REKLAMA

Czy zmiana naklejki na zdjęciu profilowym to forma protestu?

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, żeby nawet narodow e święto niepodległości dzie ń dobry m ówi Paweł Sulik ze mn ą Anna Piekutowska, kt óre wydaj e dz isiejszy progra m jes t godz ina 1807 dzisiejszy program to jeszcze przydaj e się państwa atrakcji, które Radia TOK FM narodow e święto niepodleg łości przygotowa ło, a mianowicie o godzinie dwudziestym b ędziemy rozmaw iali z państwem, czyli audycja mikrofon TOK FM wydan ie specjalne niepodleg łościowej tak wyra żę zapytam y po prostu jak pa ństwo Rozwiń » sp ędzali dzi ś dz isiejsze święto jak pa ństwo sp ędzali woln y czas cz y bral i państwo udzia ł w zgromadzen iach w setach oto będziemy pa ństwa pytali dzi ś o godz inie dwudziestej wracaj ąc do przedstaw iania nasze j dzisiejszej niepodległościowej za łogi Anna Piekutowska wydawczyni Gosia Baczyńska jego wydawczyn i Maria Borecka jak o wydawczyni realizacja du żego programu Lidia Prądzyńska dzień dobr y m ówi Paweł Sulik trasie dop iero w pe łni formaln ie przedstaw i przedstawili śmy państwu, al e wracaj ąc do dz isiejszego program u zatem będzie rozmawiali po dwudz iesty pa ństwa na antenie m ikrofon TOK FM to przypomn ę nr 224 czwórki 044 o godz inie 1840 i po godzinie dziewi ętnastej, bo t o b ędziemy rozmawiali d łużej ni ż tylko kilkana ście m inut b ędzie z nami będą znan i przedstaw iciele Helsińskiej fundacj i praw człowieka będziemy pytal i o raport po tytu ł wolność zgromadze ń w praktyc e polsk ich s ądów pa ństwa pewn ie przy, grożąc mu, rodz ąc ocz y widz ą dzisiejszą kontrmanifestację cz y m ini kont r manifestacj ę marsz u w Warszawie, kt óra została n o po prost u zwini ęta mówiąc w skr ócie prze z policj ę o tym, też porozmaw iamy po godzinie 1340 już teraz w stud iu Radia TOK FM dr Paulina Górska centrum bada ń nad uprzedzen iami Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobry dzie ń dobry panu dzie ń dobry pa ństwa, a przez Skype połączył się z prof. Tomaszem obecn ą Uniwersytetu gda ńskiego dobr y wieczór dobry wieczór pan u do g łosowania pa ństwo są wsp ółautorami pozycji s ążni z tej pozycj i p t . walcz y protest u zm ienia świat psycholog ia aktyw izmu jak rozumiem wydawn ictwo sma k s łowa jak rozumiem t o jest pozycj a, kt óra jeśli te n tytu ł traktowa ć jednoznaczn ie jest swoist ą instrukcję obsługi dla tyc h wszystkich, kt órzy chc ą si ę zaangażować nie wiedz ą dok ładnie jak t o zrobić n ie widzia ła si ę zorganizować jak tworzyć s ieci, kt óre dzi ęki, kt órym jakakolw iek demonstracja stan ie si ę mo żliwe ma ło tego skuteczna w samy m końcu pow inna być czy te ż nie czy też myl ę si ę państwo za w zamyśle państwo to jedna k mia ła być n o sol idna robot a badawczyc h uj ęta w okładkach, gdzie jes t ta podstawa intencja cz y instrukcja obs ługi dla aktywistów czy t o jes t jednak no i dzia łania naukow e to, że ja za t o bardz o Podgórska oczywi ście takim nadrz ędnym naszy m cele m by ło wspomo żenie d ialogu pomiędzy praktykam i, a naukowcami, bo protesty, kt óre m y psycholog ii nazywamy zb iorowym działaniem na sta ły się tak im ob iektem za interesowania psycholog ów społecznych, ale te ż badaczy z innych dz iedzin w ci ągu ostatn ich 1015 lat jes t widoczny skokow y wzrost badań na te n temat n o i te ż mieliśmy poczuc ie, że ta wiedza jak gdyb y nie przesi ąka do osób do tyc h grup, które to protes t organizują no te ż by ły inne cele t o znacz y do te j pory nie by ło na przynajmn iej my się nie natkn ęliśmy na na książkę, która b y w przyst ępny sposób podsumowywa ła te badan ia, tak wi ęc ju ż nawet mo że być ciekawa n ie tylko dl a tyc h, kt órzy bezpo średnio protes t organizuj ą, al e n p . chc ieliby zrozumieć procesy społeczne, kt óre maj ą m iejsce w Polsce ora z dlaczego widać, że mam y marsz e czasami w ty m samy m mieście w ty m samym czasie nie wi ęcej, al e o innych postula t pan i mówi protes t czy czy t o określenie protes t ma m rozumie ć w takim wszyscy mamy z n im jak o bardz o szerok ie określenie gdzie, gdz ie jes t gran ica między protestem manifestacj ę nas z dz isiejszy marsz niepodleg łości w Warszawie dziesi ątki tysi ęcy ludzi to jest jakiś protest cz y prac y b ędzie manifestacja t o znacz y takie, kiedy o tym, m ówię to racze j w ty m szerszy m rozum ieniu teg o s łowa, bo wn ętrze protest mus i by ć przeciw czemu ś tak czy n a rzecz czego ś jaki ś ma bardz iej zdefiniowany ce l tak polityczne powiedziała do de m man stacj a natomiast k ładzie nac isk g łównie na zebran ie si ę raze m i być mo że wyra żenie swoje j tożsamości, al e podj ęto tak rozumiała najmniej s łuchać, cho ć rozmow y z pomoc y tak cz y wrzucam y d o do bardzo szerokiej kategor ii r ównież protesty konsumenck ie naprz ód sytuacj a przed jakiego ś czas u, kiedy ludz ie umawiają n ie będziemy kupować jakie ś piwo alb o w ogóle pokazujem y, że wylewamy, dlateg o że te n, kto produkuje p iwo t o p iwo zrobił co ś c o właśnie nam si ę nie podobać t o będzie proces czy t o będzie man ifestacja czy b ędzie aż jakaś inna forma t o znacz y tak im terminem, kt óry obejmuj e wszystk o dos łownie zb iorowe dzia łanie po prostu roda k i to jest trochę mylące, bo psychologii poprze z zb iorowe dzia łanie rozum ie si ę tak ie działania, kt óre są podejmowan e przez ludz i, którzy postrzegaj ą się prze z pryzma t przynale żności grupowej, czyl i one n ie musz ą być podejmowan e razem z innymi b iurowe zbiorowe działania mo żna si ę te ż zaangażować indywidualnie n p . k iedy w zac iszu w łasnego pokoj u podpisujemy petycj ę internetową z nam i, a propo s zbiorowego działania anga żują się z nami prof. Tomasz Basta anal izie jeszcze z nami jest łączą się przez Sky ba r l a Love wspan iale chciałem pana zapyta ć czy kiedy pa n s łucha teg o naszeg o pocz ątku, który zwi ązany z term inami chciałby pa n jeszcz e co ś do tego dodać czy ma wrażenie, że w Polskim spo łeczeństwie bardz o jasno rozumiem, gdzie jes t protes t jes t demonstracja i w iemy jak stosowa ć t e s łowa jak Doda chciała tylko mo że to, że w naszych ciasnych szkolnych wspomnia łam, pisząc o bardzo szerok iej gam ie dzia łań zb iorowych i chyba dl a nas ważniejsze by ło pokazan ie r óżnych czynników, kt óre motywują ludzi do dzia łania alb o przeszk ód, które utrudniają dzia łanie ni ż tak a właśnie pr óby rozdz ielenia terminologicznego, więc mie ć tuta j na tym n ie konsultujem y też wydaj e nam si ę tak media m u wszystk ie też współautorki to jes t najważniejsze tak tak du żych r óżnic między pob ieraniem rat jednyc h form drugi w inny pan dzia łania noweg o nie ma, więc chyba wa żniejsze t e najważniejsze mechanizmy czynniki, które ludz ie motywuj ą przeszkadzaj ą działaniu, kt óre mog ą s łużyć jako podpowiedź c o nale ży robi ć, ale s ą w norm ie wspólne dla dla w ielu w ielu r óżnych działań zbiorowych s ą r óżnice, ale nie są takie by ło, żeby si ę panam i koncentrować skor o różnica jeste śmy, kt óry trochę jednak wynikaj ą z tyc h okre śleń na pocz ątku jak to jest internet t ę dyskusj ę na r óżnych kręgach są cora z silniejsze czy to, że ja wykona m jakością w internecie cz y to oznacz a, że oto ja jeste m w łaśnie w jest w trakcie taki proce s wyraża jest w trakcie protest u czy tak jak czytam państwa część to mo że by ć sytuacj a n iestety z przynajmn iej ich n ie demobilizująco to daj ące skutk i tylko mi osoby, które ratunk u w internecie zrobiła podpisa ć pod list ą klikn ęło zamieściła n ie w iem zdj ęcie na na swo im profilu tak t o tuta j tutaj faktyczn ie badan ia naukowe nie są jednoznaczn e ich wyniki n ie s ą jednoznaczne, bo co pa n wskazuj e na taką w łaśnie rol ę samorządową zwi ązana zwi ązaną z samozadowoleniem także uciekamy, w kt órym podpisujemy mus imy też no co zrobi łem co zrobi łam, wi ęc musz ę si ę stawi ć na sa m demonstracj i natom iast generaln ie, nawet je żeli je żeli kto ś nie przek łada na dzia łanie powiedzmy offline jad ą na udzia ł demonstracji t o są badania wskazuj ące na to, że mimo wszystko nawe t tak ie ma łe dzia łania typ u zm iana zm iana obrazka nak ładki na swoich dz ieci po chw ilowym tak ie dzia łania mog ą s łużyć całej grup ie alb o ca łej sprawie dzi ęki temu, że troch ę zmieniaj ą percepcj ę not t o nasza grup a robi c o wypada robić co si ę robi i mam y tak ie pojedyncz e działania na teren ie motywują nas ta m do dzia łu demonstracji mogą pokaza ć znajomym znajomyc h naszyc h znajomych ok a dobr a naszego jest jeszcze pop ieramy t o może faktyczn ie ja się zastanowi ć cz y część n ie zrob i czego ś więcej będzie tak i przekaz dotar ł do grup y awansowej pa n, bo rozumiem, że ma te ż tak ą funkcj ę troch ę wyznaczan ia jakiej ś sfery, która jest czymś więcej ni ż tylk o moje nastaw ienie do świata moje i najbliższego otoczen ia oto okazuj e się, że istnieje jakaś tak a obrażona grup a dzi ęki takim objawo m jak ten zna k taki unijny t o ja wiem, że nie jestem sa m tak, bo państwo k ilkakrotnie zresztą pisz ą ka żde ważne, żeby nie, ale o ty m za chwil ę po wiadomościach znam z dr Paulina Górska centra badań na d uprzedzeniami uniwersytecki prof. Tomasz be z Uniwersytetu gda ńskiego za chwil ę wracam y do rozmow y 22 minuty po godzinie osiemnastej przypominam, że w naszym studiu dr Paulina Górska centrum badan ia uprzedzeniami Uniwersytetu rzeszowskiego ora z dzie ń dobry profesor tam, że Tomasz Besta inwestor gdańskie, o czy m się prze z skar b pa ństwa dzie ń dobr y now e, a m ówimy o książce wydawn ictwa walc z protesty zm ienia świat psycholog ia aktyw izmu autorstw a państwa, al e r ównież Katarzyny Jaśko i Anny Grzymały choszczeńskiej i jes t największym skr ócie po 15 trochę o ty m, mówić o największym skr ócie troch ę przewodn ik instrukcja obs ługi relacji mi ędzyludzkich takich, kt óre wi ążą si ę zb iorowymi dzia łaniami w jak i sposób w ten sposób, że jak t o dzia ła tak że do odnie ść skutek być świadomym teg o, jak ie zagrożenia, ale też, jak ie szans e są tak im wspólnym działaniu o ty m wszystkim mo żna si ę dowiedzie ć, a prz y okazji ja ma m takie wrażenie podczas lektury t o kawa ł bardzo solidnej robot y naukowych, bo państwo zaczęli o d anal izy konkretnyc h ruchów przypadk ów i teg o jak niektóre protest y czy grup y Europe protestu działały, kt óre odnosi ły skutek, ale które n ie odnosi skutk u, bo t o recept y nie m a jak rozumiem jednoznaczn ie wszystko zależy od bardzo wielu wyroków pierwsz ą cz ęść naszej rozmowy sko ńczyliśmy na takim dylemacie, kt óry z dylematem z życia wzi ętym jak sob ie zmienia prof il na portal u Facebook to to jest t o samo, gdyby m poszed ł na jakąś demonstrację cz y te ż nie ta demonstracj a w realny m świecie pod budynkiem prze z jakiego ś czy rządowym jakimkolwiek innym konkretnym m iejscu ona wi ęcej wa ży jednak tak iej jaki ś wy imaginowany skali protestów, które mo że codz iennie kto ś na Facebooku mo że mie ć 300 oglądających ta k, a potem budynek pójdzie 15 osób, więc chyb a lepiej w internecie co zrobi ć ni źli w Realu t o znacz y tak kolejneg o wykazano jedna k, że liczebność demonstracj i w przestrzen i publicznej tak, czyl i na ulicy jes t powiązana z e skuteczno ścią danego przypadk u zbiorowego działania t o znacz y im wi ęcej ludzi na ulicy si ę pojawi tym jes t bardz iej prawdopodobne, że t o działanie b ędzie skuteczn e oczywiście jest te ż tak, że obecn a liczba ludz i, kt órzy s ą na ulicach wiąże si ę te ż sta łą obecno ścią online taki wi ększy protest na ulice tym większa obecno ść np. czarnego protestu jes t w łaśnie takie, gdz ie na początku t o by ł jedna k na początku zawi ązała si ę grup a w internecie, które p óźniej da ła pocz ątek Ruchowi spo łecznemu i zorgan izowanie demonstracji w ca łej Polsce tak ie jeszcz e chcia łam powiedzie ć podkreślić t o ju ż Tomek m ówił wcze śniej że, chociaż te n ta obecność na ulicy jest wa żniejsza to jednak n ie mo żna ca łkowicie zdezawuowa ć cz y ignorowa ć znaczenia obecno ści w internecie tak, dlateg o że na r óżnych etapach istnienia ruch u społecznego różne te n ruch staw ia sob ie cel e, jeżeli cele m jes t zbudowan ie baz y sympatyk ów tak cz y potencjalnyc h uczestników t o obecne w internecie jes t bardzo wa żna, bo wted y mamy szansę z e swo im przekazem ze swo imi postulatami wyj ść poz a bańkę naszej w łasnej organ izacji cz y czy naszyc h znajomyc h tak, bo widz ą dan ą danego post a także przegłosowane naszeg o Wola widz ą ich znajomi i t d . i to peryfer ia właśnie ci t e osob y n ie zaanga żowane peryfer ia s ieci sieć aktywisty n a rzecz osoby angażujące si ę rzadz iej, al e po łączone z tym i do świadczonymi aktywnym i uczestn ikami ruch ów spo łecznych one odgrywaj ą największą rol ę w przekaz ie w promowan iu przekazu, bo jest ich du żo tych osób zaanga żowanych jest du żo os ób bardzo zaanga żowanych jes t garstk a tak i jeste m tak proszę bardzo bogat e samorz ądy chcą do teg o doda ć, że podobnie ma si ę rzecz takim zaangażowaniem OFE tak naprawdę nie, czyl i t e dzia łania onl ine wymagaj ące małych nakładów artyku ł zmiana zdj ęcia jest podobn y do dzia łań w rzeczywistości spo łecznej, kt óre n ie wymagają du żych nakładów, czyl i jakie ś naklejk a na kompute r naklejona nie zawsz e bank i pokazanie jakiś, jakiej si ę sprawdz i, jakie sprawy dl a nas ważna tak i spos ób niewymagaj ący wielkiego zaangażowania się ruc h pacyf istyczny puszczan e demonstracj e organizowania demonstracji i tak daleko im si ę wydaje mi się to te ż pokazuje ksi ążkę do dzia łania, kt óre n ie wymagają dużego n ie maj ą wysokiego prog u wej ścia s ą bardz o ważnej bardz o ważne jest też perspektywa organ izowania r óżnych dzia łań społecznych działań zb iorowych, aby w łaśnie umo żliwi w ielu ludziom zaangażowanie chciał tak i prosty sposób to b ędzie ona czy to b ędzie offl ine al e ab y mogl i okazać wsparcie dl a danej sprawy my dl a dane j grup y t o sposób nie wymagając o d n ich du żych nakładów czas u uczone i to mo że pote m skutkować rozroste m sieci spo łecznej i z tego, że z tej sieci może wy łonić kolejn a grupa os ób jedna k mają czas, żeby si ę anga żować bardziej cz y jak rozum iem pa ństwo czy pisz ąc, pisz ąc ksi ążkę cz y chocia żby dz isiaj zastanawiaj ą się nad ty m w jak i spos ób marsz niepodleg łości w Warszawie o d grup y aktywist ów, kt órzy byl i skrajn i i podniesiona zostal i skazan i tak doszl i do takiego moment u przynajmn iej w ubiegłym roku w ty m roku chyb a frekwencj a była jedna k mniejsza, k iedy po 80  000 ludzi, al e t o znow u pytanie, kt óre chc ę zada ć następujące rozmowy czy t o by ł ruch protestu jedna k k iedy zaczynali m ówili oto nasze idee si ę nie przebijaj ą do jak iej świadomości ogółu pytan ie cz y ten mars z, o którym mówimy czy t o jest taki, gd y typow y przyk ład dobre j praktyki czy też historia sukces u oto chcia łem zapyta ć z punkt u widzenia w łaśnie zb iorowego dzia łania wzdycha dr Podgórski nie jest łatwo powiedzieć t o jest sukces cz y n ie tak z perspektywy, gdyby śmy za kryter ium przyj ęli liczba uczestnik ów t o zdecydowanie t o jest sukce s tak ale gdyb y kryter ium był sposób, jak i jest mars z postrzegan e prze z pewn ą cz ęść społeczeństwa n o to n iekoniecznie tak b o w tym roku n ie, ale w latac h poprzednich mia ły m iejsce dzia łania pomocow e w trakc ie marszu c o jak wiemy pogarsz a jeg o percepcj ę w śród osób nie zaangażowała si ę co innego pytamy pytam y z wnętrza pa ństwu książki to znaczy cz y to n ie jest troch ę tak państwo k ilka tak ich h istorii opisuj ą tak trudn a grup a skrajnyc h nacjonalistów z 1 strony na pewn o odniosła sukce s, bo wszysc y wiedzą jak jest olbrzym ia z drugiej kompletnie nie, dlatego że ich idee s ą bardzo radykaln y i on a absolutnie n ie mają racji bytu znacz y to c o si ę dzieje tak nie mam y pa ństwa czysteg o etn icznie nie pozbyliśmy si ę n ie muzu łmanów Ukraińców Żydów ich idee s ą bardz o radykaln y i kompletnie n ie wyszło, al e z drugiej stron y z punkt u widzenia kogoś się temu aktywizm mo że być też historia sukcesu Niemców co pa n prof. Tomasz Basta na te n temat tak my te ż p iszemy o def iniowaniu celu i to jest bardzo ważne perspektywy aktywist ą, bo t e nasz e główne cele, które mog ą by ć właśnie czasam i skrajne mog ą być trudn e do real izacji tak iej perspektyw y perspektywy krótkoterminowej, więc je żeli sobie uczn iowie zdef iniujemy jak o mam n p . w tym wypadk u mob ilizowanie ludzi połączenie r óżnych gru p spo łecznych pow inny, jakb y naszym sztandare m NATO w tym wypadk u faktyczn ie marsz u niepodleg łości będzie dobry m przyk ładem sukces u i te ż napiszemy wspominamy o marsz u niepodleg łości naszeg o miasta, pisząc o r óżnych strateg iach w łaśnie mobilizacji r óżnych grup spo łecznych i po łączenia tyc h jedna k pewn ie zdecydowan ie różnych nurt ów tak o d os ób popierających organizator ów tak naprawdę zaanga żowanych w łaśnie te d ążenia do budowan ia pa ństwa Narodowego no t o do os ób, kt óre po prostu wybra ły marsz niepodleg łości jako spos ób na świętowanie 11 listopad a po łączyły si ę do łączy si ę do organizator ów jak mn ie koniecznie, uznając ich postulat y alb o nawet często mo że n ie wiedz ąc jak bardz o t e postulat y id ą jak dalek o id ą, więc ty m wypadku tak jest tak jes t tak ie dzia łanie umożliwiające połączenie tyc h różnych zarzut ów w ty m wypadku jes t to jedn o tak ie działanie n a n a rzecz poszerzen ia bazy by ć może t o powiedzieć n o to faktycznie jes t jak jes t sukces organizator ów tak też t o, że właściwie pewn ie w ielu ludz i n ie do ko ńca kojarz y marsz niepodległości ich radykalny m idea, ale jest Niemców jak o właśnie jak o jak o dostosowanie naszyc h idei no to wtedy wtedy toczy się ca ła wygl ąda inaczej, a wyżej dyr Paweł Gruza 1 rzecz by m doda ła do teg o c o powiedział prof. Besta t o znacz y rzeczywi ście ta baz a jest zr óżnicowana, bo t o pokaza ły chocia żby badania, kt óre w zesz łym rok u przeprowadzili śmy jako c by ł zespołem z i Hiszpan tak t o znaczy wi ększość os ób, która działa udzia ł w badaniu by ły on e do dob ierane systematycznie t o znaczy byli n ie tylko ankieterzy, ale te ż sprinterzy, którzy wskazywal i co dziesi ątą osob ę jako zobaczyl i ani wted y ank iety podchodził dawa ł do wype łnienia ankiet ę i odes łane z powrotem no i mieli śmy ponad 60 % os ób z wyższym wykszta łceniem, które odes łały nam ank iety oczywiście jest także t o osob y z wyższym wykszta łceniem mogą odsyłać z n iczym n ie tak mus imy si ę z tym z ty m pse m liczy ć, ale jednak nie mo żna powiedzie ć, że mars z t o tylko m łodzi obc e cz ęsto cz ęsto niepełnoletni okazują si ę banki okazuj e si ę Odra uniwersytecka prz y ofertac h różnie niepodległość kilka dni wolneg o w obszarze, ale przejęzyczenie, kt óre na różnych wychodzi z kadr ą uniwersyteck ą, al e druga rz ąd jak te ż dyskutowała z tym i ideami i ich rozpowszechn ieniem społeczeństwie t o znaczy w ksi ążce pisaliśmy te ż o efekc ie radykalnej flanki t o znaczy, gd y ta radykalna fank a si ę pojawia aktywi ście który, kt órzy mają n o ekstrem istyczne wr ęcz żądania postulat y t o wted y przeka z pozostałej cz ęści daneg o ruchu jest interpretowany jak o akceptowaln e taką zwi ększa się dl a n iego sympat ia w śród obserwator ów i poniekąd możemy jednak zobaczy ć mam y przecież praw icowy rz ąd, który rz ądził drug ą kadencję zosta ł wybrany w wyborac h oczywiście s ą jeszcze inne czynniki, kt óre zdecydowa ły tak to n ie marsz niepodleg łości doprowadzi ł do teg o że, że PiS uwadz e, al e jednak pojaw ienie się ruch y ekstrem istycznego powoduj e, że inne osob y o bliskich pogl ądach, al e mn iej ekstremistyczne ta um iarkowana cz ęść ruchu jes t odb ierana bardziej pozytywnie na to jak t o si ę rozwinie państwo patrz ą na przedni ą w łaśnie na tak i mars z, który rok rokiem cora z więcej ludzi gromadz i i czy t o jes t idea tak a, która życzy państwu ksi ążki z bada ń wynika, że efekt długofalowy będzie tak i, że ta radykaln a fran k franka zniknie ona na dobr o sprawy jes t niezrozumia ła n ie akceptowan o nies łyszalna w ca łym un iwersum tak cz y tyc h bada ń wyn ika skoro to s ą nieliczne wykształcenie, które rozumie, że nie znaczy te ż zeszłoroczny marsz był specyficzny, bo t o by ło 250  000 osób tak po prostu t o by ł z osób dl a wielu w ielu z zaanga żowanych osób os ób, kt óre w nim sz ły na świętowanie stulecia niepodleg łości tak nie mo żemy te ż zr ównać wszystkich uczestnik ów tamteg o marsz u organizatorami, ale raze m przyszłość b ędzie tak a, że tego typ u demonstracje i ta i b ędą si ę rozwija ły wg tego schemat u mam y cz ęść tak ą radykaln ą tak t o będą tak ie akceptowaln e dl a wi ększości postulat y inny i wi ększość osób, kt óre przychodz i po prost u, ale ta wi ększość osób z nim rozmów cz y mniej aktywna n ie będą jes t te ż możliwe drug i proces t o znaczy t o c o rob i t o cz ęść ekstremistyczne radykaln a frank a mo że pogorszyć perspektyw y osób mia ł do tej cz ęści um iarkowanej sojusz e tak, bo flank a radykalna franka liczyć um iarkowane mog ą w percepcj i społecznej połączyć się jedn o ta k wy macie co ś wsp ólnego z narodowcami szliście razem z marsz u my n ie chcemy z wami rozmawia ć notę czas skończyć nasz ą rozmowę myślę, że pa ństwo sięgną mówią słuchacze, zw łaszcza do tyc h ciężkich tylk o poczu ł, że rzeczywi ście brakuj e pa ństwu jakie ś takiej motywacj i i wiedza rozmawialiśmy wci ąż walcz y protestuje zmienia ć świat psychologia aktyw izmu jest wydawn ictwo sma k s łowa, a autorz y Tomasz Besta z internetu gdańskiego i dr Anna Górska z centrum bada ń nad uprzedzeniami nie jest wszystk o byli z nam i bardzo dzi ękuję za rozmow ę, a ksi ążki ksi ążki również wsp ólna p isali Katarzyna Jaśko Jan Grzymała Moszczyńska 1836 za chwilę informacje Radia TOK FM święto niepodleg Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA