REKLAMA

"W Polsce często nie dostrzegamy europejskiego wymiaru pamięci tego święta"

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:06 min.
Udostępnij:

Prosto z Francji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka forum Idei Fundacji Batorego, była wiceminister spraw zagranicznych, opisywała w rozmowie z Maciejem Zakrockim, jak obchody 11 listopada wyglądają w innych państwach europejskich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry uroczyst e obchod y święta niepodległości w Warszawie rozpocz ęły si ę punktualn ie o godz inie dwunaste j dz isiaj du żo mówi Antoni święcie niepodleg łości, al e oczywi ście teraz nadchodzi w łaśnie te n cza s skupienia si ę na głównych obchodac h święta ju ż wkr ótce b ędzie przemawia ł prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda t o przem ówienie będzie te ż na nasze badan ia pote m komentarze ora z odniesienie si ę do innych państw i Rozwiń » wydarze ń zwi ązanych z datą 11 listopad a w oczek iwaniu w łaśnie na przem ówienie pan a prezydenta skorzystam y z okazj i, że t o we Francji jest właśnie pan i prezes Katarzyna Pełczyńska Nałęcz dyrektorka foru m idei fundacj i Batorego by ła w iceminister spr aw zagran icznych dzie ń dobr y n o właśnie, bo to z Francją w du żym stopn iu kojarzym y data 11 listopad a w rozum ieniu europejsk im, bo t o w kompie 11 listopad a bardz o wcze śnie ran o podpisano rozejm ko ńczący pierwsz ą wojnę światową, który wszed ł w życie teg o dn ia o godz inie jedenastej i t o jest tak i noc symbo l dl a dl a ca łej Europy, al e dl a Francji szczeg ólnie wa żny, poniewa ż ta wojn a o olbrzymim pi ętnem, al e o d odbiła si ę cz y odcisn ęła na narodz ie francusk im na historii teg o kraj u w ielkie obchody ro k tem u stulec ie jak wygl ąda świętowanie z t ą pierwsz ą rocznic ę ro k tem u rzeczywiście t o by ły tak ie ca łą Europejską nie tylko zreszt ą, cho ć transatlantyck ie nawet obchody to by ło w ielkie wydarzenie tak ie i pol itycznej i prestiżowe w ty m roku to s ą tak ie obchod y oparci umiarkowanie zdecydowan ie be z tak iej obecności mi ędzynarodowej i mniej tradycyjn ie prz y grob ie n ieznanego żołnierza pod łukiem tr iumfalnym geste m mantr ą przydzieli dla bezpraw ia pogod a tutaj chciał oprze ć się tem u sprzyj a bolej e i wieje, al e te ż rozumie ć, że we Francji t o jest t o s ą bardziej obchody dn i tyl e jakiego ś zwyci ęzca ile pami ęci i os ób, które zginęły w czas ie pierwszej wojny światowej świętość na zapewnieniu pamięci niekt órych innych krajac h europejskich ten dzie ń weteranów sam a nazw a poziomu światowej na s łowo, bo wart o to czasam i przypomina ć stara łem si ę t o parokrotnie też robić na antenie Radia TOK FM właśnie m ówiąc o tyc h skutkac h pierwszej wojny światowej dl a mocarstw zachodnich i właśnie t o, o czym pan i tera z powiedzia ła jes t n iezwykle mocne szczeg ólnie w zestaw ieniu drug ą wojną światową, bo dla nas t e wojn y mają zupe łnie inny wym iar we Francji zgin ęło 6 pierwszej wojn y 1  000  384 ty się tysi ące żołnierzy wi ększość żołnierzy, bo by ła t o wojn a w łaśnie frontow a, wi ęc m łodych mężczyzn i to si ę też podkreśla si ę m ówiło wręcz o tak im zagro żeniu dl a b iologicznego byt u narodu w drugiej wojnie światowej zgin ęło 250  000 żołnierzy francusk ich 350  000 cywili, czyl i oko ło 600  000 ludzi znaczn ie mniej, jakkolwiek t o oczywi ście s ą tragiczne cyfr y st ąd ta p ierwsza wojna właśnie i Werderu i ca ła ta symbol ika związana z ty m s łynnym ossuar ium podłamał jes t tak wa żna dl a Francuzów m. in. właśnie z powod u te j g igantycznej l iczby of iar i opr ócz części g igantycznej liczby ofiar t o wojn a też spowodowa ła ogromn ą liczb ę os ób okaleczonych zawsze te ż była taka st ąd te ż ci weterani, zwłaszcza jeśli tak a traum a narodowa n ie tylk o z powod u os ób, kt óre zginęły, ale tak że te, które wr óciły wr óciły z front u m łodzi mężczyźni, kt órzy na całe życie w łaściwie już pół traum y teg o front u okaleczen ia je śli i też n ieprzypadkowo dz isiaj 1 z elementów obchod ów b ędzie ods łonięcie pomn ika ofiar francusk ich żołnierzy, kt órzy mieli różnych m isjach zagran icznych od 6 PK trzeciego rok u, czyl i wszystkie wsp ółcześnie al e, toteż pokazuje czy nie jes t to święto w te n dzie ń pami ęci o żołnierzach, kt órzy zgin ęli na różnych frontac h oczywiście przed e wszystkim dlateg o w pamięć o w te j straszne j katastrofie, jak ą była pierwsza wojn a światowa je śli chodzi o wzro ście o żołnierzy w łaśnie, kt órzy jeszcz e mniej ludności narzuconą z dn ia, ale nie tylko po święcona tak ie szersze znaczen ie w te j tak dz isiaj ten pomn ik, którym pa n pan i m ówi będzie go ści taka jak kto ś m ówi inauguracja teg o teg o pomn ika o poświęcony jes t tym 549 żołnierzom, kt órzy zgin ęli dla Francji jak t o si ę mówi właśnie podcza s tyc h operacj i pani wspomniała tak oczywi ście tego trzeciego rok u zako ńczenia wojny Anglii, a ang ielski t o to znow u jes t oczywi ście dramatyczn a liczba al e, ale właśnie jak t o zestaw iamy z t ą liczbą of iar pierwszej wojn y światowej to to ca ły czas rob i n ieprawdopodobne wrażenie wszysc y ci, kt órzy mo że kiedy ś zjeżdżali je ździli po terenac h w łaśnie w okol icach Verde mogą zobaczy ć do dz isiaj m iejsca, kt óre przypominaj ą krajobra z ksi ężycowy w ty m sensie, że wida ć ja k jak w ieloletnie bombardowania 1 skrawka z iemi w łaśnie powodowało, że do dz isiaj s ą ślady tej wojn y dl a Francuzów Granger, jaką nazywają t o jest te ż co ś c o wg pan i jes t ważnym elementem teg o c o nazywam y polityk ą historyczną cz y czy jednak n ie, że t o si ę pamięta ale, al e nie rozpamiętuje o n mo że tak spyta my ślę, że t o jest ciągle bardzo ważny elemen t prz y czy m t u mówimy o tak iej pol ityce h istorycznej zarówno dla wsp ólnego narosło, al e tak że jeg o obecności w Europie i pami ęci h istorycznej Europejski my ślę, że t o jest t o jes t podkre ślane i c o roku widać t ę pamięć n ie tylk o elitarne nie tylko to jes t tak ie polityczne to jeste ś woln y dzie ń tak nie wszystk ich na wszystkich krajac h, ale 11 listopada to jes t dzień woln y we Francji ce l np. testy c iekawe czy Wielkiej Brytanii te ż jest mieszka ńców mamy, ale zazwycza j jes t świętowany w niedziel ę najbliższą 11 listopad a stąd obchody by ły wczora j, czyl i moment pełnego nos iciele, czyl i przed dzie ń w n o właśnie dl a tych 2 państw cz y narod ów tamt a wojn a rzeczywiście jes t tak szalenie wa żna zawsze z pewny m wzruszen iem mówimy wyja śniamy, sk ąd t e czerwon e mak i na ubraniach Brytyjczyków zawsze w łaśnie w okresie 11 listopada wa żne, bo to też w Polsce cz ęsto n iedostrzegane wym iar Europejskiej pami ęci tego święta, w której not a nasz a Polska perspektywa niestety t o jest te ż pytan ie w jaki sposób mo żemy bardz iej wynie ść naszeg o kraju jest bardz o ma ło obecna, ale też v ice vers a r ównież 11 listopada na wi ększości Europejczyków rozum iany jak o Unia Europejska praktyczn ie wszyscy Europejczycy kojarz y się kompletn ie inaczej jest to nie jes t t o święto radosne to jes t tak ie święto bardziej z namys łem nad katastrof ą, jak ą by ła pierwsza no właśnie, ty m bardz iej że, m imo że z ieloni George na tego 11 listopad a m ówił dzisiaj o jedenaste j skończyła si ę wojn a najokrutniejszy najstraszn iejsza z wojen, jak ie do świadczyła ludzkość mam nadziej ę, że woln o na m powiada się, że teg o historycznego poranka skończyła si ę epok a woje n tak a, a wiemy co si ę wydarzy ło 20 lat p óźniej st ąd rzeczywi ście ten powr ót do 11 listopada osiemnastego rok u jest dla tyc h pa ństw takie tak zrozumia ł tak jasn e i też w Polsce chyba nigdy nie powiedzia ł, że pierwszej wojnie światowej to by ła najstraszniejsza miejsce mniejsza, bo nam si ę jednak towarzysk ą na wojn ę jako najstraszniejsza pierwsza wojn a światowa w nasze j pami ęci jes t takim przeds ionkiem do niepodległości t o jes t główna pami ęć, jak a jes t w Polskiej przynajmniej tak i jest n ie uc iska rynk ów, al e społecznej pami ęci teg o wydarzen ia w bardz o pani dzi ękuję za rozmow ę Katarzyna Pełczyńska-Nałęc z dyrektorka foru m idei fundacj i Batorego by ła z nami telefon icznie prost o z Francji dzi ękuję za rozmowę za minutkę b ędziemy m ieli informacj ę w TOK FM ca ły cza s na placu Józefa Piłsudskiego trwaj ą obchod y święta niepodległości odczytywan e jes t ape l pamięci n o w łaśnie pamięci, o której m ówiliśmy przed chwil ą tak si ę t o święto cz ęsto nazyw a we Francji czy Wielkiej Brytanii Rzymem zdaj e, bo t o jest dla niektórych pań dl a niekt órych narod ów spraw a pamięci o straszl iwych ofiarach, jak ie Europie przynios ła p ierwsza wojn a światowa, która niestety si ę n ie skończyła osiemnastym rok u w rozum ieniu pol itologicznych niektórzy twierdz ą, że sko ńczyła się dop iero w czterdziestym piątym, a mo że nawet w osiemdziesiątym dziewi ątym, k iedy upadł berli ński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA