REKLAMA

Wolność zgromadzeń w (sądowej) praktyce

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
24:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 minut został do godziny dziewi ętnastej s łuchamy Radia TOK FM święto niepodleg łości w naszym stud iu Justyna Jezierska Helsińska Fundacja praw cz łowieka dzie ń dobry dzień dobrach przedstawia się z krzes łem c o państwo s łyszeli Piotr Kubaszewski z Helsińskiej fundacji praw cz łowieka dzie ń dobr y bardzo przewrażliwiona, al e w słusznej sprawie wasz e, żeby przedstawia ł bliżej raportu, od kt órego chcemy zacz ąć, a m ianowicie w łaśnie n iska wobec czeg Rozwiń » o opublikowała rapor t p t. wolność zgromadze ń w praktyc e polsk ich sądów c o oznacz a, że n o musz ą państwo stosunkowo krótkim czasie w ko ńcu t o rad io wyt łumaczyć naszy m słuchaczom nasz ą słuchaczką jak to jest jeśli chc e się mie ć takie jasn e spojrzenie na t o ot o ktoś w Polsce chc ę si ę z zgromadzi ć, al e tak sytuacj a si ę rozw ija, że o n staj e prze d sądem tak n o w łaśnie Jakubaszek mieli śmy w ci ągu ostatn ich kadencj i parlament u du żo r óżnych zgromadzeń publicznych mam wrażenie, że w wolne j Polsce najwi ęcej tego by ło, jakby śmy tak l iczyli na poszczeg ólne kadencj e parlamentarne oczywi ście rozwi ązania były odpow iedzi na r óżne dzia łania partii rządzącej i t o jes t bardz o dobry sygna ł, bo spo łeczeństwo korzysta ze swoj ą wolność zgromadze ń wolności, która jes t gwarantowan a konstytucyjn ie, kt óre gwarantowan e na poz iomie prawa Międzynarodowego jak chocia żby Europejska konwencj a praw człowieka i to jes t bardz o pozytywn e natom iast korzystan ie z tej wolno ści w naszyc h real iach polskich nieraz wi ąże si ę z r óżnego rodzaj u zarzutami no i to ju ż pozytywne n ie jes t, bo gdzie ś ta m pewnie państwu przyświeca tak i cel pa ństwu naszemu, żeby ludzie mo że nast ępnym raze m pomyśleli i na tak ą na tak ie zgromadzenie na tak demonstracj i man ifestacji po prost u nie POŚ, a pa n wie pan psycholog ia tak czy wiem, że alb o widział w telewizji m ówili w radiu, że ot o kto ś urządził albo by ł na jaki ś kontr man ifestacji ktoś był od pan i m iejscu i zosta ł wyn iesiony przez policję też tak i efek t mro żący, ale musimy chodzić o zm ianie prawa, która przecie ż nastąpiła, kt óra te ż bardzo wyraźnie zm ienia warunk i gr y tak mieliśmy tak ą du żą nowelizację właściwie pan redakto r s łusznie zauważył teg o trzeb a zacząć nową w tyc h realiach jeste śmy Broda mam y du żą nowelizacj ę ustaw y prawo o zgromadzeniach w łaśnie w poprzedn iej kadencji parlament u wprowadzoną n o i on a po p ierwsze, pokazuj e, które zgromadzen ia są lepsz e, kt óre gorsza i to w zasadzie sa m o sobie, że jes t w moje j ocen ie niew ątpliwie konstytucyjne, bo woln y zgromadzeń dla wszystkich i ustawa tutaj n ie pow inna pokazywa ć kt óre, które zgromadzenia s ą lepsze rozwi ązania s ą gorsze natom iast ustawa, jakb y przemaw ia wyci ąga zgromadzenie organ izowane prze z w ładzę publiczn ą ora z zgromadzen ia odbywające si ę w ramac h działalności ko ściołów, czyli generaln ie ko ścioły i w ładza Państwowa ma pierwszeństwo i to jest wyj ęta przemawia to by m zniczy t o n ie jak nie ma c o dyskutowa ć, że nic nie może r ównać si ę ty m zgromadzen iom i mam y takie poj ęcie wprowadzon e zgromadzen ia cykliczne IT zgromadzen ia cykliczne co są tak ie zgromadzenia, które maj ą pierwsze ństwo przed ca łą resztą przed całą reszt ą, czyli tak imi zwyk łymi normalnym i zgromadzen iami przed wy łudzeniami spontan icznymi i przed zgromadzeniami prowadzonym i wskazany m tryb ie uproszczonym, czyli czymś pomiędzy takimi, kt óre mogą, kt óre można zg łaszać czyli, al e skoro zamieszkania strony zysk a chc ę zapytać jak to statystycznie rzecz bior ąc, k iedy kto ś już traf ia przed obl icze sądu t o jak to najcz ęściej si ę ko ńczy jak statystyk a biorąc pod uwag ę analizę tyc h danyc h kt órą, kt órą mam y po przeprowadzeniu monitoringu w okres ie o d marca 2018 roku do czerwca 2019 roku t o jes t okres, na podstaw ie kt órego powstawał rapor t trudno tuta j w wi ększości sądy rozstrzygaj ą na korzy ść właśnie tyc h obwinionych b ądź oskarżonych uczestnik ów zgromadze ń publ icznych w Polsce i zauwa żyliśmy na obserwowali śmy 50 takich spr aw, w kt órych zapad ły wyrok i uniewinniaj ące, czyl i korzystn a dl a w łaśnie tyc h tyc h obywatel i oraz te ż w 28 przypadkach t e postępowania zosta ły umorzon e, więc mo żna zauważyć, że skazan ia albo ukaran ia s ą w mniejszości t o są zdarzają si ę du żo du żo rzadz iej tak ie rozstrzygni ęcie zapad ło 12 sprawach, kt óre żeśmy obserwowal i i tuta j te ż mieli śmy do czyn ienia z tak im rozstrzygnięciem, że sąd uzna ł rzeczywi ście doszło do teg o czynu zabron ionego, al e n p . odst ąpił o d wym ierzenia kar y, czyli słuchacze są konieczne będzie tak jeśli jesteście ko ściołem jeste ście władzą publiczną nie ma cykl icznego zgromadzen ie rejestrowanego i trzeba inwestowa ć, bo na 10 przypadków tylk o ile si ę ko ńczy na radę musimy zacząć ile si ę kończy no ale znaczn a znacznie mn iej mn iej jest przypadk ów z wskazania co n ie zm ienia faktu, że t o, że jedna k one mają znaj ą miejsce jest efekt t o mrożąca Acta wart o zauważyć, że ca ła machina jes t puszczon a w ruch prawd a i gdzie ś tam ci ludz ie, kt órzy poszl i manifestowa ć swoj e pogl ądy muszą zmierzy ć z ty m, że jeste m staw iany zarzut, że cz ęsto są wynoszeni z teg o powiedzmy m iejsca ich kontrman ifestacji na samy m końcu oczywiście jest happ y end, bo on i są uniewinnieni prawda od zarzucanyc h czynów no al e też wcześniej co mus ieli przeżyć t o jes t jednak ich ronda, czyl i akcent, czyli mamy si ę utrzyma taką sytuacj ę niewielka miejscowość wszysc y si ę znaj ą Niewiem pani b ibliotekarka pracuje w sklepie zastanaw ia się, czyl i na manifestacje, które m ówią z nam i mówi oni n ie widziała w telewizji ta m policja wynosi, jak i sąd n ie to co ś co powinno być naszy m naturalny m tak naturalną rzeczą przeżyli prawd a może drug i raz n ie będą chc ieli kon iecznie zostać wn iesionym w do samochod u policyjnego banku w Polsce raport jest bardz o c iekawa rzecz m ianowicie pad a term in kultura dotyczy t o sal i s ądowej, al e kultur a proces u s ądowego co prosz ę wyt łumaczyć t o okre ślenie brzmi enigmatycznie chyb a dla dl a cz ęści słuchaczy to chodzi o to, że po sezon ie n ie przeklina na t o, że państwa jes t najdale j idąca okol icznego średnią, że t o jest oczywi ście tak naprawd ę esencja naszeg o raport u, bo mamy do Meritum związane z prawem o zgromadzen iach tak dalej z tym i r óżnymi obowi ązkami notyfikacji tego cz y zgromadzenie legaln e jest nielegalne kontestacji gal i jest legaln a jes t n ielegalna natom iast nas interesowało to co si ę dzieje w s ądzie tak naprawd ę i my od lat pre tak naprawdę, odk ąd rosyjsk a Fundacja praw człowieka istnieje obserwujem y r óżnego rodzaj u proces y sądowe rzeczywiście wiemy jak t o robić i to jes t tak a obserwacja rzetelno ści procesu t o naprawdę n ie jest stawan ie po żadnej z e stro n spor u, który się toczy t o jest takie patrzen ie na r ęce sędziemu akt a za je śli ktoś wdziera się s ąd przed obl iczem sądu jest oskar żony o t o, że nazwa ł t o ustawy o zgromadzeniach t o kto jes t po drug iej w tym w tak najprostszy m ora z policja policja to zawsz e policja tak n ie zawsze, ale jeżeli leżanka t o s ą g łównie zgromadzen ia tak tak t o jes t jednak większość t o s ą zarzut y z kodeksu wykrocze ń al e, tote ż obserwowali śmy spraw ę, gdzie staw iane były zarzut y o popełnienie przestępstwa wted y po tej, jakb y drug iej stronie stroj e ju ż prokuratura tak iego przestępstwa Noto mam y zawód przeróżne pan ie w raz ie mam y wykroczeń r óżne naruszenia przepisów o zgromadzen iach cz y np. tamowan ie legalnego zgromadzen ia utrudnianie przebiegu walneg o zgromadzenia już wyobra żam tę sprawę dz isiaj żona też b ędzie miała tak i finał prawda gdzieś tam będzie si ę ty m osobom stawiano, b y n ie stawiał tego rodzaj u zarzuty mamy wprowadzan ie w błąd c o do c o do to żsamości mamy zakłócanie spokoj u porządku publ icznego wysok i bardzo og ólne pojemne wr ócił kolejnego przest ępstwa bądź naruszen ia nietykalności funkcjonar iusza znieważenie funkcjonar iusza, ale wted y ta kultura proces s ądowego polega na czym stoj ą wysok o ocen ia rada kultur a procesu polega na tym, że wszystko w sądzie dz ieje si ę tak jak powinno si ę dzia ć przecież s ąd w sposób proceduraln ie odpowiedni wszystk o robi takie trzeb a, czyl i zgodnie z procedur ą daje się wypowiedzie ć jes t grzeczn y kulturaln y n ie krzyczy cenieni żadnej prezes jedna k n ie przeklina no i że nie przeklina jak w życiu spotka łem z przekonaniem, ale t o by ły cytat y s ą bardzo sugestywnie namawia ł do tego, żeby zacytowa ć coś, czego si ę by ło świadkiem prawda t o trochę trochę żartujemy sob ie natomiast generalnie t o s ą tak ie rzeczy na bardzo cienkie tak ie bardzo proceduralna nale ży be z, je żeli osob a obwiniona nie jes t reprezentowan a prze z profesjonalnego adwokat a alb o radcę prawnego no t o sąd zauwa żyliśmy, że poucz a t o osoba o je j prawac h tak warto powiedzie ć, że dl a tak iej osob y, które n ie jes t prawnikiem, który nigdy w życiu n ie było w sądzie to du że przeżycia, je żeli ja jak o obywatel, który nigdy n ie by ł w sądzie zdecydowa łem się ju ż na t o, żeby p ójść na manifestacj ę i gdzie ś tam w efekcie tego, że poszed ł na t ę manifestacj ę stawia się zarzut y i potem jak wcześniej zgodn ie z tym i zarzutami i odwołuje się, bo t o też wart o powiedzieć, że sprawę dlatego, bo c i ludzie po prostu nie zgadzali si ę na przyj ęcie mandatu bardz o s łuszny zreszt ą jak pokazuj ą zawdzi ęcza prawda, ty m bardz iej słusznie, b o w końcu wygrali to jes t w łaśnie bardz o wa żnym 1 z ważniejszych wniosk ów o pomocy państwa raport ów, że generalnie ten algoryt m wygląda w ten spos ób protes t man ifestacja kto ś staje naprzec iwko te j man ifestacji policja reaguj e po jakim ś czas ie stron y tak tak czy Palestra spotykaj ą się w sądzie efekt jest tak i, że tak ie pan ie prowadzą najcz ęściej na sąd mówi n o albo n ie wyci ągamy konsekwencj e albo wręcz no i uważamy, że nie dosz ło do czyn u natom iast istotne jes t t o co m ówić, że dl a tych osób jes t du że prze życie i on e n ie wiedz ą tak naprawd ę jak to wygl ąda te n sąd rozprawa, k iedy on e maj ą mówić co maj ą m ówić co wolno n ie woln o t o ja k ta kultura rozpraw y wygląda na to wbr ew pozoro m bardzo istotne, żeby sąd wszystk o w sposób odpow iedni wytłumaczył wart o zauwa żyć, że nasz e po łączenia, które funkcjonuj ą w naszy m wymiarze sprawiedliwo ści ju ż od pierwszego momentu, czyl i od momentu zatrzyman ia to głównie tocz y si ę oczywiście podejrzen ie pope łnienia przestępstwa, ale przy wykroczen iach również te połączenia t o jest j ęzyk ustawy sklejon e nadruk to jes t nasz e połączenie, które mus i si ę odbyć i tera z, je żeli pan jak to było zatrzymane to dosta łby tak i wyci ąg musiałby podpisać t o dosta ł n ikogo nie interesuje się teg o pol icjanta po drug iej stronie cz y pa n redaktor t o zrozumia ł cz y pa n redakto r skorzysta z e swoich uprawnie ń on ma mieć te n policjant ma mieć podpis, że pa n redaktor podpisał, że zosta ł pouczon y i do tego sprowadz a też oczywi ście niezgodne z, kto z dyrektyw ą unijn ą, bo dyrektor ustawodawc a unijny martwi ć o t o, żeby się odbyło w spos ób odpowiedni, żeby te n cz łowiek zrozumia ł, żeby państwo martwiło o to czy o n rozumie natom iast u nas to sprowadz a do tego czy jes t w aktach kartk a z podpisem no i tera z w takich realiach człowiek traf ia do sądu dla niego jes t też du że prze życie, więc kultur a rozpraw y r ównież ma fundamentalne znaczenie te n człowiek ta m si ę poczuj e do rzeczy b ędzie swobodn ie mógł powiedzieć c o chcę powiedzie ć po prost u przytłoczony miejmy taką sytuację poda m, że możemy te n pow ie, że w 1 przypadku 1 przypadku było także pani, która by ła obw iniona przys ługiwało je j prawo t o zadawanyc h pyta ń świadkowi, kt óry by ł chyb a pol icjantem tutaj w ty m przypadk u by ła bardz o podenerwowana, b o ta sytuacj a jest stresuj ąca do powstania były postępowania też trwaj ą dość długo to się miesi ącami mo że toczy ć, wi ęc pan i była bardzo zdenerwowan a i sąd prosił j ą, żeby się uspokoi ła dale j chwil ę chwila namysłu, żeby mogła si ę uspokoić spokojnie zadawać pytania, ale by ła to dla n iej wyjątkowo stresuj ąca sytuacja ta pan i akurat n ie była reprezentowana ani prze z adwokata ani prze z radc ę prawnego, wi ęc sam a musiała się bronić to była dl a n iej stresuj ąca sytuacj a tak ich sytuacji mam y w ca łym kraju n iewiele pa ństwo monitorowali cz ęść jak rozum iem tak monitorowaliśmy 142 sprawy w ty m okresie, w którym już m ówiłam, czyli o d marca 2018 roku do czerwca 2019 roku zauważyliśmy, że jednak t o osob y obw inionej oskar żona zazwycza j s ą reprezentowan e prze z profesjonalneg o obro ńca ale, toteż zdarzaj ą si ę sytuacje, w kt órych w, których nie s ą i wtedy jes t to dla nich jest to dl a nich duże du ży stres za chwil ę wr ócimy do nasze j rozmowy na pewno pojaw i si ę tema t, kt óry ju ż opad ła m ianowicie jak kwalifikować dzisiejszy przypade k, w kt órym by ło g łośno w med iach mianowicie na rondzie de Gaullea w centrum Warszawy na tras ie marsz u niepodleg łości pod warszawiacy wiedzą p o tzw. palmow e rondzie by ła grup a, kt óra chcia ła w jak i spos ób w łaśnie si ę przeciwstawić życzę marszowi no i zareagowa ła pol icja wcześniej rozwi ązują tak, żeby to zgromadzenie jak jak rozum iem dobrz e, al e do teg o przypadk u jak interpretowa ć powr ócimy po informacjach Radia TOK FM, kt óre ju ż za 4 minuty to przypomnę, że w naszym stud iu Justyna Jezierska i Piotr Kubaszewski z Helsińskiej fundacji praw człowieka powode m naszego spotkan ia m. in. opubl ikowane przez fundację rapor t wolność zgromadze ń w praktyc e polskich s ądów po informacje wracam y do rozmow y 6 minut później dziewiętnastej s łuchamy Radia TOK FM dziś 11 listopada w poniedzia łek święto niepodległości w całym kraj u ju ż święta niepodległości na antenie Radia TOK FM, a w naszy m studiu Justyna Jezierska Piotr Kubaszewski Helsińska Fundacja praw cz łowieka i cza s dzień dobry dzień dobr y rozmawia się w pierwszej cz ęści nasze j rozmow y o państwa raporc ie, kt óry w łaśnie się okaza ło raporc ie, kt óry nos i tytu ł wolno ść zgromadze ń w praktyc e polsk ich sądów nie mo że być inaczej musz ę zapytać pa ństwa jak pa ństwo interpretują t o, że dzi ś na tras ie marsz u niepodległości obywatel e RP i tera z nie sformowal i stworzyl i kontrmanifestacj ę funkcjonar iusze m ieli jakiś problem, bo manifestacja mia ła nie by ć zg łoszone na później czyta m, że pol icja rozwiązała zgromadzenie zacz ęła wynosi ć manifestant ów poza te n tere n czek a rozumiem, gdybyśmy si ę te ż przeszl i do sądu t o mieliby śmy sytuację następującą, że sąd mówi n o by ła zaplanowan a manifestacja państwowy państwa nie pow inno ta m by ć pa ństwo ta m spotkal i tak że w ina ew identna jak rozum iem kont r manifestujących no ta k jak reszta n ie jes t do końca generaln ie w te j ustawie, o której o, kt órych m ówiliśmy wcze śniej w tej nowej, że tak pow iem ustaw ie prawo o zgromadzeniach jes t tak, że są zwykłe zgromadzen ia, kt óre trzeb a zg łaszać przynajmniej 6 dni przed, ale są te ż tzw. zgromadzen ia, które można zg łaszać w tryb ie uproszczonym n ie trzeb a zgłaszać przynajmniej 2 dni przed zgromadzeniem tryb uproszczony jes t wted y, k iedy zgromadzenie nie b ędzie żaden sposób utrudnia ć ruch u drogowego i mam y zgromadzenia spontaniczne, kt óre oczywi ście są ich w og óle nie zgłasza bon y s ą zawsz e odpowiedzi ą na jakie ś jak o spontan iczne wydarzenie wa żne z punkt u widzenia n o demokratyczneg o państwa prawnego punktu widzenia pa ństwa i t d . tak dobry przykład pan ten tak i w łaśnie spontan icznego naprawd ę tak iego spontanicznego zgromadzen ia, kt óre bez by łoby taką definicj ę Osten pewną teg o co cz y nie zgromadzenie spontaniczne, bo to n o ja pami ętam wszelk ie man ifestacje w grudniu 2016 roku zaliczają si ę, że nie podp isze go ustawa o środowisko zate m nic nie zużywają się zgłasza nie zostan ie tu i tera z cofn ąć czas u zgłosić teg o na te 2 dni, że alb o na 6 dni przed n o i po prostu pod pa łac, bo to jest w odpow iedzi na coś c o się stało tu i teraz tego n ie mo żna było przewidzieć to chyb a sytuacja bardz iej skompl ikowana tak natom iast wart o zauwa żyć, że niewiele nie chce wychodzi ć w ocenie z ocen ą spontaniczności tego związania, który w Łodzi się też być ta m widział jakieś urywk i kątem ok a w pras ie natomiast niew ątpliwie na kanw ie te j ustaw y prawo o zgromadzeniach t e zgromadzenia zgłaszane w tryb ie uproszczony m s ą legalnym i kont r man ifestacjami do tyc h zgromadzeń r ównież cyklicznych, bo zamysł ustawodawcy by ł taki, że zgromadzenie cykliczne mają przeb ieg przez ca łą reszt ą i nawe t godzenia spontan iczne można rozwi ązać, jeżeli zak łócał przebieg zgromadzen ia organizowane organ izowanego w trybie ta m też innym, czyli jak t o spontan iczne zakłóca przebieg innego zgromadzen ia również cykl icznego t o mo żna rozwi ązać takie sp isane w ustawie natom iast, je żeli chodz i o, je żeli chodz i o zgromadzen ie uproszczon e ono jak o jedyn y nie m a tryb u, b y wcze śniejszego zakaz u i nie wiem to jest przeoczenie ustawodawcy cz y o n chcia ł, żeby t o zgromadzenie w tym, żeby tzw. uproszczony m by ło rzeczywi ście formuł legalnyc h kontrman ifestacji tylk o pamiętajmy o rozwi ązaniu uproszczone ma n ie powodować utrudnie ń w ruchu i teraz, odnosząc się teg o przyk ładu dzisiaj cz y to powodował utrudnienie w ruch u, że kto ś sta ł pod Palmą na tej rabat o te j spraw ie rozszerzen ia więc, gdyby doszło d o tak al e kt o o ty m decyduje czy by ł jak rozumiem dzisiaj śledzą doniesienia prasowe ludzie my ślą tak świetnie jak mam y czas jeste śmy na sali s ądowej ważymy wszystk ie za sprzec iw strony wypowiedz ą s ą świadkowie no i sąd ma jeszcz e dużo czasu zastanowić, jaki b ędzie wyrok t o jest 1 rzeczywistość druga jest taka tam ju ż ta manifestacja olbrzym ia idą narodowc y t u stan ąć obywatele b iedne spocone pol icjant mus i c o trzeba coś trzeba coś trzeb a zrobi ć to natychm iast presj a czasu, wi ęc zaoczną ta k jak jest w tym momenc ie m ikro sądem, który mus i wydać tak tak, al e s ą te ż mam oczywiście zawsz e kontrolę sądową też ex-post, czyli nawe t jak zostanie rozwiązane t o pote m s łuży zawsz e o odwo łanie do sądu oczywiście t o jest jest troch ę tak a walk a powiedzmy sprawiedliwość, al e ona jes t on a też zawsze p isano ustawy, jeżeli zarówno t o zgromadzenie zwykła t o takie nasze z nich, kt óre trzeb a zg łosić jak o rozwiązanie uproszczon a na 2 dni, które spad ło wcześniej ka żdy z nich mo że by ć rozwiązane to spontan iczne również może by ć rozwiązane i zawsz e teg o jes t kontrola sądowa ATA pa ństwa poprzez tak ie przypadki, żeby analog iczna przed było właśnie tak a by ła tak a sytuacj a, że pol icja rozwiązała zgromadzen ia p óźniej przed sądem okazało si ę, że nie można zupe łnie inny obsza r, bo m y badali śmy spraw y wykroczen iowej karne, kt óre jes t, jakby ich efekte m s ą zarzuty konkretneg o człowieka te n tryb odwołania te n try b Administracyjny taki, że prze d Sądem Okręgowym w łaściwym tak jakby t o jest inny obszar m y badaliśmy legalno ści zgromadzeń tylko badali śmy t o w jak i sposób, jaki dalsz y ciąg będą mia ły t e zarzuty konkretn e zarzut y dl a konkretnyc h uczestników manifestacji tu ż przed wejściem na ten rozmawialiśmy o ty m, że niekt óre zarzuty n ie jak się maj ą do merytoryczne j zawarto ści tych wydarzeń, kt óre mia ły miejsce tak to z 1 strony s ą powoływanie si ę na chociażby n ie w iem cisza nocna taką mieli śmy robiliśmy scenę, że mieli śmy przypade k tak iego pan a, kt óry przeje żdżał ulic ą Mickiewicza w Warszawie pod dome m pos ła Kaczyńskiego w tym czas ie by ła odbywa ła si ę demonstracj a i pa n postanowi ł otworzy ć okn a i puścić głośną piosenkę mur y jasn a Jacka Kaczmarskiego policja zatrzyma ła chcieli m u wystawi ć manda t za t o, że zakłóca cisz ę nocną pa n teg o mandatu nie przyj ął, ale n iestety tuta j Sąd I instancji w nieprawomocnym wyrok u uzna ł, że n o pa n popełnił wykroczenie i mus i mus i zapłacić 500500 zł kar y na sąd tutaj z relacj i naszego naszeg o obserwatora, kt óry by ł obecn a na spraw ie sąd stwierdzi ł, że orzeczon a kar a jes t odpowiednim tak im ładunkiem dolegliwo ści, które spowoduj e, że pa n w przyszłości n ie będzie nie b ędzie popełniał wykroczen ia i manifestowa ł swoich pogl ądów w porze nocne j tak można za żartować, że sąd akurat n ie lubi ł Jacka Kaczmarskiego, ale na żarty żartami tymczase m dla tak iego w tl e państwa raporty z innym pytanie c iekawa m ianowicie czy tak konkretne sytuacje, kt óre pan i powiedziała czy to znaczy mam y t o zrozumieć w ten spos ób ot o policja zabezpiecza jakąś manifestację co się dzieje nagl e podje żdża samochód facet od końca szyb y i lec ą Timur tera z pol icja podchodzi robi się szybko przegra ł w g łowie zasadzie c o ja mogę jak i jak ie mam narz ędzia tak wobe c teg o człowieka, kt óry tu puszcza m jej p iosenki Kaczmarskiego myśli n ie mam żadnych innych matk ę ciszę zakłóca ciszy nocne j czas no t o jest dla mn ie to chodz i generaln ie ta k jak wida ć akura t chwyciło dane adresowe tak jak to jes t wyrok wyro k n ieprawomocny tuta j jeszcz e ewentualn ie Sąd II instancji mo że mo że go uchylił wyro k uchyli ć mo że zmieni ć, al e generalnie tak jak m ówi pa n redaktor, jakby to ważne, żeby t o brzmiało, że zarzuty są mn iej lub bardz iej związane z udziałem w man ifestacji, które staw ia ludziom t o są zarzut y przer óżne moją ulubion ą z kole i jes t art. 63 a, które generalnie sprowadz a si ę do tego, że lep iej si ę na budynk u jakiś plaka t og łoszenie be z zgody zarządcy tego budynk u i by ła taka sprawa, gd y człowiek otrzyma ł ten zarzu t za to, że na Pałacu Prezydenckim za pomoc ą rzutnika wy świetla napis napis by ł tak i bardz o powiedzia łbym zwyczajne un iwersalne takie jak uczy now o się dz ieci ulicę, czyl i tam konstytucję najwy ższym prawem i mia ł ten zarzu t z teg o umieszczanie nap isu na budynku bez zgod y zarządcy i zarzuty s ą naprawdę absolutn ie przer óżne no t o t o trochę o t o chodz i tak że zarzut zawsze mo żna wymyślić zawsze można da ć zak łócanie porządku publ icznego w świecie idealnym t o jest tak że w traw ie są por ęczne zarzuty tak że te n policjant pierwszego przykładu prosz ę, b y powiedział załata n ie w iem za denerwowanie pos ła na Sejm z muzyk ą cza s w tym drug im przypadku zarzucan ie nap isu na budyne k w akcjach czy t o w świecie idealnym poleg a na tym, żeby pol icja miała tak ie pewn e marzenia czy sieci idealny d ług państwa także Polska pol icja w takiej sytuacji w ogóle n ie reaguje raczej n ie reaguje albo w świecie idealnym sąd jes t w stanie zapanowa ć i t o jes t pozytywn e zaobserwowane prze z na s efek t ten, który mam y, czyli sądy staj ą na wysoko ści zadania i wierzymy, że tak będzie dalej t o znacz y, że t e sprawy nie b ędą si ę kończyły ukaran ia ami bo zan im Piotr Kubaszewski Helsińska oraz Patryka Justyna Jezierska z Helsińskiej fundacj i praw cz łowieka bardz o dzi ękuję za dzisiejsz ą rozmow ę z bardz o dzi ękuję 1916 zaś informacje rodza j okres ie święto niepodleg łości Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA