REKLAMA

Czy softpatrioci przegrali z turbopatriotami? Marsz Niepodległości kontra czekoladowy orzeł

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 10:40
Prowadzący:
Czas trwania:
28:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y przy m ikrofonie Zuzanna Piechowicz moim go ściem jes t dzisiaj prof . Marcin Napiórkowski sem iotyki kultur y Instytutu kultur y polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i auto r blog a mitologia współczesna dzie ń dobr y dzie ń dobry, a dz isiaj rozmaw iamy o swe j ksi ążce turb o patr iotyzm jes t książka wydan a w wydawnictwie czarn e prze z wydawn ictwo czarne nawe t i będziemy m ieli pa ństwo kilka egzemplarz y te j książki na kon iec nasze j rozmow y z perspektyw Rozwiń » y s ą patr ioty przyjrza ły si ę turb o patr iotyzmowi, więc dla mnie interesuj ące te ż g łosów patr iotki teraz wytłumaczyć co to jes t tutaj z e s łów u żywam, żeby się nas i s łuchacze słuchaczki nie czuć wykluczen i z tej rozmow y trudn e słowa s ą tak że zest aw generaln ie ta ksi ążka jes t instrukcja obsługi dl a tych, kt órzy chc ą zrozumieć, dlaczeg o inni my ślą inaczej jes t p isana na prze z co patriot ę i lasów patriot ów, czyli przez cz łowieka i dl a ludz i, kt órzy wierzą, że wa żna jes t przysz łość, że Polska pow inna si ę zmienia ć modernizować cz y powinni śmy się u śmiechać po to, też jest ważne, że patriotyzm mo że się realizować tyc h wszystkich drobnyc h codz iennych gestac h w tym, że b ędziemy si ę dobrze uczy ć w przysz łości wspiera ć polską nauk ę, że będziemy sprz ątać po swo im psie kasowa ć bilety p łacić podatk i i przestrzega ć przepis ów drogowych przed e wszystk im, że Polska jes t czymś, czeg o powinni śmy się cieszy ć, a niepodleg łość jak m ówił sa m marsza łek Piłsudski jest czymś co pow inno by ć w itane śmiechem polsk ich dzieci te n cza s tylko dz ieci an i dorosłych to jes t ciekawe tak, cho ć marsza łek Piłsudski jak przywo łuje całość kontekst u tej wypowiedzi zresztą też była kwa s rad iowa, bo nagrywana chodziło o t o, że dorośli powinni si ę uczyć tej postaw y dz ieci, że doro śli byl i przewożeni kwase m i gorycz ą i w ietrzy jakiś podst ęp Witolda niepodleg łość zara z zn iknie, a dz ieci w swoim najm u w te j naiwno ści nie obci ążeniu historią by ły w stanie dać te n przyk ład, że nale ży się cieszy ć i u śmiechać, ale są patrioci te ż maj ą pewne podej ście do historii w te j ksi ążce op isujesz, że my ślimy o n myślimy, poniewa ż oboj e jak ustali śmy przed wejściem te ż na anten ę jeste śmy są patr iotami mus imy o h istorii jak o o troch ę przypominają zapomn ianych h istorii, czyl i pańszczyzny o h istorii kob iet o h istorii mieszcza ństwa te ż o tyc h w inach Polaków r óżnego okres u h istorii c o bardzo nas r óżni o d turbo patriot ów, bo to n p . dz isiaj turb o patr ioci przejd ą ulicami Warszawy w marsz u niepodległości no w łaśnie, więc może charakteryzuj e m y te ż drug ą stron ę centraln ą warto ścią turbo patr iotyzmu jes t niepodleg łość, al e jak se n się pokaza ć w tej ksi ążce w oparc iu o analizę sete k przem ówień artyku łów prasowyc h programowyc h książek trwa Azjaci n ie kochaj ą niepodleg łości, je żeli kogoś kochamy n o to po prostu na m na te j osobie zale ży okazuj e czułość tu patrzeć maj ą obsesj ę na punkcie niepodleg łości, czyli są n ieustannie przekonan i, że niepodleg łości zdradzi zagl ądamy do torebki sprawdzaj ą SMS-y wciąż maj ą poczuc ie, że niepodleg łość jest zagro żona i że kto ś na ni ą czyh a dlatego dl a turb o patriot ów najważniejsza jes t n ie przysz łość, al e przesz łość historia n ieustannie si ę powtarz a i skazan i jeste śmy na odtwarzanie wci ąż tych samyc h scenar iuszy dlateg o ta postaw a, której m ówiłem wcześniej wydaj e się zawsze by ł patriot ą naiwnością możemy sob ie wierzy ć, że ju ż odzyskaliśmy niepodległość, że Niemcy są teraz naszym i przyjaciółmi, że nie zagra żają na m żadne obc e mocarstwa, ale tylk o iluzja rzeczywistość jest tak a, że przesz łość wkr ótce powr óci i te n, kto n ie jes t gotów bronić swoje j niepodległości ten, kt o nie wypatruj e zagrożeń zostan ie zaskoczony, a cz y istnieje coś pomi ędzy tymi 2 stawami czy trzeba by ć alb o są patriotą alb o turb o patriota może by ć n iezainteresowane oczywiście mo żna być nie za interesowanymi oczywiście, że istnieje w iele pomiędzy prawda jes t tak a, że obydw ie t e postaw y t o pewne model e idealne jes t naukowcem nauka ma niestety t o obciążenie że, żeby bada ć rzeczywistość sprowadzaj ą do pewnych modeli ja si ę posługuje taką metodologię, kt óra nazyw a się struktur a izb i strukturalizm m ówi wyja śniamy sob ie rzeczywisto ść, u żywając b inarnych opozycji, czyli takich par bia łe czarn e dobre z łe Góra d ół i s ą patr ioty Mitura patr iotyzm n ie wyja śniają oczywi ście ca łego świata ale k iedy uwa żnie czyta łem przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i jeg o przeciwnik ów i prac y z prawej i z lewe j strony okazywało si ę, że sami za interesowani chc ą my śleć o świecie w ten idealny spos ób wi ęc, chocia ż t o książka na PiS bardz o przystępnie napisana naukow o wbr ew temu tera z powiedziałem, chociaż t o książka, kt óra opow iada o tym, finalnym podz iale t o moim cele m by ło to, żeby po jeg o przeczytan iu czyteln ik raczej mia ł ochot ę podważyć ni ż, żeby miał poczuc ie, że to wyja śnia ca ły świat, a jednocześnie p iszesz o ty m, że turb o patr iotyzm Grossów patriotyzm, że m y le żymy znokautowan i po prost u na ringu i właściwie n ic n ie wskazuje na t o, żebyśmy m ieli si ę podnieść n o w łaśnie, bo zacząłem od reklamowan ia teg o są z patr iotyzmu, jak im entuzjazme m ten entuzjaz m by ł troch ę wyreżyserowane i wymuszan e w 2 prawda jes t taka, że prz y p isaniu te j ksi ążki bardz o zweryfikowa ła sw ój p ierwotny entuzjaz m t o podej ście i zweryf ikowanym nawet te ch ęci cz y nawet przymus u śmiechu, kt óry bardz o cz ęsto narzucam y innym tak im punkte m zwrotny m, kt óry sprawił, że zacz ął znaczn ie bardziej krytycznie patrze ć na to c o uzna łem za oczyw iste by ło obejrzenie jeszcz e raz na spokojn ie wszystk ich dost ępnych materiałów ze święta czekoladoweg o Orła pa ństwo pami ętają 2 maja 2013 feralnego rok u przed Pałacem Prezydenckim pa n prezes Bronisław Komorowski organ izuje nowe święto dzie ń flag i mamy godło, al e tak ie inne alb o czekolad y albo taki Orzeł mo że c o pokazuje jedna k HOKEJ skrzydłowy mam y hymn, al e nie te n stary tylk o nowe napisany przez Artura Andrusa bardz o wesołym tekstom należy si ę uśmiechać mam y t łum ludzi mających flagami, al e n ie tym i prawdz iwymi polskimi tylko r óżowymi wszystko mus i by ć wymyślony odnow a oczywi ście pada wspomn iany cyta t z marszałka Piłsudskiego, że trzeb a u śmiechać tak patrzy łem na ten t łum tych ludz i teg o wodzireja, kt óry krzyczał hura c ieszymy się u śmiechamy teg o czekoladoweg o Orła, które dotykają musi główka odpadn ie bo, odkąd się lep iej tem u Orlą i musia łem o raty to jeste m j a w krzywym zwierciadle to s ą med ia, kt óre Lubie, k iedy zaczęły czyta ć co m ówi o ty m, drug a strona n ie mog łem przyznać racji, a co n ie mamy ju ż naszych dawnyc h symbol i, a czemu chcecie by śmy si ę tak cieszyli czy n ie widzicie, że transformacj a ustrojowa dl a wszystkich zako ńczyło się tak im wspania łym sukcesem, że jes t mn óstwo os ób, które maj ą poczuc ie, że zostały oszukan e, że na ty m straciły t o poczucie jes t cz ęsto n ie be z podstawne im bardziej zaczytywa ł si ę w tyc h turb o patriotycznych krytykach teg o co sa m Robbie, ty m bardziej mia łem poczucie, że on e s ą celne i tera z spraw a skompl ikowana uwaga swoich zdradzaj ą tre ść ksi ążki i swo ich wybor ów n ie zostałem ostateczn ie po przeczytan iu tego wszystk iego wyborco m PiS - u, ale zacz ąłem mieć mocn e wątpliwości c o do teg o cz y strategia, kt órą ja sa m stosuj e przestrzeni publicznej i kt órą stosuj ą przestrzen i pol itycznej pol itycy i dz iennikarzy, z kt órymi uto żsamiał si ę strategia skuteczna ciąża n ie jest brni ęcie w samo zak łady są patr ioty się skończył czekoladowy Orzeł by ł jego dope łnieniem dale j w stronę pól n ie można chyba por a wymy ślić coś noweg o całą uwzględnienie to nasze mocn e strony, ale też b łędy, które popełniliśmy mn iej po t o jes t książka to jest dl a mnie bardz o c iekawe, bo z kolei dla mn ie twoja książka jeszcz e ra z przypomn ę turbo patriotyzmu go ści jes t prof . Maciej Napiórkowski m imo tyl u la t tyc h opowiadania rob ienia audycj i o marszu niepodleg łości t o ta narracj a po te j cz ęści sfery publ icznej czy politycznej, bo to zależy kog o się zapyta m ju ż cz ęść cz ęść publicystów te ż w polityce PL praw icowych mówi w łaśnie jeste śmy te ż cz ęścią sfer politycznych n ie sfer y publ icznej w łaściwie otworzyła mi ocz y na pewn e na pewne zjaw iska, że pewna potrzeb a dumy narodowej i t o nie dum y z tego, że mam y dobrz e funkcjonuj ący transport publ iczny albo n ie dum y z tego, że jeste śmy częścią Unii Europejskiej, która mo że być zagrożeniem może by ć te ż czym ś ca łkowicie naturalny m i zrozumia łem, ale dl a mn ie ciekawe jes t t o dlaczeg o twoim zdaniem ten nacjonal izm, bo t o są cz ęsto postaw y, kt óre mo żemy jakoś upro ścić on o nacjonalizmu nie chc e by ć krzywdząca w tym w ty m zdan iu, ale jednak to jest bardzo bl iskie tak czy t o, że jeste śmy wspaniali musz ą być tylk o dumn i, że każde ka żda dyskusj a o b łędach h istorycznych naszego narod u właśnie narod u n ie spo łeczeństwa narodu jes t pewneg o rodzaju zdradą to wszystko jakoś łączy z tym, ale t o w łaśnie nacjonalizm zagospodarowa ł wszystk ie t e postaw y postrac h po transformacj i na tych ludz i, którym n ie uda ło, kt órzy s ą rozżaleni, którzy nie są szcz ęśliwi, którzy nie chc ą się uśmiecha si ę do tego c o si ę dz ieje w Polsce, dlaczeg o nie lew ica, dlaczego n ie c i, kt órzy m ówią o równości c i, kt órzy m ówią o socjaln e jakich przyw ilejach o tym, żeby tworzy ć transpor t publiczny, dlaczeg o to nacjonal izm tak łatwo przyjmuj e t e grup y spo łeczne to trudn e pytanie odpowiedź n ie jes t oczywi ście w ielowymiarowa 1 z przyczy n s łabości lewicy mo że by ć dziedzictwo PRL - u, kt óry zawsz e mo żna wskazywa ć negatywne punk t odn iesienia inn ą przyczyną mog ą być wybor y czy drug a wojn a światowa, kt óre ukszta łtowały nasz ą kulturę w k ierunku te j obsesji niepodleg łość, kt órej centraln ą warto ścią racze j praw icy, a n ie lewice jakim ś elementem mo że by ć tuta j sprawno ści indywidualna charyzm a poszczeg ólnych polityków n ie odmaw iam tuta j absolutn ie sprawno ści, ale z mojeg o punkt u w idzenia ja si ę zajmuje przed e wszystk im mitami czy tym i opowie ściami, które wyja śnią na m świat praw ica zaproponowa ła n iezwykle dobre wyja śnienie, które przypomina gr ę w pom idora na ka żde pytanie, kt óre zadaj e si ę prawicowemu pol itykowi cz y publicyście ostateczn ie odpowiedzi ą b ędzie niepodleg łość zagro żona i cz y powinni śmy wykupi ć n iem dzieła kolekcj i Czartoryskich na w łasność skarb u państwa odpowied ź brzm i tak, ponieważ mus imy wspiera ć polską kulturę leczą się wspiera ć polską kultur ę i dochodz imy drugiej operacji do odpow iedzi, bo niepodleg łość zagrożona t o jest bardz o prost y obraz świata, kt óry ka żdy może zrozumie ć, kt órych wymag a skompl ikowanych rozpr aw o pol ityce redystrybucyjne j wyr ównywaniu szans wi ęcej nawe t trzeb a uczc iwie przyzna ć, że w w ielu elementac h rz ądowi prawo i sprawiedliwości uda ło si ę zrealizowa ć lewicowe postulaty t o bardzo du żą wra żliwością ja n ie jeste m ekonomistą związku, z czym n ie podejmuj e się ocen ianego z punkt u widzenia ekonom ii są te ż pocz ątkowo bardzo sceptyczn y, jeżeli chodzi o te n progra m 500 plus natom iast k iedy przyjrzałem się tem u jak te n program funkcjonuj e w sferz e publicznej coś n ie m ówi jak narracj a o towarzysze okazuje si ę że, zw łaszcza po zn iesieniu tych limit ów i wprowadzen iu powszechneg o 500 plus na p ierwsze dziecko uda ło się praw icy zbudowa ć narracj ę, w której nie jest t o żadnego spor u żadnego rodzaju ją mo żna tylko co ś c o jest te n wyrwane z kontekstu zdan iem Beaty Szydło bardzo dobrz e t o oddaje coś na m si ę po prostu należało te pieniądze na m si ę po prost u należały przec iwnicy rz ądu prawa sprawiedliwo ści lubią stosowa ć zdan ie ironicznie złośliwie, al e w grunc ie rzeczy t o zdan ie bardz o lewicowe należycie si ę co ś po prost u na dzień dobry, bo ludz ie mają swoj ą godno ść, bo myślimy solidarno ściową i oczywi ście prawica ubierać ostr ą retoryk ę narodow ą należy dz isiaj coś, bo Sejm z kola n, bo naród jes t dumn e, ale jes t t o retoryk a, z którą lewicy b ędzie bardz o trudn o rywalizowa ć szczeg ólnie w ielkomiejskiej takiej intelektualnej, które wydaje si ę by ć bardzo dalek a o d spo łeczeństwa w łaśnie tuta j w to uproszczen ie podział na 2 sprawiło, że lewic ę i libera łów traktuj e łącznie, wrzucając ich w te j książce do 1100 patriotycznego worka tak sam o jak do 1 tury patr iotycznego worka wrzuca postac i tak r óżne jak Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun, żeby było oczyw iste widz ę tuta j różnice to sprawa jes t taka, że po tej s ą patriotycznej stron ie z r óżnym nas ileniem bardz o często pojawiał si ę tak i j ęzyk pogard y i wy ższości, kt óre zasilał te n turb o patriotyzm im bardz iej el ity mówiły o duchac h o wyuczone j bezradności o ofiarach, al e nie w tym sens ie go skrzywdzono korzyst a się pierdo ły za przeproszeniem, ty m bardziej trudn o patr iotyzm m ógł podej ść do takiego n ie w iem by łego pracownika zlikwidowanej fabryk i alb o mieszka ńca Górniczej miejscowo ści mówić no widzisz co dzi ś m ówią bezradność wyuczon a najp ierw zamknęli fabryk ę aut m ówią, że jeste ś bezradnie wyuczon y c o NATO powiesz trudn o nie zgodzi ć si ę z tym i argumentam i wci ąż czytaj ąc l iberalne med ia ma m wrażenie, że ta lekcj a n ie zosta ła odrob iona, że poz iom sądu samozadowolen ia s ą patriot ów jes t olbrzym i i na t o trochę absurdaln a sytuacja t o tak jakb y kto ś, używając metafory, kt óra chyb a liberałom pow inna by ć bliska mówił m y mam y najlepsz y produkt najwspan ialsze, al e konsumenci s ą krytykami nie chcą kupowa ć jes t wiele g łosów kt óre, kt óre przemawiają w ten spos ób, jeżeli nie chc e kupi ć teg o produkt u to nie kl ienci są idiotami trzeba si ę zastanowić cz y kto ś w dz iale wzornictwa alb o w dz iale marketingu alb o w dz iale strategii n ie pope łnił przypadk iem kluczowyc h błędów rozmaw iamy o swej książce turbo patr iotyzm moim gościem jes t prof. Marcin Napiórkowski ja nazywa m si ę Zuzanna Piechowicz wracam y zara z po informacjach Radia TOK FM święto niepodleg łości turbo patriotyzm na jeg o dz isiejszego go ścia prof. Marcina Napiórkowskiego ksi ążka tej rozmawiamy jes t sympatykiem kultury i c z kultur y polskiej Uniwersytetu Warszawskiego blo k mitologii współczesnej bardz o pa ństwo teg o blog a poleca m, bo czas u z niego korzystam ja nazywa m si ę Zuzanna Piechowicz to zabawne, że w łaśnie ci przedstawi łam kim jesteś powiedział c i kim jesteś, aby powiedzieć k im jest Jarosław Kaczyński wg swo ich bada ń i twoj e anal izy jeg o przem ówienie jeg o postaw i jeg o odkopywan ie s łów, kt óre p óźniej stają si ę s łowami przestrzen i publicznej, gdy mia ł udzielić najkrótszej odpow iedzi to Jarosław Kaczyński jes t moim wyb itnym kolego m po fachu podziała się film jeste m sympatyk iem kultury oznacza t o, że zajmuj e si ę znakam i i sprawn ą komunikacj ą specjal izuje się zreszt ą w mitach i wydaj e się, że t ę sam ą specjalizacj ę opanowa ł do mistrzostwa Jarosław Kaczyński, którego o n ie tylk o zdolno ści retoryczne, al e ca łościowe myślenie komun ikacyjne ocen iam bardzo wysoko nie nale ży teg o oczywi ście mylić z uczyn ieniem z niego jaki ś postac i w ielkiego stratega i przyp isywaniem mu jaki ś nadludzkich mocy, której jes t t o niewątpliwie osob a pracuj ąca bardz o ci ężko i pracująca w łaśnie na grunc ie s łów idei symbol i nie zgadza m si ę z Jarosławem Kaczyńskim w znaczne j części tego, o czy m mówi, al e wydaje mi się, że tak że po sobie t ę książkę, żeby wszystk im nie zgadzać t o wart o g o poznać zrozumieć warto si ę n ie zgadza ć m ądrze niestety Jarosław Kaczyński prowadzi coś co można, b y nazwać polityk ą całości nie jes t torowy m pol itykiem, który rzuc i jakiś skandal znalazło ta m żyć jak i skandal iczne has ła n ieprzychylnych m u mediach znaczna cz ęść wypow iedzi funkcjonuje wyrwan a z kontekst u bardz o kontekst odtworzyć przeczyta ć te przem ówienia w ca łości pos łuchać ich wyłania si ę z teg o lepszym i k ilka bardz o interesuj ący strategii niektóre s ą na tak im poziomie m ikro n p . Jarosław Kaczyński stosuj e tak ą strategi ę, że ko ńczy pewn e zdan ie pojęciem poj ęcia s ą bow iem ważne wa żne jes t o czy m mówimy m ówimy o tym c o jes t poj ęciem i w te n sposób dokonuj e takich łańcuszków za latan ia co zawsze brzm i bardz o m ądrze, ale s ą te ż strateg ie na poz iomie makro 1 z odkryć prz y p isaniu te j książki, które zrobiły na mn ie bardz o du że wra żenie by ło t o ja k na poziomie w łaśnie mit ów i symboli Jarosław Kaczyński skutecznie ogrywa ł skrajną prawic ę czy narodowc ów, kt órzy dzisiaj na ul icach Warszawy maj ą swoje wa żny momen t m ianowicie podkrada ł z ich repertuar u kluczowe pojęcia takie jak i fob ie, czyl i przeciwieństwo ksenofobi ę przed w łasną wsp ólnotą alb o antypolon izm pedagog ika wstyd u t e pojęcia nast ępnie oczyszczane by ły z tak ich skrajnyc h radykalnych tre ści na wkład antysemityzmu, kt óry Jarosław Kaczyński n igdy n ie popiera ł pop iera i wpuszczan e w ob ieg jakiś przemówieniu p óźniej przep isali t o jak wskazuj e szczegółowo przeczyta ć to dz iennikarze inni pol itycy tak ie słowo chodzi ło po prost u antypolonizm pojawi ł się nawe t w przem ówieniu wsp ólnym wspólnej konferencj i jak p iszesz polsko izraelskiej po ca łej tej awanturze o z ustawą o IPN, więc on a przechodzi nawe t do pol ityki międzynarodowej tak by ło tak by ło i teraz t o było dl a mn ie interesuj ące, bo z 1 strony musz ą uczc iwie przyzna ć, że tutaj Jarosław Kaczyński swo ich przeciwników konkurent ów po prawe j stronie rozgrywa ł mistrzowsk ą i ta dysproporcj a liczby pos łów mi ędzy Konfederacją, a PiS-em krowy nosili jes t dz isiaj dwudziestokrotnie ona nie wzi ęła si ę znik ąd, al e z drugiej strony rodzi się we mn ie tak i niepok ój cz y przypadkiem Jarosław Kaczyński ogrodu sa m siebie cz y będzie tak że pewneg o dnia spojrzy w lustro i zobacz y Mariana Kowalskiego albo Grzegorza Brauna cz y mo żna bezkarn ie przejmowa ć język skrajnej praw icy i samemu n ie sta ć si ę skrajn ą prawic ą jeg o MJ Pek opowiadam się za tak im stanowiskiem, że nie tylk o m y m ówimy j ęzykiem, ale j ęzyk, którym pos ługujemy m ówi nam i w jak i sposób determinuje t o c o możemy chcemy powiedzie ć i oczywi ście je śli przyjrzymy się ca łości polskiej scen y pol itycznej t o stopniowo to uznajem y za normę środek cz y centrum bardzo mocn o przesuwa si ę w prawo, więc kolejn e badania zlecan e przez kolejn e part ie polityczne m ówią teg o oczekuj ą wyborc y wyborcy my ślą w tych kategor iach, wi ęc kolejne part ie dostosowuj ą si ę do teg o j ęzyka i rzeczywi ście n iezwykle interesujące było dl a mnie to się wydarzy ło po publ ikacji ksi ążki 1 z kandydate k du żym sukcese m na posłankę z ram ienia koalicji Obywatelskiej by ła pan i hera, która znana by ła jako już w berk a robi ła t o kontrowersyjn e rzecz y na jest aktork ą robi ła tak ie nie w iem czy mo żemy nazwać t o stand -u p jakiś taki jest szansa, że w tym ja nie zn a bardzo aktorskie trudn o mi oceniać dl a mnie metody by ły dosy ć kontrowersyjne w związku, z czy m jak pewnego dnia zobaczy łem, że czo łowi pol itycy Platformy Obywatelskiej nagle pisz ą w internecie, że tera z t o przekroczyło granicę teraz już skanda l przy sob ie kret y co zrobi ła dźgnęła kogoś no żem czy coś, gdzie jest, gdzie jes t gran ica złożenie pani Hela zrobi ła co ś ju ż pos łanka co moje mo żliwości w og óle n ie budziło Otóż uda ło si ę sfotografowa ć z transparente m bób humu s włoszczyzna przy okazji dodajm y m łodzieżowego strajku klimatycznego, gdz ie mowa by ła oznaczen iu weganizmu dl a ratowan ia planety i wraz to jest co ś bardzo ważnego moim zdan iem, je żeli ju ż nawe t Platforma Obywatelska zaakceptowała, że jedyn a święta, której n ie można z łamać t o pol ityka h istoryczna, że jedyna świętość, kt órej mo żna z łamać t o przeszłość no c o znaczy, że te n dyskurs naprawd ę bardz o przesunął si ę w tamt ą stronę t o jest jaka ś lekcj a, kt órą wszysc y powinniśmy przemy śleć, gdz ie są dla na s t e gran ice można obra żać pol itycznych przeciwników, ale nie można powiedzie ć n ic złego kontrowersyjneg o przesz łości mo żna lekcewa żyć bezpieczeństwo drogowe czo łowi l iberalni dz iennikarze opisuj ące na Twitterze, że t o p iesi pow inni uważać przed e wszystk im, a badania to mog ą sob ie ci naukowc y wsadzić gdzie ś, bo liczą si ę do świadczenie k ierowcy mo że szybk o bezpiecznie to wszystko woln o robić t o nie dyskwal ifikuje przestrzeni publ icznej, ale jak iekolwiek poddanie w ątpliwość np. nasze j narodowe j przeszłości to jes t czerwon a lampk a, a może t o jes t tak i proble m, że turb o patr ioci mają swój j ęzyk maj ą swoj e s łowa maj ącą tak ą narrację troch ę jak ruch y aborcyjn e, kt óre pro pro-life maj ą swoj e dzieci narodzon e mają r óżnego rodzaju teg o typ u sformułowania prócz tego nie m a tak sam o s ą patrioci n ie maj ą swojego j ęzyka, b o jak t u mówić o tym, sprz ątaniu po swo im ps ie w jaki sposób, kt óry mo że porwa ć t łumy cz y nie zgadza się z tym tw ierdzeniem o, tyl e że są otwarci m ieli swój język w latac h dziewięćdziesiątych by ł t o język dominuj ące i w rok u 195450 rocznicy powstania Warszawskiego ju ż nic przyszłość kompletn ie dominowała nad przyszłością jes t j ęzyk s ą chron ione dzisiaj tak ie rzeczy jak rozw ija si ę dzia łań zakłada biznes widzę swoj e stref y komfortu zostały zawłaszczone przez jaki ś śmieszny dysk u szk ół ksi ęgowe i racze j żałosne ni ż są rzeczywistymi propozycjam i rozwoj u, wi ęc ta dysproporcj a jes t, ale on a istniała zawsz e i wydaj e się, że druga strona musi wr ócić na nowo już nie jako SOS patr iotyzm mus i odrobi ć lekcje zrozumie c o zrobiła źle najlepiej zrozumie ć t o właśnie poznaj ąc, którą patr iotyzm, poznając tyc h, z którymi si ę nie zgadzamy, żeby się z niej mo że n ie zgadza ć, ale mo żemy wracać do teg o ju ż było wymyślić znowu będą lata dziewi ęćdziesiąte pla n Balcerowicza mus imy w je śli chcemy wygrać i tak jes t nas z cel mus imy wymyślić co ś na now o, a demokracj ę jako 1 sposób gran ia musimy przekona ć do swoich racji tych, kt órzy są dzisiaj p o drugiej stronie na pewn o nie zrob imy obra żając ich w swej książce tak a tabelk a bardz o interesujące por ównuje te ż są patrioty i turb o patriotyzm dla mnie szczególnie ciekawe jes t t o, że są patr iotyzm chc e by ć miejsce ma taką mamy tak ie poczucie, że jes t mainstreamowe swoj e tak naprawd ę kwestią jes t turb o patr iotyzm, które miejsce ma być nie chc e ja rozum iem, dlaczego s ą patr ioci chcą by ć ministrem al e dlaczeg o turb o patrioci, którzy chc ą, żeby ludzie wychodzili na ul ice tego 11 listopada w naszy m niepodległości, którzy chc ą mie ć jaki ś rz ąd dusz za sob ą, a jednocze śnie mają tak ą tak i duży dużą niech ęć do byc ia tym właśnie m iejsc trybem ogl ądała Robin Hooda oglądałam, a wi ęc wojn y też wraz z e być w obalić imperium Robin Hooda szeryfa Nottingham te ż dok ładnie to opowie ść opowie ść o zagrożonej niepodległości jes t opowieścią o tym, że t o m y mal i s łabi walcz y, kiedy popatrzym y w jaki spos ób zbudowan y był z nami na początku dzi ś to troch ę zawrza ło przeka z czo łowych Marek z odzieżą patriotyczn ą rozw ój niesamowit ą popularność te n przekaz był ci ąg zbudowan y na ty m cz y mas z odwagę nosi ć nasze ubrania w świecie, kt óry jest wype łniony libera łami komunistami t o jes t h istoria właśnie o stąd t e s łowa n iepokorni niezależni nie podlegl i opowie ścią o świecie nawet wted y, k iedy już m y mam y rz ąd prezydenta wciąż jes t oplec ione jakim ś mrocznymi mackam i układu, ale urz ędnicy z Brukseli może to błędem mo że to kob iece nazw y zawodów może to wegan ie zawsze kto ś na s czyha dlatego jeste śmy głównym nurte m jesteśmy garstk ą rebeliant ów walczących o pok ój w galaktyce, a jednocze śnie bardz o sprytn ie wykorzystują t e komercyjne i tak ie konsumpcyjn e sposob y na przyjmowanie świadomości w łaśnie rewelacyjn y prawd a t o, że tak wspaniałą popularnością cieszą si ę t e koszulk i bluzy patr iotyczne do teg o przyzwyczailiśmy, ale zacz ął analizowa ć jak dzia ła system sponsor ingu w przeróżnych bieg ów marsz y upami ętniający żołnierzy wyklętych państwowych nagr ód alb o n ie do ko ńca państwowych okazuj e si ę, że niesamowicie sprawn ie praw ica odrobiła lekcje i zaczęła robić du żo lep iej to cz y kiedy sprzedawal i libera łowie, czyli eventy sponsor ing Gui przepompowywan ie olbrzym ich pieniędzy pa ństwowych sp ółek na cel e szczytne cel e w rodzaj u marsz e b iegi upamiętnienia n o ta k jak analizowałem posz ły ka żda z najwi ększych pa ństwowych spółek mia ła jaki ś program y upami ętniające na roczn ice np. powstan ia Warszawskiego nie widzę n ic z łego i nagannego to n ie jest tak, że m ówię to żeby, żeby jakoś pote m bić o zdefraudowanie pa ństwo pieniędzy musimy sob ie uświadomić, że te n mechanizm istnieje, k iedy my ślimy, że wszystkie działania patr iotyczne s ą tak ie spontaniczne dziś zbierają i t o robią sytuacj a jes t bardz iej skomplikowana bardz o dzi ękuję prof. Maciej Napiórkowski semiotyki kultur y Instytut kultur y polskiej UW blok m itologia współczesna jeszcz e ra z bardzo państwu poleca m ksi ążkę turbo patr iotyzm, bo t o jes t ksi ążka wydaje mi si ę na polskim rynk u najbardziej otwieraj ąca ocz y na t o c o właściwie dzisiaj wydarz y si ę na ulicach Warszawy i to c o si ę dzieje właśnie prze z cały ro k, więc to n ie jes t tylko tak że byliśmy t o oznacza 11 listopad a m y do tej rozmow y, że si ę zgodzić na pewn o wrócimy be z bardz o chcia ła ja nazywam si ę Zuzanna Piechowicz c iasna skr ót informacji Radia TOK FM zaraz pan i wrac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA