REKLAMA

Święto Niepodległości. "Im bardziej zgoda jest potrzebna, tym bardziej jej nie ma"

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 16:00
Czas trwania:
39:31 min.
Udostępnij:

Prezydent Andrzej Duda podkreślał w dniu obchodów 11 listopada, że dla Polski ważne jest działanie ponad podziałami. Jak te słowa mają się do rzeczywistości w postaci Marszu Niepodległości?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
t o jest progra m specjalny Radia TOK FM z okazj i święta niepodleg łości 100 pierwsza roczn ica odzyskania niepodleg łości po 123 latach zaborów karna Lewicka dzień dobry państwu w ita naszyc h go ści są z nami dr Katarzyna Kasia kultura l iberalna Akademia sztuk pi ęknych dzień dobr e dobre prof. Andrzej Rychard Polska Akademia Nauk czy inne gr y i prof . Antoni Dudek Uniwersytet kardyna ła Stefana Wyszyńskiego w dzie ń dobry bardzo du żo by ło dz isiaj o zgodzie narodowe j Rozwiń » z ust niemal że wszystkich polityk ów, kt órzy zab ierali głos kilka cytat ów pa n prezydent Andrzej Duda Polska najlep iej rozw ija jest najs ilniejsza, gd y rozum iemy, że najważniejsze spraw y Polski mus imy prowadzi ć wsp ólnie be z oglądania si ę na podzia ły wcześniej podcza s wizyty porann e w Polskim radiu dodawa ł, że trzeb a pamiętać, że jest gran ica politycznego spor u t ą granic ą politycznego spor u interes Rzeczypospolitej, a wi ęc także interes na s wszystkich tak że opoz . Ma łgorzata Kidawa-Błońsk a na placu Piłsudskiego przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego święto niepodległości powinniśmy poszuka ć teg o co na s łączy, a w specjalnym spoc ie przypomina ła, że Polska dz isiaj jak n igdy potrzebuj e zgod y narodowe j tak że Grzegorz Schetyna warto pamiętać jak wa żna była jedno ść w kluczowyc h momentac h nasze j h istorii i jako z ła Szanowni pa ństwo na mówieniu się sko ńczy, bo c o zrobili politycy, żeby t o by ł dzie ń jedności narodowe j zgody narodowe j wspólnego świętowania, o czym mówił z kole i prem ier Mateusz Morawiecki spożycia ją r ównież co roku zadajemy sobie t o samo pytanie on o jeszcz e bardziej brzmiało g łośno w zesz łym rok u podczas setną rocznicę odzyskan ia prze z Polskę niepodległości zaskoczy ła, al e która zaskoczy ła rz ądzących, którzy byl i w takiej przykrej sytuacj i, że mus i po łączyć przemars z pana prezydenta Andrzeja Dudy raze m z marsze m narodowc ów, al e tak wyraźnie, że im wi ęcej mówimy o zgodzi o ty m jak bardz o jeste m potrzebna, ty m bardziej te j zgod y nie ma faktyczn ie i powtarzan ie teg o has ła na pracę z niczym si ę n ie wiąże znaczn ie gorzej z żadnymi konkretnymi dzia łaniami strach rozu m do repertuar u zakl ęcia podejmowan ia dialogu i czyste k trochę zagadywał rzeczywisto ści mam wrażenie, że prze z wszystk ie stron y scen y pol itycznej, kt óre to zakazywanie nie prowadz i t o żadnych rzeczywistych rozwi ązań zmian i tyc h marszy dz isiaj przez sam ą Warszawę przez inne polsk ie miasto te ż przesz ło wiele właściwie każdy szed ł n ieco innej sprawie n ieco inn ą stronę i tej straszne j tak i przykład przykład teg o, że może n ie mo żemy si ę porozumieć n ie mo żemy się dogada ć i t o, żeby za ś antyfaszystowski poszed ł z marsze m Narodowym wydaj e si ę perspektyw ą w ogóle niemo żliwe do dostrze żenia na ty m etapie Barbara Nowacka l iderka inicjatywy Polska chodzi z t ą pierwsz ą rocznicę niepodleg łości też kolejn ą rocznicę podzia ł szczeg ólnie t o wspólne świętowanie mn ie interesuje, do którego nawoływał, którego życzą sob ie prem ier Mateusz Morawiecki co zrobi ł sze f rządu, żeby to by ł dzień tak iego wspólnego świętowania do kog o wyci ągną r ęka widzieli panow ie ja nie ja teg o n ie widziałem, ale te ż musz ę troch ę broni ć n iezgody narodowe j, a też rytualn e zachowania zgod ę narodow ą naturalny sposób zrozumia łe w trakcie tak iego dn ia ja k jak dz isiaj tak naprawd ę s ą niczym wi ęcej niż tylk o tym rytuałem jak pa ństwo, kt óre s łusznie zauważyła mn iejsze wydaje, że w Polsce bardziej jes t potrzebn y syste m polegaj ący na ty m ja k z rozma itych lokalnyc h nie zgód może n ie tyl e narodowyc h c o ważne lokalnych wytwarzać co ś co byłoby mo że tyle zgodę racze j tak im konsensuse m na poziomie ogólnonarodowym należy znajdowan ie jakiego ś m inimalnego wspólnego m ianownika c o, do kt órego ta zgoda istnieje, żeby to zrobi ć oczam i pewien syste m instytucji chciałbym system instytucji, kt óre dawnych czasach także obecn ie nazyw a si ę systeme m demokratycznym demokracj a jes t najlepsz ą rzecz ą, która potraf i tych rozma itych rodzajów nie zg ód i spor ów uczyni ć coś jednak jakoś też dla dobrego na ga że dl a dobr a wspólnego właśnie wywiązania si ę m ówi o tak iej zgodz ie funkcjonalnej zgodzie funkcjonaln e i zarazem o zgodz ie w kwestiach fundamentalnyc h, kt óra mo że doskonal e wsp ółistnieć z rozmaitymi odmienno ściami, które możemy sobie na użytek dz isiejszej audycj i nazwa ć takimi Niezgoda ami mn iej b ądź bardziej lokalnym i domy ślam 7 w resortach zaraz powie, że tak im rozwiązaniem jes t decentralizacja w jak im stopniu to jes t rozwiązanie mo im zdaniem j e, chociaż nie wierzę te ż to od raz u uprzedzając, że w raz ie bardz o, polemizując z tym, czego jeszcz e n ie s łyszałem, że prezes jes t powszechna praktyka jes t n ie usprawiedliwia, że ja n ie bardzo wierzę w t o, żeby t ę ostrą polaryzacj i, jaka jes t w Polsce mo żna by ło rozwiązać poprzez silną decentralizacj ę, ponieważ t o tak naprawd ę docenta z cen zdecentralizowane te ż tę polaryzację ty m n iemniej jedna k jak ąś rol ę lokalnych porozumie ń i rozwi ązywaniu wszystkich sporów b ierze al e, żeby t o zrobi ć trzeba utrzyma ć, a nawe t rozwija ć demokrację liberaln ą ani niszczy ć psu ć tak naprawd ę nawo ływanie do zgody narodowej t o jest nawo ływanie w istocie do teg o, żeby umacnia ć demokracj ę liberalną co jest dosy ć dalek i od pol ityki obecn ie realizowany, a może t o jest także t e podziały polityczne i partyjn e s ą tak s ilne, że tak że elektoraty poszczególnych ugrupowań n ie życzą sobie żadnej zgod y narodowe j obserwowała reakcję w mediach spo łecznościowych na wsp ólne składanie kwiat ów przed pomnikiem Witosa prze z Władysława Kosiniaka-Kamysz a i pan a prezydenta Andrzeja Dudę i ta m cz ęść komentuj ących by ła zbulwersowan a tym, że Władysław Kosiniak-Kamys z legitymizuje t ę wsp ólne składanie kwiat ów łamanie konstytucj i prze z pan a prezydenta to właśnie t o jes t pewien absurd t o jest tak ie patrzen ie totalne dzi ś się pani redakto r rację cz ęść elektoratów nakręca swoich lider ów, żeby jeszcz e bardz iej byl i n ieprzejednani w swo ich hasłach natom iast t o w łaśnie bardzo sympatyczne t o c o zrobi ł Kosiniak Kamysz z prezydentem Dudą po pokazali, że mogło si ę nie zgadza w sprawie przestrzegan ia p óźniej przestrzegan ia konstytucji, ale mog ą się zgadzać w ty m, że Witos by ł 1 z ojców niepodleg łości t o w łaśnie uhonorowali, czyl i m ówiąc krótko n ie należy wymagać o d tych polityk ów, żeby si ę żadnych sytuacjach n ie spotykali, jaką im wi ęcej ja by łem dość bardz o du żym pesymistą w ostatnich latac h co do teg o, czego ta polaryzacj a doprowadzi po tegorocznych 2 kampaniach wyborczyc h jeste m umiarkowanym optymist ą, bo i tak si ę spodziewałem si ę b ędzie trwała kampania b ędą ofiary śmiertelne nie pad ł nawe t 11 ofiara śmiertelna mo żesz si ę dyskutowa ć o okoliczności śmierci prezydenta Adamowicza, al e nawe t, jeżeli on pad ł ofiar ą mord u politycznego c o jest dyskusyjne to c o się wydarzy ło w kampan ii an i Europejskiej ani an i ani parlamentarne j, a w iemy, że są kraje gdz ie, gdz ie kampanii parlamentarnej to są kraje uchodz ące za demokratyczn e zawsze obfituj ą of iary śmiertelne chc e też powiedzieć, że jedna k jak o d pewnego momentu, jaki to by ł momen t patrzy spokojn ie na te n teatr, którzy w ielu polityk ów na urządza właśnie tak dl a maluczk ich, kt órzy straszn ie nakręcają pami ętam tak i moment, k iedy dosz ło do agresji rosyjskiej na Ukrainę do aneksji Krymu wtedy dosz ło do spotkan ia przyw ódców g łównych formacji politycznych, bo t o słynne spotkan ie wprawdzie rozpoczęła si ę skończy Palikotowi r ęki nie poda ł, ale poz a tym spotkan ie się odby ło, bo tak a demonstracj a do czeg o zmierza to znaczy, że s ą sytuacje ekstr a ordynarnych tak a jeśli ktoś rozwal i si ę naprawdę w tarapatach t o jeste m g łęboko przekonany, że jak patrzy na tyc h g łównych lider ów dz isiaj partii politycznych odlew a do prawa t o oni wszysc y si ę spotkają b ędą zgodn ie pr óbowali broni ć interesu pa ństwa polskiego na t o oczywiście na co dzień ba łem się tak czy wasz e codzienne te n interes Narodowy n ie cierpi cierpi c ierpi zgadzam si ę poz iom polaryzacji konfl iktu pol itycznego przekroczy ł w Polsce racjonaln e gran ice cierpi rozw ój kraju t o jest kwest ia, że tak, że m y tracimy pewn e szanse rozwojow e dla ulub ionym przykładem tego jest energetyk a, gdyb y doszło powie w okol icach wej ścia Polski do Unii Europejskiej do tak iej zgody, jaka panuj e n p . w spraw ie cz łonkostwa NATO je śli chodzi o k ierunki rozwoju energetyk i dzisiaj byli śmy o n iebo lepszej sytuacj i zmarnowano 15 lat najpierw Platforma tera z PiS na absurdaln e spory c o kto zrobi ł, czeg o nie zrobi ł efekt jest taki, że mam y dzisiaj dylematy w tym zakres ie t o bardz o poważnie zap łacimy za t o bardz o społeczeństwo okrutn ą cenę, ale t o trudn o na cza s konkludując, t o, że n ie mam y g łębokiego kryzysu to jes t o czy m m ówił prezydent Duda też czas, żeby si ę cieszyć odrębnością t o, że t e odrębne marsze z sobą nie walcz ą i tyle cz ęść swego, by się spotkały to by ć sob ą walczyły w obradach to dl a polityki relacj a tak, al e i mówiliśmy o ty m, że ta te nawo ływania do zgody ma charakter rytualny, al e muszę powiedzie ć te ż drug a stron a medal u, że ta Niezgoda, jak a jes t w Polsce obecna te ż po części jes t rytualn a on jes t po części rytualna w tym sens ie, że to n ie tylk o maluczcy cz y te ż elektorat y jak można by łoby powiedzie ć co oferuj ą wsparc ie prawdę ludziom, ale i t d . al e politycy sam i lubi ą rytualn y spos ób odr óżniać się podsycaj ą t ę polaryzacj ę potraw, żeby m óc łatwiej budowa ć swoją tożsamość tych lekarz y przed wej ściem tej rozmawiali panterka na temat teg o cz y b ędzie zachowywała Konfederacja w sejmie doszli śmy wsp ólnie do wniosku, że b ędzie się starał jak najbardz iej oddziela ć i polaryzować wobe c PiS-u c o b ędzie s łużyło zar ówno PiS-owi pokaże zobaczcie jac y straszn i s ą tamci jak im, bo pokaże zobaczc ie te n PiS jednak wcale n ie jest tak i Narodowy n o, więc czasam i t o pol itycy sami wzmacniaj ą w zwi ązku z tym n ie mo żemy tak narzeka ć, że rzezie nie mo żemy zbudowa ć zgody narodowe j zamiast pew ien poz iom niezgody narodowe j jest funkcjonaln y dl a log iki funkcjonowan ia partii pol itycznych tak że pytan ie pozostaj e zawieszona bardzo wa żnym m ianowicie t o na ile pol itycy, pozwalaj ąc sobie na tę polaryzacj ę pog łębiającą uderzają właśnie rzeczyw isty interes Narodowy i perspektyw y rozwoj u Polski informacj ę Szanowni pa ństwo 11 listopada święto niepodleg łości dzień dobry pa ństwu ra z jeszcz e Karina Lewicka progra m specjaln y święto niepodleg łości nas i goście dr Katarzyna Kasia prof. Andrzej Rychard prof. Antoni Dudek przez Warszawę idzie mars z niepodleg łości ok o Press przypomniał nagra ń nagrania arch iwalne z 2009 roku i porta l op isuje tak wida ć przemars z n iewielkiej rozproszonej grup y z czarnym i transparentam i ONR smaczkam i Chrobrego symbolam i przedwojenne j skrajnej prawicy pad a deszcz uczestn icy snuj ą si ę niemrawo pol icja ochrania marsz, ale idzie o n tylko środkiem krakowsk iego Przedmieścia na chodn ikach mijaj ą g o obojętnie przychodnie schowan i pod parasolami 2010 rok tak wygl ądał marsz niepodleg łości 10 lat później t o jes t jubileuszowy mars z wygląda o n tak że na ul icach s ą tłumy n o i ja k do teg o doszło co się sta ło bardz o niepokojącego znaczy jak się zastanow imy się nad proporcjam i to on e s ą uderzające s ą różnice t o znacz y marsz niepodległości, którą w lesie m ówi tak bardz o si ę pokazuje jedna k towarzyszą też inne maszyn y wk ład mars z antyfaszystowski tylk o, że proporcje s ą takie, że w marszu niepodległości, gdz ie w iele wiele w iele wi ęcej os ób i on urósł ma m wra żenie przez 10 lat do rang i najwa żniejszego święta środowisk ultra praw icowych w Polsce czy też ultra prawicowych pan i doktor od razu pyta m, b o w Polit tygodnikowi pol ityka Paweł Kowal m ówi tak trzecia RP ufundowana by ła na przekonan iu, że wiosn ą niechaj wiosn ę n ie Polska zobaczy nie narodziły si ę, wi ęc interesuj ące świecki obrz ęd obchodzen ia świąt państwowych była of icjalna uroczysto ść z udzia łem lider ów politycznych i musza może to jest także natur a n ie znosi próżni to, że te n mars z idzie, że z każdym rok iem coraz większe najwi ększe było oczywi ście ćwierć 1 000 000 rok temu z okazji stulecia odzyskan ia prze z Polskę niepodległości to rezulta t tego, że n ie wymy ślono niczego innego t o zawsze bardz o cz ęsto tak si ę, mówi że że oddali śmy wa żne walkowere m patr iotyzm symbol e narodow e że, że n ie dbali śmy o t o wystarczaj ąco w łaśnie chcieliśmy wiosnę zobaczyc ie n ie Polskę i to to gdzieś ta m si ę odbijać czkawką wyraźnie w tak im m ówię natomiast ja też co si ę stało jeszcz e co ś innego m ianowicie t e zaw łaszczone przez w łaśnie organizator ów marsz u niepodległości symbol e na narodow e straci ły też prze z t o w turn ie atrakcyjno ść n p . dl a lewe j strony, poniewa ż si ę t o, że żony przesta ły by ć eksponowane t o też wynika ło z pewneg o rodzaj u reakcji t o pytanie o t o, jak ie odzyska ć jak odzyskać kategor ia patr iotyzmu jest 1 z najważniejszych mo im zdaniem pyta ń, które mo żemy sobie zadać, je żeli my ślimy o polsko ści o kształcie te j wspólnoty narodowe j, w której żyjemy w przyszłych latac h nawet dekadach jest pytan ie o to c o z ty m zrobimy ja mam wra żenie, że pojawiają si ę tak ie r óżne działania, które id ą w dobrym kierunku dla mn ie n p . tak im c iekawym zjawiskiem n iezwykle odzysk iwanie patr iotyzmu stadionowego uzyskiwanie pi łki nożnej, które dl a Polaków niezwykle wa żnej powstawan ie w łaśnie takich klubów sportowych, kt óre g łoszą has ła np. otwarc ie lewicowe to to jes t bardz o ciekawe grup y k ibicowskie także zapowiadało si ę na te n marsz niepodleg łości Legii Warszawa, ale właśnie nowy cennik Elbląg tak, ale pocieszające jes t to, że na sk ład mam y Warszawy klub AKS z ły, który n iesie na swych sztandarach zupe łnie inne has ła na pewn o jego k ibice nie poszl i na ultrasi, b y nie poszl i w marsz u narodowców natom iast na pewn o poszli dzisiaj w marszu antyfaszystowskim t o są dla mnie jaki ś tak ie próby odwracan ia znacze ń pr óby odzysk iwania n iezwykle wa żne i mam nadziej ę, że w łaśnie tak oddolnie ud a się to zrobi ć, bo te wszystk ie tak ie próby centralnego odgórnego narzucan ia jakiego ś noweg o rozum ienia patriotyzmu to ko ńczą się n ie za dobrz e i ich także uderzy ł ładne łagodnego organ izowania czegokolwiek wzrost cen nieruchomo ści z marszu dla od la t marsz e dla niepodleg łej tak, ale t o wszystko moim zdaniem o tyle n ie miał szan s dop óki ten t o dążenie n ie b ędzie oddoln e dop óty ono będzie traktowan e jako coś si ę coś narzuconeg o prawa i prawdziwo ść wykorzystuj e to c o by ło oddoln a po t o, żeby, żeby np. niepo łączonych w zesz łym roku masz prezydencką uwa żam Narodowym wydaje się nie zgodzę przez w iele lat umykał Warszawy, obchodząc potem si ę to niemal 8 oraz leżymy nie ratować się nad wod ą na w ielkim hukiem właśnie zarz ądy m iast zesz łoroczna decyzja pan a prezydenta by ła mam wra żenie wyraze m bezradności rozpaczy skor o n ic nie wymy ślono na ten dzień te n marsz mia ł by ć najwi ększą imprezą tego dn ia to postanow iono si ę do łączyć p ójść na czel e mn óstwo rodz in z dzie ćmi o zwykłych warszawiak ów, którzy pote m w med iach spo łecznościowych m ówią atmosfer a fantastyczna żadnych z łych haseł n ie widzia łem n ie widzieli śmy i w zasadz ie, o co chodzi to jes t także nie ma żadnej refleksji, że idziemy na mars z organ izowany prze z okre ślone środowiska przez ONR m łodzież Wszechpolską to na m nie przeszkadza ć widziały tak że na przyj ęcie do kogo ś, kto kogo pogl ądami si ę zgadzam y mówimy tu by ł na tyle d ługie, że siedzieli śmy dalek o właściwie nie byli śmy żadnej styczno ści z tą osobą z tą jes t bardz o długi n ie wszysc y musz ą mieć świadomość tego, kt o jes t organ izatorem k im jes t pan Robert Bąkiewicz, kt óry jest w te j chwili ju ż nie wyst ępuje jako dzia łacz ONR, ale jes t przecież jako ś w transie stowarzyszen ia marsz mars z niepodleg łości na stronie stowarzyszenia mars z niepodległości n ie znajdz ie pan i odwo łania do ONR-U t o jest wszystk o wzgl ędnie po pochowane tak sam o jak pa n Bosak potrafi zachowa ć swój nacjonal izm w czas ie 1 z deba t telewizyjnych prezentowa ć jak o liberał rynkowy, wi ęc oni s ą sprytn i trudn o wymaga ć, żeby przeciętna rodz ina z tymi dziećmi, kt órym pan i redakto r wspomniała dok ładnie odczytywała t o wszystko nie wszyscy są jedna k tak świadomi politycznie poz a tym n ie maj ą oczywi ście innej możliwości, dlaczego nie maj ą innej mo żliwości, bo jedna k to zosta ło zabrane, je żeli pani pani dr Kasia, m ówi że trzeba odzyskać NATO, je żeli co ś musimy odzyskać to znaczy, że ktoś inny to coś na tras ę a dlaczego ma, dlaczeg o te n marsz ruszy ł w siłę prze z lat a, dlateg o że w pewny m sensie te środowiska ten nasz by ły hodowan e prze z prawicę prawo i sprawiedliwo ść podj ęło bardz o bardz o niebezpieczn ą grę, która okazała si ę być trochę dl a sameg o prawa i sprawiedliwości kontrproduktywne do łączały wracan ie profesorze zawsz e była gr ą, żeby nic do niej t o był tak i si ę bardz iej ścianie róż, ale tak dalej niewiele osób tytułem głosujcie na nas, bo zobaczc ie, kt o stoi, zwłaszcza w reż maja przyjmowanie alej ę Marka ba l ta prawda no i teraz s ą teraz dosz ło do teg o, że w wyn iku tego flirtu n ie tylko marsz ro śnie w siłę, al e także środowisko ora z si łę ma swoją reprezentacj ę w sejmie c o póki c o może nie jes t takie trudne nie będzie takie trudn e dla prawa i sprawiedliwo ści, bo pozwol i w łaśnie prawo i sprawiedliwości prezentowa ć jak o partia obl iczalna mocno cyw ilizowana wr ęcz prodemokratyczn e, ale na d łuższą metę nie w iadomo jak to b ędzie, więc mo im zdan iem ja myślę, że tuta j jedna k bez jakich ś rozwi ązań na poz iomie systemowym t e lokalne działania, kt óre s ą bardzo cenn e cenn e o n jednak same tego n ie rozwiążą m ówimy, że prawda tuta j nie potraf imy sam i świętować, ale świętować wspólnie, al e w Polsce n ie mam y wspólnoty c o do tego co jes t naszy m świętem co by ło naszą tragedi ą było zwycięstwem c o było klęską chocia żby okrągły st ół jest doskonałym przyk ładem mo że akurat 1918 roku, gd y Polska uzyska ła niepodleg łość niepodleg łość jes t na ma ło budzącym spory wydarzen iem, aczkolwiek prz y tej okazj i prawda um iemy trąby pokazujemy, jak ie to wspaniały or ęż Polski przypomnijmy sob ie, że Polska odzyskała niepodleg łość 900 osiemnastym roku nie w wyn iku jakiego ś szczeg ólnego zrywu na rowerze Polakom rolników, czyli tak iej an i innej sytuacj i międzynarodowej by ć może także w wyniku teg o, że w Rosji zaś t o co zaszło to znaczy, że zara z upad ł i t d . i t d. także muszę powiedzie ć, że no póki my się nie zgodz imy jak gdyby c o do teg o, jak ie były sukces y, jak ie by ły rzeczyw iste porażki nasze j historii t o do tego czasu trudn o jest mo im zdaniem oczekiwa ć wspólnego świętowania Robert Winnicki w 2012 roku po marsz u niepodleg łości krzyczał odzyskamy Polskę obali ć Republikę okr ągłego stołu n ie b ędzie grube j kreski palimy system zap łacą za tych 20 lat t łum odpowiedzia ł n iech zawisną, a potem by ł szereg porażek politycznych, bo gdziekolwiek narodowc y, by n ie startowal i ta m ponosili fiasko aż do moment u, kiedy narodowców do Sejmu wprowadzi ł Paweł Kukiz na swo ich plecach tera z ju ż chodzą n o w łaśnie sami sam i chorz y z winami moim zdan iem bez Korwina Mikke do Sejmu nie weszl i zawsze wchodz ą na czyich plecach i wart o o tym, pamięta mia łem wrażenie, że jedna k ten tward y ruch Narodowy jes t demonizowanie przez lewicę liberałów, którzy musz ą mie ć tak iego diab ła prawda jeste m diabłem są narodowc y ja ma m poczucie, że on i otrzymają swoj e wpływy oczyszczaln i s ą silniejsi niż byl i dawni, al e też zwi ązane z tym jak nazwa ł koncepcją wahad ła wahad ło nastroj ów społecznych świetnie pamiętam ro k dziewięćdziesiąty piąty jes t Aleksander Kwaśniewski wygra ł wybory prezydenck ie hasło wyb ierzmy przysz łość świetnie pami ętam rok 2000, kiedy wygra ł w pierwszej turz e wybor y prezydenck ie, a reprezentowa ł ob óz postkomun istyczny tygodn ik n ie kwest ionuje lewica liberałowie dom inowali, a prawica by ła w getc ie zmarg inalizowana i czeka ła na sw ój cza s powoli nastroj e si ę przesuwały na praw o w ślad za zaniechania, o kt órych tuta j mo i przedm ówcy mówili, bo zaniechania było oczyw iste nic nie sta ło na przeszkodz ie sa m uczestniczyłem naprawdę szuk a kolejnych 11 listopada bardzo w ielu dyskusjach c o tu zrobić, b y to święto uatrakcyjn i my śmy tak mówili o r óżnych rzeczach pol itycy mieli g łęboko wnosi jak pamiętam wcześnie jeszcz e w ko ńcu lat dziewi ęćdziesiątych napisa łem taką ekspertyz ę dla rz ądu Jerzego Buzka w ogóle trzeba zaj ąć si ę świętem 4 czerwca ustanowi ć tak ie święto matematycznie jest lepsz e i zrobić teg o g łówne święto państwowe, a 11 listopada m iksuje zostan ie, b o w końcu mam y co świętować chodzi o trzeci ą Rzeczpospolitą ps a z kulawą nog ą n ie interesowa ło, a wreszc ie ow e lewicowo-liberaln e elity doczeka ły roku 2015 teraz maj ą zasłużenie szereg la t na głęboką refleksj ę po 4 latach poziom te j refleksji okre ślam jak o m izernej w zwi ązku z ty m te ż nagroda w postac i głosów wyborczyc h w minionych wyborac h była taka, jaka by ła zrozumia ła kolejnych kilka lat na refleksj ę i myślę, że to dobrz e zrob i, bo widzę, że poz iom tej refleksji jest ograniczony praw ica te ż bardz o długo czeka ła w Polsce swoje 5 minut maty 5 minut marnuje j e w spos ób koncertowy i za jaki ś cza s je śli demokracja przetrw a w handlu zacznie się przesuwać drug ą stron ę wted y prawica b ędzie znowu robić jak t o zmarnowa ła lata swoje j dom inacji właśnie na czy m np. na absurdalny m kulc ie żołnierzy wykl ętych, który dz isiaj obrzucono mo im zdan iem wi ększość opinii publicznej myślę, że w te j drugiej kadencji po prostu młodsza część Polaków, gdz ie s ą du żo Beck robiła teg o kult u żołnierzy wykl ętych ku rozczarowan iu r óżnych architekt ów teg o kultu na czel e z w icepremierem Glińskim do czego zmierza zatem ja się, że byliśmy po prostu patrz y na t o wszystko pewneg o dystans u spokojnie jednak co by m ówić o ty m, marszu niepodległości, odkąd rz ądy PiS-u nasta ło jakoś dz iwnie zrobi ł mniej awanturujący si ę jaki ś nie ma podpalenie budk i pod ambasadą rosyjsk ą nikt tego nie wyja śnił jak t o by ło możliwe pa npr e minister Sienkiewicz oburza si ę na nacjonalistów, al e nie potrafił tej proste j rzeczy wyja śnić jak te ż wtedy można by ło spalić budk ę pod ambasadą rosyjsk ą, a teraz odparł lotnej w rodz inie spalon o ja myślę, że pa n minister Sienkiewicz inni stratedz y oboz u liberalnego pe łni się dobrz e zastanowić nad ty m jak było w czasac h rz ądów, dlaczeg o przegral i Gazeta wyborcza donos i, że czoło pochod u zbli ża się ju ż do stad ionu sto i ta m ciężarówka z nap isem n ie dl a żydowskich roszcze ń przypomn ę, że Stowarzyszenie o d niepodleg łości pod kon iec października rozpoczął zbiórkę podpis ów pod Obywatelską inicjatyw ą ustawodawczą stop te ż z 447, która ma zabezpieczy ć Polskę przed roszczeniami maj ątkowymi wys łanymi prze z organ izacje żydowskie prezesem stowarzyszenia pe łnomocnikiem kom itetu jes t wspomn iany ju ż Robert Bąkiewicz, kt óry odgrażał się ostatnio n igdy n ie pozwol imy środowiska żydowskie ograbi ł Polskę na 300 miliardów dolar ów has ła antysemickie mog ą pada ć na podatn y grun t bardzo podatn y grun t właśnie to jest troch ę ta k jak słucham te j z ogromnym za interesowaniem teg o mówił pan prof . Antoni Dudek, ale miał wyra źnie że, stawiaj ąc libera łów lewicę do konta, żeby ta m dokonal i te j bolesne j refleksji trochę pa n m ówił tak pan ie profesorze, gdyby przebywa ł pan gdzie ś, gdzie indziej n ie tuta j w Polsce, b o ja mam wrażenie, że t e sprawy są pal ące jak kompletnie nie mam tak iego poczuc ia, że mogę sobie jeszcz e przed ty m schować n ie mam tak iego m iejsca i w momenc ie, k iedy mówimy o n p . takiej inicjatywie ustawodawcze j to dok ładnie jeste m sob ie w stanie wyobrazi ć i obym si ę myli ła jak b ędzie wygl ądała kolejn a fal a antysem ityzmu w Polsce, jakie to b ędzie mia ło konsekwencj e to jak o tak ich zdarze ń ul icach polsk ich miast m iasteczek doprowadz i i zaczyna m się bać kontrol i pol icyjnych s łowo 1 prosta spraw a do 2015 te siły, który wcze śniej m ówiły miały wiele długich la t, żeby uchwali ć ustaw ę reprywatyzacyjną zam iast nowych lokal i oraz 4 lata ma PiS też teg o n ie załatwia Otóż to b ędzie tak długo wraca ło jak doniesie t o problem antysemityzmu to jes t proble m maf ii reprywatyzacyjnej w Warszawie setek innych spr aw, które za łatwi dop iero ustawa reprywatyzacyjn a, której uchwalen ie ja się domaga m żądam jak o obywatel od pocz ątku la t dziewi ęćdziesiątych nas mam dowod y na piśmie t o, że klas a pol ityczna jest dziadowska i nie potraf i tej spraw ie stawić czo ła t o b ędziemy ponosi ć konsekwencj e tego mo że być fala antysemityzmu by ć może będzie fal a innych niepokoj ów zwi ązanych z rozwi ązaniem problemu reprywatyzacji tak, al e problem polega cały cza s na ty m, że to n ie jes t tak, że ta kwest ia dyskusj i o patriotyzmie o ty m jak powinni śmy świętować dzie ń niepodległości t o jest t o jakaś dyskusj a abstrakcyjna on a jes t, z których najbardz iej konkretn ą i t o, jak ie ona ma konsekwencje dotycz y nas wszystk ich r óżnym stopniu mitycznych urodz in wraz z oszukanych znalazły si ę uznaj ąc, że nawet historie naturaln ie t o po prost u trw a informacje święto niepodległości dzień dobry pa ństwo Karolina Lewicka nas i go ście dr Katarzyna Kasia prof . Andrzej Rychard prof . Antoni Dudek rozmawiali śmy przed informacjami o marsz u niepodleg łości, kt óre idzie prze z Warszawę i pa n prof . Andrzej Rychard chcia ł jeszcze 1 wątek poruszył no właśnie, bo czasam i daje się, że takie poglądy, że o n jako ś cywilizuje, że jest spokojn iejsza, że nie ma podpale ń tak dalej oczywi ście ja n ie zachęca pani normalnie nie ciesz ę, że z tego, kiedy podpalenia s ą, al e muszę powiedzieć, że mam dwojak ie uczucia c o do sytuacj i, w kt órej on jes t coraz spokojn iejsze cora z lepiej zorgan izowany jak ci ch łopcy ładnie idą jak co prawd a jak realn y tak, ale jacy są dz iarskie, bo t o oznacza dl a mn ie jak gdyby przejęcie tak ich imprez prz y j ęcie perspektywy krym inalistycznej i zapomn ieniu w perspektyw ie politycznej jak jest porz ądnie wysok a jak s ą burdy też, że może są burdy to znaczy, że jes t jakiś op ór spo łeczny przeciwko temu i to n iekoniecznie jest, jakie zawod y spo łecznych, jakie spokojnie t o znacz y, że istnieje pew ien rodzaj, gdyb y w łączenia teg o marsz u główny nur t pol ityki polskiej, a te w łączenia i pewnego rodzaj u z instytucjonalizowanej teg o marszu n o w łaśnie, dlatego że jes t to jedyny w pewny m sensie tak ie eventy je śli tak mo żna powiedzie ć jes t potencjalnie niebezpieczne, poniewa ż pog łębia ten proce s oddawania, kt óry m ówi pani pan i dr Kasia i musz ę powiedzie ć, że ja nie do końca ciesz ę z tego jaki ś tak i spokój jest wszystko dobrze to znaczy, że przyjmujem y wy łącznie perspektyw ę policyjna wykroczenia bogate j trzeba ca ły czas pamiętać, że perspektywy politycznej o perspektyw ę religijn ą chciałbym tera z państwa zapyta ć cz y mars z niepodleg łości tegoroczny idzie pod hasłem m iej w op iece nar ód cały fragmen t pie śni maryjne j dawn a Polski ty ś kr ólową log o to pi ęść zaci śnięta na r óżańcu Damian Kita rzecznik stowarzyszen ia marsz niepodleg łości na Twitterze kilka dn i temu pisa ł tak nar ód to rycerz e Grunwaldu Bogurodzica na ustach husarz e z wizerunkiem Marii na pancerzach konfederac i barscy z Marią na sztandarz e żołnierze wyklęci ryngra f na p iersi Solidarność z Marią na transparentach m y i przysz łe pokolen ia Tomasz Dorosz cz łonek także stowarzyszen ia mars z niepodleg łości pokażmy, jak iej Polski chcem y katol ickiej narodowe j w ielkiej, która zam iast czerwonej Międzynarodówki by ła tak że prośba organizator ów do Episkopatu, b y obj ął honorowym patronate m, al e Episkopat jedna k podzi ękował za tak ą wsp ółpracę, ale o tym c o dziś mówili w Harrachovie zas ilane chciałbym zapytać pa ństwa co pa ństwo my ślą o tym, zbli żeniu do kościoła tak i w tak iej próbie zablokowan ia si ę w łaśnie narodowc ów chc e katolicyzmem, czyli n ie odb ieram tego jak o czegokolwiek noweg o, poniewa ż t o zbliżenie trwa o d lat i to nie jes t tak że, że co ś si ę tera z było zagl ądać im było w czasac h endeckich i t o jest tak a powiedzia łabym tradycja teg o ruch u, że on jest bardz o bl isko ko ścioła katol ickiego i jes t t o o tyl e interesuj ące, że to jes t pytan ie o przypływie pytan ie o rol ę ko ścioła w pa ństwie i ot o i odpowiedzialność ko ścioła za t o, o czym przez chwilę wspom ina pa n prof. Rychard, czyl i za w łączenie teg o skrajn ie praw icowych nurt ów do głównego strum ienia polskiej polityki, bo t o kościół jes t bardzo cz ęsto tak ą twarzą czy te ż powiedzia łbym nawe t nie ładnie agencją promuj ącą t e ideały, kt óre są wykrzyk iwane w łaśnie w w czas ie marsz u niepodleg łości i te n tegoroczn y plaka t właśnie tat a pi ęść owini ęte różańcem przypada wr ęcz kast a tak robi ogromne i bardz o z łe wra żenie na mn ie Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński, dystansując si ę wobe c marszu niepodległości napisa ł że, że ka żdy, kto k iedykolwiek odmawia różaniec zdaj e sobie sprawę z teg o, że dz isiejsze trzykrotnie ow inie wokół 5 to się nie t e ju ż przesuwa ć paciorków i to n ie moja perspektywa, ale je żeli tak prz y Michał Szułdrzyński to my ślę, że to jes t co ś do przemyślenia i gdzie ś ta m te n r óżaniec przekształca się jakiego ś rodzaj u Groty w łaśnie do duszen ia wszelk iego opor u, je żeli ko ściół nawet of icjalnie nie wsp iera i marsz u niepodległości no to i tak trudn o byłoby po wypowiedziach r óżnych hierarch ów teg o kościoła n ie mie ć świadomości że, chocia ż be z formalnych deklaracj i jednak te idea ły są prze z ko ściół katol icki w Polsce wspieramy poza tym jes t t o wspólnota my śli pogl ądów Robert Winnicki jeszcze ra z zacytuję tera z sprzed 4 lat nasze pa ństwo mus i stan ąć do walki z ideologiczn ą agresj ą kulturowego marks izmu b ędziemy walczyć o promocj i wartości kultur opartyc h na polsk ich chrześcijańskich podstawach pow iemy sto p un ijnej propagandzie jak o s łyszał arcybiskupa Jędraszewskiego no tak, al e Polski ko ści te nie jes t jednak nie tylko arcyb iskup Jędraszewski na szczęście i muszę powiedzieć, że by ć może jes t to mocny podzia ł na kościół toruński anal iza ju ż dawno, ale zwoln ionej wniósł o kościele są zdania poza ty m ja my ślę, że trzeb a jednak na t o spojrze ć tak, aby w pewny m sens ie od m itologii Zobacz nasz e stereotypy, które zast ępują bardzo często w iedzy na temat tego k im są uczestn icy teg o marszu p ierwszy m it dzi ęki badan iom pan a Piotra c, by jeg o zespołu robiony w naszy m Instytucie już prysł, że s ą b iedni wykluczen i s łabo wykształceni wcal e tak nie jest z tyc h bada ń, które przeprowadził się ze wstępnych wyników wyn ika ani zresztą w ty m roku tak że robią badan ia, żeby zobaczyć co si ę dzieje, jaka t o jest dynam ika, ale by ć może także kolejn y mit, że t e środowiska prawicowe t o s ą tak bardz o bl isko związane z ko ściołem s ą tak g łęboko religijny, a może n ie tylko potrzebują tempo te j pi ęści z objętej zwiniętych wokół niej worek trzeb a jak o pewneg o symbolu może chc ą się schowa ć pod ten symbo l, a mo że tak naprawd ę już n ie tylk o na poz iomie tak im g łęboko religijnym n ie są chrześcijańscy, bo t o jest dl a mnie oczyw iste, ale by ć mo że tak naprawd ę wcale n ie są tacy klerykal izm, jakb y tak dokładnie zbada ć i s ą wcale n ie tak kościelni o tym, zdaje si ę nawe t wspominał jednak artykuł gazet y wyborcze j pan Mateusz Mancini ja uważam, że t o jest by ć może kolejny m it, kt óry trzeba zbada ć, a n ie tak automatycznie wkładać t o taki 1 zlepek arcyb iskup Jędraszewski prawica i t d . cz y prawica jest tak pro ko ścielne, a je śli tak kogo ś progra m szczeln a z jak im ko ściołem sprawno ści na jak prawica jes t wrogość NATO wymaga mo im zdan iem dok ładniejszego rozpoznan ia i by łbym tuta j ostrożny je śli chodzi o uogólnienia c o mówili dz isiaj h ierarchowie polskiego ko ścioła metropolita Gdański arcyb iskup Sławoj Leszek Głódź ko ściół patrioci polskiej ojczyzn y świadomi, że utrwalan ie umacnianie tu i tera z niepodleg łości z w ielkim zadan iem odpowiedzia ł na zagro żenia, które nasz e wcześniejsze napływające c iasto z Zachodu pr ąd neguj ąc nasz e w ielowiekowe dz iedzictwo kulturow e negujący świętość ludzk iego życia instytucje rodzin ę opart ą na związku m ężczyzny kobiety inicjuj ące wszelkiego rodzaju atak i na ko ściół duchowie ństwo tak że b iskup pomocn iczy d iecezji p łockiej Mirosław Milewski m ówił budujmy Polskę w oparciu o czas ie poszanowanie prawa naturalneg o prawa Bożego i prowad ź rewolucj ę sumie ń prof. Antoni Tutak z Japonii tak n o, gd y powt órzy powiedzia ł prof . Rychard i innych Suraż innymi słowy wyznaczenie koszt u jes t w Polsce podz ielony i środowiska narodow e nacjonal istyczne s ą podzielone swo im stosunk u do ko ścioła i poziom religijno ści nie bardz iej interesuje w ty m momenc ie ko ściół, czyli hierarchi ę odwr ócić uwagę ja k tak bli żej przyjrze ć 90 % publ icznie, przebijając si ę do świadomości masowej wypowiedzi duchowie ństwa polskiego pochodz i o d 45 członków Episkopatu najczęściej to jes t z 1 strony arcyb iskup Jędraszewski, którym tu była mow a cz y cz y Leszek Sławoj Głódź z 1 strony, a z drugiej stron y mam y arcybiskupa Rysia z Łodzi i prymas a Polaka i po brutali arcyb iskup Leszek Sławoj Głódź za p ół rok u przechodz i na emerytur ę a, a prymas Polak cz y arcybiskup rysie na emerytury jeszcz e z najbli ższą dekadę n ie b ędą wyb ierali mówiąc szczerze ju ż bardziej interesuje realizują zada ń ani prosta, że bl isko żałuje si ę na generalski par y czas b iologia dok ładnie tak dok ładnie tak po prost u zwrócić uwagę dlateg o będę się martwi ł, je żeli młodzi cz łonkowie Episkopatu b ędą nawi ązywać do tego co mówi Jędra szewski cz y Łódź na razie ma m wrażenie, że jest odwrotn ie jak młodsza cz ęść Episkopatu zam iast zdawać spraw ę jak ich dramatycznym po łożeniu si ę znajduj e w Polsce ko ściół jak czas działa na niekorzy ść ko ścioła prz y zachowaniu dotychczasowe j retoryk i w związku z ty m ja patrzę na to z optym izmem także my ślę, że tak te n uk ład si ł wewn ątrz Episkopatu, kt óry dz isiaj rzeczywi ście przyjazn y dl a powiedzia łbym środowisk prawicowych b ędzie si ę częściowo zmieniał wszystkim n ie w takim sensie, że biskupi nagle zaczn ą mówić j ęzykiem bl iskim libera łom czy lew icy na ogół wiążą bardzo korzystne, al e np. papie żowi Franciszkowi cz y generalnie będą si ę w ogóle trzymal i z dal a o d bie żącej partyjnej polityki, bo to Kościołowi w d łuższej perspektyw ie najlepiej wyjdz ie na zdrowie i IT tak my ślę, że powol i refleksj a b ędzie wewn ątrz kościoła zwyciężała w miar ę jak b ędą pustoszały ko ścioły, bo co si ę dzieje b ędzie się nasila ło natomiast słuszną t o ostatn ia wypowied ź o rewolucj i sumie ń nie mar tw ja nie odbiera ł jak o nawoływanie do tego, żeby wszysc y za rok poszl i do marszu niepodleg łości nie odbierał racze j jak o nawoływanie do tego, że jako spo łeczeństwo powinniśmy si ę zastanowi ć nad problemam i, jakie mamy z e sob ą i tutaj chrze ścijaństwo mo że doznać spor o powiedzia łbym inspiracji w łaściwym zachowan iu, czyli lektur a Ewangelii i miłość bli źniego i t d. nie ma do teg o rozwija wyg łaszał uruchomili, bo jeste m duchowny m dałoby na m my ślę spor o dobrego właśnie przy okazj i święta niepodleg łości tak że ja k ja bym na miejscu lewicy liberałów zacz ął si ę leczyć tak iego stereotyp u, że każda praw ica t o powtarza zdan ie włoskiego Polak katolik, bo t o jes t pewne my ślenie schematyczne tak ja k n p . my ślenie praw icy lewicy też op iera się na mn óstwo stereotypów schematów lewica jes t tak samo jednol ita i prawica problem w ty m, że obie dla uproszczen ia i straszen ia drugą stron ą tworz ą pewne stereotyp y na temat teg o przeciwległe g o oboz u i tuta j pętak przy zgod y resort u Richard spraw ie marsz u niepodległości, bo to intencj ą prof. Richarda jest powiedziałbym do prac y do sytuacji mars z niepodleg łości przestanie istnie ć różnie ideologią nacjonalistyczn ą jest zrodzon a w dziewi ętnastym wieku i przetrwa ła naprawd ę pr óba wykorzenienia f izycznie w czasac h komunistycznych odrodzi ła się on a b ędzie istnia ł chodzi tylk o o to, żeby c i nacjonaliści rozumieli, jakie s ą wymog i demokracj i pa ństwa prawa t o po pierwsze dlateg o te n aspek t kryminalny demonstracji szalen ie interesuje czczona jest pokojowa cz y nie i tak jak n ie podobaj ą si ę tęczowe marsze podobają si ę tak że poważnie podległą dz ieje, n iemniej mimo wyznaczenia ma m wra żenie Niezgoda 1103 z drogi Andy wasze stanowi właśnie istnieć, al e naprawdę to kolejno ść nale ży przepraszam panie drug i prof. Andrzeju m ówienie o kilkudziesi ęciu tysiącach dzisiaj o n ich mówię przed działającym rozważnie podległość s ą faszy ści to przeprasza m, że bardzo to jest powtarzanie bzdur pana Verhofstadta dziwię się, że jak o projektu mieszkający powtarza ć głupoty n o w iesz mi naprawdę to n ie s ą faszyści ja znam, ale pan ie ministrze legalnie wraz z 12 przecinka 30 powiedziałem, że przyw ódcy maj ą ci ągoty o charakterze bl iskim bardzo nasze tera z to bardzo si ę równowagi to n ie jest wycofa si ę wycofaliśmy tak że w te j audycji co najmniej ra z, że uczestnicy w swojej wi ększości na pewn o w ogóle nie orientuj ą się kto ś, kto przyb ędzie te ż marszałkowi mo że nie stawia łbym nigdy zna k r ówności pomiędzy tym Marsie Marsie t ęczowym jak imkolwiek innym, ponieważ to mo że prowadzi ć do pewnego symetrii mu not ę jest, że trudno t o j a ja jestem dalek i odbyc ia symetryzm, bo to n ie jest tak, że jedna k pogl ądy bl iskie faszyzmowi drugi ma pogl ądy Andy Murray za zgodną z chorobą, a drug a jest no ale bez lekars tw z ca łym szacunk iem, al e marsz tęczowej n ie jes t marsz e antyfaszystów t o jest zupe łnie inna z pro r ównościowe dokładnie równościowa, którą n ie chc ę n ikogo wykluczać tylk o uzna je w łączać rodziny natomiast o d dnia z łożenia swoj e podłoże towarzysz ą r óżne zachowania dla rozumu w tym roku wierz ących są głęboko oburzaj ący, ale pamięta, bo państwo chcec ie tutaj dostrzeg ł najbardz iej rażą rasistowskie naz istowskie has ła marsz u niepodległości, które si ę zdarza ły którymi też ra żą n ieraz wa s g łęboko np. antykatolickie has ła na marsz u LGBT n o sorr y, ale to nasze państwo jes t na pewno n ie jest dobre w ty m momencie, je żeli było dl a mn ie prawdziwego osob y wierz ące katolika pow inno o w iele bardz iej razi ć ta dłoń owini ęta ta p ierwsza wzi ęte różańcem, kt órej symbolem tego, że powa żnie w odleg łości i t u postaw imy kropkę dr Katarzyna Kasia kultura l iberalna Akademia sztuk pi ęknych prof . Andrzej Rychard Polska Akademia znała i prof . Antoni Dudek Uniwersytet kardynała z łożona prawie od środka w łaśnie tak zachowuj e bardz o pa ństwu dziękuję pa ństwa zapraszam na informację o informację wracam jeszcze tylko przypomn ę, że po dwudziestej oddaje anten y pa ństwo dziś mikrofonie Radia TOK FM pyta m o t o jak państwo uczc i li ście dzisiejsze święto na pa ństwa telefony będzie czeka ł Paweł Sulik informacje, a potem wracam y do naszeg o program u specjalneg Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA