REKLAMA

Piesi kontra kierowcy, wykluczenie transportowe i kapitalizm. Olga Gitkiewicz o swojej książce "Nie zdążę"

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
21:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pan i Zuzanna Piechowicz moim gościem jes t tera z Olga Gitkiewicz autork a ksi ążki nie zd ążę dzień dobr y dzie ń dobr y nie zdąży t o ksi ążka, kt óra opisuje odwrotno ść marzeń wszystk ich s ą patriot ów przed chwilą stud ia by ł prof. Marcin Napiórkowski, kt óry opowiada ł r óżnicy między turbo patr iotami są patr iotami i s ą patrioci t o tac y, kt órych obchodz i czysto ść powietrza, kt órzy uwa żają, że patriotyczne jest kasowan ie b iletu p Rozwiń » łacenie podatków ora z chc ieliby m óc korzystać z dobreg o sprawneg o transport u publicznego po przeczytaniu tej książki ma m tak ie poczuc ie, że marzen ia SUV patriotów są n ie do spełnienia, bo tyc h problemów jes t tak du żo n a tak r óżnych poz iomach, a jeżeli chce się koszt y transportu publ icznego to tylko jeśli m ieszka w du żym mieście i w łaściwie bl isko pracy co ś w tym jes t rzeczywi ście rzeczywiście korzystan ie z transport u publ icznego w Polsce jes t tak im codz iennym wyzwan iem powiedziałabym, chociaż t e są 2 rzeczywistości to znacz y rzeczywisto ść du żych miast średnich i średnich m iastach te ż komunikacja jako ś tam jes t organ izowana i druga rzeczywisto ść rzeczywisto ść tyc h obszar ów w iejskich i obszar ów ma łych m iasteczek ma łych miejscowo ści, gdzie w łaściwie na transpor t publiczny n ie mo żna liczy ć dlatego cz ęsto siada si ę do samochod u, dlaczego n ie mo żna liczyć c o s ą za przygod ę w cudzysłowie i t o takie smutn e przygod y z tym transporte m publ icznym wydaj ą si ę, że w Polsce w t e rejony, kt óre s ą nazw ijmy t o wykluczon e transportowa te n przym iotnik publiczne jes t nieaktualny t o znaczy bardz o n iewiele gm in powiat ów w Polsce w og óle organ izuje publ iczny transpor t publiczny t o znacz y organ izowane prze z samorząd przez gminę alb o prze z pow iat s ą takie m iejsce w Polsce, al e jes t bardz o n iewiele natom iast jak to działa by ły kiedy ś PKS-y t e kasy zaczęły by ć prywatyzowane alb o upada ły ko ńczył jak o swoją działalność i ich m iejsce pojaw iali się prywatn i przewo źnicy i w te j chw ili na bardzo w ielu rejonac h dzia łają prywatn i przewo źnicy, a prywatn i przewo źnicy kierują przed e wszystk im prawami rynku t o znaczy chodzi o t o, żeby te n bu s, kt óry w, kt órym on i dowożą mieszka ńców, żeby t o si ę kalkulowało, żeby t o by ło op łacalne, wi ęc s ą miejscowości czy si ę, do których taki był w ogóle n ie zaje żdża albo zmieniają si ę dosyć dynam icznie rozk łady jazd y alb o czasem w og óle n ie przyje żdżają są przewoźnicy, kt órzy nagl e zawieszaj ą kursowan ie i w te n sposób mieszka ńcy, którzy mieszkaj ą w takich rejonach te rejon y s ą wsz ędzie tak naprawd ę t o niemożna powiedzieć, że t o jes t jaki ś jakiś 1 rejon jest wybitnie wykluczon e tak naprawdę wpraw ie każdym województwie ni ż t e są tak ie si ę takie miejscowo ści tak ie so łectwa niew łaściwie nie ma szan s liczy ć na transpor t publ iczny przewo źnicy prywatni pojawiaj ą si ę znikają czytając tę ksi ążkę też miał wrażenie, że t o jest tak a opowie ść o dz ikim kap italizmie, bo ty je ździłeś tym i busami buc ikami w różnych cz ęściach Polski i jak opisuje, że ludz ie jeżdżą troch ę jak sardynk i w puszc e s ą nagle musz ą si ę przesiadać n ie wiadomo dlaczeg o w jakiejś cz ęści Polski do innego busów, chocia ż tego nie by ło w planach jest te ż tak a część, która nawe t n ie troch ę rozbawi ło, gdzie obcokrajowiec jes t na ocenę buse m i naprawdę wyda ł m u się to do ść niezwyk łe, ale jednocześnie udało si ę to nie reaguj ą na to przygotowane w nagl e nagl e taka sytuacja, kt órej bardz o wcześnie rano budz i si ę grup y ludz i, żeby wysiedli z bus, którego kt órymi dojecha ć na miejsce mus ieli wstać bardz o wcze śnie rano, żeby załapać si ę na tak iego bus a, a później szybko przesiadaj ą si ę d o do kolejnyc h warstw baga że z luku baga żowego trzeba t o wszystk o przenie ść zaj ąć m iejsca w tym nowym autobus ie już troch ę si ę przyzwyczailiśmy do teg o miejsca w ty m w ty m poprzedn im przewo źnicy też winduj ą cen y tam op isuje, że PKS kosztowa ł przed z łoty 50 teraz t e prywatne chcą się 4 zł c o może nie wydaj e si ę jak tak rozmaw iamy przy 1 przejeździe jakąś du żą kwotą, ale wyobra źmy sobie pięcioosobową rodzin ę, która mus i wyruszyć tak im buse m codz iennie 5 × w tygodniu to ju ż ta kwota jes t znacz ąca w bud żecie i trochę robi ten sta n wstęp zastan ów si ę co pierwsze jajko czy kur a czy najpierw by ło tak że te n transpor t publiczny upad ł cz y najp ierw ludzie poczul i, że samochód t o jes t symbo l statusu t o jes t rzeczywi ście tak i tak ie pytanie kur ę jajk o, czyli tak mam teg o świadomość, al e persk i okrąg, a m ówiły on e jeszcze rzeczywiście ma m wra żenie, że marzyliśmy o samochodac h i marzyli śmy o tej motoryzacj i powszechne j i kiedy okaza ło się, że możemy mie ć samochody pojawi ło si ę f irmy motoryzacyjne w Polsce okaza ło si ę, że mo żemy t e samochody kupowa ć ju ż nie czekaj ąc w kolejkac h na jakie ś talon y gromadzon e latami t o bardzo na m si ę samochod y spodoba ły natomiast ludz ie, którzy byl i odpow iedzialni za transpor t niezależnie o d tego czy t o transport ko łowy tak i autobusowe cz y transpor t kolejow y uznali, że to jes t naprawdę duża konkurencja dl a tak ich przewoz ów pasa żerskich i to jes t tak a konkurencja, z którą chyba n ie d a si ę wygra ć i dlateg o transport pasażerski mało, kto Invest właściwie n ie było rejon ów, w których si ę inwestowa ło w te n transport powol i zacz ęły powol i, bo odwr ót o d poci ągów o d to mia ło na pewno sw ój związek w og óle z przemianami gospodarczymi z przem ianami na rynk u pracy to znacz y upada ły duże zakłady ju ż nie je żdżono do n ich już tysiące pracownik ów nie je ździły do 1 zakładu, ale mam wra żenie, że nie n ie by ło tak iej świadomości wśród rz ądzących, że te n transpor t publ iczny może w og óle s łużyć ludz iom jeszcz e, czyl i w ogóle nie jest t o na agendz ie większości samorządów to samorz ądy odpowiadaj ą za transpor t publ iczny czy wym ieniasz parę powiatów, kt óre si ę ty m zajmuj ą jes t ta m ile 11 tak gdzieś oko ło na 347 powiatów, a jednocze śnie jak opisuje te różne spotkan ia dotycz ące transport u publicznego, gdzie nawe t przy 1 i t o fundacj i Batorego cz y raczej miejscu czy nie kojarz y się r ękoczynami prawie, że ludz ie skoczyli sob ie do gardeł to jest t o tema t niezwykle ważne też by ł bardz o ważne bardz o promowan y prze z prawo sprawiedliwość w wyborac h do parlament u Europejskiego nawe t niekt órzy komentatorzy wydaj e mi si ę, że też, al e zaraz potw ierdzi tak też uwa ża, że t o jes t źródło jedno z e źródeł sukcesu w tyc h wyborac h parlamentarnyc h t o jak to mo żliwe, że ponad po łowa teg o kraju ma m a z tym proble m, bo to Niemcy nie przesadza m teraz liczbowo, al e gdzie ś tak, cytując swojego 14  000 000 tak naprawd ę w zależności o d teg o co rozum iemy jak o wykluczen ie komun ikacyjne to klu b Jagielloński podaj e, że t o jeste m 13 , 81 000 000 mieszkańców 13 dach m a z ty m proble m, a w łaściwie nie ma poważnej debat y publicznej na te n tema t on a może tera z się troch ę rysuj e, ale rzeczywi ście prowody r tej temperatur y dyskusj i t o n p . Rzecznika Praw Obywatelskich by ł tak i pane l o transporc ie publicznym jeśli te npa n zapisa łam przysz łam sobie tam stw ierdza k ilka minut wcześniej by łam przekonan a, że bez problem u b ędę mia ł m iejsce usiądę sob ie, bo przecie ż, kto przychodz i na panel u transpor t publiczny była cała sal a ludz ie Stali pod ścianami s iedzieli na pod łodze i rzeczywi ście przerywali sob ie dyskusję bardzo o żywione, więc t o jest tema t, kt óry tak naprawd ę na s dotyk a c o rzeczywiście wydarzy ło w ostatn ich latac h, że zaczyn a si ę m ówić o kryzys ie transport u publ icznego i że ludz ie zaczynają artyku łować swoj e te swoje k łopoty bow iem to i o d Rzecznika Praw Obywatelskich i od rozma itych specjalist ów o d transport u, że przez lat a t o temat, kt órym si ę w łaściwie milczało t o znacz y tak jes t tak żyjemy nie mamy teg o autobusu n ie mamy jak jecha ć do pra c bank u na zaj ęcia dodatkow e do kina albo wychodz imy wcze śniej z k ina trudn o, a tera z ludz ie zacz ęli mówić t o jest kłopot t o jest problem trzeb a co ś z ty m zrobi ć op isuje, że dzie ń prac y dl a osob y, kt óra doje żdża z m iejsca, gdz ie s łabo skomunikowane, kt óra nie ma dobrego po łączenia czasami 8 godzin rozszerza si ę do 12 i pouczyl i pona d po łowa czas u sp ędzanego w prac y przez osobę t o jes t jakb y do apl ikowania w ty m doje ździe do dojścia do prac y, jeżeli nie ma samochodu 500 plus t u jesteś kategor ie, kt óre często pojawiają si ę przy publicznej argument, że ludzie wykupuj ą za to samochod y, ale t e s ą książkę n ie dz iwi się, że kupują sob ie za to samochod y, bo to jest ich szans e na wyrwanie si ę z jakiegoś marazm u wykluczen ia takiej właśnie tak iej matn i ser ii w ten sam 5 godzin w buc ikach, w których stoj ę, w kt órych jest duszno, w kt órych nie ma wentylacji, kt órych ludz ie potrafią zemdleć z dnia mo żna ubrania jednak on e stoją w tyc h korkach on e si ę sp óźniają n ie przyjeżdżają s ą fer ie s ą wakacje okazują się jeździć wted y troch ę bez uprzedzenia 1 z tych anegdot o ty m, że kierowca musia łby by ć mecz i burz e n ie przyjechał cz y mas z poczuc ie, że pol itycy, z którymi rozmawiała o nim nie czuj ą tego problemu n ie czują, że t o s ą ich wyborcy, których dotyka my ślę, że tak naprawd ę n ie czują nawe t je śli mówią, że to jest kłopot to ja nie ma m poczucia, żeby czuli t o znacz y ja te ż rzadk o w iduje polityk ów w środkach transport u publ icznego Tadeusz Mazowiecki je śli tak środka transportu i ważnego t o w fajnyc h pociągach t o znacz y w sensie, że Pendolino to jest na pewn o wygodne może wybra ć przedział c iszy, bo być mo że jakiś przedzia ł menedżerski nawe t tak ie s ą w prze z polską kole j oferowane natomiast tyc h polityk ów, kt órzy je żdżą gdzieś tym i trz ęsącymi się busam i do swo ich wyborc ów n ie w iduje można dyskutowa ć czy na pewn o polityk pow inien się rusza ć tak imi środkami transportu należy t o nie zaszkodziła, b o na pewn o zrozumia ł lep iej problem y swoich wyborc ów, bo by ć mo że wielu polityk ów myśli sob ie, że wykluczen ie komunikacyjne wi ąże si ę z ty m, że jest jaka ś Jeż niech t o b ędzie Gefco, gdz ie n ic nie mie ści pona d, ale wcal e nie kogo ś w ko ńcu wykluczony komun ikacyjnie wykluczony komun ikacyjnie b ędą też miejscowo ści, w których jes t tylko 1 autobus ran o 1 z południa alb o o 3 autobusy o dz iwnych porach, które właściwie nie pozwalaj ą na dotarc ie do szko ły średniej, a na dotarc ie do pracy chodz i o t o, że te n transport nie jes t w Polsce pomy ślane jak o syste m, a tak i ciągły konfl ikt na tyc h naszyc h drogac h anal ityczne na drogach m iastach, czyl i je śli kierowcy w łaściwie, jak imi u żytkownikami dróg jest te ż mający przenos i później dale j na tę teren y oddalon e o d m iast cz y k ierowcy, kt órzy jeżdżą sobie z e swo imi samochodam i indywidualnymi mus ieli sobie w te n sposób poradzić ludz ie, kt órzy sob ie n ie mogli w ten sposób Rawicza n ie chcieli sobie w ten spos ób para dz ieci s ą skazan i na korzystan ie z n iesprawnego transport u publicznego piesi kontr a kierowcy to inna ważna cz ęść swe j książki, do kt órej wr ócimy po informacjach Radia TOK FM rozmaw iamy o ksi ążkę o ksi ążce nie zdążę mojeg o dzisiejszego go ścia on Gikiewicza z 2 Zuzanna Piechowicz c iasna informacji Radia TOK FM przed informacjami rozmawia łyśmy o wykluczeniu transportowymi o ty m jak transpor t publ iczny w Polsce zostały oddan e porzucon e szczeg ólnie transpor t g łównie w łaściwie transpor t do ma łych miejscowo ści do m iejsc, w których trudn o dotrze ć, jakie t o na konsekwencje dl a mieszka ńców tych m iejsc, jeżeli nie maj ą w łasnego samochod u na gości jes t Olga Gitkiewicz autork a ksi ążki nie zdążę ja nazywam si ę Zuzanna Piechowicz teraz przejdz iemy do innego starcia komun ikacyjnego, bo ważną częścią tej książki jes t ten nie ma czym t o, że nazwa, je żeli powiem, że jes t t o konfl ikt między pieszymi k ierowcami przy k ierowcy czasami te ż p ierwszymi s ą piesi k ierowcami, choć n ie wszysc y i op isane prze z s iebie sytuacj e np. kob iety bohaterk i, kt óra przesta ła przepuszcza ć ludz i na przejściu dla p ieszych, bo n ie jes t przekonan a, że kierowca, kt óry b ędzie korzystał z drug iego pasa ruchu w tym sam ą stron ę również pu ści t o osoby i że może to si ę sko ńczyć trag icznie s ą kuriozalne s ą jak z tak iej g łupiej komed ii ameryka ńskiej zastanaw iam się cz y tob ie to wykluczen ie kwest ie transport u publicznego kwest ia teg o jak je ździmy samochodam i po ulicach Polski łączy się czy t o s ą jak 2 oddzielne temat y transportowe miała si ę łączy i dlateg o tak postanowi łem skonstruowa ć książkę t o znacz y, że najpierw chodz imy gdzie ś mus imy dotrzeć czasem t o jes t samochód zaparkowan y pod blok iem, a czasem c iasteczka dworze c autobusow y kolejow y, al e przystanek autobus u tramwaj u metr a pote m wyb ieramy, jak i środek transport u i tuta j przychodz ą do bus ów lub kolei ta zależność teg o, jak ie mamy mo żliwość opieki n ie mam y, al e rzeczywi ście uwa żam, że je żeli m ówimy o wykluczeniu komun ikacyjnym to piesi w Polsce są tak ą grupą, kt óra jest wykluczon a jakimś stopniu znacz y bardz o zapomnieli śmy o organ izowaniu transportu publicznego natomiast ma by ć dla ludzi rz ąd ma by ć przyjazn y również zapomnieli śmy o tej grupie, jak ą s ą piesi prze z lat a budujem y drog i i oddajem y t e drog i ta m s ą fanfary kto ś komponuj e może jakieś specjalne utwor y na okazj ę otwarc ia autostrady przemawiają ta m pol itycy bardz o bardz o bardz o nas zachwyc a, że oddajem y km dr óg szybk iego ruchu nie je śli chodzi o drog i w miastach parkingi i t o też są t e postulat y dotycz ące tego, że ju ż wi ęcej m iejsc parkingowych musz ą by ć szersz e drogi, że musi jeszcz e przepustowość rowerzy ści te ż ju ż wypracowal i swoj e metod y obron y swo ich pr aw na drodz e, a pierwsi t o jes t najsłabiej chron iona grup a uczestnik ów ruchu i chyb a w większości nie mamy do dn ia muzyczne nie mam y do nich szacunk u czy p ierwszy mus isz si ę przestrzenią z e wszystk imi podzieli ć niezależnie od tego co jest p ierwszym du żym mieście, kt óre ma być mo że przejść do świetlone tak dale j czy n p . jes t to p ierwszy w łaśnie w te j Polsce n o nazw ę pow iatowa w Polsce Powiatowej, który mus i i ść tak ą drog ą, kt óra cz ęsto pozbaw ione pobocza, gdyż prze z jaki ś r ów albo musi w łaśnie w odblaskach, bo nie ma teg o pobocz a i w zwi ązku z ty m jes t bardz o nara żony na wypade k moi bohaterow ie opow iadali, że w tych rejonach, w kt órych n p . nie m ieli bus a chodzili często na piechot ę nawet n ie wiem 510 k m do sklep u na zakup y cz y jakiego ś urz ędu i kiedyś o c iosie samochod y na n ich tr ąbiły Jani rozum ieli także to nie jes t ich przestrze ń, czyli pierwszym ma w łaściwie n iewielkie możliwości n iewiele na te j przestrzen i nawe t nawet w mieście mus i się t ą przestrzenią podzielić to ci ę czase m z rowerzystam i czasem tera z z kolejną z kolejn ą listami i musi bardz o uwa żać te ż samochody przepustowość co te ż takie słowo klucz, kt óre cz ęsto si ę pojaw ia możemy potrzebujem y te j przepustowości n o na pewn o bardzo potrzebuj e r óżnych korzysta z przepustowo ścią tak że ona nas n ikt nie satysfakcjonuje to znacz y przyjęliśmy, że była znowu jeszcze Warn, żeby ten rok jeszcz e bardziej płynnej t o jest t o jes t takie tw ierdzenie, iż sam o oblicza znacz y, że je żeli zwi ększa poszerzamy drog i t o one staj ą si ę przez ustaw ę wykona Fina za pote m znow u pojazdy pojawiają się na tyc h drogac h jes t cora z więcej przybyw a znow u chcem y jeszcze szerszyc h dróg i znowu narzekamy na to, że brakuj e przepustowo ści zakaz 11 listopad a b ędzie życzyła Polsce Polkom Polakom większej przepustowości szerszyc h dr óg życzyła szacunk u do wszystk ich u żytkowników dr óg r óżnych dr óg będę życzyła sprawnego i godneg o zaufan ia transportu publ icznego na pewno b ędę życzyła na pewno zaufan ia do transport u publicznego uważa, że bardz o warto korzystać z transport u publ icznego jak wszyscy b ędziemy chcieli z n iego korzysta ć to o n w ko ńcu mo że zacz ąć działać, je żeli będziemy się z n iego wraca ć i b ędzie mieć samochodam i t o nikt nie b ędzie ten transpor t dbał t o ja do tych życzeń dorzuc a jeszcze, że życie szacunk u do wszystk ich uczestnik ów ruchu drogoweg o, bo zarówno p ierwszy, jaki rowerzyst a cz y nawet hulajnogi sta ora z kierowca zasługują na ten szacune k, że ta życzliwość, kt óra mog łaby si ę kiedyś pojawi ć si ę Marze na polskich drogach może być co ś c o na m wszystk im u łatwiło życie bardzo dziękuję mo im gościem by ła Olga Gitkiewicz autorka książki n ie zdąży, ale też książki n ie ha ńbi bardz o podobnej tamt a książka po święcona była prac y w Polsce również pa ństwo tę ksi ążkę poleca m wyda ło wydawnictwo dowod y na istnienie ja nazywa m si ę Zuzanna Piechowicz to tyle co dl a pa ństwa dziś przygotowa łam za chwil ę po informacjach przywita si ę pa ństwo Maciej Zakrocki wszystk iego najlepszeg o w tym wyj ątkowym dn iu święta niepodleg łości do us łyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA