REKLAMA

Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w MŚP? [podcast sponsorowany]

Podcast sponsorowany
Data emisji:
2019-11-10 14:20
Czas trwania:
25:26 min.
Udostępnij:

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jakie są pierwsze doświadczenia instytucji finansowych po wdrożeniu PPK w dużych firmach. W listopadzie pierwsze firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników zaczęły odprowadzać pierwsze wpłaty do PPK, a już od stycznia 2020 roku małe i średnie przedsiębiorstwa rozpoczną przygotowania do wdrożenia PPK w swoich firmach. W podcaście rozmawiamy o tym w jaki sposób Pracodawcy MŚP powinni rozpocząć przygotowania do wdrożenia PPK w swoich firmach, jakie terminy ich obowiązują, co jest największa obawą Pracodawców, dlaczego warto być w PPK - jak przekonać pracowników do PPK i oszczędzania. Rozwiń »
Rozmowa z Małgorzatą Madej, menadżerem ds. PPK.
Partnerem podcastu jest Nationale-Nederlanden. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w itam pa ństwa bardz o serdecznie dz isiaj w stud iu Małgorzata Madej mened żerka d s . PPK w Nationale-Nederlande n PTE zaczynam y o d przypomnienia czym s ą pracown icze plany kapitałowe ora z jak ie są p ierwsze do świadczenia instytucji f inansowych we wdro żeniu PPK w dużych firmach, bo c o się dz ieje przypomn ijmy, że w listopadzie pierwsze firmy zatrudniaj ące powy żej 250 osób zacz ęły odczuwać pierwsze wp łaty do PPK ju ż od styczn ia progra m ten obejm ie także Rozwiń » ma łe średnie przedsiębiorstwa, czyli program stan ie się powszechn y przypomn ijmy dl a porządku czy w og óle są PPK kog o obejmuje progra m o d kiedy funkcjonuje i kto ś wdrożył PPK dzie ń dobr y witam serdeczn ie w kontek ście tego przypomn ienia t o n ie pracown icze plany kapita łowe t o progra m d ługoterminowego oszczędzania pieni ądze w ty m programie pochodz ą z 3 źródeł z wp łat samego pracown ika o d jeg o pracodawcy ora z o d skarb u państwa progra m jes t obligatoryjne dl a wszystkich pracodawc ów ustawa przew iduje konkretn e term iny, w kt órych poszczególni pracodawcy z e wzgl ędu na ich wielko ść zatrudn ienia mają obowi ązek te n program u s iebie drożeć natom iast program jes t dobrowolne dl a wszystkich pracowników na ka żdym etap ie pracownik sa m mo że podj ąć decyzję o rezygnacj i z program u b ądź decyzję o ponowny m przyst ąpieniu do tego program u od 1 lipc a do 25 październik a umow a o zarządzanie PPK musia ły zawrzeć najwi ększe w Polsce przedsiębiorstwa, czyl i f irmy zatrudniaj ące powy żej 250 osób t e f irmy cza s na zg łoszenie l ist swo ich pracownik ów do PPK maj ą do 12 listopada w pierwszej fal i PPK, czyli w śród największych pracodawc ów w Polsce blisko 600 pracodawców wybra ło Nationale-Nederlande n PTE no w łaśnie, czyli s ą ju ż pa ństwo po p ierwszym wdrożeniu PPK w dużej f irmie w ramac h pierwszej fal i, jakie płyną z tego do świadczenia dla pracodawc ów w mojej ocen ie po tyc h wszystk ich spotkan iach, kt óre z pracodawcami mia łam w całym kraju i t o s ą pracodawc y reprezentuj ące wszelk ie bran że tak im w ielkim wyzwan iem jest gotowo ść system u kadrowo-płacoweg o o poprawne j obs ługi proces ów PPK, czyli chodz i tutaj g łównie o jego poprawn e parametry chowanie dostosowan ie pod k ątem informatycznym du żym wyzwaniem p o stronie tyc h pracodawców jes t r ównież wdro żenie tyc h dodatkowych proces ów do dzia łów kadrowo-płacowych tuta j jakby mus i by ć p o stronie pracodawcy pe łna świadomość, że w dz iale kadrow o p łacowy dochodz ą dodatkow e obowi ązki t e obowiązki s ą cykliczne i należy j e po prostu umiejscowi ć w harmonogram ie dzia łań tak iego działu kadrowo-płacoweg o park ka żdy miesiąc muszą by ć real izowane p łynnie zg łoszenia pracowników musz ą by ć realizowane płynnie przesy łanie ich rezygnacji przesy łanie plik ów sk ładkowych ewentualne procesowan ie korek t dlatego drug im wyzwan iem, jakie napotykaj ą pracodawc y t o poprawne wdro żenie tych cyklicznych proces ów Ataka w swoich dzia łach istotnym r ównież punktem, na kt óre chcia łbym tuta j zwr ócić uwagę to jes t t e kompleksowa komun ikacja do samyc h pracownik ów poszczeg ólnych przedsi ębiorstwach znalezienie właściwych for m tej komun ikacji w zależności o d specyf iki przedsiębiorstwa to mog ą by ć spotkania osobiste to mo że by ć forma papierowa t o może by ć również drog a ma ilowa natom iast pracodawc y musz ą bardzo mocno zda ć sob ie spraw ę, że obowi ązek informacyjny wobe c pracownik ów jes t obowiązkiem ustawowy m czyl i, że t o ustawa bardz o wyra źnie wskazuje na t o, o czym pracodawc a i w jak im terminie mus i swojeg o pracownika poinformowa ć w kontek ście PPK tak że tyc h wezwa ń tak ich najwi ększy wskaza łbym 3 gotowość system u kadrowo-płacowego gotowo ść proces ów p o stronie działów kadrowo-płacowyc h i rzeteln e podej ście do komun ikacji z pracownikami zr ób sobie tak ie studium przypadk u cz y może nam pan i powiedzie ć coś więcej pa ństwa wdro żeniu, je żeli chodz i o na s jako o Nationale-Nederlande n powszechn e Towarzystwa emerytaln e to my opr ócz teg o, że jeste śmy instytucj ą finansową jeste śmy zarazem pracodawc ą z pierwszej fali nie mogli śmy n ie chcieliśmy pozwolić sob ie na czekan ie na ostatn i dopuszczaln y ustawowo momen t na wdrożenie PPK, a zatem zdecydowali śmy si ę na wdrożenie PPK u s iebie ju ż w s ierpniu chcieli śmy po prostu m ówić naszy m potencjalnym kl ientom, że wszystk ie proces y zwi ązane z PPK zar ówno proce s p o stronie naszego dzia łu kadrowego, al e te ż procesy bazujące o nowe narzędzia informatyczne mam y już prze ćwiczone na żywym organ izmie i ten żywy organizm t o my sami i że n ie pr óbujemy się po prost u na naszyc h klientach nasz e doświadczenie bardz o dużo na m da ło, je żeli chodz i o p óźniejsze spotkan ia z naszym i kl ientami i tak ie naprowadzania ich na w łaściwe tor y po p ierwsze bardz o istotne jes t, żeby poprawn ie przeanalizowa ć struktur ę zatrudn ienia w dane j f irmie czyl i jak ie umow y wi ążą na s naszym i pracownikami, kt óre z tyc h umów kwalifikują si ę do PPK, gdz ie na, jakim systemie w dane j f irmie s ą obsługiwane tuta j zwracam uwag ę często zapom ina si ę n p . o umowac h zlecenia, kt óre mog ą by ć potencjaln ie obsługiwane n ie w dz iale handlowy m tylko jakiś innych cia łach firmie zapom ina si ę n p . o obowiązku zg łaszania do PPK cz łonków ra d nadzorczyc h kolejny m punkte m bardzo istotne prz y naszy m wdrożeniu by ła anal iza dostępnych danyc h naszyc h pracowników nale ży pamiętać o ten, że do PPK wymagan e jes t ustawowo pewne m inimum danych system u kadrowo-płacowego natom iast jes t mo żliwość przekazywan ia danyc h nie obligatoryjne, al e bardzo przydatnyc h w proces ie jak np. adres e-mai l i tutaj trzeb a bardz o dokładnie sprawdzi ć to jak im się danymi dysponuj e on e są poprawn e wzgl ędem naszych pracownik ów, kt órzy niebawem maj ą sta ć się uczestn ikami kp k kolejny m punkte m bardz o istotnym by ła poprawn a weryf ikacja zmian w system ie kadrow o p łacowym ora z przetestowanie f izycznie tyc h zm ian w bramce testowej t o jes t bardz o istotne, dlatego że dostawc y system ów kadrowo-płacowyc h oczywiście dok ładają wszelk ich stara ń, żeby j e parametr y Zobacz poprawn ie zgodn ie z ustawą pl iki generują się z tyc h systemów kadrowo-płacowyc h w jakim ś układzie w jak im formacie natom iast kluczow e jest sprawdzenie cz y one istotnie s ą poprawne i m y taką mo żliwość naszy m kl ientom dajemy poprze z skorzystan ie z bramk i testowe j sam i r ównież z n iej skorzystali śmy prz y wdro żeniu i to dało tak i efek t, że one musia ły by ć popraw ione na ostatn im punktem, na kt óre by m w naszym wdro żeniu zwróciła uwag ę t o naprawd ę po łożenie ogromneg o nac isku na komunikacj ę z pracown ikami tak, żeby nikt n ie pozosta ł bez informacji i żeby ta decyzj a o ty m czy jeste m w program ie widzę jeg o zalety cz y te ż n ie by ła decyzją świadomą, a n ie tylk o wynikaj ącą z jakiegoś przypadkoweg o znalez ienia się na jeszcz e aut o zap isu i to tera z kr ótki poradn ik praktyk a, który u s iebie wdro żył w jak i spos ób pracodawcy MSP pow inni rozpocz ąć przygotowania wdro żenia PPK u s iebie, jak ie są kam ienie milowe wdrożeniu, czeg o się pow inni spodziewa ć Szanowni państwo p ierwszym zasadn iczym punkte m wyjścia pow inna by ć analiza danych i szacowan ie kosztów anal iza danyc h tutaj ma m namyśli zar ówno t o, o czy m wspomnia łam w poprzedn iej wypowiedzi czyl i, jak ą mam y struktur ę zatrudn ienia, jak ie umow y na s łączą z naszym i pracownikami współpracownikami, gdz ie on e s ą obsługiwane, ale również anal iza teg o, jak ie mam y dost ępne dan e o systemie w jak im one s ą kładzie kolejny m punkte m jest na pewn o szacowan ie koszt ów, czyli kwest ia budżetowa bardz o istotna dl a pracodawców wdro żenie PPK jes t kosztem n ie można tego ukrywa ć n ie da się teg o ukry ć ten koszt jes t zar ówno kosztem bezpo średnim, czyli po prost u pracodawca musi liczy ć z wpłatą n a rzecz swo ich pracownik ów wynosz ącą 1,5 % ich wynagrodzenia brutto, ale to n ie jes t kon iec koszt ów, dlatego że s ą te ż koszt y pośrednie chocia żby zwi ązane z dostosowan iem system u kadrowo-płacoweg o ora z n iekiedy r ównież z tworzen iem nowyc h etatów p o stronie działu kadrowo-płacoweg o w zwi ązku z nowym i obowi ązkami jak już mam y anal iza danyc h za sobą anal iza bud żetową mam y za sob ą mus imy rozpocz ąć przygotowan ia do wdrożenia, czyl i m y rozpoczynamy wdro żenie zm ian informatycznych niezb ędnych na naszy m systemie i t o nie ma znaczen ia czy jest to nasz własny syste m mam y w łasnych deweloper ów p o stronie firmy czy te ż za kupujem y ju ż gotow e rozwi ązania od naszeg o dostawc ę i zaczynam y wstępną komun ikat do pracowników komunikacja do pracownik ów jest elementem n ie do przecen ienia i powinniśmy w og óle za Jaracz tema t n a jak najwcze śniejszym etap ie kolejny m tak im kam ieniem m ilowym b ędzie na pewn o dopełnienie kwest ii formalnych tuta j ma m namy śli wybór rzetelne j instytucji f inansowej do zarz ądzania PPK oczywi ście po uprzedn iej konsultacj i z pracown ikami reprezentacj ą pracownik ów ora z f inalizacja tego wybor u w postac i zawarc ia umow y o zarządzanie PPK dan ą instytucj ą finansow ą kolejny m kam ieniem m ilowym b ędzie przygotowan ie i zastosowan ie harmonogram u na miesi ąc wdro żenia PPK tuta j jes t bardzo istotne, żeby sobie okre ślić term iny zg łoszenia pracownik ów okre ślić terminy zbierania deklaracj i o d tyc h pracowników term iny, k iedy przesy łamy do nich komunikację, k iedy t ą komunikacj ę ponawiamy aż w ko ńcu term iny nal iczenia i odprowadzania p ierwszych wp łat przekazan ia pliku rozl iczeniowego do instytucji f inansowej ora z oczywi ście sameg o przelew u na PPK w kontek ście terminów n ie mam y pełnej dowolności t o jest oczywiste te terminy s ą nam narzucon e prze z ustawę t a ustawa daje nam pewn e ramy, a m y w tych ramac h jako pracodawc y mus imy si ę po prost u zmie ścić ostatn im punktem powiedzia łabym, kt óre tak przes ądza o sukces ie jes t przygotowan ie comiesi ęcznego harmonogram u już bie żącej wtedy obs ługi PPK, czyl i PPK jak o proces kadrowo-płacowyc h chodz i na m po prost u do zada ń dzia łu kadrowo-płacoweg o, które musz ą żyć zgodn ie z ustawą term inowo realizowane już w ka żdym kolejny m miesi ącu funkcjonowan ia tego program bardz o du żo mówimy o term inach, wi ęc doprecyzujm y, jak ie term iny obowi ązują pracodawców je śli chodzi o pracodawc ów drugiej fal i to p ierwszym takim otwieraj ącym terminem jes t dat a 1 stycznia 2020 roku to jes t dat a, w kt órej f irmy z przedzia łu 50250 osób zatrudn ionych mog ą zacz ąć zawiera ć umow y o zarz ądzanie PPK z wybran ą instytucj ą finansow ą natom iast ostateczny m term inem na wyb ór zawarc ie umow y z instytucj ą finansow ą jes t dwudz iestym 4 kwietnia 2020 roku, a zate m na przestrzeni 1 stycznia dwudzieste czwart e kwietnia pracodawc y drugiej fali musz ą zmie ścić si ę z procese m wyboru instytucji f inansowej i zawarc ia umow y z instytucj ą finansową w tyc h ramac h pozostaje jeszcze 1 bardzo istotna rzecz, kt órą pracodawc a mus i uwzgl ędnić mianowicie konieczność skonsultowan ia si ę z reprezentacj ą pracowników n ie mus i by ć to wcal e związek zawodow y n ie wszędzie on e występują mo że by ć to inna powo łana na t o okoliczno ść form a reprezentacji natom iast do 24 marc a 2020 roku m ija maksymaln y term in na konsultacje z reprezentacją za łogi c o do wybor u instytucji f inansowej i osi ągnięcia w ty m zakres ie konsensus u ostatn im terminem bardzo istotne tuta j na przestrzeni wdro żenia drugiej fal i jest 11 maja 11 maj a bow iem up ływa ostateczn y term in na zg łoszenie l isty pracownik ów do PPK, które to zg łoszenie jes t r ównoznaczne z zawarciem w imieniu i n a rzecz osób b ędących w tym pl iku zg łoszeniowym zawarc ie umow y wobe c nich umowy PPK, a zate m, podsumowuj ąc od 1 styczni a do 24 kwietni a wyb ieramy instytucj ę finansową zaw ieramy umow ę do 11 maj a zgłaszamy pracowników skor o mam y jasno ść terminową t o porozmaw iajmy o obawac h ja wiem sk ądinąd, że pa ństwo s ą stałym kontakc ie z pracodawcami znaj ą ich potrzeb y prosz ę powiedzieć c o jes t najwi ększą obawą pracodawców wydaj e mi się, że tutaj mam y do ść dużą jasność i sp ójność w śród pracodawc ów, je żeli chodzi o to, czeg o si ę boj ą c o nastr ęcza tak najwięcej ob aw w kontek ście PPK zawsz e oczywi ście tak uniwersalnie jest t o n ieznane, czyli proce s, kt órego wcześniej n ie by ło zadan ia, kt órych wcześniej nie by ło nie ma się zate m do czeg o por ównać budz ą takie obaw y, ale bardz iej konkretyzuj ą to pracodawc y obawiaj ą si ę dodatkowyc h zada ń dodatkowyc h proces ów zwi ązanych z PPK, a jes t ich sporo, b o ta k jak wspomnia łam cykl icznie nale ży zg łaszać nowyc h pracownik ów zg łasza rezygnacj ę staryc h pracowników, kt órzy rezygnują w trakc ie trwan ia programu przekazywa ć pl iki sk ładkowe przekazywa ć przelew y do instytucji f inansowej, a zate m wchodz ą na m nowe procesy PPK do f irmy, kt óre bardz o mocn o s ą obwarowane term inowo, je żeli chodzi o ustaw ę i pracodawcy boj ą się, że szczeg ólnie na tych p ierwszych etapach cz y też przez p ierwsze miesi ące dzia łalności program u wobec tego, że jes t t o nowość dl a wszystkich n ie b ędą ich realizowa ć w term inie alb o b ędą jakie ś proces y wynikaj ące z ustawy po prost u pomija ć będą n ie b ędą w og óle realizować tuta j oczywiście staramy si ę przychodzi ć z pomocą tak ą mocn ą pigułką informacyjną, ale t o jes t o d pracodawc ów zgłaszane jako jak o 1 z takich powa żniejszych obaw pracodawc y obawiaj ą si ę również, że poniosą bardzo duże koszt y tych niezb ędnych zm ian w systemach kadrowo-płacowyc h trzeba sob ie zdawać spraw ę troszeczk ę wyj ść szerzej poz a PPK, że w 1 czasie pracodawc a są dotyk a an i w ieloma zmianami maj ącymi wp ływ na systemy kadrowo-płacow e nal iczenia poprawn e wynagrodzen ia PPK jes t tylko 1 z tych element ów, kt óre wymaga bardz o poważnych zm ian w systemac h pracodawcy boj ą się cz y t e zm iany są poprawn ie ta m za implementowane cz y te nak ładki, kt óre kupuj ą na system y swoj e kadrow o p łacowe istotnie poprawn ie wszystko liczą, bo t o też jes t oczywiście nowo ść ora z co za ty m idzie cz y b ędą w stan ie podo łać finansowo konieczno ści zakupu po prostu tak ich nowyc h informatycznych rozwi ązań wspomnia ła pani, że starac ie się pomagać w łaśnie na jak ie wsparcie mog ą liczyć z e stron y instytucji f inansowej pracodawc y tutaj wskaza łaby na 3 takie zasadn icze obszar y, które pracodawc y mam wskazują jako dl a s iebie meg a istotne, których staram y si ę wspiera ć pomaga ć doradzać mam y ju ż też do świadczenia pierwszej fali natomiast, zan im do n ich przejd ę tuta j pragnę bardzo podkre ślić, że pewnyc h zada ń le żących na pracodawc y wmy śl ustawy n ikt z pracodawcy n ie zdaje mi t o znacz y rozsądny pracodawc a mus i sob ie zdawać po prost u spraw ę, że t o jest wdro żenie kompletn ie noweg o proces u do jeg o procesów zwi ązanych z zatrudn ieniem i obsługą pracownik ów i one po prostu musz ą się dzia ć p o stronie dzia łu kadrowo-płacoweg o, w czy m si ę staram y wspierać po p ierwsze z naszej stron y oferujem y kompleksow e wsparc ie komunikacyjne dl a za łóg dl a pracownik ów uda ło nam si ę stworzy ć naprawdę bardz o poka źną bibliotekę si ę r óżnych materia łów informacyjnych komun ikacyjnych dl a pracownik ów przeróżnych formac h tak ich, z których pracodawc a sa m wybiera najbardz iej dogodne dl a swo ich pracowników t o s ą oczywi ście ulotk i plakaty Manu, al e f ilmiki i kurs to s ą kalkulator y szkolen ia nagran e do tworzenia oczywi ście w r óżnych wersjac h językowych kolejny m obszare m wsparc ia jest obszar wsparc ia dl a sameg o działu kadrowo-płacowego t o znacz y, żeby osob y, kt óre dosta ły zadan ie wdrożenia PPK w firmie mia ły kogo ś, kt o doradz i im własnego do świadczenia z doświadczeń pozosta łe grup y klientów troszeczk ę podpow ie mając z na s łatwo o specyf ice system u kadrowo-płacoweg o, bo jedna k taki przegl ąd w zwi ązku z tym i niemal 600 klientami ju ż mamy zatem to jes t wsparc ie dl a dzia łów kadrowo-płacowyc h dostarczam y gotowe deklaracj e dl a pracownik ów tak, żeby pracodawca n ie musiał wymy ślać ich Manowo dostarczam y Manual operacyjne dl a dzia łów HR owych dostarczam y binarne szkolen iowe, ale przede wszystk im w kontek ście wsparcia narz ędziowego, jak ie mam y wsparc ia systemoweg o t o dostarczam y kompleksowe rozwi ązanie dl a pracodawcy dl a pracown ika pod kątem systemowy m dl a pracodawcy jes t t o porta l pracodawc y PPK, kt óry pracodawc y s łuży do zg łaszania wszelk ich plik ów związanych z obs ługą PPK ora z en serw is PPK dla pracownik ów, czyl i bardz o por ównywalny syste m do bankowo ści elektron icznej, do kt órego t o pracown icy będący uczestn ikami PPK mog ą si ę zalogowa ć i sprawdzić warto ść swo ich oszcz ędności oraz dokona ć pewnyc h operacj i na tych oszcz ędnościach na sa m kon iec zwr ócę uwag ę, że pozostajem y dla pracodawcy i dl a pracown ika do dyspozycji ca ły czas dl a nas jes t to pytan ie jes t projekte m jes t po prost u przysz łościową us ługą dl a naszych klientów w ramac h, których przez lat a chcemy ich wspiera ć, a zate m nas i pracodawc y dostają od na s helpdesk eksperck i w zakresie PPK, a nas i pracownicy ca ły cza s mo żliwość skorzystania z infolinii dedykowane j do PPK na kt órymkolwiek etap ie a gdyb y mia ła pan i teraz doradzi ć zarz ądowi firmy MŚP co pow inno być pierwszym krok iem w kontek ście przygotowa ń z moje j perspektyw y doświadczeń jes t t o wybór rzetelne j instytucji finansowej, która b ędzie dl a pracodawc y partnere m cz ęsto spotykam si ę z tak ą obiegow ą opini ą, że instytucje finansowe, kt óre mog ą zarz ądzać PPK w zasadz ie niczym si ę nie r óżnią absolutnie nie mogę si ę z ty m zgodzi ć bardzo moj a mocn a sugest ia wobe c pracodawców jest tak a, żeby dogłębnie si ę z ofertą takiej instytucji f inansowej zapoznać dlateg o, że t o jest po prostu na sa m kon iec dn ia bardzo istotne czy pracodawc a sam b ędzie mia ł wszystkim skontaktowa ć na etap ie wdro żenia i po, czyl i przez kolejne lat a cz y pracownik b ędzie mia ł wszystkim skontaktowa ć na etapie wdro żenia i po cz y narzędzia, kt óre przynosi z e sob ą instytucja f inansowa s ą optymaln e s ą są un iwersalne są takie, w kt órych pracodawc y ergonomiczne be z dok ładania sob ie n iepotrzebnie pracoch łonności mogą korzysta ć, a zate m kluczow ą rzeczą uwa żam jes t wybór rzetelne j instytucji f inansowej rzetelność to n ie tylko kwest ie wdro żeniowe i operacyjn e proszę pamiętać, że na pracodawc y le ży bardzo duża odpowiedzialność, je żeli chodz i o wybór instytucji, kt óra po prost u na zarz ądzaniu tym i aktywami si ę na t o s ą oszczędności pracowników t o s ą oszcz ędności, kt óre w swo im zamyśle maj ą by ć oszcz ędnościami d ługoterminowymi na wsparc ie po prostu moment ów w naszy m życiu, w którym nie jeste śmy ju ż aktywni zawodow o, a zate m ta rzetelno ść wybor u instytucji finansowej to jes t z 1 strony spraw a wdro żeniową operacyjna, al e z drugiej strony ta rzetelność to jes t r ównież do świadczenie i udokumentowane sukces y w zarz ądzaniu aktywam i emerytalnymi oka t o ja tera z bardz o poprosz ą garść argumentów, dlaczeg o warto by ć PPK jak przekona ć pracownik ów do PPK oszcz ędzania postaram si ę t o gar ść tuta j państwu zaprezentowa ć zacznę może od teg o, że ja sam a n ie mia łam w łaściwie żadnych w ątpliwości jeste m uczestnikiem PPK od moment u zgłoszenia mn ie mojeg o pracodawc y, czyli już o d s ierpnia widz ę i obserwuj e jak powi ększają się moj e oszcz ędności na rachunk u PPK, do kt órego po prost u ka żdego miejsca ta m, gdz ie mam y czarne mog ą się zalogowa ć i sprawdzi ć wartość mo ich jednoste k uczestnictwa fundusz u na dan y moment, jeżeli chodz i o tak ie moj e osob iste doświadczenia natom iast Szanowni pa ństwo, je żeli chodzi o byc ie w PPK t o si ę po prost u opłaca si ę po prostu op łaca, bo ta m przyk ład momenc ie, k iedy pracown ik zarabia 5000 zł brutt o zwracam uwag ę, że wg GUS-u to jes t kwot a oscyluj ąca wok ół średniej krajowej w momencie, k iedy pracown ik zarabia 5000 z ł brutto t o na PPK jes t mu potrącane z jego wynagrodzen ia to złoty w ty m samym czasie z e stron y pracodawc y dostaje 75 z ł na sw ój rachune k PPK, je żeli chodzi o wpłaty z e skarbu państwa t o jes t to 250 zł jednorazow o na star t i 240 każdego roku wraca m, wi ęc uwag ę, że tak kolokw ialnie m ówiąc za moj ą st ówka dostaj e kilkadziesi ąt z łote z 2 kolejnych źródeł nie trzeb a mie ć jakiegoś szczeg ólnego nas 2 na rynk u finansowym, żeby wiedzie ć, że tak iego zwrot u inwestycji nie mo żemy si ę spodziewa ć żadnego innego źródła tak iego źródła zarobkowania, które daj ą nam inne instrumenty finansowe w ty m samy m czas ie jak zestaw imy t o z prywatno ścią tyc h środków z mo żliwością ich wyp łaty w ka żdym dowolny m momenc ie wybrany m prze z pracownika oczywi ście z pewnym i konsekwencjam i, al e dok ładnie w ka żdym momencie to mo ich oczac h ten progra m jes t bardzo uwiarygodni ą one zar ówno, je żeli chodz i o jeg o op łacalność jak i, je żeli chodzi o t o, że ta deklaracj a prywatno ści tych środków staj e si ę po prostu prawdą koniem jak słuchać n ie jeste m przekonan y, a dziękuję bardz o jak absurdalne zako ńczenie ju ż, gdzie mo żemy odesłać pracodawców po większą dawk ę w iedzy Szanowni pa ństwo mog ę z pe łnym przekonan iem wskaza ć pa ństwu 3 miejsca w internecie dost ępne na wyciągnięcie ręki p ierwszym m iejscem jes t strona Nationale-Nederlande n, czyl i w ww kropke nn kropke pl ta m zarówno jest pigu łka w iedzy jak i mo żliwości śledzenia wyników naszyc h funduszy tak, żeby się po prost u przekona ć czy i w jak im stopn iu inwestycje s ą trafione i w jak im stopn iu się t o n ie op łaca kolejnym m iejscem, kt óre mogę poleci ć jest w itryna stworzona prze z na s specjalnie dl a pracownik ów jes t on a dost ępna pod adresem w ww Krupka przewodnik PPK kropkę PL jes t t o w itryna stworzona prze z na s prze z Nationale-Nederlanden jes t dedykowan a pracown ikom ta m mo żna odsyłać pracownik ów, żeby bardz o r óżnych przyst ępnych formac h dow iadywali się wi ęcej o PPK, ale przed e wszystk im na te j stronie r ównież jes t dost ępny kalkulato r korzyści ka żdy w zac iszu swojeg o domoweg o ogn iska mo że indywidualnie wpisuj ąc swoje w łasne uznane wy łącznie przez s iebie kryteria wpisać si ę do teg o kalkulator a i zobaczy ć jak w perspektywie czas u na jak ie korzy ści z PPK oszczędności tak a może liczy ć, a zate m te 2 strony na pewno w ww kropke nn kropke pl ora z www kropkę przewodnik PPK kropk ę PL natom iast na sam kon iec pragn ę r ównież podkreślić, że n ie zgłębiałem repozytor ium w iedzy pozostaje ca ły czas stron a PR-u dedykowan a PPK, czyl i www moje ppk kropke pl ta m pracodawcę znajd ą wszelk ie interpretacje wyk ładnię odno śnie ustawy ora z oczywi ście ofert y instytucji f inansowych dziękuję bardz o Zwiń «
PARTNER SERWISU ppk

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA