REKLAMA

Przemówienie prezydenta Dudy z okazji 11 listopada

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 12:30
Czas trwania:
22:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
drodz y rodac y w ielce Szanowna pan i marsza łek Sejmu Szanowny panie marszałku stan ie, że Szanowny pan ie marsza łku Senatu Szanowna pan i marsza łek sen ior Senatu w ielce Szanowny pan ie prem ierze szanown e pan ie i panow ie m inistrowie szanown e pan ie i panow ie parlamentarzy ści Szanowni panow ie genera łowie Szanowni panow ie i pan ie of icerowie żołnierze cz łonkowie korpus u dyplomatyczneg o Czcigodni ksi ęża b iskupi kapelani wojsk a polskiego Czcigodni duchown i w Rozwiń » ielce Szanowni państwo wszysc y dostal i przybyl i go ście na czel e z naszymi wspania łymi weteranam i obro ńcami ojczyzn y wszyscy w ielce Szanowni pa ństwo, k iedy sto imy tutaj 11 listopad a na placu imienia marsza łka Józefa Piłsudskiego w Warszawie placu światku tyl u niezwyk łych h istorycznych wydarze ń w ielkiej czase m trudne, al e i niesamowitej radosne j historii naszeg o kraj u, k iedy patrzym y na stoj ących tutaj pi ęknych polsk ich żołnierzy, k iedy patrzym y na t o jak le śni Polska bron i jak w z łotych g łosowałam l istopadowym s łońcu, kiedy na d nimi ład tocz ą biało-czerwon e sztandar y przyn iesione tuta j prze z szcz ęśliwych u śmiechniętych rodak ów, k iedy patrzym y jak spogl ąda na to z e swojego postumen t t o marsza łek Józef Piłsudski patrz ąc zaserwowan o m imo na plac dziś s ą jeg o imienia na gr ób n ieznanego żołnierza na gr ób symbol iczny jeg o ch łopców legionist ów ochotnik ów, kt órzy oddal i swoj e życie za niepodleg łą woln ą suwerenn ą Polskę, k iedy patrzym y na te 101 lat od czas u uzyskan ia niepodległości wcze śniej na t ę ponad 123 lata zabor ów i walk ę z kolejnyc h pokoleń o odzyskan ie Polski o odzyskan ie niepodleg łej ojczyzn y wolno ści, k iedy patrzymy potem na d t ą drug ą Rzeczpospolitą, kiedy patrzym y wreszc ie na je j upadek, k iedy potem patrzym y na zdrad ę i sow ieckie zniewolenie i na zwyci ęstwo to bezkrwaw e sprzed 30 lat, k iedy wreszc ie patrzym y na to nasz ą dzisiejsz ą Polskę tamtej te j ponad 2 wiekowej od 1700 siedemdziesiątego drug iego rok u w perspektyw ie to chc e si ę powiedzieć, b o na usta się cisn ą te słowa p iosenki ja t o ma m szcz ęście, że w ty m momencie rzecz n ie przyszło w kraj u na d Wisłą ja t o wa m cz ęść m ówią h istorycy, że ta dz isiejsza Polska t o najbardz iej wolna najzamo żniejsze i najbezp ieczniejsza Polska od s iedemnastego w ieku aż trudn o w t o uwierzyć nie wiem cz y ta k do końca maj ą rację cz y n ie, ale patrz ąc tak pow ierzchownie na nasz ą historię to wydaje się, że jest t o wielce prawdopodobn e ca łe pokolenia n ie miały tak iego szcz ęścia jak m y, a zw łaszcza c i m łodzi, kt órzy urodz ili si ę po 1989 roku, kt órzy n ie pamiętają czasów, k iedy Polska n ie by ła w pe łni niepodległa n ie by ła w pe łni wolna n ie by ła w pełni suwerenna, kiedy n ie mo żna by ło w Polsce m ówić tego c o si ę chc e spotyka ć się z tym z k im si ę chce, gdz ie si ę chc e c ie zabran ia Ano teg o c o dzisiaj nale ży, bo praw fundamentalnyc h całkowicie naturalnyc h i podstawowyc h 30 lat i 101 w tamte j w ielkiej perspektyw ie odzyskan ia niepodleg łości świętowaliśmy w zesz łym rok u tak pięknie za c o wszystkim jeszcze raz z ca łego serc a dzi ękuje stulec ie odzyskan ia niepodleg łości tamten w ielki dzień 11 listopada, k iedy ca ły świat woln y, k iedy ca ła Europa świętowała zako ńczenie drugiej wojn y światowej, a m y t o, że wraca ło na map ę nasz e państwo, al e to n ie koniec nasze j w ielkiej celebracji t o by ł pocz ątek, bo przecie ż w iemy, że t a Polska kszta łtowała si ę d ługo, że to wszystko n ie było takie prost e, że n ie by ło tak łatwo uzyska ć stabilne granice, że jes t wiele krw i po tamtym 11 listopad a musia ło si ę polać, żeby Polska mog ła si ę ustabilizowa ć i tward o oprzeć si ę swo ich gran ica t o przecie ż najp ierw powstan ie w ielkopolskie pi ękne wspania łe zwyci ęskie dobrz e zaplanowane, które odzyskało dl a na s Wielkopolskę i kształtowało t o część gran icy zachodn iej t o wreszc ie także w ty m rok u świętowane p ierwsze powstan ie śląskie p ierwszy z 3 zrywów, kt óry pozwoli ł ukształtować tę granic ę na Zachodzie, ale ni żej na po łudniu, kt óry odzyskał dl a nas t o tak wa żną cz ęść p óźniejszej drugiej Rzeczypospolitej cz ęść przemys łową w ielkiej tradycj i pracy, al e te ż cz ęść, kt óra zawierała w sob ie tak niezwyk łe i wa żne bogactw a naturalne, dzi ęki kt órym ta druga Rzeczpospolita mog ła się odbudowywa ć szybc iej, dzi ęki którym można by ło później my śleć o budow ie centralnego okr ęgu przemys łowego, al e przecie ż musimy pami ętać, że t o tak że późniejsze walk i w obron ie Rzeczypospolitej przed sowieck ą napa ścią t o w ielkie zwyci ęstwo pod Warszawą, kt óre nazywamy cudem nad Wisłą, ale przede wszystkim był to cud gen iuszu polsk ich dow ódców, ale g łęboko wierzymy w t o opiek ę matki Najświętszej na d nasz ą ojczyzn ą i bohaterstw o polskiego żołnierza z e wszystkich wars tw ówczesnych polskiego społeczeństwa cz y raze m stanęliby broni ć Polski, b y była na map ie by ła suwerenn a była niepodległa n ie by ła komun istyczna byl i gotowi odda ć za t o życie oddawali j e to wielk ą rocznic ę b ędziemy świętowali w przysz łym roku 2020 i pote m będziemy dalej, czyli naszyc h bohater ów w 20212002 . rok u a ż n ie uzyskaliśmy ca łej Polski dl a na s, k iedy wreszc ie także na te n Górny Śląsk mog ły wej ść polskie oddzia ły, żeby stał si ę cz ęścią Rzeczypospolitej dzi ęki bohaterstw o Polaków na tamt e Śląskiej ziemi mieszkaj ących, którzy n ie wyobrażali sob ie, że mogl iby nie mieszka ć w Polsce po tylu latach obron y przed germanizacj ą t o wielki dl a naszego państwa dl a naszeg o narod u cza s patrzym y na niego tak że z te j perspektyw y w łaśnie ostatn iego trzydziestolecia ogromn ie się c iesze, że dojrzewamy cały cza s jako pa ństwo dojrzewamy ca ły cza s jak o społeczeństwo, że cora z lep iej rozum iemy naszą histori ę wraz ze wszystk imi jej zaszłościami tak że tym i bardz o trudnym i ty m wyraze m zrozumienia zaszłości tak że tyc h bardzo trudnyc h do drugiej Rzeczypospolitej, o kt órych przecie ż n iezbyt ch ętnie dz isiaj m ówimy czasem z e wstydem, pochylaj ąc g łowę by ły t e olbrzym ie konfl ikty polityczne, kt óre powodowa ły, że bohaterow ie niepodleg łej Polski szl i do wi ęzienia byl i zamykan i byl i internowani mus ieli wyjeżdżać zagranic ę na przymusow ą emigracj ę tak te ż było c i, kt órych dz isiaj nazywam y ojcami niepodległości n ie um ieli si ę porozumie ć m ieli odm ienne wizje c o do przysz łości polskiego pa ństwa po ty m, jak niepodleg łość odzyskali nawe t w tyc h najwa żniejszych sprawach ciężko by ło zn ów uzyska ć porozum ienie jako ś n ie um ieli powr ócić wspomn ieniem do tamtego wsp ólnego czas u, k iedy um ieli pierwszą zastawia ć Polskę przed komunistyczn ą nawałą n ie ogl ądając si ę na konfl ikty i r óżne w izje dzi ś, pamiętając o tym, postawili śmy we wspólnej, al e i, kt órą mo żemy śmiało nazywa ć alej ą ojc ów niepodleg łości, cho ć t o przecie ż plac 3 krzyży aleje Ujazdowskie pla c na rozdro żu wreszc ie Belweder to t o jes t w łaśnie ta aleja tera z ojc ów niepodleg łości, kt óra rozpoczyn a si ę dl a jad ącego z Pałacu prezydenck iego prezydenta Rzeczypospolitej na placu 3 krzyży prz y pomn iku Wincentego Witosa teg o prem iera, który porzuci ł m ógłby stan ąć w obron ie polskiej, wzywaj ąc polskich ch łopców z wiejskich cha t do obron y Rzeczypospolitej 1920 roku t o on i zatrzymal i sowieck ą nawa łę t o dale j Ignacy Jan Paderewski w park u Ujazdowskim spokojn ie siedzącej patrz ąc dz isiaj na Rzeczpospolitą, o kt órą tak zabiega ł, o kt órą rozmac h, kt órej rozmawiał przecie ż z ówczesnym prezydentem Stanów zjednoczonyc h prezydentem Wilsonem, kt óry dzi ęki m. in. jeg o zab iegom dyplomatyczny m umie ścił ta m niepodleg łą Polskę w Europie wśród swo ich te z t o dale j pla c na rozdrożu, a prz y n im Ignacy Daszyński, a przy n im Roman Dmowski, a prz y n im wreszc ie Wojciech Korfanty o d tak niedawna stawiający t o ważne m iejsce stolicy swoj ą osob ą tak symbol icznie obo k postument u w porz e dyskusj a o ważnych polsk ich sprawac h dyskusj i spokojne j w gron ie polityk ów wa żnej powa żnej i wreszc ie Belweder, a przedn im marsza łek Józef Piłsudski dzi ś wszyscy raze m na 1 alei tak wa żne to dl a nas i tak wa żna niech to będzie lekcja dl a nas dl a wszystk ich nast ępnych pokole ń, że Polska najlep iej si ę rozw ija i Polska jest najs ilniejsza wtedy, k iedy rozumiemy, że te spraw y polskie najwa żniejsze musimy prowadzi ć raze m wsp ólnie bez ogl ądania si ę na podzia ły i be z ogl ądania si ę na różne w izje w szczegółach n ie oni wszyscy razem dl a nas dz isiaj znacz ą t o n iezwykle wa żne przes łanie, kt óre my ślę że, gdyb y spojrze ć uwa żnie t o obiektywnie dl a nich wszystk ich w n iej wszystk ich było tak że w tyc h s łowach tak mocno wyra żonych jasn o i powiedziałbym lap idarnie prze z Romana Dmowskiego jestem Polakiem i obowi ązki ma m polsk ie tak jeste śmy Polakami obowi ązki mam y polskie odpraw a dolew a nie, że t o b ędzie na dziesi ęciolecia stulec ia nasze j dalszej historii dl a na s t o najwa żniejsze przes łanie, że jeste śmy Polakami bo śmy wyro śnie z tyc h pona d 1050 letnich korzeni z te j nasze j w ielkiej tradycj i jeste śmy Polakami, bo my wyro śli z te j z iemi niezależnie od teg o w szczeg ółach, jak iej narodowo ści jesteśmy jeste śmy Polakami, gd y m ieszka na Polska i gdy m ieszka na polsko ść te j w łaśnie tradycj i czase m r óżnych rel igii, al e jedna k wszystk o obro śnięte na tym 1 dniu wyrastaj ące z tego 1 historycznego korzen ia tradycj i kultury ukszta łtowanej prze z r óżne prądy, ale jak że cenn y jak z e za żarcie bron ionej prze z kolejne pokolenia, kt óre n ie da ły sob ie odebra ć nie wchodz ąc w szczegóły nie, że samo t o na m wystarcz y jak bardzo mocn o jej broniono i c o byli gotow i prze z ca łe dziesi ęciolecia stulecia dl a n iej odda ć nawet życie c i wszysc y wspominani dz isiaj w apelu poleg łych w apel u bohater ów niepodleg łej wolne j suwerenne j Rzeczypospolitej tak dz isiaj si ę rozwija tak wierz ę w to, że dz isiaj jest cora z mądrzejsza coraz świat Lewisa w łaśnie nam i rodakami swo imi obywatelami, dlaczego t o mówię, dlateg o że dajec ie pa ństwo wszysc y teg o świadectwo ziej ą szanujec ie tak ą, jak a dz isiaj jest cora z bardz iej biało-czerwona cora z bardziej świadoma swojeg o m iejsca swoje j siły swoje j rol i te j roli, kt órej mówił przez tyl e la t do nas nasz ojc iec Święty Jan Paweł II tak że wted y, kiedy szli śmy do Unii Europejskiej rol i wa żnej na s z Europejskiego narod u t u zakonie cenionego o d ponad 1000 lat roli, której n ie mo żna n ie docenia ć, kt órą trzeb a rozumieć, kt óra rozumiana jes t cora z lep iej rol i pa ństwa, w kt órym demokracj a wyrastała w czasac h, w kt órych innych o demokracj i nawet jeszcz e n ie my śleli nawet on i nie śnili nawet jeszcz e n ie rozumieli co to jes t t o na te j z iemi o na s wzrasta ła w ówczesnych swo ich p ierwszych wzrostac h ówczesnych swo ich p ierwszych znaczenia oczywiście n ie tak a jak dz isiaj, al e nowoczesn a jak na tamt e czas y choćby wyrastaj ąca z te j majowe j konstytucji tamteg o wspom inanego c o rok u 3 maj a 1700 dziewięćdziesiątego p ierwszego rok u Szanowni pa ństwo dz isiaj tę demokrację rozum iemy cora z lep iej t ą współczesną cora z bardz iej ją urzeczywistniał dzi ękuję wszystkim ty m, kt órzy byli w tym rok u do wyborów da j pierwszych wybor ów do parlament u Europejskiego, a pote m wybor ów do naszeg o polskiego parlament u t e w sprawie 62 % t e prawie 46 % wcze śniej w wyborac h europejsk ich t o jasn e świadectwo teg o, że cora z lep iej rozum iemy znaczen ie naszej decyzj i i nasze j odpowiedzialno ści z a polskie sprawy i pow iem tak t o teg o w łaśnie z całą pewno ścią oczekują o d na s ojcowie niepodleg łości, żebyśmy tak w łaśnie rozum ieli nasz ą odpowiedzialno ść za Polskę, że idziemy i wyb ieramy cz y idziemy i opow iadamy si ę, że idziemy, bo jesteśmy gotow i bra ć t o w łaśnie odpowiedzialno ść swoj e r ęce o t o prosz ę, żeby dale j tak by ło za t o dzi ękuje, ale zaraze m domaga m się, ab y tak pozostało, aby by ło na s coraz wi ęcej, aby t a liczba naszyc h rodak ów, kt órzy wybieraj ą w Polsce w ładze, kt órzy wybieraj ą w ładze Unii Europejskiej z wybor ów na wybor y wzrasta ła, żebyśmy mogli m ówić z podniesion ą g łową tak m y wyb ieramy świadomie tak nasz e władze cz y to delegowan e do Unii Europejskiej cz y pracuj ące tuta j w Rzeczypospolitej maj ą siln ą legitymacj ę są wybran e prze z nar ód s ą wybran e prze z zdecydowan ą wi ększość Polska teg o potrzebuj e i Polska taka si ę staje ciesz ę się ogromnie sa d w ielu naszyc h sukces ów ostatn iego trzydz iestolecia jes t sukcese m ta sytuacj a gospodarcz a, kt órą dz isiaj mam y mimo wszystk ich problem ów, które by ły m imo wszystk ich potkni ęć mimo wielu US, kt óre się wylały prze z t o ostatnie 30 lat, zw łaszcza na pocz ątku, k iedy dzia ły si ę procesy niezrozumia łe i cz ęsto niepoj ęty, k iedy n iestety pope łniono te ż w iele b łędów, że dz isiaj umiemy z teg o wychodzi ć um iemy budowa ć Polskę cora z silniejsz ą, że jeste śmy dz isiaj cz łonkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, kt óry gwarantuj e nasz e bezpiecze ństwo, że jeste śmy cz łonkami Unii Europejskiej od 15 lat, że wszystk ie t e roczn ice świętujemy w tym rok u łącznie 80 rocznicą wybuch u drugiej wojn y światowej, na kt órą przyby ło do na s tak w ielu przyw ódców pa ństw z kilkudziesi ęcioma delegacjam i z ca łego świata, że jeste śmy państwem narode m licz ącym się n ie tylk o u na s t o w Polsce, al e że nasi przedstaw iciele liczą si ę tak że poz a granicami c o w w ielu m iejscach jes t podkre ślane, że k iedy stajem y si ę podm iotem międzynarodowych głosowań ta k jak wted y, kiedy wyb ierano ora z do rady bezpiecze ństwa organ izacji narod ów Zjednoczonych to 190 państw g łosuje za polską n ikt nie głosuje przec iw n ikt n ie wstrzymuj e się o d głosu t o jes t świadectwo kim jesteśmy i jak im dz isiaj jeste śmy państwem za t o wszystk o chc ę podzi ękować mo im drogim rodako m w kraj u poz a jego granicami t o jes t w ielka wasz a zasługa n ie byłaby ta dzisiejsza Polska to ta, gdyb y nie wasz a ciężka praca i wyszl i, al e dziękuję te ż wszystk im, kt órzy przez 30 lat pracowali dl a polskiej dziękuję wszystk im, kt órzy przez 30 lat prowadz ili polskie sprawy chc ę to jasn o powiedzie ć i nie ma m żadnych wątpliwości i wierz ę w t o g łęboko, że wszysc y prowadzili po to, b y Polska rozwijała si ę jak najlep iej z g łębokich pobudek patr iotycznych i wierzę w t o, że tak b ędzie nada l jednak jes t Polska 1 jest Polska będzie 1 i m y wszysc y jej s łużymy i wierz ę w t o g łęboko, że b ędziemy je j służyć m y i nast ępne pokolen ia cz ęści chwa ła bohatero m w ieczna chwała poległym n iech żyje niepodległa suwerenn a wolna Rzeczpospolita jak żyje nar ód Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA