoty środek Arystoteles wracać do te j oty łości tzw. brzuc h piwosz to n ie tylk o kwest ia natur y estetyczne j w UE jedna k ten oty łość brzuszn a jes t powi ązana z ryzykiem chor ób prawda naczy ń wieńcowych, al e także jes t ważna kwestia jeśli idzie o starą przede wszystkim w iemy, że to jes t tzw. piąty czynn ik tzw . w zespole metabolicznym w zespole metabol icznym mam y to zespół, kt óry sprzyja chorobo m w irusowym udarom mia żdżycy cukrzycy i wiemy, że ta m s ą tak ie czynn iki, kt óre by ły za przyznane mianowicie n iski poz iom hd l dobreg o cholesterolu wysok i poz iom tr ójglicerydów i nie tolerancj a glukoz y pow iedzmy cuk ier prosty m j ęzykiem nast ępnie nadci śnienie i wreszc ie doszedł pi ąty dzie ń obw ód talii, czyli ob u Stali jes t ryzyk iem dorobili masowe j do zawa łów udar ów m. in . z powodu spadk u testosteron u najnowsz e badan ia kardiologiczne bardzo dużo pozytywnego mówi test u stronie, że to jes t hormo n, kt óry chron imy ju ż przed zaboram i on ma tylko 1 problem testosteron zag ęszcza krew, je żeli chodzi o zato r lodow y zawa ł t o faktyczn ie testosteron mo że powi ększyć dlateg o trzeb a prz y ewentualne j zast ępczej terap ii hormonalne j testostero n u żywać kwasu acetylosal icylowego aspiryny, żeby o d czas u do czas u rozpuścić trunkac h czy wszystkie punkt y z tych 5 pani wymieniła nie nie wida ć na mieście seks u i w idz powiedzia ł rośnie o osobie o d grania o sporc ie i wreszc ie seks naj ładniejszą, że zostawili śmy na ko ńcu co 4, bo w dal minus stre s ministra ta k w dresach to s ą t e pozycji faktur y możemy te n jes t naprawi ć prawda spos ób od żywiania sport sen i teraz mam y sek s bardz o ważny elemen t w życiu m ężczyzny po t o w ko ńcu mat ę testostero npo to jest tes t Stróż Beach, czyl i PIT - O, żeby mie ć po żądanie, żeby spełnić cel ów, al e na l ibido i widzę konsekwencj ą poz iomu testosteron u kolejn i okay, ale to nie jes t tak, że aktywn ie uprawia seksu c o m u spada i tak n iski poziom testosteron u ban ie tak tak w iele to si ę zamyka si ę zamyk a jedn o 11 jedno ko ło Cisek law ina im grubszy m ężczyzna ty m mniejszą ochot ę na seks, bo mniejsza ilo ść testosteronu mniejszej niż t e stron y naci ąga oczywi ście nast ępny proble m m ianowicie zanik l ibido, czyl i coś absolutn ie, gdz ie te ż, gdzie pasz i totaln y mi chodzi ło te n zwi ązek cz y kwestia te n sa m m ężczyzna pow iedzmy stosunkow o n iski poziom testosteron u lekk a oty łość m ężczyzna, kt óry uprawia seks i t o intensywnie i taki, kt óry teg o n ie rob i to jak t o si ę przyk łada kolejn a n a na poz iom testostero n m ężczyzna, który nie rob i seksu na cora z mniej tylk o testostero n aktywneg o i ten już 2 lata to jes t mechanizm, jaki t o jes t mechan izm sa m fakt stosunków p łciowych na poziom testosteronu poz iom stro n, a m ianowicie wzrost, b o tak sam a funkcja m ężczyzny sam a funkcj a seks u jest rodzajem mo żna, b y by ło powiedzieć sport u, a więc podwy ższa testostero n jak o spor t te ż, a poza tym dzia ła te ż prze z w łaśnie hormon y szcz ęścia oksytocyn ę fenyloetyloam iny hormo n mi łości zwan y cz ęsto i w te n spos ób podwyższa poziom stos u na kr ótko podwy ższony poz iom testu SUV spala tkankę t łuszczową cz y im wi ęcej mamy seks u tym jeste śmy szczuplejsi t o w iemy natomiast Maria między Rosją w lesie między mam y seks to jes t tak tak nale ży odpowiedzieć t o jest absolutnie zobowi ązany po prost u testosteron jes t hormonem po żądanie męskiego no dobrz e testosteron niebywale, ale to nie jest tak że możemy si ę pikować n ie wiem zastrzykam i z testosterone m cz y ty m dobry m jak pani powiedzia ła cz y czy tabletkam i w dn i co nie jest to jest podobn a historia jes t jak byśmy pewn ie wi ęcej je śli co ś c o potem i tak wyp łukiwane nadm iar niema nadm iaru nie ma znaczen ia n ie za dużo te ż chyba źle on za du żo stosują n ierzadko za rzadko dzi ś mus icie mężczyzn, kt órzy maj ą testosteron powyżej nor m jes t naprawd ę bardz o mało albo to są myśli niektórzy bior ą zeszło z nich jes t luster t o tak, ale my mus imy inaczej podej ść do zagadn ienia, więc staramy się PET owy m stylem życia odbudowa ć testostero n, je żeli nam si ę to n ielegalnie zabytkami najpierw próbujemy style m życia pr óbujemy si ę zaczyn a ruszać w łaśnie w sporc ie Aero próbuje odpowiednie je ść pr óbujemy, więc z patrzyli chce pani powiedzie ć, że była także wychodz i o d pan i pacjenc i nie dostaje recept y na na na s na środek podwy ższający do zadań jednak dostaje recept ę na zmianę styl u życia w styl u życia plu s n iekiedy suplementacj ę, która może mu podwy ższyć jego w łasną produkcję t o jest p ierwszy stopień, jeżeli to nie widzi ta m sobie czas 3 miesięcy te j suplementacji daje najm u przed produktami na suplementach diety zaś ze Stalinem podzieliła je n ie AZS-u t o s ą r óżne suplementy, który po 2 rodzaje usunąć testostero n do tak ich, na kt óre podwy ższają produkcj ę testosteronu, a więc ta m s ą zestawy log iny cynku w itamin czy magnez u ta m dajem y różne koktajle w zale żności o d zapotrzebowan ia pacjenta, jeżeli t o n ie pomaga zaczynamy prowokowa ć j ądra mam y substancj ę, który m łodych ludz i szczeg ólnie produkuj ą produkcję, al e jeżeli ktoś jes t w okres ie tzw . Adam, czyl i po prost u czasu przekw itania m ęskiego andropauzy no t o n ie bardzo wiemy z czeg o mamy tak t o produkować testosteron jądra ju ż same są osłabione rzuc a zwi ązane z wiekiem twierdził n iedawno, że po czterdziestym roku życia tracimy 2 % s ą stroną rocznic ju ż przesuni ęty jest 535 lat, a więc 3005 . rok u życia co rok u, tracąc 2 % 100 stron przy 55 latach już dużego n ie mam y do teg o stre s korporacjach alb o we w łasnych firmach spodoba ł jeszcz e wi ększy spade k jesteśmy poz a norm ą Nadolny i tutaj prowokację jes t bardz o trudn a możemy t o zrobi ć oczywiście próbować l istu wted y prac a na ca łe życie w zwi ązku z tym s ą r óżne metod y możemy zasta ć hormonaln ą terapię zastępczą ta k ja k u kobiet, kt óre maj ą przekw itania obiad, al e jak zwi ązek między poziomem testosteron u, a nowotwore m t o gruczo łu krokowego czy to ją do tak, że odpow iada prof. Harvardu, kt óry jest szefem medyczny m męski można, b y powiedzie ć nr 1 na świecie pa n prof . Morgen Thaler Abraham powiedzia ł na to w te n spos ób, je żeli w og óle hormonalny rak t o ra k prostat y, a więc m ówić, gdyby tak by ło, że testostero n rob i rak prostaty t o chłopcy zalan i testosteronem os iemnastym roku życie m ieliby ra k prostaty an i stars i panow ie, którzy prawie 100 stron nie maj ą tuta j nie ma żadnego po łączenia w łaśnie wracam ze światowego Kongresu, który by ł w Budapeszcie pod kon iec wrze śnia światowy Kongres medycyn y m ęskiej PRISM, gdz ie wyra źnie na t o pytan ie odpow iada si ę jednoznaczn ie n ie nie ma po łączenia między rak iem prostat y testosteron, je żeli ra k prostat y już jes t i będziemy d a gra ć dale j testostero n t o możemy odbi ć po to jes t anaboliki, ale t o jes t w momencie, k iedy wiemy, że ktoś ma rang ę, wi ęc wtedy n ie dajemy żadnych podmiot ów w ty m momencie dajem y ant y anty stosown a hormon prze z kr ótki cza s osi ągamy poprawę, al e też n ie wg takiego specjal isty w Polsce ma i ść m ężczyzna maj ący właśnie teg o typ u problem y opisane objawy, o kt órych pani powiedziałem o n a ż do urologa mars z do seksuologa, kt óry z nich da si ę najlepiej na tym sob ie zajęcia ju ż, dlaczeg o jes t najlepszym specjalist ą Androsiuk nadruki mają bardzo równo za rolą jest mało dialogów t o wted y mam y urolog a mam y do wyboru urolog a powiedzmy Android t o specjalista hormonalne j u mężczyzn właśnie o d tyc h problem ów, jeżeli nie mam y, a droga i nie znajdujemy takowe udajem y si ę do urologa na pewn o też możemy uda ć do endokrynolog a wielu koleg ów endokrynologów jes t bardz o akurat w tym temacie tak że wydaj e mi się, że to te ż jest dobr y adres pens a zaprasza na skr ót informacji prosz ę pa ństwa dr nauk medycznych atak iem PiS jedna k jes t naszy m go ściem rozmawiamy o m ężczyznach g łównie w tej chw ili, a tak dokładnie rozmawiamy o tym, jak ą rol ę odgrywa testosteron hormon to jest ta k, a jes t do formy Holman hormon m ęski ratown ikiem pewnego rodzaj u Izby be z odpowiedzi, które niewłaściwie t o są estrogen y u kob iet ta k jak i 22 od raz u przypomnę państwu numer telefonu, bo nasz progra m na żywo 224444044 jesteśmy w te j chwili mo żna do na s zadzwoni ć, jak i ten spade k testosteron u, który pan i w idzi ów artystycznego mężczyzny nie tylk o pan i, bo wyrazi na t o wskazują badan ia pani powie, jak ie s ą przyczyn y jak t o wp ływa na p łodność niestety podnosi też dale j u naszyc h m ężczyzn i w idzimy z każdym rok iem cora z mn iej wniesienie prawników nie tylk o chodz i o ilość, ale i o ich jakość jes t t o na pewn o zwi ązany z zanieczyszcze ń środowiska naturalneg o, al e znow u wrócę uparc ie do s łowa stre s i stre s te ż odgrywa ogromną rol ę kilka czynników jes t nie ma takiego 1, który istotnej tłumaczył system od żywiania ale, ponieważ c o si ę mogło zmieni ć w ci ągu ostatnich 50 lat tak nagl e spad a plemn iki, wi ęc nic mn óstwo bada ń, kt óre dokumentuj ą, że jes t zan ieczyszczenie środowiska naturalneg o restrukturyzacj a świata nawe t tera z w grudn iu będzie odbywa ł w Wiedniu Kongres zwi ązany w łaśnie z odprowadzan iem mężczyzny o z zdrowy m style m życia 1 z punkt ów programu jes t Strugi izolacja męskiego życia i świata i t o na pewn o odgrywa kolosalną rolę t o w łaśnie żyjemy plast ikowe produkty te n bis b ędą, a kt órzy p ijemy wody, kt óre s ą n ieoczyszczone z naszych hormon ów żeńskich pom p bierzemy hormonaln ą terapię zast ępczą b ierzemy środki antykoncepcyjne kobiety o d lat sześćdziesiątych zesz łego stulecia, skąd dostaj e si ę do w ód gruntowyc h m ężczyźni korzystaj ą również pij ąc wodę torze jes t bardz o dużo produkt ów Sojusz z innymi produktami, które s ą tzw. to jes t drog a nam i, czyl i naprawdę m ężczyźni mają cora z trudn iej kobietom PiS łatwiej st ąd spadek w łaśnie plemnik ów 224444044 mogą pa ństwo do nas zadzwoni ć mam y pierwszą s łuchaczka jes t ni ą pan i Anna Warszawy hal o dzie ń dobr y panią chciałaby zajmowa ć du żo czas u zapytuj ę jak wygl ąda wpływ d iety mi ęsa na poziom testosteronu, zw łaszcza w p óźniejszym w ieku w ieloletnich n iedobory sk ładników bia łkowych pochodzen ia sweg o, jakie to na s to ma tak i wp is, że m ężczyźni teraz mus imy rozdzieli ć kob iety m ężczyzn i Otóż testostero n jes t hormone m budow y mięśni estroge n jest hormone m t łuszczu kob iety już od dawna ocalenie dziś już mia ły wy żywić dz ieci st ąd estrogen y s ą bardz iej sprzyjające n ic New mięsa poz a ty m kobiety miesiączkę co miesiąc, a więc ich szpik jest nastaw iony na utrat ę witamin 12 żelaza, al e pomimo t o kobiety, które s ą wegetar ian kami musz ą to suplemen t chowa ć mężczyzn n iejedzenia mi ęsa czerwoneg o jes t problemem Otóż tworz ą się wtedy bia łka, których poz iom jes t zupe łnie inny ani żeli u kobiet to znacz y du żo ni ższy bia łka tzw. schaby, gdz ie cz y Lublin wi ążący hormon y p łciowe rosn ą w miar ę upływu czas u niejedzenia mi ęsa czerwoneg o i bia łka sama nazw a m ówi wi ążą hormon y płciowe, czyli łączą si ę z tym i hormonami i t e hormon y trac ą swoją aktywno ść zostaj e ma ło wolnego testosteron u u mężczyzn u kob iet ta norma jes t dwukrotnie wyższa, wi ęc my kob iety sob ie możemy pozwolić by ć wyg a tak rynkami natomiast mężczyzn jest t o bardz o bardz o trudn e, pomimo że walcz y często z e sportowcam i z marato ńczykami on i mają bardz o du żo dzięki sportow i hormon ów szczęścia czuj ą si ę zadowolen i zachwycen i buduj ą swoj e mi ęśnie, al e ich budowy Michnik n ie jes t tak silna jak tyc h, kt órzy jedz ą mięso n o i przed e wszystk im chodz i o seks z ABG dzia łkę, wiążąc testostero n SA całkowitego ten wolny, zabieraj ąc woln y testostero n powoduj e, że m ężczyzna, kt óry nimi z a z czasem zaczyn a spada ć lekk ą depresji zaczyna niemie ć ochot y sek s z wiekiem jest t o te ż związane o, tyl e że ju ż, a pr iori na m spad a herb u hormon y u kobiet estrogen u m ężczyzn testostero n jeszcze n ic n ie mi ęsa jes t mo że trudn iejsze, al e z drugiej strony n ie potrzebujem y z wiekiem tyl e mi ęśni, więc t o też nam nie jes t a ż tyl e potrzeb a mi ęsa mówimy, że u dojrza łego m ężczyzny i ta ilość mi ęsa powinna wynosi ć około p ół k ilograma na tydzień mówimy o czerwony m mi ęsie razem z w ędlinami z ty m wszystkim wędzona traci starajm y si ę nim n ie, ponieważ mają tyle n ie Wlazły i tutaj n ie jestem za l inami maj ą pełne literat ów saletry ja jeste m za jedzenie czerwoneg o mięsa najlep iej w łaśnie jagnięciny dz iczyzny, gdy ż są żywione tak pow iem naturalnym i produktam i w ino oczywi ście by łby najlepsz y z wo łowiny Eko no ale tak ą znajdz iemy wolne 5050 dekagramów to to, je żeli kto ś codz iennie mięso czy typ u BiT karty Buko, który przekracza normy rolet, wi ęc cza s do przed przekraczaniem czy zara z zadzwoni ę może do na s wegetarianie, kt órzy powiedz ą, a ja źni między 20 lat, al e wcale nie chodzi o seks jes t aż r ęka zawi ązuje dziękuję bardzo t o by ła pan i Anna Warszawy, a tera z mam y pana Grzegorza z Płocka hal o hal o dzie ń dobry akura t tak się trafi ło, że jeste m wegetarianinem od 20 lat w łaśnie oko ło, jako że póki t o jeszcz e seksem nie ma m kłopotów natomiast chciałbym zapytać o sport, al e skoro zosta ł wywołany tema t d iety w ten właśnie wydzielenie, więc chcia łem zapytać cz y tutaj chodz i o tym, mniejsze czerwon e chodz i o aminokwasy, które być może t o Niewiem jajka być mo że innych, bo jak ten dotyczy ona zawsze zwraca ła, zwłaszcza dawni, że trzeb a jeść mi ęso Adamson aminokwasy, których n ie mo żna niczym zastąpić białka tak dla nich nagrod a Kobiałka partyjny i do dzi ś tak m ówi, ale n ie było finale t o zależy, al e gra, al e d ieta wegetaria ńska tak pow iem o w iele przyjaźniejszym okiem świat medyczny na ni ą, je żeli nawet takiego Odnowiciela systemu 2 dni na ro k temu w ten spos ób mówią natomiast z teg o c o w iem stanow isko r óżnych organ izacji największych dotycz ących zdrowia ameryka ńskie Towarzystwo d ietetyczne o stanow isko tych najwi ększej liczby autorytetów, m ówi że n ie tak wegetaria ńska zapewnia wszystk ie niezb ędne składniki, je żeli chodz i o bia łko i też no to, że rozmowy z dietą wegańska może tuta j troszeczk ę inaczej natomiast, a przecie ż, jeżeli jedna k cho ćby jajka nawet czy nawe t temu otwarc ie ro śliny przecież chyb a są kompletn e tak już od da Wien dawn a mówi si ę o d tych brakach aminokwas ów, a t o właśnie chciałem zapytać cz y czytaj chodz i mnóstwo czy to jaki ś inny skład zacz ął mieć widok z rejestru jes t jes t ogromn y proble m, dlateg o że został w ostatnich 4 latach troszeczk ę w łaśnie ameryka ńskie Towarzystwo żywności troszeczk ę bierze ju ż przyjmuje inne stanowisko na te n temat t o znacz y my nie wiemy do dz isiaj, jak i rodza j prote in, jakie powiązania enzymatyczn e odgrywaj ą tak ą rol ę, że nie jedz ą mi ęsa czerwoneg o wyra źnie podnos imy poziom z ABG prosz ę sob ie sprawdzić swoj e z ABG, czyl i te Lublin wi ążące hormony p łciowe zobaczy ć ich poz iom im zorientowa ć si ę jaką, jak ą ilo ść ma pa n testosteron u wolneg o wted y zobaczymy jak to będzie wyglądać prosz ę n ie robi ć tylko tes t osobno ca łkowitego i on a zrobiłem tylk o t e badan ia, aby właśnie rocznym remoncie jes t tak prosz ę zrobić t e wyniki i zorientować si ę jak wygl ąda ta sytuacja dlatego troszeczk ę poczytać od bia łka z ABG on e jedna k ty m niszcz ą z w iekiem problem y związane z tworzeniem miejsc to jes t wszystk o spraw a czasu na początku t o wygl ąda wszystko bardz o happy świat jes t wyj ątkowo pi ękny wegetarianizm natom iast po latach ci m ężczyźni przychodz ą do mnie maj ą zespo ły depresji mają z łe samopoczuc ie czuj ą się gorze j pocz ątki s ą bardz o ładne t o wymag a czas u dlateg o bardz o proszę sprawdzi ć te 2 czynniki wted y zastanowi ć się czy to jes t dla pan a odpow iednia d ieta natomiast głównym pytaniem tuta j pan ma mo im zdan iem to n ieporozumienie chodz i mi sport g upraw iam sport natom iast tego c o w iem sporty aerobowe wpływają negatywn ie na poz iom testosteron u natomiast zwi ększają jego ilo ść sporty siłowe ora z pan i wspomniała o tym, że portal grobow e s ą bardz o dobre, jeżeli chodz i o poziom ta k jak ustalono natom iast porte k wysi łkowe, czyl i maratonu natom iast właśnie tuta j jak marato n bieganie s ą to sport to s ą porty, ale znow u tak, bo znow u rozmawiamy o testosteron aktywny m biologicznie testostero n ca łkowity Otóż teg o rodzaj u sport interwa ły wszystk o powoduj e wzros t poz iomu testosteronu ca łkowitego zgadza m się absolutn ie z pane m natomiast prosz ę o sprawiedliwość spor t powod y zwi ększenie testosteron u ca łkowitego każdy wysiłkowi powyższe powoduj e c o na wzrost poz iomu w t e stosuj ą ca łkowitego natom iast sport y Aero powoduj ą wzrost poz iomu testosteronu wolneg o i on e powoduj ą, że spalam y tkank ę t łuszczową dlateg o, je żeli upraw iamy sport y powa żne wysi łkowe mus imy brać bia łko i mus imy bra ć i wszelk iego rodzaj u dodatkow y suplement y typu 12 magnez selen cynk Cetera, kt óry pa n na pewno zna uprawiał z teg o rodzaj u sport nawet form ą te n nawet wrzesień dysz i hinduski, który jes t tak i bardz o popularneg o uwag a dodatek tak tylko on e nadal n ie mam, jakb y jasno ści, ponieważ generaln ie należałoby powiedzie ć tutaj na 2 grupy, czyl i siłowe prze z podnoszenie ci ężaru tak ie, kt óre buduj ą siłę oraz masę mięśniową ora z port y właśnie aerobowe czy te ż inaczej m ówiąc wytrzymałościowe i teraz pytan ie czy na pewn o z pewnością, je żeli mówimy o próbach wytrzyma łościowych, czyli collage Monika Ania te ż w portach chorobowyc h w pona d pewną normę na pewn o tuta j chodzi kort y All i takie z e spraw od daty na taki stre s oksydacyjny tak ie b ędą 1 do jakiego jakich momentac h r ównież upraw ia Kolarstwo tylko tak ie Kolarstwo amatorsk ie możliwe w ielogodzinne, al e przeryw a, tak wi ęc ja jako sportowiec jako lekarz mogę panu odpowiedzie ć, że medycyna tw ierdzi, że do 5 km tylko pan już jes t bardz o ma ły dystan s do 5 km kon iecznie po 5 km nale ży zrobi ć przerw ę bow iem po 5 km zaczynam y podwyższać kortyzol n o tak t o m ówi medycyn a tuta j m ęska jak medycyn a sportow a do teg o podchodzi nie w ie będziemy w łaśnie do pan i redakto r dyskutowali śmy robi ć program na te n temat, gdz ie b ędziemy rozmawia ć na tema t w łaśnie plusów minus ów sport u dla testosteron u i dl a wegetar ian jak t o wygl ąda i będziemy przeznacza ć r óżne prac e naukowe na te n temat t o jes t na tym kongres ie, na którym tera z by łam tw ierdzono, że tylk o tak ie lek i sporty, bo on e spalają tkankę tłuszczową, a t u chodz i o spalenie tkank i tłuszczowej wted y jes t w ielka fabryk a, gdzie znajduje się armata za enzy m, który przym ioty c o stanow i drog ę, wi ęc tutaj boimy si ę, że mo żemy mieć utraty mi ęśni mo żemy mie ć podwy ższony poz iom estrogen ów, a nawe t możemy mieć inne komisje prz y takiej sportac h, czyli troszeczkę b iustu c o ja widzę t o u tych, którzy uprawiaj ą takie sol idne Sparty nie tylko tyc h, kt órzy biorą testostero n zepchnąć dzi ękuję bardz o pan ie Grzegorzu jest nast ępny słuchać z nam i pan Stanisław Warszawy hal o, al e tak dzień dobr y dzie ń dobr y mode l tak ta k jak tak ie pytan ie, które wi ąże si ę z braniem n p . lek u, kt óry przep isuje urolog, kt óre maj ą zapow ie zapobiega ć rozwojow i prostaty zatrzymywać tak dale j takie 2 popularne, ale i o n sali Finster nada l tak i 1 z nich chyb a on sam te ż tak dzia ła, że produkuj ą produkcj a tester testosteron jest jaka ś inna co czytanek sk ładaki czynniki, jakie z tego 1 czynnik jes t hamowany jes t prosta oczywiście t o s ą projekty grupy Nasty Żydów szat y, ale dochodzimy do tego, że w momenc ie, k iedy kontrolujemy to wszystk o jak trzeb a tak każde badan ie potwierdza, że w porz ądku m ówi lekarz plus upraw iamy wszystkie t e nett o czy prowadzimy też zdrowy styl życia, których te ż pan i mówiła t y, czyl i jest um iarkowany wysi łek f izyczny kontrolowany jes t te n tak inne co trzeba jes t odpow iednia dieta czuje si ę świetnie, mimo że mam y już du żo to nasze spory par ę lat wi ęcej ni ż 60 dla Grecji t o przynos i fatalne efekt y innej dz iedzinie w łaśnie tego ż teg o seksu, dlateg o że cały cza s utrzymuje si ę wysok i poz iom l ibido ch ęć współżycia natomiast żona jes t osob ą schorowan ą młodszą k ilka lat, ale z Koroną na r óżne schorzen ia związane z bok u migrenowe nazw ijmy t o różne n o bo t o za długo, by mówić, al e w ka żdym razie w te n spos ób i tak trzeb a by ć uwa żnym czułem wyrozumiałym i tak i jeste m tak, al e w momenc ie, k iedy wszystko inne jes t w porządku t o te n poziom teg o l ibido jest na poz iomie n ie jakim ś nadzwyczajny m ale, al e jak on nieadekwatny do poziomu libido żony la k i jak rozmawiam z lekarzem zwykle pierwszego kontaktu, bo m ówiąc o ty m nie ma żadnej rady c o z tym zrobić i t o jest po prost u dl a mężczyzn jak czytam y w podobny m wieku je śli maj ą tak ą przypadłość t o jes t rzecz beznadziejna, dlaczego w og óle nie ma żadnego wejść jedno b ędzie z ty m m ęczyć wstrzemięźliwość uc iekanie w jakie ś inne temat y rozmow y i w łaściwie zwi ększanie wysiłku, żeby t o za Niewiem zabija czymś innym, al e t o jakieś t o jes t potworn a męka tuta j niestety jedno zdan ie, bo ca ła reszta rozmowy ju ż poza tym mniejsze, ponieważ n ie rozłączy dobrze innym masturbacj ę w i t o wiedza jedn o słowo nawet jedno zdan ie, al e bardzo konkretn e tak nie ma innego jeszcze chcemy by ć dobry m mężem chcemy n ie mo żemy zdradzać kochamy żony jest dobrz e jest mam y ju ż tak wysokie l ibido tak proszę nam jedzen ie n ie rozglądać, chociaż s łyszał pa n odpowied ź pan i dr Ewa dentyst y jednak by ła naszym gościem specjalny m medycyny m ęskie dl a k ilku s łuchaczy mamy ostatnią książkę testosteron kluc z do męskości pan i co jeszcze chwil ę zostan ie po programie, b y z państwem porozmawia ć ja serdecznie pan i dzi ękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA