REKLAMA

Prof. Andrzej Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego w Święto Niepodległości

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:52 min.
Udostępnij:

Gośćmi Macieja Zakrockiego byli prof. Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego oraz redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponown ie na placu Piłsudskiego w Warszawie obchod y święta niepodległości ca ły czas odczytywany ape l pami ęci wkr ótce b ędzie przem ówienie pan a prezydenta Andrzeja Dudy, kt óre będziemy transmitowa ć na anten ie TOK FM w stud iu teraz panowie pan preze s Piotr Madajczyk Instytut studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk uczelnia Łazarskiego dzień dobr y dzie ń dobr y państwu Bogusław Chrabota redakto r naczelny Rzeczpospolita jes t Rozwiń » dobre w oczek iwaniu na wyst ąpienie pan a prezydenta chcia łem pan u poprosić o krótki komentar z do not y mo że najważniejszych odznaczenia dz isiaj wr ęczył pa n prezyden t w Pałacu Prezydenckim chodz i o o Order Orła białego dam ą Orderu Orła bia łego zosta ła pan i Grażyna Świątecki profesor medycyn y kard iolog internista tw órczyni gda ńskiego telefon u zaufan ia anon imowy przyjac iel, a tak że pan prof . Andrzej Nowak h istoryk publ icysta pracown ik Uniwersytetu Jagiellońskiego Polskiej Akademii Nauk zwykl e tak jes t, że tak wysokie odznaczen ia niekt órzy przynajmniej wpisuj ą sweg o rodzaj u politykę historyczn ą politykę odznacze ń ową poszczeg ólnych polityk ów, gd y spojrzymy chocia żby na ordery przyznawan e przez innych prezydentów no to o d raz u te ż będziemy będziemy widzie ć to c o się w Polsce o d wielu la t dzie ń, k iedy pa n prezydent Lech Kaczyński wr ęczał order y t o w śród tych, kt órzy Order dostali był pan Andrzej gw iazda Anna Walentynowicz, k iedy pa n Bronisław Komorowski t o był pa n Adam Michnik Aleksander Hall Jan Krzysztof Bielecki jak dz isiejsze odznaczenia panowie Skomentuj cz y trudno tera z rzeczywi ście teg o przyznawania order ów od pewnej l inii pol itycznej czy wra żliwości pol ityka, który przyznaj e, ale tak by ło zawsze procen t wra żenie, że przed wojn ą czy drugą wojn ą światową, bo m ówimy, chocia ż dzisiaj t o t o p ierwsza jes t bohaterk ą programu pewn i dn ia też pi łsudczycy n ie byl i obyczaj u przyznawan ia order ów ludziom z e stro n tendencji cz y Falangi pana tutaj te n te n te n t o ta zasad a preferowan ia w łasnych idoli sympatyk ów pokutnik ów zawsze w Polsce była oczywiście n ie należy por ównywać wolne j Polski do czasów PZPR, al e wyobraźmy sobie Jacek Kuroń te n artykuł z ko ńca la t siedemdziesiątych by ł oznaczony prze z prze z ówczesną radę państwa te ż to granie wchodzi ła Adam Michnik prawd a w zwi ązku z ty m stronniczość zawsz e by ła ja mia łem nadzieję, że po osiemdziesiątym dziewiątym rok u, k iedy b ędziemy rządzili si ę państwo demokratyczn e państwo wolno ściowych w pa ństwie, gdzie t e dawne kryter ia podzia łu ws i licz ą będzie wi ększa jedna k sprawiedliwość paradoksaln ie opowiedzia ły si ę Bronisławie Komorowskim, kt óry przyznał Orła białego zar ówno Adamowi Michnikowi, jak i jak i cz łonkowi stanow i, ale popatrzm y i Adam Michnik Olek Hall, chocia ż ludzi opozycj i t o kompletn ie przec iwnych stro n w latac h osiemdziesi ątych klasyfikowali m y w opozycj i tych ludz i po przec iwnej stronie map y pol itycznej prawdy Aleksander Hall, kt óry w krytyc e pol itycznej odnaw ia my ślenie Romana Dmowskiego i Adam Michnik przep isany do te j tradycj i lewicowej czy PPS polskiej czy 1 słowem Bronisław Komorowski jedna k gdzie ś ta m pr óbował dystansować si ę do osobistych pogl ądów i nagradzać najwyższym odznaczen iem polskim ludzi, kt órzy na t o zasłużyli niestety w wypadk u Andrzeja Dudy abstrahuj ąc o d tych nocnyc h o d dz isiaj os ób Oderka udekorowanyc h Orderem i jednak preferuje jednostkowe pol ityka, ale ważniejszą abstrahowa ć tylko dz isiaj sektorowego jednak powiedziałbym, że w łaśnie t e dz isiaj udekorowan i wyjątek lekarza, tyl e że wyra źnie pokazuj e na n o właśnie n ie można zupełnie oderwać od pol ityki, ale mo żna jedna k troch ę odpolityczni ć bo, al e to badanie profesor z Gdańska jest taki o d politycznych właśnie jest pol itycznie na dobrze prof. Nowak jest te ż l ist jes t h istorykiem prawda, kt óry c o prawda jest te ż związany z pewną n ie jest n ie jest zupe łnie politycznie apolitycznym żarty, bo chyb a tak mo żna określić, al e r ównocześnie jes t traktowany powa żnie jak o historyk to n ie jest prawda to nie jes t osob a, kt óra polityk, a zajmuj ący się te ż wykorzystuj ący History historia Allena historyk ok a i zaanga żowanie też pol itycznej jes t jedna k powiedziałbym, że jes t t o w moje j ocen ie tak i ges t, w którym jedna k pr óbujemy trochę, żeby to nie by ło tak w przyci ągnięciu prawd a na pan a na potrzeby polityki, żeby n ie byl i to politycy, żeby byl i t o jednak osob y, kt óre z r óżnych wzgl ędów będziemy mogl i powiedzie ć oni odegral i istotn ą rol ę odgrywaj ą istotn ą rol ę, jakkolwiek zgadz a się, że jes t t o początek drogi poz a tym można powiedzie ć, że akurat t o jest specyficzny cza s nowe jednak pół rok u do wyborów prezydenckich być mo że też podpowiada ło to pan u prezydentowi, że mo że lep iej w łaśnie tak mn iej politycznie w ty m rok u przyznać t e najwy ższe odznaczen ia sam pan prof. Nowak te ż mo że wart o pami ętać niedawno pisa ł l ist otwart y, krytykuj ąc bardz o reform ę szkoln ictwa wyższego obecneg o wicepremiera Jarosława roli chciał o d razu zatrzyma ć 1 rzecz ja n ie jeste m przeciwny przyznaniu Orderu Order Orła bia łego Andrzejowi Nowakowi tak się składa, że zna m go 30 lat jest t o mój kolega stos u wstawił jes t to cz łowiek tylk o pamiętam z podz iemia kiedy ś bardzo wa żna posta ć publ icysta podziemnej Arki potem jeg o redakto r naczelny potem arkan ów i t d . bardz o płodny historii, al e te ż popularyzator h istorii ja myślę, że nie m a w Polsce dz isiaj tej klas y popularyzator a h istorii jak ą, jaką osobą jest Andrzej Nowak o mo im zdan iem odgrywa troszeczkę tu proporcj ą gard ę rol ę Pawła Jasienicy sprze d sprzed lat jeg o ksi ążki, którą pisze sporo i s ą on e świetnie nap isane buduj ą tak ą tak ą tak ą narracj ę edukacyjną bardz iej chyb a niż dzi ś ni ż odkrywcz ą prawd a jeśli mąż, al e prof. Madej w szkole te ż ryzyk o, bo rywalem, zw łaszcza ta k ja k ja naprawdę ceni ę, ale okres, ale wykorzystywan a jes t to w ielostronne za zaangażowanie zar ówno w i chyba chyb a rzeczywiście tak jes t, że w ostatnich szczególnie latach t o takie edukacyjn ą u pr óba te ż troch ę kszta łtowania kultur y my ślenia o h istorii t o chyba nawet odgryw a rzeczywiście chyb a chyb a wi ększą nawet rol e w w jeg o w jeg o działalności jes t w odważnym człowiekiem jes t płodnym pisarzem ja n ie pozostaj e tylko pogratulowa ć Andrzejowi za wzor u białego t o jest SO, bo c óż mo żna, wi ęc człowiekowi badali cz y Polakowi zaoferować zni żkę na czele dobrze potraktujmy to w ten spos ób, że może jest to niezależnie od tego, że wybor y si ę z prezydenck iej też zbli żają, al e potraktujemy t o mo że jako, w czym si ę konstruktywn ie jako pocz ątek tak iego mo że dobre j oczywi ście dobre j zmiany, ale nic tak nie by ło SL celował, że te zm iany, w której okre śla słowy tak a, w kt órej 1 listopada t o b ędzie okazja, żeby c i o, żeby ludz ie kultur y ludz i, którzy sanki s ą zaanga żowani spo łecznie, którzy jako jun ior Andrzej flaszk ę tak jest zarówno w no s usta cz y jest naprawdę du żo tak ich os ób w Polsce i jedn o i w łaśnie Znicz 1 listopada to świetny moment, żeby ich dostrzec River i wyróżnić trzeba też napisa ć, bo pa n prezydent, kt óry sto i na czel e kapitu ły Orderu Orła białego nie może s łuchać, bo właśnie w razie będzie wystaw a na placu Piłsudskiego w zwi ązku z ty m panie profesorze wpisujemy się oby ć ba pote m, żeby z łożyć w formie listu publicystycznej proporcj i przynajmniej może tak że k ilka nazw isk tych najwyższych odznacze ń, kt óre mam n o mo że jedna k w łaśnie potwierdzają w jak im stopn iu to, o czym panow ie przed chwil ą m ówili krzyżem wielkim Orderu Odrodzenia Polski oznaczon y zosta ł Sylwester Porowski f izyk tw órca polskiego b łękitnego lasera Komandorska z gwiazd ą Orderu Odrodzenia Polski odznaczen i zostal i Barbara krawc a za l itr aktorka teatraln a filmowa ora z Stanisław Michałowski powstan iec warszawsk i geof izyk auto r publ ikacji z zakres u elektryczności atmosfery n o może jeszcz e krzy żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali nagran i dzia łaczka opozycji Demokratycznej w PRL - u lekarz w ieloletni urz ędnik pa ństwowy Piotr Nowakowski siatkarz reprezentan t Polski medal ista m istrz świata w roman s dzia łacz opozycji Demokratycznej w PRL wielokrotnie aresztowany i represjonowanyc h jes t rzeczywiście mo żna powiedzieć o wyborze, a tera z dla przyglądałem przegl ądałem niedawno tak ie badan ia dotycz ące 2017 rok Fundacja Eberta robiła tak i projek t dotyczący pamięci jes t też pol ityki historycznej pamięci f izycznej i ta m w by ło to bow iem w łaściwie nieprzyjemne jak si ę my ślał, że Polska pami ęć o historii t o jest przed e wszystkim pami ęć o tym jak walczyli śmy nie ma nauki nie ma kultury n iemal ludz i, kt órzy w wielu obszarach sport, kt óry przed chwil ą parada zosta ł wym ieniony, więc to jes t też jedno z dobryc h narzędzi, żeby troch ę zmienia ć na sposobie myślenia jest w jak im sens ie narz ędzie narz ędzie uc ieczki o d trudnyc h decyzji prosz ę wskazać nazw isko w śród tych nagrodzonyc h dz isiaj uhonorowanyc h orderam i udekorowanyc h cz łonka opozycji cz łowiek, który n ie jest kryzy s jak b ędzie zrob ili opozycj i pol itolog z jawny m krytyk iem aktualnej służby w naturze ob y dobrych zmian nie wiem mo że ha k w bardzo notowan a Sową natomiast my ślę sob ie, że odwag ą prezydenta byłoby nagrodzen ie ludz i udekorowanie uhonorowany Orderem ludz i, kt órzy stoją troch ę w sprzeczności z obowi ązującą lini ą polityczn ą po prawe j stronie prawd a i myślę sob ie takich ludz i w Polsce spor o, żeby dać pierwszy przyk ład bardz o wybitnego Polaka, który dl a n ich jest kontrowersyjna, ale dla wi ększości narodu nie Jerzy Owsiak t o przykład nale ży si ę leży no to może to też się jak o kolejn e nasze rozmow y dl a pan a prezydenta skoro skor o pad ło ju ż term in pol ityka historyczna cz y chociażby wydarzenia ostatniego roku cho ćby te ż niedawne wydarzen ia, a więc tak i już mo żna by ć sformal izowane zapocz ątkowanie dzia łania Instytutu Solidarności jak o pewneg o alternatywneg o Instytutu dl a CSU gda ńskiego cz y w łaśnie ten konfl ikt muzeu m na Westerplatte cz y muzeu m drugiej wojny światowej i t d . czy t o pokazuj e, że rzeczywiście prz y wszystkich deklaracjac h polityków, że trzeb a budować wspólnotę, że trzeb a szuka ć punktów wspólnych tak dalej i t d . jednak b ędziemy cora z większym stopn iu tworzy ć nasze muzea i muze a nasze instytuty i instytucje czy wr ęcz cz y budowa ć tworzy racze j przejmowa ć i ra z jeszcze t o n ic noweg o w Polskiej tradycji, że się pr óbuje narzuci ć własną wizj ę historii i własną tradycj ę, gdyż popatrzy ł na puchn ące od o d tysi ęcy uczestnik ów stowarzyszen ia leg ionowe w latac h trzydz iestych, gdzie do, kt órych przyjmowan o ludzi, kt órzy otarli si ę wyłącznie o legiony jeszcze pamięta w latac h pięćdziesiątych sze śćdziesiątych by ło Stowarzyszenie siedemdziesi ątych wr ęcz legionist ów w Polsce ludzie si ę lubią ze wzgl ędów oportunistycznych czy koniunkturalnych przykleja ć do pewnej tradycji z drugiej stron y władza doskonal e w ie ka żda w ładza, że zarz ądzanie historią zarz ądzanie r ównież bud żetami ora z chwałą w zwi ązku z tym nie by ło w Polsce w og óle mam wra żenie w ładzy, która byłaby woln a o d tej potrzeb y kreowan ia w łasnej w izji historii c o jes t może i zrozumiałe, ale dla takich ludz i jak i dz iennikarzy ludz i, którzy to rzeczywiście staj ą się opisywa ć w zgodzie z faktami jes t zawsz e podejrzan e to poz iom także, bo t o jes t ta k jak m ówiliśmy o tych o morze wa żnym momencie cz y n ie nale żałoby trochę cz y t o przyznawan ie order ów i wyb ór os ób do oznaczeń n ie powinien okres nowego kierunku to jes t troch ę tak samo pytanie przy pol ityce h istorycznej, bo właściwie jak o jak o h istoryk odpowied ź, że tutaj o d od 81009 . roku wszysc y m ieli problem y z historią i z ty m, jak ie po, jak ą pokazywa ć jak przekazywa ć młodym ludziom marketac h słyszę narzekan ia dobrz e po 2015 młodzi ludz ie prawd a w mars z niepodleg łości i tak tera z ludz ie, którzy 2015 roku i tak masz niepodleg łość n ie zostal i ukszta łtowani przed 2015 rokiem, wi ęc je żeli mówimy krótko m ówiąc oni s ą twore m pewneg o te ż nieumiej ętnego o radzen ia sob ie poprzednich najprzeróżniejszych, choć to ju ż ponad partyjn ie na pol ityczne ekipy z z ty m tak ą edukacj ą szkoln ą właściwie n ie w iem czy mo żna użyć teg o słabo się w Polsce źle źle kojarz y, ale pewnego rodzaju edukacj a historyczna pol ityczna prawda, al e tak im dobrym demokratyczny m s łowa znaczen iu i i na ko ńcu u jes t mam y k ąt projek t pol ityki historycznej organ izuje czas w ty m k ąt w projekcie tej rozmow y wrócimy jeszcz e pewnie p óźniej, ale teraz przenos imy się na placu Józefa Piłsudskiego przemówienie prezydenta Andrzeja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA