REKLAMA

"Prezydent wyraźnie zaakcentował rangę ostatnich 30 lat. Zabrakło jednak dalszego celu. To było bezpieczne przemówienie wpisane w kampanię wyborczą"

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:41 min.
Udostępnij:

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji święta 11 listopada komentowali prof. Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchaliśmy przem ówienia pan a prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 100 pierwszy ju ż uzyskan ia niepodległości przypom inam pa ństwu studiu pana resor t pracuj e Madejczyk Bogusław Chrabota, bo pa n prezydent wydaje si ę wygłosił jednak, że si ę tak że koncyl iacyjne przemówienie, ale i te ż n ie tak ie wprost namawiaj ące do teg o c o w przeszłości często słyszeliśmy, a wi ęc, że musimy budowa ć wsp ólnotę, że n ie możemy si ę tak k łócić w łaściwie Rozwiń » poziom łagodnie o tym, powiedzia ł, odnosz ąc si ę do h istorii drugiej Rzeczpospolitej, przypominaj ąc m. in . g łośny proce s brzesk i z 3001 . rok u i jak bardz o wtedy c i kt órzy, walcz ąc o niepodleg łość pote m, walcz ąc o zachowanie niepodleg łości wojny dwudz iestego roku potraf ili działać wspólnie spraw y w tak ich momentac h szalen ie wa żnych, a kt órzy potem co dużo m ówić Stali si ę wrogam i politycznymi i o czy m przypomina pa n prezydent nawet byl i zmuszan i do opuszczen ia swojeg o kraju czy to jes t pan ów zdan iem taki n o wystarczaj ący sygnał przy tym konflikcie pol itycznym, jaki mam y w obecne j Polsce może wart o się nad ty m do świadczeniem drugiej Rzeczpospolitej lasów polityk ów tak ich jak Witos pochyli ć po prost u tak, bo w łaśnie s ą 2 części te j w ty m wystąpieniu 1 to jest niew ątpliwie te n przykład 2 Rzeczypospolitej nie było, a by ła t o bardz o świadomie bardzo celow o wybran y w 2 Rzeczypospolitej wczora j właśnie na tej tra ba chyba jeszcze bardziej brutaln a bo, bo to nie tylko by ła emigracja, ale t o by ło te ż i wsadzan ie do wi ęzienia i Towarzystwa pamięci walk prawdopodobn a, jeżeli pami ętamy także wiek oraz, wi ęc tam się ta m rzeczywiście jest t o chyba tak ie mocne pow iedzenie za zobaczc ie do czego dlaczeg o prowadz i na lat a taka polaryzacj a zam iast teg o sp ójrzmy w perspektywie te j innej, kt óry chcieli śmy przed wyst ąpieniem czy sp ójrzmy w dłuższej perspektyw ie ja k jak do tak ich k ilku w iekowej jak wyjątkowym momencie jeste śmy i i bardziej i co na s po co nas pow inno łączyć, a więc c o prawd a cz y czy udzia ł w wyborac h świadczy o świadomość tak wysok iej świadomości Obywatelskiej czy racze j polaryzacj i tutaj tak, by można dyskutowa ć racze j raczej s ądził, że chwilowo t o jes t racze j odb icie polaryzacj i, al e przyznaje pa n te ż właściwe temp o zabrak ło czego ś c o uczyni łoby to przem ówienie pan a petent a bardz iej na czym pan ma by ć ono by ć s ilnie oddzia ływało, bo t o w łaśnie ape l do jedno ści apele do teg o, że powinniśmy cały cza s pamiętać o tym, że obok podzia łu s ą rzeczy wsp ólne, ale tak, ab y po momen t, w którym nie tylk o apelujem y, ale pokazuje troch ę k ierunek prezydent pokazuj e troch ę k ierunek w dacie n ie tylko nie tylk o odwołuje si ę do teg o c o zrob iono al e, al e troch ę wytycz a drogę drog ę na drog ę na przysz łość i tutaj tylk o tego uzupełnienia jest jes t tylk o o d prawd a apelowan ie do do jedno odn iesienie si ę do Polski i drugiej Rzeczpospolitej do Polski przed wojn ą bezp ieczne, dlateg o że te czas y minęły t e podzia ły najcz ęściej są ju ż wymazan e z nasze j konfrontacji pomi ędzy myślą piłsudczyk lask ą, a endecj ą to to jes t przesz łość, chocia ż dziś paradoksaln ie prze jedenasteg o l ista złożona zwraca wyra źne Echa tamtych czas ów mogą wybrzmieć zobaczym y zreszt ą jak pewnie skomentujem y na antenie natomiast myślę sob ie tytu ł Palestyna wystąpienie wyborcze pa n prezydent jes t ju ż w kampan ii on jes t specjalist ą od podnios łych wyst ąpień pięknych wypow iedzianych z pani ą fazą z b łyskiem w oku prawd a Łany zb óż po listopadowym słońcem to cz łowiek widzi t e łamy po prost u potem w listopadzie powiewaj ą na w ietrze natom iast zauwa żcie panowie, że nie by ło ta m n ic na tema t Polski komun istycznej Polski po d pod jednak sow ieckim sztandare m trzymany m dz ielnie przez parti ę nazwy Polska l iczy na portal u lotnicza zauwa żyli n ic o podziałach podziemi dziesi ątym rok u del ikatnie wspomniano o tyc h trudnych czasac h o tej tyc h dramatac h ekonom icznych, kt óre w tej części nie pad ło nazwisko Balcerowicz, który wspom inamy prawo jeste m tym ten z łym ludem, który w Polsce t e problemy zafundował, al e uda ło nam się wszystk im przej ść t a Polska zauwa żcie po dziewięćdziesiątym roku w jeg o wystąpieniu n ie jes t spolaryzowane on m ówi o problemac h, kt óre mam y o pewny m kryzysie demokracj i, kt óry wszysc y odczuwają cz y kryzys demokracj i odczuwany przez ob ie stron y spor u pol itycznego w Polsce to n ie jes t tak że jeste śmy na szczyc ie swo ich swoje swojej pa ństwowości jeśli w łaśnie kwest ie wsp ólnoty współpracy porozum ienia ma m wrażenie, że mamy za sob ą Polska jes t g łęboko podzielona cz y to nienormalne pewn ie n ie demokracja to są podzia ły t o dysputa t o jest kontrowersja t o jes t debat a pol ityczna tak że w instytucjach tak ich jak Sejm Senat natom iast prezydent powinien by ć na tym wszystkim i sa m sob ie zadaje pytan ie cz y takie przem ówienie na 11 listopada pow inno odbija ć konflikty czy n ie pewn ie wielu z na s powiedzia łoby, że konfliktów odbijać nie pow inno, al e je śli mówimy o porozum ieniu t o jakie ś w ątki pokazuj ące ścieżki porozumienia by m wskaza ł, ale mataczy t o znaczy, że ich, jeżeli n ie jest n ie jes t mow a bezpo średnio o okres ie peerelowsk im komun izmu, ale je żeli tak mówią, lec z także, ale jakoś żyć, gdz ie jak po ci ludzie jeszcze żyją t o są wyborc y je żeliby pa n prezydent dz isiaj bardz o w pryncypia n ie wypowiedzia ł się na temat z ła system komunistycznego t o prawdopodobnie jaka ś cz ęść elektoratu wybra łaby t o jak o jak o obraźliwe słowa w iem, ale dl a mn ie tak mocno nas jedna k tak mocne akcentowan ie tych 30 lat te j granicy 80 tego dziewi ątego roku t o jes t wyraźna t o jes t pokazan ie wyraźnej granicy odcięcia się o d tego c o by ło wcze śniej, że to jest Senat t o t e ostatnie 30 lat, a r ównocześnie m ówienie m ówienie o o podziałach ono by łoby sprzeczn e z sam ą intencj ą teg o tego wyst ąpienia w podziały tyc h wszystk ich wszysc y s ą świadomi słuchający prawda w klasie, czyl i wzmocnienia przypomina wypadl i jeszcze 1 rzecz upad ła n ie padła kategor ia żołnierzy niezłomnych wykl ętych niezłomnych wyklętych Wda Terry, a akura t w jeg o wyst ąpieniach pan a prezydenta Andrzeja Dudy ten wątek pojawi ł si ę bardzo cz ęsto w związku z ty m o n, wycinając retoryk i na 11 listopada te trudn e fragmenty konfliktu moce fragmenty ma m wra żenie, że próbuje zbudowa ć bardz o tak intensywny podniosły ape l do bardz o szerok iego elektoratu to już jest mówiąc o rozstaniu z prezydentem wszystkich Polaków czek a się m u tylk o, jeżeli apeluj e, jeżeli pr óbuje pokaza ć to c o c o nas łączy m imo wszystk ich wszystk ich podziałów no t o w ty m momencie nie mog ę Expo eksponował na n ie jest nie jes t celow e eksponowan ie podziałów ja pr óbuję pr óbuję wa s przekona ć, że m imo podzia łami, bo podziałów, o kt órych tuta j m ówimy jes t co ś wi ęcej jest co ś pona d tymi podzia łami inicja łem oczywi ście każdy pol ityk w tak iej sytuacji będzie mia ł przed oczym a term in term in kolejnych wyborów t o jest to jes t oczywiste, al e jedna k nie wpycha ł tego tylk o wy łącznie t e w ten kalendarz uważa kalendar z wyborczy t o jest poz a kalendarze m wyborczy m, że t o jest, że jest też co ś poz a kalendarzem wyborczym, a to, że to nie jest tylk o kalendarz wyborcz y daj e jedna k znacznie więcej, że jes t t o próba wykorzystan ia 11 z teg o l istopada do takiego przekonania, że życie z dystanse m na nas na to na t o w jak im momencie h istorycznym jesteśmy sp ójrzcie na t o c o zrobili śmy, aby brak cz ęściej myśleć ci ągle tych c o na s dzieli mi brakowa ło wyzwa ń, a ten jest w łaśnie uwięzieni właśnie nie ma tej cz ęści, w której ta k, w kt órej okazałoby si ę w przyszłość absurd tuta j troszeczk ę si ę różni my ślę, że szlachetnie bo ab y więcej te j czy jestem w stan ie my śleć czytelnik wyinterpretowa ć natur ę wyborcz ą tego wyst ąpienia, ale brakowa ło wyzwa ń, bo je śli rzeczywi ście Polska t o jes t ciągu obowi ązek, a niepodleg łość wyzwan ie demokracja t o jes t coś c o sto i przed nami jak o proces stąd mam y wiele dobreg o do zrob ienia musimy si ę te ż wystrzegać w ielu złych rzecz y w tyc h naszyc h dzia łaniach na kolejn e 53 dziesięciolecia i zabrakło m i w ty m wystąpieniu właśnie dzi ś tak ich prog ów do osi ągnięcia, gd y był tak myślę będę na m iejscu Andrzeja Dudy powiedziałbym c o mam y do zrobienia jako Polacy prze z najbliższe lata n ie tylk o ta podnios ła retoryk a sztandarac h patr iotyzmie prawda i t d . i tylk o powiedziałbym mam y do zbudowania porozum ienie narodow e to porozumienie narodow e może mo żna osiągnąć tak i tak mam y do zbudowan ia mocniejszą pozycję w unii Europejskiej można to zrobi ć tak i tak osi ągnęliśmy g igantyczny sukce s we współpracy z e Stanami Zjednoczonymi wzmocnili śmy obecność NATO w Polsce, al e mam y do zrob ienia to tylko zabrakło jes t bardzo może moj a sub iektywna op inia, al e odrobinę te j myśli postulaty, by zasadno ść zgodzi ł z tym i wszystk imi punktam i, które wymieni łeś mo że poza pierwszym t o znacz y, że powinni śmy budowa ć wspólnotę narodow ą nie, dlatego że nie uwa żam, że n ie rzecz że, że n ie powinni śmy tylko, dlatego że mi się wydaj e, że w te j obecnej sytuacji to b y jednak n ie brzmiało tak bardz o wiarygodnie dlateg o, że to jes t takie zaklinanie rzeczywisto ści co n o bo jak zadekretowa ć jak za zaplanowa ć budowan ie wsp ólnoty pol ityk pol itycznej prz y tak silnych konfliktach i to n ie s ą tylko konfl ikty jak w drugiej Rzeczpospolitej z punkt u w idzenia ideologicznego spojrzen ia na pa ństwa s ą konfl ikty fundamentalne dotycz ące, al e trochę par 1 jako pierwszy obywate l jak o cz łowiek odpow iedzialny za wsp ólnotę narodow ą i będący adwokate m interesu publicznego ma prawo faktam i to dokonywa ć stażyście prawo Dariusz mówisz ja to ważne mog ą tak że np. jeśli przyznajem y Order Orła bia łego to od lewa prawa tak t o o d ludz i krytycznyc h dl a dl a aktualnej władzy po lu b ludzi, kt órzy s ą te j władzy służą prawd a o n mat y instrument w r ęce o n może zastosowa ć tylk o ich n ie zastosował z e względu na to, że zbli ża si ę kampania wyborcza ju ż mandaty sprawiedliwość kosz t wybuchła kontrproduktywne, bo t o, by by ło na oprocentowanie wchodzen ie w te n obsza r ściśle polityczny natom iast ten ca ły, a właśnie opozycja nie tworzy ć jakąś opozycj ę mamy 3 lat, gdyb y Orła bia łego trzeba, ale od bl iskich i gdyb y otrzyma ł Olgierd Łukaszewicz wyk Jerzy Zelnik po przec iwnej stronie prawd a, gdybyśmy poszl i po prost u szerokim spektrum, żeby było chodzi ć tak jesteśmy pona d podzia łami jak o prezyden t tak jak zgoda Fedu os łabienie, poniewa ż trochę wracam y do naszych wcześniejszych wątków, które wejdzie w Chodzieży t o, że to n ie jest, że to jes t prób pocz ątek pr óby pewne j zm iany format u tego i zgoda, że o n m ógł być jeszcze opowiem trochę odwa żniej n iczym p ójściem, ale natomiast t o, że n ie dajem y polityk opozycj i polityk te j strony polityk tej strony, żeby oni zostawal i w stanie r ównowagi tylk o, że nie będzie to ktoś w łaśnie nie ma to ktoś ze świata nauki nie będzie t o ktoś z e świata tak iego zaanga żowania przykładowe nazwiska atak świata teatr u, ale role także mo że nie znaleźć g o zgod a ta chęć nauki ludz ie tak tak że dobrze, ale tak a w ka żdym razie nie wydaje się, że nie znaczy jestem pew ien, że n ie, że n ie jest n ie jest dobr ą odpowiedzi ą na aktualn e wyzwania tworzenie parytetu wywa żanie między pol ityk opozycj i polityk z tej stron y polityk tej strony p łytek stron y n ie jedyna szansa t o jest tylk o na temat natom iast do pozosta łej cz ęści zgod a ca łkowicie polityk, kt óry naprawd ę chc e zaistnie ć musi pokazywa ć kierunek, dok ąd idziemy i po c o w tutaj Andrzej Andrzej tuta j jest żelaznym daniem reaguj e na prezydenta ten wątek gor ącej cz ęści tak że jesteśmy pa ństwem, z którym narodem, kt óry w, kt órym si ę liczą na świecie, kiedy wyb ierano na s jako teg o niesta łego członka rady bezpiecze ństwa t o wszysc y zagłosowali tak nikt się n ie n ie nie sprzeciwił t o oczywiście dobrze brzm i, al e czy to też nie jest tak i troch ę zakl inanie pewne j rzeczywistości n o b o jak w iemy jak wygl ądają polskie relacj e z obecneg o oboz u rządowego chociażby w łaśnie z Unią Europejską szerok o rozumianą nawet Noto n o t o wcal e tak nie jes t nią jes t trochę zaklinania jes t trochę tak ich bar y torebk i w urocz y u uroczysto ści roczn icowych, bo zgod a, jeżeli wyb ór w organ izacjach mi ędzynarodowych wizyty spotkan ia z prezydentem Stanów zjednoczonyc h pytanie ile mia ły ile danego nie mia ł pełnych spotka ń prawda wszyscy doskonal e wiemy, że z perspektyw y Brukseli z perspektyw y Unii Europejskiej komisji Europejskiej Polska n ie jes t dzi ś absolutny m liderem reg ionu ta k jak kiedyś by ła l iderem i była l iderem tak by ła, bo absolutnie Polskę za dobreg o uczn ia spraw ę reżyser jeśli co ś innego państwa regionu to już nie byliśmy koniecznie ty m liderem n o ale dl a lokat oraz lata 2 Bochnia muzeum broni palnej, ale o tym, że z punktu w idzenia pa ństwa w Brukseli czy stare j Unii to rzeczywi ście tak jes t symbolami można powiedzie ć, al e jedna k one są ju ż oznaczały by ł Jerzy Buzek na czel e parlamentu Europejskiego i kończący kadencj ę Donald Tuska n o n ie wyb ierano z teg o regionu polityk ów n a tak znaczące stanow iska w instytucjach un ijnych ja myślę sobie, że wszystk o jes t przed nam i jak patrzy zdoby ł i s łucham komentarz y brukselskich t o te n najwi ększy kryzys Polski rz ąd w relacjac h z instytucjami un ijnymi mają za sobą cz y Europa si ę nauczyła teg o, że rzecz, że PiS będzie w Polsce rz ądził, że zjednoczon a prawica ma są kolejn ą kadencję, że w kontekście napis, kt óry si ę pojawiaj ą w unijn ą schyłku epok i Angeli Merkel te j teg o wej ścia bardz o g łośnego Europejską politykę charakterz e l idera Emmanuela Macrona będzie przetasowan ie n a na map ie pol itycznej Europejskiej Polska myślę nie tylk o Grala ma obowi ązek gran ia bardzo mocne j rol i na te j map ie i życie wszystko jedna k czy 3 czy Andrzej Duda b ędzie kolejn ą kadencję prezydentem czy te ż kolejn y prezydent pojawi si ę na polskiej scen ie pol itycznej, żeby ta prezydentur a by ła aktywna, żeby on a by ła sprawcza, żeby t o po t o, Polska pozycj a w unii była odpow iednia do naszeg o potencja łu ekonom icznego ludzkiego czy też ambicji, kt óre posiadamy prawda to jes t wszystko przed nami my ślę, że tak a refleksj a też pow inna się w ty m wyst ąpieniu Andrzeja Dudy pojawi ć ciśnie tym t o mo że kolejny m nowość pojawiła si ę też zapowiedziami, że t o rzeczywiście mo że by ć bardz o c iekawe jak m y b ędziemy obchodzi ć, a wi ęc stulecie rocznicy cud u na d Wisłą mówi w skrócie w przysz łym roku zapowied ź pan a prezydenta, że że, że t o będą racze j du że obchody n o jak przypomn imy jak wysz ła setn a roczn ica odzyskania niepodleg łości t o naprawdę s ą bardz o c iekaw jak t o zostanie zorgan izowane teraz ju ż pan u dziękuję pan pose ł Piotr Madajczyk Instytut studiów politycznych was gromy, bo redakto r naczelny Rzeczpospolitej byli z nam i za chwilę informacje w TOK FM, a potem wracam y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA