REKLAMA

Marsz Niepodległości. Dlaczego race wygrały z czekoladowym orłem?

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 17:00
Czas trwania:
40:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y państwu Karina Lewicka t o jes t program specjaln y z okazj i święta niepodleg łości s ą z nami dr Piotr Podemski Uniwersytet warszawski dzień dobr y pan ie doktorze i redakto r Michał Sutowski krytyk a polityczna kłania się dobre czekam y na redaktora Kate Szczęśniak, kt óra za chwil ę momen t do nas do łączy, kiedy tylk o przedrze ć się prze z skompl ikowane komun ikacyjne dz isiaj centrum Warszawy chcia łabym pan u zapyta ć o sprawy polityczne, kt óre Rozwiń » się te ż miały miejsce to jes t tak że święto niepodległości jes t tak że s ilnie upol itycznionej wiele wypow iedzi polityków mia ło się o d rana m iejsce pa n prezydent Andrzej Duda k ilkakrotnie zabiera ł głos i c o c iekawe wychwal a ostatn ie trzydz iestolecie trzydz iestolecia wolne j Polski mówią h istorycy, że dz isiejsza Polska to najbardz iej woln a najzamo żniejsze i najbezp ieczniejsza Polska od siedemnastego w ieku aż trudn o w to wierzyć nie w iem czy ta k do ko ńca mają rację cz y n ie, ale patrząc pow ierzchownie na nasz ą historię to wydaje się, że jes t t o w ielce prawdopodobne ca łe pokolenie n ie mia ły takiego szczęścia jak ma, zw łaszcza młodzi, którzy urodzili si ę po osiemdziesiątym dziewi ątym roku, kt órzy n ie pamiętają czasów, k iedy Polska nie by ła w pe łni niepodleg ła woln a suwerenna, kiedy nie mo żna było w Polsce mówić tego c o si ę chc e spotyka ć z kim chce dz isiaj chce mówił tak że t u tylko jeszcz e do ko ńca o sukcesac h gospodarczych, a tak że dzi ękował wszystkim, którzy prze z te 30 lat pracowali dl a Polski prowadz ili polskie sprawy n o chyba trzeb a tutaj takiej konstatacj i, że kampan ia wyborcz a ruszyła no bo przecież jakże inne s ą to słowo o d tyc h, kt óre s łyszeliśmy do teg o moment u, tak więc albo t o jest Polski cu d, który dokonuje się nasz e święto narodow e święto niepodleg łości, ab y rzeczywiście trudno się raczej zła skłaniamy zadanie nad Wisłą tak tylko nam się tem u, że jednak rozpocz ęła wyra źnie kampania wyborcz a wybory 2 w centrum, a więc inne, bo zupełnie chętnie później pow iem żonie prezesa wczoraj z e tę dzielnicę cz y w igilia święta niepodleg łości teg o dość sekciarskie skierowane w łaśnie do grup y spo łeczne obchody w łaśnie lu b najbli ższych zwolennik ów dziś jednak osi ągnie do narodu, który przez telewizję r ównież narodową dotarło pod strzechy to ju ż jest zupe łnie inaczej mówił t o było dl a mn ie zabawne trochę pi ękna nawet, dlatego że naprawd ę jeste m głównie h istorykiem jedna k jako historyk t e w łaśnie treści s ą do g łów polskiej młodzieży o d kilku lat nast u la t m ówiąc o ty m, rzeczywiście, porównując sob ie dzisiejsz ą Polskę z e ca łą resztą poszczeg ólnymi naszym i prze życiami epokam i okresami ojczystyc h dziejach rzeczywi ście ta Polska dzisiejsza jest nie ma c o nawet gdyba ć w ątpić najlepsz ą polską nowożytnej historii 17 wieku było lep iej jest oddzielna kwestia jeszcze pytan ie dla kog o prawda no al e jak r óżne właśnie tylk o godz in dok ładnie z t ą propagandą Polski w ru inie teg o upadku tego nieszcz ęścia s ą Polskę trzeba natychm iast podnosi to jes t w ielka tajemnica log iki emocji pana prezydenta i ca łego PiS - u, a trochę być może t o jest właśnie żadna tajemn ica tylko ta prost a prawda, że elektora t PiS-u t o wszystk o przyjm ie zaakceptuje można t ę gr ę gra ć na wyborcom bardziej krytyczny m tak ie zagrywk i pewn ie jednak n ie przesz ły z Polska w ru inie kontr a wiele sukces ów naszego 30 lecia w tym obecn a sytuacja gospodarcza Rosji i ogromne poczuc ie, że kampan ia jest permanentna tylko zmieniaj ą się wybory i warunki na t o s ą prawybory 50 % 1 Wda w zwi ązku z 3 siłą rzeczy te n przekaz k ieruje si ę do najbardziej um iarkowanego tak ie bardz iej uśrednionego wyborca, a te n bardz iej radykalne rozumie, że troch ę Puszcza się do niego o t o zarząd nie w ie, że t ą opowie ść o te j Kwitnącej Polsce najlepsze j h istorii, zw łaszcza jak wyjęte z przem ówienia prezydenta Komorowskiego z łotym tak natomiast te n wyborc a bardziej radykalną doskonal e rozum ie, że tak trzeba no bo to s ą wybory prezydenckie zwi ązku z tym trzeb a troszeczk ę tyc h lemingów też j e wyrobionym politycznie tego dlatego ban k, który ma szczęście wys łał wysok i poz iom świadomości politycznej prognozuje, że n ie zawsz e wszystk o nale ży m ówić we wszystk ich bankac h i ka żdego oczywi ście jes t tak że ten konteks t to zara z dojdz iemy do sameg o marsz u, al e od 6 zmienił stosune k do ostatn iego rok u, że pojawi ła si ę w sejmie part ia n a prawo o d prawa i sprawiedliwości, a n ie szczędził PiS wysi łków, by go n ie dopuszcz a wysiłki okaza ło si ę daremn e i tutaj PiS to jest oczywiście prz y tak im ciekawym dylemate m zaszłości, do kt órego wyborc y si ę odwo ływać jak spr óbować pogodzić z 1 strony te n najbardziej radykaln y, zw łaszcza młode, zwłaszcza m ęski elektorat no z ty m jedna k du żo l iczniejszym elektorate m w w ieku średnim takte m, które pow inien zagłosować alb o na prezydenta albo przynajmn iej n ie pójść na wybor y nie Bożenie zag łosować na kandydata opozycji wydaj e si ę, że w tym momenc ie przyjmowana jes t jedna k taktykę przyjm ie po stronie pan a prezydenta, żeby ważniejsze jes t t o elektora t centrow y, dlatego że w drugiej turz e wyborów trudno sob ie wyobrazić, że radykaln i praw icowi wyborcy zag łosowali na kandydata opozycj i czy oni są teraz tak i poziom ora z ci wyborcy skrajne j prawicy są tak ie stacje zawsze by ła lewica przy hegemon ii po t o, znaczy zawsz e m ówią Znicza w zasadzie zby t w iele dawać, bo w sytuacj i wybor u zero-jedynkowy go nie maj ą wielkiego wyj ścia jak zaczn ą zaciska ć z ęby jedna k zag łosować na mniejsze z ło w ty m wypadku b ędzie t o prezydent Andrzej Duda z żonami Agata Szczęśniak oko Press przyzna m, że dinozaury bardzo cieszymy, że pan i dotarł jako naprawdę zapewnienie, że w tych wyborac h w drugiej turze pro prezydencki rzeczywiście wyborc y praw icowi s ą troch ę zakładnikami PiS musz ą zagłosować, al e w wyborach parlamentarnych w idzimy wcal e n iekoniecznie jeśli prawdą jes t to co s łyszę czyta m, że pojaw ia się has ło demonstracji marsz u niepodległości PiS po jedn o zło to n ie jes t nowe hasło spadała już wcze śniej to widzi pokazywany w środowiskach istnieje coś si ę te ż jednak rzeczywiście tak iego dz ieje, a jeszcz e do dyrektora również jest jedna k pewne ok o puści, dlateg o że pad ły tak że kwestia w ty m przem ówieniu Trybuła 30 lecie cz y stuleciu o wszystk ich ojcac h, kt órzy nawe t lewicowi zapewn e staral i się uczc iwie trupa rozwija ć, bo docentowi elektorat u, ale jedna k by ła także o ty m, że dzisiaj, kiedy Polska staj e się cora z bardz iej bia ło czerwon e, więc elemen t do lewicowego wyborc y tak że tam depta k drużyna jest dl a czerwonych jes t teraz jeszcze 2 czy może zdan ie do prezydenta rzeczywiście jes t to pew ien zwro t, al e on dokonywa ł się stopniowo, bo ju ż o d pewnego czas u w przemówieniach prezydenta Andrzeja Dudy by ły tak ie wypuszczane sygna ły pojawiały si ę Tadeusz Mazowiecki jak o pozytywna posta ć, której należy zbudowa ć pomn ik n p . ile tak ich sygna łów wyciągania r ąk w stronę zmian twierdz ą, że tak w stron ę ludz i, którzy faktyczn ie czują si ę dumni z teg o c o zrobili prze z ostatnie 30 lat n o jedna k było okazuj e si ę, że prezydent Andrzej Duda, a przynajmn iej jeg o staw zdaj ą sob ie spraw ę z teg o, że w Polsce które, jakby n ie patrzy ł osi ągnęła sukces to jes t sukce s naprawd ę wypracowan e własnymi r ękami nogam i g łowami milion ów milion ów ludzi może n ie d a si ę powiedzie ć w trakc ie kampan ii wyborcze j do kosza z ty m wszystkim ja myślę, że to mo że by ć bardz o podobn a sytuacj a, k iedy mówiono także o ty m, że n ie mo żna ludz iom odebra ć całego okres u PRL-u, a za ich m łodości okresu dojrzewania i powiedzie ć im to by ło absolutn ie n ic niewarte należy wrzuci ć do kosza tera z trzeba tylk o na ty m wiesza ć najgorsz e obelgi mo żesz Andrzej Duda struktury takiej sytuacji jak Jarosław Kaczyński k ilka la t tem u tylk o, ponieważ minął pew ien okre s pytamy jak Kaczyński b ędzie zaskoczył wszystk ich na przemówieniu bodaj że w Sosnowcu, kt óry mówił, że Edward Gierek by ł co prawda komunistycznym, ale jedna k katalo g bardzo kon iunkturalnych w latach, ale te ż trochę tak, ale też przesunęło w tym sensie, że Andrzej Duda tera z ju ż mus i zacz ąć dbać, ale które później, że ten elektorat u identyfikuje trzeci ą Rzeczpospolitą i kt óry był permanentnie rzuconeg o Arka gorszeg o sortu tak, al e przecież to jest dość niesp ójna i wszystko od demokracji zale ży, dlatego że powiedział redaktor o ty m, że zm iana zachodzi ła stopniowo by ło bardz o dawna poci ąg te j h istorii w łaściwie tzw . przem ówienia prze z nadużywać przebaczamy przebaczyć sob ie wzajemnie zbeształ natychmiast się zrównany z MO SB prezesa racze j z ms odpowiedzia ł posiadaczami by ło b łędem Polacy niechętnie prz ędza zbyt chętne metal meta l Ballads no właśnie pote m mo żna będzie trzeba realn ie, owszem, trwa ju ż czasu Gdańsk na now o Grodzka NATO pozwoli t o ju ż zale ży od jeśli oka że się, że t o jes t ta drog a, żeby wygra ć stawkę najwyższą, czyl i kogoś, kt o podp isze wszystk ie ustawy no to jedna k pozwolę sob ie te ż tuta j ca łkowita zgoda, dlatego że pami ętają, że tamta sytuacj a na mia ł m iejsce wted y, kiedy kluczowy m horyzontem by ły to wybor y, w kt órych walcz y o 3040 kilka, a nie 50 % + 1 dlatego jestem absolutn ie przekonan y, że Jarosław Kaczyński n ie będzie wp ędzał pan a prezydenta w jakie ś k łopotliwe czy Czeczeni zr ęcznej sytuacj i dok ładać pamiętajmy, że wskazan ie na szkod ę do niego n o właśnie chcem y na marsza łka seniora Sejmu cz y te ż wskazanie kandydatu r do Trybunału Konstytucyjnego mo że by ć odbierane przez pałac obra z świata pewneg o rodzaj u z łośliwości spójności niespójność komun ikatu, bo komun ikat wychodz i prezydenta rzeczywi ście w tym duchu walczmy o t ę połowę + 1, ale Nowogrodzka w tej chwili utrudnianie ułatwia inny, gdyb y tego przekazu łatwiej na plac n ie prowadzi tak że bardziej wiarygodna do końca tego rzucała k łody pod nogi innych Jarosław Lis powiedział jedna k ostatnio żadne prawo n ie jes t to otworzy ć rozmowa, kt órym stoi dlateg o to log icznie tłumaczono no chyb a, żeby potraktowa ć jak o piłkę podrzucon o prezydentowi, który teraz b ędzie m ógł zaprotestowa ć stanowcz o przec iwko takiemu manewrow i w polityce z Pałacu prezydenck iego pow iedzieli, że w zasadzie kandydatur y i Antoni Macierewicz to bardz o się podob a ja tylk o zupe łnie ratus z informuje warszawski ratus z w marszu niepodległości, który przez stolic ę bierze udzia ł oko ło 47  000 osób w kulm inacyjnym momencie mars z rozciągał si ę d ługość oko ło 1750 m zaj ął powierzchni ę pona d 42  000 m czy da atrakcyjn a około 200  000, a nawet odnotowa ły a ż 5000 było w zeszłym roku pote m, że roczn ica by ła nieco bardz iej okazalsz a, bo okr ągła marsz przebieg ł be z wi ększych zak łóceń policja odnotowuj e stent y pirotechniczny w iemy mnóstwo rac pojawia ł si ę także informacje dziennikarzy, kt órzy obserwują na m iejscu ten marsz si ę prace lądują w Wiśle c o ekologiczne i dobr e z pewnością n ie jes t informacje tera z po informacjach wracam y i z tej okazji program specjalny Karolina Lewicka dobry państwu raz jeszcze witam naszych gości Agata Szczęśniak oko Press dr Piotr Podemski Uniwersytet warszawski Michał Sutowski krytyk a pol ityczna przed informacja mówiła państwo, że warszawsk i ratus z informuje, że w marszu niepodległości wzięło udzia ł oko ło 47  000 osób dan e organ izatora s ą diametralnie inne około 150   000 polskich patriot ów tak napisa ł rzecznik stowarzyszen ia mars z niepodległości, a ja chcia łbym pa ństwa zapytać o wczorajsz e wydarzen ia w stol icy o stołeczne obchod y społeczne obchody w przededn iu Narodowego święta niepodleg łości z udzia łem Jarosława Kaczyńskiego kiedy ś, k iedy PiS by ł w opozycji to by ł tak i sprytny wyb ieg z 1 strony łączono miesięcznicę smoleńską z drugiej stron y fetowano rocznic ę niepodleg łości odzyskania niepodleg łości, żeby n ie stać nast ępnego dnia n p . z Bronisławem Komorowskim alb o Donaldem Tuskiem, bo 11 listopada Jarosław Kaczyński wyje żdża do Krakowa st ąd ta w igilia święta niepodległości, k iedy prawo spraw iedliwych przej ął w ładzę i Sejmu wszystk ie urz ędy ma sweg o prezydenta zajmuj e kancelarię prem iera t o jedna k ten zwyczaj zosta ł utrzymany wczoraj Jarosław Kaczyński m ówił m. in. tak oczywi ście o zmianach, kt óre PiS wprowadza 2015 roku Otóż trzeb a iść taką sam ą drog ą jak źli ojcow ie naszej niepodleg łości t o drog a trudn a i będziemy dążyć do teg o, b y Polska wype łniała swoj ą historyczną misj ę, bo nasz naród tak ą misj ę ma musi j ą wypełnić tą misj ą jes t podtrzyman ie teg o wszystkiego co jes t fundamente m naszej chrze ścijańskiej cyw ilizacji Polska Chrystusem narodów znowu tak t o już nazwa łem przem ienia sekciarskich w naszy m poprzedn im wej ściu alb o sk ierowana najbliższych właśnie zwolennik ów, ale bardzo c iekawy albo nawe t ciekawe, bo ten h istoryczny o d prezesa, kt óry tak naprawd ę Hanka Bielicka powiedziała kiedyś jej życie to jes t tak s ą o d marsza łka Piłsudskiego marsza łka Oleksego tak samo było tuta j w tym prezesa t o znacz y wszystkie polskie dz ieje wszystkich element y wszelkie postacie bohaterów sk ładają si ę na t o dz isiaj PiS mógł by ć Dziedzice m ógł objąć w ładzy wszystk o kontynuować to co jes t dz iwne, że prezes wyraźnie wspomn iany dokładnie nawe t wydarze ń m ówił o Konfederacji Barskiej, czyl i walc e szlachty ot o, ab y zachowa ć stary syste m od Archicom na fak t na magnack ich tak jest przeciwny nowoczesno ści w imi ę w łaśnie w iary ojców konserwatyz m zachowania polskości z wysok ą cenę w Eurolidze jes t istotn ą inspiracją oraz wars tw skalnych pote m zara z bardzo si ę nawet nie zamkn ął się przed Press do konstytucji maja, kt óra jednak zupe łnie innym ruche m kierowała ruche m w łaśnie o świecenie francuskie nowoczesno ść odrzućmy t o co nam przeszkadz a to co na m ci ąży jak o Polakom przy n im nowoczesność, ale Polska stała si ę krajem na miar ę swo ich możliwości zupe łnie inny duch i tak lepsze prze z powstan ie narodowe oczywi ście c o do przew idzenia i sko ńczył na rewolucji 1905 roku cz y rewolucj i jednak czerwony socjal istycznej, a wi ęc zupe łnie innej bajki opowie ści kwota w łaściwie prezesa takie wydarzen ie mo że inspirować, al e pote m jeszcz e do tego, że Piłsudski Dmowski wsp ólnie Polskę tworzyl i właściwie wszystk iego teg o dz iedzicami są dzisiaj w pan ice l iderzy wyborc y PiS-u jes t to 1 bardzo na ty m tl e tak a dz iwna uwaga, choć prezes no i metra ż możemy dokonywa ć, dlateg o że Polacy dobrz e wybral i to bardz o niepokojące dl a mn ie, kiedy pol ityk szef partii pozwala ocenia ć czy Polacy grali dobrze cz y źle al e gdyb y tak ą władzę sowieck ą uzurpuje, że mo że tak to dokładnie oceniać to wszystko bardz o dz iwacznego Michał Żurowski miejsce wnętrza zupe łnie dziwaczne n o to radosn e syntez a rozmaitych tradycji n o sa m fak t, że Dmowski obok Piłsudskiego na 1 na 1 manifestacji na portretac h obok siebie t o jest ju ż zjaw isko znan e z r óżnych świąt organizowanych prze z różne grup y od o d wielu la t i te n, b y tutaj n ie stoi za ty m generalna d iagnoza napi ęć np. historycznych cz y pomi ędzy r óżnymi nurtam i polskiej tradycji cz y to chociażby t o napi ęcie między r óżnymi formam i narod u tak i tożsamości cz y polityczną cz y czuć, że mo żemy w przyszłości znow u o nasze j m isji utrzymywania fundamen t chrze ścijańskiej cywilizacji h istoria Szkocji zasad jest jedno, ale ja mam wra żenie, że taka sk łonność do syntez y wszystk iego za wszystkim t o w przypadk u prawa i sprawiedliwości na kości sprawdzenie najgorzej, dlateg o że z Piłsudskiego b ierze si ę jedna k przekonanie o pewne j el icie, kt óra prowadz i nar ód jednocześnie zauważalnie nowo ści jeśli jes t taka potrzeba n o t o pow inna mo że zasiada l iberalny komponen t systemu gdzie ś tam po powściągnąć, a z drugiej stron y b ierzemy w łaśnie koncepcj ę to żsamości narodowej jednak oparte j na tak im bardz o w ąsko zakre ślony zostaw ia cech i warto ści tak że jak n ie mam tutaj ju ż próby intelektualnego łączą z ty m, że Jarosław Kaczyński taką wizję budow y faktyczn ie tam tysi ące pi ąty 2 już lekk im nadużyciem, zwłaszcza w kontek ście m isji zdef iniowane metafizycznie wczora j g inie, ale religia b ędzie o tyle ważna t o w idzimy bardz o wyraźnie, że mamy do czynienia ze sporem o t o kt o jest lepszym depozytar iuszem wiary katol ickiej i w łaśnie tego katolickiego rel igijnego komponent u polskości no w łaśnie między prawem sprawiedliwo ścią, a organ izatorami marszu niepodleg łości n ie przypadk iem walk i katol ickiej te n wysoc e kontrowersyjn e plakat y z różańcem tutaj wydaj e si ę, że te 2 formacje walczą o t o kt o b ędzie, kt o to ze skrajn ie marsze ko ścioła ko ścioła n iekoniecznie hierarchii ale, zwłaszcza ko ścioła na dol e, czyl i tyc h wpłat proboszcz ju ż tak naprawdę n iekoniecznie n iekoniecznie biskup ów arcybiskupów to jednak zwrócić uwag ę na 2 rzeczy po pierwsze, Jarosław Kaczyński ci ągle pozostaj e osobą, która opow iada na m historię w łaściwie trudno mi sob ie w g łowie odnale źć innego pol ityka wsp ółczesnego będąc na stron ę zajmie b ędącego dzia łającego aktyw a Komorowski pol ityce maturę no w łaśnie mam y wielu historyków, którzy umieją by ć może powiedzie ć o jakimś ta m wycinku, al e kimś, kt o um ie przeprowadzi ć opinię publiczn ą prze z dz ieje Polski nadać im jakie ś znaczenie nada ć im jak ąś filozofi ę jako ś punkt wyj ścia punk t doj ścia zaznaczy ć najwa żniejsze postaci nazwać t o poc o one to wszystko robiło c o z tego wszystkiego wyn ika z tak ich os ób mam y niewiele być może n ie mamy wcale być mo że jedyną taką osob ą jest w te j chwili Jarosław Kaczyński t o trochę wynika chyba z teg o, że formacja liberalna troch ę si ę teg o wstydzi ła trochę uwa żała, że historia to n ie jes t coś czy m tak bardzo nale ży się zajmować, że mocn o, że uważa, że t o także trzeb a trzeba patrze ć do przod u c o te ż z różnymi skutkam i różnych przewod ów i n iekoniecznie do tyc h, do których tam nale żałoby patrze ć, ale no, ale ta h istoria rzeczywi ście troch ę została pozostawiona w ka żdym razie n iema osób, kt óre bardz o przekonuj ącą bardz o ładnie i jakimi ś takimi mocnym i f igurami potrafi ło m ówić Jarosław Kaczyński wci ąż um ie to opowiada ć i to jest jaka ś jeg o jakiś jego istotny wk ład w polityk ę polsk ą i dyskur s publiczny być mo że t o się od otw iera pol e dla lew icy, bo jak patrz ę na takiej osob y jak Adrian Zandberg wydaje si ę, że o n umia łby, gdyby wybił sob ie taką przestrzeń w przestrzen i publicznej być może umia łby opowiedzieć polską histori ę, a inna sprawa jes t to chrze ścijaństwo widz ę, że panda, która działa i zostal i bardzo bardzo do internetu na sercu tak jak jest, tyl e że może nie tyle nawe t prze z te h istorycy, którzy s ą w nadmiarze obecn ie w parlamencie to tak ą wypowied ź n ie potrafią historii projekt te n spos ób tylk o uważają zgodnie z e swoim zawode m etosem t o jes t po prost u szkodnictwo to znacz y te n wyw ód prezesa jes t na poz iomie ucznia podstaw ówki to s łabego miałby trójkę to nie tylk o potrafi ł stoi tyle dostrze c, że my byli śmy zawsze dobrze walczyli śmy zawsz e wolność, a inni byli źli trzeb a z nim walczy ć już tak ie prawo historii tak ie przedstaw iali stoimy tam, gdz ie zawsze n o właśnie stoją ta m ucznia to jes t uczuc ie skuteczny jak rozum iem w naszym spo łeczeństwie w krajach kulturowyc h t o skuteczne, ale jes t naprawdę co ś szkodl iwego dlatego właśnie, że n ie buduje edukacj i spo łeczeństwa i 37 czy Kaczyński jest politykiem mężem stan u powinien też tylko, dlatego że chce tak że odpow iedzialna za t o, czego uczymy donośnie nasz e dzieci mamy startowa ć w obywatel i, którzy potrafi ą dostrzega ć różne postawy tego, że to, że ustawa ma zacząć o d podstaw jes t te ż rola polityk ów, żeby wy ławiać różne postac i w h istorii, żeby na pokazywa ć tusz światło skierowa ć reflektory w łaśnie na n ie, żeby pokazywać tera z mam y m ówimy o polskiej niepodleg łości n p . żeby przypomnie ć kobiety, kt óre wywalczy ły prawo wyborcz e dl a kobiet, żeby przypomnie ć różne postac i n i bardziej n iejednoznaczne jak Tadeusz Kościuszko, kt óry te ż walczy ł o polską niepodleg łość, al e z różnymi innymi odblaskami, które nie mieszcz ą się coś dla k ilku idzie dokładna RODO 1 wersji, ponieważ n iestety prezentowan ie tak ich tylk o z opowiada ń i kodowanych lęgu ptaków ktoś kiedyś klasycznie powiedzia ł j ęzykiem zapiski t o naprawdę nie jest drog a do żadnego rozw ijania społeczeństwa nie jest trochę przygotowa ń potrafiła debaty bardzo potrzebn e, jeżeli tylko chcem y mie ć to, że wszyscy on i byli dobrz y byli Polakami jeste śmy dziedzicami tak mam y być t o naprawdę skutkiem tego jes t ten ma przechodzi ć ulicami Warszawy czy tysi ące ludzi du ża, że Polska jes t pos łannictwo specjalne w og óle w świecie, który ma konkurować z pa ństw m inistra na przeżywaniu swe j traum y z tego c ierpienia i epatowan ie ca łego świata i ca ły świat pow inien tam kl ękać jakiś jeszcz e moralnego poniżenia, bo na m si ę wszystko należy Otóż to jest naprawd ę droga artystyczn a zbudowan ia tak iej mentalności n o n iekoniecznie nowoczesne j liberalnej, kt óra byłaby dobra dl a tej państwa mlecznego t o właśnie n ie była to n ie przeszkadza t o jest proble m walk i o sekwencj i czasowej to znacz y teg o ile trwa pol ityka h istoryczna rozumiana głęboko t o znacz y tak a, kt óra potraf i przebudowywa ć to żsamość okre ślać dekad y k ierunek w jakim jak im zmierzamy i kt óre stron y także Jarosław Kaczyński po części korzyst a z tego co było wypracowane prze z w iele la t c o wypracowywal i również ludzie, kt órzy dzisiaj s ą zupe łnie przec iwnej stronie gminy, że Paweł Kowal Roman wsp ółtwórca muzeum powstan ia Warszawskiego dz isiaj w koal icji Obywatelskiej ma zupełnie inny pogląd na histori ę ni ż ten, kt óry kojarz y z marszu niepodległości czy chocia żby z tym c o mówi Jarosław Kaczyński jak o kłopot polega na ty m, że kiedy Paweł Kowal muzealnych zaczyna m ówić jak polityk t o wted y s łyszymy, że not a taka, że czyta się tak że skomplikowane, bo to n ie jest także, al e nie ma dużo opowie ści na du żą pow iem tylko to jest opowie ść bardz o g łosując, która nie jest możliwa oczywiście n ie pasuje jak o tak i instrument do organ izmu doraźnego szybk iego organizowania emocj i w kontek ście najbli ższych wybor ów Adrian Zandberg pewnie potrafiłby, bo m a do tego fantastyczn e kompetencj e zbudowa ć całościową narracj ę tylk o, że o n jeszcze ma o n polega na ty m, że n ie by ło nie istnia ła, bo ich zdecydowan ie za ma ło instytucji medi ów innych g łosów autorytetów, kt óre b y narracj ę po podtrzymywa ły odbudowywa ły ksi ążkami f ilmami rekonstrukcjami historycznymi tak wszystk o by ło bardzo niewielk ą skalę w porównaniu z ty m c o robiła prawica to jes t bardz o narazić ta w ielka narracj a, kt órą państwo daje wołają testow e Marcin, a rebours t o znaczy ma 1 wielka akcj a, którą będziemy g łośno i wyjechać, ale dl a nich będzie dla na s niech, chocia ż 1 z w tym sens ie Michelle Obama jest Mark wszystk o, kt óre w swo im s łynnym przepi ęknym przemówieniu opow iada o tym, że żyła przez ile ś lat w dom u zbudowany m przez niewolników i opow iada histori ę niewolnik ów i t o w jaki sposób on a czarna kobieta znalazła się ta m, gdz ie znalazła teg o rodzaju histori ę Warszawskiego ustawa to jes t głos dyskusj i te ż dodatek pewien to nie jest dominujące narracj e jedyn a s łuszna uprawia, ale Litwini, al e nie m ówi o 1 dominującej tera z chodz i o to, żeby narracj a alternatywna nie wyra żał się tylk o w dyskusji akadem ickich na sem inariach względnie k ółka zainteresowa ń al e, żeby znalazł zarz ądu zostały wciągnięte na sztanda r przez inne si ły polityczne konkurencyjn e wobec tej partii zarząd Atalu zalewany m, dlateg o że faktyczn ie właśnie zaczął do tego, by formacja post u, dlatego że poszczególne silne formacj e, kt óre miały, która rz ądziła polską mia ły zasob y, żeby ta f inansowa chociażby instytucjonalne ludzk ie, żeby taką narracj ę budowa ć z r óżnych powodów nie mia ły w tym dobreg o interesu SLD oczywi ście akcentowało pono ć prowadziła lansowa ć rząd PRL t o by ło wszystko skompl ikowane trzeba oddzielić re żim o d prawd a pozytyw istycznej dobrej roboty bardz o wielu ludz i tak dale j, al e generaln ie to jedna k hasło wyb ierzmy przyszłość było ty m dominującym, a tylko w przypadk u Platformy Obywatelskiej t o podobnie to znaczy kot ów z innych powodów znaczn ie na własne biografie polityk ów bawarsk iej m ieli problem u tylko ze wzgl ędu na tak ą opowieścią modernizacyjną poga ństwa, że Polacy aspiruj ą do czego ś co już jes t gotowe dan e, czyl i te j Europy zachodn iej te n podstawow y horyzont był sk ierowany w przód chodziło o t o jak a Polska będzie tak kilka lat jak o stała ciepła wod a w kran ie prawda zostan ie wszystk im zapewniamy autostrad y budowane i stad iony postaw ione w parlamencie budziliśmy w sytuacj i, w której z 1 strony prawo sprawiedliwo ść miało bardz o silną tak ą narrację konserwatywn ą cz y centroprawicową organizowana wok ół muzeu m powstan ia Warszawskiego, a z drugiej strony ju ż dochodziła jeszcze nowa narracj a zwi ązana z żołnierzami wyklętymi tutaj niestety rękę do teg o doszło również rodza j Komorowski, al e up ieram si ę w szkole r ównież Police szkolnictwa by ł Marcin, ale Burt znacz y ta historia prawdziwa, cho ć ładna, al e zaj ęcie prawdz iwa h istoria cz y odwracam y dokładnie znawców bądź b ędzie wart o promować prawicowy bohaterów, ale nie ma rzucaj ą tylko jedno 8 Marcin względy s ą Marcin Nowak mimo n iewielkiego znaczenia, że cała edukacj a jes t, dlatego że w PRL-u n ie, licz ąc okres u stalinowskiego r ównież marksistowska metodolog ia by ła naprawd ę na trzeci ą żądza absolutnie rządu, ale cz y niemiecki m ąż i nacjonal izm także nie zatrudnia ł tego pojęcia krytyczneg o sob ie prawo sprawiedliwo ść Kroczka informacja po informacjach prac a 11 listopada święto niepodleg łości z tą pierwszą rocznicę odzyskan ia prze z Polskę niepodleg łości po czasach Zaborowa progra m specjaln y z tej okazji Karolina Lewicka dzie ń dobry pa ństwu są dla mn ie Agata Szczęśniak ok o Press dr Piotr Podemski Uniwersytet warszawsk i Michał Sutowski krytyk a pol ityczna raz jeszcz e się pa ństwu k łaniam na Błoniach przy stad ionie Narodowym dobieg ł ko ńca mars z niepodległości dziesiąty jub ileuszowy tak że mars z antyfaszystowski zako ńczył swój b ieg organ izowany prze z m. in. koalicjant faszystowsk ą akcję demokracja t o faszystowsk ą Warszawę porozum ienie kobiet 8 marc a Jakub Kocjan z organizacji akcj a demokracj a mówił podcza s teg o marsz u antyfaszystowsk iego tak spotykam y si ę k ilka kilometrów st ąd idzie najwi ększy faszystowski mars z Europie faszyści n ie chodzę już tylk o w dresach cora z częściej widzimy faszyst ów sutannach mundurac h i garn iturach Polko Polaku wiemy, że chc e dobrz e, ale n ie maszeruj e z faszystami cz y dl a pa ństwa fenome n przyci ągania mars z niepodleg łości jest jako ś wyt łumaczyć s ilne to znowu atak na ju ż powiedziałem trochę ma w łaściwie, dlaczego tylko o zasadac h jak spojrza łam zrezygnowany n o tak jednak dla mn ie w ielkie pytan ie, dlaczego właśnie dz isiaj w Polsce są tysiące ludzi, którzy mają potrzeb ę demonstrowania tylk o, że patriotyzm to bardzo dobrz e oczywiście przy czy m si ę patriotami czy le żał na dobr o naszeg o kraju sp ór wspólnoty społecznej i spo łeczeństwa tak, by wszystko prawda le ży jedna k w tej form ie pod tymi has łami, które n ie są wspólne dl a wszystk ich, a pojawiają na nast ępujące, o czym dobrz e wiemy, dlaczeg o t e rac e, dlaczego ten dym chcesz założyć dowc ipnie, że nie był świadom teg o, że nowe r óżańce generuje tyle dymu huku, bo tak się to w łaśnie wszystko raze m dzieje, dlaczego to wszystk o tam jest najlep iej właśnie tak a jes t kwest ia edukacj i teg o model u tożsamości h istorycznej trybu przyj ęty przez 30 lat sukces ów lec ie o ty m, m ówił prezydent, że jes t bardz o bardzo duże dla na s problem jak na przysz łość naszeg o społeczeństwa, a pan aktor powie o ty m, bardzo s łusznie, że historia czy edukacja estetyczn a w innym wydaniu 3 dekad, aby da ć inne owoce, b y zmieni ć troszkę mentalność, więc p óki co chyb a tak b ędzie c o rok u będzie p ół Polski albo du ża cz ęść Polaków popierała ów marsz niepodległości z różnym natężeniem sympatii dl a jeg o radykalnych haseł, bo nie wszyscy przecież ta m są faszystami tyc h jes t jasne dl a na s wszystk ich, a drugi Polski będzie oburzony ty m, że tak a impreza mo że mie ć m iejsce, a kościół b ędzie mia ł z tym kolosaln y proble m z sobą jeszcz e uzasadnienie, a w og óle czy na chwilę, zatrzymuj ąc się prz y formie t o jes t tak że widzimy te ż w innych miastach, bo skupiam się przed e wszystk im na Warszawie w innych miastach tak że s ą organ izowane rozma ite parady marsz e podobn e np. w Gdańsku o d wielu wielu la t, bo te ż 2002 roku to jes t tak że ta form a ekspresji uczu ć patriotycznych mus i by ć zawsz e form ą uliczn ą mnie bardzo potrwają należy, że Polacy fo r cel i w Łodzi świętować mus imy wyj ść na ul ice t o grupow e prze żywanie np. radości uzyskan ia niepodległości kolejne j rocznicy odbyła si ę na inny sposób no bo są święta prze żywane przez inne narod y, kt óre raczej polegaj ą na takich spotkan iach w gron ie rodz innym Tyler żyje w świecie tak, al e w w ielu krajach tyc h form ulicznych jes t jeszcz e wi ęcej niż w Polsce jes t mn óstwo najr óżniejszych para d r óżnych tak ich publicznych wydarzeń, zw łaszcza w krajac h po łudniowych, gdz ie ludz ie spotykają świętuje Obamy zatańczą n o tak maj ące Playa akurat bardzo lubię bardz o lubi ę tak ie zb iorowe czczen ie świętowanie może to by ć dobra wskaz ówka dl a władz samorządowych, b y tak ie form y organ izowania się mieszka ńców daneg o miasta organizować dotycz ą one jak on a ona trochę się dzieją i teg o trochę jes t coraz wi ęcej w ogóle to może za chwil ę do tego wrócę, bo ten lokaln y patriotyzm to wydaje si ę, że coś jes t coś takiego co się budzi c o troch ę przed gap iami, ale wydaj e si ę, że w ładze w ostatnich latac h w Polsce przegapi ły potrzeb ę jaki ś wsp ólnoty wsp ółuczestnictwa wspólnego w łaśnie w wydarzen iach państwowych, jak ie potrzeby przy nale żenia do czegoś wi ęcej niż nasza w łasna rodzina jedna k zaj ęcie za bar ierkami na placu Piłsudskiego i po oglądanie n p . teg o jak pa n prezydent składa kw iaty t o za ma ło przez wielu w iele lat jedna k pol itycy w ierzyli, że budujem y te n Polski kapitalizm ka żdy tam sob ie rzepk ę skrobie w ko ńcu skrobie tyl e będzie bogatszy se t i bliższe Europie i t d . al e w międzyczasie gdzie ś zagubiło si ę t o, że jedna k jeste śmy jak ąś wspólnotą ludz i tworzym y coś raze m, żeby funkcjonować w ty m świecie, żeby no m ówi się dz isiaj tyl e o us ługach publicznych jako czym ś c o powinni śmy wspólnie zbudować no ale żeby doj ść do tego, że to pow inno by ć wspólne t o na r óżnych poz iomach musi ta wsp ólnota wcze śniej istnieć między ludźmi wydaje si ę, że syste m, kt óry w Polsce funkcjonował przez w iele la t skłania na s do teg o, żebyśmy n ie funkcjonowal i razem i t o prawo sprawiedliwo ść te ż narodowcy odkryl i bez dostrzegl i potrzebę odpow iedzieli w ni ą na nią często najgorsz y mo żliwy sposób skrajne wn ętrz faszystowsk i odwołujące si ę do najgorszyc h wzorc ów, al e potrzeba jes t dz isiaj te ż on i mówił m ówił sze f marsz u niepodległości pan Bąkiewicz 2 i Romer w ustach Robert Bąkiewicz, że człowiek to nie jes t istota, kt óra tylko je p ije, ale ma te ż wy ższe potrzeby no jes t istot ą spo łeczną tak właśnie jes t istot ą spo łeczną, która przynale ży do wi ększej wsp ólnoty, które nale ży do wsp ólnoty Obywatelskiej, które przynale ży do państwa, kt óre szczy t, kt óre tworz y pa ństwo Ney dla mnie to c o się dz ieje te n mars z niepodległości troch ę tak ą karykaturaln ą odpowiedzi ą na potrzeby, kt óra jes t bardzo dobre i bardzo dobrze używania zatem konieczności dzi ś chodzi o to odniesienie d o wyżej innych narodów t o jak popatrzym y na t o jak wygl ądają demonstracj i pierwszomajowej Francji czy mo że pół 1 000 000 ludzi pod czerwonymi sztandarami alb o jak wygl ąda także Francji z kole i roczn ica zburzen ia Bastylii n o t o parad a wojskowa, kt óra tam odbywan o Toma rozmach porównywalny z ty m co nas g łowa w 1000 sześćdziesiątym szóstym rok u w bardzo pomógł zorganizowa ł defiladę Tysiąclecia dl a pa ństwa, tak więc więc to, że bywały na ul icach jest raczej m y to raczej spor t racze j w Polsce mieliśmy do czynienia z ty m, że to ta tradycj a by ła jako ś z a za zapomn iana i t o bardzo się ona przez nazistów prawda zapach, ale bardz o wyraźnie było wida ć, że przez ostatn i, zw łaszcza lat a, że ta potrzeba wyj ścia na ulicę przebywan ia w zbiorowo ści ludz i, którzy jako ś podobn ie odczuwają ona jest bardzo s ilna i dotyczy bardzo równo to jest bardz o na kontach t o s ą masow e demonstracj e KOD - u naprawdę zaczął wychodzi ć t o kilkadziesi ąt tysi ęcy ludzi 23 × prawda przechodzi ło prze z Warszawę to by ły bardzo bardzo mi t o jes t bardzo czarn y protes t był bardzo ważny kompute r ten te n wymiar lokalny t o są już s ą bardz o różne wydarzenia, ale on e coś m ówią myślę z my ślą tak że Pawła Adamowicza z drugiej stron y obchod y stulec ia powstania Wielkopolskiego z trzec iej stronę jakkolwiek b y codziennie m ówią w ty m kontekście t o jak wroc ławianie potraktowali wydarzen ia po Noblu Olgi Tokarczuk spotkan ie publiczne z laureatk ą nagrod y Nobla istnieje bardz o s ilne s ilna potrzeb a prze życia zb iorowego w przypadku tych wydarze ń cho ćby z tego tak iego nurt u bardziej l iberalnego cz y nawet lewicującego t o tu jest troch ę łatwiej zrobi ć t o na poziomie lokalny m Danish cały cza s jes t problem z tym wyczyszczon a po poz iom ogólnonarodowy być może kod by ł tego, b o jak najbliżej oceni ło warszawsk ie wydarzenie ogólnopolskie nawe t jeśli siedzia ł w Warszawie i tak my ślę, że t o jest t o jes t trend, kt óry będzie b ędzie się nasilał to bardz o ciekawa, że frekwencja niezależnie od tego czy we źmiemy dan e organizatorów cz y ratusza w przypadku marszu niepodleg łości jes t jedna k dużo niższe moim znajdują się nie tylko z e względu na t o, że t o jest stulecia, że ta n ie była to n ie okr ągła rocznica natom iast si ła wyra źnie rosn ą to wydarzenie organ izowane prze z właśnie n ie zrobi ć prostego przec iwstawienia mechan icznego Polskę liberaln ą tak, ale t ą, która si ę nie poczuw a do te j do tej to żsamości z marsz u niepodległości tylk o do czego ś innego ta potrzeba bardz o zapytania wielkie brzmi czy si ły rozma ite si ły pol ityczne b ędą w stanie zbudować kosz t energ ii z tą z z z tym ludz ie s ą gotowi już na ulicy ja chc ę wrzuci ć 2 Kamecki do teg o ogródka jes t t o można to znacz y chc ę przypomnie ć o Orle czekolad y ja wtedy pracowa łem w Kansas prezydenta Komorowskiego i patrz ących z przerażeniem NATO w 2, że 13 prezydent tak i ot o pomysł, żeby ten masz przecie ż on mars z zorganizował tak ma zorganizować term inu do wszystkich, żeby sk ładać kw iaty pod pomn ikiem Witosa Daszyńskiego Dmowskiego wszystk ich pokole ń ojców za łożycieli dru k RP właśnie te j jednocz ącej bardz o narracji na zobaczm y tam te ż by ły tłumy a ż taki jak i oczywi ście żartowano tam wszyscy byli zmuszani do teg o, żeby ministerstwo rz ądowych agencji tam udawa ć, al e jednak nie uda ło się z czekolad y pewne pewn a propozycja nowoczesnego tego n ie takiego smutneg o patr iotyzmu właśnie pi ętno, czeg o tylk o pewnego wyjścia k u przyszłości troch ę na wz ór tego c o jednych krajach ktoś w og óle nie przyjął prawa strona bardzo to wy śmiewała zreszt ą Marcin Napiórkowski auto r książki drug ą po nocy święta rozpoczyn a swoją histori ę w 2013 tego Orła z czekolad y i p isze tak Polska u śmiechnięta potkn ęła się własnym rozszerzone z ęby, bo pr óbowano symbol i rytuały wymy ślić na nowo skończyło si ę t ą katastrof ą by ło za słodko konkluduj e, że nowy właśnie drugi mecz tera z tak potrzymać podziałem przed chwilą, że tak ie obchody oficjalne dlatego n ie mogę udawa ć u początku trzec iej RP przy zbyciu kojarzym y jak o oficja ł właśnie komunistyczn ą PZPR, skąd ten p ierwszy sekretarz sk ładał kwiaty przemawia ca łował i t d. wod a t o my w bazach t o warto si ę wydawało mi kompromitujących wpadek Komorowski dostrzeg ł potrzeb ę powtarzam miał swój pomysł ten w łaśnie na wspólnotę jednoczen ie tworzenie dlatego tak bardz o dziwi ło, że udało się ju ż wted y o zgrozo wted y trzeba tylk o w realizacji, że jes t to nierealne, żeby wszyscy ścigają się zająć jednoczyli się kochal i tak dalej demokracji, al e na sporz e spór trzeba uszanować trzeb a g o jako artyku łować tak dalej, ale w takim razie pytanie cz y dzisiaj z kole i stoczy ła wspólnoty na d wsp ólnot różnych, bo właśnie to w łaśnie jednoczyć Polaków absolutn ie tak też mars z KOD-u cz y wynika potrzeba z teg o, że w łaśnie tak duża polaryzacj a, że potrzebują ludzie się w towarzystw ie ludz i podobn ie do s iebie myślących zawsz e są sami w przeciwie ństwo te j Polski l iberalnej przyk ład tylko Patriot jak sob ie po średnictwa, które nie s ą Kremlowi całość teraz dają poczuc ie siły poczucie teg o, że jesteśmy w łaśnie m y t o wojsko wielki niepodległej Polski swoje samochod y my śli sobie m y jesteśmy w dz ielnicy Polski Europejski uśmiechniętej przyjemne j tak dale j, dlaczego 1 pożyczka nie uda ł, dlaczego dz isiaj to się udaje to jes t w ielkie pytań, dlaczego n ie udało n o akura t Marcin Napiórkowski w te j ksi ążce odpowiada na to, że ta m też odpowiedzieć kilka 1 z nich jes t tak a, że n ie mia ł element u dumy poczucie dumy to jest pak iet, kt óry nale ży wszystk im by ło takie myślenie, że nale ży tak należy się t o jes t bardz o zale ży i że nie mo żna też właśnie kwest ia teg o przez ch łodzenia, że te n patriotyzm nawet je śli on ma być pozytywn a jak chciała, żeby by ł pozytywny t o jedna k on mus i być poważny mus i mie ć w sob ie godno ść mus i dawa ć też godno ść tym, kt órzy w n im współuczestniczą n o, a je śli jest właśnie kosz t oko ło słodki f igury, które po prostu na nią si ę patrz y i o d raz u nie tyl e si ę do n iej uśmiecha si ę z n iej śmieje t o sa m siebie znos i sa m s iebie wyśmiewa zabrak ło jakiego ś rodzaju powagi ja my ślę, że t o jes t wyzwan ie, żeby ta cz ęść bardz iej l iberalna lewicowa zbudowa ła jak o swoj ą historię swoją opow ie swoj ą wspólnotę, kt óra jednocze śnie b ędzie mia ła w sob ie powag ę, al e n ie n iejako z taką but ę i nie groz ę i warto przed e wszystkim n ie martyrolog ia tak szczerze też ten mo że z okładem warto wiedzieć, czego się nie dow iemy si ę także, dlateg o że po pierwsze dl a wszystk ich było oczywiste, że jest t o impreza rob iona w kontrz e jako tak a odpowied ź na czytelni autonom icznych jako ś reaktywn a wobe c rosn ącego wtedy si ła marszu niepodleg łości oraz 2 to jes t mo że najważniejsza t o był nasz by ły generalna idea jak zatem sta ło t o tak i przeka z schy łkowej Platformy Obywatelskiej schyłkowy z rzeczk i Bukowej m. in. dlatego n ie taki przekaz to zarzut tak i, który m ówił, że jest świetnie, o c o chodzi przecież żyjemy w z łotym w ieku najlepszy m okres ie h istorii Polski będzie w nich od łożyły zapadło spróbujcie, a spr óbujcie się n ie uc ieszy tak t o jest to Wa to r to kompletn ie rozmija ło si ę z nastrojam i spo łecznymi nawet wyborc ów same j Platformy, kt óry oczekiwali czego ś nowego, jak iej zmiany t o by ła taka narracj a na siłę filmując, a to jes t tylko jedno pytanie je śli PiS s ą te ż dzisiaj ustami prezydenta, toteż staże naukow e z teg o wyn ika, a n ie jes t wcal e oczyw ista to zostan ie oczywiście, dlateg o że prawo sprawiedliwo ść wyraźnie zaczyna si ę mówić na t ę wcześniejszą zaczyna si ę jesie ń by ła ksi ążka koniec PiS - u w państwie dla długotrwale będzie bardzo si ę polscy rodzice os i redakto r bardzo pa ństwu m ówi Agata Szczęśniak ok o Press terytor ia Piotr Podemski Uniwersytet warszawski z ły Rostowski krytyk a pol ityczna dzi ękuję pa ństwu za wspólne popołudnie tak że Karolina Lewicka to wcale nie oznacz a, że program specjalny z okazj i święta niepodleg łości dobiega ko ńca dob iega ko ńca ta jego część, którą wydawały Małgorzata Łuczyńska i n iebie Gutowska realizowała Lidia Prądzyńska za chwilę informacja po nich na kolejn ą odsłonę program u specjalneg o zaprasz a Paweł Sulik zosta ńcie państwo z nami udaneg o w ieczoru popo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA