REKLAMA

Kim są osoby, które "bronią niepodległości"?

Święto Niepodległości
Data emisji:
2019-11-11 19:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
święto niepodległości 21 minut po godz inie dziewi ętnastej święto niepodleg łości w naszy m pi ęknym kraj u Polsce na anten ie Radia TOK FM, a w naszy m stud iu Przemysław Witkowski Collegium Civitas krytyka polityczna dzień dobr y dobry wiecz ór w pa ństwo, kt o dz isiaj mars z niepodleg łości w Warszawie śledczy byli patrioci czy t o byl i nacjonaliści ich po tak źli ludzie ludz ie, al e pytanie, kt o jak by ły steruje t ą łódką, w której życzliwych ludzi ma do Rozwiń » ść płytkie zakorzenienie biologiczne tam idzie czci ć święto niepodległości Brdy jako pewn ą tradycj ę, al e jak istotne jest co nadaj e k ierunek temu marszowi t o s ą 3 główne grup y jak 1 grupą jakby, jakkolw iek zabrzmi dz iwnie dl a państwa zarzuc a obecny m centrum będą prawa są możliwość jeg o praw ica, czyl i okolice ojc a Rydzyka Antoniego Macierewicza czy sol idarnej Polski tam typ u Patryk, jak i typ u jak Matecki tak dale j n ie Ziobro głównym elemente m takim strukturaln y mars z niepodleg łości b ędą w plecy pow iedzmy te ż może pa ństwo wyraźnie l iberalni nacjonali ści, czyli obok Korwin styczn ie soli ści, czyl i aktualne Konfederacja, czyl i Korwin Krzysztof Bosak nie Robert Winnicki ca łe Stowarzyszenie mars z niepodleg łości cz y Antonowicz i jest te ż 1 grupa która, żeby się n a prawo na lew o od tych nieszcz ęsnych konfederat ów, bo napraw y, ponieważ są wprost t o jest oczywi ście bardz o styliści dzi ś 6 ze słowem, a on i tak o sobie mówią, że są faszystam i w osob ie narodowi radykałowie m ówią osoby na d styliści m ówi o sobie czasam i jak bolszew icy różnie mówi o sob ie, al e generaln ie są powiedzmy co ś c o ja jak o rytmicznie eksper t nazwa ł 1 z tak ą polską, a czy żegnała mn ie faszyzmu trzec i faszy ści sens u stricto to tutaj on i są szczęśliwe dl a nas podz ielenie si ę bardzo w iele organizacji, ale t o oni w łaśnie np. organizując coś co jest krzyż jako czarny blo k cz y tyc h mężczyzn kob iety do czarnych strojach obw ieszonych celn ikami czarnymi słońca am i kortami antykap italistyczne cz ęść tego teg o marsz u i tak ą bardziej by ły w Karsku agresywn ą to, które toczy si ę w łaśnie m ieli w 2013 roku te n frank i baner albo będzie biała alb o bezludna alb o te banery o czystej krw i to oni s ą tak jakb y bardziej h istorycy ale gdzie się do rewolucj i nastaw ieni i antykapitalistycznej, ale kryzys m łodszych na pewn o c o wszystkie t e frakcje ora z większą cz ęść ludz i, którzy n ie bardzo się zastanawiaj ą alb o nawet nie wiedzą tego, o czym pa n tera z mówi to łączy przed e wszystk im tak ie podejście, że oto chcemy, żeby nas z kraj niepodleg łe suwerenne narody z platformą, na kt órej powinni śmy budować si ę polityczn ą tak dużym skr ócie, że narodowość jes t niezwykle wa żna i jes t f ilarem, na którym on i chcą dzia łać n ie klas a spo łeczna n ie sta n maj ątkowy nawe t niekompletny odm iany ideologii, ale w łaśnie naród c o ciekawe wydaje si ę, że wi ększość zwykłych ludz i, którzy poszła w ty m marsz u z flagami to nawet chyba nie staw ia na tak im poj ęciem Narodowy alb o tak ą rolę narod u tylk o po prostu przysz ła na w ielki piknik, kt óry by ł z okazji niepodległości i ro k temu by ły bardzo duży coraz mn iej, bo ta m r óżnica by ła w Kongu, a to n ie jest pa n tak n o i trudn o mówić o 2 zdrowych ludziach mog ę m ówić o ludz iach, kt órzy s ą ideologicznie informowani, którzy pr óbują formowa ć innych ludzi mówią o tych 3 grupach tych, czego faktyczn ie tak by ło tuta j c ieszymy te n fakt, że w tym roku n ieco mniej też m y też fak t, że demonstracji antyfaszystowskiej mieli śmy ju ż po kilkana ście tysięcy ludz i też, kt órzy takie osiągnięcie na te oddzia ły by ły do ść przyznam z e smutk iem m izerne tak że m y m ówimy o politykach cz y aktyw istach skany praw icy, kt órzy pr óbują masz formować n ie mówiłem o ludz iach ludzie teg o tak że dl a ludz i tak poczucie przynos i narodow e jest jako tak ą niezwyk łą wartością, kt órą s ą jakby, al e poczucie przynależności czy duma dum a jest chyb a dotycz y dumy dumną Emmy gw iazdy jedni odchodzą do takich nie znajduj ą opisy tych w łaśnie jak biedny wykluczonych kt órymi dojeżdżali nimi w żadnym razie Nowak ju ż w cywilnych nie wypad a m ówić o przyszłości wiem, że nie mówi pan mniej moich badan iach, ale m y od 2 dni t łuczemy radzi tyka od raz u w ieczora t o t e wyn iki właśnie dan e, z kt órych 1 przed wynika, że duża cz ęść uczestnik ów marszu niepodleg łości na wyższe wykształcenie zostaje gwiazd ą ja i prawnych sprzeczności z Kwaśniewskim, który pan m ówi ja potem dlaczego, skąd wziął te n w izerunek z początku dziewięćdziesiątych tak, bo pa n tak nie ma tak właśnie te n temat może co maj ą przedstawić to Doda tak że pol itycy prawicy g łównie jak obecnie skup ieni w federacji no, k iedy n ie bardz o mieli możemy si ę do ministra to uwłaszczanie się nag łe uw łaszczanie si ę politycznie na tyc h, na kt órych mogl i na szczurac h na antyszczep ionkowych Ciach na antysem ita na ha łdach byłych nagl e buchn ęły Kazia n o al e k ibicach k ibicach dokładnie, kiedy okaza ło się, że on o w udało si ę w końcu te ż do Sejmu jak to politycy on i s ą z wypadku m ąż za n iezwykle cyn iczni i zupełnie wc ieli się pozby ć grupy n a rzecz zupe łnie innej, którą jes t klas a średnia st ąd też w ty m roku ju ż na obecność ordo iuris kt óre, jakby tego c o ja wiem sprawa o kontrolę na d ty m, jak i przeka z b ędzie budowan y w med iach np. nawet, naciskaj ąc aktorów bardz o na kontrol ę banerów transparent ów i tego co b ędzie pokazywane, próbując usun ąć jak najbardz iej t e dawn e środowiska pow iedzmy bardz iej radykaln e jak działa ro k temu prz y w ielu konflikcie, kt óry by ł w plenerze i sko ńczył się rozpada moja w łaściwe części n ieba dowiedz ą k ierownictwo wysz ło z ONR - U, a doły, a cz ęsto w łaśnie bardziej ras istowskie bardz iej boj ów Karskiego szturmow e były n iezwykle rozgoryczony tym, że w łaściwe zostały usunięte przez inwestorów za to, że te n marsz mo że się odby ć i mo że iść Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki odchodziły wszystkie piękne życzenia wysokie szturmowc ów Monika niezwykle wulgarn y spos ób mrugaj ą k ierownictwo ruch u Narodowego m ówią Robert Bąkiewicz, gdyż mak i walk i, kiedy jest to rozmawiali śmy o ty m, mówiła, że jest separatyst ów rasowy m, a teraz, mówi że ras izm naz izm z ły publ icznie jak możesz, k iedy wytrz e bal i Antify to my śmy zrob ili za ochroniarzy chodzi my pomagali śmy, a teraz zbiera wyb ieracie ta m jes t ogromne p ęknięcie frustracj a taki dołączyło się porzucon e, a ponieważ kierownictwo ONR - U i ruch u Narodowego zaraze m poczu ło ju ż troszk ę pieniądz, żeby szukają kontakt u z klas ą średnią szukają wyborc ów klas y średniej szukają dlaczego, bo ta m są pieni ądze s ą ludz ie rzeczywi ście prezentują klas ę grup ę, kt óra ma jakie ś fundusze i o n też, gd y dzi ś doskonale na ty m wyst ąpieniu umieramy cen a, kt óry mówił m y tak tylko gadamy wted y, że dochody gejac h i Unii Europejskiej, aby t o trzeba mówić, by głosowali, ale potem b ędzie ju ż w sejmie t o b ędziemy robić maszyna krwisty czy program jest takie s łynne występowała pi ątka Mencel nadal nie wiadomo dlaczego da ł się na d dzieckiem to t łumaczy można w internecie oko Press pisało zapewn e lektury i tam t łumaczyć t o procent grającą t o c o do sytuacj i takich antysemick ą, a homofobiczne t o naprawdę chodzi o t o we parlamentu zrobił tę politykę os i robi ć Skolwina wcześniej, ale także, ale czy t o znaczy, że na naszych oczach b ędzie realizowa ł tak i scenar iusz że, że ta najbardz iej radykaln a cz ęść sfrustrowan a, której zabrano d e facto na to wp ływ i na nasz na ich mars z to albo będzie pr óbowała się jako ś zaznaczy ć inaczej odseparować tak od szerok o poj ętego ruchu Narodowego cz y to temat trudn o si ę właśnie tera z dzieje w ruch Narodowy jes t niezwykłym rok 1000 wizualnie, gdyż najbardz iej, b y jaskrawą krytyk ą ruch u Ludowego jest pan i Maria Pilarczyk pracy polsk iej z redakcji do wszystk iego szturm u, ale cały czas też, jak ie redakcj i neofaszystowskich pisma sztur m wydawanego w Polsce oczywiście wydawa ło się, że mam y tak ie prawo w Polsce wymierzon ą w uzasadnieniu m ówi wpros t się faszystą czy może powiedzie ć, ale niekoniecznie to m ówić zacząć program mo że być taki jak o osob ie m ówią, a narodow i radykałowie narodowo radykaln y, ale przecież dl a na s styli ści radyka łowie socjalu Narodowy tak mo żna u żywać tak ich eufemizm ów, które ta m między znacz ą jej, b y ta grupa n ienawidzi ruchu Narodowego nie np. za to, że si ę brata z Korwinem tego uwa żają za cynika kłamcy starego zbocze ńca w du żym skr ócie, jakb y uwa żał, że sprzedal i i aktualn ie dochodzą mn ie sygnały, badając środowisko, że on i pr óbują sklecić jak ąś tak ą koordynację no tyc h w łaśnie grup pow iedzmy takich narodowo socjal istycznych cz y antykapitalistyczne, a drugi nacjonal istyczna syste m tak im, u żywając j ęzyka polskiego Driver w środku tych ludzi t o jest czy te ż w łaśnie tak i skrajny nacjonalizm cz y t o b ędą raczej antysystemowy, że liczą si ę czuj ę ten, kt o wojn ę, bo on i uwa żają, że ostatnio, ab y lini ę obron y przed kapitalizmem l iberalizmem, kt óry niszczy rodz iny niszczy tradycj ę ni ż norm y wartości już tutaj rob i w łaśnie jest nar ód religia oczy czy to jest t o klasyczna śpiewka, że Europa słabo zgni ły dekadenck i n ie Ameryka mgła, a Ameryka Europa jest teg o właśnie amerykańskim protektoratem widzia łem tu dzisiaj idzie w łaśnie na Platformie na marsz u niepodleg łości, żeby wchodzi ć na stron ę ROD niepodległości podpisywa ć si ę przec iwko ustawie to jest przyk ład ustawa 447 to jest tak i lejtmotyw kampanii n iech pan wiedzę ludzie, al e jes t sprawa wyzywan y rat y niepodległości, zbieraj ąc podp isy chodz i o t o uchwa ły amerykańskiego Kongresu Senatu mi ęta b ędzie też, kt óra jak ma mówi to ważna jes t dok ładnie ma wspiera ć Izrael żydowskie roszczen ia wzgl ędem maj ątku bez spadkoweg o w krajac h, gdz ie by ł Holokaust tuta j jes t potwornie nakręcony, na które przyk ład tego rządu dot ąd jak star e polskie antysem ickie kl isze niż mo żna rzec z o ustroj u ilu, czyl i o Izrael, kto rz ądzi Ameryką albo nawet czasami o ZOK, czyli zaj ąć jest okopa ć si ę Garden, czyli syste m edukacyjny jak o Amerykanie tak że tutaj t o kto ś zakłada, że tak i trochę pow iedzmy Narodowy Stali setki Stali za idiotów troszeczkę w tak im sensie, jakby samolo t w momencie, ale alergie, a nawe t prof. Ossowska dyskutujm y o poglądach i czasami skupmy si ę n ie, ale nigdy nikomu n ie obrażają ludzi inie chodzi o t o, żeby dochodz i do dokumentu analizie i staj ą jak w momencie wystarczy powie, że sp isek żydowski alb o, że jakiś lot ma wojsko żydowskiej w tym czasie to dl a mnie nie jes t objaw inteligencji tylk o racze j pewnego brak u jednak nie p ójdę dale j czegoś mnie jest pewne zwanego becikowego w sens ie m ówiłem, żeby brak zasob ów, więc staje si ę w poziomie taka ruch y polityczne mają od s iebie instrumencie przyjmują co ś c o mo że tak jak dogma t n ie dyskutujem y o tym dlaczeg o mówimy o tak t o są faszy ści akcji t o są w ogóle relacjonują zdarzen ie, że was z masowo nadużywane, al e w tej Polsce mo żna powiedzie ć, że Konfederacja jest uzyskan a prawica m ieli tam nie specjalnie n ie budz ą sympat ii, al e bardziej powiedzia ł środki, by kierunek rynku tylk o żal, bo sonaru w Brazylii w ty m sens ie popul izmie popul istycznie w rozmowie z tac y jak Narodowy kap italizm wydzia ł t o ja p ierwsze słyszę tak ie myśli narodów krzyża to bardz o by m prem iera prem ierowi przepisywa ł te słowa to od czas u do czasu naczelne temat y tak bardzo chciał w tym k ierunku chyba się prezentować, al e n ie bardzo t o robi nawe t w ocenie tych pa ń prawicy jest taki troch ę jak kiedyś by ło między tematam i, a komun istami zawsze komuniści zarzucali m u na to, że są, jakb y na pas kapitału i komedią t o frazeologia, jakby rewolucyjną apetyt y s ą tak sam o jak liberałowie, ale wr óćmy do tego faszyz m to bardz o ciekawy jest źródłem bardz o w ielu problemów n iesnasek, a nawet k łótni czasami wr ęcz w rodz inach Otóż, kiedy można puszczać muzykę muzeu m sztuki nowoczesne j, gdz ie jest świetna wystaw a i kur kuratorz y wystawy pisz ą na początku, że przy faszyzm ie nale ży rozumie ć jak o coś c o było we w łoszech jak żyć z tysi ęcy to nowy świat dodatkow a wiz tak ą nazw ą, kt óra ma łączyć w ogóle t e skrajn e praw icowe nurty opart e na ksenofobii i mi łości do radykalnego nacjonalizmu i że to jes t to nawet dz isiaj nowe w ątki tak ie auto jak spojrzym y na szkodę Niemcy NSDAP to widzimy w końcu NSDAP to wysz ło, al e troch ę nie pami ętamy czym w te j organ izacji czy mia ła do ść wiele r óżnych, jakby odm ian slang i jakb y podzespołów, kt óre zostały te ż w mi ędzyczasie prze z samych internautów zwinięte tak mimo debatac h transferac h cz y o SA resort ma te ż były tam lini ę bardz iej powiedzmy narodową rewolucyjn e bardz iej monarch y styczniową no akura t gra ła ta Hitlera, które nap łynęły do danych bez zmian jes t nam h istoria pewnie tutaj wida ć tak wygląda problem tak i, że dzisiaj jeśli ten w 1 marszu już znane są faszystami tak, po czym ten drugi mo że pozosta ć wysokie faszystami prawo gr y n ikogo n ie spotka, który powiedzia ł tak jeste m faszystą mo że w tym 2012 dzień wcześniej ludzie czarny m bloku, ale nie na sam wziął si ę te ż inaczej określić pytanie pytan ie jak duchow a jest k im mają t o znakomita wi ększość ludz i nie powiedziałby, że jesteśmy także z faszyzmu w Polskiej debacie po 31 × mniejszy ma tak z łą prasę, że nie chc e si ę z n im utożsamiać, a raczej taki plan są ideologi ę że, o ile technolog ie morskie są on e były bardz o s ilnie okre ślone w dogmatyczn y w tekstach, jakb y pan rel igijnych, kt óre mog ły postawy Marks Engels Lenin Trocki ora z Bytom dziś odwołać teg o to wa żne czy kompa s m y duchem nastrojo m metod y autorytaryzme m tak ą wizj ą Odrodzenia Narodowego kulte m narod u mogę m ówić faszyści cz y n ie, o których do tyc h z tamtego marsz u du żego, gd y za ś, których widzia łem, że pan zaprosił to nie dostałem w końcu n ie bardz o zbudowan i, gdy przychodzą płaczą, że n ie są kosztami życia nie mogę powiedzie ć, że kto ś jes t monarchistą ucieka, al e sadyst ą i utrwal a bankowc a jes t nazist ą faszystą si ę, że nie ma n ic poleg a an i z Mussolinim an i z Hitlerem ani z inwestorami n ic ta k po prostu Okaj on i bliżej wspominaj ą g o kolaborantów hitlerowskich t o jest n iesamowite dziesi ątki tysięcy ludz i przysz ło przeznaczony pan nie zawsze w ci ągu 20 minutach rozmowy n ie u żywanie wobe c nich okre ślenia patrioci nie jes t dziwne na patriotyzmie, jakb y kwestia stopniała do wysokiego parter u to potem ju ż przechodz i na pewn ą obsesję Przemysław Witkowski Collegium Civitas krytyka polityczna bardz o dzi ękuję za 2 brązowe 936 proszę państwa dzi ś o godzinie dwudziesty mikrofon Radia TOK FM zapraszam y bardz o gorącą tych wszystkich, którzy chcą si ę podzieli ć z innymi słuchaczami smaczkami tym c o dzisiaj rob ili jak spędzali cza s dzie ń niepodleg łości do us łyszenia o godz inie dwudz iestej święto niepodleg łości Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA