REKLAMA

Poranny przegląd prasy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-12 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
07:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM dużo gaze t i Jan Wróbel, kt óry dl a pa ństwa przeczytał zaczn ę tak nie co wierna poddaj e od gazety wyborcze j na drug iej stronie dobr y tytu ł doskona łego komentarz a Pawła Wrońskiego prezydent og łosił kon iec ru iny w przemówieniu z okazj i pierwszej rocznicy niepodleg łości p isze Paweł Wroński prezydent Andrzej Duda malowa ł obecn y kwitnący sta n ojczyzny poetyck im cytatem ja ma m szcz ęście rzecz, że żyć mi Rozwiń » przyszło w kraju na d Wisłą to fragmen t p iosenki barda Grzegorza Tomczaka, kt óry opisywa ł nocn e nocn e spotkan ie z milicjantem pytaj ącym o światopogląd i wy k p iwo propagand y czasów PRL istot ą teg o tekstu by ło ukazan ie sprzeczno ści między rzeczywisto ścią, a kreacj ą oddz ielenie prawdy kreacj i jes t podstawowym problemem w ocenie teg o c o m ówią politycy z e zwłaszcza, gd y zbli żają się wybor y i trzeb a zapewnić sob ie jak najszersz e poparcie prze z prezydent m ówił o konieczności pol itycznej jedno ści, gdy ż w łaśnie os łabiają bezpiecze ństwo kraj u po prawie 5 latach 2 jego kadencji trzeb a zapytać c o dl a te j jedno ści zrobi ł jak się pa ństwo domyślają reszt ę część komentarza po święconej temu, że prezydent Duda niewystarczaj ąco wiele zrobi ł, ale zwrac a Paweł Wroński uwag ę, że prezydent opiewa ł w we wczorajszym przemówieniu kwitn ący sta n gospodarki, ale do w ładzy dochodzi ł pod innym hasłem Polska w ru inie i do dzi ś Państwowa propaganda przedstawia rz ądy poprzednik ów jak o pasm o klęsk niepowodze ń i zaprza ństwa ma m jednak ogłoszenie, że ruiny już n iema jes t jest sta n kwitn ący ciekawe co będzie za k ilka lat, a ja drodz y pa ństwo w imieniu s łuchaczy i słuchacze Radia TOK FM si ęgnąłem r ównież po gazetę polską codz iennie i zwrot zwr ócił uwagę na t o zwrócił uwagę pod wp ływem teg o, że wczoraj s łuchałem spor o Radia publ icznego, że mars z niepodległości jes t traktowan y prze z med ia zbli żone do oboz u w ładzy per nog a tak też jes t w Gazecie polskiej codz iennie biało-czerwono o d Bałtyku po Giewont raduj e si ę Jan przemysłu z k im, al e opisuje przed e wszystk im of icjalne obchod y centralne uroczystości i hymny śpiewane w l icznych polskich m iastach miasteczkach dop iero pod kon iec przeczytam y o biało-czerwony m morzu odby ły si ę m ianowicie r ównież tradycyjn e marsze najwi ększy zorgan izowany zosta ł stol ice marszu uczestniczy ło kilkadziesi ąt tysi ęcy ludz i kilkadziesiąt tysi ęcy ludzi zwrac a na to uwag ę, bo organizatorzy marsz u m ówią o 150  000 a kto m ówi o kilkudziesi ęciu tysiącach ludz i, a m ianowicie 47  000 ludzi, a w łaściwie uczestników marsz u niepodleg łości ratus z ratus z i warszawska pol icja do tej por y zawsz e tak że szerok o rozum iany ob óz ob óz patriotyczny niepodleg łościowy trzyma ł sztam ę przec iwko wyl iczeniom ratusz a Warszawskiego wiadomo przecież, kt o w tym ratusz u rządzi, a teraz drodzy pa ństwo jednak med ia ważne med ium praw icowe niepodleg łościowe zgodzi ło si ę z ocen ą Warszawskiego ratusza cz y t o prognosty k w ielkiego pojednan ia między pan iami internetowo politycznymi n ie wiem n ie w iem bardz o wa żnych temat ów Bartek Godusławski p isze w Dzienniku Gazecie prawne j, czeg o nie wiedzia ła ani n ie widzia ła agencja te n dotycz y dzia łalności agent ów ABW tak ich agent ów nalegal i pracuj ących dl a Ministerstwa Finansów m ówiąc w uproszczeniu m ówi na m osoba z e s łużb m iny Ministerstwo Finansów jes t pod opiek ą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do resort u trafiają of icerowie delegowan i prze z szef a ABW w resorc ie finansów p isze g o Sławskim, a później tak że w krajowej administracji skarbowej uda ło nam si ę znaleźć ludzi, aby w ójt na wa żnych stanowiskach, gd y w marcu 2017 roku ruszyła w ielka reform a skarb ówki służby celnej skarbow e zostały scalon e pod szylde m ka s krajowa adm inistracja skarbow a powsta ła tak że Biff biuro interwencji Inspekcji wewn ętrznej t o taka wewn ętrzna policja, która ma patrze ć na r ęce pracown ikom funkcjonariuszom zgodnie z ustaw ą do je j zada ń nale ży rozpoznawan ie wykrywan ie i zwalczanie przest ępstw dotyczących korupcj i przekroczen ia uprawnie ń niedopełnienia obowiązków b il wystartowała raze m ska z zast ępcą dyrektor a zosta ł Krzysztof Grabowski delegowan y z ABW do ko ńca kw ietnia pozostał na stanowisku, że t o marze c kwiecień później awansowa ł na dyrektora by ł do po łowy pa ździernika teg o sameg o rok u biuro prasowe skarb ówki nie odpowiedzia ło na pytanie cz y dobi ł wykry ło zaanga żowania 2 wysokich urz ędników procedurz e wy łudzenia VAT na pote m mamy d ług w tak i op is tej g łośnej przynajmn iej w środowiskach dz iennikarskich spraw y, a teg o jest d ługi, więc nie mogę państwo od ran a n im raczy ć, ale fakte m jes t, że na kon iec tych wszystk ich reform przetasowa ń i aktywno ści jak w iemy w spraw ie Mariana Banasia wciąż wychodz ą na j aw niewygodne fakt y, które t o n iewygodne fakt y pow inny zosta ć by ły wy łapane prze z ABW znaczn ie wcześniej jak t o się sta ło, że ABW jes t ślepa i g łucha przynajmniej lekk o o ślepiony n ieco przymuszona Gosławski w Dzienniku Gazecie prawne j, a z kolei w tej że same j Gazecie Maciej Miłosz opisuje zna ło dl a koneser ów polskiej niepodleg łości jak sądzę w ielu z nas tak imi deseram i s ą, dlaczeg o polskie czołgi, kt óre s ą niemieckie są prz y okazj i nieczynne czołgi wjecha ły na miny, ale to przenośnia chodz i o t o, że kilkadziesiąt roz łożonych na cz ęści Leopardów czek a na modernizacj ę jak na i tera z kolejn e polskie aktywności przetargi o d Antoniego Macierewicza podcza s zupe łnie wsp ółczesne powodują, że nie mieli śmy czo łgów nieduża, a tera z mam y czołgów duża, al e w cz ęściach dz isiaj taki przepiękny poniedziałek, kt óry jes t zaraze m wtork iem kalendarzow o wtore k gazetową poniedzia łek wysz ły wszystk ie tygodn iki kt óre, które z zazwyczaj wychodzi ły były wczora j cz y w poniedzia łek w Newsweeku arcyb iskup arcybiskup Głódź jego prawdz iwa twarz chc iwe aroganck i brutaln y żądny w ładzy jak arcybiskup Głódź, na kt órym ci ąży tyl e zarzutów zrobi ł tak b łyskotliwą karier ę w ko ściele tygodn ik s ieci m. in. na PL mam y nowe zdj ęcia wrak u się tutaj redakcja chwal i na p ierwszej stronie, ale zaprasza na s do lektur y artyku łu Platforma jak PZPR walcz y z żołnierzami wykl ętymi, a Stanisław Piotrowicz mocnym wyw iadzie twierdzi, że n igdy n ie by ł komunistą ja będę dalej czyta ł gazety, ale w ty m czasie pa ństwo b ędą słuchali informacji Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA