REKLAMA

"To był koniec mojego życia na wiele lat". Wypadek drogowy z perspektywy ofiary

Bezpieczny Poranek z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-11-11 07:00
W studio:
Czas trwania:
12:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zginął śmiercią tragiczną zgin ęła śmiercią tragiczną żył lat 64 żyła lat 28 żył lat 7 mijaliśmy 1 listopada mn óstwo tak ich nagrobków święto zmar łych w dzie ń wszystkich świętych dzi ś jest 11 listopada i witamy się pa ństwa Adam Ozga Krzysztof Woźniak t o jest bezpieczne poranek Radia TOK FM uznali śmy, że rocznic ę odzyskan ia prze z Polskę niepodleg łości to jedn o z najważniejszych narodowych świąt t o właściwy moment, by m ówić o tyc h Rozwiń » sprawach najwa żniejsze jak najbardz iej bezpieczeństwie ruch u drogoweg o jak najbardziej, bo bezpieczeństwo ruch u drogowego t o jes t bezpiecze ństwo narodow e dokładnie i w interesie tego narodu jes t, żeby coś wreszc ie zmieniło i t o nim, a n ie metr o tak pol icja przedstaw i kolejne statystyk i jak codziennie przedstawia pewn e statystyki tylk o, nawi ązując do tej kwest ii dn ia wszystkich świętych tzw. dłuższego weekend u t o podcza s tych 4 dni akcj i Znicz jak t o pięknie pol icja sobie nazwała t o zginęło 25 osób, wi ęc 25 nowych tych nagrobk ów miejsc, do kt órych ludz ie będą zmierza ć na pewno by ło będzie wi ęcej tak w łaśnie byli te ż rann i byli te ż radn i kt órzy, je żeli umrą w szp italu do 30 dni po dacie wypadk u notowan ia prze z policj ę wypadku drogowego to te ż b ędą właśnie zakwal ifikowani jak o of iary wypadku tego konkretneg o, ale nie b ędziemy dz isiaj m ówić o konkretnym wypadk u na 1 ulicy n ie b ędziemy m ówić o kilku garb ów zwalniających tylk o próbujemy się skupi ć na rozwiązaniach systemowyc h dok ładnie tak, gdy ż zarządzanie bezpiecze ństwem w ruchu drogowym to jes t zarządzanie ryzyk iem, a więc to jes t poj ęcie systemow e rozwiązania systemow e t o mo żna łatwo na przykładać da ć, jeżeli g łód jes t jest probleme m spo łecznym i trzeb a na te n problem patrze ć o d w ielowarstwowe cz y właśnie systemow o dok ładnie tak sam o z bezpiecze ństwem ruch u drogowego n ie wystarcz y np. powiedzie ć, że wprowadz imy nowy syste m szkolen ia kierowców t o jes t dobry krok, żeby te n syste m był sprawn y o n wydawa ł wykwal ifikowanych kierowców, ale t o n ie wystarcz y musi zate m te ż odpow iednie rozwi ązania infrastrukturalne dostosowan o infrastruktura do potrze b daneg o m iejsca mus i zate m i ście r ównież system odpowiednich ka r, o czym te ż pewnie b ędziemy egzekwowan ie ich egzekwowania t o jes t tzw. 3 filary bezpiecze ństwa ruchu drogowego to jes t prawo jeg o egzekwowania mus i by ć dobr e prawo jasne niedaj ące zby t dużego pol a do interpretacji mus i być egzekwowan ie odpow iednie teg o prawa, a wi ęc i służby sprawnie dzia łające wysoko ść karta jes t pew ien spos ób wa żna, ale przed e wszystk im ich egzekucj a i nieuchronno ść tzw . kar y i trzec i elemen t do ść istotne to jes t edukacja n o oczywiście ta infrastruktura, którą mo żemy działać nie chce powiedzie ć cud a, al e bardzo bardz o ju ż o infrastrukturze b ędziemy dz isiaj rozmawiać będziemy rozmawia ć po godzinie ósmej z prof. Stanisławem Gaca z krakowsk iej Politechniki b ędziemy te ż rozmawiać z psycholog iem psychoterapeutą o ty m co dz ieje si ę po wypadku, b o jak wielokrotnie podkre ślał też na antenie Radia TOK FM w program ie skołowani wypadek to dopiero początek o wypade k jes t dop iero pocz ątek najważniejsze najważniejsze w ty m wszystkim są ludzie i to c o się dz ieje z of iarami wypadków drogowyc h, je żeli przeżyją, al e te ż z rodz inami tyc h of iar, kt óre n iestety zostały zab ite zgin ęły w wypadk u drogowy m te ż bardz o ciekawe rzeczy dziej ą się z e sprawcami wypadków w ty m te ż b ędzie rozmawiać w czas ie dz isiejszego poranka to wszystk o pokazuj e jak olbrzym im problemem jes t brak systemowego w łaśnie zarz ądzania ty m ryzyk iem na drogac h tym, że u na s w Polsce jes t bardz o niebezpiecznie na drogach w por ównaniu do krajów europejsk ich mam y 1 z najwy ższych wsp ółczynników śmiertelności w wypadkac h drogowyc h, a t o wszystko pokazuj e, że mo żna dzia łać, żeby poprawi ć, bo bezp ieczniej nie powinni ludz ie gin ąć n a na drogach można dzia łać i działać trzeb a stąd bezp ieczny poranek Radia TOK FM przez ca ły ten czas do godz iny dziesiątej czekam y na pa ństwa g łosy 224444064 to numer telefon u bezpieczny ma łpa t o kropkę FM t o nas z e-mail bezpieczne porane k TOK FM to hashta g oczywi ście do państwa dyspozycji jes t też Facebook Radia TOK FM t o s ą wszystk o drogi jednak można si ę z nami trochę schowanych na Facebooku tam te ż można pisać zawsz e, jeżeli chodz i o kwestie bezpiecze ństwa i wart o ten prof il śledzić zdradzimy pa ństwu z k im rozmawiali śmy, a cz y chciałbyś porozmawia ć np. z wiceministrem Rafałem Weberem bardz o chciałbym struktur y bardzo chcia łbym porozmawiać z m inistrem wyborem, ale te ż chcia łbym porozmawia ć z m inistrem Adamczykiem n iestety muszę z przykro ścią powiedzieć, że w poprzedn iej kadencji Sejmu w poprzedn iej kadencj i rz ądowej k ilkukrotnie wysyłałem zaproszen ia do ministerstwa w łaśnie, żeby porozmawia ć z m inistrem Adamczykiem n iestety n iestety, ale n ie udało się spotka ć i tym raze m te ż drodz y pa ństwo wysyłaliśmy zaproszen ia do ministerstwa dl a w iceministra Webera 28 październik a po raz pierwszy, al e wcal e n ie ostatn i nie ostatn i i niestety, ale n ie us łyszą pa ństwo teg o g łosu, gdyb y jednak no oczywiście w iemy, że prem ier obieca ł walk ę z piractwem drogowym, więc panow ie są bardzo zapracowani w te j chw ili w iemy oczywiście, że jest 11 listopada, wi ęc mają obowi ązki nazwijmy to ceremon ialne al e gdyb y jednak jest dostępna telefo n tak jest mo żna zadzwoni ć zawsze mo żna te ż pisać, al e również, poniewa ż po godzinie dziewiątej spotkam y si ę w gronie ekspert ów będzie w tym gronie ekspertów ze wzgl ędu na t o, że rozmawiasz o bezpiecze ństwie ruch u drogoweg o na antenie Radia TOK FM w programie sko łowani od ra d wielu n ie zlicz ę ju ż mamy 10 ponad 10 natomiast będzie jedn o wolne m iejsce czeka ło na przedstaw iciela ministerstwa infrastruktury zaproszen ie wciąż aktualn y jak gdyby co ś si ę zmienia zmieniło chocia żby na kwadran s będziemy rozmawia ć poza polityk ą w gronie ekspertów jes t bardz o ważnym nie chodzi o t o, żeby prześcigać si ę hasłami chodzi o t o, żeby szuka ć rozwiązania problem u, który bardzo powa żne tak, al e polityka ma bardz o du że tutaj znaczen ie i to jes t niezwykle istotne, żeby jak najwi ększa liczba polityków interesowała się ty m temate m, poniewa ż wszystkie zm iany systemowe, kt óre są niezb ędne one b ędą przechodzi ć przez r ęce głowy palc e prz y głosowaniu polityków, wi ęc tego n ie ominie n ie umiemy ta k jak m ówię tak jak w wi ększości spr aw, które s ą systemowe, kt óre są problemam i społecznymi pol itycy mają bardzo du żo do pow iedzenia w ty m zakres ie tak zapowiadaj ą, bo to naprawdę pierwszy raz, k iedy w radiu robimy aż tak ą du żą akcj ę zwi ązaną z tematem bezpieczeństwa ruch u drogowego m ógł powiedzieć, że w ko ńcu doczeka łem jestem bardz o z tego powodu szcz ęśliwe t o właśnie ta debat a od dziewi ątej do dziesi ątej przez ca łą godzin ę można wtedy oczywiście te ż do nas przez cały czas pisać b ędzie 12 lat kropk ę fer m profile Radia TOK FM prof il sko łowany 224444064, a tera z chcieliby śmy na początek to wa żny g łos myślę bardz o wa żny g łos tego bezp iecznego franka z rad iem TOK FM wr ócić do rozmow y, którą przeprowadz ili w program ie skołowani ro k temu rok tem u Aneta Czapska i ona jes t z fundacj i mars z zebr y również bardzo aktywn ie dzia ła n a rzecz poprawy bezpiecze ństwa w ruch u drogowym to jes t osob a, która prze żyła wypadek drogow y opowiadała m i o tym, rok temu i miesi ąc nawe t jeszcz e z kawa łkiem rok Rocki kawałek przyzna m szczerz e, że my ślę, że Aneta si ę na mn ie obraz i do ść d ługo j ą namawia łem na t ę rozmow ę i ta rozmaw ia Ewa by ła przeprowadzona, dlateg o że terapeuc i, a mec z pozwol ili na to to by ło też w ramac h terap ii Anety ma m nadzieję wiem ju ż o ty m, że troch ę pomog ło całość rozmow y z Anetą arabską aplikacja TOK FM w zak ładce sko łowani, a najwa żniejsze fragment y ju ż za chwilę pami ętam jak się zebra ło si ę do samochod u p óźniej pamiętam tylko i wy łącznie momen t, w kt órym zobaczy łam w okn ie samochod ów zbli żające si ę do mn ie ciężarówka widziałam ju ż i już wiedziałam, że nic n ie zd ąży zrobić to jes t bardzo trudn e do dzisiaj t o jest w łaśnie jak widać bardzo na m brakowa ć werwy, al e chodz i o to, że widziałam widziałam t ę samą, zbliżając się jakim ś koszmarny m temp ie i mia łam świadomy, że ju ż nic n ie zd ąży zrobi ć nic kompletn ie nic n ic n ie zd ążyłam zrobić obw inia s iebie cz y teg o kierującego ci ężarówką wiesz c o i o d początku po tym wypadk u przez wiele la t zoom w przekonan iu, że to jes t moj a w ina ja si ę teraz od jakiegoś czas u o d uczą żyć tak im przekonan iem, bo po, bo p óźniej już dowiedziałam, że t o niebyła moj a w ina, ale rzeczywi ście bardz o długą zim ą w przekonaniu, że to jes t moj a w ina wymusi ł pierwszeństwo nie t o ogromn a ci ężarówka cysterna, kt óra wioz ła wod a o n jak zobaczył, że jeste m na skrzyżowaniu t o był stycze ń i było troch ę ślisko nie by ł jakiś straszny szklanki alb o troch ę ślisko n o tak z Górki do mnie troch ę i jak zobaczył, że t o jeste m na ty m skrzy żowaniu ja wjechałem skrzy żowaniem z gwa łtownie zahamował samochody i to sp ędzona masa n ie stan ęło m u po prostu skor o brnęła o d stron y pasa żera Bogu ogromną o d stron y pasa żera m ój samochód od tamtej por y do dz isiaj s łyszę huk blachy blach ę, bo t o jes t do n iczego niepodobne odgłos n ie może g o z n iczym innym skojarzyć t o jes t absolutn ie przera żający potworny odgłos w momenc ie, w kt órym siedzi zamkni ęty w samochodzie n ie gra ć rad io i do dzisiaj ze mną jest huk tyc h wniesionych blach n ie wiem w ogóle nie mam pojęcia co si ę stało, że nic nie sta ło tak naprawdę boj ę, bo mocn o bita mia ł tam porozwalan e trochę kolan a bar k, al e jak przyjecha ł pa n pol icjant zobaczył ten samoch ód t o m iejsca wted y już siedzia łam n a n a na śniegu pod krzakami to powiedział, że właściwie n ie w ie, dlaczeg o ja właśnie, dlaczego ja prze żyłem ten wypadek nic zreszt ą nie wiedział, dlaczego ja prze żyłam alb o przynajmniej n ie by ło ciężko poturbowanego nie by ł m ój główny proble m obra żenia f izyczne n ie t o k iedy zaczęły się zacz ął się te n główny problem w postaci teg o urazu ju ż co t o si ę zacz ęło powoli, dopóki nie uporządkowała tak że dop óki mia ł zadania to o tym w og óle, bo stara łam n ie my śleć i tak naprawd ę dopadło mn ie po raz p ierwszy w momencie, w którym się grupy grupa mia ła wszystk o pouk ładane i s iadam do samochodu, bo ja zastosowała si ę do porad y znajomej psycholo g, że muszę si ę do samochodu po wszystk ich i zacz ęłam jeździć n ie na dużo dystansu najp ierw, ale zaczął mie ć c o mode m n iestety w nasze j pamięci zostaj ą tak ie rzeczy i po prost u któregoś dn ia pięknego s łonecznego majoweg o jecha łam kwietniowego jecha łam po dzieci do szko ły dostałam p ierwszego napad u l ęku potwornego n ikomu nie żyt czego ś tak iego na skrzy żowaniu w samochodzie 3 miesiące później t o jes t n ieprawdopodobne uczuc ie n ieprawdopodobne wrażenie, bo masz wra żenie, że po prost u umierasz n ie jest w stanie zapanowa ć nad swo im cia łem nad swo imi myślami nie wie c o się wokół ciebie w og óle jest jakby wpuszczon y w tak ą ban ie kt óry, który ma wra żenie, że nie ma wyjścia i t o chyba był ostatn i raz, k iedy siedzia ł samochodzie na wiele lat t o był p ierwszy fragmen t rozmow y z Anetą czapką ofiarą wypadku drogoweg o rozmow y, kt órą przeprowadzi ł Krzysztof Woźniak autor program u skołowani, który jes t raze m z nami bezp iecznym porank u Radia TOK FM zaprasza m tera z na skr ót informacji po nich rozmow a Adama Ozgi z psychologiem, który zajmuj e się prac ą w łaśnie m. in. z of iarami wypadków, al e te ż dr Popiel dr Agnieszka papierowej laser a brała udział i tworzy ła co ś takiego tak i progra m w łaśnie pomoc y ofiarom wypadków drogowych trakt trak t, wi ęc serdeczn ie zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BEZPIECZNY PORANEK Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA